Page 1

ม้ ากับลา พ่อค้าคนหนึ่งเดินทางค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ ได้นาำ สิ นค้าที่เตรี ยมไปจำาหน่ายซึ่งมีจาำ นวนมาก ให้ลาบรรทุกจนหลังแอ่น ส่ วนม้านั้นพ่อค้าให้เดินตัวเปล่าเพราะต้องการจะถนอมไว้เนื่องจาก ำ เกรงจะขายไม่ได้ ราคาหากม้าของตนบอบช้าจากการเดิ นทาง ลารู้สึกว่าการบรรทุกครั้งนี้หนัก เกินกำาลัง มันพยายามอ้อนวอนม้าผูเ้ ป็ นสหายขอให้ช่วยแบ่งเบาสัมภาระ “เพื่อนเอ๋ ย..ข้ารู้สึก ตาลายแข้งขาสัน่ ไปหมดแล้ว ช่วยแบ่งสัมภาระไปบรรทุกบ้างเถิด เมื่อพักค่อยยังชัว่ กลับมีแรง ขึ้นมาสักหน่อย ข้าจะรี บนำาของเหล่านั้นมาบรรทุกตามเดิม หากเพื่อไม่ช่วยคราวนี้ ขา้ คงต้อง ขาดใจตายอยูก่ ลางทางแน่ๆ” ม้าไม่สนใจคำาขอร้องของลา มันยังคงเดินอย่างสง่าต่อไปในขณะที่ ลาเริ่ มหมดแรงทำาท่าจะล้มลง “ข้าไม่ได้สาำ ออยหรอกนะแต่คราวนี้ ไม่ไหวจริ งๆ เจ้านั้นทั้งสูง ใหญ่และแข็งแรงกว่าข้ามากนัก โปรดอย่างนิ่งดูดายอยูเ่ ลย หากเพื่อไม่เมตตาข้าคงไม่มีโอกาสได้ กล่าวคำาวิงวอนอีกแล้ว” “หุบปากของเจ้าซะที” ม้าทำาทีขดั เคือง มันธุระกงการอะไรของข้าที่จะ ต้องไปช่วยคนอื่น เจ้ามีหน้าที่บรรทุกก็กม้ หน้าก้มตาทำาไปซิ ”ลาผูน้ ่าสงสาร กัดฟันเดินต่อไปได้ อีกไม่กี่กา้ วก็ลม้ ลงขาดใจตาย พ่อค้าจึงนำาสิ นค้าทั้งหมดให้มา้ บรรทุกแทน และเมื่อเดินทางจน เหน็ดเหนื่อยพ่อค้าก็ข้ ึนไปขี่บนหลังอีกด้วย ในเวลานี้มา้ ได้แต่สาำ นึกเสี ยใจในความเห็นแก่ตวั ของมัน แต่กส็ ายไปแล้ว นิทานเรื่ องนี้ สอนให้รู้วา่ การไม่รู้จกั เห็นใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่ งที่สมควรเมื่อคราวที่เขาตกทุกข์ได้ ยาก ทุกข์น้ นั อาจจะมาถึงตัวเราได้เช่นกัน

ม้ากับลา  
ม้ากับลา  

เป็นนิทานสอนให้รู้็ว่าการไม่รู้จักเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่สมควรเมื่อคราวที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ทุกข์นั้นอาจจะมาถึงตัวเราได้เช่นกัน