Page 1

dossier informatiu curs 2007/08

GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Cicle de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny


Índex

LLOTJA. Presentació. Nivells educatius 1. Els òrgans de l’escola 1.1 1.2 1.3 1.4

L’equip Directiu El Consell Escolar Els òrgans de coordinació Els tutors

2. Les seus

3. Els serveis del centre 3.1 Secretaria (horari) 3,2 Biblioteca 3.3 Bar/sala d’alumnes 3.4 Sala d’exposicions

4. Calendari de curs. Horari general

5. Conducte reglamentari

6. Propietat dels treballs


Informació General 0. Nivells educatius impartits a L’escola Llotja • Ensenyaments Superiors de Disseny en quatre especialitats: Interiors, Gràfic, Moda i Productes. • Cicles de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (setze cicles) • Cicles de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (sis cicles) • Cursos monogràfics específics • Cursos d’estiu

1. Els òrgans de l’escola 1.1 L’equip directiu • Membres que el composen − Directora: Mercè Camps i Gatell − Sotsdirectora: Carme Miquel i Torrents − Cap d’estudis Ensenyaments Superiors: Rafael Alcayde Egea − Cap d’estudis Cicles Formatius: Francesc Navarro i Pérez-Dolz − Secretari acadèmic: Fernando Pardal i Fornós − Administrador: Ramon Sanahuja i Ribó • Horaris de visita Cada membre de l’equip directiu té unes hores de visita que estan exposades al taulell de consergeria. 1.2 El Consell Escolar • Es l’òrgan de participació de tota la comunitat escolar (professorat, personal no docent, representant de l’Ajuntament i també alumnes) en la programació, seguiment i avaluació de totes les activitats de l’Escola. • Es reuneix una vegada per trimestre de manera ordinària més totes les extraordinàries necessàries. 1.3 Els òrgans de coordinació • Coordinador/a – Vetlla pel correcte desenvolupament pedagògic de l’especialitat i pel compliment de la normativa que regula el funcionament del nivell educatiu corresponent – És l’interlocutor/a del departament amb Prefectura d’estudis i la Direcció – Coordina els tutors/es de cada curs • Coordinador/a de Formació en Centres de treball: M. Angeles López Juderias i Laura Guerrero − És responsable de la relació entre el centre docent i l’entorn laboral − Coordina els tutors de Formació en Centres de Treball − Veure horari d’atenció en el taulell de secretaria • Coordinador d’informàtica: Xavier Couto Moyano − És el responsable del material informàtic del centre, així com de la seva correcta aplicació i ús. • Coordinador/a de material audiovisual: Enric Pardo de Campos


• •

És el responsable del material audiovisual del centre, així com de la seva correcta aplicació i ús Professor/a de guàrdia − Recull les incidències que es produeixin durant l’horari lectiu i n’informa els alumnes Delegat/a de curs − Alumne/a escollit/da pels grups per votació o a l’atzar si és necessari, que serà portaveu i representant de l’alumnat. − És qui té cura d’informar els/les alumnes de les activitats que es desenvolupen al centre, convocar i moderar les reunions del grup, canalitzar i trametre les conclusions, suggeriments i propostes dels alumnes al tutor/a.

1.4 Els tutors • Tutor/a − Porta a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels/les alumnes − Coneix la situació de l’alumne/a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i el grau de maduració personal vetllant perquè tingui suficient assessorament i orientació en el procés de formació, fent-ne un seguiment individualitzat − Té cura de la coherència de les activitats d’ensenyament, d’aprenentatge i les activitats d’avaluació (calendari d’exàmens, recuperacions i treballs, etc.) de tots els docents que intervenen en el procés del seu grup − Vetlla per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre i organitza l’elecció del delegat/da de curs − Ajuda a trobar solucions positives quan es produeixin conflictes − Atén les visites dels alumnes segons un horari establert i conegut pels interessats/des − Pren nota dels acords a que s’arriben un cop acabada la reunió d’avaluació referent al seu grup i ho comunica als/les alumnes − Presideix les juntes d’avaluació, fa públics els resultats i atén les reclamacions a les qualificacions obtingudes en cas de que no s’arribi a un acord amb el professor/a. (Veure el capítol de reclamacions) • Tutor/a de Formació en Centres de Treball − Vetlla per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de la fase de pràctiques de l’alumnat amb les empreses, mantenint a aquests efectes, en nom del centre i per delegació de la directora, les oportunes relacions amb institucions municipals, empresarials i d’altres.

2. Seus de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja • Central C/ Ciutat de Balaguer,17 08022 Barcelona Tel. 93 418 17 20 Amb l’equip directiu i la secretaria • Avinyó Plaça de la Verònica, 2 08001 Barcelona Tel 93 317 47 95 Director delegat: Lluís Casado • Esplugues Sant Mateu, 21 interior


08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 473 87 02 Director delegat: Josep Lluís Anduix • Sant Andreu Pare Manyanet, 40 08027 Barcelona Tel. 93 408 67 89 Directora delegada: Anna Comellas

3. Els serveis del centre 3.1 Secretaria Horari d’atenció al públic: Matí: De dilluns a divendres de 11.00 a 13.00 h Tarda: Dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h • Informació general www.llotja.cat 3.2 Biblioteca • La seu central de l’escola disposa d’una biblioteca amb un fons especialitzat en art i disseny. • L’horari és de 10.00 a 20.00 h • S’està estudiant la possibilitat d’instal·lar-hi mesures de seguretat per tal d’oferir serveis de préstec.

3.3 Bar/sala d’alumnes • Ubicat a la planta baixa de la seu central, és a disposició de l’alumnat, professorat i altre personal del centre 3.4 Sala d’exposicions • A la planta baixa de la seu central 4. Calendari escolar. Horari general • Inici de curs: Graus Mitjans: 12 de setembre de 2007. Graus Superiors i Ensenyaments Superiors: 19 de setembre de 2007. • Fi de curs: 19 de juny de 2008. • Vacances de Nadal del 22 de desembre de 2007 al 7 de gener de 2008, ambdós inclosos. • Vacances de Setmana Santa del 15 de març al 24 de març del 2008, ambdós inclosos. •

Així mateix, tindran la consideració de dies festius, a més dels dos de festa local i dels inclosos en períodes de vacances, els següents: 12 d’octubre (Festa de la Hispanitat). 1 de novembre (Tots Sants). 6 de desembre (dia de la Constitució). 8 de desembre (la Immaculada).


1 de maig (festa del treball) •

Dies festius del centre: 2 de novembre de 2007 7 de desembre de 2007 2 de maig de 2008

5. Conducte reglamentari Quan un alumne tingui algun problema, dubte o iniciativa, haurà de recórrer en primer lloc al professor/a responsable del mòdul o assignatura. Si el problema o dubte no es considera resolt, caldrà parlar amb el tutor/a. Si és un cas individual, personalment, si és un cas que afecta tot al grup, a través del delegat/da de curs. El tutor/a solucionarà les qüestions o bé les traslladarà al coordinador/a qui, en cas de no poderles resoldre, les comunicarà al cap d’estudis o al director/a delegat de la seu. En últim extrem aquest darrer les trametrà a la Direcció del centre. 6. Propietat dels treballs Els treballs que l’alumnat elabori en el centre son considerats exercicis escolars subjectes a aprenentatge i avaluació, tenen caràcter d’obra col·lectiva, regulada en la llei de Propietat Intel·lectual, per tant la propietat dels treballs presentats per a la seva avaluació correspon al centre. Els alumnes com autors tenen reconeguts els seus drets d’autoria i el reconeixement del seus drets morals, i sempre s’haurà de fer constar en el moment de la divulgació de les obres per part de l’escola, el nom de l’alumne/a que ha realitzat el treball. L’Escola és la propietària dels treballs i del seu ús amb finalitats pedagògiques, així com per a la promoció del alumnat y del centre. Els treballs dels Projectes Finals i obres finals que el centre consideri d’interès, quedaran com a propietat exclusiva de l’Escola i passaran a formar part del seu patrimoni.


ORGANITZACIÓ DELS CICLES

Organització del Cicle

1. Descripció del Cicle 1.1 Estructura 1.2 Distribució dels mòduls 1.3 Horaris de curs 2. Tutors/es 3. Assistència a classe 4. Criteris d’avaluació i promoció 5. Formació pràctica 6. El Projecte final 7. Qualificació final del cicle 8. Titulació 9. Nivell 10. Camp professional 11. Programacions de les Unitats Pedagògiques


Organització del Cicle de Gravat i tècniques d’estampació

Els cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, agrupats en diferents famílies professionals, inclouen: els mòduls que s’imparteixen en el centre educatiu, una fase de formació pràctica efectuada en empreses, estudis o tallers i un projecte final. Iniciativa d’anul·lació de matricula L’alumne/a, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, podrà sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, al director/a del centre. Es farà constar a l’acta l’expressió «Matrícula anul·lada». Aquesta anul·lació constarà a l’expedient acadèmic. L’anul·lació de la matrícula haurà de sol·licitar-se abans que s’acabi el mes d’abril del curs acadèmic corresponent, de manera general, i en el cas específic del projecte final abans del 15 novembre. L’anul·lació de matrícula comprèn tots els mòduls, la fase de formació pràctica i/o el projecte final. L’alumnat amb la matrícula anul·lada conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent com a alumne/a del centre. L’alumne/a no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats. No se li computarà la convocatòria del curs amb matrícula anul·lada. Aportació econòmica Les escoles tenen autonomia en la gestió dels seus recursos econòmics. Atès que els recursos proveïts per l’Administració són limitats, el Consell Escolar va aprovar l’aportació de 90€ per alumne i curs. Aquests diners són per les despeses de tallers d’ús comú de l’alumnat (com determinats materials: escaiola, pigments, calç, colorants, fils, tintes d’impressora, eines de taller d’ús general, etc.) també per models i bibliotecaris/es dels quals no ens dota l’Administració. Com tots els altres ingressos, aquests diners són justificats anualment a l’Administració.

1. Descripció del Cicle de Gravat i tècniques d’estampació Capacita per aplicar els procediments, els materials i les tècniques de gravat i estampació més adients per aconseguir el resultat més bo, crear matrius en qualsevol tècnica de gravat i realitzar tiratges d’estampes mitjançant procediments diversos. 1.2 Estructura • Durada: 1950 hores • Formació en el centre: 1860 hores • Formació pràctica: 90 hores • Projecte Final: 90 hores


1.3 Distribució dels mòduls Matèries - Història del gravat - Tècniques d’expressió: gravat - Tècniques gràfiques industrials - Fotografia - Materials i tècniques - Arquitectura i disseny del llibre - Projectes de gravat - Taller de litografia - Taller de serigrafia - Taller de gravat - Formació i orientació laboral - Formació pràctica en empreses, estudis o tallers - Projecte final

Durada 90 hores 210 hores 105 hores 105 hores 150 hores 60 hores 105 hores 225 hores 195 hores 465 hores 60 hores 90 hores 90 hores

1.3 Horaris de curs •

dilluns a divendres de 15-21,15 h.

2. Tutors/es • Josep Maria Güell

3. Assistència a classe El caràcter presencial dels ensenyaments impartits a les escoles d’art, implica l’assistència obligatòria de l’alumnat a totes les hores previstes per a cadascun dels ensenyaments. L’assistència de l’alumnat és la condició necessària per fer-ne l’avaluació contínua. Una assistència inferior al 80% tot i justificada, impossibilitarà l’avaluació del mòdul corresponent; reflectirà aquesta situació en l’acta final de curs amb l’anotació “no avaluat” i implicarà la pèrdua de convocatòria.

4. Criteris d’avaluació i promoció Promocionarà l’alumnat que en l’avaluació final de curs superi amb qualificació positiva els aprenentatges programats en aquell curs o tingui qualificació negativa en un màxim del 25% de les hores d’aprenentatge del curs. Aquells alumnes que hagin estat avaluats negativament (nota inferior a 5) en més del 25% de les hores d’aprenentatge programades en un curs, hauran de repetir-lo presencialment, llevat dels mòduls finalitzats amb avaluació positiva. Això no obstant, podran cursar els mòduls del curs següent que organitzativament siguin possibles prèvia autorització de la Direcció del centre. 5. Formació pràctica Té com objectiu completar la formació acadèmica realitzant una determinada pràctica laboral, prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals, contrastar els continguts adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial i laboral i adquirir coneixements complementaris útils per a la pràctica de la professió. La formació pràctica en empreses, estudis o tallers podrà consistir en:


a) La realització de pràctiques en entitats de titularitat pública o privada. b) La realització de treballs pràctics acadèmicament dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació específica que es cursi, què es podran dur a terme en la pròpia escola. c) La realització d’activitats efectuades en el marc d’intercanvis nacionals o internacionals. El seguiment d’alumnat en la fase de formació pràctica el farà el tutor/a i quedarà reflectit en el quadern de seguiment de les pràctiques. 6. El projecte final Té com a objectiu comprovar que l’alumne/a ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits i, en conseqüència, és capaç de desenvolupar una activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat. El currículum de cada cicle de formació específica conté les característiques del projecte final que ha dur a terme l’alumnat, del qual haurà de ser avaluat per tal d’obtenir el títol oficial, un cop aprovats els corresponents mòduls i la fase de formació pràctica. L’alumne presentarà una proposta que haurà de reflectir, a grans trets, el contingut del projecte a realitzar. Avalada per un tutor/a, es presentarà en els terminis i pel procediment que estableixi el centre. La tutoria del projecte final serà a càrrec d’un membre de l’equip docent. La persona en qui recaigui la tutoria en guiarà el procés d’execució. La realització del projecte final no requerirà l’escolarització de l’alumnat. L’avaluació correspondrà a una comissió designada pel director/a del centre i integrada per: a) President/a. El responsable o coordinador/a dels cicles de la família corresponent b) Secretari/a. Un professor/a del centre. c) Vocal. El tutor/a del projecte. Es qualificarà entre 0 i 10 punts. Per a l’avaluació positiva es requerirà en cada apartat una qualificació igual o superior a cinc. Si l’alumne/a no obté una qualificació positiva, o no presenta el projecte final en el termini establert, podrà proposar un nou desenvolupament en una altra convocatòria. El nombre màxim de convocatòries serà de dues. En el supòsit que es doni alguna circumstància que impedeixi el seu normal desenvolupament, el director/a del centre, amb caràcter excepcional, podrà autoritzar una convocatòria extraordinària.

7. Qualificació final del cicle Per superar el cicle de formació específica, cal que tots els mòduls i el projecte final tinguin qualificació positiva i haver obtingut la qualificació d’apte/a en la fase de formació pràctica. Aquestes qualificacions, que figuraran en les actes corresponents a les diferents sessions de la junta d’avaluació i comissió d’avaluació del projecte final, es consignaran a l’expedient personal de l’alumne/a. La qualificació final del cicle de formació específica s’obtindrà, d’acord amb les dades consignades a l’expedient, un cop superats els mòduls, la fase de formació pràctica i el


projecte final, com a mitjana expressada amb un sol decimal, entre les quantitats següents: la mitjana aritmètica de les qualificacions dels mòduls expressada amb un sol decimal i la qualificació del projecte final expressada amb un sol decimal. Els mòduls objecte de convalidació o d’exempció no intervindran en la qualificació final. Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor/a i l’alumne/a afectats, s’han de presentar al tutor/a, qui les traslladarà a la junta d’avaluació a fi que s’estudiïn. Pel que respecta a les qualificacions finals de curs o de projecte final, el centre establirà un dia en que el professorat estudiarà i resoldrà les possibles reclamacions motivades per les qualificacions finals. Si l’alumne/a no està d’acord amb la resolució, pot reiterar la reclamació mitjançant un escrit adreçat al director/a i presentat el mateix dia o l’endemà. 8. Titulació Tècnic/a superior en Gravat i Tècniques d’estampació 9. Nivell Cicle de grau Superior 12. Camp professional Competències professionals Amb aquests estudis s’estarà capacitat, entre d’altres, per a la creació d’obra artística amb voluntat de ser gravada i estampada, la realització de matrius xilogràfiques, calcogràfiques, litogràfiques i de serigrafia, i també per a la supervisió de l’edició d’estampes i el disseny de llibres, carpetes i col·leccions.

Àmbit professional i de treball Comprèn activitats de gravat i estampació realitzades com a artista autònom o associat a un taller o empresa vinculats amb el gravat, l’estampació, l’edició gràfica, la il·lustració, la promoció d’obra gràfica i bibliofília, i la formació i assessorament vinculats al gravat i l’estampació. 13. Programacions de les Unitats Pedagògiques


FAMÍLIA: GRAVAT I ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G.S. GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-O1 HISTÒRIA DEL GRAVAT INTRODUCCIÓ: L’assignatura fa possible, a partir de l’exposició de conceptes teòrics i desenvolupament pràctic dels mateixos a traves de l’anàlisi d’imatges i de textos d’època (si els hi ha) el coneixement de grans períodes històrics amb les realitzacions artístiques que s’hi corresponen. Es desenvolupa en un total de 90 hores, repartides en els dos cursos (45 hores i 45 hores) que té el cicle. OBJECTIUS • • • • • • • •

Identificar els grans períodes històrics amb els gravats que s’hi corresponen, tot vinculant-los al context sociocultural i artístic que els va produir. Diferenciar els trets que caracteritzen les etapes evolutives del gravat. Assenyalar els factors històrics que condicionen qualsevol objecte artístic i específicament del gravat. Evidenciar els avenços tecnològics de les èpoques a estudiar com condicionants dels materials, formes i gustos estètics de les obres que s’hi produïren. Situar cronològicament els elements del llenguatge visual, des dels artesanals fins els més avançats tecnològicament. Iniciació als alumnes en l’execució de treballs d’investigació. Aprendre els recursos necessaris per tal de presentar per escrit els treballs d’investigació de forma coherent, creativa i adequada. Analitzar i valorar el patrimoni artístic i específicament de l’especialitat a partir de la visita a museus, consulta de catàlegs, arxius i tota mena de fons documentals relacionats amb l’especialitat.

UNITATS PEDAGÒGIQUES Primer quadrimestre: 1. 2. 3. 4.

Introducció a l’assignatura. Les primeres manifestacions del gravat. La Prehistòria, Mesopotàmia i Egipte. Arts aplicades al llibre. Evolució dels suports i la il·lustració fins la Edat Mitjana. El segle XV. La impremta i els grans gravadors alemanys.

Segon quadrimestre: 5. 6. 7. 8.

El Renaixement. El Barroc. El segle XVIII. Els gravats de Goya.

Tercer quadrimestre: 9. El segle XIX. La litografia. 10. El gravat romàntic.


11. Precedents del Modernisme. El Modernisme. 12. El segle XX. França i Alemanya. Quart quadrimestre: 13. Racionalisme i abstracció. 14. La contribució del surrealisme. 15. L’expressionisme abstracte. 16. Altres aspectes del gravat al segle XX.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar el primer quadrimestre caldrà haver fet tots els exàmens assenyalats pel mateix, a més d’haver entregat en la data assenyalada, l’esquema del treball d’investigació proposat. El segon quadrimestre serà avaluat en funció dels exàmens assenyalats pel mateix i el lliurament escrit del treball en les dates fixades. La data de cada examen serà fixada amb una anticipació mínima de dues setmanes abans de la seva realització. Per aprovar el mòdul s’han de complir els següents requisits: • Assistència a classe. • Puntualitat en l’entrega dels treballs. • Haver assolit el nivell adequat. • Participar activament en els processos d’anàlisi i de debat proposats a classe. El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • Capacitat de l’alumne per observar, reflexionar i raonar. • Correcta interpretació de les imatges proposades a estudi. • Redacció clara, creativitat i correcció en la presentació escrita i gràfica del treball d’investigació. • Utilitzar amb rigor i precisió el vocabulari específic. • Utilització de material bibliogràfic i fonts informatives pertinents. • Capacitat de coneixement i assimilació dels diferents continguts de les unitats pedagògiques a través de les proves escrites, en els seus aspectes tants teòrics com pràctics.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els exàmens, lectures i treballs de classe no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per no haver assolit el nivell adequat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l’avaluació de juny. Els treballs d’investigació la durada dels quals es pugui correspondre amb la totalitat del mòdul, seran seguits i dirigits periòdicament pel professor. Donat que se n’haurà fet el seguiment continuat i que la seva presentació definitiva serà a la fi del mòdul, no es podran recuperar. Aquest mòdul comença al primer curs. Les qualificacions del primer curs, no definitives, s’hauran de tenir en consideració per tal d’establir la nota final, definitiva, al segon curs.


ESCOLA LLOTJA. FAMÍLIA. : ARTS APLICADES AL LLIBRE. CICLE. 5351: GRAVAT I TÈCNIQUES D’ ESTAMPACIÓ. MÒDUL. M – 2: TÈCNIQUES D’ EXPRESSIÓ GRÀFICA. INTRODUCCIÓ.

El mòdul Tècniques d’ Expressió Gravat aporta els continguts propis del dibuix, aplicats per mitjà de les teories i la pràctica dels procediments i sistemes de representació, convenients a les necessitats expressives, formals i conceptuals de les diverses disciplines de l’obra gràfica que formen el Cicle Formatiu, així com de les demés formes i representacions de l’art. La assignatura es desenvolupa partint dels continguts programats. Aportant les explicacions i exposicions de concepte i desenvolupament, propis dels temes i exercicis fixats. Aplicant els anàlisis aclaridor necessaris que possibiliten la comprensió i dicció de l’alumne en els treballs proposats. Es desenvolupa en un total de 210 hores. OBJECTIUS. De manera general, aprendre a: - Adquirir hàbits d’observació i comprensió de coses i fets, en el context perceptiu i vital. - Analitzar els elements gràfic - plàstics que intervenen en una imatge. - Relacionar els valors expressius de la imatge en les tècniques d’expressió gràfica, obtenint resultats artístics. - Utilitzar les diferents tècniques de dibuix en les representacions gràfiques. Del contingut específic. - Utilitzar el dibuixos en la realització d’una obra, com eina bàsica del fet creatiu. - Realitzar dibuix amb un determinat contingut expressiu, a partir del natural. - Utilitzar el color en el dibuix, com element modificador de l’expressió gràfica. - Presentar esbossos amb cura i correcció, per ser executats en els tallers. - Reconèixer en una obra de creació aliena, el discurs estètic i sociocultural del autor. - Aplicar les tècniques i procediments d’expressió gràfic - plàstics, amb fins expressius i creatius en la projecció i execució de Gravats, Litografies i Serigrafies.

UNITATS PEDAGÒGIQUES. Primer quadrimestre:

1. Informació sobre llenguatge gràfic - visual 2. La diversitat de sistemes gràfics i de representació de l' espai. 3. Tècniques tradicionals de dibuix i arts gràfiques. 4. La Forma 5. Estudi del contrast.


Segundo quadrimestre: 6. Croquis d’idees. 7. L’expressió. 8. El color. 9. El moviment. 10. Composar una obra gràfica. 11. Originalitat.

Tercer quadrimestre:

1. Evolució i principals punts d’inflexió sobre llenguatge gràfic -visual 2. La diversificació actual de sistemes gràfics i representació de l' espai. 3. Altres tècniques gràfiques. 4. La Formativitat 5. Estudi del Clarobscur.

Quart quadrimestre: 6. Idees i projecte. 7. L’expressió, el retrat corporal i altres recursos tècnics d’expressivitat. 8. Estudi del colorit 9. Del moviment al ritme gràfic. 10. La composició 11. Estilització i estil

CRITERIS D’AVALUACIÓ. Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb l’avaluació en febrer i juny. Per l’avaluació dels quadrimestres és necessari haver entregat els treballs corresponents als mateixos en les dates fixades, i haver assistit amb regularitat un mínim del 75% del temps a les classes. La metodologia de l’avaluació, prové dels criteris generales del Centre i els específics del Cicle formatiu de Gravat, així com les indicacions de les normes vigents. Al ser una formació d’assistències l’avaluació és de caràcter continuat i les qualificacions de febrer són la referència que indica a l’alumne el nivell de coneixement adquirit

En l’avaluació dels coneixements assumits per l’alumne, s’aplicaran puntuacions addicionals als continguts específics de l’assignatura, en els següents apartats:

1-. La puntualitat i assistència a las classes. 2-. Haver adquirit el nivell adequat. 3-. Ordre, pulcritud i serietat en la presentació dels treballs en els termes fixats.


4-. Actitud oberta i reconeixement, dels valors expressius de: materials, procediments i tècniques de expressió gràfica. 5-. Rigor i atenció als valors conceptuals i expressius del dibuix i els demés procediments, demostrant capacitat d’aplicar conceptes estètics i plàstics en les propostes i processos del propi treball. 6-. Creativitat en les hipòtesis de treball i en les projeccions necessàries, per aconseguir els objectius proposats. 7-. Planificació i projecció del treball, valorant la seqüenciació ordenada del temps utilitzat, i el procé de realització, atenent els temps fixats. 8-. Atenció als valors plàstics i expressius del color, com mitjà de expressió a la obra gràfica. 9-. Predisposició i capacitat per aportar plantejaments experimentals amb rigor, en els processos i conclusions del propi treball. 10-. Apreciació i actitud oberta a l’aportació dels progressos tecnològics com suport de la creació artística. 11-. Atenció i predisposició a profunditzar en tots els camps del coneixement relatius als continguts del cicle formatiu, i demés manifestacions d’art en general. 12-. Actitud receptiva i creativa en la crítica i detenció i correcció d’errors del propi treball. Hàbits d’observació, anàlisis dels resultats, i participació en les conclusions de grup. 13-. Interès por la recerca i actualització de la informació. 14 Mostrar sensibilitat e interès por las manifestacions i exposicions artístiques, amb actitud receptiva. 15-. Assumpció interdisciplinària dels continguts dels diferents mòduls. 16-. Correcta utilització del vocabulari propi dels continguts del cicle, en les expressions orals i escrites. 17-. Responsabilitat en el manteniment de materials i les instal·lacions, amb d’adequada utilització, respectant les normes de seguretat. 18-. Rigor i respecte al ús comú, en la utilització dels equipaments e instal·lacions. 19-. Atenció a la salut i la higiene en el treball. CRITERIS DE RECUPERACIÓ. Els criteris de recuperació son els previstos en las normatives, i en la forma i dates que assigni el cap d’estudis de Centre.


FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G.S GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-03 TÈCNIQUES GRÀFIQUES INDUSTRIALS

INTRODUCCIÓ El mòdul pretén facultar a l’alumne per identificar les tècniques presents en els procediments industrials. Utilitzar el sistema informàtic mes adient per la creació d’originals i matrius. Detectar i solucionar problemes durant el desenvolupament del procés gràfic. Es desenvolupa en un total de 105 hores, repartides en els dos nivells que té el cicle, amb 60 hores al primer i 45 hores al segon nivell. OBJECTIUS • • • • • •

Incorporar als procediments propis del gravat i l’estampació el suport de les tècniques gràfiques industrials. Seleccionar en cada projecte la tècnica gràfica mes adient. Utilitzar de la forma mes escaient el sistema informàtic i les tècniques digitals. Planificar i utilitzar correctament els tallers. Estructurar i programar el desenvolupament del projecte en funció de la economia de les despeses. Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball.

UNITATS PEDAGÒGIQUES Primer quadrimestre:

1.

2. 3.

SISTEMES D’IMPRESSIÓ: Impressió en relleu – digital EL FOTOGRAVAT. TIPOMETRIA: Famílies tipogràfiques – Els tipus - Materials de blancs - Sistemes de composició – estils de composició – Els ornaments – La compaginació.

4. INFORMÀTICA: Els programes - La imatge digital – Importar – Crear – Retocar Segon quadrimestre:

:

5. COMPOSICIÓ MANUAL DE TEXT – CORRECCIÓ 6. IMPRESSIÓ TIPOGRÀFICA 7. RECUPERACIÓ DE MATERIALS


8. PREPARACIÓ D’ORIGINALS PER TRANSFERIR (B/N) UTILITZANT EL SISTEMA DIGITAL

Tercer quadrimestre: 9. IMPRESSIÓ COMBINADA DE TÈCNIQUES DIGITALS I TÈCNIQUES TRADICIONALS (COLOR) 10. REALITZACIÓ LLIBRE D’ARTISTA 11. PREPARACIÓ D’ORIGINALS UTILITZANT EL SISTEMA DIGITAL SENSE TRAMA SEPARANT LA IMATGE EN VARIES MATRIUS Quart quadrimestre: 12. PREPARACIÓ D’ORIGINALS UTILITZANT EL SISTEMA DIGITAL AMB TRAMA SEPARANT LA IMATGE EN VARIES MATRIUS

CRITERIS D’AVALUACIÓ Cada nivell es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà haver lliurat tots els treballs, dins de la data establerta. Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • Assistència a classe. Puntualitat • Puntualitat en el lliurament dels treballs • Assolir el nivell adequat El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • Correcta utilització del sistema informàtic i el seu vocabulari • Elecció del sistema idoni per a la realització de cadascun dels projectes • Correcta utilització del sistema tipogràfic i el seu vocabulari. • Respecte per el treball i les opinions dels altres • Capacitat per organitzar l’espai del taller en funció de les necessitats del treball a desenvolupar • Rigor i pulcritud en la execució tècnica • Utilització de fonts informatives pertinents • Redacció clara dels conceptes adequats per a explicar el projecte • Elaboració realista d’un pressupost pertinent. • Capacitat d’aplicar conceptes estètics i plàstics en tots els processos de treball • Redacció detallada i ordenada dels diferents passos en la realització tècnica. • Integració en el grup, actitud participativa, respecte en la utilització dels espais i medis comuns.


CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l’avaluació de juny. Aquest mòdul comença al primer nivell. Les qualificacions del primer nivell - no definitives -, s’han de prendre en consideració per tal d’establir la nota final, definitiva, al segon nivell.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G.S GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Módul: M-04 FOTOGRAFIA

INTRODUCCIÓ L’assignatura, a partir del desenvolupament pràctic de la tècnica, cerca la creació d’imatges fotogràfiques així com la seva aplicació a l’obra gràfica original. Des de la invenció de la fotografia ha estat estretament lligada a l’obra gràfica, no tant sols des d’un punt de vista comercial, si no també artístic. L’alumne no ha de comprendre sols el llenguatge fotogràfic si no també la seva estreta relació amb el gravat, la litografia y la serigrafia. Es desenvolupa en un total de 105 hores impartides en el segon curs del cicle.

OBJECTIUS De manera general, aprendre a: • Comprendre els conceptes bàsics que caracteritzen la imatge com a vehicle d’expressió. • Emprar de forma creativa la fotografia • Aplicar els conceptes i el llenguatge fotogràfic a l’obra gràfica Particularitzant, assolir el nivell que permeti: • • • • • • • •

Entendre el llenguatge propi de la fotografia Aprendre els conceptes bàsics de la tècnica fotogràfica Realitzar imatges fotogràfiques aplicades a un ampli ventall de tècniques, escollint la més adient per a cada projecte. Conèixer els materials i el seu ús Aprendre a revelar i insolar correctament, utilitzant els aparells adients per a cada tècnica Aprendre a processar i manipular les diferents matrius fotogràfiques Aprendre a analitzar les estampes i fer-ne una valoració Experimentar en la integració d’imatges fotogràfiques dins del seu llenguatge artístic habitual.

UNITATS PEDAGÒGIQUES Primer quadrimestre: 1.

LA PERCEPCIÓ : TEORIA I ANÀLISI Naturalesa de la llum. La fotografia i la visió.

2.

LA IMATGE : NATURALESA I TIPOLOGIA. ELS ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL. L’enquadrament i la il·luminació. Qualitat i direcció de la llum.


Qualitats del subjecte: el to, la textura, el ritme, la forma. Enquadrament. 3.

LA FOTOGRAFIA. ANTECEDENTS I EVOLUCIÓ. FOTOGRAFIA I CREACIÓ ARTÍSTICA : APLICACIÓ EN LES ARTS DEL LLIBRE. Orígens de la Fotografia. Del Daguerrotip a la imatge digital. Manipulació digital fotogràfica La creació de fotolits digitals i manuals Conceptes bàsic de la insolació i tipus d’insoladora La fotolitografia. Fonaments i tècnica

4.

LA CÀMERA FOTOGRÀFICA : ELS COMPONENTS I LES POSSIBILITATS. TIPUS, OBJECTIUS I ACCESSORIS. La cambra fotogràfica: parts i funcions. Tipus de cambres. Tipus d’objectius. Altres accessoris. (flaix, fotòmetre...)

5.

ELEMENTS D’ÚS D’UNA CÀMERA : ENFOCAMENT, COMPOSICIÓ I ENQUADRAMENT Pensar una fotografia. l’Enquadrament. La velocitat d’exposició l’obertura de diafragma. La profunditat de camp

6.

LA PEL·LÍCULA. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DE SUPORTS I MATERIALS La pel·lícula: sensibilitat i formats. El paper: sensibilitat i tipus. Els lits i acetats.

Segon quadrimestre:

7.

EL LABORATORI FOTOGRÀFIC :REVELATGE, POSITIVACIÓ I RETOC Procés, temps i temperatura de revelat. Positivació: els líquids, l’ampliadora, els filtres... El retoc.

8.

FOTOGRAFIA I CREACIÓ ARTÍSTICA : APLICACIÓ EN LES ARTS DEL LLIBRE. El fotogravat. Emulsions, insolació i procés Els fotopolimers. L’Imag On. Aplicació a la planxa i procés. Altres usos de l’ImagOn

9.

EL LABORATORI FOTOGRÀFIC :REVELATGE, POSITIVACIÓ I RETOC Creació de fotolits amb ampliadora

CRITERIS D’AVALUACIÓ


El curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L'avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà haver entregat com a mínim tots els treballs obligatoris. Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • Assistència a classe • Puntualitat en la entrega dels treballs • Haver assolit el nivell adequat. • Participar activament en els processos de anàlisi i conclusions del grup. El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • Utilització adequada de cada tècnica segons el projecte. • Qualitat estètica del treball i interès creatiu de l’obra. • Rigor i pulcritud en l’execució tècnica. • Capacitat d’experimentació • Continuïtat en el treball • Esforç personal en el resultat final • Realització de projectes concrets amb relació als objectius. • Integració en el grup, actitud participativa, respecte en la utilització dels espais i medis comuns. • Neteja i manteniment de màquines i eines • Autoanàlisi i crítica de l’obra • Planificació del treball. Metodologia de treball

CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l'avaluació de juny.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 : GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-05: MATERIALS I TÈCNIQUES

INTRODUCCIÓ El mòdul pretén que l’alumne disposi d´ informació dels materials , les eines, suports i recursos tècnics, que participen dels tallers del cicle; Gravat,Litografia i Serigrafia . Es desenvolupa en un total de 150 hores, repartides en els dos cursos que té el cicle. OBJECTIUS De manera general, aprendre a: • Reconèixer en les tècniques els processos físics,químics i tecnològics que hi son presents. • Classificar, d’acord amb un determinat criteri una col·lecció de materials propis del gravat. • Seleccionar, per a la realització d’un treball, el material i les tècniques idònies. • Identificar obres estampades en funció dels materials i tècniques que hi han intervingut. • Distingir els materials susceptibles d’ús com a matrius estampades, així com els productes i tècniques que els són adients.

UNITATS PEDAGÒGIQUES

1.

MATERIALS I TÈCNIQUES QUE PARTICIPEN DE: GRAVAT Tècniques directes / Tècniques Indirectes / Tècniques additives i alternatives.

2.

MATERIALS I TÈCNIQUES QUE PARTICIPEN DE : LITOGRAFÏA Tècniques directes / Tècniques indirectes / Tècniques alternatives. MATERIALS I TÈCNIQUES QUE PARTICIPES DE : SERIGRAFÍA Mètodes directes / mètodes indirectes / Altres suports.

3.

* Aquestes unitats s’impartiran de la següent manera : En el primer curs les tècniques directes i indirectes de gravat calcogràfic. Durant el segon curs s’impartiran les tècniques additives i alternatives. Les unitats del grup 2 i 3 s’impartiran segons el curs acadèmic en que es donin els tallers.


CRITERIS D’AVALUACIÓ Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny . Per avaluar un quadrimestre caldrà tenir entregats tots els treballs. La seva data de lliurament s’indica en cada treball. Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • Assistència a classe • Puntualitat en la entrega dels treballs • Participar activament en els processos de anàlisi i conclusions del grup. • Capacitat de relacionar i identificar tècniques y materials. • Capacitat de seguiment dels conceptes donats. • Utilització de fonts informatives pertinents. • Integració en el grup , actitud participativa.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l’avaluació de juny.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G. S. GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-06 ARQUITECTURA I DISSENY DEL LLIBRE

INTRODUCCIÓ L’assignatura permet, a partir d’un conjunt de dades donar forma a un projecte de llibre, des de l’original fins l’obra final, coneixen tots els nivells conceptuals i tècnics de cada fase de desenvolupament del projecte. Es desenvolupa en un total de 60 hores, en el primer nivell del cicle. OBJECTIUS · Projectar un llibre d’artista, indicant: Procés, materials i cost total de l’obra. · Dissenyar un llibre d’acord amb uns tècniques i procediments determinats de maquetació. · Diferenciar les característiques estructurals, estètiques i tècniques existents entre un llibre d’artista i un llibre produït amb sistema industrial. · Analitzar la relació que hi ha entre els elements que intervenen en la composició d’un llibre d’artista. · Associar a un text els gravats mes escaients. · Descriure de manera oral i escrita, i utilitzant els termes propis de l’especialitat, els trets estètics i creatius que singularitzen una obra concreta. · Establir criteris d’apreciació formal, artística i creativa en el llibre de bibliòfil, reconeixent l’oportunitat i la importància dels gravats. UNITATS PEDAGÒGIQUES Primer quadrimestre: 1. EL LLIBRE Classes – Parts del llibre – Disseny i càlcul de costos – Procés de realització – Tipografia – Textures gràfiques – Text i imatge 2. EL LLIBRE DE BIBLIÒFIL Característiques - Disseny i càlcul - Diagramació – Maquetació

Segon quadrimestre: 3. EL LLIBRE D’ARTISTA Característiques - Disseny i càlcul - Diagramació – Maquetació 4. ANÀLISI D’OBRA GRÀFICA Textures – Text i imatge – Conceptes estètics i funcionals


CRITERIS D’AVALUACIÓ El curs es divideix en dos quadrimestres, amb dues avaluacions. La primera és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà tenir haver lliurat tots els treballs, dins de la data acordada. Per aprovar el mòdul s’ha de complir els següents requisits: · Assistència a classe, puntualitat · Puntualitat en el lliurament dels treballs · Assolir el nivell adequat El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: Pulcritud i claredat en la realització de les maquetes i projectes Correcte utilització dels estris i materials propis del mòdul Respecte per el treball dels altres Correcte utilització del vocabulari propi del cicle en les exposicions orals i escrites Interès i integració en els treballs en equip Capacitat de decisió i diàleg en els treballs en equip CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l'avaluació de juny. Aquest mòdul es desenvolupa integrament en el primer curs. Les qualificacions son definitives per tal d'establir la nota final, al segon curs.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA................... ARTS APLICADES AL LLIBRE. CICLE 5351............... GRAVAT I TÈCNIQUES D’ ESTAMPACIÓ. Mòdul: M - 7. PROJECTES DE GRAVAT.

INTRODUCCIÓ. El mòdul de Projectes de gravat es desenvolupa partint dels continguts programats, dels quals s’aporten les explicacions teòriques i conceptuals corresponents als mètodes i sistemes aplicables en l’execució d’un projecte genèric, i a la exposició dels conceptes i metodologia pel desenvolupament dels projectes concrets, que donin resposta a las propietats expressives de les diferents tècniques gràfiques. Aplicant els anàlisis d’aclariment necessaris que possibilitin la comprensió i dicció de l’alumne en els treballs proposats. Es desenvolupa en un total de 105 hores. OBJECTIUS. De manera general aprendre a: - Projectar obres gràfiques amb un contingut artístic que siguin executables, de forma bidimensional i tridimensional. - Representar gràficament las pròpies idees, utilitzant els sistemes de representació i els procediments més adequats per cada cas. - Mostrar coneixement en la resolució dels components gràfic – plàstics i compositius, i manifestar amb claredat visual els conceptes formals i artístics necessaris. De contingut específic: - Evolucionar en l’aprenentatge i aplicació dels esbossos inicials. - Planificar l’obra a realitzar, i utilitzar els materials i suports més adequats per obtenir un resultat el més aproximat al propi concepte. - Mostrar coneixement en l’aplicació dels diferents productes i materials, de forma que representin els conceptes i els continguts formals, adequats als objectius fixats i a les pròpies idees. - Utilitzar els diferents sistemes i procediments de l’aplicació del color en projectes i en la execució de l’obra. - Utilitzar amb correcció els diferents sistemes de representació, segons els objectius proposats. - Elaborar una memòria descriptiva de un projecte i el procés d’execució de la obra, en la que sigui evident les convencions i la terminologia corresponen. UNITATS PEDAGÒGIQUES. Primer quadrimestre: 1. 2. 3. 4.

Concepció i realització d’esbossos. Proporcions, mides, acotament i escales. Principis fonamentals dels sistemes de representació. Estudi de la integració de l’obra en un espai concret.


5. Estudi de la integració dels llenguatges i expressions sintàctiques de línea i taca en les tècniques gràfiques. 6. Estudis dels elements de composició, escala i proporció, en els llenguatges expressius de les tècniques gràfiques. 7. Estudi dels recursos perceptius d’equilibri, moviment, forma, espai, llum, color. etc… Segon quadrimestre: 8. Optimació dels recursos en l’estudi del projecte. 9. Execució de processos òptims en el estudi i desenvolupament dels projectes. 10. Anàlisis dels materials més idonis a cada projecte. 11. Estudi i realització de projectes en els que es manifesti l’assumpció dels temes estudiats, amb resolució d’escala de grisos. 12. Estudi i realització de projectes en els que es manifesti l’assumpció dels temes estudiats, amb l’aportació del color. 13. Realització de projectes finals que siguin conseqüents a les tècniques i els temaris programats en els tallers. Tercer quadrimestre: 1. 2. 3. 4.

Estudi de l’alfabet sintàctic i els elements bàsics, en la comunicació visual. Estudi de l’anatomia visual. Estudi de la síntesis de l’estil visual. Anàlisis i elecció de les tècniques i procediments gràfics, segons les seves pròpies característiques, i l’objectiu proposat en el projecte. 5. Estudi i realització de projectes en els que es manifesti l’assumpció dels temes estudiats, amb resolució de l’escala de grisos. 6. Estudi i realització de projectes en els que es manifesti l’assumpció dels temes estudiats, amb l’aportació del color. Quart quadrimestre: 7. Disseny bidimensional - tridimensional. 8. La maquetació, materials i processos. Anàlisis de la projecció tècnica escollida, 9. Realització dels projectes finals que siguin conseqüents a les tècniques i als temaris programats en els tallers. 10. Anàlisis de les projeccions tècniques escollides, els processos, procediments i materials adients. 11. Anàlisis de propostes, organització i temporalització del projecte, documentació addicional i memòria del procés.

CRITERIS D’AVALUACIÓ. Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb l’avaluació en febrer i juny. Per l’avaluació dels quadrimestres és necessari haver entregat els treballs corresponents en les dates fixades, i haver assistit amb regularitat un mínim del 75% del temps a les classes. La metodologia de l’avaluació, prové dels criteris generales del Centre i els específics del Cicle formatiu de Gravat, així com les indicacions de les normes vigents. Al ser una formació d’assistències l’avaluació és de caràcter continuat i les qualificacions de febrer són la referència que indica a l’alumne el nivell de coneixement adquirit


En l’avaluació dels coneixements assumits per l’alumne, s’aplicaran puntuacions addicionals als continguts específics de l’assignatura, en els següents apartats:

1-. La puntualitat i assistència a las classes. 2-. Haver adquirit el nivell adequat. 3-. Ordre, pulcritud i serietat en la presentació dels treballs en els termes fixats. 4-. Actitud oberta i reconeixement, dels valors expressius de: materials, procediments i tècniques de expressió gràfica. 5-. Rigor i atenció als valors conceptuals i expressius del dibuix i els demés procediments, demostrant capacitat d’aplicar conceptes estètics i plàstics en les propostes i processos del projecte. 6-. Creativitat en les hipòtesis de treball i en les projeccions necessàries, per aconseguir els objectius proposats. 7-. Planificació i projecció del treball, valorat la seqüenciació ordenada del temps utilitzat, i el procés de realització, atenent els temps fixats. 8-. Atenció als valors plàstics i expressius del color. 9-. Actitud receptiva i creativa en la crítica del propi projecte, amb participació en les conclusions de grup. Hàbits d’observació, anàlisis dels resultats i correcció d’errors. 10-. Apreciació i actitud oberta a l’aportació dels progressos tecnològics com suport de la creació artística. 11-. Atenció i predisposició a profunditzar en tots els camps del coneixement relatius a l’obra gràfica, i las manifestacions i exposicions artístiques, amb una actitud receptiva. 12-. Interès per la recerca i actualització de la informació. 13-. Serietat en els plantejaments experimentals i rigor en els processos i conclusions de treball. 14-. Assumpció interdisciplinària dels continguts dels diferents mòduls. 15-. Responsabilitat en el manteniment dels materials i les instal·lacions, de l’adequada utilització, respectant les normes de seguritat. 16-. Rigor i respecte al uso comú, en la utilització dels equipaments e instal·lacions del taller. 17-. Atenció a la salut i la higiene en el treball.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ. Los criteris de recuperació són els previstos en las normatives, i en la forma i dates que assigni el cap d’estudis del Centre.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G.S GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-08 LITOGRAFIA

INTRODUCCIÓ L’assignatura, a partir del desenvolupament pràctic de la tècnica, cerca el coneixement de la tècnica litogràfica, tant en l’execució de la matriu com en la seva estampació. L’objectiu primordial de l’assignatura es que l’alumne desenvolupi el seu llenguatge plàstic a través d’aquesta tècnica, tot i així també es cerca el seu coneixement per a solucionar obres d’altres. Es desenvolupa en un total de 210 hores impartides en el primer curs del cicle.

OBJECTIUS De manera general, aprendre a: • Idear, realitzar i estampar obres litogràfiques com a mitjà artístic. • Identificar els principis teòrics i pràctics que caracteritzen el procés litogràfic Particularitzant, assolir el nivell que permeti: • Realitzar litografies en un ampli ventall de tècniques, escollint la més adient per a cada projecte. • Conèixer els materials i el seu ús en la tècnica • Aprendre a estampar correctament, utilitzant diferents tipus de premses • Aprendre a manipular la matriu i a solucionar els problemes propis de la tècnica • Aprendre a manipular amb cura els suports d’estampació • Analitzar les estampes litogràfiques litogràfiques • Realitzar fitxes tècniques de les obres.

UNITATS PEDAGÒGIQUES Primer quadrimestre: 1.

EL PROCEDIMENT LITOGRÀFIC: PRINCIPIS BÀSICS Principis químics de la tècnica

2.

LA PEDRA LITOGRÀFICA: ORIGEN, CARACTERÍSTIQUES I TIPUS La pedra litogràfica. Orígens i característiques Imperfeccions de la pedra Regraneixat i anivellació de la pedra. Els abrasius

3.

MATERIALS ESPECÍFICS I TÈCNIQUES DE DIBUIX EN LITOGRAFIA Materials tradicionals: llapis i tintes litogràfiques. Composició i fabricació.


Reserves i rascats Utilització i fixació del toner Materials alternatius Traspàs d’imatges amb dissolvent. 4.

LES MATRIUS LITOGRÀFIQUES. PREPARACIÓ, MATERIALS I ELEMENTS Preparació de la pedra litogràfica Preparació de la planxa de metall La despreparació Les acidulacions. Preparació i concentracions.

5.

L’ENTINTAMENT. TINTES I RODETS Les tintes litogràfiques. Tipus i composició Materials per alterar les tintes Tipus de rodets. Preparació i conservació La litografia en color. El concepte de superposició

6.

L’ESTAMPACIÓ: TIPUS DE PREMSES, PROCÉS I TIRATGES. ELS SUPORTS Tipus de premses, utilització i conservació Impressió directa i indirecta El paper, Característiques, tipus i tractament El tiratge litogràfic. Problemes d’impressió Formes de registre

Segon quadrimestre: 8.

MATERIALS ESPECÍFICS I TÈCNIQUES DE DIBUIX EN LITOGRAFIA La tècnica del report El monotip Lo-shu washes La negativització La manera negre

9.

LES MATRIUS LITOGRÀFIQUES. PREPARACIÓ, MATERIALS I ELEMENTS La siligrafia

10.

L’ENTINTAMENT. TINTES I RODETS Degradacions en el rodet

11.

L’ESTAMPACIÓ: TIPUS DE PREMSES, PROCÉS I TIRATGES. ELS SUPORTS L’edició El chine-collé

CRITERIS D’AVALUACIÓ El curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà haver entregat com a mínim tots els treballs obligatoris.


Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • Assistència a classe • Puntualitat en la entrega dels treballs • Haver assolit el nivell adequat. • Participar activament en els processos de anàlisi i conclusions del grup. El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • Utilització adequada de cada tècnica segons el projecte. • Qualitat estètica del treball i interès creatiu de l’obra. • Rigor i pulcritud en l’execució tècnica. • Capacitat d’experimentació • Continuïtat en el treball • Esforç personal en el resultat final • Realització de projectes concrets amb relació als objectius. • Regularitat en l’estampació • Integració en el grup, actitud participativa, respecte en la utilització dels espais i medis comuns. • Neteja i manteniment de màquines i eines • Autoanàlisi i crítica de l’obra • Planificació del treball. Metodologia de treball • Sensibilització davant el fet artístic en general

CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l’avaluació de juny.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-09 SERIGRAFÍA

INTRODUCCIÓ La serigrafia és un dels mitjans d’impressió més antics i avui es desenvolupa com a mitjà de comunicació, reproducció i com a tècnica artística , donada la seva versatilitat i cromatisme. En el món de l’art és un medi més d’expressió que fa de pont entre les tècniques de gravat, la pintura , la instal·lació...etc. Aquest mòdul pretén oferir un aprenentatge que atengui els vessants constitutius del gravat com a elements de comunicació visual, com a llenguatge artístic i com a procés de treball. El mòdul es desenvolupa a partir de l d’exposició de conceptes i desenvolupament dels mateixos en treballs concrets , i té una durada de 195 hores, impartides en un curs acadèmic. OBJECTIUS • • • •

Emprar creativament la Serigrafia com a mitjà d’expressió artística. Discernir sobre els processos presents en l’estampació de Serigrafia. Determinar els materials i procediments més adients per a un treball de Serigrafia. Manipular correctament les eines i els materials de Serigrafia respectant el medi i tenint cura de la protecció personal.

UNITATS PEDAGÒGIQUES

1.

INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPIS BÀSICS.

(teòric)

2.

SISTEMES MANUALS DE GRAVAR PANTALLES. (Pràctic) Aplicacions / El marc / La malla / La rasqueta.

3

INTRODUCCIÓ AL PROCÉS FOTOMECÀNIC. Procés / Fotolits manuals / Emulsió.

4

PROCÉS FOTOMECÀNIC. Fotolith d’ordinador sense trama.

5

PROCÉS FOTOMECÀNIC. Fotolith d’ordinador amb trama/ La Trama

7

INTRODUCCIÓ DE LA SERIGRAFÍA SOBRE SUPORTS ALTERNATIUS. Tipus de tinta / Preparació / Compatibilitats / Additius.


6

LA SERIGRAFIA .Tècniques mixtes amb Litografia,Gravat e imatges digitals de gran format.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà tenir entregats tots els treballs. La seva data de lliurament s’indica en cada treball. Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • • • •

Assistència a classe Puntualitat en la entrega dels treballs Haver assolit el nivell adequat. Participar activament en els processos de anàlisi i conclusions del grup.

El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • • • • • •

Capacitat de seguiment dels treballs proposats. Utilització de recursos personals i creatius. Autonomia de criteris en la realització i creació d’imatges. Respecte i ús correcte d’eines i equipaments. Hàbits de neteja i conservació de d’utillatge i les instal·lacions. Actitud participativa.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los en el temps i forma indicats pel professor, sempre abans de l’avaluació de juny.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA. ARTS APLICADES AL LLIBRE. CICLE. 5351. GRAVAT I TÈCNIQUES D’ ESTAMPACIÓ. Mòdul : M - 10. TALLER DE GRAVAT.

INTRODUCCIÓ. L’assignatura es desenvolupa partint dels continguts programats, dels que s’aporten les explicacions teòriques i conceptuals corresponents a cada tècnica, realitzant els oportuns procediments demostratius, i aplicant les explicacions necessàries que possibilitin la comprensió i dicció de l’alumne en l’execució de gravats. Es desenvolupa en un total de 465 hores

OBJECTIUS. De manera general, aprendre a: - Saber utilitzar els procediments d’expressió gràfic/plàstics amb finalitat creativa, expressiva, experimental i funcional, en la realització dels projectes. - Mostrar coneixement dels fonaments teòrics – pràctics i tècnics que afecten a la correcta elecció i tractament de les màquines, materials i eines que s’utilitzen en el desenvolupament del treball a realitzar. - Desenvolupar la creativitat i l’expressió funcional i artística davant qualsevol situació, per tal de donar solucions en l’execució de gravats, mitjançant plantejaments d’un projecte de realització. De contingut específic. - Poder crear e imprimir matrius pròpies en qualsevol de les diferents tècniques i procediments del gravat, mostrant capacitat d’anàlisi per a planificar i relacionar els valors gràfic/ plàstics de la imatge amb les tècniques de gravat. - Aplicar els coneixements sobre els materials i els mitjans per tal d’escollir el més òptim per cada projecte, mostrant domini de les operacions tècniques precises per resoldre positivament la proposta de treball a realitzar. - Realitzar tiratges d’estampes de qualsevol dels procediments de gravat, tenint en compte els conceptes de pulcritud, igualtat i regularitat en la realització del tiratge i el “bon a tirer”.

UNITATS PEDAGÒGIQUES.

Primer quadrimestre: 1. 2. 3. 4.

Execució i estampació de gravats en la tècnica de punta seca. Execució i estampació de gravats en la tècnica de l’aiguafort. Execució i estampació de gravats en tècnica de l’aiguatinta. Execució i estampació de gravats en la tècnica de la manera negra.


5. Execució i estampació de gravats reservant amb productes alternatius al vernís tradicional. 6. Execució i estampació de gravats en la tècnica de l’aiguatinta al sucre

Segon quadrimestre: 7. Execució i estampació de gravats en la tècnica de l’aiguatinta i amb variants a la resina colofònia. 8. Execució i estampació de gravats en la tècnica del vernís tou. 9. Execució i estampació de gravats amb intervencions mixtes, Introducció al gravat en color i impressió digital.

Tercer quadrimestre: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Execució i estampació de gravats amb intervenció mixta de les tècniques tradicionals. Execució i estampació de gravats en color en una sola matriu. Execució i estampació de gravats en color amb varies matrius. Execució i estampació de monotips i proves úniques. Xilografia. Execució i estampació de gravat sobre fusta Execució i estampació de gravats amb tècniques de reproducció i imatges digitals, relacionades amb les assignatures d’arts gràfiques industrials i fotografia.

Quart quadrimestre: 7. Execució i estampació de gravats amb noves tècniques d’incisió directa o mecànica. 8. Execució i estampació de gravats amb tècniques de flexo i piro-gravat. 9. El gravat no tòxic 10. Execució i estampació de gravats amb carborundum i altres tècniques d’adhesió. 11. Execució i estampació d’obres gràfiques en color, amb intervenció mixta de gravats, xilografies, serigrafies, litografies i imatges digitals .

CRITERIS D’AVALUACIÓ. Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a Febrer i Juny. Per les avaluacions dels quadrimestres és necessari haver entregat els treballs corresponents , i haver assistit amb regularitat a las classes. Les avaluacions seguiran els criteris generales del Centre i els específics del Cicle formatiu de Gravat, així com les indicacions de les normatives vigents. Al ser una formació de assistència presencial, l’avaluació és de caràcter continuat, i les qualificacions de febrer són les referencials que indican a l’alumne el nivell de coneixements adquirits. En l’avaluació, apart dels coneixements assolits per l’alumne, s’aplicaran puntuacions en els següents apartats: _. La puntualitat i assistència a las classes


_. Mostrar sensibilitat e interès por las manifestacions i exposicions artístiques, amb actitud receptiva. _.Actitud oberta i reconeixement dels valors expressius de: materials, procediments, tècniques, i processos experimentals. _.Actitud receptiva i creativa en la critica del propi projecte. _.Hàbits de observació i anàlisis dels resultats. _.Actitud receptiva i creativa en la detecció i correcció d’errors. _.Interès por perfeccionar los procediments i processos tècnics. _.Ordre, pulcritud i serietat en la presentacions dels treballs _.Serietat en els plantejaments experimentals i rigor en els processos i conclusions de treballs.. _.Apreciació i actitud oberta a l’aportació dels progressos tecnològics com suport de la creació artística i compliment de les dates fixades. _.Respecte, utilització correcta i adequada de la terminologia de les tècniques, procediments, eines, materials y elements propis de l’especialitat. _.Planificacions i projeccions del treball, valorant la seqüenciació ordenada del temps utilitzat i el procés de realització. _.Atenció als valors plàstics i expressius del color com mitjà d’expressió de l’obra gràfica. _.Assumpció interdisciplinària dels continguts dels diferents mòduls _.Responsabilitat en el desenvolupament del treball,tenint en compte la pulcritud , hàbits de neteja, ordre i conservació tant dels utensilis com de les instal·lacions del centre. _.Responsabilitat en el manteniment i la correcte utilització dels materials, així com de les instal·lacions. _.Respecte a les normes de seguritat i l’atenció a la salut i la higiene en el treball.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ. Els criteris de recuperació dels mòduls suspesos, són els previstos en las normatives i en la forma i dates que assignen els caps d’estudis del centre.


ESCOLA LLOTJA FAMÍLIA : ARTS APLICADES AL LLIBRE CICLE 5351 G.S GRAVAT I TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ Mòdul: M-10 FORMACIÓ i ORIENTACIÓ LABORAL

INTRODUCCIÓ El mòdul s’ha establert amb la finalitat de facilitar a l’alumnat la recerca i identificació de les fonts d’informació relatives a la seva inserció en el mon professional i laboral, així com l’adequació i correcció en el procés d’anàlisi i selecció de la seva pròpia ocupació. Es desenvolupa en un total de 60 hores, impartides al segon curs. OBJECTIUS De manera general, aprendre a: • Identificar i analitzar la diferent normativa jurídica d’interès en la seva futura activitat laboral i professional. • Reconèixer els distints mecanismes d’inserció laboral en el sector específic i a l’entorn sociolaboral de la escultura. De manera terminal, aprendre a: • Reconèixer la regulació legal de la Propietat Intel·lectual i l’aplicació pràctica en el reconeixement dels drets d’autor en els distints camps de la creació. • Conèixer les distintes Entitats de Gestió de drets d’autor i els Registres Públics d’inscripció dels drets de propietat intel·lectual. • Reconèixer la regulació legal estatal, europea i internacional dels títols de Propietat Industrial i les seves diferències a l’hora de protegir els drets de creació. • Conèixer les Entitats amb competència en matèria de protecció del disseny i els Registres de propietat industrial estatal i de la Unió Europea. • Reconèixer els drets, els deures i els procediments que es deriven de les relacions laborals. • Identificar les condicions de treball del sector de la escultura i àmbits afins i els instruments de negociació col·lectiva aplicables. • Diferenciar les modalitats de contractació més utilitzades en el sector, segons els diferents tipus i finalitat del treball. • Especificar les contribucions i prestacions dels diferents règims de Seguretat Social. • Relacionar els requeriments de les diferents sortides professionals amb les actituds i les capacitats personals. • Diferenciar els requisits i característiques de la inserció laboral segons la modalitat de treballador autònom, empresa social o mercantil, assalariat o funcionari. • Relacionar i identificar la normativa fiscal, administrativa i mercantil d’aplicació al projecte professional. • Identificar les àrees funcionals d’una empresa tipus de l’àmbit de la escultura.

UNITATS PEDAGÒGIQUES


Primer quadrimestre: FONAMENTS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL. Legislació de propietat intel·lectual: evolució històrica i normativa actual. Els drets d’autor. Artistes visuals i dissenyadors. CONTINGUT DELS DRETS D’AUTOR. Drets morals. Drets d’explotació. Drets de remuneració. Durada i límits. TRANSMISSIÓ I PROTECCIÓ DELS DRETS D’AUTOR. La explotació patrimonial. Transmissió i cessió dels drets d’autor. Protecció dels drets. PROPIETAT INDUSTRIAL. Invencions: Patents i Models d’utilitat. Signes distintius: Marques i noms comercials. Disseny: Models industrials i Dibuixos industrials. Normativa estatal i europea. Protecció i defensa. TREBALL PER COMPTE PROPI. La empresa. Marc legal. Distintes formes jurídiques des constitució d’empreses. ACTIVITAT EMPRENEDORA. Empresari individual, treballador autònom i professional freelance. Administració i gestió. Obligacions fiscals. Finançament i ajuts a les PIMES. Subvencions a l’ocupació autònoma.

Segon quadrimestre: RELACIONS CONTRACTUALS PROFESSIONALS. Contractes d’encàrrec, compravenda d’obra, exposició, agencia comercial. Arrendaments de servei. Arrendaments de locals. RECERCA DE FEINA. Accés al món laboral. Organismes de suport a la inserció. CV i carta de presentació. Procés de selecció: tests i entrevistes TREBALL PER COMPTE ALIÈ. CONTRACTE LABORAL. Fonts del Dret Laboral. L’estatut dels treballadors i els Convenis Col·lectius. La contractació laboral: modalitats de contractació. Foment de la contractació indefinida. SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. Suspensió: regulació i classes. L’acomiadament: qualificació i actuacions en cas d’acomiadament. SALARI I SEGURETAT SOCIAL. Retribucions i prestacions de Seguretat Social. IRPF. Prestacions per desocupació.


CRITERIS D’AVALUACIÓ Cada curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà que l’alumnat hagi realitzat els exercicis proposats i lliurat els corresponents treballs en la data establerta. Per aprovar el mòdul s’ ha de complir els següents requisits: • Assistència a classe • Puntualitat en la entrega dels treballs i realització de les proves. • Haver assolit el nivell adequat. • Participar activament en els processos de anàlisi i conclusions del grup. El nivell obtingut es conceptua segons els criteris d’avaluació següents: • Correcta interpretació de la normativa i de les fonts d’informació. • Selecció adequada de les possibles ofertes de treball. • Qualitat, rigor i pulcritud en l’execució de treballs i en la selecció de la informació. • Capacitat de valorar amb esperit crític les ofertes de treball i les fonts d’informació. • Utilització de fonts d’informació adequades i intercanvi d’idees, opinions i experiències. • Elaboració realista d’un pla d’autoocupació o d’empresa segons capacitats i aptituds. • Integració en el grup, actitud participativa, mentalitat emprenedora i creativa. CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els treballs i les proves no avaluats per manca d’entrega o realització en la data prevista o per manca de qualitat s’han de recuperar, paral·lelament al seguiment del curs, en la forma indicada pel professorat, sempre abans de l’avaluació de juny. Aquest mòdul comença i acaba al darrer curs. La qualificació té caràcter definitiu.

dossier arts del llibre  

informació general del cicle i del centre pels alumnes