__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

Pepingenaar wint cultuurprijs van de provincie Antwerpen

2011 Europees Jaar van de Vrijwilliger

Samen in Paddenbroek


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort Nederlands leren 04 Ben je nieuw in de gemeente? 04 Pastorietuin 04 Belastingsvermindering vor particulieren05 3Wplus 05 Henri Vandenbranden 101 06 Restauratie O. L. Vrouwekerk 06 Jubilea: Gouden & Diamanten bruiloft 07 FRGE 08 PBE wordt Infrax 09 Pepingenaar in de kijker K. Aelen en E. Vandersteen leiden Paddenbroek 10 Burgerzaken Vraag uw pensioen online via www. pensioenaanvraag.be

12

Politie Mededeling lokale politie pajottenland Afwezigheidstoezicht Help diefstal te vermijden Snelheidscontroles Groot-Pepingen

13 14 15 15

Mobiliteit Een goede bandenspanning is beter voor je portemonnee en het milieu! 16 Reflecterende stickers 16Dag ven de hoffelijkheid is niet onopgemerkt voorbij gegaan 17 Openbare werken Kerkhof Pepingen Nieuwe baan

18 18

Ruimtelijke Ordening Bestendige deputatie Heb je ook lentekriebels Leefmilieu MOS-logo Leven op ecologische voetafdruk: best mogelijk! Samenaankoop hoogrendementsglas Een druppel op een hete zomerdag: rationeel watergebruik in de zomer! Energiescan Ga eens rondneuzen in De Kringwinkel Zwerfvuilactie in samenwerking met de basisscholen Wegbermen - bermdecreet

Spencer Tunick in het Kasteel van Gaasbeek Pepingse cultuurverenigingen Pepingen Zomert Activiteitenkalender Feesten in Pepingen Wandeling met streekgidsen Halfoogstfeesten in Bellingen ‘Op een kier’, erfgoed Vlaanderen Jeugd Kinderhoogdag Herne Monitoren gezocht Stel je kandidaat voor de kinderraad Sportdag@Elingen Zomerprogramma Belevenissen Buitenspeeldag Sport De Gordel Oproep Sportprijs Kampioenen 2010-2011 Inline & Skateboardhappening

19 19

19 20 20 21 21 22 22 23

Landbouw Al 10 jaar samen op weg, voor meer natuur op het veld 24 Schade door in het wild levende dieren 24 Vrije Tijd Bibliotheek Nieuw gebruikerreglement bib vanaf 10 juni van toepassing 25 Cultuur CC ‘t Vondel: nieuwe sezoensbrochure  25 Pepingenaar wint cultuurprijs van de Provincie Antwerpen 26 Collectief Pep-In-Gen 27 Kunst in het dorp 27 Kunsten en poëziefestival Artselingen 2011 28

Gesproken versie: De uitgaven van “Info Pepingen” zullen vanaf volgende editie ook beschikbaar zijn in een gesproken versie. De CD-roms zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, OCMW of in de bibliotheek. Indien je iemand weet die blind, slechtziend of gebruik wil maken van een ingelezen versie, neem dan contact op met Marleen Decuyper, 02 356 32 24

29 29 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36

Onderwijs Carnaval in basisschool Harten Troef

37

Kinderopvang Wist je dat... Kinderschuurwens

38 39

Welzijn Bloed geven Doet leven! Warme thuis gezocht Europese Vaccinatieweek Resultaat gezondheidsmaand Opvoedingspunt OCMW Begeleiderspas 2011 Europees Jaar van de Vrijwilliger Sterbellen

40 40 41 42 43 44 44 44

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW, Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Ingrid Depraetere Foto’s binnen: Peter Van Cutsem – Marc Sluys – Ingrid Depraetere – Jan Avau – Felix Merckx –

Luc Bohez en gemeentediensten

Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V

oorwoord

Samen op pad! Het Pajottenland mag geen Bokrijk worden. Het is de uitdaging om zich verder te kunnen ontwikkelen maar met behoud van zijn landelijkheid. Om daarvoor de nodige bestuurskracht te verzamelen werken zeven kleine Pajottenlandse gemeenten samen aan een eigen entiteit, een plattelandsentiteit. Het platteland heeft de voorbije twintig jaar een enorme evolutie doorgemaakt. De mensen zijn mobieler geworden. Ze maken meer gebruik van de stedelijke omgeving terwijl het platteland de plaats is waar ze zich terugplooien. We moeten als kleine gemeenten nu andere behoeften vervullen wat sport, recreatie en cultuur betreft. We zoeken naar een invulling voor economische behoeften waarmee vroeger enkel de landbouwers bezig waren. Denk maar aan de open ruimte die we samen met de landbouwers moeten ontwikkelen. Denk maar aan ons milieu dat wij allen zo koesteren maar waarvoor wij ook de nodige inspanningen moeten leveren. Denk maar aan het energiedebat dat momenteel gevoerd wordt. Dit allemaal stroomlijnen vanuit één gemeente lukt niet. Met de intergemeentelijke samenwerking (Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Roosdaal en Pepingen) willen wij tonen dat we zelf onze bestuurskracht kunnen verbeteren en ons niet moeten overleveren aan nieuwe fusies. Zo kunnen wij het directe, de kleinschaligheid, de eigenheid van onze gemeenten behouden en genieten van de kracht, de kennis en de specialisatie van de samenwerking in een groter geheel. Uw burgemeester Andre De Roubaix

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

03


I

nfo kort

Rekening 2010 sluit af met een boni van 297.300 euro.

Nederlands leren? Dat kan!

In de gemeenteraad van mei 2011 werd de rekening 2010 goedgekeurd. Deze rekening

Het Huis van het Nederlands helpt je op weg!

van de “ Gewone dienst” sloot voor het jaar 2010 af met een overschot van 297.300 euro.

Wij zoeken voor jou een cursus op maat,

De uitgaven 2010 bedroegen in de gewone dienst 4.392.374 euro.

informeren u over de inschrijving,

De voornaamste grote rubrieken waren :

plaats en data van de lessen.

Personeelskosten : 1.555.955 euro.

Het Huis staat open voor iedereen

Werkingskosten : 1.342.387 euro

en geeft gratis informatie.

Overdrachten : 1.076.761 euro ( politie, brandweer en OCMW) Aflossing leningen : 417.270 euro

www.huisvlaamsbrabant.be

De inkomsten 2010 bedroegen 4.750.850 euro met de volgende grote rubrieken : Aandeel personenbelasting : 1.711.634 euro Aandeel Onroerende voorheffing : 909.270 euro

Pastorietuin

Gemeentefonds ( toelage Vlaams Gewest ): 833.114 euro Diverse inkomsten en subsidies : 1296.832 euro

In 1995 werd de tuin achter de pastorie te Pepingen door Econet Halle heraangelegd op initiatief van de

Belangrijk is dat het gecumuleerd overschot van de voorbije 5 jaren opgelopen is van

eigenaar, de Kerkraad Pepingen, in samenwerking

1.000.000 euro tot 2.341.000 euro. Deze stijging illustreert dat Pepingen financiën gezond

met het gemeentebestuur. Daarbij werd een

is. Het is uiteraard niet de bedoeling overschotten – zonder reden - op te stapelen. Wel

onderlinge afspraak gemaakt dat deze tuin zoals

maken ze belangrijke investeringen mogelijk die in de buitengewone dienst op stapel

de vredestuin een publieke ruimte is. Deze mooie

staan. De belangrijkste en noodzakelijk investeringen die gepland zijn :

tuin is enkel overdag toegankelijk ook al is de poort gesloten.

Aankoop en verbouwing Zagerij : 2.000.000.euro Aandeel in werken N 28 : 600.000 euro Ontmoetingscentrum Bogaarden : 600.000 euro Nieuwe baan en Kareelstraat : 450.000 euro Sporthal : 2.000.000 euro Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in personeel waar het budget met 10 % steeg de voorbije jaren.

Ben je nieuw in de gemeente ? Wil je weten hoe goed het leven is in Pepingen ? Het gemeentebestuur nodigt graag alle nieuwe inwoners, die in onze mooie gemeente wonen, uit voor een kennismakingsronde op

Zondag 18 september 2011 Je kan zo op een prettige manier kennis maken met andere nieuwe inwoners, met de leden van het gemeente- en OCMW-bestuur, met de verschillende diensten en met het historische en toeristische gezicht van onze gemeente. Burgemeester, schepenen en personeel beantwoorden bovendien graag al jouw vragen i.v.m. het reilen en zeilen van de gemeente. Alle nieuwe inwoners zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


I

nfo kort

Belastingvermindering voor particulieren in verband met inbraak- en brandpreventie Uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. Deze vermindering maximumbedrag van € 690 voor werken uitgevoerd en betaald in

Win aan veiligheid ! VU: Jérôme GLORIE, Waterloolaan, 76 - 1000 Brussel

is gelijk aan 50 % van de werkelijke uitgaven, met een 2010 (aanslagjaar 2011). Het geïndexeerde plafond voor werken uitgevoerd en betaald in 2011, aanslagjaar 2012, bedraagt € 710. Aan deze belastingvermindering zijn enkele voorwaarden verbonden: - d e prestaties moeten door een geregistreerde aannemer geleverd worden om de kwaliteit van de installatie te garanderen. - d e aannemer moet op de factuur vermelden waar de werken werden uitgevoerd en dat het materiaal voldoet aan de wettelijke vereisten. - d e particulier moet de factuur met het attest van de aannemer en het betalingsbewijs ter beschikking houden van de belastingscontrole. Cumulatie met andere belastingverminderingen voor hetzelfde materieel zijn niet mogelijk. Cumulatie met een eventuele gemeentelijke premie voor inbraakbeveiliging is wel mogelijk. De FOD Binnenlandse Zaken ontwikkelde een leaflet ‘Beveilig uw woning en bespaar € 690 / € 710’. Voor meer informatie en een

Beveilig uw woning en geniet van een belastingvermindering van € 710 Inbraak, brand… Laat onveiligheid de sereniteit van uw familie niet bedreigen. Vandaag stellen verscheidene maatregelen u in staat om uw woning of appartement doeltreffend te beveiligen. Aarzelt u nog? Weet dan dat uw investeringen inzake beveiliging u recht geven op een belastingvermindering die gelijk is aan 50% van de uitgevoerde uitgaven, met een maximum van € 710. Ontdek op onze website www.besafe.be hoe u hiervan kunt genieten.

lijst van materialen die in aanmerking komen, kan je terecht op www.besafe.be.

Opbouwwerk Haviland wordt 3Wplus. 3Wplus ontstond in 1992 als “Opbouwwerk Haviland” maar

partners zijn de lokale besturen van het arrondissement

werkt vanaf 1 januari 2011 verder onder zijn nieuwe naam.

Halle-Vilvoorde. We ondersteunen het beleid van de Provincie

3Wplus ontstond in 1992 als “Opbouwwerk Haviland” maar

Vlaams-Brabant en Vlaanderen door in te tekenen op concrete

werkt vanaf 1 januari 2011 verder onder zijn nieuwe naam.

projecten.Maar we luisteren ook naar de specifieke noden van

Deze website geeft een overzicht van alle activiteiten van

lokale besturen en bieden oplossingen op maat, al dan niet

3wplus, 3Wplus Sociale Werkplaats, 3Wplus Kinderopvang,

intergemeentelijk. Meer info op www.3wplus.be

3Wplus Energie en 3Wplus Energie Pajottenland. 3Wplus telt ongeveer 120 personeelsleden. Zij werken op 9 plaatsen, verspreid over Halle-Vilvoorde. 3Wplus wil bijdragen tot de ontwikkeling van Halle-Vilvoorde op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn. Onze bevoorrechte

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


I

nfo kort

Restauratie van Onze-Lieve-Vrouwkerk in Bellingen De Vlaamse Gemeenschap kende een premie van 1.063.253,71 euro toe voor de algemene restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen. Ook de provincie neemt 20% voor hun rekening. Het resterend bedrag wordt betaald door de gemeente en de kerkraad van Bellingen. De voormalige priorijkerk dateert van 1619 en prijkt sinds 1943 op de lijst van beschermde monumenten. De eenbeukige renaissance kerk ligt op een heuvel en vormt samen met de naastgelegen abdijhoeve Cantimpré een indrukwekkend geheel in het landschap. Tegen de noordkant van de kerk stond vroeger een klooster dat in 1797 is gesloopt nadat de priorij door het Franse bewind was afgeschaft. Gelet op die bijzondere geschiedenis zullen de graafwerken die in en rond de kerk moeten uitgevoerd worden naar aanleiding van de restauratieve werken begeleid worden door archeologen. De restauratie omvat behalve globale dak– en gevelherstelwerken ook de restauratie van de glasramen en het interieur van de kerk. Bovendien komt er een nieuwe elektriciteits-, beveiligings- en verwarmingsinstallatie. De publicatie is voorzien voor augustus 2011 en

kruis te restaureren (windhaan)

de aanbesteding is gepland voor begin oktober

nieuwe pirons in koper

dakkapellen te vernieuwen

2011. Nadien moet het aanbestedingsdossier nog goedgekeurd worden door de provincie dakleien van hoektoren + aansluitende schilden te vernieuwen met inbegrip van alle loodwerk

aangepast aan het aanbestedingsbedrag en

207

- vervangen van weggerotte houten dragers in toren - algemene opkuis van torenstoel - preventie tegen insekten - ontroesten van alle ijzerwerk in klokstoel en schilderen - dakkapellen herschilderen - duivenwering aanbrengen - algemene opkuis zolder - behandeling tegen insekten door bespuiting - aanbrengen loopbruggen voor onderhoud - 30 steigergaten te dichten met koperen muts op keper

wordt het geheel nog gecontroleerd door

duivenwering in dakruiter aanbrengen - 30 steigergaten te dichten met koperen muts op keper - algemene opkuis zolder - behandeling tegen insekten door bespuiting - duivenwering in dakruiter - aanbrengen loopbruggen voor onderhoud

aansluiting dak en toren in lood

418

409

- vernieuwen van weggerot windverband - vernieuwen en ondersteunen van klimladder naar torenspits - reinigen van de muren - duivenwering plaatsen in galmgaten - behandelen van klokstoel tegen insekten - ontroesten en schilderen van alle ijzerwerk

en de bevoegde minister en wordt de premie

nieuwe pirons in koper op hoektorens

- nieuwe torenladders te voorzien - torenkap behandelen tegen insekten - alle metalen steunen en trekkers te ontroesten en te schilderen - ingerotte stukken te vervangen - torenzolders grondig reinigen en ontsmetten

102

- galmborden behandelen tegen insekten - alle metalen bevestigingen ontroesten en schilderen - gebroken leien vervangen - ontbrekende leien aanvullen - muren afstoffen en hervoegen

het Rekenhof. Dit neemt ca. 4 à 5 maanden

16.25 - losse verbindingen herstellen - verdwenen windvebanden bij plaatsen - daktimmerwerk behandelen tegen insekten

- behandelen tegen insekten - algemene opkuis muren + hervoegen - ontroesten van alle ijzerwerk en schilderen - alle documentaire elementen zorgvuldig reinigen en stapelen

13.67

- zinken gootbekleding te vernieuwen door koper - houten kroonlijst te restaureren en herschilderen

opkuis en bespuiten tegen insekten 8/23

houten leuning

steunen alle 1,5 m

plankenvloer

90

trap te behandelen tegen insekten

in beslag zodat de aanvang der werken kan

opkuis muren en hervoegen

gepland worden tegen maart 2012.

gewelfscheuren

gewelfscheuren

schouw weg

te herstellen

293

te breken

- gewelven opkuisen - scheuren dichten - afcementeren

5

7

3

1036

4.85

6

500

deuren te restaureren (zie detail)

cementering + loszittend plakwerk wegbreken en herbepleisteren

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

los plakwerk wegbreken

I

379

loszittend plakwerk afkappen lambrisering in asbestcementplaten wegbreken

lambrisering in triplex afbreken 0.16

0.00

0.15

391

renaissancedoksaal (zie detail)

604

- ijzerwerk uitbreken, restaureren, herplaatsen (zie detail) - raam uitbreken en vervangen door glas in loodraam - omlijsting in Balegemse steen herstellen

115

R7

koorgestoelte te restaureren (zie detail)

Henri Vandenbranden is 101 Henri Vandenbranden vierde In Mater Dei te Heikruis zijn 101de verjaardag. Henri verblijft sinds 1999 in Mater Dei. Voorheen woonde hij 60 jaar in de Stokerijstraat in Lembeek. Henri verloor zijn echtgenote enkele jaren terug en het gezin bleef kinderloos. Hij werkte meer dan 40 jaar in de PCB in Halle. Henri is gezond maar hoort wat moeilijker. Hij doet nog veel zelf zodat het personeel hem weinig moeten helpen. Tot enkele jaren terug zorgde hij voor zijn medebewoners maar dat klussen stopte Henri omdat hij nu snel moe is. De eeuweling heeft ook zijn eigen filosofie : “Ik ben tevreden en wacht met vertrouwen af wat er gaat komen.”

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


I

nfo kort

Jubilea: Gouden bruiloft

Paul Vandevivere & Andrée Moritz 27/12/1960

Jozef Devillé & Jeanne Bert 05/04/1961

Jubilea: Diamanten bruiloft

Maurits Goosens & Simona Lanckmans 03/02/1951

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


I

nfo kort

FRGE Goedkoop lenen voor energiebesparende maatregelen De gemeenten Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden, Bever en Pepingen, aangesloten bij de Woonwinkel Pajottenland, hebben samen met de stad Halle een VZW opgericht. Via deze VZW, 3Wplus Energie Pajottenland, kunnen ze aan hun inwoners het FRGE ter beschikking stellen. FRGE staat voor Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. 3Wplus Energie Pajottenland zal dus actief zijn in 6 Pajotse gemeenten en in de stad Halle. Dit omhelst een werkgebied van om en bij de 74 000 inwoners. Wie zal in deze VZW werken? Vanessa Van Humbeeck. Vanessa heeft als uitvalbasis van het FRGE haar kantoor te Zellik, maar ze zal ook wekelijks aanwezig zijn in de Woonwinkel (momenteel nog in Galmaarden) en een zitdag houden in Halle. Wanneer nodig zal zij zich verplaatsen naar de desbetreffende gemeenten. Minder mobiele mensen kunnen ook een afspraak aan huis vragen. Vanaf 01/03/2011 kan je bij 3Wplus Energie Pajottenland (voorheen Opbouwwerk Haviland) een voordelige groene lening tot 10 000 euro aanvragen met een maximale rentevoet van 2% of 0,5% (bij recht op intrestbonificatie) terug te betalen op maximum 5 jaar. Eigenaars of huurders komen in aanmerking wanneer de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats en de aanpassingen aan de woning uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. De woningen moeten zich bevinden op grondgebied van een van de volgende gemeenten: Lennik, Galmaarden, Herne, Gooik, Bever, Pepingen of Halle. Er is geen inkomensbeperking van toepassing. Voor welke werken? • Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie • Vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling • Onderhoud cv-ketel • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing • Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling • Installatie van een zonneboiler • Uitvoering van een energieaudit in de woning

VOOR MEER INFORMATIE, CONTACTEER ONZE KREDIETBEHANDELAAR: VANESSA VAN HUMBEECK - GSM: 0493 511 765 OF VIA DE WEBSITE WWW.3WPLUS.BE

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


I

nfo kort

PBE wordt Infrax

Misschien heb je het al gemerkt: de PBE, je netbeheerder voor

Klantenkantoren

elektriciteit is toegetreden tot Infrax. Hiermee verdwijnen stilaan de naam en de logo’s van de PBE

Diest

uit het straatbeeld.

Brouwerijstraat 3

De meteropnemers bijvoorbeeld, dragen nu een Infrax-jasje en

3290 Diest

rijden met een Infrax-auto. Maar het blijven dezelfde mensen die ook in de toekomst zorgen voor de basis van uw comfort.

Herfelingen Steenweg op Asse 196

Voor u verandert er praktisch niets. Zo kan je nog altijd terecht

1540 Herfelingen

in je vertrouwde klantenkantoren. Er is enkel een nieuw telefoonnummer 078 35 30 20 en een

Kampenhout

nieuwe website www.infrax.be.

Frederik Wouterslaan 8

De beslissing van de PBE om toe te treden tot de grote Infrax-

1910 Kampenhout

groep zal zeker bijdragen tot een nog betere dienstverlening. Infrax is in zowat heel Vlaanderen actief als netbedrijf voor

Landen

elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering.

Stationsstraat 102

In onze gemeente staat Infrax al in voor de aardgasnetten.

3400 Landen

Infrax is voor jou daarom wellicht geen onbekende meer. Lubbeek Voortaan kan je bij Infrax ook terecht voor een gratis

Diestsesteenweg 126

energiescan, een workshop energiezuinig (ver)bouwen en

3210 Lubbeek

verschillende premies. Kijk voor de openingsuren op www.infrax.be Heb je een budgetmeter, dan kun je voor de oplading ook terecht in je lokale OCMW. Infrax, altijd bereikbaar Infolijn: 078 35 30 20 Alle werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Storingslijn: 078 35 34 33 - 24 uur op 24 Gasreuk: 0800 60 888 - 24 uur op 24 Defecte straatlampen: 0800 60 777 - 24 uur op 24 Website: www.infrax.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


P

epingenaar in de kijker

Katelijne Aelen en Erwin Vandersteen leiden Paddenbroek in goede banen

‘Van onze hobby ons beroep gemaakt’ Aan de voet van de Kesterheide in Gooik, langs de oude

verenigd. Daarnaast doen we veel publieksactiviteiten zoals

trambedding, ligt verscholen tussen akkers en weilanden

een fruitpersdag, een natuurhappening, themadagen rond

de hoeve van de Paddenbroek. Met een indrukwekkende

fruitrassen, snoeien en zo meer. Iedereen met vragen over

hoogstamboomgaard, een poel, een ecologische moestuin,

natuur en landschap in het Pajottenland kan hier altijd terecht.’

een bakoven en een bijenhal vormt deze site een soort miniPajottenland op enkele hectaren groot. Hier timmert de vzw

De Paddenbroek is echt een groene oase op een domein van

Paddenbroek al enkele jaren aan de weg van een volwaardig

zo’n 6 hectare. Dat vergt wellicht veel onderhoud?

educatief centrum voor het hele Pajottenland. Sinds maart 2009

Katelijne: ‘Gelukkig moeten we alles niet zelf onderhouden.

heeft De Paddenbroek vzw twee professionele medewerkers

Hiervoor kunnen we rekenen op een pak vrijwilligers die

in dienst: Erwin Vandersteen (38) en Katelijne Aelen (35) uit

mee komen snoeien, maaien, fruit plukken en zo meer. Bijna

Pepingen.

dagelijks komt een groep mensen met een mentale handicap van de Ketelberg in Lennik naar de Paddenbroek om als

Het educatief centrum Paddenbroek, wat houdt dit in?

dagbesteding hier klusjes op te knappen en wat mee te helpen

Katelijne: ‘In de Paddenbroek kunnen mensen van alles

bij het onderhoud. Zo vervullen we ook een sociale rol. Het is

leren over de natuur, het milieu en het landschap van het

niet altijd eenvoudig om voldoende helpende handen te vinden

Pajottenland. Kinderen en volwassenen kunnen hier terecht om

maar tot nu toe lukt het wel. Wijzelf houden ons in hoofdzaak

te zien welk fruit er hier wordt gekweekt, welke kriebelbeestjes

met het educatieve luik van de Paddenbroek bezig. Erwin voltijds

hier rond kruipen, hoe de seizoenen evolueren, hoe de landbouw

als coördinator en ik deeltijds als educatief medewerker. Ik

mee het landschap in de streek maakt en zo meer.’

werk ook nog deeltijds voor het Regionaal Landschap. Het zijn

Erwin: ‘Concreet maakten wij voor kinderen per leeftijdsgroep

twee jobs die helemaal in elkaar overvloeien. Vooral in ‘drukke’

educatieve pakketten. De scholen of andere verenigingen

periodes is het soms wat hectisch. Onze drukste periode is

komen naar de voormalige boerderij met bijhorend domein

de lente van maart tot juni en daarna nog van september tot

waar ze echt de natuur kunnen beleven. We trekken met hen

november.’

de boomgaard in. Ze leren voelen, ruiken en zien. We vangen samen met hen wormen, onderzoeken het water uit de poel en zien de bijen aan het werk. Een dagje op de Paddenbroek is wel wat anders dan in de klas een natuurles. Hier sta je midden tussen de dieren en de planten. Je zou er versteld van staan voor hoeveel kinderen hier een wereld open gaat. In de zomer organiseren we natuurstages voor kinderen.’ ‘Maar ook voor volwassenen hebben we een specifiek aanbod. We zorgen voor rondleidingen op het domein. Aan de hand van wandelingen in de buurt leggen we uit hoe natuur en landbouw in het Pajottenland hand in hand gaan. De locatie van de Paddenbroek is vrij uniek. In een notendop vind je hier eigenlijk een mini-Pajottenland

10

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


P

epingenaar in de kijker

Jullie zijn ook een echt koppel en hebben samen drie kinderen. Is het niet moeilijk om als koppel ook elke dag samen te werken? Erwin: ‘Neen, wij vinden dat niet moeilijk. Het is zelfs leuk omdat je elkaar meer ziet. We wisten op voorhand dat dit bij ons geen problemen zou stellen, dat we niet voortdurend meningsverschillen zouden hebben of zo. Anders hadden we ons beiden niet kandidaat gesteld voor de job. Het is wel een feit dat je je job op die manier gemakkelijker meeneemt naar huis. Ook thuis praten we soms nog verder over dingen waar we op de Paddenbroek mee bezig zijn.’ Katelijne : ‘Onze kinderen zijn ondertussen 11, 8 en 3 jaar oud. Ze springen een gat in de lucht als ze mee mogen naar de Paddenbroek. Een leuker speelterrein bestaat er voor hen niet. Ze hebben zelf veel interesse voor de natuur. Zo is onze oudste dochter een kei in het herkennen van vlinders. Het zal wel met de paplepel zijn ingegeven zeker. Onze kinderen vinden het super dat wij veel met beestjes bezig zijn, wilgenhutten bouwen en nestkastjes timmeren’.

Erwin: ‘Ik ben eigenlijk afkomstig uit Sint-Martens-Lennik. Mijn

‘Als je dicht bij de natuur leeft, pas je daar automatisch ook je

ouders hadden thuis een grote moestuin en ze kweekten fruit.

levensstijl aan aan.We merken dat onze tuin er wat wilder bij

Zo heb ik eigenlijk de natuur ontdekt in mijn eigen tuin. Dat we

ligt dan andere siergazons. We kweken onze eigen groenten

die kennis nu kunnen overdragen op anderen geeft zeer veel

en gaan misschien wat bewuster om met energie. Onze zoon

voldoening.’

is inmiddels vegetariër geworden, alhoewel wij dat zelf niet zijn. Aan zo’n dingen voel je wel dat ze ook die richting mee uit

Jullie zijn beiden ook imker?

gaan. Toch hebben we niet graag die groene stempel. Natuur en

Katelijne: ‘Ja, we hebben bijenkasten in de Paddenbroek

landbouw gaan voor ons perfect samen.’

maar wij beheren ook de bijenkasten bij ons thuis in de geboorteboomgaard van Pepingen . Hier leiden we af en toe

Hoe komen twee Pepingenaren terecht in een educatief

ook schoolkinderen rond. Ondertussen hebben we zo’n 17

centrum in Gooik?

bijenkasten. Een tijdrovende bezigheid is het zeker want bijen

Erwin: ‘Gewoon omdat die jobs op ons lijf waren geschreven.

moet je constant observeren. En dan moet je natuurlijk ook

We waren beiden actief in Natuurpunt Pajottenland en in

de honing slingeren. In dat opzicht is het niet verwonderlijk

Natuurpunt Pepingen. Zo hebben we de opstart van het natuur-

dat imkers doorgaans oudere mensen zijn die wat meer tijd

educatief centrum Paddenbroek van kortbij kunnen volgen.

hebben.’

Katelijne zat op dat moment ook al in het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën die mee aan de kar heeft getrokken.

Erwin: ‘Die passie voor bijen is begonnen bij mijn vader. Die

Toen in 2008 de vacature voor coördinator werd uitgeschreven,

had wat bijenkasten maar toen hij door een teveel aan bijengif

hebben we ons beiden voor dezelfde job kandidaat gesteld.

op een dag allergisch werd, moest hij zijn kasten weg doen.

Uiteindelijk won ik het pleit. Maar achteraf heeft men Katelijne

Katelijne stelde voor om verder te doen zodat we even later

nog voorgesteld de deeltijdse job van educatief medewerker op

samen op imkerscursus zaten.’

zich te nemen.’

Katelijne: ‘Dit jaar wordt een bijzonder goed honingjaar. Door de

Katelijne: ‘Eigenlijk is dit voor ons beiden een droomjob want we

vroege warmte hebben we al meer honing dan anders kunnen

hebben van onze hobby ons beroep kunnen maken. De natuur

maken’.

heeft ons altijd al mateloos geïnteresseerd. Ik herinner me dat ik als kind altijd buiten zat. Ik had zo mijn favoriete plekjes waar

Wie nog meer wil weten over het educatief centrum

ik met de fiets graag naar toe trok. Van uit die tochtjes uit mijn

Paddenbroek voor natuur, milieu en landschap, kan terecht op

kindertijd is denk ik het besef gegroeid dat iemand zich wel

www.paddenbroek.be.

moet bezig houden met het behoud van de natuur.’

Gemeentelijk infoblad •juli 2011


B

urgerzaken

Vraag je pensioen online via www.pensioenaanvraag.be. Vanaf nu kan je het pensioen als werknemer en/of zelfstandige aanvragen via de website www.pensioenaanvraag.be. Deze nieuwe dienst is een initiatief van de RVP en het RSVZ en wil de pensioenaanvraag door de burger vereenvoudigen. Je kan vanaf nu je aanvraag indienen via de website www.pensioenaanvraag.be. In enkele minuten is de klus geklaard. Voor wie? www.pensioenaanvraag.be is toegankelijk voor alle burgers die werken/gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige. Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever. Vanaf wanneer? Vervroegd met pensioen gaan, kan onder bepaalde voorwaarden vanaf 60 jaar. De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen en dus ten vroegste de maand van de 59e verjaardag ingediend worden. Wie op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen.

Hoe? Na identificatie aan de hand van je elektronische identiteitskaart of een token, word je verzocht: • de gegevens uit het Rijksregister te controleren; • de contactgegevens in te vullen; • de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie voor ouderen); • de aard van de beroepsloopbaan te verduidelijken (werknemer of zelfstandige) ; • de ingangdatum te bepalen. De aanvraag wordt rechtstreeks naar de bevoegde instelling verzonden die, indien nodig, contact opneemt met jou om je dossier te vervolledigen. Meer informatie Indien je meer informatie wenst over de wetgeving of vragen hebt over de website kan je contact opnemen: • de RVP : 0800 502 46 voor werknemers; • het RSVZ : 02 546 42 11 voor zelfstandigen.

12

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


P

olitie

Mededelingen lokale politie Pajottenland Tip 5: Ben je - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - toch

Contactgegevens

slachtoffer geworden van een inbraak? Raak niets aan en doe zo De Hoofdpost van de Lokale Politie

snel mogelijk aangifte bij de politie.

Pajottenland is gelegen in de Bruneaustraat 101, 1755 Gooik (Kester).

Er is ook nog goed nieuws voor iedereen die investeert

Tel.: 054 56 60 13. Fax: 054 56 93 74.

in beveiliging. Zo bedraagt het maximumbedrag

E-mail: politie.pajottenland@skynet.be

van de belastingvermindering (particulieren) voor

In de hoofdpost is tevens het zonaal

beveiligingsinvesteringen (inbraak en brand) die worden

onthaal ondergebracht. U kunt hier elke

uitgevoerd in 2011 (aanslagjaar 2012 – inkomsten 2011) 710 euro.

werkdag terecht van 7 tot 22 uur. Op

Lokale Politie Pajottenland gebruikt speekseltest tegen drugs in

zaterdag, zondag en feestdagen is het

het verkeer

zonaal onthaal geopend van 9 tot 19 uur.

De lokale politie Pajottenland zal in de komende maanden

Wanneer je onze hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten

meerdere acties organiseren tegen alcohol en drugs in het

de voormelde openingsuren, wordt je oproep automatisch

verkeer. De laatste jaren lijkt het gebruik van bepaalde drugs

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en

bijna alledaags geworden, waardoor ook het fenomeen van

informatiecentrum) in Leuven.

het rijden onder invloed van drugs uitbreiding neemt. Heel

Heb je dringende politiehulp nodig, aarzel dan niet om het

wat mensen zijn zich bewust van de risico’s die ze lopen als ze

noodnummer 101 te bellen!

dronken achter het stuur zitten. Weinigen zijn zich echter bewust

Het onthaal in de politiepost Pepingen (gemeentehuis) is

van de nefaste gevolgen die gepaard kunnen gaan met het rijden

geopend iedere werkdag van 9 tot 12 uur, behoudens op

onder invloed van drugs. Uit onderzoek blijkt dat de kans op

dinsdag. Dan is het onthaal geopend van 18 tot 20 uur. Je kan de

een ongeval verdubbelt na het gebruik van cannabis en zelfs

politiepost tijdens de openingsuren bereiken via de telefoon

verdrievoudigt na het gebruik van opiaten. Daarnaast vindt men

(02 356 74 23), fax (02 361 72 94) en e-mail

bij één op de vijf ongevallen met gewonden sporen van drugs

(politie.pajottenland@skynet.be).

terug. Om het fenomeen van drugs in het verkeer efficiënter

Lokale Politie Pajottenland – Preventietips - Inbraakpreventie

te bestrijden werd vanaf 1 oktober 2010 een nieuwe

begint bij jezelf!

opsporingsprocedure ingevoerd op basis van een speekseltest.

Een goede preventie kan veel leed voorkomen. Om ongewenste

Deze procedure is in tegenstelling tot de oude procedure sneller

bezoeken in je huis of in je wagen te voorkomen, volstaan vaak

en eenvoudiger in gebruik.

een aantal eenvoudige ingrepen die inbrekers ontmoedigen of

Eerst wordt aan de hand van een checklist nagegaan of er bij

die inbraakvertragend werken. Wij geven u alvast vijf tips mee die

de bestuurder uiterlijke tekenen waarneembaar zijn die wijzen

kunnen helpen om inbrekers op afstand te houden:

op recent druggebruik. Indien er op basis van die checklist een vermoeden is van rijden onder invloed van drugs, dan wordt een

Tip 1: Sluit uw ramen en deuren goed af, zelfs al verlaat je de

speekseltest afgenomen. Als bestuurder krijg je een apparaat

woning maar even. Een dief heeft vaak maar enkele minuten

overhandigd waarmee je enkele keren over de tong dient te

nodig om goederen uit de woning mee te nemen.

wrijven. Nadien kan op basis daarvan worden afgelezen of er

Tip 2: Draag zorg voor je sleutels, hang er dus geen labels aan

drugs werden gebruikt en welke dat zijn.

en laat ze niet aan de binnenkant van deuren of ramen zitten, of –

Indien je positief test, ben je uiteraard strafbaar. Wie wordt

erger nog – onder de mat.

betrapt riskeert een geldboete van minimum € 1.100 en een

Tip 3: Gebruik veiligheidssloten waardoor de inbrekers kostbare

mogelijk rijverbod van minimum 8 dagen. Bij herhaling worden

tijd verliezen. Vergeet niet om ook de ramen, bereikbare

nog zwaardere straffen opgelegd.

keldergaten en koepels te beveiligen.

De leden van de politiezone Pajottenland werden allemaal

Tip 4: Verwijder steeds de mobiele GPS en GPS-houder uit de

opgeleid om de nieuwe werkwijze toe te passen. Voortaan zal

wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op de voorruit. Dieven

deze procedure dan ook worden opgenomen in onze gewone

breken in je wagen in bij het zien van een GPS en/of de GPS-

werking en kan elke bestuurder worden onderworpen aan een

houder en/of de zuignapafdruk op het raam, in de hoop zich een

drugscontrole.

GPS toe te eigenen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


P

olitie

Wijziging openingsuren wijkkantoor in Gooik

zowel overdag als ’s nachts, onderworpen aan een controle. Zo wil

Vanaf 1 juli 2011 wijzigen de openingsuren van het wijkkantoor

de politiezone inbraken tijdens de vakantieperiode tegengaan.

in Gooik, waar tijdens het weekend ook het zonaal onthaal

Vanuit haar gedachte dat veiligheid een gezamenlijke aanpak

wordt verzekerd. Deze wijziging kadert in een testfase om de

vereist wil de politiezone een partnership opstarten met de

dienstverlening binnen de zone verder te optimaliseren. De

bevolking. Om de efficiëntie van het toezicht te verhogen vraagt zij

openingsuren van de wijkpost in Pepingen blijven voorlopig

aan de aanvragers dat ze, zo mogelijk, ook een buur aanspreken

ongewijzigd. Op termijn plant de politiezone een reorganisatie

om een oogje in het zeil te houden tijdens hun afwezigheid.

van haar volledige werking. Om de bereikbaarheid naar de

Tijdens haar toezicht zal de politieploeg ook, indien mogelijk,

burgers toe te verhogen zullen de wijkwerkers binnenkort onder

contact opnemen met deze buur. De politie wil later tevens

andere worden uitgerust met een gsm. De bevolking zal tijdig en

desgevallend op de aanvragers een beroep kunnen doen wanneer

uitgebreid ingelicht worden van de komende hervormingen.

andere mensen uit de buurt met vakantie vertrekken.

Het wijkkantoor Gooik zal voortaan geopend zijn op maandag en

Het formulier kan worden afgehaald in de centrale post in Kester

vrijdag van 9 tot 21 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag

of in het plaatselijk wijkkantoor. Het is eveneens beschikbaar

van 9 tot 19 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen is het onthaal

via de website www.politie-pajottenland.be en kan bijgevolg

geopend van 10 tot 18 uur. Het is ondergebracht in de hoofdpost.

ook worden gemaild. Het ingevulde formulier dient ten laatste

De hoofdpost van de Lokale Politie Pajottenland is gelegen in de

10 dagen vóór het vertrek te worden overgemaakt aan de

Bruneaustraat 101, 1755 Gooik (Kester). Tel.: 054 31 86 40. Fax:

politiediensten. Indien gewenst, komt de wijkinspecteur ook even

054 56 93 74. E-mail: politie.pajottenland@skynet.be. Wanneer je

op bezoek vóór uw vertrek.

onze hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten de voormelde

Enkele tips voor je vertrek:

openingsuren, wordt je oproep automatisch doorgeschakeld naar

• Breng kennissen, familie en buren op de hoogte van je

het provinciaal CIC (communicatie- en informatiecentrum) in Leuven. Voor dringende politiehulp kan je dag en nacht terecht op

afwezigheid. • Hang geen briefjes op je deur die je afwezigheid melden en deel

het centraal alarmnummer 101.

vooral niet op je antwoordapparaat mee dat je met vakantie

Het onthaal in de politiepost Pepingen (gemeentehuis) is

bent.

geopend iedere werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op dinsdag. Dan is het onthaal geopend van 18 tot 20 uur. Je kan de politiepost

• Pas op met mededelingen op sociale netwerksites (Facebook, Netlog,…).

tijdens de openingsuren bereiken via de telefoon (02 356 74 23),

• Laat je rolluiken omhoog en omlaag doen.

fax (02 361 72 94) en e-mail (politie.pajottenland@skynet.be).

• Laat je brievenbus lichten. • Maak gebruik van een tijdschakelaar die je op verschillende

Afwezigheidstoezicht

tijdstippen instelt om de verlichting in en uit te schakelen.

Net zoals de voorbije jaren zal de lokale politie Pajottenland

• Laat geen waardevolle voorwerpen achter in je woning, doe

tijdens de komende zomermaanden opnieuw instaan voor de

gewone kasten en laden niet op slot, zij zorgen alleen voor

organisatie van het afwezigheidstoezicht. Via dit systeem worden

bijkomende schade.

de woningen van vakantiegangers op verschillende tijdstippen,

Afwezigheidstoezicht Het afwezigheidstoezicht door de politie houdt in dat je woning

te laten. Je kan echter bepaalde zaken doen om het risico op

wordt opgenomen in het patrouilleschema. Regelmatig wordt

inbraken in de woning en voertuigen te verminderen. Wij geven

nazicht gedaan van de toestand. Dit gebeurt grondiger dan bij een

je hierbij graag volgende tips : Vraag de buren en/of personen

klassieke patrouille : indien mogelijk wordt ook de achterzijde van

uit de buurt gedurende je afwezigheid toezicht uit te oefenen op

de woning gecontroleerd.

je woning en bij de minste verdachte vaststelling de politie te

De vakantiemaanden vormen een extra risicofactor : inbrekers

verwittigen.

weten ook dat vele woningen leeg staan gedurende meerdere

Je kan dit afwezigheidstoezicht :

dagen. Het zou spijtig zijn als je bij de terugkeer uit een

• aanvragen op de verschillende politieposten.

welverdiende vakantie moet vaststellen dat ongewenste “gasten”

• downloaden op de website van de politiezone Pajottenland

binnengeweest zijn in je woning. Volledig te vermijden is het

(www.politie-pajottenland.be) of je online registreren

uiteraard niet en het is zeker niet nodig om er je vakantie voor

via diezelfde website.

14

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


P

olitie

Wil jij nog lang met JOUW fiets rondrijden? Help dan een diefstal te vermijden! Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden

Maak jij je fiets vast aan

fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is omdat de diefstal niet

het fietsenrek of de fietsenstalling?

werd aangegeven en omdat de fiets niet werd gegraveerd met het

Leg je fiets altijd vast aan het fietsenrek. Op die manier kan de

rijksregisternummer.

fiets niet zomaar opgetild en meegenomen worden.

Wil jij nog lang met jouw fiets rondrijden? Bekijk onderstaande vragen en ga na hoe goed jij voor je fiets zorgt. Pas de tips toe en

Is jouw fiets gegraveerd?

help op die manier diefstal te vermijden.

Laat je fiets graveren door de lokale politie tijdens de openstraatdag op 18 september 2011. Hierbij wordt je persoonlijk

Heb jij een goed fietsslot?

rijksregisternummer, dat je kan terugvinden op de identiteitskaart

Zorg steeds voor een stevig extra fietsslot. Enkel gebruik maken

of SIS-kaart, in het fietskader gegraveerd. De gravure op het

van het fietsslot is niet voldoende aangezien dieven de fiets

fietskader kan niet verwijderd worden en maakt de tweewieler

eenvoudig kunnen optillen en meenemen.

minder aantrekkelijk voor dieven. Als een fiets toch gestolen en teruggevonden wordt, kan deze

Sluit jij steeds je fiets af met een goed slot?

makkelijk via het gegraveerde nummer terugbezorgd worden aan

Gebruik steeds het stevige fietsslot, ook al ben je maar een paar

de eigenaar, waar die ook woont. Geef een fietsdiefstal steeds aan

minuutjes weg.

bij de lokale politie.

Snelheidscontroles Groot-Pepingen van begin januari tot eind april 2011 Deelgemeente

Straatnaam of site

Limiet

Aantal voertuigen

Gereden snelheid < limiet

Gereden snelheid > tolerantie

Hoogst gemeten snelheid

Pepingen

Hoesnaekstraat

50

994

890

104

80

Pepingen

Ninoofsesteenweg

3897

3590

307

101

Pepingen

Ninoofsesteenweg

70

4238

4031

207

120

Pepingen

Palokenstraat

50

683

565

118

102

Pepingen

Steenweg op Elingen

50

203

155

48

90

Beert

Eikstraat

50

125

108

17

80

Bellingen

Hondzochtstraat

50

890

706

184

88

Bogaarden

Heikruisesteenweg

70

381

352

29

114

Bogaarden

Huttestraat

50

306

239

67

93

Bogaarden

Molenstraat

50

358

263

95

82

Elingen

Lenniksesteenweg

50

79

56

23

79

Elingen

Zwarte Molenstraat

50

66

55

11

68

Heikruis

Bosstraat

50

37

24

13

80

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2011


M

obiliteit

Een goede bandenspanning is beter voor je portemonnee en het milieu! De helft van alle auto’s rijdt met een te lage bandenspanning.

Belangrijke informatie over bandenspanning

Check eens of dat met jouw auto ook het geval is! Je vindt

• Iedere band loopt langzaam leeg. Controleer daarom

de optimale bandenspanning van je wagen in de tank- of deuropening of in het instructieboekje van het voertuig. Er valt

maandelijks de bandenspanning. • Banden die op spanning zijn, zorgen voor optimale

namelijk winst te behalen voor je portemonnee, het milieu, de

rolweerstand. Zo verbruikt je wagen minder brandstof, wat u op

luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. Want ‘onderspanning’ van

jaarbasis een brandstofbesparing van 2% tot 5% kan opleveren.

de banden kost je extra brandstof en de banden slijten sneller.

En minder brandstofverbruik betekent natuurlijk ook minder uitstoot van uitlaatgassen, waaronder CO2. • Door je autobanden goed op spanning te houden, slijten ze minder snel, dus neemt de levensduur toe. En bandenslijtage verslechtert de luchtkwaliteit doordat bandenslijpsel en fijnstof in de lucht worden gebracht. • Onderspanning van de banden is slecht voor de verkeersveiligheid vanwege de verminderde grip en wegligging. Het verhoogt de kans op een klapband en vermindert het stuurgedrag. Bovendien is een auto met onderspanning minder goed in staat onregelmatigheden in het wegdek op te vangen.

Reflecterende stickers voor onze schoolkinderen Op woensdag 2 februari bracht Rikki, de verkeersmascotte, reflecterende stickers naar de basisscholen van Pepingen. Hijzelf had zich verontschuldigd wegens ziekte, maar zijn boekentas had hij wel laten brengen. Hierop prijkte een gloednieuwe reflecterende sticker en binnenin stak een enveloppe met stickers voor de kinderen. Rikki wil samen met de gemeente (de stickers werden gesponsord door de gemeente) de schoolkinderen aanzetten om duurzaam (te voet of met de fiets) naar school te komen, maar dit moet natuurlijk ook op een verkeersveilige manier gebeuren. De reflecterende stickers met de boodschap “Kijk Uit!” nodigt de autobestuurders uit om extra alert te zijn bij het naderen van onze zwakke weggebruikers. Ook graag zo’n sticker? Loop dan eens binnen in het gemeentehuis (mobiliteitsdienst) of de bibliotheek in Bellingen.

16

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


M

obiliteit

Dag van de Hoffelijkheid is niet onopgemerkt voorbij gegaan in Pepingen! De gemeente Pepingen en de kinderen van Harten Troef en Spring in ‘t veld voerden 24 maart op de Europese Dag van de Hoffelijkheid actie. Chauffeurs die zich strikt aan de verkeersregels hielden in de schoolomgevingen werden in Pepingen beloond met een zakje paaseitjes en een symbolische groene duim en in Bellingen met een autosticker ”ik ben hoffelijk”.

over omleidingen. Laat ons weten De Lijn wil je gratis, snel en op maat informeren e-mail op de hoogte over geplande welke bus of tram je neemt en wij houden je via te staan. omleidingen. Zo kom je niet voor verrassingen

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


O M

penbare werken obiliteit

Herinrichting kerkhof Pepingen De begraafplaats aan de Steenweg op Elingen te Pepingen wordt heringericht. De beplanting aan de ingang is al klaar. De volgende stap is het maken van een ontwerp voor de herinrichting van de begraafplaats. Het kerkhof moet toegankelijker worden voor rolstoelgebruikers. Na wat groenaanpassingen zullen er ook rustbanken, een schuilplaats en een foetusweide bijkomen.

Nieuwe Baan en Kareelstraat Geplande werken: Nieuwe Baan wordt heraangelegd , inclusief gescheiden rioleringsstelsel.

Ook de Kareelstraat wordt in een nieuw kleedje gestoken met aandacht voor de schoolomgeving. Riobra zorgt ook hier voor een gescheiden rioleringsstelsel.

18

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2011


R

uimtelijke

O

rdening

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd. De bestendige deputatie heeft in zitting op 28 april 2011 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Pepingen goedgekeurd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan trad in werking op 31 mei 2011. Je kan de recentste versie vinden op de gemeentelijke website.

Heb je ook lentekriebels? Misschien is dit wel hét moment om eens na te denken over

Woonwinkel Pajottenland is te bereiken op telefoonnummer

dringende veranderingen aan je woning. Overweeg je nieuwe

054-34 32 62, tijdens de kantooruren, Kammeersweg 2 -

ramen, een condensatieketel, een aangepaste badkamer ...

1570 Galmaarden, of mail: info@woonwinkelpajottenland.be.

Er zijn nog steeds verschillende premies die je kan krijgen bij

Verder kan je ons ook vinden op de wekelijkse permanentie in

verbouwingen, denk eraan! Mogelijk zie je door de bomen het

jouw gemeente: Elke donderdag van 10u tot 11u in het OCMW.

bos niet in het aanbod van de premies… Daarom kan je steeds bij ons terecht voor informatie, om een premie aan te vragen, om documenten te bekomen,… Weet je niet goed hoe aan de werken te beginnen? Wij hebben ook een technisch adviseur in dienst die, als je het wenst, bij jou thuis komt kijken en op weg helpt met concrete tips.

L

eefmilieu

Mos-logo voor basisscholen In het najaar 2010 behaalde de basisschool Spring in ‘t veld Bellingen het tweede MOS-logo (milieuzorg op school). De gemeente is terecht fier op zijn beide basisscholen (basisschool Harten Troef behaalde in 2009 reeds het derde MOS-logo) en wil de leerlingen en het onderwijzend team van Spring in ‘t veld hierbij hartelijk feliciteren! Als beloning en als verdere stimulans voor hun inspanningen krijgen zij op hun beurt van de gemeente duurzame drinkbekers. Met applaus en de boodschap ‘doe zo voort’ werd het MOS-logo onthuld voor alle kinderen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


L

eefmilieu

Leven op ecologische voetafdruk: best mogelijk! Volgens het Living Planet Report 2010 van WWF heeft de Belg de vierde grootste ecologische voetafdruk van de wereld. Blijkbaar hebben we tot nu toe onze voetafdruk schromelijk onderschat ... Onze planeet heeft grenzen en kan niet groeien. Haar natuurlijke rijkdommen zijn dus beperkt. Als we niet meer willen verbruiken dan wat de aarde jaarlijks produceert aan natuurlijke rijkdommen (bossen, visgebieden, rivieren, bouwland enz.), wordt het hoog tijd om te kiezen voor een duurzame ontwikkeling.

Het is nochtans best mogelijk onze ecologische voetafdruk te

Duurzame ontwikkeling draait om respect om onze medemens -

verkleinen. Er bestaan heel wat duurzame alternatieven voor

hier en elders - voor de natuur en de draagkracht van de aarde,

fossiele brandstoffen. Ook jij kan mee helpen:

voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons

- Ga thuis spaarzaam om met energie en water.

komen.

- Isoleer je huis goed. - Gebruik groene energie. Omschakelen naar groene stroom is

Waarom is een dergelijke verandering nodig? We verbruiken

eenvoudig en vaak zeer voordelig. Reken het zelf uit op

en vervuilen meer dan de aarde en de mens aankan. Als

www.vreg.be.

iedereen zou leven als een Belg, dan waren er maar liefst

- Let op je voeding: eet zo veel mogelijk lokale,

4,4 planeten nodig om in onze behoeften te voorzien. Door

seizoensgebonden groenten en fruit en eet minder vlees.

de uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van

Veeteelt is verantwoordelijk voor een erg groot deel van de

fossiele brandstoffen, stijgt de temperatuur wereldwijd. Extreme weersomstandigheden en de daaraan gelinkte natuurrampen

uitstoot van broeikasgassen. - Laat de auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de

nemen toe. De landen in het Zuiden, die het minst bijdragen

fiets, neem de bus of de trein. Gebruik zo weinig mogelijk het

aan de opwarming van de aarde, worden bovendien het zwaarst

vliegtuig.

getroffen door de gevolgen ervan. In heel de wereld, ook bij ons, zijn de armste bevolkingsgroepen het meest kwetsbaar.

Je kan zelf je eigen ecologische voetafdruk berekenen op www.ecolife.be of www.wwf.be.

Samenaankoop hoogrendementsglas Binnen het project ’Kyoto in het Pajottenland’ zijn al verschillende stappen ondernomen om van het Pajottenland een regio te maken die duurzaam omgaat met fossiele brandstoffen. Het project ‘Kyoto in het Pajottenland’ is een voorbeeldproject van duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Deelnemende Pajotten kunnen besparen op hun energierekening, de maatregelen zijn goed voor het milieu en het project brengt inwoners samen rond het thema duurzame energie. Begin dit jaar lanceerden zij via een infoavond en een investeringsavond “samenaankoop hoogrendementsglas”. Voor informatie kan je terecht op www.kyotoinhetpajottenland.be of kan je contact opnemen met Bruno Moens (info@paddenbroek.be, 02 306 45 62)

20

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


L

eefmilieu

Een druppel op een hete zomerdag: rationeel watergebruik in de zomer! Het kan je misschien verbazen, maar onze bodems drogen

één keer veel water

uit. Vooral ’s zomers merken we de effecten van onze vaak

toedienen, is voor

ondoordachte bouwgewoonten. We verharden werkelijk alles. Het

het gras de beste

hemelwater voeren we dan ook nog het liefst zo snel mogelijk

methode. Borders

af. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet de tijd krijgt om in de

hebben in die

bodem te dringen.

periodes zelfs geen

Hoog tijd om bewust om te gaan met water! Een

extra water nodig op

overheidsverbod om een verfrissend zwembadje in de tuin te

voorwaarde dat je de

vullen, wens je je kind immers niet toe? Toch moeten onze

bodem bedekt hebt.

beleidsmakers soms deze beperkingen opleggen omdat we

Dat kan bijvoorbeeld

anders geen water meer te drinken zouden hebben.

met een dikke laag

Om te voorkomen dat we ooit zonder zuiver drinkwater vallen,

compost, verhakseld

moeten we zorgen dat het water maximaal ter plekke in de

hout of schors. Een

bodem kan trekken. Ons zuiver grondwater is immers niet

deklaag voorkomt

onbeperkt. En het regenwater wordt pas na tientallen jaren weer

dat het water kan verdampen. En zo behouden de planten ‘hun

zuiver grondwater. Dat duurt dus wel nog een tijdje!

drinkwater’.

Het leidingwater gebruik je dus best enkel wanneer je echt

Meer tips om het waterverbruik tijdens een droge zomer te

zuiver water nodig hebt. Wanneer je dorst hebt, dus. In de

beperken kan je vinden in de volgende publicaties:

andere gevallen gebruik je beter hemelwater. Bijvoorbeeld om

- ‘Bouwen voor/aan de toekomst’, uitgave Centrum Duurzaam

het toilet te spoelen, om de tuin te beregenen, om de auto te

Bouwen, www.cedubo.be

wassen, …

- Milieutips Provincie Vlaams-Brabant: ‘Verstandig omspringen

Met enkele voorzorgen bescherm je bovendien je tuin tegen

met water’ en ‘Stop de bodemverdroging!’, http://www.

langere droge periodes. Zo zal langer gras minder snel dorre

vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/duurzaam-

plekken krijgen dan een kort afgereden grasmat. Gras met diepe

leven/milieutips/index.jsp

wortels overleeft de droogte ook gemakkelijker. ’s Avonds in

Gratis een energiescan van je woning! De gemeente biedt in samenwerking met Infrax gratis energiescans aan. Hiervoor komt er een energiesnoeier bij je langs. Een energiesnoeier is speciaal opgeleid en komt je tips op maat geven. Een kleine aanpassing in je huis kan immers al een heuse energiebesparing opleveren. Vanaf heden kan je zo’n energiescan aanvragen op www.energiescans.be Je kan ook terecht bij Ann Cochez (ann.cochez@pepingen.be of 02 383 14 25). Weetje: energie besparen is niet alleen goed voor je portemonnee maar ook voor het milieu!

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


L

eefmilieu

Ga eens rondneuzen in

- Boeken

Ook in jouw buurt is er een kringloopwinkel:

- CD’s

A. Demaeghtlaan 74 – 1500 Halle –

- Speelgoed

Tel.: 02 361 42 86

- Fietsen

Of neem eens een kijkje op www.kringwinkel.be

Wat hoort niet thuis in de Kringwinkel?

of www.kringloop.net.

De ophaaldienst neemt enkel herbruikbare

De Kringwinkel!

goederen mee, dus:

Textielcontainers in de gemeente

- geen zetels met gescheurde of vervuilde

Plaats, Heikruis • Tankstation Coppens

kussens - geen onvolledige meubels (ontbrekende Ben je uitgekeken op je oude spulletjes ? Of

deuren, bladen, ruggen, kussens)

duiken er bij de grote kuis een heleboel zaken

- geen zwaar beschadigde goederen

op die voor jou niet direct bruikbaar zijn ? Gooi

- geen KGA, glas, steenslag, sloopafval, ...

deze dan niet weg. Vaak gaat het over nog

- geen gerief dat niet herbruikbaar is.

Palokenstraat 1, Pepingen • Krantenwinkel Betty, Ninoofsesteenweg 125, Pepingen • Gemeentelijke loods, Hoesnaek 17, Pepingen • Containerpark, Brugstraat, Pepingen

bruikbare goederen. Een kringloopcentrum haalt deze gratis bij u op.

Na sortering en enkele kleine herstellingen worden de goederen in de kringloopwinkel terug

Met wat kan je er terecht?

te koop aangeboden aan zeer aantrekkelijke

- Meubelen

prijzen. Ga er gerust eens rondneuzen als je

- Elektrische toestellen

op zoek bent naar wat leuke spulletjes om je

- Kleding en textiel

huis of appartement in te richten. Ook voor een

- Huisraad

fiets, boeken, elektrische apparaten … kan je er

- Siervoorwerpen

terecht.

- Gereedschap

Zwerfvuilactie in samenwerking met de basisscholen!

Donderdag 7 april hielden de basisscholen

graad van de basisscholen gevraagd om

Harten Troef en Spring in’t Veld in

een ontwerp te maken voor de achtergrond

samenwerking met de gemeente een

van de borden. Een keuze maken was

zwerfvuilactie. De leerlingen werden

niet makkelijk, daarom gunnen we de

verdeeld in 9 groepen. Door met kleine

ontwerpen die niet uitgekozen werden een

groepjes op pad te gaan, konden er

plaatsje op dit blad.

meerdere bermen geruimd worden. In totaal werd 180 kg zwerfvuil opgehaald. Eigenlijk 180 kg te veel… want vuil hoort nu eenmaal niet thuis in de bermen. Met steun van de milieuadviesraad werden borden ontworpen met “NET OPGERUIMD”. Hiermee wensen we respect af te dwingen voor onze vuilrapers en de bezoedelaars doen nadenken over hun daden. Er werd aan de kinderen van de derde

22

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


L

eefmilieu

Bermen maaien volgens het bermdecreet Wegbermen zijn landschappelijke elementen, al dan niet rijk aan fauna en flora. Sinds 1 januari 1985 beoogt het bermbesluit een natuurvriendelijker beheer te stimuleren. Zo is er een verbod van biociden-gebruik. Herbiciden en insecticiden zijn immers middelen die levende wezens vernietigen. Het is aangewezen zoveel mogelijk beroep te doen op mechanische middelen. Bermen maaien mag niet vóór 15 juni. Een tweede maaibeurt gebeurt nà 15 september. Het late maaitijdstip in de lente laat bloeiende planten toe om zaad te vormen. Sommigen hebben in het najaar een tweede bloei. Ondergrondse plantendelen en

zuiveringsinstallatie op operationele basis uit te testen en

houtige gewassen mogen niet beschadigd worden. Maaimachines

tegelijkertijd ook te bepalen wat de kostprijs is van een

worden best niet lager dan tien centimeter ingesteld.

dergelijke verwerking van deze problematische afvalstroom. Dit is in Vlaanderen historisch want nog nooit op deze schaal

Het maaisel dient binnen de tien dagen na het maaien verwijderd

uitgeprobeerd.

te worden. Hierdoor wordt de berm voedselarm, wat nodig is om een bloemrijke berm te bekomen die weinig onderhoud nodig

Voor de gemeente Pepingen zal dit voor de looptijd van het

heeft.

experiment (2011) een besparing betekenen vermits de afstand tot Halle veel korter is dan de huidige afzetmogelijkheden.

Op een aantal plaatsen (in de centra en langs grote wegen) wordt

Dit project levert eveneens een belangrijke bijdrage op het vlak

vaker gemaaid o.w.v. veiligheidsredenen.

van duurzame energieproductie, door de omzetting van afval in brandstof voor energieproductie.

Leaderproject “Kyoto in het Pajottenland” – verwerking bermmaaisel De gemeente Pepingen zal in 2011 deelnemen aan het Leaderproject Pajottenland + “Kyoto in het Pajottenland” voor de verwerking van het bermmaaisel. In het kader van dit project zal vzw Pro Natura Sociale Werkplaats nagaan hoe bermmaaisel kan worden gebruikt in de energetische valorisatie via vergisting. In samenwerking met de vergistingsinstallatie van Wim Lievens in Halle en zijn technologieleveranciers zal er in 2011 een historische proefopstelling worden gerealiseerd met de bedoeling de covergisting van 2.000 ton bermmaaisel te realiseren. De bedoeling is om een kleinschalige

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


L

andbouw

Al 10 jaar samen op weg, voor meer natuur op het veld Sinds 10 jaar sluiten landbouwers in onze gemeente beheer-

andere – zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van ak-

overeenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

kervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast.

De laatste jaren zitten die maatregelen duidelijk in de lift. En

Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De voorbije ja-

met resultaat: In Vlaams-Brabant zijn de beheerovereenkom-

ren kenden vooral erosiebestrijding en perceelsranden succes.

sten een echt succes!

In totaal is er in Pepingen door lokale landbouwers iets meer

Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers

dan 12 km aan grazige en soms bloemrijke randen aangelegd.

gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van

Soms vind je die grazige stroken in het midden van de akkers

milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten

om afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke

ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoe-

rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg.

ding is afhankelijk van de toegepaste maatregel.

Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking

Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo

tussen de bedrijfsplanners van de VLM, de gemeente, Regionaal

bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onder-

Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw en last but not least onze

houd van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het

landbouwers. Meer info: zie www.vlm.be

beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van

Contact: bedrijfsplanner VLM Frederik Hanssens :

de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels

tel: 0499 99 43 34

enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug,

pepingen beheerobject aantal oppervlakte (ha) lengte (km) AKV vogelvoedselgewas 3 1,13 AKV gemengde grasstrook 1 0,33 0,306 botanisch beheer 2 1,18 grasbufferstrook/gang 29 9,22 5,53 aanplant KLE 1 0,049 0,1 onderhoud KLE 4 0,0128 0,25 perceelsrandenbeheer 30 7,38 7,13 totaal 70 19,3018 13,316

oppervlakte (ha) 27,3118

30 25

19,443

20

19,3018

15

7,523

10 5

0,891080,7075

1,581

4,211 5,253

6,928

6,13

2,28

4,9733

7,607

4,25 0,4361

oppervlakte (ha)

0

Schade door in het wild levende dieren Schade door in het wild levende dieren (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor op landen tuinbouwteelten. Om een beter zicht te krijgen op deze schade en de schadeveroorzakers ontwikkelde de Boerenbond een enquête die elke teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft, kan invullen. De gegevens van deze enquête zullen anoniem verwerkt worden. Op deze wijze kan de actuele situatie in kaart worden gebracht. Zo kan nagegaan worden welke diersoorten waar voor overlast zorgen  en op welke gewassen. Deze gegevens zijn nodig om tot concrete en nog meer efficiënte maatregelen te komen om in de toekomst de schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. Deze enquête kan je invullen via de website van de Boerenbond (www.boerenbond.be/enqueteschade).

24

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V T rije

Bibliotheek

ijd

Nieuw gebruikersreglement bib vanaf 10 juni van toepassing Binnen het bibliotheeknet Vlaams-Brabant worden het gebruikersreglement en de tarieven zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Daarom zullen er vanaf 10 juni ook voor de bib van Pepingen een nieuw reglement en aangepaste tarieven van toepassing zijn. De voornaamste wijzigingen komen hierop neer: • Het lidgeld verhoogt van 2,50 euro naar 3 euro voor 1 jaar. • Voor een nieuwe lidkaart bij diefstal of verlies betaalt men 2,50 euro. • Aanvragen van materialen in andere bib (IBL) of reservaties in eigen bib kost 0,80 euro. • De vergoeding bij overschrijding van uitleentermijn bedraagt per dag en per uitleenmateriaal 0,10 euro. • Het leengeld voor AVM (DVD, CD, ..) voor volwassenen wordt 0,50 euro voor de jeugd ( tot 18j) gratis. • De leners zullen meer materialen mogen meenemen ongeacht de leensoort. Het nieuwe reglement en de tarieven zijn terug te vinden op www.bibliotheek.pepingen.be en in de bib.

Cultuur CC ’t Vondel: nieuwe seizoensbrochure is er ! Het nieuwe seizoen van Cultuurcentrum ’t Vondel te Halle is er. Goed gekruid ! Het seizoensbeeld, de activiteiten, de omkadering, de tentoonstellingen, de workshops: alles ruikt en smaakt naar meer. Vanaf 25 juni start de nieuwe ticketverkoop. De nieuwe seizoensbrochure is verkrijgbaar bij de cultuurdienst of in de bibliotheek te Bellingen. Wil je het uitgebreide programmaaanbod en de laatste nieuwtjes, kijk dan zeker naar de website: www.vondel.be. In de volgende uitgave van Pepingen Leeft brengen wij een overzicht van een aantal voorstellingen. Ook tijdens het nieuwe seizoen fungeert de Pepingse cultuurdienst als plaatselijk verkooppunt voor de cultuurbonnen van CC ’t Vondel. Elke cultuurbon heeft een waarde van 2,5 euro per stuk en kan gebruikt worden voor één of meerdere voorstellingen in ’t Vondel of een voorstelling in de Oude Post of een film in de raadzaal van het Halse stadhuis. De reservatie wordt door de Pepingse cultuurdienst geregeld. De week erop liggen uw tickets klaar aan de balie van ’t Vondel. Het Vondel zelf verwittigt u wanneer u ze daar kan afhalen. Voor jongeren jonger dan 25 jaar: gebruik je Koe-pongs ! Heb je dus zin in een cultureel avondje aan een leuk tarief: loop dan binnen bij de Cultuurdienst Pepingen, Ninoofsesteenweg 116 !

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V T rije

ijd

Pepingenaar wint cultuurprijs van de provincie Antwerpen

onder meer stage bij de legendarische

Dat eigenzinnig engagement heeft de

Halse decorbouwer Pol Degueldre. Maar

provincie Antwerpen doen besluiten

zijn naam is vooral verbonden aan de

hem de cultuurprijs toe te kennen. Ook

Antwerpse kunstgalerij De Zwarte Panter.

de meer dan veertig jaar onafgebroken gepassioneerde inzet maken deze

De Zwarte Panter is de op één na oudste

man een levend cultuurmonument.

galerie in België. Meer dan 500 artiesten

Met tenoren als Jan Cox, Wilfried Pas,

Adriaan Raemdonck (65), galeriehouder

passeerden in de kapel in de Hoogstraat.

Fred Bervoets, Hugo Claus, Herman

van De Zwarte Panter in Antwerpen,

Liefst 150 boekvoorstellingen en

De Coninck en Jan Decleir als eeuwige

kreeg de cultuurprijs 2011 van de

tientallen film- en concertavonden vonden

getuigen.

provincie Antwerpen. Hij kreeg zijn prijs

er plaats.

officieel overhandigd in centrum Den

De bekende kunstpromotor ontvangt

Boomgaard in Ranst tijdens de Provinciale

Adriaan Raemdonck, een creatieve

7.500 euro, een medaille en een oorkonde.

Cultuurdag.

duizendpoot, stopte in 1970 met

Vorige laureaten waren Jerry Aerts (2009),

schilderen om zich volledig te wijden

professor Ludo Simons (2007) en Eric

Adriaan Raemdonck werd geboren

aan de verdere ontwikkeling van De

Antonis (2005). De provincie Antwerpen

in Pepingen op 16 oktober 1945. Zijn

Zwarte Panter. Hij creëerde een forum

reikt de prijs om de twee jaar uit aan een

jeugd bracht hij door op de ouderlijke

voor jonge of alternatieve artiesten en

persoon die op een uitzonderlijke manier

boerderij ‘bij Blokkes’ op de hoek van de

stond er om bekend een neus te hebben

bijdraagt tot het cultureel gebeuren in

Ninoofsesteenweg en de Palokenstraat

voor talent. Raemdoncks’ galerie was

de provincie Antwerpen. In 2009 werd

waar broer Raymond, beter gekend

nooit een commerciële bedoening. Het

Adriaan Raemdonck ook al laureaat van

als Mong Blok, nu nog steeds zijn

was eerder een cultureel centrum waar

de Parnassusprijs, in het leven geroepen

overbekende café met speeltuin en galerij

beeldende kunstenaars, muzikanten,

door het Vlaams Fonds der Letteren.

uitbaat. Dat Adriaan voorbestemd was

schrijvers en kunstliefhebbers elkaar

voor de kunst, werd al snel duidelijk. In

konden ontmoeten. Onvoorziene

Wil je meer weten over de galerij

1962 trok hij naar het Sint-Lukasinstituut

kruisbestuivingen konden er groeien.

De Zwarte Panter, surf naar

in Brussel en later naar de Academie voor

www.dezwartepanter.com.

Schone Kunsten in Antwerpen. Hij liep

26

Gemeentelijk infoblad •juli 2011


V T rije

ijd

Collectief Pep-In-Gen organiseert wandelparcours hedendaagse beeldende kunst in Heikruis “In de Wolken” Het Collectief Pep-In-Gen organiseert een wandelparcours hedendaagse beeldende kunst in het open landschap van het Pajottenland. Door integratie van kunst in de natuur wordt aandacht getrokken op het waardevolle landschappelijke en culturele erfgoed. Telkens wordt een ander stukje Pajottenland verkend. Dit jaar vormt het landelijke Heikruis het decor van ons parcours. Een uitgelezen wandeling langs de authentieke tuin van het voormalige Ursulinenklooster opgericht in 1833 (nu Woon- en Zorgcentrum Mater Dei), het weidse zicht van de Kouter, de Kapel Terlinden en de postbaan waar nog tot 1870 de diligence reed tussen Brussel en Doornik. Aan de kunstenaars wordt gevraagd werk te integreren in de natuur of met de omgeving in confrontatie te gaan. Vertrek en aankomst parcours: dorpsplein Heikruis. Toegangsprijs voor heel het gezin: 5 €, wandelgids en kunstboek/ catalogus inbegrepen. Info: Luk Wets 02 396 28 17; Jan Keijzer 02 396 28 55, www.pep-in-gen.be

Kunst in het Dorp 2011: tentoonstelling ART=TIC 2 en Klassieke Concerten Pepingen in de kerk van Bellingen Kunst in het Dorp wordt voor de tiende keer georganiseerd in Bellingen. Deze multidisciplinaire tentoonstelling stimuleert de confrontatie tussen beginnende en gevorderde kunstenaars. Dit forum wordt georganiseerd in en vanuit het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen waarbij de deelnemers hun kunstwerken integreren in de verschillende ruimtes, locaties en de tuin van dit voormalige kasteel-klooster. De artiesten brengen niet alleen klassieke beeldende kunstvormen maar ook installaties, totaal concepten in mixed media, natuurelementen of alternatieve materialen. Er wordt ook aandacht besteed aan keramiek, schilder- en tekenkunst, collages, fotografie, video, land-art en poëzie. Kunst in het Dorp 2011 is dit jaar de biënnale tentoonstelling ART=TIC. De tentoonstelling kreeg de naam ART=TIC 2 omdat het de tweede editie is van een door de werkgroep ingevoerd nieuw concept. Een beperkter aantal kunstenaars uit de regio van Vlaanderen en daarbuiten met vernieuwend werk en een hedendaagse visie worden uitgenodigd door de werkgroep Kunst in het Dorp (vzw Bellingahaim) om te exposeren. Volgende kunstenaars nemen deel aan de tentoonstelling ART=TIC2 : Bénedicte Lobelle (Brons), Bénedicte Vandeputte (beeldhouwkunst), Petrus De Man (tekenkunst & grafiek), Nancy Van Wichelen (schilderkunst), Nicole Smets (keramiek), Geneviève Deleu (fotografie & video), Johan Bellemans (keramiek), Marianne Roig (installaties), Koen “ Eres” Deweerdt (graffiti), Bart Desmet (keramiek & mixed media), KIK (installaties), Stefan Cools (installaties), TAM LY (collages &

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

www.kunstinpepingen.be

zondagen 21, 28 augustus, 4 en 11 september 2011 van 14 u tot 18 u (wandelschoenen!)

mixed media), Staaf Colruyt (beeldhouwkunst) en An Deceuninck (fotografie & mixed media ) Op zaterdag 17 september 2011 zal er voor de openingsnocturne een klassiek concert georganiseerd worden in samenwerking met Klassieke Concerten Pepingen. Hierbij wordt de voormalige abdijkerk als waardevol patrimonium in Bellingen - het dorpbetrokken. Klassieke muziek uit een ver verleden wordt zo geconfronteerd met hedendaagse beeldende kunst. Zaterdag 17 september 2011: openingsconcert Ensemble Termonia om 19.00 uur Zaterdag 17 september 2011: nocturne met openingsreceptie om 20.30 uur Zondag 18 september 2011: tentoonstelling van 14.00 u tot 19.00 u Zondag 18 september 2011: literair café om 16.00 uur Zaterdag 24 september 2011: nocturne van 17.00 uur tot 22.00 u. Zondag 25 september 2011: tentoonstelling van 14.00 uur tot 19.00 uur Locatie tentoonstelling: Ontmoetingscentrum, Kasteel-Klooster Ter Loo, Kareelstraat 21, 1674 Bellingen Er wordt een brochurecatalogus aangeboden en de toegang is gratis Info: www.kunstinhetdorp.be of Bart Desmet (0497411891)


V T rije

ijd

Kunsten en Poëziefestival ARTSELINGEN 2011 Trek jullie wandelschoenen aan en kom mee wandelen volgende zomer in het groene bruegellandschap langs het tracé van 3 poëzieroutes en bezoek tegelijk een kunstexpositie in het kader van het Kunsten en Poëziefestival ARTSELINGEN 2011. Vertrek: Kunstencentrum Mansveld , Oudenaaksestraat , 4, te 1671 Elingen (Pepingen) waar u een wandelplan en praktische gegevens worden bezorgd. Parking gratis. De expositie beeldende kunst in het Kunstencentrum Mansveld is open telkens op zondag vanaf 14u. tot 18u in de maand juli. De 3 poëzieroutes ( 4, 8 en 12km) kunnen bezichtigd

worden van begin juli tot eind september 2011. Via kleine paadjes passeert de wandeling langs vier kleine dorpen, brede stroken weideland, akkers en bossen. Omheen het thema 3 X LIEFDE worden kunstwerken geselecteerd en getoond alsmede een brede keuze van hedendaagse liefdesgedichten opgesteld langsheen de poëzieroutes. Tal van activiteiten en lezingen vervolledigen het geheel van de manifestatie. meer info: zie www.mansveld.be of telefoneer naar 02 532 57 11 of mail naar joz.dedecker@belgacom.net

Er kan ingeschreven worden vanaf de

Meer info:

leeftijd van 7 jaar. (2e leerjaar)

Roosens Leon: Hoevestraat 3 - 1670

Volwassenen hebben eveneens de

Pepingen – 02 360 11 84 - www.

mogelijkheid om zich in te schrijven

theobaldus.net

voor een aangepaste cursus.

Spaghettifestijn : zaterdag 1 en zondag

· een atelier waar gemusiceerd wordt

Inschrijven kan met de inschrijvingsstrook

2 oktober, Ter Loo - Bellingen

· een creatieve ontspanning

(zie website) of op zaterdag 27 augustus

Het Muziekkamp gaat door van 15 tot

· een hobby voor iedereen

2011 van 10.30u tot 12.00u in “De Karre”

16 oktober, Ter Loo - Bellingen.

· een nieuwe wereld ontdekken

Bogaarden.

Muziekatelier “Allegro” ?

Het muziekatelier Allegro heeft vier graden muzikale opvoeding. Deze cursus wordt gegeven in groepsverband. Het omvat: liedjes spelen op de blokfluit , het notenbeeld ontcijferen, toonvorming en ritmiek. Na het 1ste jaar muzikale opvoeding (M.O.) kan men een houten of koperen blaasinstrument aanleren, alsook het slagwerk. Concerten en voordrachten worden voorbereid in de samenspelklas. Na enkele jaren samenspel, wordt er gemusiceerd in het orkest. (Concertband Theobaldus) Alle cursussen worden begeleid door geschoolde en/of beroepsmusici. De lessen gaan door in “De Karre” te Bogaarden op woensdagnamiddag.

28

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V T rije

ijd

Persbericht

Spencer TunickKasteel in hetvan Kasteel van Gaasbeek Gaasbeek Installatie met honderden naakte sleeping beauties ...

Spencer Tunick in het Kasteel van Gaasbeek Weekend van 10 juli 2011 met honderden naakte sleeping beauties ... Installatie

Deze zomer en herfst wordt het Kasteel van Gaasbeek bewoond door tientallen sleeping beauties. De tentoonstelling Sleeping Beauties brengt een selectie werken van hedendaagse kunstenaars die zich specifiek door slaap en droom lieten inspireren. Wij nodigen kunstenaar Spencer Tunick uit voor de productie van een nieuwe installatie, geïnspireerd op het sprookje, en bieden je een uitdagende, unieke kans hieraan deel te nemen.

Weekend van 10 juli 2011

Deze zomer en herfst wordt het Kasteel van Gaasbeek bewoond door tientallen sleeping beauties. De tentoonstelling Sleeping Beauties brengt eenalselectie van hedendaagse kunstenaars die zich Spencer Tunick (° New York, 1967) documenteert sinds 1990werken naakte figuren in openbare ruimtes, zowel met fotografie als specifiek door slaap en droom lieten inspireren. Wij nodigen kunstenaar Spencer Tunick uit voor deart. provideo. Deze installaties met soms duizenden vrijwilligers, combineren performance met fotografie, sculptuur en land Naakt ductie van nieuwe installatie, op hetinsprookje, enOp bieden je een uitdagende, unieke en ‘eneen masse’ geportretteerd, lijkengeïnspireerd de lichamen op te gaan het landschap. die manier krijgen negatief gepercipieerde begrippen als naakt en privacy een nieuwe invulling. Ook kunst in de publieke kans hieraan deel te nemen. ruimte heeft dankzij Tunicks installaties een extra dimensie gekregen.

Spencer Tunick (° New York, 1967) documenteert als sinds 1990 installaties in wereldsteden als Newzowel York, Melbourne, Mexico City, naakteNa figuren in openbare ruimtes, met fotografie als video. Barcelona en Wenen deze zomer in het Kasteel van Gaasbeek! Deze installaties met soms duizenden vrijwilligers, combineren performance met fotografie, sculptuur en land art. Naakt en ‘en masse’ De tentoonstelling Sleeping Beauties wordt georganiseerd door het Kasteel geportretteerd, lijken de lichamen op te gaan in het landschap. van Gaasbeek. Gastcurator is Ann Geeraerts. Op die manier krijgen negatief gepercipieerde begrippen als naakt en privacyPraktische een nieuwe invulling. Ookvan kunst de publieke ruimte heeft informatie / weekend 10 juliin 2011 dankzijKasteel Tunicks een extra dimensie gekregen. vaninstallaties Gaasbeek nodigt je uit te registreren voor deelname aan Tunicks nieuw project in België. Ga naar www.kasteelvangaasbeek.be/spencertunick/ nl/ Deelnemers krijgen een foto van de installatie, gedrukt in beperkte oplage, © Spencer Tunick, Maui 10, 2009, kleurendruk in plexi, 76.2 x 95.25 cm, set van 6 als dank voor hun deelname. Deelnemers worden kort voor het weekend van 10 juli gecontacteerd met de exacte beginuur en verdere instructies. Na installaties in wereldsteden als datum, New York, Melbourne, Mexico City, Barcelona en Wenen deze zomer in

het Kasteel van Gaasbeek!

Voor meer informatie over dit persbericht en afbeeldingen, contacteer Marieke Debeuckelaere, T. +32 (0)2 531 01 45 of marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be.

De tentoonstelling Sleeping Beauties wordt georganiseerd door het Kasteel van Gaasbeek. Gastcurator is Ann Geeraerts. Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.kasteelvangaasbeek.be of volg het Kasteel van Gaasbeek op facebook of twitter.

Praktische informatie / weekend van 10 juli 2011 Kasteel van Gaasbeek nodigt je uit te registreren voor deelname aan Tunicks nieuw project in België. Ga naar www.kasteelvangaasbeek.be/spencertunick/nl/ Persbericht Deelnemers krijgen een foto van de installatie, gedrukt in beperkte oplage, als dank voor hun deelname. Kasteel van Gaasbeek Deelnemers worden kort voor het weekend van 10 juli gecontacteerd met de exacte datum, beginuur en Spencer Tunick in het Kasteel van Gaasbeek verdere instructies. Installatie met honderden naakte sleeping beautie

Pepingse cultuurverenigingen schitteren in Provinciale tornooien

Voor meer informatie over dit persbericht en afbeeldingen, contacteer Marieke Debeuckelaere, Weekend van 10 juli 2011 T. +32 (0)2 531 01 45 of marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be.

Deze zomer en herfst wordt het Kasteel van Gaasbeek bewoond door tientallen sleeping tentoonstelling Sleeping Beauties brengt een selectie werken van hedendaagse kunste specifiek door droom lieten van inspireren. Wij nodigen kunstenaar Schrijf je op onzesubsidieert nieuwsbrief via www.kasteelvangaasbeek.be ofslaap volg het Kasteel Gaasbeek op Deinprovincie Vlaams-Brabantse culturele verenigingen om hun en vrijetijdsbesteding te steunen, de kwaliteit vanSpencer Tunick u ductie van een nieuwe installatie, geïnspireerd op het sprookje, en bieden je een uitdage hun uitvoeringen te bevorderen en de uitstraling te vergroten. Om te kunnen genieten van een provinciale subsidie dienen de kans hieraan deel te nemen.

Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek, T +32 (0)2 531 01 30 Spencer Tunick (° New York, 1967) documenteert als sinds 1990 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be, www.kasteelvangaasbeek.be

verenigingen deel te nemen aan provinciale tornooien.

Twee Pepingse verenigingen namen deel: het zangkoor Cantopé haaldeinde Eerste ruimtes, Categorie, eenmet stap vooruit,als envideo. naakte figuren openbare zowel fotografie

Deze installaties met soms duizenden combineren pertoneelgroep Cantimpré behaalde de hoogste score voor de eerste categorie, een flinke stap vrijwilligers, vooruit. formance met fotografie, sculptuur en land art. Naakt en ‘en masse’

Proficiat aan alle leden en het bestuur van deze verenigingen voor het schitterend resultaat geportretteerd, lijken de lichamen op te! gaan in het landschap.

Op die manier krijgen negatief gepercipieerde begrippen als naakt en privacy een nieuwe invulling. Ook kunst in de publieke ruimte heeft dankzij Tunicks installaties een extra dimensie gekregen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

© Spencer Tunick, Maui 10, 2009, kleurendruk in plexi, 76

Na installaties in wereldsteden als New York, Melbourne, Mexico City, Barcelona en Wen het Kasteel van Gaasbeek!


V T rije

30

ijd

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2011


V T rije

Activiteitenkalender JULI Elke zondag Vrijdag 1 vrijdag 1 zondag 31 woensdag 6 donderdag 7 vrijdag 8 zaterdag 9 zaterdag 9 zondag 10 donderdag 14 zaterdag 16 zaterdag 16 zondag 17 zondag 17 zondag 17

Elingen Strand Westende Bogaarden Elingen Huizingen Herne Pepingen Bellingen Heikruis Heikruis Afvaart van de Lesse Bogaarden Bogaarden Bogaarden Pepingen-Beert Pepingen

14.00 u hele dag 20.00 u 14.00 u 10.00 u 10.00 u 20.00 u 14.00 u

zondag 17 donderdag 21 vrijdag 22 zaterdag 23 zondag 24

Elingen Bogaarden Bogaarden Bogaarden Bogaarden

14.00 u 10.00 u

zondag 24 woensdag 27 donderdag 28 vrijdag 29

Elingen Brussel Bellingen Bellingen Bellingen Bellingen Bellingen

19.00 u

vrijdag 5 zaterdag 6 zondag 7 donderdag 11 zaterdag 13 zondag 14 maandag 15 dinsdag 16 zondag 21 woensdag 24 woensdag 24

Bogaarden Beert Beert Pepingen Pepingen Pepingen Pepingen Bellingen Heikruis Pepingen

20.00 u

vrijdag 26 zaterdag 27

Beert Beert

zondag 28 zondag 28 zondag 28 maandag 29

Heikruis Beert Beert Beert

14.00 u

Feestend Beert - Gigadance - Feesttent Beert Feestend Beert - Rommelmarkt/Petanque/Boogschieten/Deathride/Muur- en bakklimmen/Playboarding soccertornooi/Am"biet"iance Collectief Pep-In-Gen - wandelparcours hedendaagse kunst "In de wolken" FC Beert City - kermiswedstrijd - Getrouwde -niet getrouwde dames & senioren - voetbalveld Feestend Beert - Feestrestaurant - Gezinszoek- en wandeltocht - Gratis Fuif - Feesttent Feestend Beert - Kindernamiddag/Touwtrekken/Zotte Maandagfuif - Feesttent

SEPTEMBER vrijdag 2

Bogaarden

20.00 u

Ontspanningsavond - VVB - De Karre in Bogaarden

vrijdag 2

Elingen

zaterdag 30 zondag 31

21.00 u 11.00 u 14.00 u

AUGUSTUS donderdag 4

ArtsElingen - Mansveld - tentoonstelling 3 x Liefde Zeesportdag - sportdienst Ontspanningsavond - VVB - De Karre in Bogaarden ArtsElingen - Mansveld - vernissage 3 x Liefde Grabbeldag - Provinciedomein Huizingen - jeugddienst Regionale Inlinehappening - sportdienst 11 juliviering - Gemeenteplein - Optreden Kris Baert en Ander Schoon Volk - start Pepingen Zomert Petanquetornooi - Bellingahaim - Ontmoetingscentrum Ter Loo Minivoetbaltornooi Reinaertvrienden in Hof Terrijst Inter-Pepingen Cup Reinaertvrienden in Hof Terrijst jeugddienst Touwtrekken - Molenstraat Bogaarden - Jaarmarktcomité Bogaarden Trekker-trek fuif - Molenstraat Bogaarden - Jaarmarktcomité Bogaarden Tractorpulling - Molenstraat Bogaarden Op een kier - Sint-Martinuskerk - Sint-Augustinuskerk Tuinfeest Pepingen - Garpe - Pastorietuin - eucharistieviering - bbq, bierbakklimmen - “Wreed en Plezant” mountainbiketocht ArtsElingen - Haikunamiddag Jaarmarkt Bogaarden - jaarmarktcomité Bogaarden - Feesttent Molenstraat DORPSFEESTEN BOGAARDEN, Opening - Boogschieten - Kaartspel - Party DORPSFEESTEN BOGAARDEN, Cage-voetbal - Ruil- en Rommelmarkt - Jogging - Openlucht DORPSFEESTEN BOGAARDEN, De BUMKESTOCHTEN - Openluchtmis - Spel zonder grenzen - The CROWD ThE FOOLSAfter Party met discobar , inkom gratis, 24u Spetterend VUURWERK ArtsElingen - Poëzieavond GPS spel “Target” en zoektocht in Brussel - Jeugddienst Halfoogstfeesten Bellingen - Feesttent Wielerwedstrijd VWF - Halfoogstfeesten Bellingen - Feesttent B-electrix - Halfoogstfeesten Bellingen - Feesttent 45 jaar Paul Severs 1 euro fuif - Halfoogstfeesten Bellingen - Feesttent 15e taalgrenswandeling - wandelclub halfoogstvrienden Bellingen - Feesttent met de bus naar Pairi Daiza - jeugddienst

zaterdag 3 Elingen zaterdag 3 Bellingen zondag 4 Heikruis zondag 4 Bellingen zondag 4 Elingen zondag 4 vrijdag 9 Herfelingen vrijdag 9 Heikruis zondag 11 Heikruis zondag 11 Bellingen vrijdag 16 Heikruis zaterdag 17 Bellingen zaterdag 17 Herfelingen zaterdag 17 Bellingen zaterdag 17 Bellingen zondag 18 Bellingen zondag 18 Bellingen zondag 18 Pepingen zondag 18 Pepingen zondag 18 Pepingen Gemeentelijk infoblad zondag 18 Herfelingen zondag 18 Bellingen zaterdag 24 Bellingen

19.30 u 09.30 u 09.30 u 09.30 u 13.30 u 14.00 u 18.00 u

Ontspanningsavond - VVB - De Karre in Bogaarden tornooi F.C. Beert City - voetbalveld FC Beert City tornooi F.C. Beert City - voetbalveld FC Beert City Openingswedstrijd Tornooi - F.C. Pepingen - terreinen F.C.P. Jeugdtornooi - F.C. Pepingen - terreinen F.C.P. Jeugdtornooi - F.C. Pepingen - terreinen F.C.P. Jeugdtornooi - F.C. Pepingen - terreinen F.C.P. Speeldag op speelweide Bellingen - jeugddienst, sportdienst en De Kinderschuur Collectief Pep-In-Gen - wandelparcours hedendaagse kunst "In de wolken" Bloedinzameling - het Rode Kruis - parochiezaal Pepingen (tot 21.00 u) Brasschaat - met de bus naar t-day - jeugddienst

Elingen Feestelingen - Terrein parochiezaal Elingen - optredens van stand-up comedians 21.00 u 17.00 u 14.00 u 11.30 u 11.00 u 17.30 u 19.30 u 14.00 u 11.30 u 13.30 u 17.00 u 17.00 u 19.00 u 20.30 u 14.00 u 16.00 u

11.30 u 17.00 u

Feestelingen - Terrein parochiezaal Elingen - Barbeque en animatie Jaarlijks Eetfestijn - Gepensioneerdenbond Pepingen - Zaal De Kring Collectief Pep-In-Gen - wandelparcours hedendaagse kunst "In de wolken" Jaarlijks Eetfestijn - Gepensioneerdenbond Pepingen - Zaal De Kring Feestelingen - Terrein parochiezaal Elingen - Barbeque en animatie De Gordel Bloedafname - Bloedgevers Herfelingen/Heikruis - Bavocentrum (tot 20.30 u) Kaartavond Koejonnen - HALO club Heikruis - Cultureel Centrum Collectief Pep-In-Gen - wandelparcours hedendaagse kunst "In de wolken" Eetfestijn Okra Bellingen - zaal De Kring CD&V senioren-petanquenamiddag Eetfestijn - Vrije gepensioneerden bond Bogaarden - Zaal De Kring Eetfestijn - Bloedgevers Herfelingen/Heikruis - Bavocentrum Concert Klassieke Concerten Pepingen - Ensemble Termonia - Kerk Bellingen Kunst in het Dorp - Bellingahaim - Ontmoetingscentrum Ter Loo - Nocturne ART=TIC² Kunst in het Dorp - Bellingahaim - Ontmoetingscentrum Ter Loo - ART=TIC² Kunst in het Dorp - Bellingahaim - Ontmoetingscentrum Ter Loo - literair café Dag van de landbouw - Fruit D'Haemer - De Hoefslag - Vroembos Open Straat Dag - Wereldbollen 11-11-11 - centrum Pepingen Onthaaldag nieuwe inwoners Eetfestijn - Bloedgevers Herfelingen/Heikruis - Bavocentrum Eetfestijn - Vrije gepensioneerden bond Bogaarden - Zaal De Kring Kunst in het Dorp - Bellingahaim - Ontmoetingscentrum Ter Loo - Nocturne ART=TIC²

ijd


V T rije

ijd

Feesten in Pepingen Tuinfeest Garden Art People Op zondag 17 juli organiseert Garpe (garden art people) hun jaarlijks tuinfeest in de pastorietuin in Pepingen. 10u30: eucharistieviering Nadien: doorlopend bbq, bierbakklimmen, optreden van “Wreed en Plezant” die meezingers brengt, wereldwinkel, verschillende party tentjes met o.a. kaarten maken, keramiek, juwelen maken..... Voor de eerste maal is er ook een recreatieve mountainbiketocht van zo’n 30 km. Inschrijven mogelijk vanaf 8 uur.

www.feestendbeert.be

Doe mee aan de tombola en win een ballonluchtvaart! Als het weer meezit stijgt de luchtballon nog op rond 20 uur.

FEESTEND BEERT 2011

26 - 27 - 28 & 29 AUGUSTUS vvk : 6 EUR inkom : 7 EUR

q VRIJDAG 26/8

DJ Da

Boy Tommy & Da Rick DJ Mickey House & DJ F.R.A.N.K AVOND

q ZATERDAG 27/8

ROMMELMARKT (inlichtingen: 0495/48.40.50) PLAYBOARDING SOCCER (inlichtingen: 0498/33.01.63) PETANQUE (recreatief) - BOOGSCHIETEN - MUUR- en BAKKLIMMEN - DEATHRIDE

VOOR- EN NAMIDDAG

vanaf 14.00 uur

22, 23 & 24 JULI 2011

AVOND

FEESTEN

VAN 11.00 u. TOT 15.00 u. VAN 14.00 u. TOT 16.00 u. AVOND

VANAF 11 u. CAGE-VOETBAL

Verant. uitg.: vzw Feestend Beert, Hondzochtstraat 32 - 1674 Bellingen - Vrij van zegel, Artikel 198 §8

ZATERDAG 23 JULI

19 u: Concertband Theobaldus 19u: Boogschieten. Wie wordt « De Willem Tell van Bogaarden» 20u: Kaartspel - «Koejonnen» met unieke prijzenpot. Inschrijving 19 u. 21u: Party: Still alive

14u: Ruil- en rommelmarkt. 14u 30: Kinderjogging 15u: 27ste JOGGING - 5 & 15 km met prachtige prijzen +T-shirt - animatie 15u 30: Show

en TD voor de kleinsten met Pipo & Pipette.

(inkom gratis)

DJ-Rally ( inkom 5 euro )

ZONDAG 24 JULI De BUMKESTOCHTEN ( 5-8-12-16-20-25 km. Vertrek 7u30u. tot 14u.)

Woensdag 20 juli: Inkorving monster-duivenvlucht Quievrain vanaf 19u. in de feesttent. Donderdag 21 juli: duiven los in Quievrain vanaf 8 uur, jonge 8.30 u. (straal 12 km). Met tal van bijkomende prijzen in natura.

10u30: Openluchtmis,Concertband Theobaldus 14u: Spel zonder grenzen. 15u. Volksdans & muziek, Volksspelen , Animatie Pipo & Pipette, grimme, ... 19u The CROWD 20 u: Feest in de tent (inkom gratis)

22u. THE FOOLS

After Party met discobar , inkom gratis

rt Robe an & bij J

MOSSELFESTIJN DORPSRESTAURANT

in het

V r i j d a g v an a f 1 8 u t o t 2 1 u , z at e r d ag 1 8 u t ot 2 1 u e n z o n d ag va n af 1 1 u 3 0 t ot 1 5 u .

DRIE DAGEN 4 SPRINGKASTELEN GRATIS TER BESCHIKKING Steeds ter beschikking: Pensen, frieten, taarten, ijsroom...

DRIE DAGEN DOLLE PRET IN BOGAARDEN

32

u i t g e v e r :

D i r k

P a r i d a e n s

H u t t e s t r a a t

INKOM GRATIS

q MAANDAG 29/8 ZOTTE MAANDAG 13.30 u.

19.00 u.

INKOM Kinderanimatie met PIPO EN PIPETTE GRATIS Springkastelenpark - Ballonnenwedstrijd - Muurschilderen - Kindergrime

TOUWTREKKEN

(inschrijvingen tot zondagavond - 2 BANEN)

ZOTTE MAANDAG-FUIF

met

vvk : 6 EUR inkom : 7 EUR

DJ DAAN

Double DJ’s

(NL)

TENT GELEGEN AAN DE KERK VAN BEERT

Kaarten te koop bij lokale handelaars (zie www.feestendbeert.be) of via info@feestendbeert.be

Feestelingen 2011 –

Zaterdag, 03 september 2011

Terrein parochiezaal Elingen

• Barbecue van 18.00 tot 21.00u

24u Spetterend VUURWERK

V e r a n t w o o r d e l i j k e

(inlichtingen: 0494/57.02.09)

met Studio Haifax

Organisatie: vzw Feestend Beert m.m.v. verschillende verenigingen

DUIVENVLUCHT QUIEVRAIN

www.bogaarden.be

FEESTRESTAURANT “Eettent Beert” GEZINSZOEK- en WANDELTOCHT door PASAR Pepingen

‘80 VERSUS ‘90-FUIF

optreden van

22u: OPENLUCHT :

«Up to the nineties»

vvk : 4 EUR inkom : 5 EUR

Studio Haifax

q ZONDAG 28/8

BOGAARDEN

VRIJDAG 22 JULI

FUIF met

YIP & Zonko

S

DORP

VOOR UD &O JONG editie 33 ste

AM”BIET”IANCE

met optreden van

4 4

1 6 7 0

• Kinderanimatie en kermisattractie Vrijdag, 02 september 2011 optredens van stand-up comedians:

Zondag, 04 september 2011

• 20.30 tot 21.15u Guga Baùl

• Barbecue van 12.00 tot 15.00u

• 22.00u- Bert Gabriëls

• Kinderanimatie en kermisattractie

P e p i n g e n

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V T rije

ijd

Halfoogstfeesten Bellingen 2011 Do 28/07 : • Wieler 2-daagse: dag 1: Tijdrit (in voormiddag voor recreanten) •Culinaire avond met mosselfestijn; streekbierenstand; optreden magic cortez band Vrij 29/07: • Wieler 2-daagse dag 2: Wielerwedstrijd • HAR.F.EST: van 22u • Static and Gready • The oddword • The partyharders squad (‘pope of dope’) • Fuzzy Moose • 6€ vvk – 8€ kassa

Za 30/07: - Jubileumconcert Paul Severs: 45 jaar op de planken • Kristof en Liesje • Paul Severs begeleid door orkest • Speciale lightshow • 10€ VVK – 12,5€ kassa • Back 2 the 90’s party met Erwin Vranckx • Gratis entrée vanaf 1u in samenwerking met stadsradio Halle Zondag 31/07: • Taalgrenswandeling • 1€ fuif: Avond van de cafébazen: • 1€ entree, 1€ pint, 1€ frisdrank Voor info & tickets: www.halfoogstfeestenbellingen.be Van donderdag tot en met zondag feestrestaurant

Wandeling met de Streekgidsen Onder het motto “Met een streekgids zie je meer” organiseren de

Het thema van de wandeling te Pepingen (tussen 7 en 9 km) is

streekgidsen elke maand een wandeling ergens in het Pajottenland.

ditmaal “Dorp met vijf Heerlijkheden”

Streekgidsen houden van hun streek. Tijdens de wandeling gaat de

Wanneer: zondag 21 augustus 2011

aandacht naar geschiedenis, kunst, cultuur, maatschappij, enz…

Vertrekplaats: Sint-Martinuskerk, Ninoofsesteenweg/Kerkstraat te

Voor de deelnemers: een verkenning van het Pajottenland.

Pepingen om 14u30 - einde voorzien rond 17u. Deelnameprijs: 0,5 euro p.p. Info: Jan Quinart • Tel. 02 569 17 52 • jan.quinart@telenet.be

‘Op een kier’, verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant Opgestart in 2008, is het cultuurtoeristisch project ‘Op een kier. Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant’ nu aan zijn vierde editie toe. Verspreid over de hele provincie Vlaams-Brabant zetten dit jaar 65 monumenten drie zondagen hun deur ‘Op een kier’ voor cultuurtoeristisch bezoek. Ook Pepingen neemt deel aan dit project.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

In onze gemeente kunnen op zondag 17 juli de Sint-Martinuskerk van Pepingen en de Sint-Augustinuskerk van Beert bezocht worden, telkens van 14 tot 18 uur. U wordt er verwelkomd door mensen voor wie het monument een bijzondere betekenis heeft en er graag wat toelichting over geven. U krijgt een informatieve folder als aandenken mee naar huis.

33


V T rije

ijd

Jeugd Kinderhoogdag Herne Op zondag 27 maart vond in onze buurgemeente Herne de Kinderhoogdag plaats. Ook onze gemeente Pepingen werkte hieraan mee! Zo’n 600 kinderen schreven zich in voor o.a. workshop vilten, powertex, muziekinstrumentjes maken, bloemstukje maken, Afrikaanse dans, cartoons tekenen, percussie, fotografie, een theatervoorstelling (Knor, Alleendje, Kammelot, …), liedjes zingen met kapitein Winokio, voorleesmomenten in de bib, en nog zo veel meer. Enkele sfeerbeelden:

Wil je graag nog meer foto’s zien, surf dan naar http://jeugd.herne.be De volgende Kinderhoogdagen vinden plaats op: • zondag 2 oktober 2011 in Lennik • zondag11 maart 2012 in Bever • zondag 30 september 2012 in Pepingen (in en rond OC Terloo in Bellingen) Ingangbandjes kan je op voorhand bij de jeugddienst van de gemeente Pepingen aankopen voor € 5 (TIP: gebruik je KOE-PONGS!)

Monitoren gezocht! Tijdens de zomervakantie organiseert Jeugddienst Panta Rhei, Kleuterdienst Ratjetoe en SportArk ateliers, themakampen, cre-actieve vakanties en sportkampen. Wij zijn werkzaam in de provincies Brabant, Antwerpen (Mechelen), Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Ben je geïnteresseerd om één of meerdere vakanties (tegen vergoeding!) te begeleiden? Ben je minstens 18 jaar oud? Werk je graag met kinderen? Aarzel niet en contacteer monitor@ratjetoe.be of monitor@pantarheivzw.be Of telefoneer naar Els Derijcke: 02 397 99 99 Voor meer info: www.pantarheivzw.be - www.ratjetoe.be - www.sportark.be

Stel je kandidaat voor de kinderraad Wat? De kinderraad is een plaats waar kinderen tussen 10 en 12 jaar mee kunnen bepalen wat er anders of beter kan en wat behouden moet worden voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Als je vindt dat de kinderen van Pepingen veel te weinig te zeggen hebben in onze gemeente, dan is dit de kans om dat duidelijk te maken aan het gemeentebestuur! De kinderraad komt 4 keer per jaar samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Kinderen vol goede ideeën, die graag hun stem laten horen en die vol enthousiasme aan de kinderraad willen meewerken, kunnen zich altijd kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar maya.vanholder@pepingen.be.

34

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


V T rije

ijd

Sportdag @ Elingen Na een lekker en gezond ontbijt en een massaopwarming voor groot en klein kon de sportdag beginnen en dit onder een stralende zon. Ongeveer 30 kinderen waren zeer enthousiast om alle spieren en gewrichten eens goed los te maken. In de voormiddag kon dit aan de hand van verschillende disciplines in de atletiek: lopen, sprinten, kogelstoten, verspringen,… technieken werden bijgeschaafd en de prestaties met elkaar vergeleken maar steeds met de Olympische gedachte in het achterhoofd… deelnemen is belangrijker dan winnen. Na de picknick en opnieuw van kop tot teen te zijn ingesmeerd, speelden we nog voetbal, baseball, dikke Bertha, op het springkasteel en de trampoline,… Een heus watergevecht vormde de perfecte afsluiter voor een warme en leuke sportdag. We vliegen als een vogel, zijn sterk als een beer, zijn zo groot als een giraf en … het was weer een mooie dag.

Zomerprogramma Verveel je je tijdens de vakantie? Wil je graag iets doen met vrienden maar je weet niet goed wat? Kom dan het zomerprogrammaboekje halen op de jeugddienst of surf naar www.pepingen.be (doorklikken naar ‘mededelingen’) Volgende activiteiten staan onder andere op het programma Dinsdag 5 tot dinsdag 11 juli: skate-week Woensdag 6 juli: Grabbeldag Donderdag 7 juli: Inlinehappening

Donderdag 14 juli: afvaart van de Lesse Dinsdag 26 juli: GPS-spel in Brussel Donderdag 4 augustus: uitstap Pairi Daiza Vrijdag 19 augustus: Workshop graffiti

Belevenissen Buitenspeeldag We hebben enorm veel geluk gehad met het weer. Ik ben om half twee toegekomen en ben met mijn vrienden op het springkasteel gaan springen. We speelden ook tikkertje op het springkasteel. Met dat zonnige weer heb ik ook veel water gedronken! Ik vond het tof dat er geen verkeer in de Kareelstraat mocht rijden. Ik heb ook met de chiro en andere vrienden voetbal gespeeld. Er was ook een man die gekke ballonnen kon maken. Om vier uur is mijn zus, neef, nonkel, tante en mama toegekomen. Ik heb met mijn zus en neef nog veel op het springkasteel gezeten en bellen geblazen. Ik vond het een hele leuke buitenspeeldag!!! Groetjes, BO Foto’s te bekijken op de gemeentelijke website.

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

35


V T rije

ijd

Sport De Gordel Gemeentelijk inschrijfpunt bij de sportdienst tot 31 augustus.

HĂŠt fiets- en wandelfeest in de Vlaamse rand rond Brussel.

Oproep Sportprijs Kampioenen 2010-2011 Het gemeentebestuur reikt jaarlijks de Sportprijs Pepingen uit. Initiatieven, prestaties, verdiensten van uitzonderlijke kwaliteit of speciale inspanningen met betrekking tot het bevorderen van sport komen in aanmerking voor deze prijs. Een vereniging of individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat stellen. Met het toekennen van de Sportprijs wil het gemeentebestuur een belangrijke stimulans geven aan het sportleven in Pepingen.

Werd je ploeg of jijzelf dit jaar kampioen in een bepaalde discipline of ken je een sportkampioen? Dan vraagt het gemeentebestuur je de gegevens (naam en adres en indien van toepassing: de ploeg, de naam van de trainer en de naam van de afgevaardigde, met adres) van deze kampioen(en) door te geven aan de sportdienst, en dit voor 31 juli 2011. De periode waarop de Sportprijs en de kampioenen betrekking hebben, loopt van 1 september 2010 tot 31 augustus 2011

Ook onze sportkampioenen worden jaarlijks in de bloemetjes gezet.

36

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2011


V T rije

ijd

Inline- & skateboardhappening Op donderdag 7 juli organiseert de sportdienst in samenwerking met de sportregio Pajottenland een Inline- & skateboardhappening in de Kartuizerstraat in Herne (aan het kerkhof). Wat wordt er zoal aangeboden: Free-style Voor de kenners zijn er een aantal streettoestellen. Iedereen kan en mag hierop zijn kunsten vertonen.

Praktisch Wanneer: donderdag 7 juli 2011 van 10.00 tot 16.00 uur Plaats: Kartuizerstraat, Herne Voor wie: Iedereen is welkom Inschrijven: Individuelen: ter plaatse Prijs: 3,00 euro per persoon (tip: betaal met koe-pongs)

Initiatie Voor beginnende inlineskaters staan er monitoren ter beschikking die u de nodige tips kunnen geven op een speciaal voor beginners afgebakende ruimte. Tevens zullen er lage toestellen aanwezig zijn waar iedereen vrij kan op oefenen. Inlinehockey Er zal ruimte voorzien worden om recreatief hockeywedstrijdjes te spelen springkasteel Indien je het skaten even beu bent, kan je op het springkasteel je energie kwijt. Heb je zelf een skateboard, skates of een kickboard neem deze dan mee. Heb je geen materiaal, dan geven wij je in ruil voor je identiteitskaart het nodige.

O

nderwijs

Carnaval in basisschool Harten Troef Op maandag 4 april organiseerde de basisschool Harten Troef een carnavalstoet. Rond 10u00 mochten we hen verwelkomen op het gemeenteplein. Zoals het hoorde werden de prinsen en prinsessen voor een paar uur de gezaghebbers van de gemeente gesterkt door de 11 wetten van prinsen en prinsessen aangereikt door de burgemeester. De carnavalstoet werd afgesloten met een echte krottenworp. De winnaars van de gouden krotten kregen een waardebon om te ruilen tegen een superlange speeltijd samen met hun klasgenoten.

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2011

37


K

inderopvang

Wist je dat… Wist je dat… ... jaarlijks meer dan 50 000 kindjes opvangt? jaarlijks meer dan 50 000 kindjes opvangt? Landelijke Kinderopvang maakt deel uit van Groep KVLV en organiseert opvang voor kinderen vanKinderopvang 0 tot 12 jaar in gans Vlaanderen. De van opvang wordtKVLV georganiseerd bij Landelijke maakt deel uit Groep en onthaalouders, via buitenschoolse- en vakantie-opvang en in kinderdagverblijven en staat onder toezicht vanvoor Kind&Gezin. Als grootste dienst Vlaanderen organiseert opvang kinderen van 0 tot 12van jaar in gans vangt Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000 kinderen op.. OnthaaloudersDe en kinderbegeleid(st)ers worden begeleidbij enonthaalouders, ondersteund door Vlaanderen. opvang wordt georganiseerd verantwoordelijken en coördinatoren. Zij worden op hun beurt bijgestaan door een via buitenschoolseen vakantie-opvang en in kinderdagverblijven team van professionals vanuit het hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven). Onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers krijgen regelmatig vormingen en enopleidingen staat onder toezicht van Alsopvang grootste dienst die ervoor zorgen dat Kind&Gezin. de kwaliteit van de verzekerd blijft.van In elke opvangsituatie krijgt elk kind individuele aandacht en wordt elk kind Vlaanderen vangt Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan nauwlettend opgevolgd. Bijzondere aandacht gaat naar veiligheid en gezondheid in In elke regio zorgt een veiligheidsverantwoordelijke ervoor dat 50onze 000opvanglocaties. kinderen op.. alle voorschriften op vlak van veiligheid en gezondheid strikt worden opgevolgd.

Onthaalouders eninkinderbegeleid(st)ers … ook Pepingen te vinden is? worden begeleid en

Ook in Pepingen is Landelijke Kinderopvang terug te vinden. Je kan er voor

ondersteund door bij verantwoordelijken en coördinatoren. Zij door kinderopvang terecht 4 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen op veel ervaring en worden op hun beurt bijgestaan door een team van professionals expertise.

vanuit het hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven).

... nog heel en veelkinderbegeleid(st)ers kraks zoekt? Onze onthaalouders krijgen regelmatig

Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat

vormingen enopvang opleidingen die zoeken. ervoor zorgen de kwaliteit van aan ouders vooral in hun buurt Landelijkedat Kinderopvang probeert deze vraag te voldoen en is voortdurend op zoek naar onthaalouders en we vooral nog naar nieuwe onthaalouders. je interesse om onthaalouder te worden bij Landelijke Kinderopvang en wil je InHeb elke opvangsituatie krijgt elk kind individuele aandacht en graag wat meer info? Neem dan zeker contact met onze Heldpesk via 070 246 041 of metelk onzekind plaatselijke dienst. opgevolgd. Bijzondere aandacht gaat wordt nauwlettend

dekinderbegeleidsters. opvang verzekerd In blijft. Pepingen zoek

naar veiligheid en gezondheid in onze opvanglocaties. In elke …

je kan helpen als je op zoek bent naar opvang voor je kindje(s)?

regio zorgt dat er nog plaatsen Of ben je op een zoek veiligheidsverantwoordelijke naar opvang voor je kindje(s) en wil jeervoor weten waar

vrij zijn of wil je misschien gewoon even met ons praten, neem ook dan gerust

alle voorschriften op vlak ofvan en gezondheid strikt contact op met onze Helpdesk metveiligheid onze plaatselijke dienst. worden opgevolgd.

…je hier kan vinden: Wist je dat… Landelijke Kinderopvang Pepingen Anne Schevenels

...Verantwoordelijke jaarlijks meer dan 50te000 kindjes opvangt? ookKinderopvang in Pepingen vinden is? Ook in Pepingen

Landelijke Kinderopvang maakt deel uit van Groep KVLV en organiseert opvang voor Grotestraat 5/1

van 0 tot 12 jaar in gans Vlaanderen. De opvang bij iskinderen Kinderopvang terug te vinden. Jewordt kan georganiseerd er voor BLandelijke 1540 Herne

onthaalouders, via buitenschoolse- en vakantie-opvang en in kinderdagverblijven en LKOgalmaarden@LandelijkeKinderopvang.be

kinderopvang terecht bij 4 onthaalouders. Devan onthaalouders staat onder 070/24.60.41 toezicht van Kind&Gezin. Als grootste dienst Vlaanderen vangt Helpdesk: Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000 kinderen op..

www.landelijkekinderopvang.be worden begeleid door een dienstworden die reeds 30enjaar bestaatdoor en dus Onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers begeleid ondersteund verantwoordelijken en coördinatoren. Zij worden op hun beurt bijgestaan door een

Wist je dat… ... jaarlijks meer danals 50 je 000op kindjes je kan helpen zoek opvangt? bent naar opvang voor je Landelijke Kinderopvang maakt deel uit van Groep KVLV en organiseert opvang voor kindje(s)? ben je op zoekVlaanderen. naar opvang voor wordt je kindje(s) en wil kinderen van Of 0 tot 12 jaar in gans De opvang georganiseerd bij onthaalouders, via buitenschoolse- en vakantie-opvang en in kinderdagverblijven en je weten nog plaatsenAlsvrij zijn of wil van je misschien gewoon staat onder waar toezichtervan Kind&Gezin. grootste dienst Vlaanderen vangt Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000 kinderen op.. even met ons neem ookworden dan gerust Onthaalouders enpraten, kinderbegeleid(st)ers begeleid en ondersteund door verantwoordelijken en coördinatoren. Zij worden op hun beurt bijgestaan door een contact op met onze Helpdesk of met onze plaatselijke dienst. team van professionals vanuit het hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven). Onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers krijgen regelmatig vormingen en opleidingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opvang verzekerd blijft. In elke opvangsituatie krijgt elk kind individuele aandacht en wordt elk kind nauwlettend opgevolgd. Bijzondere aandacht gaat naar veiligheid en gezondheid in ... jaarlijks meer dan 50 000 kindjes opvangt? je hier kan vinden: onze opvanglocaties. In elke regio zorgt een veiligheidsverantwoordelijke ervoor dat Landelijke Kinderopvang maakt deel uit van Groep KVLV en organiseert opvang voor alle voorschriften op vlak van veiligheid en gezondheid strikt worden opgevolgd. kinderen van 0 tot 12 jaar in gans Vlaanderen. De opvang wordt georganiseerd bij onthaalouders, via buitenschoolse- en vakantie-opvang en in kinderdagverblijven en Landelijke Kinderopvang Pepingen staat onder toezicht van Kind&Gezin. Als grootste dienst van Vlaanderen vangt … ook in Pepingen te vinden is? Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000 kinderen op.. Ook in Pepingen is Landelijke Kinderopvang terugKinderopvang te vinden. Je kan er voor Anne Schevenels, Verantwoordelijke Onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers worden begeleid en ondersteund door kinderopvang terecht bij 4 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid door verantwoordelijken en coördinatoren. Zij worden op hun beurt bijgestaan door een een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen op veel ervaring en Grotestraat 5/1, B vanuit 1540het Herne team van professionals hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven). expertise. Onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers krijgen regelmatig vormingen en LKOgalmaarden@LandelijkeKinderopvang.be opleidingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opvang verzekerd blijft. In elke opvangsituatie krijgt elk kind individuele aandacht en wordt elk kind Helpdesk: 070 60veel 41 ... nog24 heel kraks aandacht zoekt? gaat naar veiligheid en gezondheid in nauwlettend opgevolgd. Bijzondere Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat onze opvanglocaties. In elke regio zorgt een veiligheidsverantwoordelijke ervoor dat www.landelijkekinderopvang.be ouders vooral opvang in hun buurt zoeken. Landelijke Kinderopvang probeert aan alle voorschriften op vlak van veiligheid en gezondheid strikt worden opgevolgd. deze vraag te voldoen en is voortdurend op zoek naar onthaalouders en kinderbegeleidsters. In Pepingen zoek we vooral nog naar nieuwe onthaalouders. Heb je interesse om onthaalouder te worden bij Landelijke Kinderopvang en wil je … ook in Pepingen te vinden is? graag wat meer info? Neem dan zeker contact met onze Heldpesk via 070 246 041 Ook in Pepingen is Landelijke Kinderopvang terug te vinden. Je kan er voor of met onze plaatselijke dienst. kinderopvang terecht bij 4 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid door een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen op veel ervaring en expertise. … je kan helpen als je op zoek bent naar opvang voor je kindje(s)? Of ben je op zoek naar opvang voor je kindje(s) en wil je weten waar er nog plaatsen vrij zijn of wil je misschien gewoon even met ons praten, neem ook dan gerust ... nog heel veel kraks zoekt? contact op met onze Helpdesk of met onze plaatselijke dienst. Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat ouders vooral opvang in hun buurt zoeken. Landelijke Kinderopvang probeert aan deze vraag te voldoen en is voortdurend op zoek naar onthaalouders en …je hierInkan vinden:zoek we vooral nog naar nieuwe onthaalouders. kinderbegeleidsters. Pepingen Heb je interesse om onthaalouder te worden bij Landelijke Kinderopvang en wil je Landelijke Kinderopvang Pepingen graag wat meer info? Neem dan zeker contact met onze Heldpesk via 070 246 041 Anne of metSchevenels onze plaatselijke dienst. Verantwoordelijke Kinderopvang Grotestraat 5/1 B 1540 Herne … je kan helpen als je op zoek bent naar opvang voor je kindje(s)? LKOgalmaarden@LandelijkeKinderopvang.be Of ben je op zoek naar opvang voor je kindje(s) en wil je weten waar er nog plaatsen Helpdesk: 070/24.60.41 vrij zijn of wil je misschien gewoon even met ons praten, neem ook dan gerust www.landelijkekinderopvang.be contact op met onze Helpdesk of met onze plaatselijke dienst.

Wist je dat…

kan op veelvanuit ervaring en expertise. teamrekenen van professionals het hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven).

Wist je dat…

38

Onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers krijgen regelmatig vormingen en opleidingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opvang verzekerd blijft. In elke opvangsituatie krijgt elk kind individuele aandacht en wordt elk kind nauwlettend opgevolgd. Bijzondere aandacht gaat naar veiligheid en gezondheid in ... opvanglocaties. jaarlijks meer dan 50 000 kindjes opvangt? onze In elke regio zorgt een veiligheidsverantwoordelijke ervoor dat nog heel veel kraks zoekt? Landelijke Kinderopvang maakt deel uit en vangezondheid Groep KVLV en worden organiseert opvang voor alle voorschriften op vlak van veiligheid strikt opgevolgd. kinderen 0 tot meer 12 jaar vraag in gans Vlaanderen. Dein opvang wordt georganiseerd Er is nogvan altijd dan aanbod de kinderopvang. Uit bij onthaalouders, via buitenschoolse- en vakantie-opvang en in kinderdagverblijven en onderzoek blijkt dat ouders vooral opvang in hun buurt zoeken. staat onder toezicht Kind&Gezin. Als grootste … ookvan in Pepingen te vinden is? dienst van Vlaanderen vangt Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000te kinderen Ook in Pepingen is Landelijke Kinderopvang terug vinden. op.. Je kan er voor Landelijke Kinderopvang probeert aan deze vraag te voldoen is Onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers worden begeleid en ondersteund dooren kinderopvang terecht bij 4 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid door verantwoordelijken en coördinatoren. Zij worden op hun op beurt bijgestaan door een een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen veel ervaring en voortdurend op zoek naar onthaalouders en kinderbegeleidsters. team van professionals vanuit het hoofdkantoor in Wijgmaal (Leuven). expertise. Onze onthaalouders kinderbegeleid(st)ers regelmatig vormingen en In Pepingen zoeken we vooral nog naarkrijgen nieuwe onthaalouders. opleidingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opvang verzekerd blijft. In elke krijgt elkkraks kind individuele aandacht bij en wordt elk kind Heb jeopvangsituatie interesse om onthaalouder Landelijke ... nog heel veel zoekt?te worden nauwlettend opgevolgd. Bijzondere aandacht gaat naar veiligheid en gezondheid Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt in dat onze opvanglocaties. In regio veiligheidsverantwoordelijke ervoor dat Kinderopvang en wil je graag wateen meer info? Kinderopvang Neem dan probeert ouders vooral opvang in elke hun buurtzorgt zoeken. Landelijke aan alle voorschriften op vlak van veiligheid en gezondheid strikt worden opgevolgd. deze vraag te voldoen en is voortdurend op zoek naar onthaalouders en zeker contact met onze Heldpesk via 070 246 041 of met onze kinderbegeleidsters. In Pepingen zoek we vooral nog naar nieuwe onthaalouders. Heb je interesse om onthaalouder te worden bij Landelijke Kinderopvang en wil je plaatselijke dienst. … Pepingen te vinden is? met onze Heldpesk via 070 246 041 graag wat meer ook info?inNeem dan zeker contact Ook in onze Pepingen is Landelijke of met plaatselijke dienst.Kinderopvang terug te vinden. Je kan er voor kinderopvang terecht bij 4 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid door een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen op veel ervaring en expertise. … je kan helpen als je op zoek bent naar opvang voor je kindje(s)? Of ben je op zoek naar opvang voor je kindje(s) en wil je weten waar er nog plaatsen vrij zijn of wil je misschien gewoon even met ons praten, neem ook dan gerust ... nog heel veel kraks contact op met onze Helpdesk of metzoekt? onze plaatselijke dienst. Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat ouders vooral opvang in hun buurt zoeken. Landelijke Kinderopvang probeert aan

…je

hier kan vinden:

Landelijke Kinderopvang Pepingen Anne Schevenels Verantwoordelijke Kinderopvang Grotestraat 5/1 B 1540 Herne LKOgalmaarden@LandelijkeKinderopvang.be Helpdesk: 070/24.60.41 www.landelijkekinderopvang.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


K

inderopvang

Kinderschuurnieuws Paasvakantie 2011: De 1ste week van de vakantie werkten we rond de gezondheidsmaand en stond het thema “dieren, groot en klein, gaan ervoor” centraal. Een aantal activiteiten op een rijtje: iedere ochtend ging van start met ochtendgymnastiek, voor de kleuters was er elke dag een nieuw hindernissenparcours met modulusblokken, de kinderen van de lagere school werden sportief uitgedaagd met een estafette spel, .... tussendoor kwamen we op adem met allerhande knutselactiviteiten rond dieren in beweging. Zowel de kinderen als de begeleiding smulden alleen gezonde vieruurtjes. De 2de vakantie week kwamen er heel wat strip -en tekenfilm figuren langs in De Kinderschuur. We staken de Pink Panther in een nieuw kleedje, we lieten The Simpsons gekke bekken trekken, we knutselden collages rond de personages van Alice in Wonderland, we versierden een kijkdoos, ... kortom heel wat papieren figuren kwamen tot leven. Door het mooie lente weer van de voorbije vakanties, zijn alle geplande uitstappen kunnen doorgaan. Mong Blok: elke woensdag was het ravotten bij Mong Blok: klimmen en klauteren op de houten speeltuigen, in het ballenbad duiken, uit de bol gaan op het springkasteel,… En vooraleer de speeltuin open was voor iedereen, repten we ons terug naar De Kinderschuur. Sportplaneet: Elke vrijdag stond er voor elke leeftijdsgroep sport en spel op het programma onder de vorm van “de sportplaneet”. Een initiatief van CKO ‘t Breugelkind vzw onder begeleiding van een regent lichamelijke opvoeding. Voor de lagere school kinderen ging dit door op de speelplaats van school Harten Troef te Pepingen. De jongste kleuters werden getrakteerd op een heus hindernissenparcours op de buitenruimte van De Kinderschuur. Opendeurdag 2011 Zaterdag 14 mei deed de schuur de deuren een dagje extra open want dan ging de opendeurdag door. Je kon in de voormiddag langskomen om er te genieten van een lekker Kinderschuur ontbijt. Deze dag was er zowel voor kinderen die in de toekomst naar de Kinderschuur willen komen, als voor kinderen die reeds ingeschreven zijn. Iedereen was welkom! Het was natuurlijk het uitgelezen moment om rustig alle lokalen van “De Kinderschuur” te bewonderen. Je kon kennis maken met de voltallige begeleiding en coördinator. Voor de kinderen was er een springkasteel, modulus blokken parcours, schminkhoek,…. voorzien.

CKO ’t Breugelkind vzw, IBO ‘De Maantjes’, Keizerstraat 35, 1740 Ternat Tel: 02 582 72 62 Fax: 02 581 04 31 Regiomanager IBO “De Maantjes”: Ilse De Backer e-mail: debackerilse@breugelkind.be Afdeling te Pepingen: De Kinderschuur Verantwoordelijke: Annelies Pasteleurs kinderschuur@breugelkind.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

39


W

elzijn

Bloed geven Doet leven !

Warme thuis gezo

Dagelijks organiseert Rode Kruis-Vlaanderen mobiele bloedinzamelingen in gans Vlaanderen. Opgeleid personeel van Rode Kruis-Vlaanderen zorgt ervoor dat de afname op een steriele

Pleegouders gezocht In ieders leven loopt er wel eens tijdelijk niet zelf voor hun kinde een goede oplossing. Er zijn van voor pleegzorg. Daarom zoeken

en correcte manier gebeurt. Heb je nog nooit bloed gegeven en wil je een kijkje nemen op een bloedinzameling of ook donor worden? Kom dan naar één van volgende bloedinzamelingen:

Afdeling Pepingen:

Afdeling Herfelingen-Heikruis:

Parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70, 1670 Pepingen

Bavocentrum, Steenweg op Asse 231, 1540 Herfelingen maanden of voor langere tijd vo

24-08-2011 - 18.00 uur – 21.00 uur

BloedInzameling Herfelingen

14-12-2011 - 18.00 uur – 21.00 uur

09-09-2011 - 17.30 uur - 20u30 uur

mee op te vangen? Of kan je een

09-12-2011 - 17.30 uur - 20u30 uur

Warme thuis gezocht

Er is nood aan zowel kortdurend

Vooral voor baby’s, zeer kleine k vinden op dit moment vaak geen

Alle soorten gezinnen zijn welko kinderen of geen kinderen, same Wonen met ondersteuning van een vrijwilliger iskunnen ook eenzorgen voor een thuis zo mogelijkheid. Met een steunfiguur in de buurt wordt het voor sommige volwassenen met een beperking mogelijk om op eigen

Pleegouders gezocht

benen te staan.

In ieders leven loopt er wel eens iets moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun

Wil jij pleegkinderen of

kinderen kunnen zorgen. Pleegouders bieden aan deze ouders en

pleeggasten een plek geven?

kinderen een goede oplossing. Er zijn vandaag de dag alsmaar meer

Mensen uit de nood helpen

mensen die hulp vragen bij de diensten voor pleegzorg. Daarom

geeft voldoening. Ook jij kan

zoeken wij nieuwe pleegouders die een kind een warme thuis

door pleegouder te worden een

kunnen bieden.

wezenlijk verschil maken in het

Er is nood aan zowel kortdurende als langdurende opvang. Wil jij een

leven en de toekomst van een

weekend, enkele weken, enkele maanden of voor langere tijd voor

pleegkind of pleeggast.

een kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een crisissituatie

Pleegzorg Vlaams-Brabant en

mee op te vangen? Of kan je een kind een zorgeloze vakantie

Brussel organiseert regelmatig

bezorgen?

informatieavonden voor mensen

Vooral voor baby’s, zeer kleine kinderen en tieners zijn we dringend

die het overwegen om pleegouder

op zoek naar pleegouders. Zij vinden op dit moment vaak geen

te worden. Kijk zeker eens op

opvang!

onze website voor de exacte data.

Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kandidaat te stellen.

Voor meer details, een

Alleenstaand, getrouwd, holebi, kinderen of geen kinderen,

informatiepakket en al je vragen

samengestelde gezinnen of uit een andere cultuur: wij zoeken

kan je terecht bij:

mensen die kunnen zorgen voor een thuis zonder zorgen.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Gastgezinnen, logeergezin Vaak wordt pleegzorg enkel met een beperking is pleegzorg. De v Wonen met ondersteuning van e buurt wordt het voor sommige v

+ foto man met hond������

Wil jij pleegkinderen of p

Mensen uit de nood helpen geef verschil maken in het leven en d

Pleegzorg Vlaams-Brabant en B overwegen om pleegouder te wo

Voor meer details, een informati

Celestijnenlaan 66 – 3001 Heverlee Gastgezinnen, logeergezinnen en steungezinnen gezocht

Tel: 0491 56 76 76

Vaak wordt pleegzorg enkel met kinderen geassocieerd. Maar

www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

ook zorgen voor een volwassene met een beperking is pleegzorg.

info@pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

De volwassene woont permanent in jouw gezin of komt af en toe logeren.

40

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


W

elzijn

Europese Vaccinatieweek “Vaccinatie en zwangerschap: nuttig, nodig, levensbelangrijk”

ocht�

De Europese Vaccinatieweek, dit jaar van 23 tot 30 april, is een

hij de vaccinatietoestand van de vrouw het best meteen na, zodat

jaarlijks initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

eventuele noodzakelijke vaccinaties nog vóór de zwangerschap

Tijdens die week wordt overal in Europa aandacht gevraagd voor

mogelijk zijn. Ook tijdens de zwangerschap kunnen sommige vaccins

het belang van vaccinaties. 52 landen doen mee. De Vlaamse

nog veilig toegediend worden, terwijl andere beter uitgesteld worden

s iets moeilijk. Somsschuift kunnen problemen zo hoog oplopen dat ouders overheid hetde thema ‘zwangerschap en vaccinatie’ naar eren kunnen voren zorgen. Pleegouders bieden aan deze ouders en kinderen en wil zodoende de campagne van vorig jaar versterken. De ndaag de daginformatiecampagne alsmaar meer mensen die hulp vragen bij de diensten richt zich naar vrouwen met een kinderwens n wij nieuwe pleegouders die een kind een warme thuis kunnen bieden.

tot na de bevalling.

gezinsleden uit tijdig over vaccinaties te praten. de als langdurende opvang. Wilmet jij hun een arts weekend, enkele weken, enkele “De vaccinatiegraad ligt de voorbije tien jaar behioorlijk hoog,” oor een kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een crisissituatie zegt Vlaams ministerbezorgen? van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo n kind een zorgeloze vakantie

tijdens het griepseizoen (begin oktober – eind februari) biedt een

en vrouwen die al zwanger of bevallen zijn, en nodigt hen en hun

Vandeurzen, “maar uit een studie van Kind en Gezin blijkt dat in

Als een zwangere vrouw niet gevaccineerd is tegen bijvoorbeeld kinkhoest, laat ze dat bij voorkeur nog doen. Kinkhoest is erg besmettelijk voor pasgeboren baby’s. En voor wie zwanger is griepspuitje de beste bescherming. Ook na de bevalling zijn vaccinaties nog doeltreffend om besmetting van de pasgeboren baby te voorkomen. Vanaf de leeftijd van 8 weken

kinderen en 1997 tieners zijn we dringend op zoek naar pleegouders. Zij de coverage gemiddeld slechts 76% was. Dat betekent dat n opvang!

wordt normaal gestart met vaccinatie van de baby zelf.

Dat zijnte destellen. 16-jarigen (en ouder) vangetrouwd, nu, waar ook de meeste om om zich was. kandidaat Alleenstaand, holebi, besmettingen bij voorkomen. Een bijkomende reden dus om tedie engestelde gezinnen of uit een andere cultuur: wij zoeken mensen hervaccineren als aan zwangerschap gedacht wordt.” onder zorgen.

Bij de start van de Europese Vaccinatieweek krijgen alle artsen-

toen ongeveer 24% (één vierde) van de kinderen ondergevaccineerd

vaccinatoren (huisartsen, gynaecologen, pediaters) een brief die hun speciale aandacht vraagt voor de volledigheid van de vaccinatie tegen mazelen, bof (dikoor) en rubella (rodehond).

Zwangerschap en vaccinatie

Als er een zwangerschapswens is, is het erg belangrijk dat een

Over zwangerschap en vaccinatie bestaan nog altijd misverstanden

vrouw beschermd is tegen rubella. Vrouwen die in de eerste

en onduidelijkheden. Een goede, volledige vaccinatie bij een

maanden van hun zwangerschap met rodehond besmet raken,

nnen en steungezinnen gezocht geplande zwangerschap is nochtans erg belangrijk. Een toekomstige t kinderen geassocieerd. Maar ook zorgenbeschermt voor eenniet volwassene mettegen moeder die zich laat vaccineren, alleen zichzelf volwassene ziektes woont als permanent in jouw gezin of komt af en toe logeren. mazelen, bof en rodehond, ze beschermt ook haar baby een vrijwilliger is ook mogelijkheid. Met een steunfiguur in de nog voor dieeen geboren is. volwassenenVaccinatie met een beperking mogelijk om op eigen benen te staan. vóór de zwangerschap is het meest aangewezen. Op dat

����

Aandacht voor vaccinatie tegen mazelen, bof, rubella en kinkhoest.

hebben een grote kans op een miskraam of een baby met aangeboren afwijkingen. De inenting gebeurt het best minstenséén maand vóór de zwangerschap en wordt gecombineerd met vaccinatie tegen bof en mazelen. Die laatste is geen banale ziekte en kan ernstige complicaties hebben met blijvende letsels of zelfs

moment kunnen nog alle vaccins worden toegediend, zonder enig

sterfte als gevolg. Mazelen betekent ook een extra risico voor de

gevaar voor de baby. Als een arts een kinderwens verneemt, gaat

zwangerschap

(Bijna) zwanger? Denk aan vaccinatie!

V.U.: Chris Vander Auwera, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

pleeggasten een plek geven?

ft voldoening. Ook jij kan door pleegouder te worden een wezenlijk de toekomst van een pleegkind of pleeggast. Denkt u eraan kinderen te krijgen? Of bent u al zwanger? Praat dan met uw arts over vaccinaties.

Een toekomstige moeder die zich laat vaccineren, beschermt niet alleen zichzelf. Ook de baby profiteert mee. Een goed gevaccineerde moeder beschermt haar baby al van vóór de geboorte tegen verschillende ziektes. Van een ideale start gesproken!

Een vroege bescherming

Brussel organiseert regelmatig informatieavonden voor voor uw toekomstige baby mensen die het = vaccinatie orden. Kijk zeker eens op onze website voor de exacte data. vóór, tijdens of na Ga nog vóór u zwanger bent langs bij uw arts en laat nakijken welke vaccins u het best kunt krijgen. Bent u al zwanger? Ook dan is vaccinatie in een aantal gevallen sterk aan te raden. In deze folder vindt u een paar aandachtspunten die u met uw arts kunt bespreken.

uw zwangerschap

Praat er op tijd over met uw arts. iepakket en al je vragen kan je terecht bij:

Deze folder werd gemaakt in het kader van de Europese Vaccinatieweek. Meer info op www.vaccinatieweek.be

Baby op komst? Vaccinatie beschermt uw baby vóór u zwanger bent en tijdens uw zwangerschap. Praat er op tijd over met uw arts!

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Koning Albert II-laan 35 bus 33 1030 Brussel

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

41


W

elzijn

Resultaat gezondheidsmaand

Voor het zevende jaar op rij riepen we in Pepingen de maand april uit tot gezondheidsmaand. De voorbije jaren schonk de gemeente speciale aandacht aan bewegen en gezonde voeding. Vorig jaar stond de gezondheidsmaand in het teken van ‘Oren heb je om te horen’. In 2011 GINGEN we (en gaan we nog steeds), samen met heel wat verenigingen (zoals KVLV, Ziekenzorg, Pasar), de plaatselijke basisscholen Harten Troef en Spring-in-‘t-veld, de buitenschoolse kinderopvang De Kinderschuur, de kinderraad, de woonzorgcentra Mater Dei en H. Vander Stokken en de ouderenadviesraad VOOR ‘Fit in je hoofd’. Dit betekende niet alleen meer bewegen/stappen of gezonder eten, maar ook volhouden en je hoofd vrij maken om anders en gezonder te leven.

het huiskoor van de WZC. Alle activiteiten kan je nog eens bekijken op de website www.pepingen.be/gezondheidsmaand.

Naast enkele klassiekers zoals de lessenreeks ‘Start

Samen met LOGO Zenneland (Lokaal GezondheidsOverleg)

2 run’, de bewegingssessies met schoolkinderen in de

maakten we eveneens een 10.000-STAPPENplan.

woonzorgcentra, de buitenspeeldag, de sportdag, de Tai Ji-lessen, de scholenloop voor een goed doel, de gezonde

Niet alleen kan je door te bewegen ernstige ziekten helpen

tussendoortjes voor de kinderen en het personeel van de

voorkomen, je houdt ook je gewicht en bloeddruk op peil. Iedereen vaart wel bij voldoende lichaamsbeweging en soms hoef je niet eens veel stappen te zetten om ergens te geraken. Daarom schilderde de kinderraad in het centrum van Pepingen een stappenroute uit van de school naar het gemeentehuis, de Kinderschuur en de post. Iedereen kon gratis een stappenteller lenen en zijn/haar stappen of kilometers doorgeven. We plaatsten op het gemeenteplein een scorebord waarop het aantal stappen bijgehouden werd. Op zaterdag werd de gezondheidsmaand afgesloten met een bezoekje aan de woonzorgcentra en een 4.000-stappenwandeling in en rond het mooiste plekje van Pepingen (georganiseerd i.s.m. PASAR) en het paradijsplekje van de geboorteboomgaard. Het totaal aantal gelopen of gefietste kilometers van de maand

42

gemeente en het OCMW, de dansinitiatie door Dance Inn, de

april 2011 = 6.434 km

ochtendgymnastiek op school, werden er heel wat nieuwe

En de gelukkige winnaars van de fruitmanden zijn:

activiteiten georganiseerd zoals lachyoga voor jong en oud, de

- Maurice Cochez

start 2 walk, computerlessen voor en door senioren, aquagym

- Mia Keymolen

en sauna, infonamiddag over onthouden en vergeten, een

- Natasha Lostermans

dauwwandeling van de Landelijke gilde, samen zingen met

Zij krijgen binnenkort het geschenk thuis bezorgd!

Gemeentelijk infoblad • juli 2011


O

cmw

Opvoedingsondersteuning Sinds 2007 is er een decreet opvoedings-

in mei 2010 was dit de Samenspeeldag

of in de crèche werken rond gezonde

ondersteuning van kracht waarin bepaald

in het OC Ter Loo in Bellingen en in 2011

voeding, waar vind ik meer informatie?

werd dat opvoedingsondersteuning een

de Opvoedingsbrunch in het domein

Voor vragen en/of twijfels over de

kerntaak van de gemeenten is.

Uidekrij in Gooik. Sinds begin 2011 is

opvoeding van kinderen en jongeren

er een opvoedingspunt in elke Pajotse

tussen 0 en 18 jaar, kan je vanaf nu

Het overlegplatform ‘Opvoedings-

gemeente! De zeven opvoedingspunten

terecht bij een opvoedingspunt in het

ondersteuning in het Pajottenland’

in het Pajottenland zijn het resultaat

Pajottenland.

ontstond in 2009 omdat de OCMW’s

van een samenwerking tussen de

Natasja Lories is de coördinator

samen met andere opvoedkundige

7 OCMW’s en gemeenten van het

opvoedingsondersteuning van

organisaties wilden nadenken over het

Pajottenland (Bever, Galmaarden,

Pajottenland en zij kan je informatie

thema opvoeding. Sindsdien komen alle

Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en

geven over opvoeding via folders en

actoren van de regio die rond opvoeding

Roosdaal), het CAW Delta en de Vlaamse

brochures. Indien nodig biedt ze je een

werken, tweemaal per jaar samen voor

coördinatoren opvoedingsondersteuning

luisterend oor en tips of gaat ze met jou

netwerking en informatie-uitwisseling.

van het preventieteam Vlaams-Brabant

op zoek naar het meest gepaste antwoord

Overzicht van de deelnemers: de

en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

op je vragen en bezorgdheden. Kom

gemeenten Gooik, Herne, Lennik en

(Agentschap Jongerenwelzijn).

gerust eens kennis maken! Je kan voor meer informatie terecht op de website

Pepingen en de OCMW’s van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,

Wat is opvoedingsondersteuning?

www.opvoedingspuntpajottenland.be of je

Pepingen en Roosdaal, de alcohol- en

Ouders en andere opvoedings-

kan contact opnemen met Natasja Lories,

drugpreventiemedewerker Pajottenland,

verantwoordelijken (zoals onthaalouders,

via GSM 0473 47 07 66 - opvoedingspunt.

het Huis van het Kind, het CKG Centrum

begeleid(st)ers in crèches, leerkrachten)

pajottenland@gmail.com

voor het Jonge kind, Kind en Gezin,

willen zo goed mogelijk opvoeden maar

Je kan in het OCMW Pepingen (Kerkstraat

CAW Delta en het JAC, het Vrij CLB

hebben vaak vragen en nood aan advies.

2) bij het opvoedingspunt terecht op de

Halle en Ninove, het CLB GO! Halle,

Zij vinden/denken dat het anders moet

2e donderdag van de maand van 15 tot 16

Begeleid Wonen Pajottenland, Arch’educ,

of zou kunnen, maar weten niet goed

uur en/of op afspraak.

de Cel Kindbeleid van de provincie

hoe ze dit moeten aanpakken. Steun

Vlaams-Brabant en het Preventieteam

van familie en vrienden zijn belangrijk,

Je kan in de naburige gemeenten terecht

Jongerenwelzijn.

maar bijkomende ondersteuning kan

op één van volgende dagen en tijdstippen:

meer vertrouwen geven. Heeft u ook

1e woensdag van de maand

Uit het overlegplatform groeide

vragen zoals: Mijn baby slaapt nog niet

OCMW Lennik 9u -10u

in 2010 de werkgroep ‘Vorming

door en dat vind ik heel vermoeiend.

OCMW Herne 11u -12u

opvoedingsondersteuning’ die

Hoe ga ik om met de driftbuien van

OCMW Bever 13u -14u

gecoördineerd wordt door Arch’educ.

mijn peuter? Mijn 3-jarig zoontje gaat

In 2011 wordt de ‘opvoedingscarroussel’

naar de kleuterschool en is nog niet

georganiseerd: in elke Pajotse

zindelijk. Mijn kind is heel erg verlegen,

OCMW Galmaarden 13u - 14u

gemeente heeft een infoavond over

hoe geef ik meer zelfvertrouwen? Hoe

OCMW Pepingen 15u – 16u

een opvoedingsthema plaats - thema

stel ik regels en grenzen? Mijn zoon zit

OCMW Gooik 18u - 19u

en data worden op elkaar afgestemd.

altijd aan zijn computer. Onze dochter

Tijdens de week van de Opvoeding

heeft het moeilijk met de regeling van

organiseert deze werkgroep samen met

co-ouderschap. Hoe praat ik met mijn

de provincie een Dag van de Opvoeding:

rebelse puber in huis? Ik wil in de klas

Gemeentelijk infoblad • juli 2011

OCMW Roosdaal 2e donderdag van de maand

43


O

cmw

Begeleiderspas Met de provinciale

2011 Europees Jaar van de Vrijwilliger 2011 werd uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Bedoeling is een

begeleiderspas mag

vrijwilligersvriendelijk klimaat creëren, kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbeteren, het (h)

de begeleider van een

erkennen van vrijwilligerswerk en de meerwaarde ervan onder de aandacht brengen.

persoon met een handicap gratis mee naar het theater, een

Het OCMW van Pepingen wil daarom graag haar

optreden, een sportmanifestatie,

MMC-vrijwilligers nog eens extra bedanken voor al

tentoonstelling, …

hun inzet. Zij vervoeren niet alleen de mensen, maar

De persoon met een handicap betaalt

bieden ook een luisterend oor. Wil jij je ook inzetten

zelf wel de toegangsprijs maar de

voor onze Pepingse inwoners die niet meer mobiel

begeleider krijgt gratis toegang.

zijn of zich moeilijk kunnen verplaatsen?

Wil je hierover meer weten ?

Neem dan contact op met Marleen

Surf dan naar

op het nr. 02 356 32 24 en maak deel

www.vlaamsbrabant.be/handicap.

uit van onze gemotiveerde ploeg!

Sterbellen De kinderen hebben hun eigen leven, de kleinkinderen worden groter, vrienden vertrekken, verhuizen of gaan naar het rusthuis, … De eenzaamheid wordt langzaam groter. Doe je graag eens een “klapke” ? Wil je wel eens met iemand anders praten dan de dokter, poetsvrouw, postbode? Dan is Telefoonster Pajottenland iets voor jou. Vrijwilligers uit Pepingen bellen je regelmatig op om te horen hoe het is, wat er die week allemaal gebeurd is, … Interesse? Telefoonster Pajottenland zoekt nog steeds vrijwilligers voor Pepingen. Ben jij geëngageerd, wil jij je inzetten tegen de eenzaamheid ? De vrijwilligers krijgen regelmatig vorming en ontvangen € 0,50 per telefoongesprek. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met Stefaan De Tandt (Coördinator Telefoonster) 02 532 05 33 of telefoonster.pajottenland@telenet.be.

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)................................................................................................................................................... Adres (*)....................................................................................................................................................................... Telefoonnummer.......................................................................................................................................................... E-mail.......................................................................................................................................................................... Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*)............................................................................................................................................ ◯ defecte openbare verlichting

◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten

Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

Infoblad editie juli 2011

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:

Profile for Pepingen

Juli 2011  

Pepingen Info Juli 2011

Juli 2011  

Pepingen Info Juli 2011

Profile for pepingen
Advertisement