Page 1

Typnadovol enku CROATI A.

Chor v át s k os amôž e poc hv ál i ťj e dný m zna j č i s t e j š í c hmôrak r á s ne ž i a s r i v é hos l nk a . Mi nul é l e t ot a m bol š é f r e da k t or abol ot a m úž a s ne .Vl ny bol i obr ov s k é . Mor ebol o

MAGASINE OK  

T y p n a d o v o l e n k u C R OAT I A. Chorvátskosamôže pochváli ťjedným znaj- čistejšíchmôrakrásne žiasrivéhoslnka.Minulé letotam bolšéfr...

MAGASINE OK  

T y p n a d o v o l e n k u C R OAT I A. Chorvátskosamôže pochváli ťjedným znaj- čistejšíchmôrakrásne žiasrivéhoslnka.Minulé letotam bolšéfr...