Page 1

Serendipity ALBUM

MINTTHITIMA


หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในวิชา กราฟิกและ

การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมผล งานภาพถ่าย รวมไปถึงการออกแบบรูปเล่ม โดยตัวผู้ จัดทำ�เองเน้นถ่าย Landscape และเลือกสถานที่เป็น

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ใกล้ตัว นำ�เสนอว่ามันมีอะไร มากมายมากกว่าการจราจรที่แสนจะติดขัด โดยในเล่ม

นี้ ได้ใช้กล้อง Olympus EM10 Mark 2 และกล้องฟิล์ม Canon EOS 750QD ในการเก็บภาพ

อยากให้ทุกคนที่ได้จับเล่มนี้รู้สึกเหมือนดูอัลบั้ม

รูปเพลินๆ คล้ายๆ กับการฟังเพลงที่ชอบในยามว่าง

ซึมซับความเป็นกรุงเทพมหานครในอีกมุมมอง และเมื่อจบ เล่มก็ยังอยากให้คนที่ได้จับเล่มเล็กๆ นี้ขึ้นมารู้สึกเหมิือน

ปิดเสียงเพลง ปิดเรื่ิิองราวต่างๆ ลงในท้ายที่สุด อาจจะ คว้า มือถือ คว้าสมุด คว้าหูฟังคู่ใจออกไปเที่ยวเล่น มองในมุมต่างๆ มากกว่ามองเห็นแต่ความเคร่งเครียด ของบรรยากาศยามปกติของกรุงเทพมหานครบ้าง

สุดถ้ายนี้หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ผู้จัดทำ�จึง

ขออภัยมา ณ ที่นี้

Thitima Kansompien 6012420021


1

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 4.5


2

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. Olympus EM10 Mark 2 ISO 1250 F 4.2 1/40s


3


4

Olympus EM10 Mark 2 ISO 400 F 5.3


5

Olympus EM10 Mark 2 ISO 1600 F 4


6


7

Terminal 21 Shopping Mall ศูนย์การค้าใจกลางสุขุมวิท

T

erminal 21 ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ใจกลางสุขมุ วิท ที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นอีกแหล่ง รวมตัวของทังชาวกรุ ้ งเทพและนักท่องเที่ยว กับ การเดินทางที่สะดวกสบาย ทังรถไฟฟ้ ้ า BTS รถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT ที่เชื่อมต่อกับที่นนั่ ในตัว ของศูนย์การค้ าเต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมายทัง้ เสื ้อผ้ า เครื่ องส�ำอาง รวมทังอาหารร้ ้ านดัง นอกจากนี ้ยังมีพื ้นที่ถ่ายรูปมากมายที่นกั ท่อง

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 6.3 1/100s

เที่ยวทังไทย ้ และเทศต่างพากันมาถ่ายรูป สวยๆ ใต้ คอนเซปที่แบ่งโซนแต่ละชันเป็ ้ น ประเทศ ทังอั ้ งกฤษ อเมริ กา ญี่ปนุ่ หรื อจีน ให้ ทุกๆ คนได้ เลือกถ่ายตามความชอบ โดย ศูนย์การค้ านี ้จะเปิ ดบริ การทุกวัน ตังแต่ ้ เวลา 10.30 น. ถึง 22.00 น.


8

ท่ามหาราช Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 6.3


9

ท่าช้าง Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 5.6


10

สนามหลวง เดินลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์

รุ ง เทพมหานครนอกจากทางฝั ่ ง สาม ย่ า น สยาม หรื อ สุ ขุ ม วิ ท จะรวมตั ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากมายแล้ ว นั้ น ทางฝั ่ ง ของ รั ต นโกสิ น ทร์ เ องก็ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากมาย มาชื่ น ชมศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมต่ า งๆ สถาปั ต ยกรรมไทยที่ เ ก่ า แก่ แ ละสวยงาม เรี ย กสายตานั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ น อย่ า งดี ในขณะเดี ย วกั น ถ้ า เราได้ ล องเดิ น ลั ด เลาะ ไปตามถนนที่ ท อดยาวระหว่ า งท่ า เรื อ เรา จะพบเจอกั บ ที่ นั่ ง พั ก ผ่ อ นมากมาย ทั้ ง

ร้ า นคาเฟ่ เ ล็ ก ๆ ตามด้ า นนอกท่ า เรื อ ทั้ ง ท่ า ช้ า ง และท่ า เตี ย น หรื อ แม้ แ ต่ แ หล่ ง ถ่ า ยรู ป และเดิ น เลื อ กซื้ อ ของมากมาย อย่ า งท่ า มหาราช และข้ า มฝั ่ ง ไปจั บ จ่ า ย สิ น ค้ า ราคาสบายกระเป๋ า ในท่ า วั ง หลั ง ซึ่ ง การเดิ น ทางไม่ ย ากอย่ า งที่ คิ ด เพี ย งแค่ นั่ ง รถเมล์ ม าลงสนามหลวง หรื อ แม้ แ ต่ เ รื อ ด่ ว นเจ้ า พระยาที่ บ ริ ก ารส่ ง ตรงถึ ง ท่ า ช้ า ง เลยที เ ดี ย ว

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 22 1/125s


11


12

ท่ามหาราช Olympus EM10 Mark 2 ISO 800 F 22


13

ท่าวังหลัง Olympus EM10 Mark 2 ISO 320 F 4


14

มีโต๊ะญี่ปุ่นตัวเตี้ย และที่ปนู งั่ บนพื ้น จุด น่ า สนใจของร้ าน ตกแต่ ง ที่ เ ต็ ม ไปด้ วย กลิ่ น ไอใต้ ทะเล ระเบี ย งชั น้ สองที่ มี เ จ้ าวาฬ สี น� ำ้ เงิ น ตัว โตเป็ นจุ ด ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชอบ ถ่ า ยรู ป นอกจากนั น้ อาหารหลายอย่ า งที่ มี ให้ เลื อ กก็ ร สชาติ ไ ม่ ยิ่ ง หย่ อ นจากที่ ไ หน และเครื่ อ งดื่ ม แนะน� ำ จะเป็ น Butterfly Pea Latte นมอัญ ชั น สี ฟ้ า ม่ ว ง

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 4.5 1/80s

Blue Whale ร้าน Blue Whale Cafe คาเฟ่ย่านมหาราช กับธีมสีน�้ำเงินเข้มสุดคลาสสิค

มา

ฝั่งรัตนโกสินทร์ทั้งที จะไม่แวะไปเยี่ยมเยียนคาเฟ่ในดวงใจก็ถือว่าพลาดได้ Blue Whale ร้านคาเฟ่เล็กๆ ที่คอนเซปตรงตามชื่อร้านคือเจ้าปลาตัวโตสีน�้ำเงินแห่งท้องสมุทร คาเฟ่ เล็กๆ นี้จะตกแต่งด้วยโทนสีน�้ำเงินอบอุ่น ชวนให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของท้องทะเล มีทั้งหมดสาม ชั้น โดยชั้นแรกจะมีที่นั่งเพียงสองโต๊ะส�ำหรับสั่งอาหาร ชั้นสองจะมีโต๊ะส�ำหรับนั่ง และชั้นสามที่จะ

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 5


15

Blue Whale

Olympus EM10 Mark 2 ISO 320 F 4 1/80s

B

utterfly Pea Latte เครื่ อ งดื่ ม แนะน� ำ ของทางร้ า น นมอั ญ ชั น สี ฟ ้ า ม่ ว ง ที่ เ สี ย บอบเชยก้ า นเล็ ก ๆ ไว้ ใ ห้ มี กลิ่ น หอมอ่ อ นๆ เวลายกแก้ ว ขึ้ น มาดื่ ม และด้ ว ยที่ มี สี ฟ ้ า คราม รสหวานอ่ อ นๆ หอมอบเชยชวนลิ้ ม ลอง เจ้ า นม อั ญ ชั น นี่ ถึ ง กั บ เป็ น เมนู แ นะน� ำ ที่ ใ ครหลายคนไม่ พ ลาดที่ จะสั่ ง เลยที เ ดี ย ว

การเดิ น ทางมาคาเฟ่ เ ล็ ก ๆ นี้ คื อ การเดิ น ลั ด เลาะมาจาก ท่ า เรื อ ท่ า เตี ย น ผ่ า นจนถึ ง ซอยเพ็ ญ พั ฒ น์ หน้ า ซอยมี ร ้ า น บ้ า นท่ า เตี ย น เจ้ า คาเฟ่ สี น�้ ำ เงิ น เล็ ก ๆ นี้ จ ะซ่ อ นอยู ่ ใ น ซอยๆ นั้ น


16

Olympus EM10 Mark 2 ISO 1250 F 4


17

SIAM SQUARE CANON EOS 750QD KODUK FILM


18

Be yourself; everyone else is already taken. CANON EOS 750QD KODUK FILM


19

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 4.5

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.


20

Sed pretium sollicitudin aoreet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis urpis magna, non semper isus. In eget dolor tortor,

Olympus EM10 Mark 2 ISO 200 F 5.6 1/80s


MINTTHITIMA I am not perfect but I am limited edition.

Olympus EM10 Mark 2 ISO 800 F 4


Serendipity

(noun.) The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way.

THITIMA KANSOMPIEN 6012420021 ECT6203 กราฟิกและการถ่ายภาพฯ

Serendipity : Mint Thitima  

You are my serendipity. Serendipity : The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Photo by : me ;) Ol...

Serendipity : Mint Thitima  

You are my serendipity. Serendipity : The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Photo by : me ;) Ol...

Advertisement