Page 1

Het officiĂŤle reglement klachtenregeling op schoolniveau Voorkomen is beter dan ........ Als school zullen wij er alles aan doen om de schoolloopbaan van uw kind zo goed mogelijk vorm te geven. Wij streven ernaar u op tijd op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen, die voor u van belang zijn. Het zal best wel eens voorkomen, dat zaken niet helemaal gaan zoals u zou willen. Schroom dan niet om bij ons binnen te lopen en uw vragen te stellen. Mocht het tijdstip niet uitkomen, dan is een afspraak zo gemaakt. Het onderwijs aan uw kind en de ontwikkeling van onze school is er alleen maar mee gediend als alle betrokkenen binnen die school open en met oog voor ieders verantwoordelijkheid met elkaar communiceren. Laten wij hopen, dat onze school de klachtenregelingen niet nodig heeft. Begripsbepalingen Artikel 1: (a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

(j)

(k) (l) (m)

Het bestuur: het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 van de WBO/WPO; Scholen: de school voor basisonderwijs, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld (S.K.O.A.); Directeur: de directeur als bedoeld in art. 14 WBO/WPO; Medewerker: een ieder die feitelijk werkzaam is in de scholen, waaronder wordt gerekend zowel degenen die een dienstverband hebben met het bestuur als degenen, die op een andere titel werkzaam zijn; Leerling: een ieder die onderwijs volgt op onze school; Ouders: ouders, voogden of verzorgers van een leerling; Contactpersoon als bedoeld in art. 2 van de Model- klachtenregeling: een medewerker waarop de klacht geen betrekking heeft; Klacht: elke uiting van ongenoegen over de school, het onderwijs aan de school, dan wel het doen of nalaten van een medewerker; Klager: een (ex) leerling, een ouder, een medewerker, een lid van het bestuur of een vrijwilliger, die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon, die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; Aangeklaagde: een (ex) leerling, een ouder, een medewerker, een lid van het bestuur of een vrijwilliger, die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon, die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; Vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in art. 3 van de modelklachtenregeling; Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 van de modelklachtenregeling; Modelklachtenregeling: Regeling als vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 09-04-2018 en goedgekeurd door de MR. d.d. 19-03-2018.

Schoolniveau Artikel 2: 1. 2. 3.

4. 5.

Als een klager een klacht heeft, dan vervoegt hij/zij zich in eerste instantie bij de "aangeklaagde" en probeert in onderling overleg de klacht tot een oplossing te brengen; Als het voorgaande lid niet tot de mogelijkheden behoort of niet wenselijk is, dit ter beoordeling van de klager, vervoegt de klager zich bij de contactpersoon; De contactpersoon beoordeelt, in overleg met de klager, bij wie de klacht vervolgens wordt neergelegd: 1. De directeur 2. De vertrouwenspersoon Wordt een klacht ingediend tegen de directeur, dan verwijst de contactpersoon de klager direct naar de vertrouwenspersoon; Indien de klacht formeel bij de directeur wordt neergelegd, dan gebeurt dit bij voorkeur schriftelijk. Indien de klacht mondeling wordt ingediend, dan stelt de directeur deze terstond op schrift, waarna de klager in de gelegenheid wordt gesteld voor akkoord te tekenen;


6.

De contactpersoon draagt er zorg voor, dat zowel de klager als de aangeklaagde in het bezit komen van zowel de modelklachtenregeling als de klachtenregeling van het bestuur. Hij/zij licht de beide regelingen, zo nodig, mondeling toe.

Onderzoek van de klacht op schoolniveau Artikel 3: 1.

2.

De directeur of een door hem/haar daartoe aangewezen medewerker, niet zijnde klager of de aangeklaagde, stelt een onderzoek in naar de juistheid van de klacht. Hij/zij hoort daartoe de klager, de eventueel aangeklaagde, zo nodig de medewerker bij wie de betrokken leerling in de klas zit en zo mogelijk getuigen. De directeur doet in eerste instantie de klacht af.

Inschakelen vertrouwenspersoon Artikel 4: 1.

2.

3. 3.

Indien het niet gewenst is, dat de klacht ingediend wordt bij de directeur, wijst de contactpersoon de klager op de mogelijkheid zijn/haar klacht te melden bij de vertrouwenspersoon; De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en bepaalt in gemeenschappelijk overleg met de klager bij wie de klacht wordt ingediend; De vertrouwenspersoon wijst de klager erop, dat de klacht bij het bevoegd gezag of rechtstreeks bij de commissie kan worden ingediend; De vertrouwenspersoon ondersteunt, indien gewenst en van toepassing, de klager bij het schriftelijk formuleren van de klacht en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie en justitie;

Indienen van de klacht bij het bevoegd gezag Artikel 5 1. 2.

4.

De klager wordt altijd in de gelegenheid gesteld de klacht mondeling toe te lichten ten overstaan van leden van het bevoegd gezag. Van dit gesprek wordt een beknopt verslag gemaakt; In het geval een leerling als klager optreedt, worden de ouders hiervan met medeweten van de klager door de leden van het bevoegd gezag in kennis gesteld, tenzij zich daartegen zwaarwichtige redenen verzetten; De leden van het bevoegd gezag informeren het voltallige bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering, dat er een klacht is ingediend.

Bevoegdheid van het bevoegd gezag Artikel 6 1.

2.

3.

De leden van het bevoegd gezag zijn gerechtigd informatie in te winnen bij de klager, de aangeklaagde, de contactpersoon, de directeur en de vertrouwenspersoon, voor zover de uitvoering van hun taken hen daartoe noodzaakt en voor zover het niet in tegenspraak is met het gestelde in artikel 3, lid 7 van de modelklachtenregeling. Medewerkers, die door leden van het bevoegd gezag uit hoofde van het in het voorgaande lid gegeven bevoegdheid worden benaderd, zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatievoorziening geheimhouding in acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag; De leden van het bevoegd gezag vergewissen zich ervan, dat de klager en de aangeklaagde een exemplaar hebben van zowel de modelklachtenregeling als de regeling van het bestuur.


Werkwijze van de leden van het bevoegd gezag Artikel 7 1. 2. 3.

Bij de uitvoering van de in artikel 6 gegeven bevoegdheid nemen de leden van het bevoegd gezag de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de privacy van de betrokkenen; De leden van het bevoegd gezag maken aantekeningen van de door hen in verband met de klacht gehouden gesprekken; De leden van het bevoegd gezag zijn verplicht tot geheimhouding van wat hen in verband met hun werkzaamheden ter kennis komt. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van het bestuur, de directeur, de aangeklaagde, de vertrouwenspersoon, artsen en justitie. Deze geheimhoudingsplicht vervalt niet na beĂŤindiging van de aanstelling als lid van het bevoegd gezag.

Het intrekken van de klacht Artikel 8 1. 2.

Indien de klager tijdens de procedure de klacht intrekt, wordt dit door de klager schriftelijk aan de leden van het bevoegd gezag kenbaar gemaakt; De leden van het bevoegd gezag besluiten vervolgens of van een verdere procedure wordt afgezien of dat zij het bestuur adviseren met de procedure door te gaan. Zij doen hiervan melding aan de klager en de vertrouwenspersoon.

Afdoening klacht Artikel 9 1.

2.

3.

Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen een termijn van vier weken, nadat deze bij het bestuur is ontvangen, schriftelijk afgehandeld. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd. De verlenging wordt schriftelijk en met redenen omkleed en aan de klager meegedeeld; De afhandeling van de klacht gebeurt schriftelijk, tenzij mondelinge afdoening als het meest adequaat wordt beschouwd. De mondelinge afdoening wordt schriftelijk vastgelegd, tenzij het dossier terstond wordt vernietigd en zowel de klager als de aangeklaagde hiermee instemmen; De afhandeling van de klacht kan inhouden, dat aan het bestuur wordt voorgesteld een maatregel te nemen.

Rapportage aan het bevoegd gezag Artikel 10 1. 2.

4.

Tenzij het dossier is vernietigd, rapporteren de leden van het bevoegd gezag omtrent de klacht aan het voltallige bestuur en adviseren over eventuele maatregelen; Het voltallige bestuur neemt naar aanleiding van deze rapportage een besluit. Klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het rapport en het besluit van het bestuur; Het bevoegd gezag wijst de klager erop, dat hij/zij, indien de klacht niet tot tevredenheid is opgelost, een klacht kan indienen bij de commissie;

Indienen klacht bij de commissie Artikel 11 1.

2.

Indien de klager besluit de klacht in te dienen bij de commissie, kan hij/zij voor de vervulling van de formaliteiten een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de leden van het bevoegd gezag; De modelklachtenregeling is hierbij verder van toepassing.


Evaluatie Artikel 12 Deze regeling zal jaarlijks na inwerkingtreding geĂŤvalueerd worden door het bestuur en de Medezeggenschapsraad; Slotbepaling Artikel 13 Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld.

officiele-reglement-klachtenregeling-op-schoolniveau  
officiele-reglement-klachtenregeling-op-schoolniveau  
Advertisement