Page 1

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 40

3. 10. 2011

CENA: 0,40 €

Pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Kalinova sa 24. septembra uskutočnila pietna slávnosť. Po zádušnej omši v miestnom kostole pri pomníku predstavitelia štátnej správy, samospráv a mimovládnych organizácií položili vence (na snímke prednosta OÚ v Humennom Jozef Babják, v pozadí primátor Medzilaboriec Ivan Solej). V tento deň oslávili v Kalinove aj 407. výročie prvej písomnej zmienky o obci. (aš)

Už ste videli takéto dyne? Urodili sa v záhrade manželov Jána a Emílie Staškových v Lackovciach. Pôvodne boli štyri, ale na druhej najväčšej z nich si pochutnal jeleň, ktorý sa dostal do záhrady. Ako nám povedala Mária Rychtárová (na snímke), ktorá ich vysadila, najväčšia váži 67 kg, stredná 38 kg a najmenšia 27 kg. (mš)

Vysvätením cintorína z prvej svetovej vojny bol ukončený spoločný projekt Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Palota. Na obecnom úrade predstaviteľ rakúskeho Čierneho kríža Otto Jaus ocenil prácu dobrovoľníkov udelením vyznamenaní, na snímke pri preberaní ocenenia predseda KVH Beskydy Martin Drobňák. Viac v budúcom čísle. (aš)


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Ak október je zelený, január bude studený l Ak je vrana nablízku, je najvyšší čas siať l Ak je v októbri veľa sršňov a os, bude tuhá zima l Keď v októbri mrzne sneží, január nás teplom blaží. (cin)

Kiná pozývajú FAJNHumenné 6. 10. Filmový klub: Nórskedrevo 7. – 8. 10. Muživ nádeji Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUMSnina 4. 10. Blázniváhlúpaláska Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDAMEDZILABORCE 4. 10. Czechmademan 7. 10. Šmolkovia Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák GalériaAndrejSmolák Námestie Centrum Snina l 18.MedzinárodnývýtvarnýfestivalSnina2011 Otvorené: utorok – streda 10.–12.hod. štvrtok – piatok 13.–17.hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò Vnútornýbazén: ut., št., pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna: ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok sobota nedeľa

od 17.15 hod. do 19.15 hod. od 13.30 hod. do 15.30 hod. od 19.15 hod. do 21.15 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 3. 10. Lekáreň HARMÓNIA, 4. 10. Lekáreň Dr. MAX PHARMSTORE, 5. 10. Lekáreň LABOREC, 6. 10. Lekáreň LÚČ, 7. 10. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 8. 10. Lekáreň SUNPHARMA, 9. 10. Lekáreň PRI NEMOCNICI. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA:Lekáreň VIHORLAT 758 40 39 Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

-

3.10.2011

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Obn ov acintor ín ovakoušľachtil époslan ie Kytièka k meninám

Nezvyknem všetkých hádzať do jedného vreca. Čo sa len napočúvam, ako sú mladí skazení, ako nemajú žiadny cieľ, ako… Určite sú aj takí. O to viac ma potešilo, keď som na vysvätení cintorína z prvej svetovej vojny v Palote uvidel členov Klubu vojenskej histórie Beskydy. V drvivej väčšine sú to mladí ľudia. Svoj voľný čas, prácu i prostriedky venujú na tak ušľachtilé poslanie ako obnovu cintorínov. Ako povedal pri vysvätení jeden z nich, je to jediné zadosťučinenie pre tých, ktorí tu kedysi pred skoro sto rokmi prišli bojovať a padli. Určite mali iné predstavy o živote, určite aj ich čakali mamky, otcovia, manželky či frajerky. Je chvályhodné, že súčasní mladí ľudia nachádzajú takéto zmysluplné využitie svojho voľného času. A nachádzajú aj podporu. Azda najkrajším vysvedčením ich úsilia sú cintoríny v našom regióne, ktoré postavili a ktoré sa stali súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. A pritom ich aktivity zďaleka nekončia, práve naopak, rozrastajú sa. Lebo náš región, doteraz známy najmä ako miesto bojov v druhej svetovej vojne, má ešte veľa padlých z prvej svetovej vojny. Marián Šimkulič

MIKROPROJ EKTYV RÁMC IPROG RAM UCEZHRAN IČNEJSPOL UP RÁC E

Spol uprác amedziSnin oua gmin ouZag orz

Mesto Snin a prij al o pon uk u spol up rác e s predstav it eľmi gmin y Zag orz v Poľsku. Zver ejnil to 20. septembra na zasadnut íMestskéh ozastup it eľstvaprim át orSnin yŠtef anMilovčík. Zástupcov ia oboch miest prej av il i záujem rozvin úť vzáj omnúspol uprác ua potvrdiťjupís omnouform ou. Spolupráca, ktorú schválili sa bu- a športových skupín, školskej de rozvíjať aj v pripravovaných mládeže, v príprave a realizácii fimikroprojektoch, ktoré sa budú nančných projektov z prostriedmôcť podávať v najbližšej výzve kov EÚ a vo vzájomnom propav rámci Programu cezhraničnej govaní v oblastiach vymenovaspolupráce Poľsko – Slovenská ných v zmluve. Návrh zmluvy republika (jeseň 2011), a bude zahŕňa spoluprácu a rozvoj partzároveň podkladom pri tvorbe nerských kontaktov v oblasti ďalších spoločných projektov fi- hospodárskych investícií, stanancovaných prostredníctvom vebníctva, kultúry, osvety, spoločenstiev EÚ. Spolupráca infraštruktúry, turizmu a športu, bude spočívať v rozvoji hospo- ochrany zdravia, ekológií, podujadárskych kontaktov, turizmu tí prezentujúcich výsledky práce a kultúry, vo výmene umeleckých spolupracujúcich regiónov. (jj)

PRAKTICKÉCVIČENIEV AREÁLIAKCIOVEJSPOLOČNOSTICHEMES

Úloh ya cielestan ov en év zám er ebol isplnen é

Poruchanatechnologickomzariadenís následnýmúnikomamoniaku, vytvorenie vodnej clony na zamedzenie ďalšieho šírenia úniku nebezpečnejlátky,chemickýprieskum,vyslobodzovaniea záchrana osôb,poskytovaniepredlekárskeja lekárskejpomoci,organizovanie zdravotníckej prepravy ranených, evakuácia z ohrozeného územia, poriadkovézabezpečenie,tobolihlavnéčinnostipraktickejčasticvičeniavoštvrtok29.septembrav a.s.ChemesHumenné. Cieľom cvičenia bolo tiež precvi- v priestore následkov mimočiť činnosť Havarijnej komisie ob- riadnej udalosti. Jednotlivé činjektu s Krízovým štábom obvodu nosti zúčastnených zložiek možHumenné a jednotiek civilnej no hodnotiť ako odborne a profeochrany pri organizovaní a riade- sionálne zvládnuté. Najmä zo ní záchranných prác po vzniku strany závodného hasičského prevádzkovej havárie na chladia- útvaru bola reálne preukázaná com zariadení, precvičiť spraco- veľmi dobrá súhra veliteľa zásavaný plán vyrozumenia a varova- hu, hasičov, záchrannej lekárskej nia vrátane nadviazania sú- služby (na snímke) a všetkých činnosti s jednotkami integrova- nasadených síl a prostriedkov do ného záchranného systému pri priestoru vzniku mimoriadnej vykonávaní záchranných prác udalosti a ďalších miest praktickej činnosti. Na druhej strane cvičenie otvorilo priestor na doriešenie niektorých detailov v koordinácii činnosti záchranných zložiek i v legislatívnom prostredí verejnej správy. Členovia krízového štábu Obvodného úradu Humenné záverom skonštatovali, že úlohy a ciele, ktoré boli stanovené v zámere na vykonanie cvičenia boli splnené. Ing.RomanGallik, vedúciodboruCOaKR

Od 3. - 9. 10. 2011 oslavujú meniny: Stela,Frantisek,Viera,Natália,Eliška,Brigita,Dionýz.

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 18. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu l Skanzen denne 9. – 18. hod. Vihorlatskéosvet.str.Humenné l 4. 10. Prečosomnasveterád– 17. ročník putovnej výstavy s protidrogovým zameraním l Karpatskébienálegrafikydetía mládeže–výstava k medzinárodnej výtvarnej súťaži. Mestskékultúrnestr.Humenné l 9. 10. o 17. hod. Striebornýpodvečer–koncert Petra Stašáka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším l Výstava obrazov Jána Šoltésa Načomyslím,keďnespíma obrazov z výtvarného plenéru Hornozemplínske impresie2011. Vstupné 0,17 €. DomkultúrySnina l 15. 10. o 19. hod. Božena Slančíková – Timrava – Ondrej Šulaj: Ťapákovci–predstavenie prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča v rusínskom jazyku. Vstupné 1 €.

Opustili nás V HUMENNOM Štefan Kriška, nar. 1946 Viliam Štenko, nar. 1949 Anna Chauturová, nar. 1926 V SNINE Miroslav Hirka, nar. 1960 Jozef Dunaj, nar. 1921 Ján Bajus, nar. 1932 Ján Grondzar, nar. 1952 V MEDZILABORCIACH Zuzana Dančiková, nar. 1934 V BREKOVE Irena Krchňáková, nar. 1927 Anna Ruščanská, nar. 1928 V DLHOMNADCIROCHOU Michal Šimon, nar. 1908 V ĽUBIŠI Milan Katana, nar. 1979 V MODRENADCIROCHOU Verona Miková, nar. 1931 V PČOLINOM Peter Kušnir, nar. 1925 V RADVANINADLABORCOM Andrej Štim, nar. 1937 V RUNINE Anna Bobeničová, nar. 1920 V SLOVENSKOMKRIVOM Regina Meždejová, nar. 1947 V STAKČÍNE Ladislav Grundza, nar. 1940 V ZEMPLÍNSKYCHHÁMROCH Štefan Širgeľ, nar. 1946 Peter Michalenko, nar. 1942 V UDAVSKOM Mária Lukáčová, na. 1947 V ULIČI Ján Hricko, nar. 1939 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

KONTROLNÝDEŇNAZÁKLADNEJŠKOLEJÁNAŠVERMUA JUŽNEJČASTINÁM ESTIASLOB OD Y

-

3.10.2011

Rek onštrukciebymal ibyťukonč en épodľaplán u

Policajné správy

V rámc iReg ion álneh ooper ačnéh oprog ram usarealiz uj ústav ebnéúprav yZákladnejškolyJán aŠvermu.Stav en iskobol oodovzdan ékoncomjún a2011zhot ov it eľ ov i,ktor ývziš iel akovíť azver ejnéh oobstar áv an iaeštev min ul omvol ebnomobd ob í.Stred a,28.septembra, bol akontrolnýmdňomstavb y,ktor ýzač al aprim át orkamestaHum ennéJan aVaľ ov á. Následne sa uskutočnil kontrolný Tatra banke a obchodoch vrátane Cieľom bola kontrola postupu prác na stavbe a riešenie technických deň aj na južnej časti Námestia slo- prístupového schodiska, ktoré neproblémov, ktoré sa vyskytli pri real- body. Primátorka Jana Vaľová boli súčasťou projektu rekonštrukizácii. Primátorka upozornila dodá- uviedla: „Je potrebné prekontrolo- cie južnej časti Námestia slobody. Aj vateľa stavby na pomalý postup vať vyspádovanie a vymeniť poško- na túto časť námestia je už vypraprác a žiadala o prijatie opatrení na dené dlažobné kocky. Práce inak covaná projektová dokumentácia. ich urýchlenie. V objekte školy totiž pokračujú podľa harmonogramu.“ Kompletná rekonštrukcia by mala prebieha súbežne aj vyučovací Súčasťou kontroly bola aj obhliadka byť zrealizovaná do mája 2012. Ing.SlavěnaVorobelová proces. Zástupca primátorky upo- plôch v blízkosti námestia, t. j. pri zornil zhotoviteľa na dodržiavanie skladby materiálov podľa projektovej dokumentácie a dodržanie termínu ukončenia diela. Zástupca zhotoviteľskej spoločnosti Format – PM, s.r.o. Blažej Bosák verejne prisľúbil, že termín dodržia s tým, že zintenzívnia činnosť a zvýšia počet zamestnancov pre výkon sta vebno–montážnych prác. Rozsiahla rekonštrukcia školy zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení, podláh, interiérov, výmeny okien, zateplenie strechy aj celého plášťa budovy. Mala by byť ukončená vo februári 2012.

Zozločinušíreniatoxikománieobvinil23.septembrahumenskýpolicajný vyšetrovateľ 15–ročného mladíkaz Humenného.Nafutbalovom ihrisku na Podskalke predalza1€plastovúfľašus označenímriedidlodvommiestnymmaloletým(11a 12–ročný)chlapcom. Tekutinuz fľašesivšetcitrajanalievalinahandričky,tietosiprikladalik ústama vdychovalivýpary. Fľašu potom odložili do kríkov v blízkosti ihriska a nasledujúci deňsapoňuobajavrátili,kdesa opakoval rovnaký scenár. Tu už bolizaistenípolicajnouhliadkou. kpt. Mgr. Janka Karnišová

STAR OSTOV IAOBC ÍOKRES USNIN A

Vyj adruj únes úhlas

Napodnetstarostovobcíokresu Snina sa 29. septembra zišielsnemRegionálnehoZdruženiamiesta obcíSlovenska. Delegátisazaoberalifinancovaním samosprávy, legislatívou a jej dopad om na finančné zabezpečenie samosprávnychčinností, a otázkou komunálnejreformy,informoval predseda RZMaOS v okres e Snin a Ing. Joz ef GAJDOŠ(nasnímke). Účastníci snemu vyslovili jednoznačný nesúhlas s pripravovanou zmenou financovania samosprávy Ministerstvom financií SR pre rok 2012. Vyzývajú preto poslancov NR SR, vládu SR a ministra financií SR, aby ustúpili od zámeru a ponechali súčasný stav financovania. Vo výzve smerovanej vláde žiadajú o vypracovanie nového zákona o sociálnom zabezpečení, v ktorom by mali byť dôsledne dodržané a definované zásady financovania jednotlivých úloh sociálneho zabezpečenia pre občanov štátu a samosprávy. Mimoriadny snem vyslovil podporné stanovisko k záverom prijatých centrálou ZMOS ku komunálnej reforme. Ďalej odsúhlasil svojich delegátov na mimoriadny republikový snem ZMOS v polovici novembra. Snem splnomocnil predsedu Regionálneho ZMOS okresu Snina Jozefa Gajdoša presadzovať požiadavky starostov obcí na mimoriadnom zasadnutí Predsedníctva Rady ZMOS 4. októbra v Košiciach. (jj)

Z kontrolnéhodňanajužnejčastiNámestiaslobodyv Humennom.

EFEKTÍVNEJŠIECHRÁNIŤ

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodanie ostreľovacích pušiek na dlhé vzdialenosti v hodnote 600 tisíc eur – 8 kusov súprav pušiek kalibru 338 Lapua Magnum a 34 súprav pušiek kalibru 308 Winchester. Budú určené pre všetky KR PZ na Slovensku. Ešte v júni vyhlásilo vnútro verejné obstarávanie na 26 tisíc nových pištolí. Ministerstvo vnútra chce prezbrojovaním policajného zboru efektívnejšie bojovať proti zločinu, lepšie chrániť občanov, aj samotných policajtov, ktorí denne nasadzujú svoje životy. (mv)

PÄTNÁSTEVÝROČIEKONSEGRÁCIEKOSTOLASV.MICHALAARCHANJELAV ĽUBIŠI

V úctepredobet am itých,ktor ípos tav il ichrám Voštvrtok29.septembrasiveriaciv Ľubišskejfarnostipripomenulislávnostnousvätouomšous veriacimiz filiálokpätnásťrokovodkonsegráciekostolazasvätenéhosvätémuMichaloviarchanjelovi. V našej farnosti od jej vzniku, Ky še ľu de kan RKFÚ v Hu - k spoločnej modlitbe k sv. Michakeď bo la začle ne ná do hu - mennom Matej Babčak, JCLic. lovi. Verím, že Boh stará sa o svoj menské ho de ka ná tu, pô so bi lo A predošli farári a kapláni pôso- ľud a mnohonásobne vynahradí 15 farárov, 35 kaplánov a tiež biaci v tejto farnosti. V homílii rôzne obety, ktoré súčasní veriaci z farnosti boli vysvätení 10 kňazi otec arcibiskup vyjadril zaujíma- z Ľubiše ochotne vynaložili pri rodáci. Svätej omši predchádza- vé myšlienky o archanjeloch Ra- výstavbe kostola, podobne ako tí, lo vyloženie Oltárnej sviatosti faelovi, Gabrielovi a Michalovi. ktorí nás už predišli do večnosti. s relikviou pápeža Jana Pavla II. Meno Michal – Mikael v hebrejPaedDr.MilanKačur, k osobnému ucteniu veriacich skej reči pozostáva z troch slov členfarskejrady farnosti Ľubiša. Svätú omšu ce- čo znamená „Kto ako Boh“. Milebroval emeritný arcibiskup ko- chal je bojovníkom aj v tejto dobe V REKREAČNEJOBL AST IRYBN ÍK Y šickej arcidiecézy Mons. Alojz proti satanovi, za Božie pravdy, Tkáč na úmysel a zdravie a bo- za Božie tajomstvo. Poukázal na žie požehnanie pre exprezidenta terajší manželský život, na Hocieštemámebabieleto,jeuž Mi cha la Ko vá ča. Na eucha - kresťanskú ľahostajnosť na vý- zrejmé, že samotné leto už je za ristické slávenie prijali pozvanie chovu deti v rodine. V závere ho- nami. Napokon, potvrdzuje to aj správcu farnosti Vdp. Mgr. Petra mílie vyzval prítomných veriacich kalendár, ktorý eviduje už prvé októbrovédni.Ajpretonászaujímalo, ako sa s tohtoročnou letnousezónoupopasovaliv Snine. Doprogramuzastupiteľstvabola zaradená aj informatívna správa o tržbácha návštevnostibiokúpaliskav RekreačnejoblastiRybníky. Ako uvádza oficiálny portál mestawww.snina.skzatútosezónu(11.6.–11.9.2011):tržby–hotovosť77307,90eur(vstupné74 649,90,ležadlá2658a fakturácia 342,20),tržbyspolu77650,10eur; návštevnosť–68778osôb(platiaci51515,detido6rokov17tisíc, neplatiaci 273); počasie – určitemalonemalývplyvnatržby a návštevnosť biokúpaliska: 92 dnív sezóne,slnečnobolo34dní, polooblačno a oblačno 35 dní, HlavnýmcelebrantombolemeritnýarcibiskupMons.AlojzTkáč. pršalo23dní.(jj)

Takmer70tisícnávštevníkov


4

- PODVIHORLAT OM -

PočasDňadobrovoľníctva23. septembrasaajnahumenskom námestí prezentovali mimovládne organizácie. Z takmer dvadsiatky svoj u činnosť predstavila širokej verejnosti len polovica organizácií pôsobiacích v meste. Územný spolok SČK poučil o poskytovaní prvej pomoci (na snímke) a bezplatnemeraltlakkrvi,členkyJednotydôchodcovvystavovaliručnépráce,Úniažiensvoje aktivity prezentovala výstavkou,ICMzasponúkalainformáciepremladých.Predstavilosa aj občianske združenie Motýľ a spoločnosť združujúca psoriatikov a ďalší. V kultúrnom programe vystúpili Krtkovčatá, ktoré sa už pripravujú na 14. medzinárodný benefičný koncert Sme iní, nie horší, ako aj cirkevnéCVČLaura,Vandrovnicaa Jesienky.(aš)

PRE ŠIESTICH ČI TATE ĽOV

Kni hy z Ika ru Ak ste uviedli, že Rasťo Piško sa

autorsky podieľal na tvorbe televíznych relácií O 3 štart, Telecvoking či List premiérovi, ocitli ste sa v osudí o jeho román Bohémska kolonáda. Šťastie sa usmialo na Jaroslava Michaleka, Partizánska 30, Tomáša Kočiša, Laborecká 7 a Katarínu Korenkovú, Starinská 4 (všetci z Humenného). V prípade, že ste uviedli Silviu Havelkovú ako zamestnankyňu Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, mali ste možnosť získať jej novelu Stačí si (ne) želať. Z došlých odpovedí do uzávierky týždenníka sme vyžrebovali Ľubomíru Kucerovú, Partizánska 18, Kamenica nad Cirochou, Mariána Kuľhu, Partizánska 20, Humenné a Helenu Vajsovú, Udavské 51. Knihy ich čakajú v redakcii do konca týždňa. (mš)

PÔŽIČKY jednoducho a rýchlo Tel. 0915 949 550

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

3. 10. 2011


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3. 10. 2011

Medzinárodný výtvarný festival v Snine vrcholí Galéria Andrej Smolák Snina – Bratislava, mesto Snina a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú hlavnými organizátormi 18. ročníka medzinárodného výtvarného festivalu, ktorý sa koná od 25. septembra do 9. októbra. Záštitu nad festivalom prevzal 17. ročníkov tvorilo už viac ako li kij Usťuch, ro diska De da mrá - na záver festivalu vernisáž, konminister kultúry SR Daniel Kraj- 400 autorov zo 45 krajín sveta, za – v Ga lé rii An drej Smo lák cert, Maľovaný rovník v kinosále cer, doživotným čestným predse- mnohí z nich do Sniny zavítali aj v Sni ne 3. – 15. októbra. Domu kultúry v Snine, v priestodom festivalového výboru je Tibor viackrát. Na festival tohto roku l Plenér 2011 – v Galérii Andrej roch Domu Matice slovenskej Bartfay. Počas dvoch týždňov prišli umelci z Ruska, Bieloruska, Smolák – vernisáž 8. októbra. a Galérie Andrej Smolák od 8. umelci v spoločných ateliéroch Poľska, Ukrajiny, Srbska, Slo- l Maľovaný rovník – od 8. 10. októbra od 18. hod. i v plenéri maľujú. Organizátori im vinska, Holandska, Kuvajtu, vý sta va obrázkov 20x20 cm Ďalšie sprie vodné po du ja tie: pripravili aj aktívny kultúrny pro- Čiech i Slovenska. z rovnomenného projektu slo- l Prí beh o Me do vej ba be – li l Bieloruské impresie – vý- venských a českých osobností te rárne ma ti né Du ša na MI gram – besedy v školách, autorské i národné večery, výstavy, li- stava bieloruských maliarov v spolupráci so spoločnosťou KO LA JA a je ho hos tí – be se terárne a divadelné programy, Vladimíra Saviča, Rygora Sitni- Tolk.Cz z Lomu u Mostu – v Ga- da so spi so va te ľom o je ho koncerty. Autorské výstavy umel- cu, Ilony Kosobuko, Viktora Ti- lérii Andreja Smoláka. rovno mennej kni he po vie dok l Túžba po mieri – happe - a mo nu mentálnej plasti ke Me cov okrem Sniny budú aj v Hu- chonova, Alexandra Suvorova, mennom, Košiciach, Micha- Oľgi Nečaj a Anny Železko vo ning ra kúske ho umelca Odi na do vá ba ba so chá ra Ma re ka lovciach, Prešove, Poprade, a as- Výtvarnom centre v Sni ne, Mo ha me da Ro senzwei ga na Žitňa na z pro jek tu Ga lé ria mo poň na jeden deň novovzniknuté Česká 9 od 5. októbra. Ná mestí múz v Sni ne 8. nu mentálnych sôch Andre ja diela budú predstavené aj v Ubli, l Sergej BIBA (Ukrajina) – Po- októbra po 19. hod. Smo lá ka – na Cirkevnom Uliči, Ruskom Potoku, vrch v minigalérii Andrej Smolák l Ikony východného obradu – Gym ná ziu v Sni ne 7. októbra. Stakčínskej Roztoke, Zemplín- v hoteli Karpatia. Vernisáž 7. výstava ikon súčasných českých skych Hámroch a Belej nad Ciro- októbra o 17. hod. a moravských ikonopiscov. V Ga- SVOJ PRÍ BEH ROZPRÁ VA … l Vla di mír LATYNCEV – lérii Andrej Smolák v Snine od 27. chou, čím festival prispieva k obohateniu kultúrneho života aj na vi- Kra ji ny a zá ti šia ma lia ra 10. do 27. 11. Vihorlatská knižnica v Hul Slávnostný galaprogram, dieku. V Snine počas predošlých z rus ké ho se ve ru, z mesta Ve mennom vás pozýva na podujaČASŤ SNINČANOV SI UŽ PREVZALA VLÁDOU PRI DE ĽO VA NÚ PO MOC tie Svoj príbeh rozpráva…, v ktorom humenskí rodáci rozprávajú o svojom živote. NaTí občania Sniny, ktorí si nárokovali na vládou prideľovanú potravinovú pomoc v tomto roku – šim hosťom bude tentokár akahladkú múku a cestoviny, sa jej konečne dočkali. Ale nie všetci. V Snine čakali takmer tri mesiace. demický maliar a galerista Andrej SMOLÁK Distribúcia bola sľúbená z michalovského skladu tamojším šéfom. Zostalo však iba pri sľuboch. (na snímke). Naposledy bol prísľub dohadovaný nitárnej pomoci armádou sme 26. bra. Potraviny pomáhali rozdávať tri Namaľoval na 20. a 23. septembra (I. a II. eta- septembra prídel mohli prevziať. sociálne pracovníčky a ich šesť okolo 5 tisíc pa). Teda takmer tri mesiace museli Pravda, zatiaľ iba pre občanov asistentiek v rámci projektu Cesta obrazov. Venuobčania v hmotnej núdzi a dô- zapísaných v rámci prvej etapy, nádeje,“ uviedla Jana Makajová. je sa komornej chodcovia, ktorí splňali požadované ktorých v meste evidujeme tisíc. Podľa rozvrhu mali pridelené potratvorbe, akvarekritériá, preukazovať svoju trpezli- V troch kamiónoch s dvoma ná- viny rozdať do piatich dní. Očakávalovým krajivosť. Spomínaným občanom po- vesmi nám priviezli 20 ton hlad- la sa trpezlivosť, hlavne tých nám a portrémohla armáda, ktorá v rámci výcvi- kej múky a 20 ton troch druhov z druhej várky, keďže dávky sa tom. Jeho obku zabezpečenia konvoja humani- cestovín. Na vykládke sa zú- majú újsť každému. Snahou je, tárnej pomoci mala v priebehu častnila armáda, pracovník mest- aby aj druhá zásielka sa dostala razy sú v galériách a súkromdvoch dní dopraviť múku a cestovi- ských Verejnoprospešných služieb do Sniny v čo najkratšom čase. ných zbierkach v mnohých ny určených sociálne slabým. Vojaa uchádzači Potravinový prídel do Sniny nebol európskych štátoch, ale aj ci tak urobili počas cvičenia práporu o zamestnanie len tak jednoduchou záležitosťou, v USA, Japonsku a Austrálii. Je logistickej podpory v Prešove. Za v meste v rámci vyžiadal si trpezlivosť zo strany laureátom cien Franza Kafku, dva dni, podľa informácie z 23. sepmenších obec- mesta, vedenia oddelenia so- Salvadora Dalího a mnohých tembra, mali vojaci rozviezť 300 ton ných služieb. ciálnych vecí a rodiny. Jeho vedú- iných ocenení za umeleckú tvorpotravín do Prešova, Sabinova, LiVďaka riaditeľovi ca bola v kontakte s vedúcim bu a realizáciu kultúrnych pian, Sobraniec, Humenného a SniZŠ P. O. Hviez- skladu v Michalovciach, ale aj a umeleckých projektov. Podujany. Či bolo slovo dodržané, sme 27. doslava Jurajovi s predsedom Potravinovej banky tie sa uskutoční 4. októbra o 17. septembra zisťovali u vedúcej oddSkripovi sme Slovenska, Markom Urdzikom, hodine v priestoroch VihorlatMiriam Vojsová elenia sociálneho a rodiny MsÚ, Javýkladku zložili takže sa to napokon podarilo. (jj) skej knižnice. ny MAKAJOVEJ (na snímke). „V v telocvični. Občania si pre svoj prírámci spomínaného konvoja huma- del začali prichádzať 27. septem- V ŠPORTOVOM AREÁLI SIEDMY ROČNÍK PODUJATIA ČLO VEK, PES A KÔŇ

Akad. maliar Andrej Smolák

Tak dlho oča ká va né po tra vi ny ko nečne do ra zi li

PRÁVNE ODDE LE NIE MESTSKÉ HO ÚRA DU V SNI NE

Príťažlivé podujatie za krásne ho po ča sia

Snina už zverejňuje svojich neplatičov – dlžníkov, ktorí dlhujú mestu na daniach a poplatkoch. Nedoplatky sa doteraz už vyšplhali na tisíce eur. Právne oddelenie zverejňuje re- nické osoby dlhujú 644 tisíc gister neplatičov, od ktorých sú vy- 839,05 eur za dane a z nich úroky, máhané pohľadávky súdnou poplatky za reklamu, za priemya exekučnou cestou a cez selný odpad, nájom za pozemok, konkurzné konanie priebežne za teplo a vodu a nájom za nebypodľa úhrad hlásených z oddele- tové priestory. Na väčšinu z týchto nia finančného a to na webovej pohľadávok už máme právoplatné stránke mesta Snina, informoval a vykonateľné rozhodnutia súdov, vedúci oddelenia JUDr. Ján Pa- ktoré sú podané alebo budú podalovčík. K 30. júnu 2011 dlhujú né na exekúciu a prihlásené mestu Snina fyzické osoby 256 ti- v konkurzoch. Väčšina pohľadásíc 348,20 eur za dane, byty, po- vok pochádza z neplatenia nájmu zemky či kúpu bytov. Fyzické oso- za byty u fyzických osôb. U právby – podnikatelia dlhujú 15 tisíc nických a fyzických osôb–podni206,16 eur za dane, pokuty, likvi- kateľov, ide hlavne o nezaplatenú dáciu priemyselného odpadu či daň z nehnuteľností, uzavrel nájom za nebytové priestory. Práv- informáciu Ján Palovčík. (jk)

Poslednú septembrovú nedeľu sa na športovom areáli za Cirochou v Snine uskutočnil už 7. ročník podujatia Človek, pes a kôň. Organizuje ho miestne Animoterapeuticko–jazdecké centrum, občianske združenie a jeho hlavným organizátorom je predseda MVDr. Vladislav Juško. Za krásneho počasia boli početní diváci svedkami rôznych súťaží. Súťaž v poslušnosti psov: Petra fia Karafová so 6–mesačným Gromovská s 8–ročným ne- Ercim, jack russelom pred Alemeckým ovčiakom (NO) Adom xandrou Malenkou s 3 mesačným 67 bodov, Katarína Králiková Rufisom, Jánom Čopákom so s 3–ročným nemeckým ovčiakom 7–mesačným Dinom, bernským Ronym 62 bodov a Betka Gro- salašníckym a Ivonou Psarovou movská s belgickým ovčiakom Ba- s 2,5 ročnou Irou, stredoázijským kom 59 bodov. V disciplíne Jede- ovčiakom. Vo furmanskej súťaži nie a žranie bolo prihlásených 10 zápolili štyria súťažiaci s šiestimi súťažiacich. Aj tu zvíťazila Petra súťažnými pármi koní. V disciplíGromovská s 2–ročnou NO Larou nach furmanský slalom a ťah drepred Monikou Čabákovou s 3–me- va si najlepšie počínali Ján Suško sačnou krátkosrstou kóliou Hippu so štvoricou koní Kubo, Gaštan, a Petrou Dziurovou s 2,5–ročnou Pejo a Korál, Jozef Avuk so SantuNO Stellou. Cenu sympatii divá- som a Šaňom a Igor Karľa s Borikov zo 45 súťažiacich získala So- som a Beregom. (jj)

Mesto už zverejňuje register neplatičov


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3.10.2011

ROZŠÍRENÉSPRAVODAJSTVOZ ROKOVANIAMESTSKÉHOZASTUPITEĽSTVAV SNINE

Podlhšejdiskus iipos lanc inap ok onschvál il idot ác ie

Po týždni sa 27. septembra uskut očnil o ďalšie už siedme zas adnut ie Mestskéh o zastup it eľstva v Snin e. Po úprav erok ov ac ieh oprog ram ubolz celk ov éh opoč t u14bod ovjed enstiahnut ý,ktor ýsatýk alurčen iavýšk ydotác ienamzdya prev ádzkunažiakaZUŠ,dieťať aMŠa škols kéh ozar iad en iasosídlomnaúzem ímesta. Poslanci schválili dve VZN mesta s majetkom. V ďalšom potvrdili tvarný festival organizovaný Ga- nančný príspevok vo výške 4,10 – o podmienkach prenájmu odvolanie a stratu mandátu lériou Andreja Smoláka 6 tisíc eur na jednu osobu – spolu 4 prinehnuteľného a hnuteľného ma- u dvoch poslancov – už publiko- eur, teda o tisícku viac oproti pô- jímateľov sociálnej služby, ktorí jetku vo vlastníctve mesta so vané odvolanie poslanca Vladi- vodnému návrhu. Napokon po- sú odkázaní s trvalým pobytom zapracovaním pripomienok od slava Juška (SDKÚ–DS), ktorý sa slanci schválili finančný príspevok na území mesta s podmienkou, komisie výstavby a VZN o zása- svojho mandátu vzdal a poslanca na zabezpečenie sociálnej služby že 10 miest fi nan co va ných dách hospodárenia a nakladania Petra Hasina (Smer–SD) pre poskytovanej SČK – Územný PSK bu de plne obsa de ných. nezlučiteľnosť jeho funkcie s vý- spolok Snina a to variant B: fiJozefJenčík konom zamestnania v obci. Od- EURÓPSKYDEŇJAZYKOVNAZÁKLADNEJŠKOLELABORECKEJNEZANEDBALI volali Jána Čabalu, ktorý sa vzdal člena komisie finančnej a správy majetku a odvolali aj Jaroslava Kordaniča z funkcie komisie mlá- Odroku2001je26.septembervenovanýoslaveeurópskychjazykov, deže, kultúry, športu a návrhov na akovyplynulozozáverovEurópskejkomisiea RadyEurópypriEÚ. poskytovanie grantov. Zmeny Každoročnesitakpripomínamevýznamovládaniacudzíchjazykov. Cieľom je pomôcť ľuďom lepšie oslávencom, ktorí si uvedomujú nastali aj v ďalších komisiách, kde boli zvolení noví členovia. Po oceniť význam štúdia cudzích ja- dôležitosť ovládania cudzích javyjadreniach riaditeľa MsKOS zykov a podporovať ich celoži- zykov a vyučovanie zatraktívniť Daniela Andráška a dvoch votné štúdium. Jazykové znalosti projektami. Pri ich výrobe sa žiaci partnerov festivalu Rock pod Ka- neraz uľahčujú pochopiť odlišný pohrali nielen s estetikou samotmeňom (9.roč.) Ivety Bžánovej spôsob života, uľahčia štúdium ných projektov, ale prevetrali aj a Mariána Križáneka, poslanci v inej krajine a samotné cestova- slovnú zásobu uvedených jazyinformatívnu správu o jeho prie- nie. Aj Základná škola Laborecká kov. V akom rozsahu a počte bubehu zobrali na vedomie. Podľa v Humennom sa pripojila k tejto deme cudzími jazykmi hovoriť, slov Ivety Bžánovej, festival sa výzve. Nakoľko sa u nás vyučuje záleží iba na nás. Veď nie nadardostal medzi top festivaly vo svo- – anglický, francúzsky, nemecký mo sa hovorí: Koľko jazykov vieš, jom žánri. Mesto aj za ich spolu- a ruský jazyk, rozhodli sme sa toľkokrát si človekom. Mgr.Dar in aCmar ov á práce festival organizuje s cieľom v rámci vyučovania pridať k tým rozvoja cestovného ruchu. Zástupcovia mesta i organizátori sa Ďakujem 80–ročnému Karolovi vyjadrili za uskutočnenie jubiValkovi za jeho účasť na maľova- lejného 10. ročníka festivalu v roní ohrady okolo kostola, ako aj ku 2012. Dlhšiu diskusiu si vyžiaza jeho pomoc pri vyrúbaní tŕnia dalo poskytovanie dotácií. Schvána humenskej kalvárii. Nech je lený bol návrh na poskytnutie domladým príkladom a nech mu tácie pre Mestský futbalový klub Pán dá zdravie a silu do ďalších Snina a prešiel aj návrh primátora rokov života. Andrej Harakaľ poskytnúť na Medzinárodný vý-

Zatraktívnil isivyučov an ie

REAKCIAPREDSEDUOVZÁHRADKÁROVV HUMENNOMNAUVEREJNENÚÚVAHU

Mal ibysmeuprednostňov aťnaš ezdrav éprod ukt y V minulomčísletýždenníkaPodVihorlatomzodpovednýredaktorvosvojejúvahedonovéhotýždňanadhodilproblémyokolo ciena kvalityovociaa zeleninya trebamudaťzapravdu. V minulosti v bývalom Chemlone pra- je pri nákupe a uprednostňovať sloProjektami sa to na vyučovaní covali mnohí montážnici z Nemecka. venské, chutné a zdravé produkty. A mňa prekvapovalo, že keď išli doIng.VladimírKomanický, cudzích jazykov v ZŠ na Labomov, kupovali na trhu predovšetkým predsedaOVzáhradkárov reckej v Humennom iba hemžilo. papriku a uhorky. Keď som sa ich pýtal, že prečo tu kupujú, keď doma v supermarketoch majú krásne plody, tak mi odpovedali: „Ty tomu nerozumieš, tá chuť sa nedá porovnať“. A mali pravdu, dnes to aj my môžeme porovnať. Mnohé produkty sú rýchlené a pestované v skleníkoch na hydropónii (vodný roztok) a preto nemajú takú chuť. Obdobné je to s jablkami. Nie je žiadnym tajomstvom, že zahraničné jablká sú striekané až 30–krát. Naše podstatne menej a veľkoobchody o ne nemajú záujem. Výsledkom je aj to, že veľkosad v Malej Tŕni, ktorý pestoval jablká na ploche 4 km2 (cca 500 000 stromov s kvapkovou závlahou) a na menších plochách broskyne a slivky, Urbárska spoločnosť Vaľaškovce so sídlom v Humennom každý skrachoval, čo je na veľkú škodu. V Humennom sú záhradkové osady rok organizuje s prichádzajúcou jeseňou pre svojich členov výlet na s cca 800 záhradkármi, ale v nich pra- Kótu 620 – Staré Vaľaškovce, spojený so zberom húb. Tí skôr narocujú väčšinou len dôchodcovia, mla- dení si na Starých Vaľaškovciach zaspomínali na svoju mladosť dí nemajú záujem. Mnohé záhradky a prežité roky. Mladší účastníci výletu využili ešte teplé slnečné posú neobrobené, niet kto robiť, čo je časie na zber hríbov. Po zbere a prechádzke lesom dobre padla Magdaléna Biľová na škodu. Mali by sme zmeniť posto- chutná opečená klobáska i občerstvenie.

PROG RAMZŠLAB OR ECKÁ

Rec yklohry

Základná škola Laborecká v Humennom sa zapojila do školského recyklačného programu – Recyklohry. Program realizuje spoločnosť Asekol SK, zaisťujúca zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie, a tiež zaistiť recykláciu drobných zariadení v čo najvyššej miere. Naša škola je vybavená zbernými nádobami na vyradené drobné elektrozariadenia. Učitelia i žiaci sú si vedomí dôležitosti projektu, a tak sa zberné nádoby zapĺňajú nepotrebnými elektrospotrebičmi. Žiaci sledujú aj rôzne zábavné hry a súťaže, ktoré so sebou projekt prináša. Chceme sa zapojiť aj do súťažných úloh. Aj touto cestou sa obraciame na našich rodičov, aby sa do projektu zapojili s nami a pomohli väčšou mierou plniť cieľ projektu. Júlia Oreská a Sofia Mitríková, žiačky 9.B ZŠ Laboreckej


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3. 10. 2011

OR PZ V HU MENNOM OBČA NOM

Dva no vé pro jek ty

Nepreceňujte svoje sily

Mládež v obci Topoľovka predstavila starostovi a poslancom Obecného zastupiteľstva dva nové projekty v oblasti kultúry a športu, ktoré spracovala a mladým pomáha realizovať Ingrid Hivková. Je to moderné vzdelávanie pre uvedomelú spoločnosť. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie. Starosta Topoľovky Ing. Štefan Ladičkovský s poslancami OcÚ nám vyšli v ústrety a jednohlasne schválili priestory na realizáciu jednotlivých aktivít. Ďakujeme. (ih)

V AREÁLI MATERSKEJ ŠKOLY NA ULICI BUDOVATEĽSKEJ V SNINE

Pri budla voľno ča so vá zó na Slniečko

V súvislosti so zvýšeným počtom nezvestných osôb, ktoré počas letných mesiacov zablúdili – pri turistike alebo pri zbere lesných plodov v lesnom poraste, upozorňujeme občanov, aby nepreceňovali svoje sily a na túry chodili výlučne cez deň, aby svoje oblečenie a výstroj prispôsobili lokalite, ktorú sa chystajú navštíviť. l Zvlášť vyzývame staršie osoby a osoby so zdravotnými problémami, ak sa rozhodnú pre dlhšiu vychádzku, aby oznámili svojím rodinným príslušníkom, známym, či susedom lokalitu, do ktorej sa chystajú a predpokladaný čas svojho návratu. l Najmä vyznávači turistiky by nemali zabúdať na mobilný telefón s dostatočne nabitou batériou, aby si mohli v prípade núdze privolať pomoc (integrovaný záchranný systém 112, hasiči 150, záchranná služba 155, polícia 158, mestská polícia 159), a zároveň, aby aj v prípade nezvestnosti osoby mohla polícia túto osobu podľa MT lokalizovať. pplk. Mgr. Ľuboš Kračanský, riaditeľ OR PZ

Deti Materskej školy na Ulici budovateľskej v Snine sa spolu so svojimi rodičmi a učiteľkami tešili popri nedávnom odovzdávaní zrekonštruovanej budovy otvoreniu voľnočasovej zóny Slniečko. Stalo sa tak vo štvrtok 22. septembra. V úvode slávnostného ceremo- zok a hojdačiek v jednej časti are- A samozrejme sponzorom: Štefaniálu prítomných privítala riadi- álu dreveným domčekom a koní- novi Andrejčíkovi, Jaroslavovi teľka Anna Lovičová, ktorá kom s vozom. V tomto roku boli Gerbocovi, firme Stavomont SP uviedla, že voľnočasová zóna bo- v rámci projektu z EÚ osadené Snina, firme Suptrans GTM Snila vybudovaná vďaka podpore ďalšie atraktívne herné prvky – na, Jane Langerovej a Daniele Nadačného fondu VSE spravova- drevený kamión a tri drevené Galandovej, ktorá projekt napísaného Karpatskou nadáciou a tiež autičká. V minulom roku sa poda- la a koordinovala. Symbolickú vďaka podpore mesta Snina. rilo získať grant z Karpatskej na- pásku prestrihli Anna Lovičová Areál zóny do tejto podoby sa bu- dácie v rámci programu Voľnoča- spolu s prednostkou MsÚ Janou doval postupne. V roku 2009 sa sové zóny vo výške 5 727,60 eur Rosičovou. Jozef Jenčík podarilo vďaka Nadácii Tatra- na projekt Priestor pre všetkých. banka a Rodičovskému združe- Mesto Snina prispelo sumou 2 niu pri MŠ nahradiť časť 920 eur. Projekt je zameraný na dvadsaťpäť rokov starých prelie- skvalitnenie enviromentálnej výchovy detí. Slúži na to priestor altánku s tabuľou. Vďaka grantu z Karpatskej nadácie boli vybudované aj dve nové herné zostavy domčekov s pridanými modulmi a tri pružinové hojdačky. Vďaka rodičovským brigádam boli obnovené aj kovové preliezky. Deti si tak môžu rozvíjať svoje pohybové danosti a zrúčnosti. V závere svojho vystúpenia sa Anna Lovičová poďakovala všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o vybudovanie voľnočasovej zóny – K oslave Pamätného dňa mesta Humenné sa Centrum voľného času Karpatskej nadácii a mestu Snina za poskytnutý finančný príspe- Dúha svojmu mestu zapojilo akciou „Tisíc svetiel lampiónov“. Napriek vok, partnerským organizáciám – daždivému počasiu sa mnohí, predovšetkým najmladší, nenechali Nízkoprahovému centru Snina odradiť a za podpory rodičov s rozžiarenými lampiónmi ako ozajstní a Občianskemu združeniu Čeme- svetlonosci kráčali po pešej zóne Humenného, aby pri pamätníku M. Po prestrihnutí pásky si na úspech rica Stakčín za aktívnu spoluprá- R. Štefánika napísali na balóniky šťastia posolstvá lásky, porozumeprojektu voľnočasovej zóny cu, ďalej rodičom, ktorí sa zúčast- nia a radosti, a pri príhovore občanom mesta riaditeľky CVČ Dúha Ing. Slniečko pripili riaditeľka Anna Lo- nili brigád a prispeli svojimi Viery Najpaverovej, ich vypustili k oblohe. Pôsobivá akcia zástupcov vičová, autorka projektu Daniela 2–percentami dane a rodičovské- všetkých generácií asi najviac potešila deti. Na svoje si prišli určite aj Galandová a prednostka Mestské- mu združeniu MŠ, ktoré tento organizátori, lebo to boli práve deti, ktoré nie v žičlivom počasí prišli ho úradu v Snine Jana Rosičová. Vratislav Hudec projekt tiež spolufinancovalo. a vydali sa na cestu symbolicky šíriť svetlo.

HU MENČANKY V LE PE NÍ PI RO HOV VO SVIDNÍ KU NAJRÝCHLEJŠIE

Pri má to ro vi chu ti li do má ce

Za klub Pra meň v le pe ní pi ro hov vo Svidní ku sú ťa ži li Zu za na Mru go vá, Te ré zia Pavli ši no vá a Má ria Bunga ni čo vá.

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku usporiadalo 18. septembra medzinárodnú súťaž v lepení pirohov. Medzi šiestimi trojčlennými družstvami z Poľska, Ukrajiny, Hotelovej školy a CRČ vo Svidníku bola aj jedna matka s dvoma dcérami a reprezentantky klubu onkologických pacientov Prameň z Humenného. Pirohy, ktorých bolo treba urobiť dozvedeli sme sa od Márie Bungaaspoň 50 kusov, mali byť najmenej ničovej z Humenného. Súťažiace s 3 druhmi plniek, „My sme lepili to zobrali športovo a zachovali sa pirohy so štvorakými plnkami, a to veľkoryso k súperom, nakoľko to s lekvárom, zemiakmi, tvarohom boli staršie ženy, a odmenené boli a kapustou. Urobili sme 149 piro- napokon všetky. Nakoniec bola aj hov za 18 minút a 54 sekúnd, čím súťaž v jedení pirohov a ochutnať sme dosiahli najlepší čas, ale pri- ich mohli aj diváci, keďže súťažiamátor usúdil, že najlepšie mu chu- ci pirohy roznášali aj medzi ľudí. tili pirohy od žien z CRČ Svidník,“ Nikita Bunganič


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3. 10. 2011

ELENA ELEKOVÁ S NOVELOU ŽIVOT PRI ŽIVOTE, KTORÁ VY ŠLA V IKA RE

Do tkla sa zá važ ných prob lé mov, kto ré dnes trá pia mno hých ľu dí

Nasvetejeďalšiazaujímaváknižka.NositeľkaprémieLiterárnejcenyMámtalent2011ElenaElekováv nejvypovedá o niečom takom delikátnom, ako je profesionálna pomoc tým, čo to potrebujú. V tomto prípade pacientompsychiatrickéhooddeleniajednejnemocnice.AutorkanovelyŽivotpriživote,absolventkaLekárskejfaktulty UPJŠ v Košiciach, sama pracuje v poradni pre psychické zdravie. Jej schopnosť vierohodne vykresliť prostrediepsychiatriejenepopierateľnéa ocenilajuajporotahodnotiacajednotlivédielaprihlásenédosúťaže. l Kedy sa zrodil nápad napísať debutu? Má nejaký hlbší význam? covaniu, k tzv. syndrómu vyhore– Tento názov mi pripadá viacvýz- nia. Máte návod ako mu v spoknihu z prostredia psychiatrie? – Literárne je to zrejme dosť atraktívne namový – životy pomáhajúcich ločnosti, ktorá kladie na jedinca obprostredie, dráždiace fantáziu autora vedľa životov trpiacich, život, čo sa rovské nároky, predísť? – Iste, návody ako mu predísť sú i čitateľa, no ja som v tomto prostredí drží pri živote, možností je viac… pracovala päť rokov, takže to nebol ná- l Priaznivo napísal o vašej prvotine a väčšinou znejú, na prvé prečítanie, pad, ale prirodzená voľba. A sku- inak veľmi náročný a prísny po- veľmi všeobecne a jednoducho. No sú točným dôvodom na písanie boli pre- sudzovateľ literárnych textov, spiso- to práve elementárne veci, ktoré sú dôdovšetkým problémy, ktoré som skrz vateľ Peter Holka. Dovolím si ho za- ležité, a na ktoré sa pravidelne zabúda neho vnímala – na jednej aj druhej stra- citovať: „ Život pri živote je kultivo- a vôbec nie je jednoduché ich dodržiane zamknutých dverí, o ktorých sa mi vane napísaný rukopis svedčiaci vať. Napr. starostlivosť o zdravie a fyo autorkinej zrelosti, štylistickej zickú kondíciu, dobré vzťahy, voľný zdalo vhodné, či potrebné písať. l Život pri živote. Prečo ste zvolili zručnosti a talente… Rozpráva čas, záľuby… A okrem toho treba ovlápráve tento názov vášho knižného o jemnostiach života, vzťahov, ko- dať umenie empatie, pretože pomáha munikácie, o napĺňaní túžob a ambí- primerane reagovať na iných, mať vecií – profesionálnych i privátnych. domosti, lebo pomáhajú orientovať sa Život pri živote je próza odhaľujúca v problémoch a cítiť sa kompetentne Za novelu Život pri živote získala autorka prémiu Literárnej ceny Mám vesmír v ženskom vnútri, zložito a dôležité je tiež sebapoznanie – lebo talent 2011. Elene Elekovej sa podarilo napísať zaujímavú a pútavú štruktúrovaný svet, ktorý má čo po- čím lepšie sa človek pozná, tým knihu. Pochvalne sa o nej vyjadrili členovia poroty, ktorá hodnotila ru- vedať iným ženám, no odhaľuje ho lepšie je pripravený vyrovnať sa kopisy zaradené do súťaže na Literárnu cenu Mám talent 2011. aj mužom, pravda, ak sa oň zaujíma- s problémami. Čo by som však ešte Vyjadrenie spisovateľa Petra Holka sme priniesli v rozhovore s au- jú.“ Predpokladám, že vám Holkovo zdôraznila je, že predchádzanie totorkou. Pozrieme sa preto, ako novelu hodnotili ďalší. Publicistka Zu- vyjadrenie pohladilo dušu… muto fenoménu nie je len záležitosť zana Belková na uvedenej novele ocenila literárnu reflexiu viacerých – To ste vystihli a mala som pocit, že jedinca, ale aj samotnej spoločnosti, závažných fenoménov súčasnosti: „Mám na mysli najmä toľko disku- on to jednoducho vystihol tiež. Bolo ktorá naňho tieto nároky kladie. tovaný syndróm vyhorenia, ktorý sa poľahky prihodí všetkým, ktorí aj akýmsi zadosťučinením, že v texte l Budete pokračovať v písaní? z nejakých dôvodov odmietnu pohodlnú taktiku jedným uchom dnu, našiel to, čo som doň chcela vložiť. – V písaní pokračujem. Modruhým von.“ Ďalší člen poroty, novinár Marián Leško poznamenal, l V novele ste sa dotkli aj závaž- mentálne pracujem na próze „o žiže Život pri živote je: „Vierohodný a poctivo spracovaný príbeh, ktorý ných problémov, ktoré dnes trápia vote a umieraní“, kde by som sa neuráža vkus čitateľa a ktorému sa dá veriť.“ Mária Lešková čoraz viac ľudí. Pribúda psychic- chcela dotknúť ďalšieho závažného kých ochorení, v mnohých prípa- problému, ktorý sa týka naozaj doch dochádza k ťažkému prepra- všetkých. Mária Lešková Elena Eleková napísala novelu Život pri živote. Ale nie je to jediný literárny text autorky. Napíšte nám názvy ďalších jej prác. Z došlých odpovedí vyžrebujeme troch výhercov, ktorí získajú jej knihu z vydavateľstva Ikar. (mš)

Pré mia Li te rárnej ce ny

O tri kni hy

Elena ELEKOVÁ (1978), vlastným menom Katarína Varechová, rodená Tkáčová, sa narodila a vyrastala v Sobranciach, mestečku vzdialenom dvanásť kilometrov od ukrajinskej hranice. Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. S manželom a dcérkou žije v Michalovciach, kde pracuje v poradni pre psychické zdravie.

TROJICA ŠPIČKOVÝCH SLOVENSKÝCH HUDOBNÍKOV DO HUMENNÉHO S TRIANGOM

Pe ter Brei ner sa vra cia v me gaúspešnom pro jekte

Megaúspešný projekt Triango Petra Breinera sa vracia s novým turné a s novým CD. Trojicu špičkových slovenských hudobníkov, samostatne známych zo žánrovo rôznorodých hudobných projektov, opäť zažijete spolu vďaka hudbe, ktorá spája vášeň iskrivého objatia z tančiarní v Buenos Aires, dedičstvo jazzovej improvizácie, ale aj delikátne interpretačné majstrovstvo klasických koncertných siení. Triango sa objavilo v roku 2007 ako nový projekt koncertné pódiá a pikantným orientálnym korením a no vé CD, a v oboch po lo hách za zna me na lo projektu sú úpravy čínskych dobových šlágrov z 30. o b rov ský úspech – na koncertoch v ro koch storočia. Ako hosť turné sa predstaví americká 2007–2008, vrátane prominentných festivalov Po- crossoverová violončelistka Irina Chirkova, známa hoda a Bratislavské jazzové dni, si ho vypočulo 10 z viacerých fusion–popových formácií (CCBonnes, tisíc ľudí. Po troch rokoch prichádzajú klavirista, MystiQuintet…), kde často hrá na elektrickom skladateľ a aranžér Peter Breiner, jazzový huslista violončele. Irina Chirkova účinkuje v televíznych Stano Palúch a akordeonista Boris Lenko s druhým show, spolupracovala s raperom Kanye Westom CD a s novým repertoárom, kde nájdeme hity prie- a je členkou Celine Dion Orchestra v Las Vegas. kopníkov tanga ako Ángel Villoldo či Edgardo Dona- Tento jedinečný hudobný projekt sa uskutoční 13. to, hudbu najvýznamnejšieho speváka tanga Carlo- októbra o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry sa Gardela či skladbu La Comparsita, citovanú ako v Humennom. Koncert realizuje Mestské kultúrne najznámejšie tango vôbec. Klasikov latinskoameric- stredisko s finančnou podporou Ministerstva kultúry kého tanga už tradične dopĺňa hudba Astora Piaz- Slovenskej republiky a je súčasťou 40. ročníka Jezollu, velikána, ktorý tango exportoval z tančiarní na senného koncertného cyklu. Michaela Plitková

Prečo mám rád svoje mesto? Otázka, ktorou sa rozbehlo moderné vyučovanie „vlastivedy“ s dôrazomnaregionálnuvýchovu.Interaktívnecvičenia,symboly mesta, fotografie mesta z minulostii súčasnosti,kvízo meste a jeho histórii, boli odrazovým mostíkomk vytvoreniužiackeho portfóliao Humennom.Pomocou informačno–kom un ik ačných technológií(IKT)hožiacivytvoria v podobe prezentácie o svojom meste.AjPamätnýdeňmestazačaližiaciIV.ročníkaZŠSNPprezentáciouv multimediálnejučebni, vytvorenej prostredníctvom projektu Moderne a zaujímavo. Mod erniz ác ia vyučov ac ieh o procesu a množstvo didaktickýchpomôcokzefektívňujeprácužiakovi pedagógov. Mgr. Miriam Mudriková


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

Ptičie žilo futbalom aj ináč ako majstrovským stretnutím počas víkendu. Chlapi vekom nad 40 rokov sa zišli, aby si zmerali sily „Vyšný koniec proti Nižnému“. Výsledok nebol najdôležitejší, základom bol pohyb a dobrá nálada.

Kam za športom BASKETBAL

l II.lig amuž i–2.kol o,sob ota8.októbra2011o 15.30hod.:Michalovce – 1. BK Humenné, nedeľa 9. októbra 2011 o 10.00 hod.: UVL Košice – BK M–Basket Humenné.

FUTBAL

lMajstrovstváregiónu–12.kolo,sobota 8.októbra2011o 14.30hod.:1. HFC Humenné – Sp. Podhradie, nedeľa9.októbra 2011o 14.30hod.:Snina – V. Šariš. lIV.ligamuži–12.kolo,nedeľa9.októbra 2011o14.30hod.:Breznica – Pakostov, Plavnica – Jasenov, Hanušovce – Medzilaborce. lV.ligamuži–10.kolo,nedeľa9.októbra 2011o14.30hod.:Stakčín – Soľ, Udavské – V. Žipov, Vechec – Belá n/Cir., Radvaň n/L. – Kalnište, Čierne – Ubľa, Košarovce – Zámutov, S. Polianka – Hrabovčík. l II.ligadorast(st.a ml.)–11.kolo, nedeľa9.októbra2011o 10.00a 12.15 hod.:1. HFC Humenné – Vranov. l III.ligadorast(st.a ml.)–10.kolo, sobota 8. októbra 2011 o 12.15 a 14.30hod.:Ľubotice – Snina.

Bežecképozvánky

lBEH DO VRCHU CHLMEC: org. 1. AK Humenné a OcÚ Chlmec; sobota 8. októbra 2011, obec Chlmec; prezentácia: žiaci do 12.30 hod., dospelí do 13.30 hod. (v oddychovej zóne), štart: žiaci – 13.00 hod., dospelí 14.00 hod., štartovné: 3 € (dospelí), trať: 3 600 m, kategórie: 5 mládežníckych + 4 mužské a ženy. Inf.: 0902 890 378 (M. Lučka), 0908 346 458 (Š. Peregrim). l LABORECKÝ KILOMETER: org. KB Medzilaborce a OŠC Humenné; nedeľa 9.októbra2011, kategórie: všetky; miesto: Medzilaborce – amfiteáter; štart: 10,00 hod., prezentácia 8.00 – 9.00 hod. v priestoroch štartu; inf.: M. Pavlovič 057 7321313, 0917 565467.

lIV.ligadorast–10.kolo,sobota8.októbra 2011o14.00hod.:Dlhé n/Cir. – Hrabovčík, Kamenica n/Cir. – Kračúnovce, Jasenov – Stakčín, Kochanovce – Bystré, Ptičie – Belá n/Cir., o14.30hod.:Papín – Svidník. Medzilaborce majú voľno. l I.ligažiaci(U15a U 14)–9.kolo,sobota 8.októbra2011o10.00a12.00hod.:1. HFC Humenné – KAC Košice, Michalovce – Snina. lI.ligažiaci(U13a U 12)–10.kolo,nedeľa9.októbra2011o 9.00a 10.45hod.: KAC Košice – Snina, o 10.00 a 11.45 hod.:Trebišov – 1. HFC Humenné. l II.ligažiaci(st.a ml.)–10.kolo,sobota8.októbra2011o 10.00a 11.45 hod.:Raslavice – Medzilaborce. l I.ligaženy(žiačky)–6.kolo,sobota 8.októbra2011o 14.30(12.45)hod.:LT Bratislava – Pakostov, nedeľa9.októbra 2011:Šaľa – Štich Humenné.

HOKEJ

l II.ligamuži–2.kolo,sobota8.októbra 2011o 17.00hod.:HK Warriors – Brezno. l I.ligajunior i–5.kolo,sobot a 8. októbra2011:Michalovce – MHK Humenné, 6. kolo, nedeľa 9. októbra 2011 o 10.30hod.:MHK Humenné – Michalovce. l Žiaci,8.a 6.roč.ŠHT–6.kolo,sobota8.10.2011:Sp. Nová Ves – MHK Humenné.

STOLNÝTENIS

l I.ligamuži–1.kolo,sobota8.októbra 2011o16.00hod.:ŠKST Humenné – Svidník. l II.ligamuži–2.kolo,nedeľa9.10. 2011o 10.00hod.:Udavské – Vranov. lIII.ligamuži–2.kolo,nedeľa9.10.2011 o 10.00hod.:Svidník B – ŠKST Humenné B, Snina A – Vranov C, Šar. Michaľany B – Belá n/Cir., Brezovica – Snina B, Bardejov B – Vranov B, ŠKP Prešov B – Stropkov. l IV.ligamuži–1.kolo,nedeľa9.10. 2011o 10.00hod.:Medzilaborce – Vranov E, Z. Hámre – Vranov D, Kamenica n/Cir. – Jabloň, Tecák Vranov – Belá n/Cir. B, Čierne – Košarovce, Jasenov – Snina C.

VOLEJBAL

lMEVZA–2.kolo,sobota8.októbra2011: hotVolleys Viedeň – Chemes Humenné. lI.liga(sk.Východ)juniori–1.kolo,sobota8.októbra2011od11.00hod.:Prešov – Chemes Humenné (dvojzápas).

3.10.2011

októbra 2011 (streda) o 16.00 hod. R – Havriško, Makar a DZ Proň; l beriena vedomieospravedlnenie: Palasiewicz (1.– 2. 10. 2011); l žiadaTJ Družstevník Ohradzany o zaslanie videozáznaSprávy zo zasadnutia Rady mu na ObFZ Humenné do 5. 10. 2011 ObFZ, Výkonného výboru a OdbornýchkomisiíObFZHumenné, zolstretnutia Ohradzany – V. Sitnica. Matrično–registračná komisia: e–mail:futbalhe@stonline.sk, l oznamuje, že neprerokovala náwww:futbalobfzhe.sk l Športovo–technická komisia: mietku 1. HFC Humenné z 12. l schvaľujevýsledky a/8. kola I. a II. septembra 2011 voči hosťovaniu hráča triedy dospelých, dosiahnuté na HP; (René Lukáč) a voči neoprávnenému b/7. kola III. A a III. B triedy dospe- štartu (Dominik Šatník) z dôvodu neslých, dosiahnuté na HP; l schvaľuje plnenia náležitosti SP a Rozpisu ObFZ. (nariaďuje) tieto zmeny termínov, DELEGÁCIA R a DZ: l I.triedadospemiesta stretnutí a ÚHČ: I. trieda muži, lí,dohrávka9.kola–piatok7.októbra 9. kolo: Borov – FK Humenné sa 2011 o 16.00 hod.: Borov – FK odohrá 7. 10. 2011 (piatok) o 16.00 Humenné; 10.kolo–nedeľa9.októbra hod. na ihrisku v Borove (na základe 2011o 10.30hod.:FK Humenné – Dlhé n/Cir. (Varga – Džujko, M. Holp, DZ žiadosti TJ Borov, RS čl.16/d). Barni šin, pri Mlyne), o 14.30hod.:Ptičie l Komisiamládeže: l schvaľuje: – Ko chanovce (K. Friga – Ferčák, DZ výsledky dosiahnuté na HP a/6. kola I. triedy dorastu a I. triedy žiakov; Mik. Hrib), Ohradzany – Ulič (Petruňo – b/ 5. kola I. triedy ml. žiakov; c/ II. M. Holp, DZ Lenčiš), Modra n/Cir. – Ladičkovce (Buchlák – Skalka, DZ Kovalik), triedy dorastu (Malý futbal). l Disciplinárna komisia: l ne- Ľubiša – V. Sitnica (Fecura – Minďák, DZ podmienečný trest zastavenia čin- Čopák), Zubné – Kamenica n/Cir. (Kucer nos ti a/od 26. septembra 2011 na – Mich. Hrib, DZ VsFZ), Oľka – Borov 1 súť. stretnutie (po 4 ŽK): Michal (Godžák – M. Harajbič, DZ Bolinger). Voloch (TJ Tvarona Ulič) – DP l II.triedadospelí,10.kolo–nede1/13/5a; na 1súť.stretnutie: Stani- ľa9.októbra2011o 14.30hod.:Volislav Hamaďák (TJ Družstevník Mod- ca – Z. Hámre (Chrin, DZ Polovka), ra n/Cir.) – DP 1/5a; na 4súť.stret- Papín – Rokytov (Firkaľ, DZ Ryšák), nutia: Tomáš Švigár (TJ Prevádzkar Hankovce – Lieskovec (Makar, DZ V. Sitnica) – DP 1/3b; b/ od 29. Smoľak), Kr. Brod – N. Sitnica (I. Haseptembra 2011 na 6 mesiacov(s rajbič – Behún, DZ Parnica), Lukaprerušením): Martin Ferenc (TJ Zb. čovce – Vydraň (Š. Vasilenko, DZ Klič), Dlhé) – DP 1/6/3b; l trestázastave- Hažín n/Cir. – Koškovce (Bajcura – Baním činnosti od 3. októbra 2011: TJ soš, DZ I. Čerevka), Brekov – Roma Podskalka Humenné, TJ Druž- Podskalka (Prokopčák, DZ Proň). stevník Modra n/Cir., TJ Prevádzkar l III.A triedadospelí,9.kolo–soV. Sitnica (nedoplnenie súť. vkladu, bota 8. októbra o 14.30 hod.: resp. nepredloženie dokladu o jeho Medzilaborce B – Zb. Dlhé (Makar, zaplatení); l trestá TJ Zbudské DZ Bober), nedeľa 9. októbra Dlhé na 1 stretnutie nepodmie- o 14.30 hod.: Turcovce – Rovné nečne (po skončení súť. ročníka (Džujko), Hrabovec n/L. – Baškovce odrátať 3 body); l nariaďuje MŠK (Guba), Lackovce – Ňagov (Ginda), Spartak Medzilaborce B vyplatiť R – Hrubov – Sl. Volová (Havrilko). Marián Ferko diéty podľa platných l III.B triedadospelí,9.kolo–nepredpisov a RS do 6. 10. 2011 pod deľao 14.00hod.:Klenová – FK Rohrozbou ďalších disc. opatrení; l fi- ma Snina (Palasiewicz), o 14.30hod.: nančnépokutya poplatky: 20 € – TJ St. Roztoka – Kolonica (Zadražný), Družstevník Lieskovec (HNS trénera), Zboj – Pčoliné (Andreško), Brestov – 20 € – FK Humenné (neoznačená ÚS V.l Hrušov (Jakubov). Ulič B má voľno. I.triedadorast,8.kolo–sobota podľa RS čl. 19/3 + nedostatočná ÚS), 8. októbra 2011 o 13.30 hod.: 80 € – TJ Zb. Dlhé (2/1d); l žiada Koškovce – Ľubiša (I. Harajbič), o doplnenie súť. vkladu: 35 € – FK Hu- Udavské – Pakostov (M. Harajbič), menné, 80 € – TJ Zb. Dlhé; l nevyho- Modra n/Cir. – Ladičkovce (Havriško), vuježiadosti o odpustenie trestu: Sta- Zubné a Radvaň n/L. majú voľno. nislav Slepák (OFK Brekov); l naria- l I.triedažiaci,8.kolo–sobota ďujezákaz výkonu akejkoľvek funkcie 8. októbra 2011, o 12.00 hod.: v stretnutí: Ján Kurila (TJ Družstevník Koškovce – Jasenov (I. Harajbič), Lieskovec) do 31. 12. 2011; l trestá Udavské – Dlhé n/Cir. (M. Harajbič), uzatvorením HP od 29. 9. 2011 na Kochanovce – Kamenica n/Cir. 1súť.stretnutie: TJ Zb. Dlhé (stretnu- (VsFZ), Ptičie – Stakčín (VsFZ), Betie odohrať min. 10 km od obce Zb. lá n/Cir. má voľno. Dlhé, miesto oznámiť predsedovi ŠTK l I.triedaml.žiaci,8.kolo–sobota a po schválení aj súperovi, R a DZ); 8.októbra2011o 10.30hod.:Hažín l odporúčaŠTKpre inzultáciu R hrá- n/Cir. – Belá n/Cir. (Havriško). čom na HP kontumovať stretnutie Zb. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADlhé – Lackovce 0:3 kont. Proti DENIA R a DZ: muži: Oľka – Ptičie rozhodnutiam DK ObFZ je možné (Fecura – Havriško, DZ Proň), Kameodvolať sa do 15 dní. nica – Ľubiša (Buchlák – Behún, DZ l Komisiarozhodcov:l oznamuje, Bober), Brekov – Volica (Ferčák, DZ že zasadnutie KR bude 5. 10. 2011 Hrib), Lieskovec – Papín (Zadražný, (streda) o 15.30 hod.; l oznamujeter- DZ Kovalik), Rokytov – Z. Hámre mín náhradných fyzických previerok (Prokopčák, DZ Barnišin), Sl. Volová pre R: 7. 10. 2011 o 17.00 hod. – Lackovce (R – J. Švec), Ulič B – (Buchlák, Džujko, Fecura, Ferčák, Brestov (R – Hrib), Pčoliné – St. RozFirkaľ, Jakubov, Makar, Minďák, Petru- toka (R – Havrilko), dorast: Zubné – ňo, Prokopčák, Skalka, Zádražný). Modra n/Cir. (R – Džujko). Tento priestor má vyhradený Účasť všetkých R povinná! Zraz R je na ObFZ Humenné o 16.30 hod.; ObFZHumennéa zodpovedáza l predvoláva na svoje zasadnutie 5. jehoobsahovúnáplň.

ÚS ObFZ 12 - 11/12

Vyšní pro ti Nižným

-


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3. 10. 2011

VEĽKÁ CENA MESTA HUMENNÉ V KULTURISTIKE A FITNESS POZNÁ NAJLEPŠÍCH VOĽNOŠTÝLIARI (SENIORI, DORASTENCI) ZK VIHORLAT SNINA MAJÚ ZA SEBOU TRETIE KOLÁ

Mu ži siaha jú na majstrovský ti tul, do rast chce striebro

Abso lútnou víťazkou Jana Purdjako vá, exhibícia Jara Horvátha V sobotu sa v priestore divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska stretli nadšenci kulturistiky a fitness, aby si pozreli to najlepšie, čo v tejto športovej oblasti na Slovensku máme. Veľká cena mesta Humenné, ktorá sa konala pod záštitou primátorky Jany Vaľovej, prilákala mnoho divákov nielen z nášho mesta, ale aj z rôznych kútov krajiny. Podujatie svojím príhovorom otvoril Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky, po ktorom pokračovalo predstavenie rozhodcov a jednotlivých účastníkov. Súťaž svalov a starostlivo vyrysovaných tiel bola rozdelená do siedmich kategórií, v ktorých sa predviedlo celkovo 36 pretekárov. Až šesť kategórií, a to konkrétne body–fitness žien do 163 a nad 163 cm, fitness žien do 163 a nad 163 cm, kulturistika žien a bikiny žien, patrilo nežnejšiemu pohlaviu. Len jedna disciplína vo fitness bola určená mužom, avšak aj tá sa kvôli nízkemu počtu prihlásených účastníkov nekonala. Organizátori preto ako náhradu zabezpečili exhibičné vystúpenie. Jedným z najväčších lákadiel pre divákov v sále bol jednoznačne Jaroslav Horváth, jediný slovenský profesionál, majster sveta v kulturistike a štvrtý na významnom podujatí Mr. Olympia Las Vegas, čo je na slovenské pomery až neuveriteľný úspech. Športovec počas celého dňa rozdával úsmevy a ochotne sa fotografoval so všetkými fanúšikmi. Pred koncom súťaže venoval publiku exhibičnú prehliadku, za čo si od prítomných vyslúžil „standing ovation“. Najúspešnejšou ženou celého podujatia sa napokon stala Jana Prudjaková z B. By-

Dvojvýznamové slová…

Že niektorá veta, či slová v nej môžu mať dva, či viac významov, sa stalo aj v uplynulom vydaní článku „Filip Sojčák pohárovo bronzový“. Riaditeľ turnaja Slovenského pohára starších žiakov, ktorý sa konal v Kamenici n/Cir., konštatoval, že napriek kvalitným výsledkom kamenických starších žiakov a ich postupu do prvej ligy, školský ani obecný záujem nezodpovedá ich reprezentácii. „Namyslisommalzáujemžiakova obyvateľov obce z diváckeho hľadiska, že nechodia chlapcov povzbudiť. Ak to niekto pochopil ináč, tak sa ospravedlňujem,“mienil Ján Sojčák. (mšk)

strice, ktorá si zároveň odniesla trofej za víťazstvo v kategórii kulturistika žien. Mária Malíková (Košice) a Dominika Multánová (L. Mikuláš) bodovali vo fitness. Najvyššie umiestnenia v disciplíne body–fitness patrili Adele Ondrejovičovej (B. Bystrica) a Silvii Pavliskovej (L. Mikuláš). Majsterka Európy v bikiny žien Nikola Weiterová úspešne presvedčila porotcov aj v Humennom a toto ocenenie si spomedzi jedenástich krások zaslúžila. Snímky: najlepšie kulturistky, uprostred Jana Purdjaková l Exhibícia Jaroslava Horvátha. Alexandra Varcholová

V oboch kategóriách siahajú silní borci klubu spod Sninského kameňa po vážnych medailových pozíciách. Muži držia stále veľkú šancu na zisk titulu, dorastenci veľmi dobrým výsledkom v domácom prostredí majú na dosah striebro. O všetkom sa rozhodne v decembri, keď sú na programe záverečné turnaje v Košiciach. MU ŽI: Bra ti slav ské III. ko lo uply - nyan i Bolotnyuk, váh y vyhrali, nu lú so bo tu ešte viac priblí ži li rovnak o aj Hum en yuk, ktor ém u majstrovský ti tul do rúk ZK Vi horlat v sem if in áleNov ák„vykrút il“koleSni na. Ná skok pred Ko ši čanmi na - no,aleJalov iar avofin álezvlád ol rástol už na 12 bo dov… Po ra die aj cez bolesť. Som veľmi sponajlepších v 3. ko le: 1. ZK Vi horlat kojný,“do dal tré ner Erik Cap. Sni na 40; 2. ZK 1904 Ko ši ce 36; 3. DORASTENCI: Tre tie ko lo or ga ni Du najplavba Bra ti sla va 33 bo dov. zo val ZK Vi horlat Sni na. Na do má Me dai lo vé po ra die po III. tur na ji: cej pa lu bovke sa predsta vi lo de sať 1. ZK Vi horlat Sni na 116; 2. ZK sninských borcov. Zís ka li se dem 1904 Ko ši ce 104; 3. Du najplavba me dai lo vých po zí cií, pri čom Ján Bra ti sla va 99 bo dov. V jed not li - Gri ba nič vá hu do 63 kg vyhral. vých vá hach há ji li sninské farby: l Sninské umiestne nia: (43 – 46 l (55 kg) 1. A. Kosta nyan, 4. kg): 3. Edo Gri ba nič; (do 50 kg): 2. F.Lojka; l (60 kg): 1. M. Bo - Pe ter Ha vej, 4. Mar tin Handra; (do lotnyuk, 5. M. Što fi ra; l (66 kg) 1. 54 kg): 3. Fran ti šek Lojka; (do 58 M. Radnó ti, 6. M. Le ňo; l (74 kg): kg): 3. Mar tin Gri ba nič, 5. Ján Dzi 1. V. Ko ri liuk; l (96 kg): 1. O. Hu - do; (do 63 kg): 1. Ján Gri ba nič; (do me nyuk; l (do 120 kg): 3. M. Kor- 69 kg): 2. Ma túš Le ňo; (do 120 kg): naj, 7. M. Totko vič (ne bo do val)… 2. Ja kub Vo rek, 4. Oli ver Karľa. „Koš ič an ia nastúp ili v pln ej zosta- Po ra die v 3. ko le: 1. Ko ši ce 59 bo ve, o to viac teš í, že sme pred dov / 10 pre te ká rov, 2. ZK Vi horlat posledným turnajom ešte zvýš ili Sni na 42 / 10; 3. Nitra 36 / 9; 4. Ša nás kok. Zab ojov al Radnót i, v se- mo rín 29 / 9; 5. Bra ti sla va 24 / 8; 6. mif in álezdolalKoš ič an a,vofin ále Prie vidza 14 / 6. Spo lu 51 pre te ká Obžer u z Brat is lav y. Veľmi dobr ý rov. l Prie bežné po ra die po 3. ko výsled okzísk alŠtof ir a,keďzdolal le: 1. ZK Ko ši ce 182 bo dov (60 Koš ič an a Pastor a, rep rez ent ant a + 63 + 59); 2. Gla diá tor Ša mo rín Slov ens k a. Kur iliuk, ešte iba 111 (47 + 35 + 29); 3. ZK Vi horlat 18–ročný bor ec zdolal vo fin ále Sni na 109 (35 + 32 + 42); 4. AC Kač eň ák a z Koš íc, účastn ík a MS, Nitra 96 (32 + 28 + 36); 5. Du ziskom 10. miesta. Výr azne po- najplavba Bra ti sla va 83 (19 + 40 moh olMar ekKornaj,vyhraltrizá- + 24); 6. Ba ník Prie vidza 23 (9 + 0 (mšk) pas y. Stab ilne odzáp as ili Kosta- + 14).

DRUHÁ HOKEJOVÁ LIGA MUŽI, 1. KOLO

HK Warriors Humenné – Sabinov 5:6 sn (2:0,2:3,1:2 – 0:0)

PRVÁ HO KE JO VÁ LI GA JU NIO RI l Prešov – MHK Humenné 5:2 (2:1,2:0,1:1). Výborný výkon brankára Hofericu (53 zásahov). Humenčania vyrovnali na 1:1, v 45. min. znížili na 4:2. V závere hrali presilovku a skúsili power–play. V čase 59.24 min. inkasovali do opustenej brány. G: Korenko, Ochraň (Griger, Kopec). V: 7:4 na 2 min., Olejnik (5+DKZ), Palko (10) – obaja PO, pres.: 0:1, osl.: 2:0. MHK: Hoferica – Kačur, Kačurik, Fedič, Vanyo – Kopec, Griger, Ochraň, Mišenko, Luca, Korenko, Petrišák, A. Gavaľa. Tréner: J. Vodila. l Ružomberok – MHK Humenné 4:1 (1:0,2:0,1:1). Rozhodlo využitie presiloviek. G: Gavaľa (4:1). V: 5:7 na 2 min., Kopec a Korenko (2+10) – obaja HE, pres.: 3:1. Humenčania nastúpili presne s dvoma päťkami (chýbali Mišenko, Petrišák), kým Liptáci mali tri kompletné formácie a ešte aj štvrtý útok. (mšk)

Pr vá tre ti na bo la jasne v hu menských rukách. Už v 4. min. Zalužický otočkou našiel Košča, ktorý z uhla trafil žrdku. Vo dvoch šanciach sa ocitol Luč, v 9. min. už hrajúci tréner Spišák otvoril skóre, keď mu asistoval dobre hrajúci Dzoba. V 13. min. Šiba tesne prestrelil, o minútu po prihrávke spoza brány „zavesil“ Košč. V 19. min. skončila vydarená akcia bombou Luča na betóne Surgenta. V 26. min. potiahol Zalužický puk celým klziskom, Štefan priklepol Lučovi a jeho tutovku zmaril Surgent „semafórom“. Jedovkou Molnára však dali o sebe vedieť aj

HO KE JO VÝ MLÁ DEŽNÍCKY SERVIS l 8. roč.: MHK Hu menné – Mi cha lov ce 4:5 (1:3,2:2,1:0), gó ly: N. Lancoš, Če re vik, Ko kinda, Kluknavský. MHK: Ka sarda – M. Na zad, Vraštiak, T. Lancoš, Harvi lik – Ba zar, N. Lancoš, Kluknavský, Ze le nay, Ko kinda, Če re vik. Tré ner: A. Szucs, as. P. Štekláč. l 6. roč.: MHK Hu menné – Mi cha lov ce 8:11 (2:1,6:9,0:1), gó ly: K. Zu bek 4, D. Zu bek 2, La banc, Harvilko. MHK: Gombár (Fonfer) – Du biak, Po tocký, Fic, La banc, Copko, Merva – Bo be la, D. Zu bek, Harvilko, Va si le ga, Cse to, Mydlo, Hanča rik, K. Zu bek, Ka roľ. Tré ner: A. Szucs, as.: P.Štekláč.

hostia a v 29. min. ich harcovník Goffa akciou od vlastnej brány znížil. V 33. min. už skončila spolupráca Zalužický – Štefan – Luč gólom, ale hneď o 25 sek. skončila tečovaná strela nad plecom Kožeja pod žrdkou. V 39. min. zariadila trojica pravých Humenčanov štvrtý gól (strelu Zgibora dorazil Suvák), domáci v závere nevyužili prečíslenie a 13 sek. pred sirénou II. tretiny inkasovali. A došlo až k obratu, pri všetkom bol Goffa (1 + 4), domáca odpoveď prišla bombou Zgibora. Humenský tlak vyústil v šance i žrdku Forgáča, došlo však na predĺženie. V ňom gól nepadol, v nájazdoch iba zo sabinovských hokejok. Góly: 9. Spišák (Dzoba), 14. Košč (Leščišin), 33. Luč (Zalužický, Štefan), 39. Suvák (Zgibor, Dzoba), 54. Zgibor (Dzoba, Spišák) – 34. a 40. Pavlovský, 29. Goffa, 51. Sučko, 53. Hriško. Nájazdy: Ondričko 0:1, Štefan – ; Pavlovský 0:2, Leščišin – . Vylúčení: 3:1 na 2 min., bez využitia. Strely: 40:37. R: Kalina. D: 120. HK Warriors: Kožej – Demjanovič, Duhan, Šiba, P. Zgibor – Suvák, Zalužický, Spišák, Dzoba, Štefan, Forgáč, Leščišin, Luč, Košč. Tréner: M. Spišák a M. Schwarzbacher. (mšk) l Brezno – Gelnica 4:5, D. Kubín – R. Sobota 4:3, L. Mikuláš mal voľno.


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

STOLNOTENISOVÉSÚŤAŽE–VsSTZ

DORASTENCIA ŽIACIO BODY l IV. LIGA dorast, 9. kolo: Hrabovčík –Papín8:0(5:0).TJ Družstevník: T. Melničák – Gabriš, Mi. Macko. J. Horodník, M. Ondica, S. Ondica, Timotej Ondica, Mi. Horodník, Gabrik, Piroščák, M. Pankovčin. Tréner: M. Horodník. Svidník – Medzilaborce 3:1 (2:1), gól: M. Kuruc. MŠK Spartak: Vodilka – M. Demeter, Petruňo, Gič, Grib, J. Kuruc, Bega, M. Kuruc, Kolesár, Rusinko, R. Cigánik (Skysľak, Hudák, Dobda). Tréner: J. Hrišo. Stakčín –Kamenican/Cir.1:0(1:0),gól: 25. Telehanič (11m). OFK Agrifop: Legemza – Leňko, Telehanič, Hančák, Petriczky – Dzurjan, Kapko, Gezanič, Kalanin – Kuzma, Iskajc (Bajza). Tréner: F. Kurinčák. FK: Dobda – Ihnát, Babjak, Koc, Mažerik, D. Šedzmák, Gabák, Kyslan, Pecha, Gala, J. Šedzmák. Tréner: M. Ihnát. Kračúnovce – Dlhé n/Cir. 3:0 (2:0). TJ Družstevník: Nagy – M. Burda, Gazda, Milčík, Bednár, M. Krivjančin, L. Burík, Harmanský, Gutter, P. Krivjanský, T. Krivjančin (Petro, Božidar). Tréner: V. Fencák. Bystré–Jasenov 1:2 (0:1), góly: Lakatoš, T. Mastiľák. FK TJ: Lenger – Horvát, T. Mastiľák, Maroš Friga, Karpeľ, Šuľak, Polák, Porvazník, Harakaľ, Mikula, Lakatoš (Čabák, Marek Friga). Tréner: P. Kovalík. Belán/Cir.–Kochanovce4:0(1:0),góly: Kepič 2, M. Marinič, Nacko. TJ Slovan: Ma. Diňa – Karľa, Škutka, M. Haburaj, Kepič, M. Hašuľ st., Gnip, M. Marinič, J. Marinič, Kudravý, Nacko (M. Hašuľ ml., Lojan, D. Haburaj, Gdovičin). Tréner: P. Hišem. FKO: Havrilko – Dzurko, Roško, Čerevka, Karabinčík, Porochnavý, Králik, Michal Macko, Uram, Kozák Štofej (Kocka, Veľas, T. Metiľ). Tréner: I. Harajbič. Ptičiemalo voľno. Jasenov 8 6 0 2 23:16 18 Hrabovčík 8 5 2 1 22:6 17 Medzilaborce 9 5 2 2 24:11 17 Kamenican/Cir. 8 5 0 3 16:9 15 Belán/Cir. 9 4 2 3 16:16 14 Kračúnovce 8 4 1 3 13:9 13 Bystré 9 4 1 4 22:19 13 Ptičie 8 3 2 3 20:15 11 Svidník 8 3 2 3 17:22 11 Kochanovce 8 2 2 4 16:22 8 Stakčín 8 2 1 5 13:22 7 Papín 9 1 2 6 13:35 5 Dlhén/Cir. 8 1 1 6 10:23 4 l I. TRIEDA dorast, 7. kolo: Zubné – Modra n/Cir. 0:3 (0:1), góly: A. Kohut, P. Kohut, Rajňák; Ladičkovce–Udavské4:5(2:4), góly: M: Macej 3 (1 z 11 m), J. Mažerik – M. Proč 3, P. Pupan 2; Pakostov –Ľubiša0:5(0:1), góly: Še pe ľa 2, Ku ľus 2, Macko; Koškovce a Radvaňn/L.ma li voľno. Udavské 5 5 0 0 19:7 15 Ľubiša 5 4 0 1 17:7 12 Modran/Cir. 5 3 0 2 13:7 9 Pakostov 5 3 0 2 12:10 9 Koškovce 5 2 0 3 18:14 6 Zubné 7 2 0 5 12:24 6 Ladičkovce 6 1 1 4 13:23 4 Radvaňn/L. 6 1 1 4 5:17 4 l I. LIGA žiaci, (U 15), 8. kolo: Vranov–1.HFCHumenné2:1(0:0), gól: Kalina. 1. HFC: Ruščák – D. Krajník, L. Krajník, Szilvási, Zlacký – Lojka, T. Lukáč, Kalina, Šaro – Halajčík, Roško (Sivák). Tréner: A. Čirák. Snina–Stropkov1:1(0:0), gól: Kepič. MFK: Janko – Halagan, Šebák, Ľoch, I. Lukáč, Šmajda, Budi, Haburaj, Hreha, Keipič, Kira

(Cur, Madej, Dzurko, Koc). Tréner: M. Hunčár. l Trebišov – Bardejov 3:4, Rožňava – MFK Košice 0:0, KAC Košice – Michalovce (nehralo sa, 6.10.), Poprad – Sp. N. Ves 1:2, Lipany – Prešov 2:4. Prešov 8 7 1 0 31:5 22 Michalovce 7 6 1 0 31:3 19 MFKKošice 8 6 1 1 18:4 19 Trebišov 8 5 1 2 21:8 16 Snina 8 4 3 1 15:6 15 Vranov 8 3 2 3 13:22 11 Sp.N.Ves 8 3 1 4 16:18 10 Bardejov 8 3 1 4 14:18 10 Stropkov 8 2 3 3 13:12 9 Rožňava 8 2 3 3 8:20 9 Poprad 8 2 1 5 12:19 7 KACKošice 7 1 1 5 7:19 4 Humenné 8 1 1 6 6:22 4 Lipany 8 0 0 8 5:34 0 l žiaci (U 14), 8. kolo: Vranov – 1. HFCHumenné3:0(1:0).1. HFC: M. Jakubov – Baník, Čura, Pankovčin, D. Cholp, Sivý, Surničin, P. Kuľha, Maďák, Sivčo, V. Kuľha (Balog). Tréner: M. Tongeľ. Snina–Stropkov2:5 (2:1), góly: D. Hreha, Semjon. MFK: Pitlanič – Dzuba, Svistun, Čopík, Vasko – Semjon, Danko, E. Harvan, Kohút – D. Hreha, Mackaľ (K. Čopík, Marinič, Aľušík). Tréner: M. Harvan. l žiaci, (U 13), 9. kolo: 1. HFC Humenné–Poprad2:1(1:0),góly: Matuščák 2. 1. HFC: M. Cholp (Gábor) – D. Krajník, Vasiľ, Tkáč – Kuľha, Řeřicha, Cvik – Pankovčin, Matuščák (Balog, Brečka, Dzuba, M. Stašák, Bočko). Tréner: J. Štafura. Snina – Trebišov 2:4 (1:0), góly: Mesároš, Gnip. MFK: Daranský – Dický, Širgeľ, Kirňák, Štofík, Gnip, Mesároš, Staroň, Janko, Holota, Holub, Bednárik, Maťovka, Piteľ. Tréner: V. Kochan. l žiaci (U 12), 9. kolo: 1. HFC Humenné – Poprad 4:0 (3:0), góly: Vrblovský 2, Šuľak, Sitarčík. 1. HFC: Krídla – Tamáš, Šuľak, D. Stašák, Karnaj, Sitarčík, Jakubov, Vrblovský, Jenčík, Salanci, A. Havlíček, Matta, Čura, M. Kuľha, Klič. Tréner: V. Mandula. Snina – Trebišov 1:2 (1:1), gól: Husťák. MFK: Timko (Galanda) – Dutka, Holovka, Ptáček, Husťák, Červeňák, Šteňo, Kozej, Lukáč, Považanec, Leferovič, Pašek. Tréner: Š. Miško. l II. LIGA žiaci, 9. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Marhaň 2:0 (0:0), góly: Galan, Šepták. MŠK Spartak: Žulevič – Lazorčík, Galan, Styrčák, Revák – Čikovský, Višňovský, Slíž, Sopko – Ščerba, Šepták (M. Varecha). Tréner: P. Lukačik. MLADŠÍ: Medzilaborce – Marhaň 5:1 (2:0), góly: G. Lukačik ml. 2, Sekela, V. Varecha, Timko. MŠK Spartak: Macko – Mikita, Roháč, Hnát, Bučkanič – G. Lukačik ml., Sekela, Timko, V. Varecha – S. Lukačik, J. Tarča (Firkaľ, Veliký, Olah, Šamko, Pe. Demeter ml.). Tréner: G. Lukačik. l I. TRIEDA žiaci, 7. kolo: Ptičie – Koškovce10:0(7:0),góly: N. Lancoš 4, P. Rada 2, T. Hajdučko, Bárta, Tkáčik, Hojdan; Stakčín – Kochanovce 1:2 (1:0), góly: P. Keleman – Cipriak, Sivčo; Belá n/Cir. – Udavské 8:0 (6:0),góly: J. Kováč 5, V. Burík, Telvák, D. Hrežík; Dlhén/Cir.–Jasenov2:2 (1:0),góly: Psár, Škutka – Popovič 2; Kamenican/Cir.mala voľno. Belán/Cir. 7 6 0 1 30:4 18 Kamenican/Cir. 6 5 0 1 16:5 15 Ptičie 6 4 1 1 43:6 13 Kochanovce 6 4 1 1 18:6 13

3.10.2011

Stakčín 6 3 0 3 14:12 Dlhén/Cir. 7 2 1 4 7:16 Koškovce 6 2 0 4 6:17 Jasenov 6 0 1 5 5:26 Udavské 6 0 0 6 1:48 Chceš hrať futbal? príď medzi nás

9 7 6 1 0

1.HFCHUMENNÉ

pozýva do svojich radov chlapcov z Humenného i okolia nar.2004, 2003, 2002, 2001,… (kategórie U – 8 až U – 11) ihrisko pri Mlyne (o 15.30) pondelok, streda, piatok inf.:Alexander Bochyn 0905 182 774

ÚS ObSTZ 5 - 11/12 l Športovo–technická komisia l oznamuje termín jesennej časti V. a VI. ligy: 16. 10. 2011 – 18. 12. 2011 (29.– 30. 10. 2011 voľno); l žiada o doplnenie súťažného vkladu: ŠK Orion Belá n/Cir. „C“ 20 €, ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir. „B“ 20 €, „C“ 15 €, STO SOŠT Humenné 15 €, TTC Kochanovce 2 €, TJ Družstevník Hrabovec n/L. 2 €.

PRV ÁFUTBAL OV ÁLIG A,ŽEN Ya ŽIAČKY 5.kolol ŽENY: ŠtichHumenné–Slovan Bratislava 0:1 (0:1). Ducková – Mraviková. ČK: 80. Mraviková. ŠK Štich: Kuľková – Bednarčíková, Petrovová, Ferjová, Olexíková (Ducková), Rosoľanková, Treščáková, Fedorková, Komáriková, Kozmová, Varcholová (Vozárová). Pakostov – N. Zámky 1:4 (1:1), gól: 34. Pullmannová. Ajax: Mudráková – Gergelyová, Baníková, Jeleneková, Jeremiášová, Kurčáková, Strončeková, Kromková, Z. Fialová, Ledvoňová, Pullmannová (Puzderová, Kučerová, Bombicová). l ŽIAČKY: Štich Humenné – Slovan Bratislava 2:2 (0:1), góly: Judičinová, Horvathová. ŠK Štich: Štefániková – Balogová, Jančuvová, Horvathová, Hrubovčáková, Macková, Biľanská, Mackaľová, Mihoková, Gnipová, Lemešová, Miková, Fedaková, Judičinová, Staňková, Kuzicová, Janočová. Pakostov – N. Zámky 6:0 (4:0),góly: Lukčíková 2, D. Mihoková, Kovaľová, Koflanovičová, Hviščová. Ajax: Hoľanová – Partilová, Koščová, Olahová, D. Mihoková, Kovaľová, Lukčíková, Hviščová, Koflanovičová, Bačová, Stredná (Chudinová, Valancová). (čeč/rz)

Zburovánajlepšounahrávačkou

Víťazkami 24. ročníka volejbalového turnaja Slávia EU cup v Bratislave sa stali hráčky rakúskeho šampióna SVS Post Schwechat Viedeň, keď zvíťazili všetky stretnutia. V individuálnych oceneniach bola za najlepšiu nahrávačku určená humenská rodáčka Ivana Zburová (Schwechat). Poradie: 1. SVS Post Schwechat (AUR) 8; 2. Kamnik (SLO) 7; 3. Slávia EU Bratislava 6; 4. Přerov (CZE) 5; 5. Pezinok 4 body. (mšk)

VKSo kolHumennésaodhlásil V polovici októbra sa rozbieha aj prvá

volejbalová liga mužov. Humenské zastúpenie malo byť pôvodne dvojité, no nebude. VK Sokol Humenné sa totiž zo súťaže odhlásil, takže ostáva v nej iba VK Chemes Humenné B (rezervu tvorí juniorsky káder). (mšk)

l III. LIGA, 1. kolo: ŠKSTHumennéB – Šar. Mic haľ an y B 12:6, Pe. No vák 4,5, J. Mihaľovová 3,5, Š. Treščák 2, J. Hajdučko 2; Stropkov – SninaA 5:13,J. Jelo 4,5, Š. Štuň 3,5, I. Malinič 3, P. Paulík 2; Snina B – Svidník B 7:11, R. Fedorco 3, Mi. Hrib 2,5, Mi. Bajús 1,5; Belán/Cir.–ŠKPPrešovB 9:9, Vozár 2,5, Drotár 2,5, Burík 2,5, Dráb 1,5; l Brezovica – Bardejov B 2:16, Vranov C – Vranov B 6:12. l IV. LIGA, 1. kolo: SninaC –Čierne 10:8,A. Čornanič 3,5, Mi. Koscelanský 3, R. Bogner 2, A. Kopáč 1,5; Belán/Cir.B –Kamenican/Cir.7:11,J. Gnip 3, M. Hrežík 2, Ovad 1, Lechan 1 – Bocko 4,5, Lauda 3,5, Pavlotty 2,5, J. Starec 0,5; Jabloň – Z. Hámre 12:6, Židzik 3,5, Lebloch 3,5, R. Šmiga 2,5, Picha 2,5 – S. Cogan 3, Dzubák 2, 1xWO; Košarovce–TecákVranov6:12,P. Kaňuk 2, T. Korba 2, Karabinčík ml. 1, Sabol 1; Jasenov–Medzilaborce14:4,Barnišin 4,5, Krokker 3,5, Kurila 3, Š. Mastiľák 1,5, M. Donič 1,5 – Mazanec 3, V. Šmiga 1; l Vranov D – Vranov E 13:5.

BEŽECKÝVÝSLEDKOVÝSERVIS l XI.BehnaVeľkúRaču(trať 6 100 m, prevýšenie 573 m):Poradie: 1. Horák (ČR),… 36 (14.B) Štefan Peregrim (1. AK Humenné). V 14. kole Slovenského pohára behu do vrchu získal humenský vytrvalec 7 bodov. Sponzorsky ho podporili V. Koťo a Z. Polivka. l BehnaŠtrbsképleso:1. E. Hapak (POL),… 40. (9.C) Ladislav Rada (MBO Strážske, Brekov). (šp)

II.BASKETBALOVÁLIGAMUŽI,1.KOLO l BK M–BASKET Humenné – Krompachy74:91(18:24, 17:20, 27:27, 12:20). Sezónna ouvertúra so skúseným súperom, ktorý disponoval výškovou prevahou, tým aj kvalitným doskakovaním, čo vyústilo do 8–bodového náskoku. Domáci vytiahli obranu na celé ihrisko, bojovnosťou získali niekoľko lôpt, po ktorých nasledovali rýchle akcie a koše, ktorými otočili vývoj. Pred prestávkou hostia odskočili až na rozdiel 10 bodov, presadzovali sa spod koša. V II. polčase domáci rýchlou hrou znížili rozdiel na 4 bodov, no iba nakrátko. Vo IV. štvrtine chceli domáci zariskovať trojkami, avšak uspeli iba dvakrát, čo nestačilo. Zápas bol kvalitný, z domácich treba vyzdvihnúť výkony najmladších hráčov Hurku a Kakutu. Zostava a body: Benda 16, R. Hurka 15, Kakuta 14, Dzurovej 13, Petrik 6, Halapi a Lopata po 4, Glasa 2, Švec. Tréneri: Hurka, Benda, Uherčík. (zb) l 1.BKHumenné–BKEilatPrešov 87:41(17:11, 25:12, 23:7, 22:11). Domáci hostili súpera, ktorý bol pred rokom posledný. V humenskej zostave chýbali dlhodobo zranení Džujko, Nemec, Kusko, do kádra sa vrátili Bakoš a Hajdučko. Humenčania začali napĺňať úlohu favorita hneď od začiatku zápasu predovšetkým podkošovou hrou. Už v 5.minúte si vytvorili 9–bodový náskok, vďaka dobrým doskokom sa navŕšil na 19. Po polčase domáci zvýraznili odstup od súpera najmä vďaka úspešným trojkám. Príležitosť dostali všetci hráči z lavičky, ktori taktiež prispeli k vysokej výhre. Humenčania zaznamenali 47 doskokov, no na streľbe musia ešte popracovať. Body:Kováč 12, Geľo 10, Lošák 6, Emmel 5, Babják 4 (Kačmarik 25, Bakoš 15, Hajdučko 6, Kontuľ 2, Burič 2). (bab)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MAJSTROVSTVO REGIÓNU VÝCHOD – 11. KOLO

-

3. 10. 2011

DRUHÁ DORASTENECKÁ LIGA, 10. KOLO

1. HFC Hu menné – Gi raltovce 1:0 (0:0) V zemplínskom derby rovnako = úspešne MLADŠÍ: Trebišov – 1. HFC Humenné 0:1 (0:1). Rozhodol gól po štvrťhodine stretnutia, keď Turčík z hranice šestnástky preloboval brankára. Dve šance spálil Macej, domáci nastrelili brvno, od 25. min. mali početnú výhodu, keď P. Ragan zbytočne stiahol súpera. Po prestávke humenská disciplína v defenzíve nedovolila zmenu výsledku, pričom domáci vyložené šance ani nemali. G: Turčík. ČK: P. Ragan. 1. HFC: Kovalik – Danko, Čišovský, M. Babin, Krigovský – Turčík, S. Mikula, Čopák, Mišľan – Macej, P. Ragan (Porvaznik, Tkáč). Tréner: J. Varchola. l B. Bystrica B – Lok. Košice 2:4 a 2:1, Ružomberok B – L. Mikuláš 3:0 a 2:2, Podbrezová B – Prešov B 1:4 a 1:1, Giraltovce – Košice B 3:1 a 1:1, Vranov – Sp. Nová Ves 1:0 a 1:0, Stropkov – Martin 1:0 a 3:1, Námestovo – Lipany 4:0 a 1:1. B.Bystrica B 10 7 1 2 24:9 22 Sp. N.Ves 10 6 3 1 18:6 21 Prešov B 10 6 2 2 20:5 20 Martin 10 6 0 4 22:22 18 Námestovo 10 5 2 3 13:10 17 Trebišov 10 5 2 3 14:14 17 Košice B 10 4 4 2 19:11 16 Stropkov 10 4 4 2 21:17 16 Humenné 10 4 3 3 14:11 15 Podbrezová B 10 3 5 2 10:8 14 Ružomberok B 10 2 4 4 10:13 10 Lipany 10 2 3 5 13:17 9 Vranov 10 2 3 5 12:18 9 Lok.Košice 10 2 1 7 8:18 7 Giraltovce 10 1 3 6 10:23 6 L.Mikuláš 10 0 2 8 4:30 2

Gól: 52. Voroňák Žltá karta: Hudák (Giraltovce) Rohové kopy: 9:2 Strely / na bránu: 18/4 : 8/3 Rozhodoval: Koňar. Divákov: 300 Najlepší hráči: Voroňák – Uhrin MFK Slovan: Štefanik – I. Bednár 1. HFC: Pillár – M. Paraska, Bezeg, Hreško, Dysko – Jurov, C. Vasiľ, Lju- (83. Pankuch), Gdovin, Vojta, P. Partibarskij, Legdan (79. Pavol Šuľák) – T. la (46. L. Hudák) – Cauner – P. Uhrin, Sima (84. S. Karnaj), Voroňák (89. Ko- E. Havrila, Verčimák, J. Čabala – Ľ. Kaňuch. Tréner: Jozef Daňko. romház). Tréner: Russlan Ljubarskij. Domáci začali svižne – už v 2. min. reflexívne zmaril, pričom opakovahlavičkoval Legdan nepresne, strieľa- ná strela Voroňáka cieľ minula. ný center Voroňáka nenašiel adresá- Úvod II. polčasu bol už humensky ta, v 12. min. Ljubarskij uvoľnil Legda- efektívny – v 52. min. Sima vysuna, ktorý vysunul Voroňáka a jeho nul Voroňáka, ktorý vnikol z ľavej strela ľavačkou z 10 m minula cieľ. strany do šestnástky a povedľa vyNa druhej strane sa v 13. min. Uhrin biehajúceho Štefanika mieril vyhol ofsajdovej pasci, potiahol loptu presne k žrdi. Súper odpovedal až k čiare, odkiaľ spätnou prihrávkou rýchlou akciou Uhrina po pravej dostal do šance Kaňuka, jeho strela strane, pričom jeho jedovka z 12 z 10 m letela nad. V 20. min. tento gi- m letela tesne nad. Rovnaký obraz raltovský útočník vystrašil hlavičkou Uhrinovej snahy sa naskytol diváPillára, keď sa lopta nečakane odrazi- kom aj v 69. min., tentokrát sa la a brankár 1. HFC musel rýchlo ináč napla bočná sieť Pillárovej brány. reagovať. V 28. min. poslal Paraska Humenská koncovka strelami zo z 18 m pozdrav Štefanikovi, o tri mi- strednej vzdialenosti bola tiež núty mali blízko ku gólu hostia, keď sa nepresná, v 79. min. hlavičkoval Verčimák dostal za obranu až pred Paraska z 8 m nad. Striedajúci KarPillára, ktorý jeho dobre umiestnenú naj mohol v 86. min. svoj prvý dostrelu z 8 m reflexívne vytlačil na tyk s loptou premeniť na gól, ale roh. Záver patril humenským šan- v brejku tiesnený obrancom minul. ciam: v 40. min. po rohu hlavičkoval V 90. min. mieril tesne vedľa LjuSima „koníčkom“ z päťky a lopta barskij, jeho priamy kop v nadstapreskočila brvno, v 42. min. Sima venom čase Štefanika neprekvapil. jedovkou z 18 m tesne minul pravú 1. HFC Humenné neprehral už v siedžrď a v 43. min. vnikol Ljubarskij až mom stretnutí v rade, pričom piate (mšk) pred Štefanika, ktorý mu tutovku v sérii má prívlastok víťazné.

STARŠÍ: Trebišov – 1. HFC Humenné 0:1 (0:1). Priebeh stretnutia ovplyvnila už 2. min., keď po štandardke z trmy–vrmy dotlačil lopty za čiaru Koc. Ďalšie minúty sa niesli v znamení množstva osobných súbojov, niektoré chlapské rozhodca citlivo „púšťal“, iné však odmeňoval kartami (ŽK: 4/2). Domáci sa spoliehali na štandardné situácie, spoľahlivo ich riešila obrana 1. HFC i brankár, ktorý po zranení v 30. min. dochytal aj so sebazaprením. Po prestávke sa hosťom naskytol viackrát priestor brejku (Hubcej, Kuzma, Stach i Kirvej), náskok nezvýšili, bojovnosťou však tri body uhrali. Zaslúžená pochvala pre celý kolektív. G: Koc. 1. HFC: Vohár – Mandžák, Tribula, Koc, Hirjak – J. Karnaj – Kirvej, Harvila, Filip – Valkučák – Čerhit (Hubcej, Kuzma, Stach). Tréner: J. Opiela. Sp. N.Ves 10 6 3 1 20:6 21 Lok.Košice 10 6 2 2 25:13 20 Námestovo 10 6 0 4 23:16 18 Martin 10 5 1 4 25:12 16 Stropkov 10 5 1 4 15:11 16 B.Bystrica B 10 5 1 4 20:18 16 Giraltovce 10 5 1 4 17:29 16 Ružomberok B 10 4 3 3 19:7 15 Prešov B 10 3 5 2 15:11 14 Košice B 10 4 2 4 11:16 14 Humenné 10 4 1 5 16:19 13 Vranov 10 4 1 5 14:19 13 Lipany 10 4 0 6 12:23 12 Trebišov 10 3 1 6 10:18 10 Podbrezová B 10 3 0 7 13:27 9 L.Mikuláš 10 2 0 8 10:20 6

N. Hru šov – MFK Sni na 1:0 (0:0)

TRETIA DORASTENECKÁ LIGA, 9. KOLO

Gól: 55. Palko Žlté karty: Mezej, Kukuruc – J. Lukáč, Popovič Rozhodoval: Cuprák Divákov: 250 Najlepší hráči: Palko – nikto TJ Družstevník: Klamár – GromiMFK: Peter Diňa – J. Lukáč, F. na, R. Lukáč, Demčák, Dzivák (90. Hanc, Marián Regula – Čop), Palko, Mikloš, Mezej (85. Marchevský, Ľ. Jankaj, Popovič, P. Hamza), Duda, Kukuruc, Ivan (76. Hišem – M. Lukáč, L. Bednár, M. Svetlík). Tréner: Vladimír Sivý. Pčola. Tréner: Pavol Diňa. Prvú strelu na domácu bránu vyslal min. Jankaj sám pred brankárom miaž v 20. min. M. Pčola. Domáci pre- nul. Po prihrávke M. Pčolu v 35. min. výšili súpera bojovnosťou, no chýba- Marchevského vychytal Klamár. la futbalová kvalita. Hostia, bez Sninská lavička spozornela v 37. najlepšieho strelca Š. Pčolu, sa min., keď po chybe hostí hlavou opev útoku presadzovali ťažko, avšak na čiatkoval Mezej žrď, vzápätí Ivan bráoboch stranách bolo veľa nepresnos- nu prestrelil. Takmer rovnakú situáciu tí. V 27. min. Dzivákov center gólman predviedli v 41. min. Bednár s HišeDiňa bezpečne zachytil. O tri minúty mom. Na prvú sľubnú akciu si diváci sa hostia tešili zbytočne, gól Bedná- museli počkať do 52. min., ale Bedra uznaný nebol pre ofsajd. V 33. nár hlavičkoval vedľa. A v 55. min. Svit 11 7 2 2 15:10 23 platilo „nedáš – dostaneš“, keď Humenné 11 7 1 3 18:9 22 Palko umiestnenou strelou otvoril Haniska 11 6 2 3 21:17 20 skóre… Následne M. Lukáč z dobBard N.Ves 11 6 1 4 19:11 19 rej pozície prestrelil, Popovič sám V.Opátske 11 6 1 4 19:14 19 pred brankárom zaváhal a následSp.Podhradie 11 5 4 2 17:12 19 nú strelu z uhla Klamár kryl. DomáSnina 11 5 2 4 16:10 17 ci si prvé víťazstvo ubránili a hostia Stropkov 11 5 2 4 12:14 17 zo Sni ny po tvr di li, koľko šan cí Svidník 11 5 1 5 17:13 16 potrebujú na strelenie gólu. (ľm) Košice/Barca 11 5 1 5 15:15 16 Michalovce B 11 4 2 5 17:16 14 l Sp. Podhradie – Krásna/KE 1:1, Sabinov 11 4 1 6 15:17 13 Bard. N. Ves – Svidník 2:1, MichaGiraltovce 11 4 1 6 11:20 13 lovce B – Svit 0:1, Barca/KE – SaKošice/Krásna 11 3 2 6 10:13 11 V.Šariš 11 2 1 8 12:31 7 binov 3:1, V. Šariš – Stropkov 1:2, N.Hrušov 11 1 2 8 8:20 5 V. Opátske – Haniska 2:0.

Na ume lom trávna tom po vr chu „nesvo ji“ STARŠÍ: Moldava – Snina 2:1 (1:1). Stretnu tia sa hra lo na ihrisku s ume lým trávna tým povrchom, ihrisko bolo menšie, čo viac hra lo do ka rát do má cim (sninský problém je v tomto prípade rovnaký, ako humenský). Už v 8. min. sa však Sninčania ujali vedenia, keď strelu Besehaniča tečoval Prokop. Vyrovnanie prišlo po strele z 20 m, keď lopta pred brankárom nepríjemne „zaplávala“. Hneď v 48. min. domáci vývoj otočili, keď sninský gólman zaváhal po centri. Od tej chvíle mali prevahu hostia, P. Štofík pri nájazde na brankára nezvládol kľučku, Besehanič dvakrát tesne minul, vyrovnať mohol i Bindzár. Nestalo sa, i keď remíza by bola spravodlivá. G: Prokop. MFK: Magur – M. Štofík, Krupa, Prokop, Kapraľ – Bindzár, Kepič, Drančák, Husťák – BeseMichalovce B 10 7 0 3 35:19 21 Poprad 9 6 2 1 26:11 20 Čaňa 9 6 2 1 23:16 20 Sabinov 9 6 1 2 26:12 19 KAC Košice 9 6 0 3 40:20 18 Snina 9 4 2 3 20:12 14 Ľubotice 9 4 2 3 24:17 14 Moldava 9 4 2 3 17:13 14 Š.Michaľany 9 3 1 5 17:21 10 Sp.Belá 10 3 1 6 14:26 10 Koš. N.Ves 9 3 0 6 13:19 9 Sobrance 9 2 1 6 11:22 7 St.Ľubovňa 9 2 0 7 8:44 6 Kežmarok 9 0 2 7 2:24 2

hanič, Čop (P. Štofík, Pavlisko). Tréner: D. Drančák. MLADŠÍ: Moldava – Snina 2:1 (1:1). Domáci na Sninčanov vybehli, takmer k ničomu ich od úvodu nepustili, úplne im taktiku „rozobrali“ a v 26. min. bolo 4:0… Po prestávke sa obraz hry ako tak zmenil, k ofenzívnej činnosti sa dostali už aj hostia, no prehru nekorigovali, naopak, ešte raz inkasovali. MFK: Kopťár – Sentelik, Gašpar, P. Jankaj, E. Matus – Š. Lazorik, T. Budi, P. Holovka, Čopík – Leitner, A. Jano (Lazenga, Jaško). Tréner: M. Melník. l Sp. Belá – Ľubotice 1:3 a 1:3, Čaňa – Koš. Nová Ves 3:1 a 3:5, Michalovce B – KAC Košice 2:1 a 1:0, Sobrance – Poprad 1:3 a 1:5, St. Ľubovňa – Kežmarok 2:0 a 1:0, Šar. Michaľany – Sabinov 2:5 a 1:4.

Michalovce B 10 Ľubotice 9 Moldava 9 Poprad 9 KAC Košice 9 Sabinov 9 Snina 9 St.Ľubovňa 9 Čaňa 9 Koš. N.Ves 9 Kežmarok 9 Š.Michaľany 9 Sobrance 9 Sp.Belá 10

9 9 7 7 5 5 4 4 3 2 1 1 1 0

0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 2 1 1

1 47:5 27 0 44:3 27 1 34:7 22 2 32:7 21 4 29:15 15 4 17:14 15 3 14:20 14 5 11:20 12 5 14:35 10 5 14:25 8 6 7:29 5 6 12:36 5 7 4:28 4 9 11:46 1


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3.10.2011

Sninčan ias cieľomeurópskejnom in ác ie V bratislavskej športovej hale Mladosť sa uskutočnil medzinárodný turnaj v šerme kordom juniorov a senioriek„Euro2011“.PrereprezentácieSlovenska,Maďarska a ČeskatobolaajkvalifikácianaMajstrovstváEurópyjuniorov.SninskýKlubšermuzastupovalitrajašermiari. l JUNIORI (80): je di nou sninskou šermiarkou. Sninčania mali dvojité zastúpenie. V základnom kole vybojovala tri Martin Kapraľ si výborne počínal víťazstvá, v 1. kole vyraďovacej v základnom kole (5/1), čo ho zaradi- fázy Myškovú (CZE) 15:12, ale lo na 11. miesto pred vyraďovacou fá- následne už nestačila na Sziklazou. V nej porazil Butu (HUN) 15:11, vá ry (HUN), kto rej podľahla Adama (CZE) 15:13, ale v osemfiná- 11:15. Jej výsledné 29. miesto le podľahol Farmerovi (BŠK Bratisla- bolo najlepším umiestnením slova) tesne 14:15, čím si v konečnom venskej šermiarky. Najlepšie: 1. poradí zabezpečil 12. miesto. Nedari- Szász, 2. Takács, 3. Bekefi a Szilo sa Matúšovi Bockovi, ktorý síce doropoulos (všetky HUN). „V bodovaní Slovenského pohára postúpil do eliminácie, ale hneď v 1. kole podľahol Mathému (HUN) 10:15, si Katka Hunčárová polepšila takže skončil 53–tí. Najlepší: 1. Cho a priebežne je v seniorskom rebríčTaeun, 2. Berta, 3. Gyorffy (všetci ku prvá. Do marca 2012, kedy sa HUN) a Farmer (SVK). „Martin bude konať európsky šampionát Kapraľ sa svojím výborným výko- v chorvátskej Poreči, čaká našich nom zaradil na priebežné 2. miesto šermiarov ešte veľa turnajov a pránominačného rebríčka pre ME junio- ve prvoradým klubovým cieľom se(dk) rov. Škoda tesne prehry s Farme- zóny je ich nominácia.“ Snímky vpravo hore: Katka rom. Obaja sa ako reprezentanti poznajú a za stavu 14:14 to bolo Hunčárová a Martin Kapraľ sa usilujú získať nomináciu na ME. iba o šťastí,“ mienil Dalibor Kazík. l SENIORKY (79): Vekom ešte Katka spravila prvý dobrý zásah kadetka, Katka Hunčárová, bola Európskym pohárom v Srbsku.

SENIORTOMÁŠKAZÍKZAČALBRITSKÚŠERMIARSKUANABÁZU

V Bristol enes tač ilnatrojk u,v Shorpshir etret í Sninský seniorsky šermiar TomášKazíkjeaktuálnepracovne naBritskýchostrovoch,nokord neodložil.Banaopak,zúčastňuje sa turnajov, kde robí Klubu šermuSninadobrémeno. BRISTOL. Do bojov na medzinárodnom turnaji seniorov v korde „36th Bristol Open“ zasiahol v polovici septembra Tomáš Kazík ako jediný slovenský účastník. V kategórii seniorov sa na planše postavilo 138 pretekárov zo šiestich krajín (Írsko, Taliansko, Ukrajina, Francúzsko, Slovensko a domáca Veľká Británia). Kazíkovi sa zo základného kola (4 výhry, 2 prehry) podarilo prebojovať do vyraďovacej fázy, kde mal v 1. kole voľný žreb. V 2. kole zvíťazil 15:11 a zaradil sa do hlavnej fázy turnaja medzi 32 pretekárov, opäť do skupinového kola, kde pribudlo 38 nasadených šermiarov – britská špička. V tejto fáze turnaja mal bilanciu 1 – 5, čo však stačilo na postup. V eliminácii si pora-

dil 14:11 s Britom Lockyerom, ale medzi poslednou 64–kou nestačil na Garetha (10:15), domáceho šermiara, ktorý bol nasadený ako turnajová trojka. Tomáš Kazík obsadil konečné 62. miesto. Najlepší: 1. Marsh, 2. Harris, 3. Frewin a Perry (všetci GBR). Pre Tomáša Kazíka to bol prvý turnaj v sezóne. Ešte týždeň pred súťažou nevedel, či kvôli chorobe vôbec nastúpi. „Mrzí ma, že som britskú trojku nepotrápil viac, ale kondične som záver zápasu už nezvládal,“ dodal TomášKazík(na snímke). SHORPSHIRE. Opäť bol na planšoch jediným slovenským zástupcom. Na medzinárodnom „Shorpshire trophy“ v šerme kordom sa predstavilo 50 pretekárov zo štyroch krajín. Po štyroch víťazstvách postúpil zo základného kola bez problémov, aj druhé kolo bolo skupinové, pričom sninský šermiar opäť svoje všetky štyri duely vyhral. Do eliminačných bojov postúpil ako tretí nasadený. V 1. kole mal voľný žreb, potom porazil Charleswortha (GBR) 15:14 a následne aj jeho kolegu Coopera 15:5. V osemfinále vyhral dramatický súboj s Davenporthom (GBR) tesne na čas 6:5. Až v semifinále podľahol Grealeymu (GBR) 8:15, čo znamenalo zisk turnajového bronzu, čo je popri jeho obmedzeným tréningovým možnostiam výborný výsledok. Najlepší: 1. Greensides, 2. Grealey, 3. Rowe–Haynes (všetci GBR) a Tomáš Kazík (SVK). „Prvá polovica turnaja bola podľa mojich predstáv, bol som istejší ako v Bristole. Tretie miesto si vážim a teším sa na turnaj v Coventry,“ podotkol sninský šermiar nateraz pôsobiaci v Anglicku. (dk)

PRVÝTURNAJEURÓPSKEHOPOHÁRAV ŠERMEKORDOMKADETIEK

KatkaHunčárovámáštyrisrbskébody l KADETKY (53 šermiarok / 6 krajín): Zo základného kola s bilanciou 3 – 3 postúpila do vyraďovacej fázy ako 23. nasadená. V 1. kole porazila 15:7 Fuchssteiner (AUT), v boji o semifinále tiež Rakúšanke už podľahla – Thierry 8:15, a tak musela absolvovať opravné zápasy. V prvom porazila Mittino (ITA) 15:13, ale následne nestačila na Sikloszi (HUN) 12:15, čo znamenalo aj konečné 23. miesto. Najlepšie: 1. Bohus, 2. Sikloszi, 3. Kun a Legradi (všetky HUN). „Bol to slušný výkon, Katke nový systém nerobil problémy, výborne zašer-

KatarínaHunčárovásaakojediná sninská kadetka a reprezentantka Slovenska zúčastnila v srbskom Zrenjanine prvého turnajaEurópskehopohára.Šermovalosanovýmsystémom. movala s Taliankou. Cez neskoršiu finalistku už ale nepostúpila. Teší nás však 4–bodový zisk v Európskom pohári. Keďže na nominačnú hranicu pre majstrovstvá Európy potrebuje minimálne 14 bodov, je to dobrá začiatočná pozícia. Poďakovanie za dopravu CK Galanda Snina a sponzorskú pomoc firme Andritz Feed&Biofuel z Humenného.“ (dk)

Poľskýturn ajotvor ilšermiarskusez ón u MemoriálJánaPoprawyv poľskomKrosne(zaradenýaj dobodovaniaSlovenskéhopohára)bolprečlenovKlubu šermuSninaprvýmturnajomv tejtosezóne.V šermekordomsúperilo188kadetova kadetiekz Poľska,Ukrajiny a Slovenska.Ajsninskéfarbyhájilodeväťšermiarov. l KADETI (97): Najvyššie sa prebo- bojovala všetkých joval Martin Kapák, ktorý postúpil zo šesť víťazstiev, bola nasadená ako základného kola s dvoma víťazstva- ôsma. Vo vyraďovacej fáze porazimi (štyri prehry), v 1. kole eliminácie la Pytku 15:9, Janecku 15:9, podľahol Opalkovi (POL) najtesnej- v osemfinále podľahla 11:15 šie 14:15. Umiestnil sa na 65. Koscielniakovej (všetky POL) mieste. Ďalší sninský poltucet sa do a v konečnom poradí jej patrilo vyraďovacej fázy neprebojoval: 73. pekné 10. miesto. Kamila ChomaPatrik Panoc, 75. Denis Dunaj, 79. ničová s dvoma víťazstvami zo Branislav Kucka, 85. Štefan Džula, základného kola nepostúpila do 88. Peter Ihnatko, 95. Marek Panoc. eliminácie, celkovo skončila na 68. Najlepší: 1. Majgier, 2. Golec, 3. Ko- mieste. Najlepšie: 1. Mrochem, 2. Wawrzynska, 3. Blaszczyk a Rutz ronkiewicz a Zasada (všetci POL). l KADETKY (91): Výborný výkon (všetky POL). Aj touto cestou ďapodala reprezentantka SR Katka kujeme CK Galanda Snina za do(dk) Hunčárová. V základnom kole vy- pravu na turnaj.

Slovensko–sninskéfarbyhájilonaturnajiv Poľskudeväťšermiarov.


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3. 10. 2011

V. li ga: Oslá ve nec Ga bák si dal v der by trojbo do vý darček Belá n/Cir. – Radvaň n/L. 0:1 (0:1) Dôležité stretnutie pre oboch. Domáci hrozili z rohových a priamych kopov (Šimon, Kudravý), individuálna akcia Gnipa skončila tiež len u brankára. Hostia hrali umne – v 37. min. mieril Kudláč zo 16 m tesne vedľa a v 40. min. Gabák hlavou minul. Aj Čižmár mieril z 20 m nad. Po dlhom aute v 45. min. sa v domácej šestnástke najlepšie zorientoval oslávenec L. Gabák a v podstate rozhodol… Domáci sa snažili, ale skórovať mohol opäť súper – v 55. min. Gavaľa, v 62. min. Šafran v sľubnej pozícii nezakončil. G: 45. Gabák. ŽK: Šalata, Ma. Svičin (Radvaň). R: Hrinda. D: 150. TJ Slovan: E. Karľa – M. Gnip, Dunaj, M. Brečka, V. Diňa, B. Lojan, Šimon, J.

Kudravý, S. Hašuľ, A. Lojan, Čižmár (P. Karľa, D. Gnip). TJ Družstevník: M. Lazor – Mi. Svičin, G. Horvat, Naster, Grundza, Kudláč, Ma. Svičin, A. Šalata, Šafran, M. Gavaľa, L. Gabák (Rabajda, Valkučák). (haš) Ubľa – Košarovce 1:1 (1:1) Derby mužstvám zo spodu tabuľky nadelilo obom rovnako. Na prvý gól domáci nečakali dlho, v 6. min. po chybe obrany hostí vyšla spolupráca Rohach – L. Pavlina. Ale nováčik odpovedal „lacným gólom“ už o dve minúty, keď L. Nazad potrestal hrubú chybu obrany. Ubľanov môže asi najviac mrzieť 24. minúta, keď penaltu poslal Darjanin iba brankárovi a následná dorážka svoj cieľ nenašla. Na konci spolupráce Fejsák – Syka – Fejsák – L. Pavlina šla hlavička vedľa. V 35. min. stála na

STRE DOEU RÓPSKA LI GA – 1. KO LO

Chemes Humenné – Mladost Zahreb 3:0

(25:21, 25:21, 25:21) V sezónnej ouvertúverdikte čiarového re nastúpili chemeR dokonca vyrovnal sáci v základnej (11:11). Tri body v rade zostave aj s dvojicou (14:11) opäť donútili Austrálčanov Sukokouča Chorvátov k tajmu, náskok chechev – Dekker, ktorí mesákov však narástol až na 19:14. po prílete (reprezentačné povin- V tých chvíľach útočne ťahali domáci nosti Austrálie) absolvovali so spo- mladíci Hudák – Leškanič. Súper luhráčmi iba jeden tréning. manko nezmazal a 3–blok (Hudák) Hostia sa ujali vedenia (0:2), prvý hu- ukončil set. Hostia začali v III. sete menský bod zapísal Dekker, súper sa riskovať servis i útok, viedli 2:5, ale pri servise Nojiča odpútal na 3:6, za postupne kopili chyby, čo bola voda stavu 5:10 došlo k výmene nahráva- na mlyn chemesákom. Zlom nastal pri čov (Sukochev – Soták). Hostia neprí- servise Javorčíka (13:15 – 17:15), aj jemne „plachtou“ servovali, ale dva keď súper ešte naposledy hrýzol úspešné útoky Dekkera prinútili (17:18), smeč Dekkera a ulievka JaChorvátov k tajmu (9:11). Potom chy- vorčíka (20:18) rozhodli. Záver patril bovali chemesáci a za stavu 12:19 humenským blokom (Dekker, Kríž), siahol k prerušeniu hry kouč Vlko- chemesáci využili druhý mečbal. linský. Na smeč prišiel Hudák, od sta- Priebeh – I. set: 5:8, 10:16, 19:21 (27 vu 14:20 servoval a ostal tam až do min., chyby 7:8); II.: 8:6, 16:13, 21:18 (26, stavu 19:20. Medzitým totiž Mizerák 3:8); III.: 6:8, 16:15, 21:18 (26, 4:10). umlčal útoky súpera dvoma blokmi ŠK Chemes: Javorčík 4, Kríž 7, M. a Hudák bodoval „pipom“. Jednoblok Mizerák 6, Sukochev, Dekker 13, Dekkera znamenal 21:21 a po smeči Leškanič 8, libero Krys (Soták 2, HuLeškaniča chemesáci po prvýkrát dák 7). Tréner: Richard Vlkolinský. v stretnutí viedli (22:21). Domáci boli HAOK Mladost: Čičkovič 9, Tropan 9, v laufe, Dekker opäť klincoval 1–blo- D. Nojič 8, Colič 7, Marelič 1, Zanič 10, kom (24:21), set ukončil M. Mizerák libero Sarčevič (Peterlin 2, Mudrovčič esom. V druhom dejstve chemesáci 1). Tréner: Zeljko Nojič. Esá: 3:1 (Mirýchlo otočili (2:3 – 6:3), ale súper hla- zerák, Hudák, Dekker); pokazený vu nesklonil (7:4 – 7:6), po spornom servis: 6:11; body po blokoch: 12:6 (Dekker 5, Mizerák 2, Kríž 2, Leškanič, l Aich/Dob – Amstetten 3:1 Hudák, Soták). Chyby: 14:26. R: Du(21,–23,13,19). dek, Burkiewicz (obaja POL). D: 600. Hrací čas: 79 min. (mšk)

VestibulMestskejšportovejhalyje volejbalovokrajší.Zdobíhovitrína doterajšíchnovodobýchúspechov chemesákov. Sú to majstrovské trofeje seniorov i mládeže, ako aj mnohoďalšíchpohárov,čimedailí.

Plavnica Ľubotice Medzilaborce V.Tatry Hanušovce Kľušov Jasenov Kračúnovce Dl.Klčovo Fintice Kendice Pakostov Kežmarok Breznica Levoča Bystré

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 3 3 2 1 0

2 1 26:4 26 1 2 29:4 25 1 3 37:19 22 1 3 24:12 22 1 4 16:13 19 0 5 13:9 18 3 3 21:19 18 2 4 21:20 17 2 4 11:20 17 0 6 22:15 15 2 5 18:20 14 4 4 18:19 13 3 5 12:17 12 1 8 7:31 7 3 7 14:26 6 0 11 4:45 0

l Výsledky, 11. kolo: Plavnica – Kľušov 1:0, Ľubotice – Hanušovce 2:0, Kračúnovce – V. Tatry 2:3, Kežmarok – Kendice 3:0, Bystré – Breznica 1:2.

strane domácich šťastena, strela z otočky trafila spojnicu. Šance Darjanina, M. Peštíka, Rohacha boli neúspešné. Po centri do šestnástky sa dobre nezorientoval L. Pavlina, Syka z päťky prestrelil prázdnu bránu, Aj keď domáci predčili súpera, môžu byť vďační aj za bodik. Nováčik hral rozumne a dobre takticky. G: L. Pavlina – L. Nazad. R: Žulevič. D: 80. TJ ŠM: Pekala – M. Peštík, Gondorchyn, F. Regula, Bilčák, Syka, Darjanin, L. Pavlina, E. Pavlina, Fejsák, Rohach (Mitro, J. Chochla, P. Chochla). TJ DP: J. Nazad – J. Turčík, M. Čirák, J. Čirák, G. Dysko, Majerník, Sabol, L. Nazad, Mi. Kaňuch, Tracík, Širý. (jo) Vechec – Stakčín 3:1 (3:1) Nedorozumenie hosťujúcej obrany v 11. min. potrestal Hanusin. Radosť na stakčínskej lavičke zavládla v 23. min., keď sa po samostatnej akcii presadil Guľak. Už o minútu autor prvého gólu skóre zvýšil. V 30. min. mieril Matiko vysoko. Domáci zvýšili v 35. min. hlavičkou Hajducha. V 48. min. strelu Andrucha zblokoval obranca, v 55. min. sa Matiko prekľučkoval, ale v koncovke zaváhal. G: 23. Guľak. ŽK: Matiko, Guľak. R: Moroz. D: 50. OFK Agrifop: Jenčík – Maliňák, Steco, Jelinek, Bajza – Andruch (65. Harvan), Kapraľ, Kuznecov, Veselovskyy – Matiko, Guľak. (ms) Hrabovčík – Udavské 4:0 (2:0) Pre hostí ako zo zlého sna… Už v 2. min. sa rozhodca rozhodol pre značku bieleho bodu. Penaltu Husák premenil. V 14. min. po akcii na jeden dotyk L.

Kuzma – Škutka nechal vyniknúť brankára. Akcia v 23. min. J. Kuzma – Gerda – Hodor skončila rohom, o minútu mieril Hodor nad. Hostí najviac „pálil“ Husák, v 31. min. gól J. Kuzmu pre údajný ofsajd neplatil. V 40. min. L. Kuzma spálil tutovku. Gól do šatne znamenala 45. min., Druga ostal sám na bránkovej čiare. Druhý polčas bol slabším odvarom. Až v 72. min. bezdôvodné vylúčenie L. Kuzmu, domáce góly – v 73. min. Džurban hlavou a v 84. min. po prečíslení Kočiš. ŽK: Bľacha – Sima, Hodor, Štefek, L. Kuzma. ČK: 72. L. Kuzma. R: Feckanin. D: 100. OŠK: Sakalík – Škutka, Sima, Harvilčák, Tomko – Meričko, Štefek, J. Kuzma, Hodor – L. Kuzma, Gerda (Harvan). (jh) l Výsledky, 9. kolo: Kalnište – Čierne 4:1, Zámutov – Seč. Polianka 0:0, V. Ži pov – Soľ 1:1. 1. kolo (rozhodnutie ŠTK VsFZ): Ubľa – Kalnište 3:0 kont.

Radvaň n/L. Zámutov Seč.Polianka Vechec Stakčín Kalnište Hrabovčík Soľ Čierne V.Žipov Ubľa Košarovce Udavské Belá n/Cir.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1

0 3 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 3 2

2 25:5 21 1 16:12 18 2 17:7 17 2 13:12 17 3 20:8 16 3 17:14 16 5 16:14 12 4 11:10 11 4 12:14 11 4 10:13 11 5 10:16 8 5 7:22 8 5 8:22 6 6 8:21 5

IV. liga: Stopercentný víkend, hrdinom Chalupka Medzilaborce – Dl. Klčovo 5:0 (3:0) Spartakovci začali bez ostychu a už v 4. min. bol v šestnástke faulovaný Potoma. Nariadenú penaltu G. Lukačik premenil. Hrehovčík mohol skórovať v 17. min., ale center pred bránou nezúžitkoval. Guba však už 19. min. rovnakú chybu nespravil. Päť minút pred koncom polčasu V. Lukačik preloboval obranu hostí a nabiehajúci Gavula sa nemýlil. Aj štvrtý gól v 73. min. bol dielom vyššie spomínanej dvojice, keď Gavula jedovkou z 25 m ponad brankára rozvlnil sieť. Viťo Lukačik v 85. min. do tretice poslal center do šestnástky a Chripák v dobrej pozícii stanovil konečných 5:0. G: 40. a 73. Gavula, 4. G. Lukačik (11 m), 19. Guba, 85. Chripák. R: Kováčová. D: 200. MŠK Spartak: Bujdoš – Gič, Lučko, G. Lukačik, Mihalenko, Chripák, R. Guba (66. Kapraľ), Potoma, V. Lukačik, Hrehovčík, Gavula (83. Vaško). (suš) Jasenov – Fintice 2:1 (1:1) Domáci začali náporom, so snahou rozhodnúť stretnutie už v úvode, a samozrejme vo svoj prospech. Dopadlo to úspešne, ale aj s kúskom šťastia. Po rýchlom rozohraní autu v 5. min. a presnej strele súpera všetko nabralo iný smer. Zabrala až rýchla kombinačná hra – v 25. min. bol na konci rýchlej akcie Vasiľ, ktorý poslal center pred bránu a „nešťastný“ vlastenec bude hosťujúceho Gmitra ešte asi dlho mrzieť. Ďalšie gólové akcie sa domácim nedarilo dotiahnuť do úspešného konca (Vasiľ, Vožný, Mastiľák, Callegari). Obraz hry sa nemenil ani po obrátke. Stav sa dlho nemenil a v závere stretnutia vsadili domáci na vabank. Po ukážkovo zahra-

nom nepriamom kope v nadstavenom čase hlavou rozhodol o výsledku Chalupka. G: 26. Gmitro (vlastný), 90+. Chalupka. ŽK: Chalupka, Vožný, Firkaľ. R: Harvila. D: 220. FK TJ: M. Dudič – Horvat, Chalupka, L. Goga, Firkaľ (86. Šalata), T. Goga (60. M. Barnišin), Vožný, Callegari (65. Kondžura), P. Vasiľ, T. Mastiľák, Čerňa. (sk) Pakostov – Levoča 2:1 (1:1) Skóre otvorili hostia, keď už v 10. min. využili rohový kop. O minútu neskôr vo vyloženej gólovej šanci zlyhal Š. Tomčák. Gól na kopačke mal v 16. min. Chudina, no brankárovi iba vyprášil rukavice. V 20. min. znovu Tomčák z 9 m zaváhal. O tri minúty potiahol loptu po pravej strane Slavkovský, center v šestnástke Mi. Gombita zle spracoval a zo 7 m prestrelil. V 38. min. už bol Mi. Gombita pozornejší, jeho center do brány hostí hlavou usmernil Fedorko. V záver I. polčasu Š. Tomčák hlavou naservíroval loptu Fedorkovi, ale ten nedosiahol. Prišla štvrťhodinka nevyužitých šancí – Slavkovský 2x, Dubas, Š. Tomčák. Hanbou by však bolo zahodiť ponúknutú príležitosť – v 74. min. prenikol Dubas do hosťujúcej šestnástky, kde bol faulovaný. Nariadenú jedenástku Chudina premenil. O päť minút autor druhého gólu nastrelil iba žrď a v 84. min. Slavkovský sám pred brankárom zaváhal. G: 38. Fedorko, 74. Chudina (11m). ŽK: Chudina. R: Firkaľ. D: 200. Ajax: Petro – Pe. Gombita st. (81. Jozef Gombita), Palenčík, Olexík, Dubas, Slavkovský, Pe. Gombita ml., Michal Gombita, Š. Tomčák, Fedorko, Chudina (90. Dominik Gombita). (mig)


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3. 10. 2011

II. TRIEDA DOSPELÍ, 9. KOLO l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l 9 . k o l o l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l l Vydraň – Kr. Brod 2:3 (1:2), Peter Sopko, Hnatko – S. Kandráč 2, Mata, rozh. Petruňo; Brekov – Volica 2:2 (0:2), Styrčák, Harvan – Daňko, M. Krajkovič, rozh. Ferčák; Podskalka – Hažín n/Cir. 3:3 (0:2), Ma. Sivák, G. Maľár, J. Balog – Ma. Drozd 2, Kopáč, rozh. Ferko; Koškovce – Lukačovce 2:2 (1:2), Jenčík, Brza – I. Andraško 2. ČK: Fogaš (Koškovce). Rozh. Skalka; N. Sitnica – Hankovce 3:2 (1:2), J. Hrežo 2, Mi. Bučko – Veľas, Metiľ, rozh. Guba; Lieskovec – Papín 3:1 (3:0), Mi. Kuľha 2, M. Kyslan – V. Škumanič, rozh. Zadražný; Rokytov – Z. Hámre 0:0, rozh. Prokopčák. Hažín n/Cir. 9 6 2 1 27:13 20 Lukačovce 9 5 1 3 25:10 16 N.Sitnica 9 5 1 3 16:10 16 Kr.Brod 9 5 1 3 18:17 16 Lieskovec 9 4 3 2 17:14 15 Z.Hámre 9 3 5 1 15:12 14 Koškovce 9 3 4 2 16:13 13 Podskalka 9 3 2 4 14:13 11 Papín 9 3 2 4 15:15 11 Volica 9 3 2 4 15:24 11 Hankovce 9 3 0 6 14:24 9 Vydraň 9 2 2 5 14:19 8 Rokytov 9 2 2 5 6:15 8 Brekov 9 2 1 6 10:23 7

III. TRIEDA DOSPELÍ, 8. KOLO III. A TRIEDA: Zb. Dlhé – Hrubov 0:2 (0:2), J. Pavlík, P. Ragan, rozh. Varga; Sl. Volová – Lackovce 1:3 (1:1), Matta – Hai 2, M. Babjak, rozh. J. Švec; Ňagov – Hrabovec n/Lab. 2:4 (1:2), E. Moroz, P. Gajdoš (11 m) – Gabriška, D. Cichý, J. Šefčik, J. Kolesár, rozh. Hrib; Baškovce – Turcovce 3:2 (1:2), Porvaznik 2 (1 z 11 m), Rišak – Blažej, Beľančin, rozh. Chrin; Rovné – Medzilaborce B 4:4 (2:2), J. Baláž 3 (3 z 11 m), D. Ču rilla – J. Hri šo 3 (1 z 11 m), M. Maliňák, rozh. Binda. Medzilaborce B 8 5 2 1 35:12 17 Lackovce 8 5 1 2 20:15 16 Hrabovec n/L. 8 4 3 1 24:14 15 Hrubov 8 4 1 3 15:11 13 Baškovce 8 4 0 4 14:15 12 Ňagov 8 4 0 4 16:18 12 Rovné 8 3 2 3 17:15 11 Turcovce 8 3 2 3 18:20 11 Zb.Dlhé 8 1 1 6 12:22 4 Sl.Volová 8 1 0 7 7:36 3 Zb. Dlhému budú odrátané 3 body III. B TRIEDA: Ulič B/Ul. Krivé – Brestov 5:0 (2:0), Levkanič 3, P. Voloch, Čurha, rozh. Palasiewicz; Pčoliné – St. Roztoka 0:1 (0:1), Petriš, rozh. Havrilko; Kolonica – Klenová 4:2 (2:1), Haburaj 2, Miško, Lazenga – Petriš, Cimbaloš, rozh. Andreško; V. Hrušov – Zboj 2:0 (2:0), P. Rašpľa, Kalanin, rozh. laik; Roma Snina mala voľno. Ulič B / Ul.Krivé 8 7 0 1 22:8 21 Klenová 7 5 1 1 27:9 16 V.Hrušov 7 5 0 2 10:7 15 Kolonica 7 4 0 3 14:14 12 St.Roztoka 7 2 1 4 13:17 7 Pčoliné 6 2 0 4 10:11 6 Brestov 6 2 0 4 9:18 6 Roma Snina 7 1 1 5 5:12 4 Zboj 7 1 1 5 3:17 4

l

l

l

Česť hos tí há ji li „Ha ču re“. Ostat ní sa vra ca li na prázd no

DLHÉ n/Cir. – ZUBNÉ 4:0 (2:0) Dlžania v prvom polčase v podstate nepustili hostí k žiadnej akcii. Ujali sa vedenia v 8. min. po chybe hosťujúcej obrany, takže Hajtášovi ostalo do prázdnej brány len doklepnúť loptu. Nasledovali dve vyložené šance Ľ. Mesároša a M. Krivjančina, ktoré hostia vykopli z bránkovej čiary. V 44. min. po priamom kope J. Krivjančina Hajtáš zvýšil. V II. polčase bola hra vyrovnaná, no len do chvíle, keď po chybe hosťujúcej obrany dosiahol Hajtáš na hetrik. V 73. min. domáci po kombinácii Krivjančin – Makovec stanovili „štvorku“ Za povšimnutie stojí, že v dlžanskom drese nastúpili otec a syn Krivjančinovci – Marián a Tomáš. Góly: 8., 44. a 66. Hajtáš, 73. Makovec. ŽK: J. Max (Zubné). R: Štefek. D: 200. Vynikli: Vudmaska – M. Max. Dlhé n/Cir.: Račko – J. Krivjančin, J. Krivjanský, Vudmaska, M. Hajtáš, Poľačko, Ľ. Mesároš, M. Makovec, D. Piškanin, M. Krivjančin, L. Piškanin (Kermiet, T. Krivjančin). Zubné: M. Chalčák – A. Sima, Zvalčák, Drozd, P. Sima, M. Potocký, Hrehovčíkm Madej, Hlohinec, M. Max, J. Max (Jevčák, Bálint, Ma. Potocký). (vf) OĽKA – PTIČIE 1:4 (0:2) Domáci začali snaživo, ale ich snaha vypracovať si šance končila na pozornej obrane hostí. Súper udrel v 39. min., keď sa ujala Patarákova jedovka z 30 metrov. Za nešportové správanie bol v spomínanej minúte z lavičky vylúčený V. Vasilenko. V 44. min. po individuálnej akcii hosťujúci Švik strelou k žrdi zvýšil. V II. polčase hostia pozorne bránili, ba v 60. min. Patarák z 20 metrov zvýšil a hneď o osem minút neskôr M. Bešák zabil klinec do oľčianskej rakvy štvrtým gólom. Domácim sa podarilo už len skorigovať 12 minút pred koncom, keď po ideálnej prihrávke Keresteša znížil Kováč. Hostia zvíťazili zaslúžene. Góly: 78. E. Kováč – 39. a 60. Patarák, 44. Švik, 68. M. Bešák. ŽK: M. Tkáč – L. Behun, M. Jalč, R. Hucovič. ČK: 39. V. Vasilenko (Oľka). R: Fecura. D: 150. Vynikli: M. Lisák – M. Rujak. Oľka: R. Bartko – M. Lisák, A. Timuľák, M. Tkáč, L. Keresteš, E. Lucik, M. Goga, M. Kríž, J. Džujko, E. Kováč, M. Pekala (P. Drozd, E. Goroľ, M. Bartko). Ptičie: L. Behún – S. Lancoš, M. Jalč, N. Maličký, T. Karas, M. Rujak, M. Bešák, T. Švik, T. Patarák, R. Hucovič, L. Metiľ (M. Džubák, R. Tomovčík). (mc) KAMENICA n/Cir. – ĽUBIŠA 1:0 (1:0) Líder súťaže nastúpil proti nováčikovi iba s odhodlaním vyhrať. Tomu zodpovedala aj hra, keď v I. polčase

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

Marek Krivjančin (Ľubiša, 1) M. Hajtáš M. Ruják J. Kuruc (Dlhé n/Cir., 2) (Ptičie, 1) (Ladičkovce, 1) D. Golian M. Čokina T. Patarák J. Kriška (Kamenica n/Cir., 2) (V. Sitnica, 2) (Ulič, 2) (Ptičie, 1) M. Hromadka Š. Mažerik J. Paľo (Ulič, 1) (Ladičkovce, 1) (V. Sitnica, 1) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

sa odvíjala na polovičke hostí, ale viacero šancí domáci nevyužili. V 17. min. po akcii Gajdoš – Kušion otvoril skóre Mihalič. Následné hlavičky Hrehu a Krišku hosťujúci hráči z brankovej čiary vykopli. Ani v II. polčase sa obraz hry nezmenil. Domáci mali síce územnú prevahu, ale šance nezúžitkovali. V 81. min. Sninčák zahodil tutovku z 10 metrov. Hostia dokázali ohroziť domácich iba strelou z priameho kopu, ktorú brankár kryl. Víťazstvo favorita tak ostalo chudobné. Gól: 17. Mihalič. ŽK: Černega, P. Sabo (Ľubiša). R: Buchlák. D: 180. Vynikli: Kriška – Krivjančin. Kamenica n/Cir.: Madeja – Bešan, O. Čabák, J. Bačovčin, Kriška, Š, Gajdoš, M. Hajdučko, J. Skarba, J. Mihalič, Kušnír, L. Hreha (Oľha, S. Tokár, P. Sninčák). Ľubiša: M. Krivjančin – Dušák, P. Sabo, Belcák, Janošov, Miľko, Kuľus, Kudrik, Černega, Sklenčár, M. Sabo (Veľas). (rg)

Ľu bi šanský prestup

V sobotu 1. októbra sa rozhodol prestúpiť tajomník TJ Ľubiša, hráč i kamarát klubu Mgr. Marek Lukáč do stavu manželského. Súhlasila s tým jeho snúbenica Dušana. V mene TJ Ľubiša im na spoločnej ceste životom prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a božieho požehnania. Na Mnohaja i Blahaja ľita… V. SITNICA – MODRA n/Cir. 3:0 (0:0) Domáci posilnení o skúseného Jaroslava Paľa diktovali hru počas celého zápasu. V prvom polčase búšili do súpera, no nedokázali skórovať. Zme na k lepšie mu na sta la po obrátke, keď v 50. min. po peknej akcii spomínanej posily a Dominika Švigára zakončoval peknou strelou Viťo Kušnír. O desať minút Jozef Jalčák nedal brankárovi Muchovi šancu. V 83. min najlepší hráč na ihrisku Jaro Paľo individuálnou akciou prešiel obranou hostí a zavŕšil konečný rezultát. Góly: 50. V. Kušnír, 60. Jozef Jalčák, 83. J. Paľo. ŽK: M. Okoš (Modra n/Cir.). R: Gajdoš. D: 100. Vynikli: J. Paľo – M. Mucha. V. Sitnica: P. Tomek – J. Grec, J. Turčík, D. Golian, Ján Jalčák, J. Paľo, J. Krak, Jozef Jalčák, J. Kušnír, V. Kušnír, D. Švigár (D. Palšák, M. Grec). Modra n/Cir.: M. Mucha – M. Okoš, R. Mikula, P. Gnip, J. Harvilik, Ivanco, P. Kovalik, M. Hančár, D. Harvilik, Rajňák, Bončík (M. Harvan, M. Porvaznik). (jp) ULIČ – KOCHANOVCE 3:0 (0:0) Prvý polčas bol z oboch strán rozháraný, obe mužstvá produkovali mnoho nepresností. V 13. min. mohol otvoriť skóre po rohovom kope hosťujúci Karabinčík, ale z 5 metrov mieril nad bránu. Odpovedať mohol domáci kanonier Hromadka, ale nastrelil iba žrď. Po zmene strán, v 46. min. hlavičkoval z dvoch krokov Hromadka nad. Gól nakoniec padol v 54. min., keď sa po peknej kombinačnej akcii presadil domáci Korkobec. Ďalší gól pridal v 68. min Hromadka a ten istý hráč stanovil v 77. min. konečný výsledok. Hostia

si v II. polčase vypracovali dve sľubné príležitosti, ale strely Bašistu a Macka sa neujali. Góly: 68. a 77. M. Hromadka, 54. P. Korkobec. ŽK: Kireš – Židzik. R: Jakubov. D: 150. Vynikli: Hromadka – J. Karabinčík. Ulič: Cima – D. Diňa, P. Korkobec, Marek Chochrun, M. Korkobec, Kireš, Poldruhák, Mi. Kočan, M. Hromadka, Martin Regula, M. Čokina (I. Voloch, T. Kočan, Ma. Kočan). Kochanovce: Dobrančin – I. Čerevka ml., Židzik, Vasilčo, Gaľo, Kimák, Bašista, Striženec, Porochnavý, J, Karabinčík, Macko (Kendereš, Binda, Mona). (lel) LADIČKOVCE – OHRADZANY 4:0 (1:0) Úvod bol nervózny z oboch strán. Prvú šancu mal Š. Mažerik, no vo vyloženej pozícii hlavou minul. Vzápätí po chybe domácich v strede ihriska sa dostal do brejku Karnaj, no zoči–voči brankárovi minul. V 31. min. J. Kuruc zahrával rohový kop, Š. Hodor st. predĺžil a Mažerik dopravil loptu do siete. Po zmene strán opäť na roh J. Kuruca si nabehol Mažerik a hlavičkou namieril do šibenice. Po tomto góle hostia rezignovali. „Ďabli“ sa dostali do tlaku, ale vyložené šance Š. Bobaľa ani Mažerik nepremenili. V 81. min. po peknej kombinačnej akcii skóroval aj J. Kuruc. V 88. min. Juhasz nastrelil žrď a odrazenú loptu dopravil do siete J. Beňo. Góly: 31. a 48. Š. Mažerik, 81. J. Kuruc, 87. J. Beňo. ŽK: J. Kuruc – P. Otavka, J. Koky. R: Kucer. D: 150. Vynikli: Š. Mažerik – P. Hrubovčák. Ladičkovce: Matúš Demjan – Š. Gavaľa, Š. Hodor st., P. Bobaľa, M. Bobaľa, R. Kuruc, Š. Bobaľa, Š. Mažerik, J. Kuruc, Š. Hodor, J. Beňo (J. Čopan, M. Hrin, M. Juhasz). Ohradzany – P. Hrubovčák – M. Ferjanec, R. Mata, J. Pavlovský, P. Otavka, D. Bazár, V. Melník, T. Tkáč, J. Tkáč, M. Melník, J. Karnaj (J. Koky, M. Tkáč, P. Kičina). (šm) STRELCI po 8. kole: l I. trieda: 9 gólov – P. Kovalik (Modra n/Cir.), Joz. Karnaj (Ohradzany); 7 – V. Melník (Ohradzany), T. Karas (Ptičie); 5 – P. Surmaj a D. Olah (Borov), P. Barančík (FK Humenné), P. Murinčák (Kochanovce), E. Kováč (Oľka), L. Metiľ (Ptičie), J. Max (Zubné); 4 – T. Buka (Borov), J. Mihalič (Kamenica n/Cir.), M. Voloch (Ulič), M. Max (Zubné). l II. trieda: 11 gólov – P. Kopáč (Hažín n/Cir.); 7 – Š. Brza (Koškovce); 6 – I. Andraško (Lukačovce), M. Kocik (Hažín n/Cir.); 5 – M. Kuľha (Lieskovec), M. Obešter (N. Sitnica), M. Škumanič (Papín); 4 – V. Kocan (Kr. Brod), Ma. Pekala (Lieskovec), J. Slobodník (Lukačovce), M. Sivák (Podskalka), O. Ferko (Z. Hámre). Kamenica n/Cir. 9 7 1 1 22:3 22 Ptičie 9 7 0 2 23:7 21 FK Humenné 8 5 1 2 17:13 16 Borov 8 4 3 1 22:15 15 Modra n/Cir. 9 4 2 3 12:12 14 Ulič 9 4 1 4 18:16 13 Dlhé n/Cir. 9 3 3 3 13:7 12 Ohradzany 9 4 0 5 23:19 12 Ľubiša 9 3 2 4 11:11 11 Oľka 9 3 2 4 13:22 11 V.Sitnica 9 3 2 4 13:23 11 Zubné 9 3 0 6 13:25 9 Kochanovce 9 2 0 7 11:26 6 Ladičkovce 9 1 1 7 14:26 4 Kochanovciam budú odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

3.10.2011

Už 16 charitatívnych projektov uskutočnila americká nadácia LDS Charities v spolupráci s Nadáciou Pro Futura v regióne Snina a Humenné. Tentokrát zavítali manželia Stiles do Detského domova v Snine. Deti potešili trampolínami, kolobežkami, hernými počítačovými konzolami, švihadlami, súpravami pre pozemný hokej, volejbalovými a futbalovými loptami a bedmintonovými raketami. Odovzdávania sa zúčastnili za Nadáciu Jozefína Obšitníková a za Mestský úrad Mgr. Ľubov Reháková. (jo)

Star ýdobr ýFeldek

Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť.Výberz autorovýchtextov, uverejňovaných v rôznych periodikách. Prvú časť knihy tvorí cyklus V Prahe u Feldekovcov, v druhej časti O slovách sú texty publikované v denníku Pravda. Tretia časť Dnespíšejenazvanápodľarubriky v denníku Sme. Posledná časťOntheRoadobsahujetextyz motoristickéhočasopisu. Z produkcievydavateľstvaIkar sú na knižnom trhu tieto pôvodnédielaĽubomíraFeldeka: Lekárnička zamilovaných, 70 o láske,O nákazlivostišťastia. Pod emblémom Odeon vychádza v Ikare aj séria jeho prekladovdielWilliamaShakespeara.KnihuĽubomíraFeldekaKeďvládzešísť,ajkeďmusíšnadísťilustrovalJozefDanglár. Vychádza na 272 stranách. Maloobchodná cena 12,90eur.Mária Lešková

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

AGENTÚrA PrÁCE PrIJME do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na tieto profesie: l mechanik – údržbár – zriaďovač strojov

-

3. 10. 2011

M I N I FA r M A U D AV S K É ponúka l Nosničky 18–týždňo vé, vy so ko pro dukčné, ple me ná Hy sex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 5 €/ks l Pšenicu l Granule pre zajace a psov l Zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie l Kŕmne zmesi pre hydinu.

Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175. DOVOZ ZDArMA!

l elektronik údržby strojov a zariadení

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky

Práca v tabakovom priemysle v Českej republike. Potrebná prax 5 rokov. Nástupný plat 100 Kč na hodinu. Len pre serióznych záujemcov. Ubytovanie zdarma. Kontakt: 0908 300 040.

Akcia: Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITE VÝHODNÉ ZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNÁ 11, prízemie (bývalásprávaChemkostavu), tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA NA PLASTOVÉ OKNÁ zľavy do výšky 20 %

5–6 komorový profil POZOR, NOVINKA 8 komorový profil THERMICCO

ĎALEJ PONÚKAME: Dvere Inter–Amber A00 – 40,02 € s DPH Vchodové dvere Orion do domu – 333,00 € s DPH Vy sta ve ných viac ako 100 dve rí Množstevné zľavy z cenníkových cien až do výšky 15 %

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

AUTOŠKOLA

Tel. 0948 527 157

6. 10. 2011

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí

VODIČSKÉ KUrZY

od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á rA

o 14.30 hod.

skupiny B, B1

v Humennom (za reštauráciou YES) Cena 350 €

Tel. 0905 721 562

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

trieb ich po š a v a d¾ eru po Na mi

H VÔD C Ý V O D ODPA s – záruka E N R A I rvi ÈIST ovoz – se

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy s o –d montáž

Ďalej ponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomerné šachty žumpy septiky a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.


P2 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Spomienka Najväčšialáskanasveteumiera, keďmamičkasvojeočinavždyzaviera. Táranav srdcizostáva,hroznebolí a nikdysaužnezahojí. 1. októbra sme si prip om en uli 1.smutnévýročie od úmrtia našej drahej manželky, mamky, dcéry a sestry Jany PETRÍKOVEJ z DlhéhonadCirochou, ktorá nás vo veku 40 rokov navždyopustila. S láskoua bolesťouv srdcispomína smútiaci manžel Jozef s dcérami Ivankoua Deniskou.Akstejupoznali,venujtejejs namitichúspomienku. Ťažko je bez Vás, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Vám zavedie.

PrimátorkamestaHumenné

Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné vyhlasuje

Rokyutekajú,alespomienkyostávajú. Osudjeobčasveľmikrutý,nevráti,čorazvzal. Zostaliibaspomienkya v srdciveľkýžiaľ. 1. októbra uplynuli 4 roky od chvíle,keďnásvo veku70rokovnavždyopustil Jozef KOREŇ zoZávadky. S láskou spomínajú smútiaca manželkaHelenaa dcéryĽudmila,Gabrielaa Janas rodinami.

3. 10. 2011

Vr a n o v s k á ČISTIA REŇ PRÁ ČOVŇA

podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Pracovného poriadku zamestnancov mesta Humenné

ponúkasvojeslužby v humenskom HypermarketeTesco.

výberovékonanienaobsadeniefunkcií:

O t v o r e n é : pon–pia 9.00–19.00 hod. sob 9.00–14.00 hod.

terénnysociálnypracovník/terénnasociálnapracovníčka (2 pracovné miesta) asistent/asistentkaterénnehosociálnehopracovníka (4 pracovné miesta) v rámci realizácie projektu „Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka“, kód žiadosti: NFP 27120130826, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR, prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V&M – AUTO Autoservis – Pneuservis Predaj náhradných dielov ––––––––––––––––––––––––

AKCIA – 30 % ZĽAVA na zimné pneumatiky

Všetkypotrebnéinformáciea požiadavkysúuvedenénainternetovej stránkemestaHumennéwww.humenne.sk,kontakt0577863211.

–––––––––––––––––––––––– HUMENNÉ,JASENOVSKÁ2497 (za predajňou Zemplín) TEL.0918519906

Kurzyspol oč enskýchtancov

V Ý K U P

1. októbra uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustilanašadrahámamka Anna CIBOVÁ z Kochanoviec. Akstejupoznali,venujtejejs namitichúspomienkus modlitbou.S láskou spomínajú dcéry Marta, Katarína, Gabrielaa synJozefs rodinami.

-

pre dospelých ZAČÍNAME9.10.2011 SNINA

0905286237 HUMENNÉ

ZLATA a STRIEBRA za výhodné ceny

Záložňa Z-Kredit Staničná 11, Humenné Tel. 7721 560, 0908 254 153

CFC hľadá ľudí,

ktorí pracovali v oblasti financií a ľudí, ktorí majú záujem pracovaťvtejtooblasti. Ponúkame stabilné zázemie s už vytvorenouklientelou. Kontakt : +421 918 540 542

Utícholdvori záhrada,ajjehokroky, odišieltíško,užhoniet. Žesaranazahojí,jelenklamnézdanie, námbolesťzostalaa tichéspomínanie. S láskoua žiaľom sme si 29. septembra pripomenuli 1. výročie úmrtia Jozefa KANDÚRA z VyšnejSitnice. Ak ste ho poznali, venujte mu s namitichúspomienku.S láskou spomínasmútiacarodina.

ponúka na predaj

certifikované RIEČNE ŠTRKY. Dovozz Maďarska. –––––––––––––––––– Areál PD, Dlhé nad Cir. Tel. 0915 964 079


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

3.10.2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Blahoželanie 2. októbra sa dožil pekných 55. rokov života Miroslavp E T R O z Humenného. K tomuto prekrásnemu životnému jubileu náš drahý syn, manžel a dedko želáme Ti pevné zdravie, nech Ti dá Pán Boh dlhé roky života v kruhu svojej rodiny. Nech sa Ti splní každé prianie a my Ti vyprosujeme Božie požehnanie. Všetko najlepšie zo srdca želajú rodičia, manželka Evička, sestra Olinka s manželom, dcéra Evička s manželom Petrom, synovia Mirek s manželkou Luckou a Petrik. Malá vnučka Vaneska dedka vrúcne objíma a bozkáva. Čo Ti ešte zaželať do ďalšieho života? Len to, že Ťa stále radi máme a všetko najlepšie želáme. K blahoželaniu sa pripájajú aj rodiny Mydlova a Tomašova.

Prenájom l Víkendy, dovolenky, priateľské i firemné posedenia v exkluzívnej chate a v krásnom prostredí na Domaši. Tel. 0903 639 818. l prenajmem zrekonštruované kancelárske priestory 38 m2 za výhodných podmienok a garáž na Chemlonskej ul. 112. Tel. 0918623064. l Dám do prenájmu kancelárske priestory v Združenej prevádzkovej bu do ve na Ku ko relli ho 60 v Humennom. Tel. 0904 337 243, 0915 958 822.

Kúpa l Kú pim ma lý mo to cy kel na ba té riu. Tel. 0915 371 484 po 19.00 hod. l Kúpim 2–izb. byt v centre mesta, alebo blízko centra v Humennom. Tel. 0905 411 551. l Kúpim stavebný pozemok v centre, resp. blízko centra mesta Humenné. Tel. 057 7756 644 od 8.00 do 17.00 hod.

Predaj l Predám – prenajmem 3–izb. byt na Třebíčskej ul. v Humennom. Tel. 0908 333 233. l Predám 3–izb. byt na Sídl. II v HE. Tel. 0949 419 208. l Pre dám úplne pre ro be ný 3–izb. byt na Sídl. pod So ko le jom v HE (mož no i za ria de ný). Tel. 0908 980 406. l predám 3–izb. byt v Humennom.Tel.0577784143.

l Predám – prenajmem 4–izb. prerobený byt na Sídil IIA v Humennom. Tel. 0907 333 233. l Predám 5–izb. zrekonštruovaný byt v Humennom. Cena 49 tisíc Eur, pri rýchlom jednaní dohoda možná. Tel. 0918 053 475. l Predám 2–podlažný rod. dom v Jasenove so 6–ár. záhradou. Potrebné vidieť. Cena dohodou. Tel. 057 381 0224. l Pre dám rod. dom s 18–áro vou záhra dou v Sni ne. Tel. 0904 608 598. l predám rod. dom v Humennom.Tel.0905913630. l Ponúkame na predaj veľké haly – sklady v Košarovciach. Tel. 0911 951 145. l Predám garáž na Sídl. IIA v Humennom. Cena 4000 Eur. Tel. 0908 206 453. l predám garáž v Humennom. LaCNO.Tel.0915560780,0903 904520. l Pre dám záhradku s mu ro va nou chatkou v ZO Drie no vec v Hu mennom. Tel. 775 3642, 0944 350 466. l Predám 4–ár. záhradku s drevenou chatkou v ZO Panoráma v HE. Tel. 775 4276, 0907 130 177. l Predám 71–ár. stavebný pozemok v Udavskom v parku pod lesom, všetky IS. Tel. 0915 183 106. l Predám stavebnú miešačku, cena dohodou. Tel. 0902 160 962. l Predám tuje smaragdové – 1 m vysoké, cena 5 Eur/ks. Tel. 0903 252 345, Brekov. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám konzumné zemiaky vhodné na zimné uskladnenie. Cena 0,17 E/kg. Tel. 0915 864 191. l predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2,II. tr.3,30Eur/m2.V ponukeajdlážkovicaa dokončovacielišty.Doveziem.Tel.0907124 455,0911168982. l Predám rozkladacie pódium 3x3 m za 700 Eur. Tel. 0902 355 065. l predámzachovalýdrevenýnábytok (stôl, 4 stoličky, lavica, príborník,závesnáskrinka).Tel. 0577757477. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám kravský hnoj. Doveziem. Tel. 0905 592 766. l Obec Radvaň nad Laborcom ponúka na predaj malotraktorovú kosačku vhodnú na kosenie verejných priestranstiev, ihrísk a pod. Cena dohodou. Bližšie infonatel.0907979685. l Predám 270 l chladiaci box a prívesný vozík s nosnosťou 400 kg. Ceny dohodou. Tel. 0902 347 926 po 15.00 hod. l predám VW Golf Variant 1,9 TDi, r. v. 2008, cena dohodou. Možný odpočet DpH. Tel. 0905 250736. l Predám VW Passat B.4, r. v. 1994, 1,8 benzín. Cena dohodou. Tel. 0907 957 290. l Predám multicar M25, trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena dohodou. Tel. 0905 499 336.

Rôzne l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb a stužkových slávností. Tel. 0908 547 210. l prerábamedomy,byty,bytové jadrá.Tel.0905297984. l PÔŽIČKY. Tel. 0905 939 467, 0908 700 393, 0904 804 406. l prevoz tovaru do pL, čR, HU a G.Tel.0915900902. l Doučím AJ všetky stupne. Tel. 0908 331 517. l Hĺbkové vysávanie a tepovanie kobercov a čal. nábytku. Tel. 0905 656 609. l paRKET STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Kontakt: 0907 668 772 0905 217 907. l preprava 9–miestnym klimatizovanýmmikrobusomv EÚa po Ukrajine.Tel.0908641364.

Ponuka práce l Hľadám prácu v administratíve. Mám 5–ročnú prax v obchodnej činnosti. Tel. 0949 714 453. l Hľadám akúkoľvek prácu na 4 až 6 hodín v Humennom. Mám 15–ročnú prax v jednoduchom účtovníctve. Tel. 0918 589 290. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti.Tel.0915111116. l Hľadáme strojníkov na LKT 50 a LKT 81 turbo. Práca v regióne. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l FirnaTESaR–DaCHprijmedo Tpp ekonómku s praxou. Tel. 0908089446,0915779877.

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DaRčEKOVépREDMETY _ VÝZDOBaKOSTOLOV aSpOLOčENSKÝCHMIESTNOSTí

OBjEDNÁVKY NON-STOp ajtel.7756644,7767444,0908100123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽa:9.00–12.00hod.

P R E N A J M E M E PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom

p R I j M E M E VÝHoDNÁ CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. na prácu v ČR v Plzni. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste. Bližšieinformácie

do pracovného pomeru

MUŽOVa ŽENY

Kontakt: 0905 647 789, na telefónnych číslach 0907 929 369 0517722108,0903642411

Drobnochov l Darujem šteniatka čiernej farby malého vzrastu, vhodné aj do bytu. Tel. 0908 975 785.

RENOVÁCIaVaNí

priamou zákazníka Tel.0915869735,0911869735

ModerEFEKT Mgr.jozefOĽHa

ŽaLÚZIE, SIEŤKY, ZHRňOVaCIEDVERE

l zateplenieaobklad balkónov l vertikálnežalúzie Tel./fax:0577764843,0905357433 E-mail:mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

3. 10. 2011

Z OSEMNÁSTE HO MEDZI NÁ RODNÉ HO VÝ TVAR NÉ HO FES TI VA LU SNI NA 2011

Ná mestie múz je di né na sve te?

Snina, ako to už začiatkom jesene býva, opäť intenzívnejšie žije umením. Od minulého týždňa Galéria Andrej Smolák a mesto Snina vítajú umelcov z rôznych krajín sveta. Niektorí sem prichádzajú už niekoľko rokov za čistým prameňom priateľstva, niekto sa tu teší z hviezd na tmavom nebi, iní hľadajú inšpiráciu, a ďalší zo zvedavosti, pretože tento festival umenia má vo svete cveng. Záštitu nad festivalom prevzal mi- Baqsami – z Kuvajtu, z ruskej Sibíri mennom. V Snine budú dve výstavy – katalógu napísal, že na sninskom nánister kultúry SR Daniel Krajcer. niekoľko dní cestoval Vladimír La- Bieloruské impresie a zátišia a kra- mestí sa už stretlo toľko ľudí a kultúr, O tom, prečo neváhal tak urobiť, píše: tincev, ktorý maľuje nielen majstro- jinky Vladimíra Latinceva. V sobotu 8. že ak by sa raz mali všetci stretnúť, „Po prvé preto, lebo Medzinárodný vské krajinky, ale prekvapil aj ele- októbra v rámci slávnostného záveru snáď by sa ani nepomestili. Vzniklo tu výtvarný festival Snina sa za posled- gantnými zátišiami a kyticami kvetov. festivalu okrem vernisáže a galapro- toľko krásnych priateľstiev i lások, né dve desaťročia stal pojmom pre Z Holandska sú tu traja umelci, z Bul- gramu, pripravil Odin Mohamed Ro- a preto si myslím, že by sme mali povýtvarných umelcov z mnohých krajín harska dvaja, zo Slovinska, zo Srb- senzweig z Rakúska opäť happening menovať toto centrum na Námestie sveta a sviatkom pre obyvateľov Sni- ska, Ukrajiny a Poľska po jednom. pri novej fontáne, tentoraz o túžbe po múz, ktoré by bolo prvým na svete. ny i jej širšieho okolia. Po druhé preto, Najviac maliarov zo zahraničia je mieri. Andrej Smolák do festivalového Anna Šimkuličová lebo východ našej krajiny potrebuje z Bieloruska, kde v tomto čase trvá ako soľ kvalitné kultúrne podujatia výstava Andreja Smoláka, ktorý sa a sninský festival rozhodne medzi ne netají radosťou z toho, že vystavuje aj patrí… Po tretie preto, lebo hodnota vo Vitebsku, rodisku Marca Chagala festivalu nespočíva len vo výstupe a koncom októbra sa zúčastní finisáumeleckých diel vytvorených počas že v Minsku. Tohto roku sa do organisympoziálnych dní, ale i v podobe au- zácie festivalu zapojil aj Úrad pre Slotorských večerov, besied na školách, vákov žijúcich v zahraničí, ktorý delepoznávacich výletov a ďalších výstav goval na festival Dušana Mravca v okolitých mestách. Je nesporne ne- z Prahy a Máriu Wnekovú, ktorá žije zanedbateľným prínosom do spolo- v Poľsku. Súčasťou festivalu sú aj výčensko–kultúrneho kontextu regió- stavy, prvá vernisáž bola 29. septemnu…“ Medzi umelcami od prvého dňa bra v košickej Štátnej filharmónii, kde vládla tvorivá atmosféra, tvrdí gale- prezentuje svoju tvorbu – dizajnérka rista Andrej Smolák a dodáva, že na- a ilustrátorka Thuraya Al Baqsami. pomohlo k tomu aj slnečné počasie. Ďalšia bude výstava maliara, grafika Do Sniny prišlo dvadsať maliarov z 12 a dizajnera Sergeja Bibu z Užhorodu krajín. Z najďalej prišla Thuraya Al – 7. októbra v hoteli Karpatia v HuScen ograf zo Sofie Vikt or M. Georgiev do Snin y pric estoval zo symp óz ia v Mojmir ovciach l Graf ičk a a ilustrát orka Zar aBuj ukliskaz Bulh ars kanadobraz oms leknam i.

Ocenenítvorcoviaz piatichkrajínEurópy,ktorýchspájajúKarpaty a zanietenie pre výtvarnú tvorbu. Výstava v Humennom bude postupnepredstavenáv zúčastnenýchkrajinách.Snimka: Juraj Kammer

BohdanRožakz Ľvovaa RomanOpalinskyz GorodkanaUkrajine.

ŠIESTE KAR PAT SKÉ BIE NÁ LE GRA FI KY DE TÍ A MLÁ DE ŽE VO VI HORLATSKOM OSVE TO VOM STRE DISKU V HU MENNOM

Sve dectvo mla dých z piatich kra jín Zrod Kar pat ské ho bie ná le gra fi ky de tí a mlá de že siaha do ro ku 2001, keď z ini cia tí vy a predchádza jú cej spo lu prá ce Vi horlatské ho osve to vé ho stre diska (VOS) v Hu mennom a Cent ra kultu ralne ho v Prze mysli vznik la myšlienka reali zá cie po du ja tia cezhra ničnej spo lu prá ce partne rov, kto rých spá ja jú Kar pa ty. Z hľadiska prínosu a perspektívy, bezbariérovej komunikácie a súčasne ľudí, ich pedagógov a inštruktorov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Slorešpektovania národných odlišností bola táto myšlienka pretavená do vý- venska sa uskutočnila v piatok 23. septembra vo výstavnej sieni VOS. tvarných aktivít s mládežou a skonkretizovaná do projektu medziná- Bolo rozdaných 13 cien, 11 čestných uznaní a 5 národných cien. Trarodnej súťaže, výstavy a neskôr aj do realizácií medzinárodných work- dične najvyšší počet ocenených, ale i vystavených grafík, má Slovensko. shopov zameraných na grafické techniky. Prioritou sú klasické grafické V rámci našej národnej účasti boli oslovené školy v Žilinskom, Košickom postupy tlače z výšky, hĺbky a plochy, na ktorých sa tvorca zúčastňuje od a Prešovskom kraji, ktoré teritoriálne zastupujú podstatu projektu. Aj konávrhu, spracovania myšlienky, cez manuálnu prácu (zvyčajne rytia) do lekcie partnerov sú zastúpené širšie ako len účasťou jedného subjektu. zvoleného podkladu až po tlač a adjustáciu obrazu. Táto práca si vyža- Pestrá paleta tém a techník, od výtvarnej hry s plochou a líniou, cez náduje sústredenie, remeselnú zručnosť, disciplínu a trpezlivosť. Práve mety zvieratiek, krajiny, architektúry, športových, pracovných, folklórnych z týchto dôvodov rozvíjania osobnosti mladého človeka dali organizátori i historických motívov, od spontánnej výpovede až po osobité a invenčné prednosť klasike pred počítačovými výstupmi. Karpatské bienále grafiky pocitové vnemy, tvorí prierez aj vekovým zložením vystavujúcich. Vernidetí a mládeže sa stalo jedinečným spojovacím mostom mladých sáž krátkymi pantomimickými vstupmi pôsobivo dotvárali žiaci Litez Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Slovenska, ktorých sny, rárno–dramatického odboru ZUŠ v Humennom. Výstava potrvá do 20. túžby, predstavy a vyznania sú zhmotnené vo výtvarných prejavoch v ši- októbra a pre záujemcov bude k dispozícii aj projekcia dokumentu rokej tematickej škále. Šiesty ročník priniesol kolekciu 650 súťažných z medzinárodnej grafickej dielne v Snine v roku 2009. Podujatie bolo prác (od 640 autorov vo veku od 5 – 19 rokov), z ktorých porota na vý- realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v programe Kultúra stavu vybrala 173 grafík. Po premiére v Humennom, bude výstava pos- národnostných menšín, Ministerstva kultúry SR a mesta Humenné. tupne inštalovaná vo všetkých partnerských mestách: Przemysl, Ľvov, Mgr. Mária Mišková, spoluautorka a koordinátorka projektu Eger a Miercurea Ciuc. Slávnostná vernisáž za prítomnosti detí, mladých Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, VOS Humenné

PV2011_40  
PV2011_40  

Pod Vihorlatom císlo 40, rok 2011

Advertisement