Page 1

Col·legi Maristes Igualada

g

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

C/ Salvador Espriu, 10 08700 IGUALADA Tel. 93 805 55 75 igualada@maristes.cat

0.20-Pladelleure.

1|P àgina

26/06/13


Col·legi Maristes Igualada

g

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

1.- Descripció

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

a.- Definició de l’activitat És el conjunt d’activitats extraescolars, d’estiu i del menjador que es realitzen a l’escola Maristes Igualada. Cada activitat té el seu disseny concret que es pot trobar al apartat tercer d’aquest document.

b.- Objectius de l’activitat Els objectius generals de les activitats de lleure proposades pel col·legi Maristes Igualada són: • Facilitar espais per realitzar activitats responen a les necessitats familiars de conciliar família i feina. • Educar els infants i adolescents de l’escola des de les mateixes opcions que caracteritzen l’escola marista. • Dotar d’una sèrie d’habilitats d’acord amb les activitats de servei i extraescolars que es proposin1. • Fomentar un ús constructiu del temps de lleure com a espai privilegiat pel creixement personal. • Potenciar l’autonomia personal. • Afavorir i potenciar el desenvolupament integral dels infants. • Aprendre a viure des del respecte i l’acceptació dels altres. • Respectar el material i les instal·lacions de les que disposen les diverses activitats. • Gaudir de les activitats del temps de lleure dels infants.

c.- Públic a qui va dirigida l’activitat Alumnes/as de l’escola Maristes Igualada. En el cas dels casals d’estiu i setembre es poden obrir a altres infants de la ciutat d’Igualada.

1

Per consultar els objectius concrets de cada actvitat, veieu l’apartat 3r del projecte.

0.20-Pladelleure.

2|P àgina

26/06/13


Col·legi Maristes Igualada

g

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

2.- Recursos organitzatius

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

a.- Espai L’espai que serà utilitzat és el de l’escola. Per a cada activitat l’equip directiu definirà les aules i espais comuns que poden ser utilitzats, en funció de la tipologia de l’activitat i les necessitats que expressin els seus dirigents.

b.- Recursos materials L’encarregat de l’activitat és qui ha de fer la comanda del material que es computarà al pressupost disponible per aquesta. Les comandes es gestionen des de l’administració de l’escola. Les necessitats concretes que té cada activitat es poden trobar al seu disseny en l’apartat 3r.

c.- Recursos humans Com a mínim cal una persona per a cada extraescolar, amb les característiques específiques que demandi l’activitat a desenvolupar (especialitat en alguna matèria o tècnica o alguna titulació específica). En el cas de l’Escola d’Estiu ens referim a les indicacions donades per la llei: un dirigent per cada 10 participants, el 40% d’ells titulats. El director/a de l’escola d’estiu ha d’estar en possessió del títol de director d’activitats de lleure.

d.- Recursos escrits • •

• • • •

Full de sondeig per l’escola d’estiu: facilitat a les famílies al mes d’abril per preveure el nombre d’infants i ajustar el nombre de dirigents. Full d’inscripció a l’escola d’estiu: facilitat a les famílies al mes de maig. Inclou les autoritzacions a les diverses sortides que es fan amb el Casal d’Estiu. Les dades sociosanitàries dels participants ja consten en la base de dades de l’escola, en ser tots ells alumnes del centre. Dossier d’informació del funcionament de l’escola d’estiu pels pares i mares dels infants assistents. Fulletó de presentació de les extraescolars al mes de juny per facilitar a les famílies la seva organització. Full d’inscripció a les diverses activitats extraescolars al mes de juny i de setembre. Llistats d’assistència a les diverses activitats per facilitar el seguiment per part dels seus responsables.

La documentació dels diversos participants es troba en la secretaria del centre. No cal demanar aspectes específics. L’única excepció són els infants que es puguin inscriu-

0.20-Pladelleure.

3|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

re al Casal d’Estiu i no siguin alumnes de l’escola. En aquests casos, el mateix full d’inscripció inclou les dades sociosanitàries de l’infant i l’autorització per participar de l’activitat.

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

e.- Recursos de transport En el cas de l’escola d’estiu, quan sigui necessari menester de transports per les activitats externes al centre, es contactarà amb l’empresa d’autocars que dona el servei habitual a l’escola. Aquest contacte s’establirà des de l’administració de l’escola una vegada coneguda la planificació concreta de l’activitat.

3.- Disseny concret de les diverses activitats a.- Consideracions prèvies El responsable de cada activitat planifica i dissenya el seu desenvolupament concret. En aquest apartat es troben les línees generals de cada activitat marcades des de la direcció de l’escola. Els horaris concrets, excepte en el cas d’activitats diàries, els responsables de cada activitat, el preu i l’espai assignat es poden trobar en la informació que es dona a les famílies en els fulletons comentats en l’apartat 2.d.

0.20-Pladelleure.

4|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

b.- Disseny d’extraescolars del període lectiu

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Guitarra Contingut

Aprenentatge dels acords i interpretació de cançons. El ritme de progrés s’adequarà a cada alumne, a mesura que vagi aprenent i millorant s’augmentarà el grau de dificultat.

Objectius

1.- Aprendre les tècniques bàsiques per tocar la guitarra. 2.- Gaudir del temps de lleure amb un sentit formatiu.

Destinataris

Cicle mitjà i cicle superior de primària (3r - 6è).

Espai necessari

Un aula fixada per l’equip directiu a principi de curs.

Personal necessari

Un Monitor/a. Condicions: • El monitor/a ha de tenir coneixements suficients de guitarra. • El/la monitor/a es responsabilitza de fer la programació de cada dia i del seguiment dels alumnes/as.

Temporalització

1:15 hores un dia a la setmana.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior. Els alumnes/as han de portar la seva guitarra. La persona encarregada de desenvolupar el taller vetlla pel material que sigui necessari: partitures, cançons i altres elements.

Recursos materials

0.20-Pladelleure.

5|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Taller d’activitats Contingut

Espai lúdic i d’aprenentatge, amb un centre d’interès diferent cada dia: • Dilluns: anglès • Dimarts: música • Dimecres: manualitats • Dijous: contes i llegendes • Divendres: jocs

Objectius

1.- Passar una estona divertida gaudint de les activitats. 2.- Complementar la formació rebuda pels alumnes en les hores lectives. 3.- Recolzar el creixement integral dels alumnes.

Destinataris

Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial de primària (1r i 2n).

Espai necessari

Un aula fixada al principi de curs (es recomana un aula de cicle inicial de primària)

Personal necessari

Un/a monitor/a per cada dia. Condicions: • Cal mantenir continuïtat del responsable del taller de cada centre d’interès. • El monitor/a ha de tenir habilitat en els aspectes que es treballen a cada centre d’interès. • El/la monitor/a es responsabilitza de fer la programació de cada dia.

Temporalització

Cada dia lectiu, de 17:30 a 18:45 de la tarda

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior. El / la monitor/a encarregat/a gestiona el material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar. El material habitual que cal tenir disponible són especialment els estris necessaris per les manualitats.

Recursos materials

0.20-Pladelleure.

6|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Escola d’idiomes

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Aquest taller és un taller confiat a personal extern a l’escola.

Contingut

Millorar el nivell d’idiomes i certificar els progressos amb exàmens oficials (anglès, alemany i francès).

Objectius

1.- Aprendre un idioma estranger. 2.- Assolir els progressos certificat amb exàmens oficials.

Destinataris

Educació infantil , primària, secundària i adults. Es dividiran en grups d’acord a les edats.

Espai necessari

Tantes aules com a grups coincideixin.

Personal necessari

Professors d’idiomes. Aquests són aportats per l’empresa ACTIVA.

Temporalització

1 hora, dos dies a la setmana. Alguns grups d’educació infantil faran una hora setmanal.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu i l’empresa a finals del curs anterior.

Recursos materials

-

0.20-Pladelleure.

7|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Biblioteca Contingut

Accés a la biblioteca escolar per fer estudi, acompanyats per un professor/a. Ocasionalment, el professor encarregat pot obrir sales al costat de la biblioteca per fer treballs en grup els alumnes de secundària.

Objectius

1.- Accedir a un espai on poder fer els deures. 2.- Poder estudiar en un ambient de calma i treball.

Destinataris

Alumnes a partir de 3r de primària fins a 4t de secundària.

Espai necessari

Biblioteca.

Personal necessari

Un mestre de l’escola (o un monitor/a els dies que no es disposi d’un/a docent). Poden ser diferents persones, però mantenint fix el dia en que s’encarreguen de la biblioteca.

Temporalització

Cada dia lectiu, de 17:30 a 18:45 de la tarda

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

-

0.20-Pladelleure.

8|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Jazz / Ballet Contingut

Iniciació. Coordinació psicomotriu del cos mitjançant les tècniques de dansa. Sentit rítmic de la música i elasticitat.

Objectius

1.- Aprofundir en la coordinació psicomotriu. 2.- Gaudir del temps de lleure amb un sentit formatiu. 3.- Aprendre les tècniques inicials de dansa.

Destinataris

P5, cicle inicial i cicle mitjà de primària (1r – 4t).

Espai necessari

Aula de música. Cap a final de curs es necessari el teatre per preparar la mostra de final de curs.

Personal necessari

Monitor/a. Condicions: • El monitor/a ha de tenir coneixement de dansa i dels aspectes que es tracten en el taller. • El/la monitor/a es responsabilitza de fer la programació de cada dia i del seguiment dels alumnes/as.

Temporalització

1:15 hores un dia a la setmana.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

La persona encarregada del taller vetlla per demanar material quan sigui necessari. Cal tenir un equip de música.

0.20-Pladelleure.

9|P àgina

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Boskan – Jocs i educació canina

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Aquest taller és un taller confiat a personal extern a l’escola.

Contingut

Activitats amb gossos ensinistrats per conèixer millor el món d’aquests animals.

Objectius

1.- Conèixer els diferents tipus de gos. 2.- Aprendre a tractar els diferents gossos. 3.- Creixement de la responsabilitat pròpia en fer-se càrrec d’un gos.

Destinataris

Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) primària i secundària. Cal un mínim de 910 alumnes per grup.

Espai necessari

Aula gran o pati.

Personal necessari

Monitors de FUD Therapy.

Temporalització

Una hora setmanals.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

La persona encarregada gestiona el material necessari.

0.20-Pladelleure.

10 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Batucada Contingut

Tocar percussió afro-brasilera amb diversos instruments, integrant-se en un grup de percussió.

Objectius

1.- Aprendre conceptes bàsics de ritme i teoria musical. 2.- Tocar diversos instruments de percussió. 3.- Treball en equip a partir de la integració en una formació de percussió.

Destinataris

Alumnes de 3r de primària a 4t d’ESO. Mínim un grup de 9-10 alumnes.

Espai necessari

Un aula fixada al principi de curs i que doni cabuda a tot el grup.

Personal necessari

Una persona especialista en percussió i batucada.

Temporalització

1 hora, un dia a la setmana.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

El / la persona encarregada gestiona el material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar.

0.20-Pladelleure.

11 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Brain Gym – Gimnàstica del cervell Contingut

A partir d’exercicis senzills i amens millorar les connexions neuronals dels usuaris i el seu rendiment en tots els aspectes humans.

Objectius

1.- Millorar en les habilitats lingüístiques i matemàtiques. 2.- Millorar l’atenció, la concentració i la comprensió. 3.- Millorar i potenciar les capacitats d’aprenentatge de l’usuari. 4.- Millorar les funcions cognitives i emocionals.

Destinataris

Alumnes de primària (1r – 6è).

Espai necessari

Aula de plàstica.

Personal necessari

Persona amb coneixements de tècniques d’expressió plàstica, a ser possible amb alguna formació en aquest aspecte.

Temporalització

Un o dues hores a la setmana (hi ha les dues opcions).

Preu

Serà fixat a finals del curs anterior per la direcció de l’escola.

Recursos materials

La persona encarregada gestiona el material necessari i es canalitza per l’administració de l’escola. El material habitual que cal tenir disponible són especialment els estris necessaris per realitzar els treballs d’expressió plàstica.

0.20-Pladelleure.

12 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Robòtix - Lego

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Aquest taller és un taller confiat a personal extern a l’escola.

Contingut

Aprendre a dissenyar, construir, programar i posar en marxa robots Lego Mindstorms. Creació i innovació. Comunicació, treball en equip, cooperació i lideratge.

Objectius

1.- Passar una estona divertida gaudint de les activitats. 2.- Aprendre a dissenyar robots de Lego. 3.- Aprendre a construir robots. 4.- Aprendre a programar robots. 5.- Aprendre a treballar en equip i cooperar.

Destinataris

Alumnes: de 6 a 14 anys, dividits en dos nivells de dificultat segons l’edat.

Espai necessari

Un aula fixada al principi de curs.

Personal necessari

Personal extern de l’empresa Lego.

Temporalització

Una hora una vegada a la setmana.

Preu

45 euros/mes (preu extern)

Recursos materials

El / la monitor/a encarregat/a gestiona el material necessari.

0.20-Pladelleure.

13 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Reforç motriu i logopèdia Contingut

Activitats d’acompanyament i reforç individualitzat o en petit grup, per a nens i nenes d’Infantil i Primària. Aquestes activitats es programen conjuntament amb el Dept. d’Orientació del col·legi.

Objectius

1.- Reforçar els alumnes/as que presenten dificultats motrius. 2.- Reforçar els alumnes/as que presenten dificultats en la parla.

Destinataris

Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial de primària (1r i 2n).

Espai necessari

Un aula fixada al principi de curs.

Personal necessari

Personal especialista en educació motriu i un/a logopeda.

Temporalització

Horari a convenir.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

El / la monitor/a encarregat/a gestiona el material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar.

0.20-Pladelleure.

14 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Permanències Contingut

Acollida i atenció dels infants a primera hora del matí i/o després d’acabar l’horari lectiu.

Objectius

1.- Passar una estona divertida gaudint de les activitats. 2.- Permetre a les famílies de portar els fills/es a l’escola abans o deixar-los més temps quan la conciliació família-feina ho demani. 3.- Recolzar el creixement integral dels alumnes.

Destinataris

Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial de primària (1r i 2n).

Espai necessari

Llar d’infants.

Personal necessari

Un/a educador/a de l’escola.

Temporalització

Diàriament, de 7:45 a 9:00 del matí i de 18:00 a 19:00 h. de la tarda.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior.

Recursos materials

El / la monitor/a encarregat/a gestiona el material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar.

0.20-Pladelleure.

15 | P à g i n a

26/06/13


Col·legi Maristes Igualada

g

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

c.- Disseny d’activitats de vacances

Casal d’estiu – Escola d’estiu Contingut

Tallers i jocs. Activitats esportives. Animació i cants. Treball escolar: llibres de vacances , repàs i activitats d’anglès. Preparació i celebració de festes i gimcanes. Excursions (camp i platja). Piscina.

Objectius

1.- Passar una estona divertida gaudint de les activitats. 2.- Conciliar família i feina en el mes de juliol. 3.- Recolzar el creixement integral dels alumnes. 4.- Desenvolupar la participació i cooperació, solidaritat i respecte envers els altres. 5.- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant. 6.- Potenciar i estimular les relacions. 7.- Apropar l’infant al seu entorn.

Destinataris

Infants de 3-10 anys.

Espai necessari

Es faciliten espais de l’escola que determina l’equip directiu amb anterioritat. Tots els patis resten a disposició del Casal.

Personal necessari

El que marca la legislació vigent: un dirigent cada 10 infants o fracció. El 40% dels dirigents titulats com a monitors. El responsable titulat com a director de lleure.

0.20-Pladelleure.

16 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Temporalització

Diàriament, 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00. Servei de menjador de 13:00 a 15:00. Permanències al matí de 7:45 a 9:00.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu entorn del mes de febrer del curs.

Recursos materials

El/la responsable de l’activitat gestiona el material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar. L’escola posa a disposició del casal el material de les activitats d’extraescolars.

0.20-Pladelleure.

17 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Casal de setembre Contingut

Tallers i jocs. Activitats esportives. Animació i cants. Treball escolar: llibres de vacances , repàs i activitats d’anglès. Preparació i celebració de festes i gimcanes. Excursions (camp i platja). Piscina.

Objectius

1.- Passar una estona divertida gaudint de les activitats. 2.- Conciliar família i feina en el mes de setembre. 3.- Recolzar el creixement integral dels alumnes. 4.- Desenvolupar la participació i cooperació, solidaritat i respecte envers els altres. 5.- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant. 6.- Potenciar i estimular les relacions. 7.- Apropar l’infant al seu entorn.

Destinataris

Infants de 3-10 anys.

Espai necessari

Es faciliten espais de l’escola que determina l’equip directiu amb anterioritat. Tots els patis resten a disposició del Casal.

Personal necessari

El que marca la legislació vigent: un dirigent cada 10 infants o fracció. El 40% dels dirigents titulats com a monitors. El responsable titulat com a director de lleure.

Temporalització

Diàriament, 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00. Servei de menjador de 13:00 a 15:00. Permanències al matí de 7:45 a 9:00.

Preu

Serà fixat per l’equip directiu entorn del mes de febrer del curs.

Recursos materials

El/la responsable de l’activitat gestiona el

0.20-Pladelleure.

18 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

material necessari. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar. L’escola posa a disposició del casal el material de les activitats d’extraescolars.

0.20-Pladelleure.

19 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

d.- Disseny del menjador

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Menjador Contingut

Temps del migdia destinat a dinar i a activitats d’esbarjo i/o deures.

Objectius generals2

1.- Menjar de forma equilibrada. 2.- Conciliar família i feina en els dies laborables. 3.- Recolzar el creixement integral dels alumnes en el seu temps d’esbarjo. 4.- Aprendre a comportar-se en un menjador de forma adequada. 5.- Fer ús dels estris per menjar de forma adequada. 6.- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant. 7.- Potenciar i estimular les relacions entre les diferents edats en el temps de pati.

Destinataris

Infants i adolescents de 3-16 anys.

Espai necessari

Es faciliten espais de l’escola que determina l’equip directiu amb anterioritat. Tots els patis resten a disposició del Menjador.

Personal necessari

El que marca la legislació vigent. Els dirigents titulats com a monitors i amb el permís de manipulació d’aliments. Diàriament, 13:00 a 15:15.

Temporalització Preu

Serà fixat per l’equip directiu a finals del curs anterior, prèvia consulta amb el Servei d’Obres Maristes.

Recursos materials

El/la cap de serveis gestiona el material necessari a petició de l’equip de monitores. Les compres es realitzen a partir de l’administració escolar.

2

En la página següent es poden consultar els objectius més concrets de les diferents activitats del migdia.

0.20-Pladelleure.

20 | P à g i n a

26/06/13


g

Col·legi Maristes Igualada Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

3

Plastilina – EI

Millorar la psicomotricitat fina. Expressar-se a través de creacions senzilles.

Contes – EI

Escoltar amb atenció una història. Entendre les accions que tenen lloc en una narració. Conèixer els contes més populars.

Jocs - EI

Conèixer jocs tradicionals. Aprendre a respectar les normes dels jocs. Respectar els companys.

Música - EI

Conèixer les cançons populars infantil. Memoritzar algunes cançons senzilles.

Pel·lícula – EI, EP, ESO

Gaudir d’una estona de descans al final de la setmana.

Taller – EP, ESO

Millorar la psicomotricitat fina. Expressar-se a través de la plàstica. Conèixer diverses tècniques d’expressió artística. Compartir els materials. Seguir instruccions necessàries per realitzar la feina.

Jocs de taula – EP, ESO

Aprendre a guanyar i a perdre. Conèixer alternatives als jocs habituals moderns.

Ordinadors – EP, ESO

Fer un ús correcte dels ordinadors.

Joc al pati – EP, ESO

Conèixer jocs tradicionals. Aprendre a guanyar i a perdre. Desenvolupar la psicomotricitat (cicle inicial EP)

Deures – EP, ESO

Tenir un espai per realitzar la tasca escolar amb suport. Ajudar els companys que tenen dificultats per entendre la matèria.

3

EI significa educació infantil; EP, educació primària; ESO, educació secundària obligatòria. Aquestes sigles fan referència a l’etapa on s’ofereixen aquestes activitats en l’estona de lleure.

0.20-Pladelleure.

21 | P à g i n a

26/06/13


Col·legi Maristes Igualada

g

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

4.- Avaluació i revisió

PROJECTE EDUCATIU DE LLEURE

Les eines de les que disposem per fer l’avaluació de les diverses activitats són: •

Enquestes dirigides als pares i als alumnes com a part del procés d’avaluació de qualitat de tota l’escola.

Observacions realitzades pels encarregats de cada activitat de l’evolució dels infants assistents.

Reunions d’avaluació periòdiques amb els encarregats de les activitats pròpies de l’escola.

Reunions de seguiment de les activitats amb els encarregats d’activitats confiades a personal o entitats externes.

A partir dels resultats de les diferents revisions el mateix equip directiu planifica i proposa les millores per les diferents activitats que realitza l’escola.

0.20-Pladelleure.

22 | P à g i n a

26/06/13

Projecte educatiu lleure  
Advertisement