Page 1

björklidens golfklubb

|

tidning för medlemmar och suppor trar

|

n r 3 s e p. 2008

 å r g .

kontroversiella förslag från sgf premiärsuccé på bodaholm goda grannar vad gör en förbundsdomare? fullsatt flyg till björkliden

Efterlängtad spelstart på Bodaholm!

24


Sponsorer   och   samarbetspartners Tag chansen att synas ordentligt! Annonsera i Arctic Golf. Tidningen kommer ut med fyra nummer om året. Upplagan är drygt 8.000 exemplar per nummer.  Merparten av klubbens medlemmar finns i Storstockholm. Kontakta kansliet för mer information, tfn 08-564 888 38.

SAMARBETSPARTNERS Björklidens GK strävar efter att samarbeta med olika golfklubbar, hotell med flera. Här nedan och på klubbens hemsida kan du se vilka samarbetspartners som vi hittills har utbyte med och vilken rabatt du erhåller. golfhotell

Hotell Fjället, Björkliden: 15 % rabatt (gäller även under vintern)

Stockholm-Bromma Flygplats golfklubbar

Botkyrka GK: 300 kr alla dagar. På följande golfklubbar får medlemmar i Björklidens GK 20 % rabatt på ordinarie greenfee: Abbekås GK (juni, juli, augusti) Bodens GK Piteå GK Robertsfors GK Skellefteå GK

INNEHÅLL 4 Fel väg att gå, SGF! 6 Organisationsutredningens förslag till ny greenfeeöverenskommelse dämpar intresset för golf! 7 Ordföranden förtegen och generalsekreteraren duckar 8 Premiärspel på Bodaholm – Succé för nya hålen 9 Premiärtrion Blixtar och dunder ackompanjerade EM-kvalet i longdrive 10 Premiärbilder… 12 Det damp ner ett kort… 14 Än slank hon hit, än… 15 Flyttdags! 17 Två prestigemästerskap 18 Domaren dömer! 20 Årets golfresa gick till Björkliden! 22 Pröva först, sedan kan vi snacka golf Festfixare fixade festlig fjällfest

Arctic Gol n e d i fC kl r lu jö

ic

G

olf

ah

ct

ol

m

Ar

2

ARCTIC GOLF

b

B

23 Glimpses From A Great Golf Season

Cou

rse • Bro m ma Golf

o •B

d

Björklidens Golfklubb Kvarnbacksvägen 28 • 168 74 Bromma Tfn 08-564 888 30 • Fax 08-564 888 33 Hemsida: www.bjorklidensgolfklubb.se E-post: info@bjorklidensgolfklubb.se Ansv. utg. Redaktör Produktion Tryck Annonser

Guy Eriksson Mats Ödman MediaCraft Information AB Dahlströms Tryckeri, Nyköping Kansliet, tfn 08-564 888 38 MediaCraft Information AB, tfn 0155-28 64 63

Redaktionen ansvarar endast för beställt material. Eftertryck, helt eller delvis, kräver tillstånd från redaktionen.

B

jörklidens Golfklubb har haft en mycket bra säsong. Aktivitetsnivån har varit hög och intresset för klubben är fortsatt stort. Vår 18-hålsbana Bodaholm har haft en lyckad spelstart. Premiären för de nya nio hålen (1–9) blev en folkfest och bjöd på flera tävlingar, press-SM och EM-kval i longdriving. Du kan läsa mer om detta längre fram i tidningen. Den offiiciella invigningen sker nästa år. Också vår anläggning i Bromma är välbesökt, både vad gäller antalet kursdeltagare, drivingrangen och antalet greenfeespelare. Bromma Golf har verkligen blivit det citynära "vattenhål" – både för medlemmar och gäster – som var klubbens ambition. Ytterligare ett stort glädjeämne är Björkliden­ banans rekordmånga besökare i år. Bland annat fylldes ett helt Norwegianflygplan med deltagare till den fullspäckade KM-veckan. Klubbmästare för 14:e gången? Vem, om inte ”omöjlige” – Erik Westin! Damklassen vanns av Anna Appert-Lund. Grattis till er båda. mindre roligt är att totala antalet golfare i Sverige minskar. Anledningen kan vara krångliga utbildningssystem, för höga entréavgifter i form av lån, aktier och spelrätter, höga årsavgifter, inställningen att man alltid ”måste” spela 18 hål och konkurrens från andra fritidssysselsättningar. I kölvattnet har SGF nu lagt ett förslag till framtida verksamhet och organisation. Det förslag som irriterar golfdistrikten är att ändra från 21 distrikt till åtta regioner. Golfdistriktsförbunden har reagerat negativt och slåss i praktiken för sin existens. Den vanlige golfaren kommer inte att märka någon skillnad. Det absolut mest kontroversiella förslaget i utredningen handlar om att införa en greenfeeöverenskommelse. En klubb ska få ha maximalt 1 000 så kallade "förmånsmedlemmar" per nio hål som tillåts spela greenfee. Övriga släpps inte in i golfgemenskapen genom greenfeespel (men får självklart spela på hemmabanan). Dessa blir alltså en form av "b-medlemmar". Man upphör aldrig att förvånas över trångsyntheten. Detta bakåtsträvande förslag för tankarna till gamla Sovjettiders planekonomi! Utbud och efterfrågan ska enligt SGF styras av regler – inte av marknadens behov och efterfrågan. SGF vill försöka tvinga bort medlemmar från den nya tidens populära golfklubbar i någon slags förhoppning om att de i stället ska gå med i klubbar som inte är tillräckligt attraktiva och som ofta har ekonomiska problem. Det är inte SGF:s uppgift! Björklidens GK reagerar starkt mot människosynen i SGF:s förslag. Att ett växande antal klubbar på oklara grunder ska tvingas att klassificera medlemmarna som "förmånsmedlemmar" respektive "b-medlemmar" är inte förenligt med god demokrati, moral och etik! SGF:s förslag innebär i praktiken en medlemsbegränsning – oavsett om annat hävdas. Därför måste förslaget stoppas! Om så inte sker på förbundsmötet i april 2009 har Björklidens GK redan ett flertal lösningar som garanterar klubbens samtliga medlemmar att tillhöra kategorin "förmånsmedlemmar". Keep svinging!

Guy Eriksson, ordförande

Framsidan: Succépremiär för Bodaholms hål 1–9 (10–18 klara 2006). Foto: Kim Rask Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

3


sgf:s framtidsutredning

sgf:s framtidsutredning

Förslag till framtida verksamhet och organisation

Fel väg att gå, SGF! text: mats ödman

Hur ska Golfsverige organiseras i framtiden? Hur ska demokratin stärkas och hur ska det pågående tappet av golfspelare kunna bromsas? Svaret finns i det förslag till framtida verksamhet och organisation som nyligen varit ute på remiss. Flera saker väcker förvåning och skapar irritation. På förbundsmötet 2007 fick styrelsen i Svenska Golfförbundet uppdraget att utreda och lägga fram förslag till hur Golfsverige ska organiseras och finansieras i framtiden. En styrgupp tillsattes med representanter från de olika golfdistriktsförbunden, Svenska Golfförbundet och klubbarna. Leif-Gunnar Stenlund från SGF:s förbundsstyrelse har suttit ordförande och huvudsekreterare har varit Thomas Bergman, också han från SGF. Sammanlagt har fem tjänstemän på Golfens Hus och 27 ideella ledare från klubbar, distrikt och intresseorganisationer varit engagerade inom ramen för tre utredningsområden: verksamhet-organisation, regionindelning och finansiering. I maj i år var gruppen färdig med sin rapport. I slutet av juni skickades förslaget ut på remiss – remisstiden gick ut den 31 augusti. Inkomna synpunkter kommer att behandlas av styrgruppen och diskuteras på ett golfting på Bos­ön i Stockholm den 4 oktober. Därefter lägger styrgruppen fram ett slutligt förslag till förbundsstyrelsen, som i sin tur utformar den proposition som förbundsmötet ska ta ställning till i april 2009 Tryck underifrån Samarbetet mellan Golfsveriges olika delar och Svenska Golfförbundet fungerar inte bra, bland annat på grund av brister i kommunikationen. Som exempel kan nämnas att endast 53 procent av representanterna för landets golfklubbar känner till SGF:s vision och huvudmål. 4

Ett annat otillfredsställande förhållande är enligt utredningen SGF:s anslutningskriterier, som saknar tidsenliga definitioner av och kriterier för idrottsverksamhet och golfanläggning som grund för medlemskap i SGF. ”Golfen utsätts för konkurrens, nya spelmönster och nya spelrättsformer dyker upp, vilket leder till medlemstapp och ekonomiska svårigheter för GK”, sammanfattar utredningsgruppen i sitt förslag till framtida verksamhet och organisation. Mot den bakgrunden föreslår man att anslutningskriterierna ses över och att eventuella förändringar görs när det gäller krav på bland annat golfbana och utbildning – utan att närmare precisera vad detta betyder. Bedöms detta inte vara nödvändigt eller möjligt föreslår man att ”efterlevnaden av gällande kriterier för medlemskap mer noggrant följs upp och bevakas.” Från 21 distrikt till 8 regioner Om utredningen får bestämma kommer Golfsverige i framtiden att organiseras i åtta regioner, som var och en består av ett antal klubbkretsar. Klubbkretsarna består i sin tur av fyra till sex golfklubbar. Varje region får mandat till förbundsmötet i proportion till antalet klubbkretsar plus ett tilläggsmandat (se tabell). Har regionen exempelvis 14 klubbkretsar får man 15 röster på förbundsmötet.

Detta och mycket annat framgår av den framtidsenkät som SGF låtit genomföra bland landets golfklubbar. Av enkäten framgår också att hela 81 procent inte tycker att SGF:s verksamhetsplan är särskilt viktig. Det råder också en oklar rollfördelning mellan SGF och distrikten, vilket skapar osäkerhet ute i

klubbarna, som också tycker sig sakna delaktighet i beslut som fattas på förbundsnivå. Avståndet mellan SGF och golfklubbarna har blivit så stort att SGF ofta inte förstår klubbarnas situation, konstaterar organisationsutredningen i sin problembeskrivning. Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Gammalt spöke får nytt liv SGF:s och regionens finansiering i organisationsutredningens remissförslag innehåller förslaget att golfklubbarna från och med 2010 ska betala en avgift per aktiv medlem till regionen. Avgiften ska ligga på samma nivå i alla regionerna och beslutas på förbundsmötet och därefter på regionens årsmöte. Den mest kontroversiella punkten i remissförslaget har skapat oro och irritation på många håll; man blåser helt enkelt liv i den gamla idén om en greenfee­ överenskommelse mellan landets klubbar baserad på antal spelare per 9 hål. Medlemmar utanför denna kvot får visserligen spela på hemmabanan, men inte på andra SGF-anslutna klubbar, eftersom man inte räknas som ”förmånsmedlem” och har fått en markering om detta i GIT. Tanken är, att den som inte är förArctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

månsmedlem och som vill spela på andra klubbar måste söka medlemskap i någon klubb som ligger inom ramen för greenfeeöverenskommelsen, för att på så sätt bli förmånsmedlem. ”På detta sätt skapas erforderlig möjlighet för GK att anpassa sig till rådande förhållanden”, enligt utredningsförslaget. Golfklubbar med vikande medlemstal skulle på så vis kunna få tillströmning av medlemmar från så kallade distansklubbar med betydligt fler medlemmar än vad greenfeeöverenskommelsen stipulerar och som vill bli förmånsmedlemmar för att få spela på andra golfklubbar. Utredningen försvarar idén med en greenfeeöverenskommelse så här: ”Den snabba strukturförändringen har inneburit att GK inte hunnit anpassa sig till de nya förhållanden som råder. GK konkurrerar med priset för rätten att spela och erbjuder t.ex. distansmedlemskap. Detta i sin tur leder till att ’aktörer’ = GK med höga medlemstal inte har möjlighet att uppfylla de idrottsliga ambitioner som finns i golfens uppdrag och verksamhetsidé. Exempel på områden inom vilka GK kan brista i efterlevnaden och som utredningen anser vara fundamentala för en GK är utbildning, vett och etikett, säkerhet, ungdomsutveckling, tävlings- och träningsverksamhet samt hcp-revision.” Avslutningsvis konstaterar man under denna punkt att Riksidrottsförbundets regelverk förhindrar SGF att lägga sig i hur många medlemmar en klubb får eller bör ha och förbundet kan inte heller styra över hur många som får rätt att spela på egen eller annan anläggning. ”Däremot kan FM (förbundsmötet, reds anm.) besluta om att tilldela visst antal medlemmar per anläggning rätten att spela mot greenfee på andra anläggningar – en greenfeeöverenskommelse.” På så sätt, menar utredningen, värnas golfens värden och det skapas förutsättningar för bättre efterlevnad av golfens verksamhetsidé. För en klubb som Björklidens GK går gamla spöken igen. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet skälldes klubben för ”brevlådeklubb” och oseriös aktör på golfmarknaden för att man hade fler medlemmar än det antal per nio hål som

den tidens greenfeeöverenskommelse innebar. Björklidens GK ansågs som ett hot mot golfen i största allmänhet och mot andra klubbars ekonomi i synnerhet (en del försökte hävda att man tog medlemmar från andra klubbar och ”snyltade” med sitt greenfeespelande på andra klubbar där medlemmarna betalat dyra inträdes- och medlemsavgifter). Att Björklidens GK i högsta grad populariserade golfen och starkt bidrog till att göra golf till en folksport sågs snarare som ett hot än en tillgång. Att tusentals Björklidenmedlemmar genom åren gått vidare till andra klubbar, fullt utbildade i både regler och vett och etikett blundade man för. Att över huvud taget bry sig om vad golfspelare i gemen tyckte intresserade inte. År 2007 fick Björklidens Golfklubb Golfjournalisternas pris som Årets golfklubb för sina insatser inom golfen! Marknadskrafterna styr – inte SGF Vad blev lärdomen från detta golfbråk för 15 år sedan? Jo, att marknadskrafterna bestämmer och det gäller att anpassa sig. Att klubbarna tappade intäkter när allt fler inte fick eller ville ha tillträde till banorna bidrog säkert till att gjuta olja på de upprörda vågorna! Nu är vi där igen. Originellare än så här blev således inte framtidsutredningens organisationsförslag än att man ska gå tillbaka till ett system som funnits tidigare – och som befunnits ohållbart. Skulle utredningens förslag om greenfeeöverenskommelse gå igenom på förbundsmötet kan det få till följd att kartan över Golfsverige kommer att ritas om. Nyrekryteringen kommer att dämpas och svensk golfsport gör via sina nya regelverk sporten en björntjänst. En sak är säker: det blir marknadskrafterna som långsiktigt håller i pennan, inte SGF eller förbundsmötet. ***

5


sgf:s framtidsutredning

sgf:s framtidsutredning

Björklidens GK:s remissvar:

Organisationsutredningens förslag till ny greenfeeöverenskommelse dämpar intresset för golf! Björklidens Golfklubb motsätter sig utredningsförslaget i sin helhet och föreslår att det omgående stoppas – för golfsportens bästa! Förslaget om att inrätta en kategori "förmånsmedlemmar" som äger rätt att spela greenfee är otidsenligt, bakåtsträvande och odemokratiskt. Förslaget är i praktiken en medlemsbegränsning – oavsett om annat hävdas från SGF:s/styrgruppens sida. Utredningen har uppfunnit en term, "förmånsmedlem", som endast är en fin omskrivning för att det i realiteten föreslås en medlemsbegränsning.  Förslaget uppfattas som en förvånande återgång till ett sedan länge skrotat system. Vi syftar på den gamla greenfee­ överenskommelsen som levde i början av 90-talet för att i praktiken snabbt skrotas. Det var redan då en förlegad tanke – alltså överlevde inte den dåvarande greenfee­ överenskommelsen. Därför är det ytterst förvånande att utredningsgruppen dammar av förslaget, 15 år senare.  redan idag upplevs, i mångt och mycket, att omotiverade regelverk styr Golfsverige. Det nu föreliggande förslaget innebär tyvärr ett än mer genomreglerat Golf­sverige. Björklidens GK, och många med oss, hade förhoppningen att utredningen skulle stå för nytänkande. Nu blev det tyvärr tvärtom. Förslaget är inte progressivt. Genom införandet av "förmånsmedlemmar" försöker man styra och tvinga in golfspelare i konventionella klubbar och till golfanläggningar, som idag inte är tillräckligt attraktiva, och som i relativt stor utsträckning har ekonomiska problem. På motsvarande sätt är det uppenbart att utredningen vill styra och tvinga 6

bort medlemmar från golfklubbar som rönt framgång och uppskattning från många golfare. tyvärr känns det som att bakgrunden till förslaget är SGF:s och utredningsgruppens oförmåga att stå upp mot de eko­nomiska intressen som över- och fel­investerat i golfanläggningar som nu har ekonomiska problem. Eftersom det i många fall förmodligen redan från början inte fanns varken attraktionskraft eller efterfrågan för de projekten skulle de därför egentligen ej ha förverkligats. Nu försöker därför många desperata ekonomiska intressen kompensera sig med hjälp av föreliggande utredningsförslag.  Det är i sammanhanget intressant att notera att många av de intressenter som har ekonomiska problem inte är SGFanslutna klubbar. I stället är det i hög grad markägare, byggföretag och privatägda golfbolag. Det är dessa som nu anser sig ha mest att vinna på genomförandet av idén om "förmånsmedlemmar". Ett flertal SGF-klubbar drabbas däremot negativt. Detta är en paradox som måste beaktas.  utredningsförslaget vill via regelverk alltså påverka olika klubbars/anläggningars attraktionskraft genom att minska den för vissa klubbar och följaktligen öka den för andra – istället för att låta marknadskrafterna styra. Det är olyckligt. Golfsporten kommer därigenom att totalt sett minska attraktionskraften och nyrekryteringen dämpas. De medlemmar som indirekt tvingas ut från vissa klubbar kommer ej med automatik att söka sig till de klubbar som har ekonomiska problem. Vilka golfare är intresserade av att satsa på förhållandevis

dyra spelrätter i en anläggning som har en högst tveksam ekonomisk situation? Istället kommer de "uteslutna" medlemmarna att antingen upphöra med golfspelet, eller möjligen söka sig till klubbar med snarlika koncept som den klubb de tvingats lämna. Nyrekryteringen kommer generellt att dämpas eftersom många av de klubbar som utredningen önskar stoppa fungerat som introduktions- och slussklubbar. Detta gäller även Björklidens GK, som under årens lopp haft ca 45.000 golfare i medlemsmatrikeln. När medlemmar lämnat klubben har skälet ofta varit att de gått över till en klubb närmare hemorten, eller att de attraherats av golfspelet i sådan grad att de finner det mer ekonomiskt intressant med ett medlemskap på en golfanläggning de förmodligen redan i hög utsträckning frekventerat. Sådana initiativ är tydligen inte uppskattade av utredningsgruppen.  utöver ovanstående principiella och ekonomiska resonemang reagerar Björklidens GK negativt även ur en rent demokratisk, moralisk och etisk synvinkel. Vi frågar oss om det är rimligt att klassi­ ficera och sortera medlemmar på det föreslagna sättet.  Förslaget kommer att innebära en orim­­ lig och diskriminerande urvalsprocess. Vilka ska klassas som "förmånsmed­lem­ mar" respektive "B-medlemmar"? Vilka medlemmar ska ej tillåtas besöka andra banor än hemmabanan?  En grupp kan vara juniorer, som ju betalar en lägre medlemsavgift och därigenom riskerar att inte betraktas som tillräckligt intressant. En annan grupp kan vara damer. I många klubbar är damgruppen handiArctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

capsatt i lägre utsträckning än herrarna. Därför riskerar de att inte vara aktuella som "förmånsmedlemmar". En tredje grupp kan vara oldboys som i stor utsträckning spelar på hemmabanan och därför kanske sliter för hårt på densamma. Om de stoppas från greenfeespelsmöjligheten kanske de reagerar känslomässigt genom att gå ur klubben, och alltså inte belastar hemmabanan lika mycket i framtiden. En fjärde gruppering kan utgöras av invandrargruppen. Den gruppen är redan idag kraftigt underrepresenterad inom golfsporten. Genom att utestänga den gruppen från greenfeespel prioriteras i stället de medlemmar som redan kan betraktas som "riktiga" golfare. Ett femte system kan vara att klassificera i bokstavsordning, det vill säga exempelvis att medlemmar mellan A och M får spela greefee, men medlemmar mellan N och Ö nekas greenfeemöjligheten. En sjätte variant är att prioritera befintliga medlemmar och låta nyrekryterade medlemmar stå i kö för att i framtiden eventuellt tituleras "förmånsmedlem”. Listan kan göras lång. Det som kännetecknar samtliga exempel är att de är lika absurda. I många fall är de dessutom tveksamma ur jämställdhets- och diskrimineringssynvinkel. Några av exemplen strider helt klart mot gällande lagstiftning. Golfsporten kommer att göra sig till åtlöje om medlemsindelningen sker på ett sådant godtyckligt sätt.  björklidens gk är positiv till konkurrens. Vi uppmuntrar marknadsorientering. Vi har alltid strävat efter att fylla medlemskapet med innehåll. Då är det viktigt att marknaden ska tillåtas att styra - inte SGF via ett horribelt utredningsförslag. Vi hoppas att det med all önskvärd tydlighet framgår att Björklidens Golfklubb anser att utredningsförslaget om greenfeeöverenskommelse/"förmåns­ medlemmar" skrotas och att det ej blir aktuellt för en proposition till SGF:s förbundsstämma. ***

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Ordföranden förtegen och generalsekreteraren duckar foto: mats ödman

– Av remissförslaget framgår att respektive klubb avgör vem som är förmånsmedlem och inte, avslutar Stenlund. Beträffande generalsekreterare Gunnar Håkansson har Arctic Golf frågat honom hur det kan komma sig att han som förfäktar att marknadskrafterna ska råda ställer sig bakom ett förslag som går stick i stäv: ”Vi måste anpassa oss till männi­ skors preferenser när det gäller golfspel. I det korta perspektivet är det många klubbar som har det väldigt jobbigt eftersom omställningen till det nya är väldigt svår. Långsiktigt finns det inget alternativ till att låta golfarna välja var man vill spela, när man vill spela och hur mycket det får kosta." Håkansson svarar så här:

Leif-Gunnar Stenlund, ordförande i organisationsutredningens styrgrupp. Arctic Golf har skriftligen kontaktat utredningens ordförande Leif-Gunnar Stenlund (tidigare ledamot av förbundsstyrelsen) för att få svar, dels på hur styrgruppen resonerat kring förslaget till ny greenfee­överenskommelse, dels få hans kommentar till generalsekreterare Gunnar Håkanssons avvikande syn (se intervju Arctic Golf nr 2 2008). Tyvärr är svaret mycket knapphändigt, möjligen för att remissva­ ren kommer att diskuteras på golf­tinget på Bosön i Stockholm den 4 oktober.

– Saken är mycket enkel. Jag har en personlig uppfattning som jag driver i allt jag gör. Sedan kommer det situationer när man måste ta hänsyn till andra åsikter och samtidigt ta ansvar. Styrgruppens ansvar är att leverera ett samlat förslag i en rad frågor. I det sammanhanget måste man kompromissa, och följaktligen står jag bakom förslaget även om min egen uppfattning kan avvika i delar av förslaget. foto: karin schmidt, sgf

– Hur vi resonerat framgår på sidan 9 i remissversionen. Om Gunnar Håkansson talat med dig eller någon annan om en annan syn på frågan, måste du närmare ta upp det med honom. Han är ledamot i Styrgruppen som lagt remissförslaget. Styrgruppen är enig i sitt förslag, hävdar Stenlund. För att få spela på andra klubbar anslutna till SGF måste man vara så kallad förmånsmedlem. Men på vilket sätt ska en enskild klubb ”dra strecket” om man nu har fler (aktiva) medlemmar än vad greenfeeöverenskommelsen säger?

Gunnar Håkansson, generalsekreterare i Svenska Golfförbundet. 7


bodaholm

bodaholm

Premiärspel på Bodaholm

Premiärtrion

Nu har vi vår fullängdsbana klar! Den 27 juni var det spelstart på Bodaholms 18-hålsbana. Alla som upplevt den fantastiskt snabba utvecklingen av de nio hål (10–18), som öppnades år 2007 var förväntansfulla och inte så lite nyfikna på de resterande nio hålen som öppnades. Arkitekten Peter Chamberlains intentioner och banbyggaren Göran Larssons verk skulle nu upp till bevis!

Dags för premiärslaget! Hålet mäter exakt 469 meter, enligt mätutrustningen från Skycaddie. Nyfikna åskådare och pressen är på plats. Först ut är Björklidenmedlemmarna Kjell Jidling, Anders Höglund och Erik Govers. ”Det känns kanonbra och jag är glad att jag slog till direkt när erbjudandet kom om att teckna sig för spelrätter på Bodaholm”, säger Anders. Kjell är först i startordningen. ”Då smäller vi till!” skojar han och skickar ut en spoon till höger i ruffen. Anders slår sin drive till vänster, men klarar sig över vattnet. Erik Govers kliver fram och klappar på en riktigt bra drive som landar mitt i fairway. Med ett skratt och en vinkning till publiken ger de sig iväg. En sak är säker: De kommer att få många efterföljare nu när banan har 18 hål.

Succé för nya hålen text: peter ellqvist. foto: kim rask

Att bestämma när en bana ska öppnas är en delikat uppgift. Har man obegränsade resurser kan man låta banan ”ligga till sig” innan man öppnar. För oss och de flesta andra gäller det dock att öppna så fort som det rimligen är möjligt. Det är alltid en avvägning mellan banans kondition och medlemmarnas önskemål. Trots den relativt korta ”mognadstiden” var banan väldigt fin till öppningsdagen. Möjligen skulle greenerna mått bra av några extra veckors omsorg, men man kan inte få allt här i världen. Dock har de artat sig alldeles utmärkt under sommaren. Tillströmningen av spelare direkt efter spelstarten visar med all önskvärd tydlighet att banan redan har blivit otroligt populär. Under juli spelades det lika många rundor som under april, maj och juni tillsammans! Den positiva trenden har sedan fortsatt. Uppenbarligen är en golfrunda för många något som innefattar 18 olika golfhål. ”Förspelet” Först ut på nya banan var de Bodaholmare som via en kanonstart deltog i ”Förspelet”. Det var en härlig syn där de nya hålen täcktes av ivrigt svingande spelare. Den omedelbara återkopplingen från deltagarna var att sträckningen av de nya hålen verkligen tillförde något till helheten med sina trädinslag och något mer kuperade terräng. Många spelare passerade funktionärerna vid caféet med ett härligt och nöjt leende. 8

Parallellt med spelet på banan hölls presskonferens för inbjudna golfjournalister där klubbens ordförande Guy Eriks­son och klubbdirektören Peter Ellqvist berättade om nuläget och framtidsplanerna för Bodaholm. Inte oväntat kom även frågan kring SGF:s ”framtidsutredning” upp och diskuterades, inte minst förslaget i utredningen att begränsa antalet aktiva medlemmar i klubbarna. Det är en redan beprövad och, som det visade sig, en ofruktbar väg att gå. Att åter föreslå något liknande har fått SGF att beskrivas i mindre smickrande ordalag i flera tidningar. Ämnet engagerade de närvarande så till den grad att Press-SM i Longdrive fick senareläggas en aning! Efter de långa drivarna var det dags att premiärspela de nya nio hålen på Bodaholm även för dessa golfjournalister, som ställde upp mangrant. Om någon hade förväntat sig en del beska sanningar om banan från dessa luttrade världsgolfare, så var det fel. Det samlade omdömet var att Björklidens GK har skapat en golfbana som har alla förutsättningar att bli en favorit hos en bred målgrupp. Här finns mycket för alla.

Folkligt, festligt, fullbelagt Så var det dags för den ”riktiga” spelstarten, det vill säga spel för alla Björklidare – i perfekt golfväder. Inte mindre än 120 medlemmar hade slutit upp för dagens tävling Golfstar Trio (scramble, tremannalag). Med dubbla starter på varje hål och till och med tredubbla starter på vissa hål kunde alla som kommit för premiärspel få chansen att samtidigt medverka i spelstarten på Bodaholm. Scramble är en oöver­träffad spelform där unga och gamla, låg- och höghandikappare, seriösa och mindre seriösa golfare kan mötas och ha trevligt tillsammans. Du som kanske aldrig deltagit i en golftävling, titta i tävlingsprogrammet och håll utkik efter scrambletävlingar! Du kommer att träffa nya golfkamrater och säkert lära dig en del om golfens mysterier och regler. Den väldiga tillströmningen till trots fungerade logistiken utmärkt och för detta ska personalen på Björklidens GK ha en stor eloge. Alla jobbade ”around the clock” och utan knot. Ett stort tack ska också riktas till alla som frivilligt anmälde sig som funktionärer!

Vinnarna i Golfstar Trio-tävlingen på Bodaholm (från vänster): Tomas Gidhammar, Shahla Hassanzadeh och Torbjörn Axelsson. Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

foto: peter cordén

Första bollen ut i premiärtävlingen Golfstar Trio (från vänster): Kjell Jidling (Björklidenmedlem i 14 år),  Anders Höglund (medlem i fyra år) och Erik Govers (medlem i 11 år).

Blixtar och dunder ackompanjerade EM-kvalet i longdrive Andra dagen i Bodaholmspremiären avgjordes EM-kvalet i longdrive på Europas längsta drivingrange (500 meter). De nybyggda läktarna fylldes snabbt av åskådare som förväntade sig få uppleva stor dramatik och superdrivar. Ett rekordstort antal långtslående killar och tjejer hade kvalat in till denna final. Europaeliten i longdriving piskade i vanlig ordning ut enorma drivar. Känslorna gick stundtals höga och en och annan driver kommer att behöva nytt skaft efter den här tävlingen. Inte nog med att rockmusiken dånade från högtalarna, i slutskedet av finalen dök ett mäktigt åskväder upp och skapade en fantastisk ljud- och ljuskuliss. Tävlingen kunde dock genomföras under rättvisa förhållanden, då ovädret bara tangerade Bodaholm. Johan Tumba segrade med en drive på 336 meter före ett antal internationella toppspelare. Adam Stacey kom på andra plats med 334 meter. Björklidens Mikael Lindblom och Joe Miller kom på delad Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

tredje plats med 329 meter. Deltagarna var nöjda med arrangemanget och utsåg på stående fot Bodaholms drivingrang till den bästa och mest rättvisa arena för longdriving som existerar i Europa!

text: anders ellqvist. foto: kim rask

***

Damklassen vanns av mycket lovande golfspelaren Sandra Carlborg med en mäktig drive på 279 meter. Många herrar i publiken skruvade på sig och konstaterade att de skulle ha blivit ordentligt utdrivna.

Mikael Lindblom, Björklidens GK:s egen ”hard hitter”, kom på delad tredjeplats i kvalet till EM i longdrive med 329 meter. Vann gjorde Johan Tumba, som klämde iväg en drive på 336 meter. 9


bodaholm

bodaholm

Premiärbilder…

Jörgen Cavelind vann pressens longdrive-tävling.

ter co rdén

t

håle t här

å de p n e r r sco Så va rd… ö först

foto: kim rask

foto: pe

foto: kim rask

foto

: peter c

ordén

. Familjen Forsell med trevlig ­present

Nu kör vi! : kim r

foto

Ordförande Guy Eriks so en premiär­present fr n (t.v.) tar emot ån tiges ordförande i Kni kommunfullmäkvsta kommun, Terry Carlbom.

ask

sk

: kim ra

foto

zzzzz

z Zzzzz

a” h e st e? å ”m olfar y N rg fö

Folkligt, festligt!

foto: kim rask

10

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

11


bodaholm

utbildning

Det damp ner ett kort… Tennislegendaren, Davis Cup-ankaret och Björklidenmedlemmen Janne Lundqvist skickade in dessa vänliga ord till klubben. Till vår stora glädje är det fler och fler som upptäcker tjusningen med Bodaholm. Vi tycker själva att vi har en fantastiskt fin bana, som kommer att leverera massor av spelglädje för alla som kommer på besök! Kanske kan Bodaholm inom en inte alltför avlägsen framtid också bli ett livskvalitetsprojekt format runt golfen. Vi hoppas i alla fall detta. Just nu är klubben i full färd med att planera för boende med hög kvalitet och service i direkt anslutning till golfbanan. Det kommer att skapa ett oslagbart mervärde till golfandet! foto: peter cordén

12

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

13


goda grannar

klubben

Flyttdags!

Än slank hon hit, än…

Tre goda grannar till Bromma Golf:  Rau Amen (lärare), Elisabet Jerneke (receptionen) och Gunder Lindqvist, (lärare och chef för Bromma Halkbana).

text och foto: mats ödman

I vår serie Goda Grannar har turen kommit till Bromma Halkbana, vår närmsta granne till Bromma Golf. I ett par baracker alldeles intill receptionen finns Gunder, Elisabet och Rau redo att introducera blivande körkortsinnehavare i konsten att klara den ”glattare” delen av bilkörningen. På ändstumpen av en nerlagd asfaltbana intill Bromma flygplats flyger numera två personbilar fram på en special­ konstruerad rigg som gör att bilarna kan sladda och slira som på den värsta isgata. Eleverna får lära sig hur det känns och hur man ska hantera situationen. Halkkörning är ett obligatoriskt inslag i utbildningen för B-körkort (med undantag av Arjeplog och Pajala, som ligger för långt från en halkbana). Bromma Halkbana etablerades 1989 och ägs av Peder Lindqvist, brorson till Gunder. Han driver också Tullinge Halkbana. I Stockholmsområdet finns för övrigt ytterligare två halkbanor, där Gillingebanan (som ägs av Stockholms Trafikskolors Riksförbund) är störst av dem alla. Men det finns elever så det räcker till och blir över, säger Gunder och skrockar. 14

”I’m going to give you an offer you can’t refuse” är ett uttryck som har använts i olika sammanhang genom åren. Plötsligt satt jag själv i den situationen. Vid förhandlingar med Kiev Golf Club hade jag att ta ställning till ett mycket bra erbjudande om ett minst sagt spännande jobb: att vara president för Kiev Golf Club, den första golfanläggningen i Ukraina och en gigantisk satsning. Jag har nu efter moget övervägande bestämt mig för att ta jobbet och flytta österut. Därmed lämnar jag mitt uppdrag som klubbdirektör för Björklidens GK och VD för Björkliden Bodaholm Golf AB. Det blev fyra och ett halvt år med klubben.

Och nog verkar det vara så alltid. Varje dag året runt, med tre pass om dagen, slirar halkbilarna fram på asfaltsträckan ute på Bromma. Det blir en ruskig mängd körskoleelever som här får en viktig duvning i hur man beter sig när väggreppet släpper – och inte minst hur man ska göra för att inte hamna i sådana kanske livsfarliga situationer! Hur är det att ha en golfbana till närmaste granne? undrar Arctic Golfs utsände. ”Bara bra”, intygar Gunder och berättar att prona på Björklidens GK har testat halkörning och personalen på halkbanan har provat på att spela golf. Gunder är för övrigt gammal golfare (på 1970-talet), men hade inte tid för golf, avslöjar han. Nu är han sugen på att börja igen, men först måste en axelskada läka ordentligt. Annars består den vardagliga kontakten med golfbanan mest i att plocka bollar som flugit över skyddsnätet och landat på halkbanan. En hel del bollar blir det, intygar Gunder. ”Jag brukar ge bollarna till pensionärerna som är här och spelar på torsdagarna. Det är mycket uppskattat”, berättar han. Bollarna utgör faktiskt en skaderisk. Om ett bildäck träffar bollen på kanten

mycket har hänt under den perioden. Det första jag fick ta itu med när jag började var det tuffa jobbet med att driva fram en vattendom som skulle säkerställa bevattningen för Bodaholm. Turligt nog fick jag tag i en pensionerad expert på miljö-och vattenfrågor. Han fick en nytändning av uppdraget och skickade sin uttjänta jeep på renovering i Baltikum och körde sedan kors och tvärs över våra marker (även grannarnas…) för att utforska bevattningsmöjligheterna. Gamla kartor återfanns hos de tidigare markägarna, familjen Skatt, som var behjälpliga på alla sätt och vis under den här proceduren. Där inte jeepen kunde ta sig fram, gick vi eller rodde oss fram. Vi fick vår vattendom. Idag blomstrar Bodaholm. Min förhoppning är att det redan under nästa år finns ett bygglov för bostäder på Bodaholm och att vi likt exempelvis Gripsholms GK i Mariefred då har ett avtal med ett fastighetsbolag som säkrar klubbens ekonomi för lång tid framöver.

kan den sprätta iväg med väldig kraft och allvarligt skada en person som råkar komma i vägen.

KORTFAKTA SKID-CAR Skid-Car är en halksimulator som monteras på en vanlig standardbil. Halka framkallas genom att minska friktionen mot underlaget. I stort sett alla olika typer av halka kan framkallas på en vanlig asfalt­bana. 
SkidCar består av en ställning som skruvas fast under bilen. Skid-Car utnyttjar det faktum att ju mindre ett bilhjul trycks mot marken desto mindre blir friktionen. Skid-Car lyfter upp bilens hjul från marken. Om hjulen lyfts upp helt och hållet är friktionsvärdet noll. Detta läge simulerar ren vattenplaning. Skid-Car lyfter fram- och bakhjulen oberoende av varandra. Mellan full friktion och värde noll finns ett oändligt antal friktionsvärden. Alla dessa friktionsvärden är teoretiskt möjliga att erhålla med Skid-Car. I och med att alla friktionsvärden kan erhållas går det också att simulera så gott som alla olika typer av halka. 
Manövreringen av Skid-Car sköts av läraren som sitter på passagerarplats bredvid eleven. Skid-Car tillverkas och marknadsförs av Cedergrens Mekaniska Verkstad i Klintehamn på Gotland och säljs över hela världen. Enbart i USA finns fler än 200 Skid-Car, där bland annat FBI använder systemet för att träna avancerad bilkörning.

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

foto: peter cordén

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

ett annat starkt minne är när jag under en resa till Abu Dhabi 2004, sprang på en av styrelseledamöterna i Föreningen Golfjournalisterna som viskade att Björklidens GK hade en bra chans att bli utsedd till Årets golfklubb 2005. Som vi alla vet blev det så och det var ett erkän-

nande för alla som jobbat hårt med klubben under många år. Det gav också klubben ett ökat anseende i Golfsverige och säkert startade då också ett antal klubbar sin ”spionverksamhet” för att finna nyckeln till vår framgång. ytterligare en stor framgång för klubben var när Björklidenbanan uppmärksammades som en av världens 100 mest spektakulära golfbanor i den ansedda tidningen Golf World. Även det gav eko i Golfsverige och vårt koncept med en exotisk golfbana, en citynära golfbana och en fullstor golfanläggning nära en storstad uppmärksammades på många håll. Golfbanan i Björkliden kommer jag att sakna mest. Jag har besökt banan ett tiotal gånger och attraktionen bara ökar – numera alldels oavsett hur vädret är. Sol, regn, vind och eventuellt snö spelar ingen roll. Det är naturen och stillheten jag vill åt. Golfen då? Jo, det senaste varvet var nog mitt bästa med fyra par som trillade i. Men jag har också spelat rundor där bollarna har tagit slut innan jag hunnit till nionde hålet. Det har varit fantastiskt att se hur golf­upplevelsen har tagits emot av nya gäster, såväl våra egna medlemmar som journalister, SGF:s personal och många andra. Alla har varit otroligt positiva till vår Björkliden Arctic Golf Course och rimligtvis har banan även en bra kommersiell framtid; få banor i världen har ett så exotiskt läge. Många ruskade på huvudet åt årets idé att försöka fylla ett eget flygplan med våra medlemmar för en resa till Björkliden. Resultatet blev en överbokad resa! Kanske har vi äntligen slutat att vara ”hemmablinda” för detta verkligt annorlunda golfäventyr. nu ska jag ge mig i kast med ett eget äventyr. Det blir spännande det också. Tack för den här tiden och lycka till i fortsättningen med Björklidenbanan, Bromma Golf, Bodaholm och de kommande golfanläggningarna! Peter Ellqvist 15


m äs t e r s k a p

Bromma Golf och Bodaholm:

Två prestigemästerskap Till skillnad från förra året har vädrets makter varit nådigare i år, särskilt under juli månad då golfvädret var sagolikt bra (även om greenerna nog kippade efter vatten). Det har märkts tydligt på aktiviteterna både på Bromma Golf och Bodaholm: ”full rulle” är ordet, sa Bull! Precis som tidigare år har träningspass och sällskapsronder varvats med ett digert tävlingsprogram på alla nivåer. Vi har också haft vårt populära junior­ läger Summer Camp på Bromma Golf. Inte mindre än 130 spel- och träningssugna ungdomar svingade för allt vad klubbskaften höll. Höjdpunkterna på tävlingsagendan är alltid chansen att få bli mästare av något slag. För dem som inte ville eller kunde följa med till Björkliden och klubbmästerskapet där, fanns alltid chansen att bli Bromma Golf-mästare, eller Bodaholmsmästare. Brommamästerskapen Brommamästerskapen avgjordes helgen 16-17 augusti. Deltog gjorde 35 herrar, fem damer och fyra juniorer. Vädret var bra på lördagen, men söndagen bjöd på kylslagen temperatur och tidvis regn. Men vem har sagt att ett mästerskap alltid ska avgöras under perfekta förhållanden? Hur som helst fick banan mycket beröm för sina fina greener. Herrklassen vanns av junioren William Ericson på scoren 121 slag, vilket var sex slag bättre än tvåan, junioren Theodor Ståhlberg Nordegren, och åtta slag bättre än klubbens tidigare vice ordförande Jarl Klang på 129 slag. Damklassen regerades av Gun Billström på fina 163 slag. Tvåan, Lena Lekström, samlade ihop 182 slag, fyra slag bättre än trean Anne Berg. De två främsta platserna på prispallen i juniormästerskapet intogs av William Eriksson och Theodor Ståhlberg Nordegren med sina resultat från herrklassen och bronsplatsen av Mattias Österlund. 16

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

text: fredrik nicander. foto: zita vojnic andersson

Bodaholmsmästerskapen Vår prestigebana i Stockholmsområdet, Bodaholm, har självklart sitt eget mästerskap. Det avgjordes i bra väder den 23-24 augusti över 18 hål. De nya hålen ( 1–9) hade tagit sig mycket bra och greenerna singelklipptes inför tävlingen. Som helhet var Bodaholmsbanan en värdig mästerskapsbana som kommer att blomma ut i full prakt nästa år. I Bodaholmsmästerskapen ställde 35 herrar, sex damer och en junior upp. Bäst bland herrarna var Mathias Wallin, som slutade på fina 154 slag, fyra slag bättre än tvåan Joakim Kjellberg. På tredje plats placerade sig Per Johansson med 159 slag. I damklassen visade Tina Herbert med besked var mästerskapet skulle hamna. Tappert kämpande Ginger Flärvall fick nöja sig med en andraplats på 181 slag och Kerstin Doyle tog tredje­platsen med 186 slag. Ende junioren Christian Samuelsson stannade på 186 slag.

Bodaholmsmästerskapen: Christian Samuelsson (junior), Mathias Wallin (etta herrar), Joakim Kjellberg (tvåa herrar),Tina Herbert (etta damer), Ginger Flärvall (tvåa damer), Kerstin Doyle (trea damer) och Per Johansson (trea herrar).

Topplaceringarna i Brommamästerskapen (från vänster): Jarl Klang (trea herrar), Gun Billström (etta damer), Lena Lekström (tvåa damer),Theodor Ståhlberg Nordegren (tvåa herrar och juniorer), W   illiam Ericson (etta herrar och juniorer), Anne Berg (trea damer), Mattias Österlund (trea juniorer). 17


förbundsdomare

förbundsdomare

Domaren dömer! text och foto: mats ödman

Vi har alla sett dem då och då när vi tittat på någon större golftävling på teve: domarna som kommer farande i sina golfbilar för att avgöra någon knivig regelsituation på banan. Varför behövs de och hur blir man egentligen domare av den här kalibern? Arctic Golf träffade Anders Jonsson, en av nio domare som engagerats för SAS Masters på Arlandastad. ”Jag kommer att finnas på hål 10, 11 och 18”, upplyser förbundsdomare Anders Jonsson när Arctic Golfs utsände tar kon­ takt för att närmare bestämma tid och plats. En domare befinner sig således på rörlig fot, blir en första lärdom. Efter att ha tagit plats bredvid Anders i den gröna golfbilen blir nästa erfarenhet att det inte händer särskilt mycket, men att det hela tiden finns ett vakande öga över vad som sker runt omkring. Kontakten med de andra domarna över kommunikationsradion är tidvis intensiv när någon ”rulings” är på gång (det vill säga att en domare måste rycka in för att avgöra en regelfråga på banan). Annars består informationsutbytet mest i att meddela om någon boll ligger före eller efter tidsschemat. Mesta tiden går nämligen åt att hålla koll på hur bollarna ligger till i förhållande till sin starttid. De som släpar efter måste jagas på. I värsta fall kan en spelare bötfällas för långsamt spel.

Anders Jonsson, 51-årig mattelärare från Umeå GK och en av våra högst utbildade domare, var en av nio som dömde på SAS Masters i år.

Lång väg att bli domare Anders har varit domare på högsta nivå i snart tio år. Vägen dit är lång för alla som vill bli kvalificerade att döma på absolut högsta nivå. Detta väntar en blivande elitdomare: Först går vederbörande en steg ettkurs under ett första år och får lära sig grunderna, plugga regler och lära sig ”domartänket”. Andra steget, också det under ett år, ägnas för­djupningar, decisions (beslut i konkreta regelfrågor som fattats av R&A Ruling Committee och den amerikanska motsvarigheten USGA)

och avslutas med ett prov med en förbundsdomare som examinator. Den som är lämpad för uppgiften kan sedan få vara med och ”prya” på tävlingar. Steg tre (tredje året) är en distriktsdomarutbildning som avslutas med prov. Den som passerar kan därefter kalla sig assi­sterande distriktsdomare. Fullvärdig distriktsdomare blir man först efter ytterligare ett år av regelstudier och prov. Den vidare klättringen på karriärstegen mot elitdomare går via en förbundsdomarkurs som mynnar ut i titeln assisterande förbundsdomare. Först efter

18

sex år (och godkända prov varje år på alla nivåerna) kan man bli förbundsdomare, vilket är den högsta nivån i Sverige. I Sverige finns för närvarande ett 40-tal förbundsdomare, i princip två per distrikt. Norr- och Västerbottens GDF, som Björklidens GK tillhör, har två. ”Vi har kanske den strängaste domar­ utbildningen i världen”, menar Anders. Dock är det sällsynt att en svensk förbundsdomare får möjlighet att döma på stortävlingar utomlands. En av dem som fått den äran är ordföranden i SGF:s regelkommitté, Hans Malmsten, som fick Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

döma på British Open i år. SGF:s regelkommitté står över förbundsdomarna och utbildar och examinerar dessa under tre dagar varje år. För att få döma en stortävling som SAS Masters måste man tillhöra eliten bland förbundsdomare i Sverige, vilket betyder att man har gått en särskild refereeutbildning på plats i St Andrews. Krävs speciella egenskaper för att bli en bra domare? Ja, säger Anders, man måste ha läsvana och vara analytiskt lagd för att orka igenom all text och ”få kläm på” logiken bakom varje regel och decision. ”Personligen tycker jag det bara blir roligare och roligare att vara domare ju längre jag håller på. Jag vill ”knäcka” koden,” säger han och skrattar. Dessutom, tillägger Anders, måste alla som vill bli domare kunna spela golf. ”En domare måste förstå spelet på ett djupare plan för att kunna fatta riktiga beslut i konkreta situationer ute på banan. På den högsta domarnivån har nog de flesta varit singelhandicapare någon gång, vilken nästan är ett måste”, menar han. Bra förarbete underlättar Att vara domare är mer än att glida runt i en golfbil och ”hålla koll”. En domare ska också märka upp banan innan tävlingen börjar, det vill säga kontrollera alla hinder, måla vägslut och gränser för vattenhinder (vid mindre tävlingar se till ett det finns tillräckligt med pinnar som markerar vattenhindret). På en stortävling som SAS Masters är detta redan gjort. Dock gäller generellt att ett bra förarbete i högsta grad underlättar domararbetet under tävlingen. I förberedelserna ligger också att utforma lokala regler, som när det gäller SAS Masters hämtas från European Tour och kompletterade med lokala regler som utformats av Chef Referee i samråd med de andra domarna. Domaren dömer Beträffande ”rulings” så är de flesta ganska elementära. Regelverket är myc­ket entydigt och att någon tillkallar domaren är mer en extra försiktighetsåtgärd än ett utslag av att spelaren inte vet vad han eller hon ska göra. Dock händer det att situationen är lite knivigare. Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Någon enstaka gång kan domaren behöva tillkalla ytterligare en domare för en ”second opinion”. Alldeles oavsett vad spelaren anser i frågan, så är det alltid domarens ord som gäller – även om det senare skulle visa sig att han hade fel. Enligt Anders, så kan de flesta som spelar golf inte ens de mer elementära reglerna. Det är mest en fråga om tro och inte vetande. Men i handicapgrundande ronder och tävlingar är det viktigt att göra rätt! Någon kanske undrar hur domaren vet att han ska rycka in för en ”ruling”. Så här går det till: Den som bär på resultattavlan som visar hur ställningen är i bollen anropar leaderboarden centralt via kommunikationsradio, som i sin tur anropar den domare som bevakar just den sektor (de hål) där problemet finns. Just denna fredag när Arctic Golfs utsände var på plats fick Anders inte ingripa en enda gång. Dagen före, då det blåste kuling över banan, hade många spelare problem på sista hålet, ett par tre där green omgärdats av läktare: bollarna hamnade ofta på alla andra ställen än just green. Då hade Anders en hel del att stå i. Också ute på banan hände en del den dagen. ”Men så är det”, säger Anders, ”man vet aldrig när det är dags att rycka ut för en ’ruling’.”

Här låg en boll som spelaren normalt inte skulle ha fått någon lättnad för.  Nu stod emellertid toaletterna i bakgrunden i spellinjen och då de inte är en organisk del av banan fick spelaren droppa sig fri utan plikt, berättar Anders.

SAS Masters spelades i år i ömsom styv kuling, ömsom strålande väder. För domare och spelare, som här Peter Hedblom och Jesper Parnevik, gäller det att vara beredd på alla typer av väder och alla situationer som bollen kan hamna i på grund av vädrets makter! 19


björkliden

klubben

Årets golfresa gick till Björkliden! text: daniel olsson. foto: ida-maria billström

Aldrig tidigare har klubbens aktivitetsvecka med klubbmästerskapet lockat så många deltagare som i år. Hela 130 förväntansfulla golfare hade mött upp på Arlanda för att resa till Björkliden. En vecka med spektakulär golf och uppseendeväckande fjällaktiviteter väntade. På 10 000 meters höjd, i ett chartrat Norwegian-plan, välkomnades alla av klubbens ordförande Guy Eriksson. Från Kiruna gick färden vidare till Björklidens Fjällby med buss. Med på resan var Ulf Jakobsson och Niklas Stöckel, två inbitna fjällrävar, som guidade resenärerna genom områdets historia och sevärdheter. Hotell Fjället ligger drömlikt vackert högt upp på fjällsidan, omgärdat av snöklädda fjälltoppar och med Torneträsk glimmande i sommarsolen nedanför och Lapporten i fjärran. Trots lång resa och många intryck gick incheckningen smidigt. Alla hittade till sina stugor och hotellrum och kunde börja göra sig hemmastadda i den nya miljön. Sedan väntade ”get together” i baren med information om veckan och alla aktiviteter som väntade. Några golf­ entusiaster var redan klara för ett första möte med hemmabanan. Andra nöjde sig med att avnjuta kvällen med ett glas vin framför brasan. dagarna fylldes av tävlingar och andra aktiviteter. I den nästan myggfria luften spelandes det golf som aldrig förr: Golfstar Duo, Golfstar Trio, Red Bull Final Five, Lennart Molanders Vandringspris och klubbmästerskapen, plus utflykt till Narvik GK. De bitvis tuffa stigningarna på banan tog nästan musten ur en del med ”soffliggarkondis”, men det var bara att bita ihop! Den spektakulära utsikten kan lätt stjäla uppmärksamheten från golfspelet och några snedslag blev det väl både här och där – fast mest av andra orsaker. ”Bra slag, den är kvar i ruffen!” var en vanlig kommentar ute på banan. För dem som ville göra avbrott i golfspelandet fanns det möjlighet till golf­ träning med klubbens pro eller att delta 20

i aktiviteter som cykling, fiske och fjällvandring. Sista kvällen samlades alla på hotellet för att äta en gemensam avslutningsmiddag. Det bjöds på god mat, prisutdelning och många minnesvärda historier om veckan som gått. Årets klubbmästare för herrar heter för övrigt (och inte oväntat för alla som varit med ett tag!) Erik Westin. I damklassen stod Anna Appert-Lund högst på prispallen. Se, det var en aktivitetsvecka att minnas! Bo Wallström tog en inteckning i Lennart Molanders Vandringspris.

Klubbmästarinna Anna Appert-Lund.

Klubbmästare för 14:e gången, Erik Westin. Hål 9/18

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Golf • nr 3 september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

21


i vimlet

gene’s comments

Pröva först, sedan kan vi snacka golf! I flera år försökte vänner att få mig att ta steget. Varje sommar var det ”golf ” som gällde för dem. Jag var lite intresserad, men hade alltid någon bortförklaring som gjorde att jag aldrig följde med ut för att slå ett par hinkar och träna på svingen. Men en söndag i juni förra året – av någon outgrundlig anledning – satt jag helt plötsligt i bilen klädd i t-shirt och ett par slitna jeans på väg mot mitt livs första sving. Jag måste erkänna, att jag hade varit ute på krogen dagen innan och var kanske inte i bästa form för att svinga en järnklubba eller stå i en sandbunker! Väl framme fick jag en första lektion av pron Daniel Olsson. Och vet ni vad? Golf var ju hur kul som helst! Jag fick för första gången känna hur det var att utöva den här sporten. Efter ett antal (osagt hur många) lektioner och teoripass fick jag mitt gröna kort. Jag var stolt och kunde nu också förstå mina vänner och allt deras prat om golf varje sommar. Jag tillbringade resten av den sommaren på Bromma. Deras korthålsbana och drivingrange var perfekt för att utveckla mitt golfkunnande.

Johnny Axelsson, medlem i Björklidens GK och nöjesjournalist på Se & Hör. Bara ett år efter första steget har jag hunnit med att spela på många av Stockholms banor och dessutom tävlat ett flertal gånger. Två har jag (tro det eller ej!) vunnit och jag har sänkt mig till 19,6 i hcp. Men jag ska lägre ner och utvecklar mig hela tiden.

En favorit är Björklidens Golfklubbs Bodaholmsbana. Där har jag spelat flera rundor. Det är en underbar bana med fantastiskt fina greener! När jag skriver detta är det söndag och jag sitter hemma i lägenheten på Fridhemsplan. Om en stund ska jag åka ut med en vän och spela på just Bodaholm. Den här gången ska jag göra min bästa runda någonsin – i alla fall är det vad jag tror varje gång jag ska ut! Har du vänner eller familjemedlemmar som är lika skeptiska till golf som jag var, så tvinga in dem i bilen och kör ut till Bromma och sätt en klubba i handen. Jag är övertygad om att de snabbt kommer att förstå tjusningen med golf ! Numera ryser jag nästan varje gång av en pirrande förväntan när jag har bestämt med någon att vi ska spela en runda. Det är något speciellt att få stå där på första tee och höra de trösterika orden: Lycka till! Det är lycka! Johnny Axelsson, medlem i Björklidens GK och nöjesjournalist på SE&HÖR.

Festfixare fixade festlig fjällfest Stockholmsbaserade PR- och eventarran­ gören Christos Neo besökte i augusti Björk­lidenbanan tillsammans med ett fyrtiotal företagare och kända personer av olika slag i ett partnerevent kallat Arctic Midnight Golf som ett förspel till Christos tävling Christos Masters. Det blev en intensiv resa över endast ett dygn. Med tanke på att vädret snabbt kan växla hade man tur – när gruppen anlände till Björklidens Fjällby passade solen på att titta fram och deltagarna fick se banan från dess allra bästa sida. Förutom läckra golfupplevelser bjöds deltagarna på förstklassig mat och dryck från hotellets restaurang. Som en extra krydda arrangerade teveprofilen (Björklidenmedlem sedan lång tid tillbaka)

22

Steffo Törnquist en uppskattad och läro­ rik whisky­provning. Flera av deltagarna blev så exalterade över banan och den hänförande naturen i Björkliden att de på stående fot bokade in resor för sina företag till nästa år. ”Det här är något att sitta och minnas tillbaka till i vintermörkret”, som en av deltagarna uttryckte det. Från golfklubbens sida är det extra trevligt att även vår norra bana uppmärksammas. Fler och fler nya besökare upptäcker tjusningen med golf på en spektakulär och omtalad bana med Europas sista vildmark i blickfånget, och som 2005 utsågs till en av världens hundra mest spektakulära golfbanor av det amerikanska magasinet Golf World.

Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

­

Glimpses From A Great Golf Season By the time you will read this, the golf season here in Stockholm will have about a month left. This is depressing as we golfers try to find golf balls that nestle into the wet, fallen leaves. So we should, before the summer becomes too distant to remember, replay some of this summer’s big events. First, it was a very good summer for the area’s golf courses. After a couple of year’s worth of bad winters and so called summers, this year gave us some wonderful golf weather and the greens and fairways responded in kind. I’m sure you can remember great conditions in past years, but for course conditions, it was a summer to remember. It was so summery that some courses I played in Sweden were downright arid toward the end of July. Summer season really kicked off with the opening of the final 9 holes at Bodaholm. Now members and guests can play the course the way Peter Chamberlain dreamed it. Bodaholm contains some challenging par threes and may have one of Sweden’s best finishing holes. Bodaholm will explode next season into one of the area’s best places to play, as well as being a great value to all golfers. A membership at Bodaholm may just be for you. This golfer spent his summer break golfing in Skane, Denmark and the Gothenburg area. With the Oresund Bridge, Copenhagen is an easy day trip from Skane, and I can recommend Simon’s Golf in Kvistgaard, Denmark. Simon’s has 27 great holes of golf, hotel and a great restaurant and pub. Simon’s will have hosted Annika’s last European professional event earlier this month. Speaking of Annika Sorenstam, her TPC event was a study in frustration. Largely ignored by fans, sponsors and especially Arctic Golf • nr 3 • september 2008 • årg. 24 • www.bjorklidensgolfklubb.se

Sweden’s media, the event left a lot to be desired. After I watched the hometown heroine shoot 6 birdies on her opening round back nine, the weather decided to be uncooperative. The weather became like Florida with Hurricane Fay. Vasteras had a month’s worth of rain dumped on it in one day, forcing the cancellation of the second round. Hats off to the staff at Frosaker for their heroic efforts to get the course ready for weekend play. Annika could not recapture the magic of the first day, and her double bogey on the last hole she played as a professional in Sweden, summed up the melancholy around the event. It was really a shame that Swedish golf could not have given this woman, who arguably may be the best female golfer who ever swung a club, a more deserving send off. The SAS Masters was played at Arlanda­ stad. Peter Hanson, won the event, the first Swedish winner since 1998, beating the popular Pelle Edberg. Next year, the SAS Masters will go south to Barseback. There will also be a change of dates for the venue, moving it to the week AFTER the British Open, in mid-July. It will be interesting if this will help to draw bigger names to the event. Say what you will, this tournament seems determined to regain its stature as a big event in professional golf. Finally, on a personal note, I want to take this opportunity to wish the best to Peter Ellqvist. Peter has been the Director of Golf at the Bjorkliden Arctic Golf Club and has recently left the club for other opportunities this fall. Peter was the first person in the Swedish golf industry I met. It was his early and enthusiastic support of the Swedish Golf Experience that helped get the book project moving. He has become a dear friend and a trusted advisor and through him, I have

been able to be involved in this wonderful experience called Arctic Golf. When I first joined this club, it was con­sidered less then a real club, which I could never understand as it seemed to meet all the criteria I thought a club should have. I now hear (envious) comments from other golf clubs about how Bjorkliden Golf Club is too big! It has too many members! I’m sure some of that clubs popularity is due to Peter’s management and his attention to you, the members. I think I can speak for me and all the membership, Peter, Godspeed and thanks so very much.

Barn har rätt att komma först. Inte sist. Barn har rätt att bli lyssnade på. Inte överröstade. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter. Inte att hålla tyst. Barn har rätt att bli kramade. Inte slagna. Barn har rätt till resurser. Inte besparingar. Barn har rätt att säga ifrån. Inte tiga still. Barn har rätt att få hjälp. Inte att bli straffade. Barn har rätt att leka. Inte att kriga. Barn har rätt att få vara barn. Försvara deras rättigheter! Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 eller sms:a BARN till 72 900 så bidrar du med 50 kronor.

23


Julstämning med Björklidenmedlemmarna Janne Schaffer, Björn J:son Lindh, Stefan Blomquist tillsammans med kören Laudaensemblen, stråkorkestern Scandinavian Strings och Hemlig Gäst. Gustav Vasa kyrka, vid Odenplan i Stockholm, lördag 6 december 2008 kl. 18.00. Specialpris för medlemmar i Björklidens GK, endast 180 kr (ord. pris 230 kr). Begränsat antal biljetter. Biljettbokning: tfn 08-564 888 30/40, e-post: info@bjorklidensgolfklubb.se

Arctic Gol iden fC rkl lu ö j

b

B

Välkommen!

ic

olf

ah

ct

ol

m

Ar G

Cou

rse • Bro m ma Golf

•B

od

Arctic Golf 3 08  

Golftidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you