Page 1

Versl ag School ontwikkelings-

(SOP)

gesprek 2018

Naam school

St. Jozefschool

datum gesprek + tijdstip

07-02-2018

directeur

Jos Koot

e-mail adres

Ib’er

Myriam Voorburg

e-mail adres

bestuur

SKOA

e-mail adres

onderwijsondersteuner

Femke Rienstra

e-mail adres

jkskoa@jozefachterveld.nl mvskoa@jozefachterveld.nl jkskoa@jozefachterveld.nl f.rienstra@swvdeeem.nl

1.

Opening en vaststellen van de agenda Gwen van Ommen Kloeke (bestuurslid) sluit aan bij dit gesprek. Ook Annelies Maarschalkerweerd (beleidsadviseur van de gemeente Leusden) is als toehoorder aanwezig. De beleidsadviseurs van de gemeente lopen mee met verschillende organisaties ter verdieping en verbreding van hun werk.

2.

Verwachtingen van dit gesprek In het verlengde van de afspraken die gemaakt zijn met de schoolbesturen, voeren we jaarlijks het SOP gesprek. School wil graag kijken of we met elkaar kunnen constateren dat de basisondersteuning van de St. Jozefschool op orde is. Daarnaast wil school graag helder maken in welke richting zij zich gaan ontwikkelen, wat de rol van het samenwerkingsverband daarin zou kunnen zijn en wat er nodig is om de ingezette koers voort te zetten. Wellicht is dit gesprek een eerste aanzet hierin.

3.

SOP, de praktijk en ontwikkelingen

Het SOP nader bekeken Het SOP dat is ingevuld via het schoolprofiel op de website, was niet de laatste bijgewerkte versie. School heeft een eigen SOP toegestuurd aan de onderwijsondersteuner. Daarin is terug te lezen dat alle 10 beloftes op 100% staan en dat aan de basisondersteuning wordt voldaan. Vorig schooljaar zat de St. Jozefschool daar al dicht tegen aan. Op belofte 10 (we werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid) is de grootste groei te zien. De St. Jozefschool heeft een brede leerling populatie. Er is een toename van leerlingen uit de omgeving die bewust kiezen voor het ondersteuningsaanbod voor meer begaafden. Ook pleeggezinnen uit de Glind kiezen voor het aanbod op de St. Jozefschool. In het totaal aantal leerlingen is nog een krimp te zien. De prognose is dat dit nog een jaar zo zal zijn en dat het dan stabiliseert. Dit heeft te maken met de bevolkingsgroei in Achterveld. In het SOP staat het volgende beschreven: “Om leerlingen te bedienen op maat is er meer nodig, leerkrachten weten hoe ze het willen, maar zitten aan de grens van mogelijkheden binnen het leerstofjaarklassensysteem. We willen wel, maar we hebben tijd, ruimte en handen in de klas nodig om op de juiste wijze uit te voeren wat we willen. Een schoolarrangement zou ons daarbij ondersteunen. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning vraagt ons inziens om een schoolarrangement”. School is dit, aan de hand van de kaders en richtlijnen van het Samenwerkingsverband voor schoolarrangementen, aan het verkennen om meer ruimte voor leerkrachten te creëren.

SWV de Eem - Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden - info@swvdeeem.nl - www.swvdeeem.nl +31(0)33 760 11 91 - NL39 RABO 0122 8440 33 - KVK 57 14 00 30


De afgelopen jaren heeft school hard gewerkt aan het handelingsgericht werken. Dit is inmiddels goed geborgd binnen de school. Dat merk je doordat leerkrachten meer proactief zijn, tijdig signaleren, weten wat er nodig is en al vroeg in het proces ouders betrekken. Het gaat nu over de inhoud en niet meer over de formulieren. Leerkrachten zijn bezig met de plannen en denkprocessen. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt door middel van intervisie, studiedagen en ontwikkelingsteams.

Data vanuit SWV (zie bijlage) De St. Jozefschool heeft in het kalenderjaar 2017 6 keer een ondersteuningsvraag gesteld aan het Samenwerkingsverband. Uitgaande van het gemiddeld aantal vragen binnen het samenwerkingsverband en het totaal aantal leerlingen op de St. Jozefschool, ligt dat aantal boven het gemiddelde. De vragen die gesteld zijn, zijn echter terecht gesteld. In ruim 65 % van de gevallen ging het om advies vragen aan het samenwerkingsverband en in 17% van die vragen ging het om een (potentiĂŤle) thuiszitter. De andere vragen betrof expertise. Er is een stijging te zien in het aantal vragen dat gesteld is. Dat heeft ook deels te maken met de leerling populatie. Er zijn 6 arrangementen afgegeven in 2017. Binnen deze arrangementen is expertise vanuit de Gedragstolk geboden en er is expertise vanuit het speciaal basisonderwijs ingezet. Daarnaast zijn er ook middelen ingezet. Dit is een mooie mix van middelen en expertise. Er zijn geen leerlingen verwezen naar het speciaal (basis) onderwijs.

Schoolopbrengsten uit de onderwijsondersteuningsarrangementen De schoolopbrengsten zijn met name gericht op het uitzetten van leerlijnen voor leerlingen die moeilijker leren of op een andere leerlijn moet werken. Daarnaast zijn ze gericht op het goed neerzetten van een gerichte aanpak op gedrag (met expertise vanuit de Gedragstolk). De St. Jozefschool geeft aan dat zij deze expertise als zeer waardevol hebben ervaren en dat ze dit hebben kunnen toepassen op verschillende andere leerlingen. De begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs heeft er ook voor gezorgd dat er een andere mindset is bij de leerkrachten. Zij durven leerlijnen meer los te laten en af te stemmen op de individuele behoeften op didactisch gebied van een leerling. Deze kennis zal nu verder uitgebreid en geborgd worden binnen de school.

Inzet van (individuele) arrangementen Naast middelen is er veel expertise ingezet. Daarbij wordt er regelmatig gekeken hoe de leerlingen binnen de groep begeleid kunnen worden. Voor 1 leerling is remedial teaching buiten de groep nodig om hem op zijn eigen (moeilijk lerende) niveau te ondersteunen.

Overstappen: BaO-BaO | BaO- S(B)O Er is 1 leerling overgetapt naar een andere school binnen Achterveld. Daarnaast zijn er ook leerlingen van buiten de regio naar de St. Jozefschool gekomen. Daarbij was een goede afstemming met het andere samenwerkingsverband. De St. Jozefschool overweegt in een proces meestal of een andere basisschool wellicht meer passend zou kunnen zijn. Gezien hun eigen aanbod en het feit dat leerlingen dan buiten Achterveld onderwijs moeten volgen, vindt een BaO-BaO overstap weinig plaats.

SWV de Eem - Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden - info@swvdeeem.nl - www.swvdeeem.nl +31(0)33 760 11 91 - NL39 RABO 0122 8440 33 - KVK 57 14 00 30


Ambities en ontwikkelpunten In het SOP worden de volgende ambities beschreven: Schoolarrangement verkennen. Betere basisschool uitbouwen. Gekozen leerlijnen implementeren en borgen. Betrekken leerlingen bij doelen. Klankbordgroep ouders (dialoog uitbreiden). Onderzoek naar doorbreking leerstofjaarklassen systeem. Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften leerkrachten. Leren om EF bij kinderen te kunnen ontwikkelen. School heeft een aanvraag voor subsidie bij het ministerie gedaan. Zij willen hier graag meer verdieping voor de leerkrachten, werkdruk verminderen en tijd creĂŤren voor ontwikkeling. 4.

(PotentiĂŤle) thuiszitters afgelopen jaar School heeft zich ingespannen voor een thuiszittende leerling buiten de regio. Deze gaat nu met veel plezier dagelijks naar school. Het arrangement kan nu afgesloten worden. De intern begeleider geeft hierbij een groot compliment aan de directeur over de wijze waarop hij hier veel energie en tijd in heeft gestoken.

5.

Zorgplicht Binnen Leusden is een protocol Zorgplicht opgesteld, Dit geeft directeuren houvast in de procedure. De St. Jozefschool heeft geen problemen ervaren met zorgplicht het afgelopen jaar.

6.

Samenwerking en terugblik op 2017 Samenwerking ondersteuningsteam: Het eerste halfjaar verliepen trajecten soms traag en stroperig. Ook had de IB het gevoel dat zij vaak moest aantonen wat zij allemaal al gedaan had, voordat er een vraag was gesteld. Ze kreeg met enige regelmaat van de onderwijsondersteuner een wedervraag. Het tweede halfjaar verloopt dit goed, is er sneller afstemming en hebben zowel de IB als de onderwijsondersteuner geleerd om door te vragen en sneller elkaar even te spreken. Wanneer er een schriftelijke eindevaluatie binnenkomt zullen zij in de toekomst altijd ven met elkaar bellen om na te gaan of alles helder is. School weet Larikslaan 2 goed te vinden. Dit jaar zijn er 2 spreekuren ingepland. De verbinding is er en moet nu verstevigd worden. We benoemen nog eens dat het belangrijk is dat er een medewerker van Larikslaan 2 aanwezig is bij het startgesprek. Informatie SWV: Dit is prima. Bijeenkomsten:

SWV de Eem - Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden - info@swvdeeem.nl - www.swvdeeem.nl +31(0)33 760 11 91 - NL39 RABO 0122 8440 33 - KVK 57 14 00 30


Er zijn veel leerkrachten die de scholing executieve functies van SWV hebben gevolgd. Het zou fijn zijn als er een praktische vertaalslag komt naar de praktijk. Iemand die meekijkt en meedenkt met de school. De directeur geeft aan dat de directie-overleggen nu meer algemener zijn. In het verleden was er ook een Leusden specifiek overleg. Dat mist hij. Er wordt ook waardering uitgesproken over de bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband op het gebied van scholing hoogbegaafdheid en een financiële bijdrage voor deze school. Impulsgelden: Dit kalenderjaar worden de impulsgelden verhoogd naar € 105,-- per leerling. De St. Jozefschool heeft al ideeën hoe deze ingezet gaan worden. Een jonge collega met ambitie op het gebied van zorg en IB-taken, zal extra tijd krijgen om zich hierin te ontwikkelen. Daarmee kan er een verdiepingsslag gemaakt worden en ligt de zorg niet meer op het bordje van 1 persoon. 7.

Vooruitblik naar augustus 2018, doelstellingen Ondersteuningsplan 2.0 SWV de Eem. De directeur vraagt zich af hoe het verwijzingspercentage SBO/SO in Leusden nu is. Hij hoopt dat er meer Leusden specifiek gekeken gaat worden en dat de scholen elkaar meer kunnen vinden en los durven te komen van gebaande paden. Dit is iets wat zij in eerste instantie zelf, met elkaar, kunnen oppakken. Hij is benieuwd naar het nieuwe ondersteuningsplan en hoopt dat er weer nieuw beleid wordt geformuleerd, passend bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

8.

Afsluiting en gemaakte afspraken Wat nemen we mee? -

School gaat de verdiepingsslag maken op veel vlakken.

-

Het leerstofjaarklassensysteem en het gepersonaliseerd leren zullen zij nader bekijken.

-

Een vertaalslag maken op het gebied van de executieve functies.

SWV de Eem - Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden - info@swvdeeem.nl - www.swvdeeem.nl +31(0)33 760 11 91 - NL39 RABO 0122 8440 33 - KVK 57 14 00 30

2018-verslag-sop-2017-st-jozefschool  
2018-verslag-sop-2017-st-jozefschool  
Advertisement