Page 1

Funded by European Union ဥေရာပသမဂၢမလ ွ ဒ ႈ ါန္းသသ္္။

ကေလးသူငယ္ကာကြယေ ္ စာင့္္ေေရွာက္ေရး အေၾကာင္းအရာမမားကကို ကေလးသူငယ္မမားအား သင္ၾကားျ င္း ‘Sticks and Stones’ Toolkit

Teacher’s Manual ဆရာကကင ို ္လက္စြြဲစာအိုပ္ (၇တန္းကေလးမမားအတြက္)


မာတကကာ သင္တန္းအစစအစဥ္မမားအားေမာ္ဂမ္းအလကက ို ္ေကာ္ျပျ င္း ေမာ္ဂမ္း (၁) အ မင္း မင္းရင္း းွစ ေစျ င္း အစစအစဥ္ (၁)္။ လူဘင္ဂကမ ို မား (People Bingo) အစစအစဥ္ (၂)္။ အငယ္တန္းအင္တာာမ္းသမား ေမာ္ဂမ္း (၂) အ ၱရာယ္ကင္းေစကကဖို႕ို အတူတတ ူ ြလ ြဲ ပ ို ၾ္ ကစကဖို႕ို အစစအစဥ္ (၃)္။ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို သင္ယူေလ့္ေလာျ င္းသေဘာတူသစ မက္ ေမာ္ဂမ္း (၃) ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ု

၏ာႏၶာ၊ ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ပကင ို သ ္ သ္္။

အစစအစဥ္ (၄)္။ ကၽြ ို္ပ္ဟာ ဘယ္သလ ူ ြဲ ေမာ္ဂမ္း (၄) ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မသ ႈ သ္ အ င ြ ့္ေအ ္ ေရးတစ္ရပ္ျကစ္သသ္္။ အစစအစဥ္ (၅)္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မႈအ ြင့္ေအ ္ ေရး ေမာ္ဂမ္း (၅) ကမန္းကမန္းမာမာ ွင့္ေ္ အ ၱရာယ္ကင္းစြာေနာိုကငျ္ င္း အစစအစဥ္ (၆)္။ ကဒ္ကစားနသ္း ဘာအတြကလ ္ ကအ ို ပ္သလြဲ အစစအစဥ္ (၇)္။ အေကာင္း င ွ ့္ေ္ အဆိုကး ေရြး မယ္မႈ အစစအစဥ္ (၈)္။ ံစားမႈျပ ေျမပိုံ အစစအစဥ္ (၉)္။ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို ုလမ္း ရစး ေမာ္ဂမ္း (၆) ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ ွင့္ေသ ္ က္ဆကင ို သ ္ သ့္္ေအ ၱရာယ္မမားကိုက မွတသ ္ ားသကရျွက င္း အစစအစဥ္ (၁၀)္။ ေဘးအ ၱရာယ္ျကစ္ေနသသ့္္ေအ မကနတ ္ ြင္ - သင္ဘာေတြလိုပ္မွာလြဲ အစစအစဥ္ (၁၁)္။ သင့္္ေေတာ္ေသာ ွင့္ေ္ မသင့္္ေေတာ္ေသာ ာကေတြဖို႕မႈမမား အစစအစဥ္ (၁၂)္။ မကမတ က ကဖို႕ို ရပ္ရြာအေျ အေနျပ ေျမပိုံေရးဆြျြဲ င္း အစစအစဥ္ (၁၃)္။ အြန္လကင ို ္းေပးတြင္ အ ၱရာယ္ကင္းစြာေနျ င္း ေမာ္ဂမ္း (၇) ာိုတေ ္ ကာ္ေျပာၾကားျ င္း င ွ ့္ေ္ ပံပ ့္ေ ကးို မႈအရင္းအျမစ္မမား အစစအစဥ္ (၁၄)္။ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို ကကက ို ာကြယ္ေစာင့္္ေေရွာက္ေသာကြန္ရက္ ေျမပိုံေရးဆြျြဲ င္း အစစအစဥ္ (၁၅)္။ မွတ္ပါႏၶာ၊ ေရွာင္ပါႏၶာ၊ ေတာင္းပါ္။ ေမာ္ဂမ္း (၈) ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ုအနာဂတ္လပ ို ေ ္ ဆာင္ မက္မမား အစစအစဥ္ (၁၆)္။ ပိုကစတာ ပိုံစာ ံ တ ို ္ေရးဆြျြဲ င္း အစစအစဥ္ (၁၇)္။ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို ဘာလိုပ္ ိုကင္မလြဲ/အေကာင္ာသ္မသ့္္ေအစစအစဥ္ေရးဆြျြဲ င္း


ေမာ္ဂမ္း (၁) အ မင္း မင္းရင္း းွစ ေစျ င္း အစစအစဥ္(၁) လူဘင္ဂကမ ို မား (People Bingo ) အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၃၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား ကေလးသူငယ္မမား တစ္ဥစး ွင့္္ေ တစ္ဥစး ေတြဖို႕ဆိုံကကဖို႕ို အ ြင့္ေအ ္ လမ္းေပးရန္ ွင့္ေ္ အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္စတ က ္္ါတ္မမား စတင္ျကစ္ေပးလာကိုကဖို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္္။ သင္တန္းပံ့္ေပကးို ေပးမသ့္္ေသူ ွင့္္ေ ကေလးသူငယ္မမားအၾကား ဆက္ဆံေရးတသ္ေဆာက္ ိုကင္ေစရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပအ ိုံ ဆင့္ေ္ဆင့္္ေ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမွ

စာေၾကာင္း၁၅ေၾကာင္း

မွ

အေၾကာင္း၂၀ေလာက္ာက

ႀက တ က င္ျပင္ဆင္ာားပါ္။

၎ာြဲတြင္ ဘယ္သက ူ တစ္ဥစးတသ္းေသာကေလးလြဲ္။ ဘယ္သက ူ အကမ္မွာ အငယ္ဆိုးံ ကေလးလြဲ္။ ဘယ္သ႔မ ူ ွာ အကကိုရလ ွက ြဲ္။ ဘယ္သူမွာ အမ/ သစမ ရွလ က ြဲ္။ ဘယ္သက ူ အကကိုး/ အကြားေတြန႔ြဲ တူတူ ေနလြဲ္။ ဘယ္သူ ၾကက္သားၾကက က္လြဲ္။ ဘယ္သ႔ူ နာမသ္က *** စာလံိုးနြဲ႔ စလြဲ္။ … စသသ္ျကင့္္ေ ပါ၀င္ပါေစ္။ ကေလးမမားကကို ၎တက႔အ ို မင္း မင္း ရင္း းွစ မွ ရေစရန္ အျပန္အလွန္ ေမး ြနး္ မမား ေမးပါေစ္။ ာက႔ေ ို နာက္ ၎တက႔အ ို မင္း မင္းု တူသစေသာအ မက္မမားကကို စတင္၍ရွာေကြသတကျပ ကိုင္းပါ္။ ကေလးမမားအား စသ္း၀ကင ို း္ ပိုံစံ မတ္တပ္ရပ္ေစ၍ သင္က ၎တက႔အ ို မင္း မင္း ေမးာားေသာ ေမး ြနး္ မမားမွ ေျကၾကား မက္မမားကကို တေၾကာင္း မင္းစစ ကတ္ျပပါ္။ ကတ္ျပေသာစာေၾကာင္းသသ္ စက္ဝကင ို ္းတြင္ရပ္ေနသူ ကေလးမမားာြဲမွ

တကက ို ဆ ္ ကိုငမ ္ ွ ရွကသသ့္္ေ

(စာေၾကာင္းကတ္တပစးသြားသသ့္္ေေနာက္

ကေလးသူငယ္သသ္ စက္ဝကင ို ္းအႀကစး

စက္ဝကင ို ္းအတြင္းသိုကဖို႕

ဆစသကဖို႕ို

ေျပး၀င္လာရပါမသ္္။

ျပန္သြားရမသ္ႏၶာ၊

လႈပ္ရွားမႈသသ္

တပစးဆိုးံ ပါသသ္္။) ာကျို ကစ္စဥ္ကကို စာေၾကာင္းအားလံိုး ျပစးသသ္အာက ာပ္ ါာပ္ ါ ျပ လိုပေ ္ ပးပါ္။ ကစားနသ္းအတပစးတြငႏၶာ၊္ ဘယ္သူ

ေတြ

လူတကင ို ္းသသ္

ကေလးသူငယ္မမားစက္ဝကင ို ္းပိုံစံရပ္ေနစဥ္ႏၶာ၊

စက္ဝကင ို ္းအတြင္း

လာရပ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက

ကြျြဲ ပား

မတူသစၾကေသာ္လသ္း

စာေၾကာင္းတစ္ ိုကတ္တကင ို ္း

ဘယ္သမ ူ ွတ္မသ က လြဲ

ဆိုကတာကိုက

ေမးပါ္။

တူသသ့္္ေအရာမမားလသ္းရွကသသ္ဆကတ ို ာကိုက

အေလးအနက္ာား ေျပာၾကား ေပးပါ္။ ကေလးသူငယ္ တစ္ဥစး မင္းစစု နာမသ္မမားကိုက ျပန္လသ္ေျပာျပျ င္းအားျကင့္္ေ ကစားနသ္းကိုက အဆိုးံ သတ္ လိုကက္ပါ္။


သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား သင္တန္းပံ့္ေပကးို ေပးသူသသ္ အနသ္းဆံိုးကေလး(၂)ဥစးအတြကတ ္ ူသစ ကိုင္မွ ရွကမသ့္္ေ အေၾကာင္းအရာကိုက ေရြး မယ္ျပင္ဆင္ာားကိုကဖို႕ သတကျပ ပါ္။္။ သက႔မ ို ဟိုတလ ္ ွမင္ ကေလးတဥစးတသ္းသာ စက္၀ကိုင္းအတြင္းေရာက္ေန ပါက ကေလးမွာ တဥစးတသ္းသစးျ ား ာ ြြဲ ြကေ ္ နရသသ့္္ေ ံစား မက္မမက း ရရွသ က ြား ကိုင္သသ္္။ ကစားနသ္းကကို

ပ္သက ြ သ ္ ြကက ္ စားပါႏၶာ၊

သကိုဖို႕မဟိုတ္ပါက

ကေလးသူငယ္မမား

ပမင္းသြား ကိုင္သသ္္။

သကိုဖို႕ေသာ္ စက္ဝကင ို ္းအတြင္းေရာက္ေနသသ့္္ေကေလးသူငယ္မမား ဆ ၵရွကမသ္ဆကပ ို ါက ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ ေျပာ မင္ သသ့္္ေ စကားမမားရွကပါက ေျပာ ိုကင္ကကဖို႕ို အ ြင့္ေအ ္ လမ္းေပးပါ္။ မသန္စမ ြ ္းေသာ ကေလးသူငယ္မမားပါဝင္ပါက ၄င္းတိုကဖို႕ု လိုကအပ္ မက္မမားကိုကလသ္း ာသ့္္ေသြင္းစဥ္းစားကိုကဖို႕ သတကျပ ပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားအားလိုးံ ပါဝင္ င ိုက္ ္ေအာင္ စစစဥ္ေဆာင္ရက ြ ္ပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား သင္တန္းတစ္ေလွမာက္လိုံး အကြဖို႕ြဲ ငယ္မမားျကစ္ေစကိုကဖို႕ ေကာ္ျပ မက္/စာေၾကာင္းအ မက္မမားကိုက အသိုံးျပ ပါ္။ ဥပမာ - အငယ္ဆးိုံ ကေလမမား အကြဖို႕ြဲ ္။ အ မကန္ရမသ္ဆက္ပ ို ါက ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕အမသ္ကဒ္မမားအတြက္ ကိုကယ့္ေက ္ ကက ို ကယ ို ္ ျပ လိုပ္ ကင ို ္းပါ္။ ေလ့္ေကမင့္္ေ န္းကိုက စက္ဝကင ို ္းပိုံစံျကင့္္ေ သင္တန္းပံ့္ေပကးို ေပးသူမွ စာေၾကာင္းမမားကိုက ကတ္ျပမသ့္္ေအစားႏၶာ၊ ကေလး သူငယ္မမားက စာကတ္တတ္ပါက ၄င္းတိုကဖို႕ကကို စာေၾကာင္းမမားေပး၍ ၄င္းစာေၾကာင္း အံဝင္ေသာ ကေလးသူ ငယ္ အနသ္းဆိုံးတစ္ဥးစ အကြဖို႕ြဲ ႀကစးာြဲမွာ ရွာေကြ ကင ို ္းပါ္။ ပာမဥစးဆိုးံ တပစးသသ့္္ေသသ ူ သ္ အ ိုကင္ရသသ့္္ေသူ ျကစ္ပါသသ္္။__


အစစအစဥ္ (၂) အငယ္တန္း အင္တာာမ္းသမား အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၄၅ မကနစ္ မွ ၆၀ မကနစ္ ာက ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမား တစ္ဥစး ွင့္္ေ တစ္ဥးစ ေတြဖို႕ဆိုံကကဖို႕ို အ ြင့္္ေအလမ္းေပးရန္ င ွ ့္ေ္ အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္စကတ္ ္ ါတ္မမား စတင္ျကစ္ေပးလာကိုကဖို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ကိုကယ္ ွင့္ေယ ္ င္က မသကေသးသသ့္္ေသူမမား ွင့္္ေ ွစ္ေယာက္တစ္တြြဲ တြြဲ ကင ို ္းပါ္။ အ မင္း မင္း အျပန္အလွနသ ္ ကလာေစရန္အတြက္ ကေလးတစ္ဥစး မင္းစစ ၅ မကနစ္မွ ၁၀ မကနစ္အတြငး္ အျပန္အလွန္ အင္တာာမ္း ကင ို ္းပါ္။ အင္တာာမ္းသသ့္ေ္သသ ူ သ္ အင္တာာမ္း ရ ံ မသ့္္ေသူအျကစ္ အျပန္အလွနေ ္ နရာလြဲပါ္။ အားလိုံးအင္တာာမ္းတပစးသြားသသ့္္ေအ ါႏၶာ၊ မကမတ က ကဖို႕ို အင္တာာမ္းာားသသ့္ေ္သက ူ ကို အကြဖို႕ြဲ ႀကစး ွင့္ေ္ မကတ္ဆက္ေပးကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား ကေလးမမားသသ္ မကမအ က ေကာ္မမားု နာမသ္ကကို မမွတ္မပ က ါက ကေလးမမားအားလံိုး ၎တက႔န ို ာမသ္မမားကကို အိုပ္စိုၾကစးအတြင္းသက႔ာ ို ပ္မံေျပာေစ၍အာပ္ာပ္မတ ွ ္မကေနပါေစ္။ ဤေလ့္ေကမင့္္ေ န္းသသ္ ကေလးအိုပ္စိုမမားလွမင္ ျပန္လသ္တင္ျပ မကန္ အလြန္ရွသ္ၾကာစြာယူတတ္သသ့္္ေအ တြက္ ကေလးမမားျငစးေင႔ြ ကိုင္သသ္ကကို သတကျပ ပါ္။ ာိုကသက႔ို အေျ အေနတြင္ ျပန္လသ္တင္ျပရာရာ၌ နာမသ္အပါ အ၀င္ အေၾကာင္းအရာ (၃) ႏၶာ၊ (၄) က ို ကိုသာတင္ျပ ကင ို ္းပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ဤလိုပ္ငန္းစဥ္အတြငး္ ကေလးမမားကကို မကမေ က မးျမန္းေသာသူအတြက္ နာမသ္ကဒ္မမားကကို ျပ လိုပ္ေစျပစး ၀တ္ဆင္ ကိုငး္ ပါ္။


ေမာ္ဂမ္း (၂)္။ အ ၱရာယ္ကင္းေစကိုကဖို႕ အတူတတ ူ လ ြြဲ ပ ို ၾ္ ကစိုကဖို႕ အစစအစဥ္ (၃) ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ု သင္ယေ ူ လ့္ေလာျ င္း သေဘာတူသစ မက္ အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား သင္တန္းကာလအတြင္း အက႔လ ြြဲ ကိုကလ ္ ိုပ္ေဆာင္မွ မမားရာ၌ ာားရကွရမသ့္ေ္ သေဘာတူသစ မက္မမားကကို ေရးဆြြဲ ကိုင္ရန္္။ ကေလးသူငယ္မမားအား အတူတကြ ပူးေပါင္းလိုပ္ေဆာင္ ိုကင္ရန္ အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမား ေပး ိုကင္ရန္ ွင့္ေ္ ာကသ ို ႔လ ကို ိုပ္ကကိုငျ္ င္းျကင့္္ေ တစ္ဥးစ ကကတ ို စ္ဥစး ပကမ ို န ိုက ားလသ္မွ ရွလ က ာေစရန္္။ တစ္ဥစး ွင့္ေတ္ စ္ဥစးဆက္ဆံရမသ့္ေ္ နသ္းလမ္းအမမက းမမက းကကို ေကာ္ာိုတတ ္ တ္ေစရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္္ေဆင့္္ေ ကေလးမမားကကို အကြ(႔ြဲ ၄)ကြ႔ြဲ ကြ႔ြဲ ကိုင္းျပစး တစ္ကစ ႔ြြဲ စကကိုစက္ မပ္အၾကစးမမား ွင့္ေ္ ေဆာ့္ေပင္မမားေပးပါ္။ သင္တန္းကာလအတြင္း လံိုျ ံ စကတ္ မရမွ ွင့္္ေ ေပမာ္ရြင္ေအာင္ ေစရန္အတြက္ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို ဘယ္လိုက အတူတကြ

လိုပ္ေဆာင္မွာလြဲဆကသ ို သ့္္ေအေပး

အားလိုံးသေဘာတူ

လိုပ္ေဆာင္ျ င္းသသ္

အေရးႀကစး

ေၾကာင္း ရွငး္ ျပပါ္။ အကြဖို႕ြဲ တကိုင္း (၁၀)မကနစ္မွ (၁၅) မကနစ္အတြင္း သေဘာတူသစ မက္တြင္ ဘာေတ ြ ပါသင့္ေ္သလြဲဆတ ကို ာကကို ေဆြးေ ြးတပစး စာရြက္ႀကစးေပးတြင္ မေရး ကင ို ္းာားပါ္။ အိုပ္စိုကြဖို႕ြဲ လိုပေ ္ ဆာင္ မက္ကကို ရပ္နားေစျပစးေနာက္ ေအာက္ပါသညန္ၾကား မက္အတကင ို ္း အကြဖို႕ြဲ တစ္ကြဲြဖို႕ မင္းစစကကို တာ၀န္ေပးပါ္။ (အကတအ ္ တြင္းာသ့္ေ္ာားေသာနံပါတ္မမားကကို တကြြဲဖို႕ မင္းစစ ေရြး မယ္ ကွ က္ယူပါေစ္။) အကြ႔ြဲ ၁ - စကားသာေျပာ ကိုင္သသ္္။ အကြ႔ြဲ ၂ - ပံိုသာဆြဲြ ကိုင္သသ္္။ အကြ႔ြဲ ၃ - စကား မေျပာ ကိုင္ႏၶာ၊ လမ္းမေလွမာက္ င ကို ္ႏၶာ၊ ပံိုမဆြြဲ ကိုင္္။ အကြ႔ြဲ ၄ - စာသာ ေရး ိုကင္သသ္္။ ာက႔ေ ို နာက္အက႔တ ြြဲ ို မင္းစစကကို ၎တက႔ု ို စကတက ္ ူးမမားကကို အိုပ္စိုၾကစးဆစသ႔ကို မတင္ျပမစ ျပင္ဆင္ကဖို႕ကို အ မကန္ ၁၀ မကနစ္ေပးပါ္။ အေျ

ံစသ္းမမဥ္းမမားကိုက အကမဥ္း မ ပ္၍ သေဘာတူမရ ႈ ယူကာ စာရြကႀ္ ကစးေပးသိုကဖို႕ မေရးပါ္။

ကေလးသူငယ္မမားကိုက အေၾကာင္းကိုက

ရွင္းျပပါ္။

ေကမးးူးတင္စကားေျပာပါ္။ ာြက္ေပါက္ႏၶာ၊

ာိုကဖို႕ေနာက္

အကမသ ္ ာမမားက့္ေြဲသဖို႕ကို

အေၾကာင္းကကို ေသ မာေအာင္ ာသ့္ေ္သြငး္ ေျပာၾကားပါ္။

ေနာက္လာမသ့္္ေ

အေရးႀကစးသသ့္ေ္

သင္ န္းစာမမား

ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္း


သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရး ွင့္္ေ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ေရးဆိုကင္ရာ ကကစၥ ွင့္ေပ ္ တ္သက္၍ ေပးေပါက္ လာေသာအရာမမားကိုက ေသ မာမႈရွကေအာင္ ေဆာင္ရြကပ ္ ါ္။ တစ္ကဖို႕ြဲြ မင္းစစု တင္ျပမႈတပစးတိုကင္း ၄င္းတိုကဖို႕ေျပာဆိုကဆက္သယ ြ ္မက ႈ န္ဖို႕သတ္ မက္မမား ဘယ္လကို ကြာျ ား ေၾကာင္းကကို အကြဖို႕ြဲ ႀကစးအတြင္း ေဆြးေ းြ ပါ္။ တစ္ ါတစ္ရံ မကမက က ယ က ို ္ကကို နားလသ္ကကိုဖို႕ ႀက းက စားရာတြင္ အ က္အ မ ြဲ မားရွတ က တ္ေၾကာင္း မကတဆ ္ က္ေဆြးေ ြးျပပါ္။ အကြဖို႕ြဲ ာြဲတြင္

မသန္စမ ြ း္ ေသာ

ကေလးသူငယ္မမားရွကပါက

၄င္းကေလးသူငယ္မမား

အျပသ့္္ေအဝပါဝင္ ေဆာင္ရက ြ ္ ိုကင္ေအာင္ အကြဖို႕ြဲ ဘယ္လကက ို ြြဲဖို႕မွာလြဲဆကတ ို ာကိုက စဥ္းစားကိုကဖို႕လကပ ို ါမသ္္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား သင္တန္းတေလွမာက္လိုးံ တြင္ သင္တန္းသားမမားကကယ ို တ ္ ကိုင္

မမွတာ ္ ားေသာ အေျ

ံစသ္းကမ္းမမားကကို

နံရံေပးတြင္ မေရးာားပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားု သေဘာတူသစ မက္မမား ာင္ရွားေအာင္ ၄င္းစာရြက္ေပးတြင္ လက္မွတာ ္ ကးို ာား ိုကင္းပါ္။ ကေလးမမားုအျပ အမူ ွင့္္ေ ပတ္သက္၍ ျပန္လသ္အသကေပးရန္ လကိုအပ္လာသသ့္္ေအ ါ သင္တန္းတြင္း မမွတာ ္ ားေသာသေဘာတူသစ မက္ကကို ျပန္လသ္အသကေပးပါ္။ သင္ န္းစာတ ို ွင့္ေတ ္ ိုအၾကား ေ တၱမွမအနားေပးသသ့္္ေအ မကန္ ရွသ က သ့္္ေအ ါမမားတြင္ ကေလးသူငယ္မမား ကကို ၄င္းတက႔ု ို အျပ အမူ ွင့္္ေပတ္သက္၍ ဒကိုငယ ္ ာရစက႔ြဲသ႔ကို မွတ္စိုမမက းေရးသား ကိုင္းပါ္။ ာကသ ို ႔ေ ကို ရးသားေစျ င္းျကင့္ေ္ ဆက္ဆံမပ ႈ ိုံစံမမားကကို သတကာားမကလာ ကိုင္သလကိုႏၶာ၊ အျ ားသူမမားကလသ္း မကမက က ကယ ို ္ မသ္သကဖို႕ို ဆက္ဆံမႈျပ သလြဲ ဆိုကတာကိုကလသ္း သတကာားမကပါလကမ့္ေမ ္ သ္္။ ( ာိုကေဆာင္ရြက္ မက္သသ္ အျပ အမူဆကင ို ္ရာ ေနာက္ဆက္တြြဲ အကမ ကးဆက္မမားကိုက သကရလ ွက ာပါလကမ့္ေမ ္ သ္ႏၶာ၊ )


ေမာ္ဂမ္း (၃)္။ ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ု

၏ာႏၶာ၊ ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ပကင ို သ ္ သ္္။

အစစအစဥ္ (၄) ကၽြ ္ိုပဟ ္ ာ ဘယ္သလ ူ ြဲ ? အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား အ္ကကရသ္မွန္း မက္မွာ ကေလးမမားအေနျကင့္္ေ မကမတ က ကဖို႕ို ုအရသ္အ မင္း ွင့္ေ္ စြမ္းရသ္တ႔က ကို ကို သကရွကတပစး အသကအမွတ္ျပ မႈကကို ပံ့္ေပကးို ေပရန္ႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမားု မကမက က ယ ကို ္ကကို ယံိုၾကသ္တန္ကကးို ာားမႈကကို တသ္ေဆာက္ျ င္းသသ္ အေရးႀကစးသသ့္္ေအဆင့္္ေ ျကစ္သသ္္။ ာက႔အ ို ျပင္ ဤေလ့္ေကမင့္္ေ န္းသသ္ တစ္ဥစးကကိုတစ္ဥစး ပကျို ပစး င္မင္မွ ရရွေ က စရန္ အ ြင့္ေအ ္ လမ္းမမား ာပ္မံကန္တးစ ေပးျပစး ပူးေပါင္းပါ၀င္မွ မမားတြင္ အ မင္း မင္း ယံိုၾကသ္မွ ကကို ပကမ ို ကို တသ္ေဆာက္ င ကို ္ေစရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပအ ိုံ ဆင့္္ေဆင့္ေ္ ကေလးသူငယ္မမားကိုက လူတကင ို ္းသသ္ ကိုကယ္နသ္းကိုကယ္ဟန္ ွင့္ေ္ ကၽြမး္ ကမင္မႈမမား ွင့္္ေသစးသန္ဖို႕အရသ္အ မင္း ရွကၾကသူမမား ျကစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄ ေယာက္ တစ္ကဖို႕ြဲြ ကြဖို႕ြဲ ကင ို ္းပါ္။ ျကစ္ ိုကင္ပါက မကမက ွင့္္ေ အကၽြမ္းတဝင္ မရွသ က ူမမား ျကစ္ပါက ပိုကေကာင္းပါသသ္္။ အလွသက ့္ေ ္ မအေနျကင့္ေ္ ကေလးတစ္ဥးစ မင္းစစကကို အေၾကာင္းအရာ ၃ ိုေျပာကကို ေျပာရမသ္ႏၶာ၊ ၂ ိုသသ္ အမွန္ျကစ္တပစး ၁

ိုသသ္ အမွားျကစ္ရမသ္္။ အကြြဲဖို႕ာြဲမွ အျ ားကေလးသူငယ္မမားက ဘယ္ အ မက္က အမွန္

ျကစ္မွာလြဲဆကတ ို ာကိုက န္ဖို႕မွနး္ ေျပာဆိုကရမသ္္။ အာက္ေကာ္ျပ ေလ့္ေကမင့္္ေ န္းကိုက ကေလးတစ္ဥစး မင္းစစ ၃ ႀကကမ္ (သိုကဖို႕မဟိုတ္) ၄ ႀကကမေ ္ လာက္စစ အလွသ္က ့္ေ မသသ္အာက ေဆာင္ရက ြ ္ ကင ို ္းပါ္။ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းတပစးဆိုံးသြားသသ့္္ေအ ါ ဘယ္အရာေတြက ၄င္းတိုကဖို႕ု သစးသန္ဖို႕ ွင့္္ေ အာူးအရာမမားကိုက ျကစ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက ပိုဆ ံ ပ ြြဲ ါ/ မေရးပါႏၶာ၊ တပစးေနာက္ အိုပ္စအ ို ကြဖို႕ြဲ ႀကစးကိုက ျပန္လသ္ေဝမွမပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက စာရင္းမမား မေရးမသ့္္ေအစား (ကၽြ ို္ပ္ဟာ ဘယ္သလ ူ ြဲ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းကိုက ျပန္လသ္ ျကသ့္္ေစြက္ျ င္း ွင့္ေေ ္ ဆြးေ ြးာားသသ့္္ေအ မက္မမားကိုက ျပန္လသ္ၾကသ့္္ေရႈျ င္း) ၄င္းတိုကဖို႕ု ပိုံမမားကိုက ေရးဆြြဲ ိုကင္ပါ သသ္္။ ကေလးမမားုအမသ္စာရင္းကကို မေရး ကိုင္းမသ္႔အစား သူတ႔ု ကို ပံိုစံကကို သူတ႔က ကို ကိုယတ ္ င ကို ္ ပံိုဆြြဲ ကိုင္းပါ္။


ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား အမွန္ ွင့္ေ္ အမွားဆိုကသသ့္္ေ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းကိုက အစပမ းက ရွငး္ ျပသသ့္္ေအ မကန္မွအစျပ ၍ႏၶာ၊ အ မကန္လသ္း ရမသ္ဆကို ပါကႏၶာ၊ ဘာေၾကာင့္ေ္ လူေတြဟာ လကမ္ၾကသလြဲဆကတ ို ာကိုက ကေလးေတြ ွင့္ေ္ ေဆြးေ းြ ပါ္။ အျ ားသူတစ္ဥးစ ဥစး က အမွနက ္ ကို ေျပာသသ့္္ေအ ါတြင္ ကေလးေတြအေနျကင့္္ေ ဘယ္လကသ ို က ိုကင္မွာလြဲ ဆိုကတာေတြကကို ေဆြးေ ြးပါ္။ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို အေနျကင့္္ေ ယ ိုေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းသသ္

ဘယ္ေတာ့္ေမွ

မလကမသ ္ င့္ေ္သသ့္္ေ

ေနာက္သင္ န္းစာတြင္

ပါဝင္မသ့္္ေ

အရာေတြက ေဘးအ ၱရာယ္ဆကင ို ္ရာ

ဘာေတြလြဲ္။ ေလ့္ေကမင့္္ေ န္း ွင့္ေ္

မကတဆ ္ က္ကကဖို႕ို အောာက္အကူ ေပး ိုကင္ပါသသ္္။ သင္ န္းစာတ ို ွင့္္ေတ အ ို ၾကားေ တၱမမွ အနားေပးသသ့္္ေအ မကန္ရသ ွက သ့္္ေအ ါမမားတြင္ကေလးမမားကကို ၎တက႔ို ွင့္္ေ အတူေနၾကသူမမား (မကသားစိုႏၶာ၊ သူငယ္ မင္းႏၶာ၊ ဆရာမစသသ္) အေၾကာင္း ေဆြးေ းြ တိုကင္ပင္တပစး ၄င္းတိုကဖို႕ုာူးျ ား မက္ေတြက ဘာေတြလဆ ြဲ ကတ ို ာကိုက ေမးျမန္းပါ္။ အႀကံဥာဏ္အသစ္မမား ွင့္ေ္ အ့္ေံၾသစရာ အ မက္မမားကိုက မွတ္သားာား ိုကင္းပါ္။


ေမာ္ဂမ္း (၄)္။ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မသ ႈ သ္ အ င ြ ့္ေအ ္ ေရးတစ္ရပ္ျကစ္သသ္္။ အစစအစဥ္ (၅) ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ အ င ြ ္အ ့္ေ ေရး အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မဆ ႈ ကင ို ္ရာအ ြင့္ေအ ္ ေရးအေသးစကတက ္ ကို ေလ့္ေလာ ိုကင္ရန္္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မု ႈ အ္ကပဓါယ္ကကို ကြင့္ေဆ ္ ိုက ိုကင္ရန္္။ ကေလးသူငယ္မမားု ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မလ ႈ ကအ ို ပ္ မက္မမား ွင့္္ေ ေဘးအ ၱရာယ္ အျမင္မမားကိုက ေလ့္ေလာရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ယ င္ေလ့္ေကမင့္္ေ န္းမမားတြင္ ျကစ္ေအာင္

ဘာေတြက

ကေလးသူငယ္တစ္ဥစး မင္းသသ္

ျကစ္ေစသလြဲဆတ ကို ာကကို

သစးသန္ဖို႕ပိုဂၢ ကလ္ ွင့္္ေ

စတင္ေဆြးေ းြ ြဲေ ့္ေ ၾကာင္း

အာူးပိုဂၢ လ က ္မမား

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ရွင္းျပေပးပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားတြင္ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မအ ႈ ြင့္ေအ ္ ေရးမမားရွကတပစး ၄င္းအ ြင့္ေအ ္ ေရးမမား ွင့္ေ္ ာိုကက္တန္ေၾကာင္း စသသ့္္ေျကင့္္ေေျပာျပရန္္။ ကေလးသူငယ္အိုပ္စိုႀကစး ွင့္္ေေဆြးေ ြးရမသ့္္ေအ မက္မွာ အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမားကိုကဘယ္လကန ို ားလသ္သလြဲ င ွ ့္ေ္ ၄င္းအ ြင့္ေအ ္ ေရးမမားက ဘယ္ကလာသလြဲ္။ - ျပသ္တြင္းဥပေဒမမား ွင့္္ေ ကေလးသူငယ္အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမား ဆိုကင္ရာ ကိုလသမဂၢသလ စ ာ သ ံ ေဘာတူစာ မ ပ္အေၾကာင္းကိုက ရွင္းျပကိုကဖို႕ သတကရပါ္။ ကေလးသူငယ္တကိုငး္ သသ္ လြမ ြဲ ာွ းစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းမွ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ပကိုင္ င ြ ့္ေ္ရကွေၾကာင္းကကို ရွငး္ ျပပါ္။ အိုပ္စိုငယ္မမားျကင့္္ေ

လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းကိုက

ကေလးသူငယ္မမား

ဘယ္လကန ို ားလသ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက ေဆြးေ းြ ပါႏၶာ၊ တပစးေနာက္မတ ွ တ ္ မ္းတင္ာားပါႏၶာ၊ ဥပမာမမားျကင့္္ေ ေကာ္ျပေပးပါ္။ အိုပ္စင ို ယ္မမားျကင့္္ေ မကမကတကဖို႕ို နားလသ္ာားမႈ ွင့္္ေ

ေဆြးေ ြးာားသသ့္္ေအ မက္မမားကိုက

ေဆြးေ ြးာားသသ့္ေ္အ မက္မမားကိုက

အိုပ္စိုႀကစးသိုကဖို႕

ျပန္လသ္ေဝမွမပါ္။

ကေလးသူငယ္မမား

လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းအမမ းက မမ းက ု အ္ကပဓါယ္ကကို ေသေသ မာ မာနားလသ္သြားေစရန္အတြက္ Plan ARO မွ ာိုတ္ေဝာားေသာ စာရြက္ စာတမ္းမမားကိုက အသိုံးျပ ၍ လမ္းသညန္ေဆြးေ ြးေပးပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားအား

မကမတ က ကဖို႕ို သက္ဆကင ို ္ရာအကြြဲဖို႕မမားအတြင္း

အကမႏၶာ၊္

ေကမာင္းႏၶာ၊

လိုပ္ငန္း ြင္ႏၶာ၊

သင္တန္းေကမာင္း/အကြြဲဖို႕အစသ္း ွင့္ေ္ ရပ္ရာြ ေဒသ ေနရာအမမ ကးမမ ကးတြင္ မသ္ကြဲသ ့္ေ ကိုဖို႕ေသာ လြမ ြဲ ာွ းစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္း အ ၱရာယ္

အမမ ကးအစားမမားသသ္

(ဥပမာ ွင့္ေ္တကြ)

အမမားဆိုံးျကစ္သလြဲ

ဆိုကတာကိုက

စကစစ္ေလ့္ေလာ

ဆန္းစစ္ ကင ို ္းပါ္။ အိုပစ ္ ိုငယ္မမားအတြင္းေဆြးေ းြ ာားသသ့္ေ္အ မက္မမားကိုက အိုပ္စက ို ြြဲဖို႕ႀကစးအတြင္းျပန္လသ္ေဆြးေ းြ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္္ေျ င္းသသ့္္ေ္ လက္ ံရမသ့္္ေအ မက္မဟိုတေ ္ ၾကာင္း ွင့္ေ္ ၄င္းတိုကဖို႕တြင္ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ အ ြင့္ေအ ္ ေရးရွေ က ၾကာင္းႏၶာ၊ ေနာက္ပကင ို ္းသင္ န္းစာမမားတြင္ အကူအသစလကအ ို ပ္ပါက ဘယ္သူေတြဆစမွာ

သြားေရာက္ေတာင္း ံ ိုကင္ေၾကာင္းကိုက

ဆက္လက္ေလ့္ေလာမသ္ျကစ္ေၾကာင္းေျပာျပရင္း ေဆြးေ ြးမႈကကို အဆိုံးသတ္ေပးပါ္။


သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား အကယ္၍ လိုကအပ္ပါက ကေလးသူငယ္အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမား ွင့္္ေပတ္သက္သသ့္္ေ သတင္းအ မက္အလက္မမား အတြက္ “ဝါးပင္ေလးမမား” လက္စြြဲစာအိုပက ္ ကို အသိုးံ ျပ ိုကင္ပါသသ္္။ အ မ ကဖို႕ကေလးသူငယ္မမားသသ္ ကေလးသူငယ္အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမား တက္ေရာက္ကးူ သူမမား ျကစ္ ိုကင္ေၾကာင္း သတကာားပါ္။ တက္ေရာက္ကးူ သူမမားရွကပါက ၄င္းတိုကဖို႕သကရာ ွက ားသသ့္ေ္အရာမမားကိုက အိုပစ ္ ိုကြဲြဖို႕ႀကစးသိုကဖို႕ ျပန္လသ္တင္ျပေဆြးေ းြ ကင ို ္း ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္အ ြင့္ေအ ္ ေရး ွင့္္ေ ပတ္သတ္ျပစး သတင္းအ မက္အလက္ပကိုမကိုျပသ့္္ေစံိုလပ ကို ါက ၀ါးပင္ေလးမမား စာအိုပက ္ ကိုးကား ကိုင္ပါသသ္္။ ယ ိုသင္ န္းစာအစစအစဥ္ ွင့္ေပ ္ တ္သက္၍ စကတ္သစ္ေနသသ့္္ေကေလးမမားရွက မရွက သတကာားပါႏၶာ၊ ရွပ က ါက အေရးယူ ေဆာင္ရက ြ ္ေပးပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား သင္ယူေလ့္ေလာမႈမမားအားေကာင္းေစရန္အတြက္ Plan ARO မွ ာိုတ္ေဝာားေသာ ကေလးသူငယ္မမား အတြက္စာအိုပ္စာတမ္းမမားကိုက ေဝေပးပါ္။ သင္ န္းစာတ ို ွင့္္ေတ အ ို ၾကား

ေ တၱမွမ

အနားေပးသသ့္္ေအ မကန္

နားေန မကန္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မဆ ႈ ကင ို ္ရာ ျပ မွတာ ္ ားကိုကဖို႕ေျပာပါ္။

အာူးသျကင့္္ေ

ရွသ က သ့္္ေအ ါႏၶာ၊

အကမ္စာအေနျကင့္ေ္ႏၶာ၊

နာမမားကိုက စဥ္းစားမကတာ/ သတကာားမကတာ ရွကပါက_

လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းနသ္းလမ္း/

ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ျ င္း

နသ္းလမ္းအမမ ကးမမ ကး သသ္ မကမကတကဖို႕ို သက္ဆကင ို ္ရာရပ္ရာြ ေဒသအတြငး္ ရွက ေယာကမာ္းေလးမမား ွင့္္ေ မကန္းကေလး မမားအၾကား ကြျြဲ ပား ိုကင္ပါသသ္္။ ( ဘာေၾကာင့္ေ္အြဲဒလ စ ကစ ို ဥ္းစားသလြဲဆကတ ို ာလြဲ)္။__


ေမာ္ဂမ္း (၅) ကမန္းကမန္းမာမာ ွင့္ေ္ အ ၱရာယ္ကင္းစြာေနာိုကငျ္ င္း အစစအစဥ္ (၆) ကဒ္ကစားနသ္း ဘာအတြကလ ္ ကအ ို ပ္သလြဲ အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၄၅မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမားုလိုကအပ္ မက္မမားႏၶာ၊ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ေရးအေၾကာင္းကိုက

အာူးသျကင့္ေ္

၄င္းတိုကဖို႕ု

စတင္ေဆြးေ ြးသြားမသ္္။

ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ွင့္္ေ (ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မဆ ႈ ကင ို ္ရာ

အ မက္မမားကိုက ေနာက္ာပ္သင္ န္းစာမမားတြင္ အေသးစကတ္ ေဆြးေ ြးသြားမသ္ျကစ္ပါသသ္္။) လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ကေလး(၄)ဥစးမွ (၆)ဥစးပါ၀င္ေသာ အက႔ငြြဲ ယ္မမားက႔ျပ ြြဲ စး အက႔တ ြြဲ စ္ ိုစက စ ကို ကဒ္အလြတမ ္ မား ွင့္ေ္ ေဘာပင္မမား ေ၀ေပးပါ္။ ၎တက႔ု ို ရြာ/ အက႔အ ြြဲ စသ္းအတြင္းတြင္ရွေ က သာ ကေလးတစ္ဥစးအေၾကာင္းကကို အကြြဲဖို႕မမားအား စဥ္းစား ကိုငး္ ပါ္။ ရာားေသာ ကဒ္တ ိုစေ စ ပးတြင္ ၎တက႔စ ို ဥ္းစားာားေသာ ကေလးတစ္ဥစးေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ တပစး ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈရွက၍

ႀကစးတပစးလာကိုကဖို႕အတြက္

လိုကအပ္ မက္မမားကိုက

အစားအစာ

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

အႀကံမမားေပး ိုကင္ရန္အတြက္

စသသ္ျကင္)့္ေ ္။

ေရးပါ

(ဥပမာ

-

မကသားစိုႏၶာ၊

ႀက တ က င္ျပင္ဆင္ာား

ကိုကဖို႕လကပ ို ါသသ္္။ ၁၅မကနစ္ န္႔ ေဆြးေ းြ

မေရးတပစးေနာက္ ၎တက႔ု ို ကဒ္တြင္ ပါေသာအေၾကာင္းအရာမမားကကို အေရးၾကစးမႈ

အနသ္းဆိုံးမွ အမမားဆိုံး အလိုကက္စဥ္ ကိုငး္ ပါ္။ တစ္က႔ြဲြ မင္းစစမွ

၎တက႔ို

ေရြး မယ္ႏၶာ၊

ေရးသားာားေသာ

အေၾကာင္းအရာမမားကကို

အိုပ္စိုၾကစးသကို႔

ျပန္လသ္ေဝမွမ ေဆြးေ ြး ကင ို ္းပါ္။ အကြဖို႕ြဲ ႀကစးတြင္ေဆြးေ းြ ရမသ့္္ေအရာမွာ ကေလးသူငယ္မမား ကမန္းကမန္းမာမာ ွင့္္ေ ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းကင္း ျကစ္ေစကိုကဖို႕ လကိုအပ္ မက္မမား ဘယ္ေလာက္လကပ ို ါသလြဲ္။ ဆက္လက္ေဆြးေ ြးရမသ့္္ေအရာမွာ ာိုကလကအ ို ပ္ မက္မမား ရရွကကကဖို႕ို အျ ားသူမမားအေပးကိုက ဘယ္အတိုကင္းအတာာက မွစ ကရ ို ပါသလြဲ ွင့္ေ္ ၄င္းတိုကဖို႕ု လိုကအပ္ မက္မမားကိုက ျပသ့္ေ္မွစကကဖို႕ို အတြက္ ကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္္ေ ဘယ္လကို လညမ္းမိုကး ိုကင္မွာလြဲ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား ေဆြးေ းြ မွ ျပ လိုပ္ေနစဥ္တြင္ ကမန္းမာေရး ွင့္္ေ

ေဘးအ ၱရာယ္

အာရိုံစကက ို ္ေပးကိုကဖို႕လကအ ို ပ္ပါသသ္္။

လိုကအပ္ မက္အ မ ကဖို႕မမားရွကေနေသာ( ကင္းရွင္းေရး)

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

အာူးသျကင့္္ေ အ္ကကာား


ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ယ ိုေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းသသ္ အောြောြေဆြးေ ြးမႈ ွင့္္ေပိုကမိုကတပစးဆက္စပ္တပစး ကေလးသူငယ္မမားု အ ြင့္ေအ ္ ေရး မမားကိုက ေလ့္ေလာေဆြးေ ြးျ င္းျကစ္ပါသသ္္။ အကယ္၍ အ မကန္ရမသ္ဆကပ ို ါက သင္တန္းပံ့္ေပကးို ေပးသူအေနျကင့္္ေ “ဝါးပင္ေလးမမားလက္စြြဲစာအိုပ္” Bamboo Shoots မွသင္ န္းစာမမားကိုက အသိုးံ ျပ ၍ ကေလးသူငယ္မမားု အ ြင့္ေအ ္ ေရးမမားကိုက အောြောြ ေဆြးေ းြ ကိုကဖို႕ စဥ္းစား ကိုင္ပါသသ္္။ အကမ္စာ/လက္ေတြဖို႕လိုပင ္ န္းအျကစ္ သင္တန္းတစ္ေန႔တာလိုံး အေပး လကအ ို ပ္သသ္ဟို ာင္ေသာအရာ အားလိုံး

ွင့္္ေ ပတ္သတ္ျပစး ကေလးမမားကကို ဒကိုငယ ္ ာရစေရး ကိုင္း ိုကင္ပါသသ္္။ သင္တန္းအတြင္း ၄င္းတိုကဖို႕

မစဥ္းစားလကက ို ္မကေသာ အရာမမား ရွပ က ါသလား္။__


အစစအစဥ္ (၇) အေကာင္း င ွ ့္ေအ ္ ဆကးို ေရြး မယ္မႈ အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၃၀မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမားုေရြး မယ္မႈမမားသသ္ ၄င္းတိုကဖို႕ု ကမန္းမာေရး ွင့္္ေ ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေပး ဘယ္လကအ ို ကမ ကးသက္ေရာက္ရွကသလြဲဆကတ ို ာကိုက ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေအတူ စတင္ေလ့္ေလာမႈျပ လိုပ္ ိုကင္ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္္ေဆင့္္ေ ယ ိုေလ့္ေကမင့္္ေ န္းသသ္

လြယလ ္ ြယက ္ က ူ ူ ွင့္္ေ

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တပစး ိုကင္ပါသသ္္။

ေရွဖို႕ န္းရွက

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ ေရွာက္မအ ႈ ြင့္္ေအေရးအ န္းမမား ွင့္္ေ ျပန္လသ္ မကတဆ ္ က္အသိုံးျပ ိုကင္ပါသသ္္။ (သိုကဖို႕မဟိုတ္) သင္ န္းစာ

တစ္ ို ွင့္္ေ

တစ္ ိုအၾကား

အ မကန္ကာြ ျ ားမႈရွကပါက

သင္ န္းစာကိုက

ျပန္လသ္ေ းြ ျ င္း/ ေဆြးေ ြးျ င္းမမား ျပ လိုပ္ င ိုက ္ပါသသ္္။ ယ အ ို စစအစဥ္ကကို ကမန္းမာေရး ွင့္္ေ

မစတင္မွစ

ေကာ္ျပ မက္အနသ္းငယ္ကကို

ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရး ွင့္္ေပတ္သက္သသ့္္ေ

လြယ္လယ ြ က ္ က ူ ူေရြး မယ္

ိုကင္ေအာင္ ွင့္ေ္

ကေလးသူငယ္မမားုအေျ အေန လကိုပါသသ္္။

ေနာင္သင္ န္းစာမမားတြင္

အေၾကာင္းအရာအစိုအ ံ လင္ကိုက

က္ က္ ြဲ ြဲေရြး မယ္ရေအာင္

အ မကနအ ္ ါ

ျပင္ဆင္ာားကိုကဖို႕လကသ ို လိုက

ေနရာေဒသ ွင့္ေလ ္ သ္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေ္

အ မက္အလက္အေသးစကတက ္ ကို

ျပင္ဆင္ပါႏၶာ၊

ေရွာက္မႈ

သင့္ေ္ေလမာ္ကိုကဖို႕ ေဘးအ ၱရာယ္ဆကင ို ္ရာ

ေလ့္ေလာသြားမသ္ျကစ္ပါသသ္ႏၶာ၊

ယ ို

အစစအစဥ္သသ္ကနဥစး ေဆြးေ းြ မႈသာျကစ္ပါသသ္္။ အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္မမားတြင္

“ေ ရ ြ ာသစမွာ

အေ ြးာသ္ဝတ္ျ င္း”

ႏၶာ၊

“ေဘး

လမ္းျကတ္ကူးျ င္း”ႏၶာ၊ “ျမစ္ာမ ြဲ ွာတစ္ေယာက္ာြဲ ေရးကူးျ င္း” စသသ့္္ေ ျပ

ဘယ္

သာ

မၾကသ့္ေ္ဘြဲ

နာ အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္မမား

ပါဝင္ကကဖို႕ို လကပ ို ါသသ္္။ အေရးႀကစးသသ့္္ေအ မက္မွာ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ဘယ္လကေ ို ရြး မယ္ရမွာလြဲဆကတ ို ာကိုက သင္ယူေလ့္ေလာ ိုကင္ေအာင္ ကူသစေပးကိုကဖို႕ျကစ္ပါသသ္္။ ၾကမ္းျပင္ေပးတြင္ စကတမ ္ ွန္းျကင့္္ေ မမဥ္းေၾကာင္းတစ္ ဆ ို ပ ြြဲ ါႏၶာ၊ တစ္ကက္တြင္ “အေကာင္းေရြး မယ္မ”ႈ အျ ားတစ္ကက္တြင္ “အဆိုကးေရြး မယ္မႈ”

ွင့္္ေ

ွင့္ေ္ အလယ္တင ြ ္ “မေသ မာ” သိုကဖို႕မဟိုတ္ အေကာင္းလသ္းမဟိုတ္

အဆိုကးလသ္း မဟိုတ္္။ သင္အေနျကင့္္ေ ကေလးသူငယ္မမားအား အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္ အေၾကာင္းအရာမမားကိုက ကတ္ျပမသ္ဟို ေျပာပါႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမား

အေနျကင့္္ေ

၄င္းတိုကဖို႕ု

ကမန္းမာေရး ွင့္္ေ ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးအတြက္ ေကာင္းသသ္ႏၶာ၊ ဆိုကးသသ္ မမားကိုက ေရြး မယ္၍ ဆိုံးျကတ္ ရမသ္ႏၶာ၊ ာိုကဖို႕ေနာက္ စကတ္မွန္းျကင့္္ေ ဆြာ ြဲ ားေသာ မမဥ္းေပးသိုကဖို႕ သြားေရာက္ေနရာယူရပ္ရမသ္္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ ိုကတ္တပစးတိုကင္း ကေလးသူငယ္မမား ရပ္ေနေသာေနရာမမားတြင္ ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ ဘာေၾကာင့္္ေ ာိုကေနရာကိုက ေရြး မယ္ရေၾကာင္း ေျပာျပေပးကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါ္။


လူႀကစးမမားတြင္

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္္ေလသ္း မကမကကကယ ို က ္ ကက ို ာကြယ္ ိုကငက ္ ကဖို႕ို

ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ရန္

မကမတ က ဖို႕ကို ုေရြး မယ္မႈမမားကိုက

အကူအသစျကစ္ေၾကာင္းကိုက

တာဝန္ရွကေသာ္ျငားလသ္း

သတကာားေဆာင္ရက ြ ္ျ င္းအားျကင့္္ေ

ာပ္ေလာင္းေဆြးေ ြးေျပာၾကားျ င္းျကင့္္ေ

ယ ို

အစစအစဥ္ကကို အဆိုးံ သတ္ပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား ယ ိုေလ့္ေကမင့္္ေ န္းကိုက မစတင္မွစႏၶာ၊ သင္တန္းပံ့္ေပကးို ေပးသူအေနျကင့္္ေ အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္မမားကိုက ျပ စို ိုကင္ရန္ အတြက္ ကေလးသူမမားုရပ္ရာြ ေဒသ ွင့္္ေ ၄င္းတိုကဖို႕ေနာိုကင္ေသာလက္ေတြဖို႕ဘဝအေျ အေနမမားကိုက ာသ့္္ေသြင္းစဥ္းစားကိုကဖို႕လကပ ို ါသသ္ႏၶာ၊ ကိုကကာကိုကလာ

ေသာက္ျ င္း

ဥပမာ

-

လမ္းေပးတြင္

စသသ္ျကင့္္ေႏၶာ၊

ကစားျ င္းႏၶာ၊

ျမစ္ာတ ြဲ ြင္

အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္မမားသသ္

ေရးကူးျ င္းႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေ

ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွကကကဖို႕ို အေရးႀကစးပါသသ္္။ အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္တစ္ ိုတပစးတိုကင္း ကေလးသူငယ္မမားဆစမွ ေဆြးေ းြ မက္အမမားႀကစးကိုက

ြင့္ေမ ္ ျပ သင့္ေ္ပါႏၶာ၊

အြဲဒလ စ ကမ ို ဟိုတပ ္ ါက အ မကနအ ္ ရမ္းၾကာသြားတပစး ကေလးသူငယ္မမားပမင္းသြား ိုကင္သလိုက ပင္ပန္းသြား ိုကင္ပါသသ္္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ယ သ ို င္ န္းစာကိုက ျပန္ေ းြ ျ င္း (သိုကဖို႕မဟိုတ္) ျပန္သိုံးသပ္ရာတြင္ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းကိုက ပိုံစံတလ ူ ိုပ္ ိုက္ငသ ္ သ္္။ (သိုကဖို႕ေသာ္

သင္တန္းတြငပ ္ ါဝင္သြားေသာ

အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္

မမားကိုက

ျပန္လသ္ေကာ္ျပျ င္းမဟိုတပ ္ ြဲ

အျ ားေကာ္ျပ မက္မမားကိုက ျပန္သိုံးသင့္္ေပါသသ္္။) ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕ု ရပ္ရာြ ေဒသ ွင့္ေ္ သင့္ေ္ေလမာ္သသ့္္ေ အဆိုက/ေကာ္ျပ မက္မမားကိုက စဥ္းစားကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါ္။ ေနာက္သင္ န္းစာမမားတြင္ ျပန္လသ္ေဆြးေ းြ ိုကင္ပါသသ္္။


အစစအစဥ္ (၈) စ ံ ားမႈျပ ေျမပိုံ အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား ကေလးသူငယ္မမားအား ံစား မက္မမားပတ္သက္အရာမမားကိုက စတင္ေျပာဆိုကတတ္လာေစရန္အတြက္ ကူသစေပးရန္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ရိုပ္ပကင ို ္းဆိုကင္ရာ ံစား မက္လက္ဏာမမား

အာူးသျကင့္ေ္

ေၾကာက္ရြံဖို႕မႈ ွင့္ေ္

စကိုးရကမ္မႈမမားကကို အႀက ကသတကေပးသသ့္ေ္ လက္ဏာရပ္မမားအေနျကင့္္ေ မွတသ ္ ားသကရွက ိုကင္ရန္အတြက္ ကူသေ စ ပးရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ွစ္ေယာက္တစ္တြြဲ (သိုကဖို႕မဟိုတ္) သိုံးေယာက္တစ္ကြဲြဖို႕ကြြဲဖို႕ ကင ို ္းပါ္။ စာရြက္ႀကစးအေပးတြင္

၏ာကိုကယ္

ပိုံစံၾကမ္းကိုက ေရးဆြြဲ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

မကမကအေနျကင့္္ေ

ံစား မက္အမမ ကးမမ ကး/စကတလ ္ ႈပ္ရွားမႈအမမ းက မမ းက

ေၾကာက္ရြဖို႕ံ မႈႏၶာ၊ ေပမာ္ရြင္မ)ႈ ကကို ဥပမာေပး ေျပာျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားု တစ္ဥးစ မင္း ၄င္းတိုကဖို႕ု

ပိုံမမားေပးတြင္

ေရးဆြြဲ ကင ို ္းပါ္။

စကတလ ္ ႈပ္ရွားမမားျကစ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက

(ဥပမာ

-

ဘယ္ေနရာမွာ ေၾကာက္ရံဖို႕ြ

(ဥပမာ-

ံစား မက္မမားကိုက

ဘယ္လကို ံစား မက္မမား/

မႈျကစ္ပါက

လ ွ ိုံး ိုနျ္ မန္လာ ကိုင္သသ္)

ပိုံေကာ္ ကိုင္းပါ္။ ံစား မက္တစ္ ိုစစတကင ို ္းကိုက

ေရးဆြသ ြဲ ြားတပစးေနာက္

အကြြဲဖို႕အႀကစးအတြင္းတြင္

အျ ားအကြဖို႕ြဲ မမား ေဆာင္ရက ြ မ ္ ႈမမား ွင့္္ေ ႈကင္းယွဥဆ ္ ြးေ းြ ပါ္။ ေဆြးေ းြ မႈကကို တစ္ ါတစ္ရံ

ျပန္လသ္အကမဥ္း မ ပ္ရာတြင္

ကေလးသူငယ္မမားအား

ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္

သြဲလြန္စမမားေပး၍

မကမကတကဖို႕ို

၏ာကိုကယ္သသ္

ကူသတ စ တ္ေၾကာင္းႏၶာ၊

ာိုကအေျ အေန ွင့္္ေလက္ဏာမမားကိုက မကမကတကဖို႕ို အေနျကင့္္ေ မွတသ ္ ားသကရွက ိုကင္ကကဖို႕ို လိုကအပ္ေၾကာင္းကိုက ရွင္းျပေပးပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အႀကံျပ မက္မမား အ မကနသ ္ က္သာေစရန္ႏၶာ၊

ေနာက္ာပ္

အေရွဖို႕ န္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ ့္ေြဲေသာ အစစအစဥ္ ွင့္္ေ

၏ာကိုကယ္ပိုံစံၾကမ္းအသစ္ေရးဆြျြဲ င္းာက္

မကတဆ ္ က္ ကိုငသ ္ သ္ႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္ေ္လသ္း

ယ င္ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းမမားတြင္ ေရးဆြာ ြဲ ား ြဲေ ့္ေ သာ ၄င္းတကိုဖို႕ု ပိုံမမားကကို ျပန္လသ္အသိုးံ ျပ ိုကင္ပါသသ္ ( ကၽြ ို္ပ္သသ္

ကၽြ ို္ပ္ျကစ္ုႏၶာ၊

၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ

ကၽြ ို္ပ္ဟာ

ဘယ္သလ ူ )ြဲ ္။

သိုကဖို႕ေသာ္ျငားလသ္း

၄င္းတိုကဖို႕ုပိုံမမားကိုက

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ျပန္လသ္အသိုးံ မျပ လိုကပါကႏၶာ၊

အသစ္ျပန္လသ္ေရးဆြြဲ ိုကင္ေၾကာင္းကိုက ေျပာျပေပးပါ္။ တစ္ မ ကဖို႕ေသာအရာမမားသသ္ ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို အတြက္ ေကာင္းမြန္သသ့္္ေအရာမဟိုတေ ္ သာ္လသ္း ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို အေနျကင့္္ေ

ေကာင္းမြနသ ္ သ့္္ေ ံစား မက္/

တိုနဖို႕္ ျပန္မမ ႈ မားရွတ က တ္သသ့္္ေအရာမမားကိုက

(ကကတ္မိုနဖို႕္ အမမားႀကစး

စားျ င္း) ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေအတူရွာေကြေကာ္ ာိုတပ ္ ါ္။ ာကိုဖို႕ကသ ့္ေ ြဲ ကိုဖို႕အရာမမားျကစ္လာပါက မကမတ က ကိုဖို႕ု ံစား မက္မမား ွင့္ေ္ တိုနဖို႕္ ျပန္မမ ႈ မားကကို မကမတ က ကိုဖို႕အေနျကင့္ေ္ ဘယ္လကယ ို ိုံရမွာလြဲ္။


ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား သင္ န္းစာတစ္ ို ွင့္္ေတစ္ ိုၾကား ေ တၱနားသသ့္္ေ အ မကန္မမားရွကပါက ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕ ံစား မက္မမားကိုက

မွတတ ္ မ္းေရး ကင ို ္းပါႏၶာ၊

သတကာားရမသ့္္ေအ မက္က

ံစား မက္အမမ ကးမမ းက ျကစ္ေပးလာသသ့္္ေ

အ မကနတ ္ ြင္ ဘာေတြျကစ္ေနသလြဲဆကတ ို ာျကစ္ပါသသ္္။ အေျ အေနအေပး ၄င္းတိုကဖို႕ု

၏ာကိုကယတ ္ ိုန္ဖို႕ျပန္ မက္

မမားအၾကား ျကစ္ေပးအေျ အေနမမားကိုက ပိုကမကသ ို ကရွကလာေအာင္ေဆာင္ရက ြ ္ရန္အတြက္ျကစ္ပါသသ္္။ ာိုကအ မက္ မမားကိုက ျပန္လသ္ေျပာျပစရာမလိုကပါႏၶာ၊ မကမအ က တြက္ လိုကအပ္သလိုကအသိုံးျပ ိုကင္ပါသသ္္။__


အစစအစဥ္ (၉) ကၽြ ္ိုပတ ္ ႔ု ကို လမ္း ရစး အသက္အိုပ္စို ္။ ္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား ကေလးမမားသသ္

အကာအကြယ္ ံျ င္းအတြက္

အစျကစ္ေသာ

အ ၲရာယ္ရွကေသာအေျ အေနကကို

ံစားတတ္ေစရန္္။ လံိုျ ံ ေသာ/ မလံိုျ ံ ေသာေနရာမမားႏၶာ၊ ဆကိုးကမက း ွင့္္ေ အ ၲရာယ္မမားပါ၀င္ေနေသာ အသကင ို ္းအ၀ကိုငး္ တစ္ က ို ကို ပံိုေကာ္တက္ေစရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ဤေလ့္ေကမင့္္ေ န္းု ရသ္ရြယ္ မက္မွာ လံိုျ ံ မွ ွင့္္ေ အကာအကြယ္ ံရျ င္းမမားရွကေသာ အသကိုင္းအ၀ကိုငး္ ကကို ပံိုေကာ္လကို ျ င္းမဟိုတဘ ္ ြဲ လံိုျ ံ မွ ွင့္္ေ အကာအကြယ္ ရ ံ ျ င္းု ဆကိုးကမက း (ကေလးမမား မလံိုျ ံ ျ င္းဟို ံစားရေသာ)မမား အေၾကာင္းကကို ဥစးတသ္လကိုျ င္းသာ ျကစ္သသ္္။ သက႔ေ ို သာ္လသ္း အျ ားရိုပ္ပိုက ံ ား မပ္ ပါ၀င္ေသာ သင္ န္းစာမမားကကို ေရဆြျြဲ င္းရာရာ၌ ယ သ ို င္ န္းစာု ရိုပ္ပိုမ ံ မားအေပး အေျ

ံျပစးာပ္တကိုး ကိုင္

သသ္္။ အိုပစ ္ ိုၾကစးအတြငး္ ရွက ကေလးမမားု လံိုျ ံ မွ ွင့္္ေဆကိုင္ေသာ ဆကိုးကမက း ွင့္္ေအ ၲရာယ္မမားကကို မသ္သ႔ကို ေတြးေတာ သသ္ကကို သံိုးသပ္ပါ္။ ကေလးတဥစးစစတကိုငး္ ကကို စက္ မပ္မမား ွင့္္ေ ေဘာပင္မမား ေပးပါ္။ (အသကင ို ္းအ၀ကိုင္းတ တ ို သ္းမွ လာေသာ ကေလးမမားပါလွမင္ အိုပစ ္ ိုက႔ျြ ြဲပစး ျပ လိုပ္ ကိုငး္ ပါ္။) ကေလးမမားု ၎တက႔ု ို ရြာ/ အသကင ို ္းအ၀ကိုင္းပံိုကကို ေရးဆြြဲ ကိုင္းျပစး ၎တက႔ေ ို န႔စဥ္အသံိုးျပ ေနေသာ

ရစးလမ္း

ေၾကာင္းမွ မလံိုျ ံ ေသာႏၶာ၊ ၎တက႔အ ို တြက္ ဆကိုးကမက းမမားျကစ္ေပးေစေသာ ေနရာမမားကကို အမွတအ ္ သားျပ င ကို ္းပါ္။ (ဥပမာ-ေကမာင္းႏၶာ၊ေစမး) ကေလးမမားဆြာ ြဲ ားေသာ ပံိုမမားကကို အိုပ္စၾို ကစးအတြင္းရာ၌ မွမေ၀ ကိုငး္ ပါ္။ မသ္သသ့္္ေအျပ အမူမမားသသ္

ကေလးမမားအတြက္

အ ၲရာယ္ရွကျ င္း ွင့္္ေ

မေတာ္တဆျကစ္မွ တက႔က ို ကို ေလွမာ့္ေ မေပး ကိုင္ေၾကာင္းကကို ကေလးမမား ွင့္္ေအတူ အိုပ္စိုၾကစးအတြင္းရာ၌ ေဆြးေ းြ ပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား သင္ န္းစာတစ္ ို ွင့္ေတ ္ စ္ ိုအၾကား သတကျပ မကေသာ (ဥပမာေစမးတြငႏၶာ၊္ ာကိုအ ၲရာယ္မမားကကို

အ ၲရာယ္ ွင့္ေ္

ေ တၱမွမအနားေပးသသ့္္ေအ မကန္မမားတြင္ အျ ားအေျ အေနမမား

ေကမာင္းတြင္) ေလမာ့္ေကမေအာင္

ကေလးမမားကကို

အေၾကာင္းကကို

၎ေနာက္

၎တက႔ို

သတကျပ ကိုငး္ ပါ္။

အျ ားေသာအတန္း မကန္မမားရာ၌

မသ္သ႔ကို

စကတက ္ ူးသစ္မမား ေကာ္ာိုတ္ င ကို ္ရန္အတြက္ ျပန္လသ္အစစရင္ ံ ကိုင္းပါ္။ ဤသင္ န္းစာ ွင့္္ေ ပတ္သတ္၍ သင္ုအၾကံဥာဏ္ ွင့္ေ္ အေတြ႔အၾကံ ကကို မေရးေပးပါ္။

ျပ လိုပမ ္ သ္ဆေ ကို သာ


ေမာ္ဂမ္း (၆) ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ ွင့္ေသ ္ က္ဆကင ို သ ္ သ့္္ေအ ၱရာယ္မမားကိုက မွတသ ္ ားသကရျွက င္း အစစအစဥ္ (၁၀) ေဘးအ ၱရာယ္ျကစ္ေနသသ့္္ေအ မကနတ ္ င ြ ္ - သင္ဘာေတြလပ ို မ ္ ာွ လြဲ အသက္ ္။ ္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမားု ပိုမ ံ န ွ အ ္ ေျ အေနမမားကိုက ေလ့္ေလာရန္ ွင့္ေ္ ျကစ္ ိုကင္ေ မရွေ က သာ အ ၱရာယ္မမား ွင့္္ေ အတူ ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ ျကစ္ င ိုက ္ေ မရွကေသာ ေဆာင္ရက ြ ္ မက္မမားကိုက ေဆြးေ းြ ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္္ေဆင့္္ေ ယ ိုေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းု အားသား မက္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ေရးဆိုကင္ရာျပ

နာမမားကိုက ာြဲာြဲဝင္ဝင္

ေလ့္ေလာကိုကဖို႕ အစျပ သသ့္္ေ အ ြင့္ေအ ္ လမ္းကိုက ကန္တစးေပးျ င္းပင္ျကစ္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားု ေနရာ ေဒသအေျ အေန ွင့္္ေ ဆက္စပ္မႈရွကေသာႏၶာ၊ သင့္ေ္ေလမာ္ေသာအေျ အေနမမားကိုကဖို႕ ႀက တ က င္ျပင္ဆင္ာားကိုကဖို႕ လိုကပါမသ္္။ ( သူစ္မ က ္းကေပးသသ့္္ေ လက္ေဆာင္မမားကိုက လက္ ံျ င္းႏၶာ၊ ကေလးအေနျကင့္ေ္မသကပါ သကဖို႕ိုေသာ္ မကဘေတြရြဲဖို႕မကတေ ္ ဆြလကိုဖို႕ေျပာတ့္ေသြဲ ူနြဲဖို႕ ကားလကိုကစ ္ စးျ င္း)္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက အကြဲြဖို႕ငယ္ေလးမမား ကြြဲဖို႕ ကင ို ္းပါ္။ အကြဖို႕ြဲ ငယ္ေလးမမားကိုက

အ ၱရာယ္ျကစ္စဥ္တစ္ က ို ကို

ေဝေပးပါႏၶာ၊

ာိုကဖို႕ေနာက္

ကေလးသူငယ္မမားကိုက ေပးာားသသ့္္ေ ျကစ္စဥ္တြင္ ဘာအ ၱရာယ္ေတြရသ ွက လြဲႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ ဘာေတြလိုပ္ ိုကင္မွာလြဲ ဆိုကတာကိုက စဥ္းစား ေဆြးေ ြး ကင ို ္းပါ္။ အားလိုံးပါဝင္ေသာအကြဲဖို႕ြြဲ ႀကစးတြင္ ျကစ္ေပးလာ ိုကင္ေသာအကမ ကးဆက္မမားကိုက ကေလးသူငယ္မမားကိုက ျကစ္ ိုကင္ရင္

ာင္ျမင္ယူဆ မက္ကကို ေဆြးေ ြးေလ့္ေလာပါႏၶာ၊

ျပန္ေျပာပါႏၶာ၊ (

လိုပ္မသ္ဆကပ ို ါက

အ ၱရာယ္ရွကေသာအေျ အေနမမားကိုက ေဝးေဝးက

ေရွာင္ကကဖို႕ို

၄င္းတိုကဖို႕ေရြး မယ္မေ ႈ ၾကာင့္္ေ ဘာျကစ္ ိုကင္မလြဲ)္။

မွတ္မကာားကိုကဖို႕လကေ ို ၾကာင္း ွင့္္ေ တြန္းအားေပး

ေျပာျပပါ္။

သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား အကယ္၍ ကေလးေတြဟာ စာမကတ္တတ္လမွ င္ႏၶာ၊ ျကစ္စဥ္ကကို ၄င္းတိုကဖို႕အား ေဝေပးျ င္းာက္ ကတ္ျပေပးကိုကဖို႕ လိုကပါသသ္္။ အ မကနရ ္ မသ္ဆကပ ို ါကႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေအတူ

ကေလးမမားကိုကယတ ္ ကင ို ္ရွာေကြာားေသာ

ေနရာအမမ ကးမမ ကး/ ပိုစ ံ ံအမမ ကးမမ းက ကိုက ာသ့္္ေသြင္းစဥ္းစားတပစး ၄င္းတိုကဖို႕ရပ္ရြာေဒသတြင္ ပိုံမန ွ ္ႀက ံေတြဖို႕ေနရေသာ ျကစ္စဥ္အမမ ကးမမ ကးကိုက ေဆြးေ ြးပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ျပးတ္ကန္တးစ ကိုကဖို႕ႏၶာ၊

အ ၱရာယ္ရွကေသာျကစ္စဥ္မမားကိုက

ရွာေကြေကာ္ာတ ို ္ကကဖို႕ို ွင့္္ေ

လူငယ္တစ္ေယာက္အေနျကင့္္ေ အ ၱရာယ္ကင္းေအာင္ ဘာေတြလိုပ္ ိုကငသ ္ လြဲဆကတ ို ာ ျပင္ဆင္ကကဖို႕ို ကကတ္ေ းပါ္။


အစစအစဥ္ (၁၁) ေကာင္းေသာ င ွ ့္ေ္ ဆိုကးေသာ ာကေတြဖို႕မမ ႈ မား အသက္ ္။ ္။ ကေလးအငယ္မမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၄၅ မကနစ္ မွ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ အ ၱရာယ္ကင္းရွင္းႏၶာ၊ လကငပ ္ ိုကင္းဆိုကင္ရာလြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္္ေျ င္း ွင့္ေ္ ပိုံစံအမမ ကးမမ ကးျကင့္္ေ ရိုပပ ္ င ကို း္ ဆိုင က ရ ္ ာလြမ ြဲ ာွ းစြြဲ ျပ ကမင့္္ေျ င္းတိုကဖို႕ကကို ေလ့္ေလာရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ဤေလ့္ေကမင့္္ေ န္းကိုက ကေလးအငယ္မမားအတြက္ ျပ လိုပ္ င ိုက ္ေသာ္လသ္းႏၶာ၊ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားသသ္ ာကေတြဖို႕မႈ ွင့္ေပ ္ တ္သက္တပစး ကေလးအငယ္မမားကိုက ရွင္းျပရာတြင္ ဘယ္လကပ ို ိုံစံႏၶာ၊ ဘယ္လကစ ို ကား ွင့္္ေရွင္းျပမလြဲ ဆိုကတာကိုက ေသေသ မာ မာစဥ္းစားကိုကဖို႕လကပ ို ါသသ္္။ ဒစလကအ ို စစအစဥ္မမ ကးကိုက သင္တန္းရြဲဖို႕ေနာက္ဆိုံးအ မကနတ ္ ြင္ မျပ လိုပ္သင့္ေ္ပါ္။ သင္တန္းရြဲဖို႕အေစာပကိုငး္ အ မကနတ ္ ြငသ ္ ာ ျပ လိုပသ ္ င့္ေ္ပါသသ္္။ သိုကဖို႕မွသာ ကေလးသူငယ္မမားက ၄င္းတိုကဖို႕အတြက္ ံစား မက္မမား

ေပးေပါက္လာမႈကကို

က္ သ ြဲ သ့္္ေ (သိုကဖို႕) သက္ေတာင့္္ေသက္သာမရွသ က သ့္္ေ ေစာင့္ေ္ၾကသ့္ေ္ ိုကင္တပစးႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

လိုကအပ္ေသာကူသစမႈမမား ေပး ိုကင္မသ္ျကစ္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ရွင္းျပရမသ္မွာႏၶာ၊

သစးျ ားပိုဂၢ လ က ္ျကစ္ေစသလြဲဆကတ ို ာ ွင့္္ေ

အေစာပိုကင္း

အစစအစဥ္မမားတြင္

အာူးပိုဂၢ လ က ္ျကစ္ေစသလြဲဆတ ကို ာကကို

ာကိုဖို႕အျပင္

လြမ ြဲ ာွ းစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းအမမ းက မမ းက ွင့္ေ္

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္

ေရွာက္မမ ႈ မားကကို

စဥ္းစား တ့္ေ ြဲပစးတပစး

ဘာေတြက

ၾကသ့္ေ္ ့္ေတြဲပစးတပစ

ကေလးသူငယ္မမားအတြက္ (လကိုအပ္ပါကႏၶာ၊

မကမတ က ကဖို႕ို ကိုက ျကစ္ေၾကာင္းႏၶာ၊

လကအ ို ပ္သသ့္ေ္

ကေလးမမားသင္ယူေလ့္ေလာမႈမမားကိုက

ျပန္လသ္ေဆြးေ ြးမႈ ျပ လိုပ္ ကင ို ္းပါ) ျကစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက တိုကက္ရကက ို ္ဆကင ို ္သသ့္္ေ ဘာေတြျကစ္မလြဲ

ရွင္းျပရမသ္မွာႏၶာ၊

အ ို မကန္ကေတာ့္ေ

လြမ ြဲ ာွ းစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းမမားကိုက

ကေလးသူငယ္ေတြရြဲဖို႕

၏ာကိုကယ္နဖို႕ြဲ

အ္ကကာားေဆြးေ းြ မွာျကစ္ေၾကာင္းႏၶာ၊

အြဲဒါေတြက

ွင့္ေ္ အြဲဒါေတြ မကမဆ က စမွာ ျကစ္လာရင္ ဘာေတြလိုပ္ ိုကင္မလြဲဆကတ ို ာကိုက စဥ္းစားကိုကဖို႕ ေျပာပါ္။

မကမက

၏ာကိုကယ္ကကို မကမကသာပိုကငေ ္ ၾကာင္း ာပ္ေလာင္း အားျကသ့္္ေေျပာၾကားေပးပါႏၶာ၊ တစ္ ိုစဥ္းစားရမွာကေတာ့္ေ

မကမက

၏ာကကိုယက ္ ကို ျပ လိုပ္မတ ႈ စ္ ို ိုျကစ္ေစျ င္းကကို လက္ ံကယ ြ အ ္ ရာျကစ္ဘသ က က့္ေြဲသကိုဖို႕ ာကေတြဖို႕မတ ႈ စ္ အ ို ျကစ္

လသ္း စဥ္းစား ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ေကာင္းတာနြဲဖို႕ ဆိုကးတာကိုက ဘယ္လကန ို ားလသ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက ေမးပါႏၶာ၊ တပစးေတာ့္ေ ဘယ္ဟာေတြက

ေကာင္းေသာ ွင့္္ေ

ဆိုကးေသာ

ာကေတြဖို႕မေ ႈ တြလြဲ္။

အြဲဒစ ွစ္ ို

မတူဘူးဆိုကတာကိုက

ဘယ္လကေ ို ျပာ ိုကင္မွာလြဲ ဆိုကတာေမးပါ္။ ဘယ္သေ ူ တြရြဲဖို႕ ာကေတြဖို႕မေ ႈ တြက လက္ ံ ိုကင္ကယ ြ ္ရသ ွက လြဲ ( ဥပမာ သူငယ္ မင္းမမားႏၶာ၊ မကသားစိုႏၶာ၊ ဆရာ/မမမား ွင့္္ေ သူစကမး္ မမား)ႏၶာ၊ ဘယ္လကန ို သ္းလမ္း ေတြနြဲဖို႕လြဲ ( ဥပမာ - ကက္ျ င္းႏၶာ၊ လက္ဆြြဲ တ ႈ ဆ ္ က္ျ င္းႏၶာ၊ ေ ါင္းကိုကကကင ို ္ျ င္း ွင့္ေ္ နမ္းရႈပ္ျ င္း)္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္ေ္ မကမက ကိုကင္တြယ္

ာကေတြဖို႕ကကဖို႕ို အဆင္ေျပတြဲဖို႕ေနရာေတြက

၏ာကိုကယ္ု မသ္သသ့္ေ္အစကတအ ္ ပိုကင္းကိုက အျ ားသူမမားက ဘယ္ေနရာေတြလြဲ ွင့္္ေ

ကိုကင္တြယ္ ာကေတြဖို႕ကကဖို႕ို အဆင္မေျပတြဲဖို႕ေနရာေတြလြဲ ဆိုကတာကိုက ေမးပါ္။

ဘယ္ေနရာေတြကေတာ့္ေ


ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေအတူ ကိုကင္တြယ္ မွတ္ပါႏၶာ၊

ာကေတြဖို႕ပါက ေရွာင္ပါႏၶာ၊

တစ္စတ ိုံ စ္ေယာက္

၄င္းတိုကဖို႕ကကို

ဘာေတြလိုပ္ ိုကင္မလြဲဆကတ ို ာကိုက

ေတာင္းပါ

နသ္းလမ္းကိုက

ဆိုကးေသာနသ္းလမ္းျကင့္္ေ

လာေရာက္

အတူတကြရာွ ေကြေကာ္ာတ ို ္ပါ

ာပ္ေလာင္းအားျကသ့္္ေေျပာျပပါ)ႏၶာ၊

(

ဆိုကးေသာကိုကင္တယ ြ ္

ာကေတြဖို႕မႈ ရ ံ ပါက ာိုတ္ေကာ္ေျပာၾကားရမွာဆိုကတာကိုက ရွငး္ ျပပါႏၶာ၊ လာမသ့္္ေအ န္းတြင္ အကူအသစေတာင္း ံကကဖို႕ို သြားေရာက္ေျပာ ဆိုက ိုကင္မသ့္္ေသူမမားက ဘယ္သူေတြလြဲဆတ ကို ာကကို ဆက္လက္ေလ့္ေလာကကဖို႕ို ရွင္းျပပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား ဤသင္ န္းစာ မစတင္မွစ ကေလးသူငယ္မမားပါတ္သက္၍တစ္ဥစး မင္းာကန္းသကမ္းရမသ့္္ေ စသ္ကမ္း လမ္းသညန္ မက္မမား ွင့္္ေ မွတ္ပါႏၶာ၊ ေရွာင္ပါႏၶာ၊ ေတာင္းပါ နသ္းလမ္းတိုကဖို႕ ွင့္္ေ ရင္း စွးေအာင္လပ ို ာ ္ ားကိုကဖို႕ လကိုပါသသ္္။ (ယ လ ို က္စြြဲစာအိုပ္ု အပိုကင္း ၂ တြင္ ၂မမ းက လိုးံ ပါဝင္ပါသသ္္။) လကင္ပကင ို ္းဆိုကင္ရာ လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္းအေၾကာင္းကိုက ကေလးသူငယ္မမား ွင့္္ေအတူေလ့္ေလာ ိုကင္ရန္အတြက္ ေနာက္တကးို အရင္းအျမစ္မမားကိုက www.underwearrule.org တြင္ ေလ့္ေလာ ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးအငယ္မမား ( င ွ ့္ေ္ အ က္ေတြဖို႕ေနေသာကေလးအႀကစးမမား) သသ္ အ မက ဖို႕အစကတအ ္ ပိုကင္းကိုက

အမသ္တပ္ကကဖို႕ို

ကေလးတစ္ေယာက္ု

အ က္အ ြဲေတြဖို႕ ိုကင္ပါသသ္္။

ပိုံတစ္ပိုံေလာက္ရွကမယ္ဆကရ ို င္

၏ာကိုကယ္ ွင့္္ေပတ္သက္သသ့္္ေ

ဒါေၾကာင့္ေ္

အရိုပတ ္ စ္ရိုပ္

ကေလးသူငယ္ေတြက

(သိုကဖို႕)

ဘယ္ေနရာကိုက

ဆိုကလကေ ို ၾကာင္း ေကာ္ျပကိုကဖို႕ အလြနအ ္ သိုးံ ဝင္ ိုကငပ ္ ါသသ္္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြကဆ ္ ကရ ို င္ႏၶာ၊ ယ ိုအစစအစဥ္ကကို ေကာင္းေသာႏၶာ၊ ဆိုကးေသာ ကိုကင္တယ ြ ာ ္ ကေတြဖို႕မႈ ေၾကာင့္္ေ ပိုကမိုက၍ ာက ကက ို ္လယ ြ ္မျႈ ကစ္ေစ ိုကင္ေသာအေျ အေနမမားကိုက စဥ္းစားရန္ စသသ့္္ေ ေမး ြန္းမမားေမးျ င္းျကင့္္ေ အကမယ္ မြဲဖို႕၍

ေဆြးေ ြး င ိုက ္ပါသသ္္။

(ဥပမာ

အေရးေပးအေျ အေနမမား

ွင့္ေ္

လမ္းေပးတြင္

/

သင္တန္းေကမာင္း ( ေဂဟာမမားတြင္)္။ ယ အ ို စစအစဥ္ ွင့္ေပ ္ တ္သက္တပစး ဘယ္ကေလးက အ က္အ ြဲျကစ္ေနသလြဲဆကတ ို ာကိုက အတမြဲသတကျပ ပါႏၶာ၊ လိုကအပ္ေသာပံ့္ေပကးို မႈမမား ေပး ိုကင္ရန္လသ္း ႀက တ က င္ျပင္ဆင္ာားပါ္။ သတကျပ ရမသ့္္ေအ မက္ကေတာ့္ေ အ မ ဖို႕က ေနရာမမားတြင္ လကင္ပကင ို ္းဆိုကင္ရာလြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္္ေျ င္းျပ အတူတကြေဆြးေ ြးသသ့္္ေ

အေလ့္ေအာရွကေသာ္ျငာလသ္း

အ မက ဖို႕

သင္ န္းစာမမားသသ္

နာမမားကိုက သစးသန္ဖို႕စစ

ြြဲတပစး ေဆြးေ းြ ကိုကဖို႕ လိုကအပ္ေကာင္း လိုကအပ္ ိုကင္ပါသသ္္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ေကာင္းေသာကိုကင္တယ ြ ာ ္ ကေတြဖို႕မႈ ွင့္ေ္

ဆိုကးေသာ

ကိုကင္တြယာ ္ ကေတြဖို႕မႈ ွင့္္ေ

ပါတ္သက္၍ အသကပသာျမင့္္ေတင္ကကဖို႕ို အတြက္ ကိုကယ္ပကင ို ္အ မက္ အလက္မမားကိုက ျပ စိုကကဖို႕ို ကကတ္ေ းပါ္။__


အစစအစဥ္ (၁၂) မကမတ က ကဖို႕ို ရပ္ရာြ အေျ အေနျပ ေျမပိုေ ံ ရးဆြျြဲ င္း အသက္ ္။ ္။ ကေလးအငယ္မမား အတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၃၀ မကနစ္ မွ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ မကမတ က ကဖို႕ို ရပ္ရြာေဒသအတြင္းရွက ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈအ ၱရာယ္မမားကိုက စကစစ္ င ကို ရ ္ န္ င ွ ့္ေ္ အ ၱရာယ္မမား ွင့္္ေ အ ၱရာယ္ကင္းေသာေနရာမမားကိုက ျပသသ့္္ေ ေျမပိုံတစ္ ိုေရးဆြြဲ ိုကင္ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ယ ိုေလ့္ေကမင့္္ေ န္းသသ္ ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုက အ္ကကာားေသာ ကၽြ ို္ပ္တိုကဖို႕လမ္း ရစး ေလ့္ေကမင့္္ေ န္း အဆက္ျကစ္ပါသသ္ႏၶာ၊ သိုကဖို႕ေသာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ေရးသသ္ ပိုကမကိုတပစး ကမယ္ျပန္ဖို႕သသ္ကကို စဥ္းစားကိုကဖို႕ လိုကပါသသ္္။

အကယ္၍

ကၽြ ို္ပ္တကဖို႕ို လမ္း ရစး

အသစ္ျပန္မစေတာ့္ေပြဲ

၄င္းေျမပိုတ ံ ြင္

အစစအစဥ္ကကို

ျပ လိုပ္တပစးပါက

ျကသ့္္ေစရာမမားကိုက

ဆြြဲ ့္ေတြဲပစးသာ

ျကသ့္္ေစြက္တပစး

ေျမပိုံရွပ က ါက

ယ အ ို စစအစဥ္တြင္

ျပန္အသိုံးျပ ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုကရွင္းျပရမသ္မွာႏၶာ၊ ယ င္အစစအစဥ္တြင္ ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးကိုက စဥ္းစား ့္ေတြဲပစးႏၶာ၊ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ေရးကကို ေလ့္ေလာ ့္ေၾက ြဲ တပစးပါတပစ္။ အ ို မကမကတဖို႕ကို အေနျကင့္ေ္ မကမတ က ကဖို႕ို ု ရပ္ရာြ ေဒသအေၾကာင္း ကိုက အေသးစကတ္စဥ္းစားသြားကိုကဖို႕ပြဲျကစ္ပါတယ္ ဆိုကတာကိုက ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကကို ယ င္အစစအစဥ္တြင္ ေဆြးေ းြ ့္ေၾက ြဲ ေသာ ျပ

နာရပ္မမားကကို ျပန္စဥ္းစားတပစး

အားလိုံးပါဝင္သသ့္္ေအကြဖို႕ြဲ ႀကစးကိုက ျပန္ေဝမွမ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးတစ္ဥစး မင္းစစကကို စာရြက္ႀကစးတစ္ရြက္ ွင့္ေ္

ြဲတံ/ေဘာပင္ တစ္ စ ို စေပးပါ္။ အကယ္၍ ကေလး

သူငယ္မမားဟာ ေနရာေဒသ တစ္ ာ ို ြဲက လာတာဆကိုရင္ အကြြဲဖို႕လက ကို ္ (သကိုဖို႕) အတြလ ြဲ က ကို ္ အလိုပလ ္ ိုပ္ ိုကင္ ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ မကမကတကဖို႕ို ရပ္ရြာေဒသေျမပိုက ံ ကို ေရးဆြရ ြဲ မွာျကစ္ပါသသ္္။ ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ အ ၱရာယ္ရွက ိုကင္သသ့္္ေေနရာႏၶာ၊ အ ၱရာယ္ကင္း ိုကငသ ္ သ့္္ေေနရာမမားကိုက အမွတ္အသား ျပ လိုပာ ္ ား ကင ို ္းပါ္။ ပိုဆ ံ လ ြြဲ ကဖို႕ို တပစးသြားရင္ႏၶာ၊

အားလိုးံ ပါဝင္သသ့္္ေအကြဖို႕ြဲ ႀကစး ွင့္္ေ

ာပ္ေဆြးေ ြးပါႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္ေတြရြဲဖို႕

အႀကံဉာဏ္မမားကိုက ေလ့္ေလာၾကသ့္ေ္ပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား အ ၱရာယ္မမားကိုက

မွတမ ္ ကျ င္းႏၶာ၊

သကျ င္းသသ္

မကမက က ကယ ို ္ကကို

အ ၱရာယ္ကင္းေအာင္ေန ိုကင္ကကဖို႕ို အတြက္

ေျ လွမး္ အစ ျကစ္ေၾကာင္း ာပ္ေလာင္း တြန္းအားေပးပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက မသညန္ၾကားပါ ွင္ႏၶာ၊ ႀက ကကတ ္ ြဲသ ့္ေ ေကကတ ွင့္ေ္ ႀကက က္တြဲပ ့္ေ ိုံကကို ဆြြဲ ကိုင္းပါ္။ အြဲဒါဟာ သူတကိုဖို႕ရြဲဖို႕ ေျမပိုပ ံ ြဲျကစ္ပါသသ္္။ သင္ဟာ ကေလးသူငယ္ေတြေနတြဲဖို႕ေနရာနြဲဖို႕ႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕ရပ္ရြာအတြငး္ ရွက ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ေရး ွင့္္ေ ပတ္သက္သသ့္္ေ

စိုကးရကမ္စရာအ မက္မမား ွင့္္ေ

ကေလးသူငယ္ ေတြရဖို႕ြဲ ေဆြးေ းြ မႈကကို ပံ့္ေပိုကးေပး ိုကင္မသ္္။

ရင္း ွစးေအာင္လိုပာ ္ ားကိုကဖို႕လကပ ို ါသသ္ႏၶာ၊

သိုကဖို႕မသ ွ ာ


အကယ္၍ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ အ ၱရာယ္ကင္းမယ္ႏၶာ၊ သက္ေတာင့္္ေသက္သာျကစ္မယ္ဆကရ ို င္ႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕ု

ေျမပိုဆ ံ ရ ြြဲ ာတြင္

အောာက္အကူျပ ကိုကဖို႕

င ွ ့္ေ္

အ ၱရာယ္မမားကိုက

စကစစ္ေလ့္ေလာကိုကဖို႕အတြက္

ရြာကိုကတစ္ပတ္ေလွမာက္ၾကသ့္ေ္လကရ ို ိုကင္ပါသသ္္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက

၄င္းတိုကဖို႕ရပ္ရြာအတြင္း

အ ၱရာယ္မမားကိုက

ပေပမာက္ေအာင္

ဘာေတြလိုပ္ကကဖို႕ို လကအ ို ပ္မလြဲဆကတ ို ာကိုက စဥ္းစား ကင ို ္းပါ္။ အြဲဒါကိုက အ မကန္ရွကမယ္ဆကရ ို င္ အစစအစဥ္အတြင္းမွာလသ္း လိုပ္ ိုကငသ ္ သ္္။

အကမစ ္ ာအျကစ္ေဆာင္ရြကေ ္ စတပစး

အားလိုံးကိုက ျပန္ေဝမွမ ကင ို ္းလိုကဖို႕လြဲ ရပါသသ္္။

ေနာက္တစ္ေ ါက္

အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္ျပန္လာသသ့္္ေအ မကနတ ္ ြင္


အစစအစဥ္ (၁၃) အြနလ ္ င ကို း္ ေပးတြငအ ္ ၲရာယ္ကင္းစြာေနျ င္း အသက္ ္။ ္။ ကေလးအႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမား လႈမေ ႈ ရးမစဒယ စ ာမမားႏၶာ၊ အင္တာနက္ (သိုကဖို႕) အျ ားဆက္သယ ြ ္ေရးနသ္းပသာပိုံစံ တစ္မမ ကးမမ းက ကိုက အသိုံးျပ ေနသသ့္္ေအ မကန္ မကမက က ကယ ို ္ကကို မသ္သကဖို႕ို ကာကြယ္ေစာင့္္ေေရွာက္ င ိုက ္မလြဲဆကသ ို သ့္္ေ နသ္းလမ္းအောြောြကကို ေလ့္ေလာရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ရွင္းျပရမသ္မွာ

နသ္းပသာေၾကာင့္္ေ

ေကာင္းကမ ကးမမားစြာ

ရွကေသာ္ျငာလသ္း

အ ၱရာယ္မမားစြာလသ္း ရွကပါတယ္ဆကသ ို သ့္္ေအေၾကာင္းႏၶာ၊ ဒါဖို႕အျပင္ လူမႈေရးမစဒယ စ ာမမား အျ ားအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမမားျကစ္သသ့္္ေ

အစးေမလ္းႏၶာ၊

ဝက္ဆကက ို ္မမား ွင့္္ေ

ကိုန္းမမားအသိုံးျပ သသ့္္ေအ မကန္

မကမက က ကယ ို က ္ ိုက

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ေရး ွင့္ေ္ပတ္သက္သသ့္ေအ္ ရာမမားကကလ ို သ္း စဥ္းစားကကိုဖို႕လကိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ အားလိုံးပါဝင္သသ့္္ေအကြဖို႕ြဲ ႀကစးတြင္ႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္မမားကိုက

၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ

နသ္းပသာ ွင့္္ေ

ပတ္သက္သသ့္္ေအရာမမားကိုက အသိုံးျပ တြဲဖို႕အ ါ စကတအ ္ ေ ွာင့္္ေအယွက္/စကတ္ကကို မသက္သာေစသသ့္္ေအရာ ႀက ံကးူ တြဲဖို႕သရ ူ ွကလား

(သိုကဖို႕)

ကေလးသူငယ္မမားကကို

ေမးပါ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္ႀက ံကူးတာကကို ရွတ က ယ္ဆပ ကို ါက

အေတြဖို႕အႀက က ံ ကို

သကတြဲဖို႕သူရွသ က လားဟို ေဝမွမကကိုဖို႕ကတ က ္ေ းလိုကက္ပါ္။

ာိုကဖို႕ေနာက္ ေျပာျပ မက္မမားကိုက စာရြက္ႀကစးေပးတြင္ မေရးာားပါ္။ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ျပ

နာုသဘာဝ ွင့္္ေ

အႀကံျပ မက္မမားကိုက

င ကို မ ္ ာျပသ္စ ့္ေ သ ံို သ့္္ေ ဥပမာမေပး ိုကင္ဘူးဆိုကရင္ႏၶာ၊ ျပ

၄င္းုအကမ ကးဆက္မမား

ေမးျမန္းပါ္။

(

-

ကေလးသူငယ္ေတြရြဲဖို႕

အောာက္အကူျပ

နာမမားပတ္သက္တပစး ာင္ျမင္ယဆ ူ မက္မမားႏၶာ၊

အႀကံဉာဏ္မမားရရွကကကဖို႕ို

ေနာက္ဆက္တြြဲ

တြင္ ေကာ္ျပာားသသ့္္ေ အ ၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအင္တာနက္သိုံးစြေ ြဲ ရးအကမဥ္း မ ပ္ကကို လိုကအပ္ပါက ေဆြးေ ြးမႈ လမ္းသညန္အျကစ္သးိုံ ိုကင္သသ္္။ ) ကေလးသူငယ္မမားကိုက အကြဖို႕ြဲ ငယ္ျကင့္္ေ အလိုပလ ္ ိုပ္ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕ ွင့္္ေ ၄င္းတိုကဖို႕ု သူငယ္ မင္းမမားအတြက္ အင္တာနက္ကကို အ ၱရာယ္ကင္းစြာ သိုံးစြေ ြဲ ရး လမ္းသညန္ကကို ျပင္ဆင္ေရးသား ကင ို ္းပါ္။ ာိုကဖို႕ေနာက္ အကြြဲဖို႕ႀကစးကိုက အႀကံျပ မက္မမား ျပန္ေပးျ င္းကိုက ျပ လိုပ္ပါ္။ အားလိုံးပါဝင္သသ့္္ေအကြဖို႕ြဲ ႀကစးတြင္ႏၶာ၊ ကေလးေတြျပ စိုာားသသ့္္ေအ မက္မမားကိုက စဥ္းစားကိုကဖို႕ ွင့္္ေ အ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အင္တာနက္သိုံးစြြဲေရး အကမဥ္း မ ပ္စာရြက္ င ွ ့္ေ္ ႈကင္းယွဥ္ေလ့္ေလာၾကသ့္ေ္ပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား အ မကန္ရမသ္ဆကပ ို ါကႏၶာ၊ အသကပသာျမင့္္ေတင္ေရးအတြက္ အျ ားအကြဖို႕ြဲ အစသ္းမွျပ စိုာားေသာ အောာက္ အကူျပ ပစၥသ္းမမားကိုက အသိုးံ ျပ ကကိုဖို႕ စဥ္းစားပါ္။ ဥပမာအားျကင့္္ေ- www.thinkuknow.co.uk ု အသက္အရြယ္ အလိုကက္

အင္တာနက္တြင္

အ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

ာစဒစယကမ ို မား ွင့္္ေ ကစားနသ္းမမားရွကပါသသ္္။

သင္ယူေလ့္ေလာေရးအတြက္

ျပ လိုပာ ္ ားသသ့္္ေ


ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/

အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္

လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္

အႀကံဉာဏ္မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက

အင္တာနက္တြငအ ္ ၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးအ မက္အလက္မမား

ျပန္ ွံဖို႕ေရးကိုက

ဘယ္လကို လိုပ္ ိုကင္မလြဲဆကတ ို ာ စဥ္းစားကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါႏၶာ၊ ကိုကယက ္ ကက ို ကယ ို ္ ပကတို ပစး အ ၱရာယ္ကင္းေစကိုကဖို႕ ေျပာင္းလြဲျပ မူ သင့္္ေသသ့္္ေ အျပ အမူမမား ွင့္္ေ ျပ လိုပသ ္ င့္္ေသသ့္္ေ အျပ အမူမမားပတ္သက္၍ ျပန္လသ္သိုံးသပ္ရန္ ကကတ္ေ းပါ္။


ေမာ္ဂမ္း (၇) ာိုတေ ္ ကာ္ေျပာၾကားျ င္း င ွ ့္ေ္ ပံပ ့္ေ ကးို မႈအရင္းအျမစ္မမား အစစအစဥ္ (၁၄) ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ကကက ို ာကြယေ ္ စာင့္္ေေရွာက္ေသာကြနရ ္ က္ ေျမပိုေ ံ ရးဆြျြဲ င္း အသက္ ္။ ္။ ကေလးႀကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ ရသ္ရယ ြ ္ မက္ ကေလးသူငယ္မမားက ပံပ ့္ေ ိုကးမႈရ ိုက္င္ေသာ အရင္းအျမစ္မမားကိုက ရွာေကြေကာ္ာတ ို ္ရာတြင္ ကူသစပပ ံ့္ေ ကးို ေပးရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ကေလးအငယ္အိုပစ ္ ိုအတြကဆ ္ က္ရ ို င္ ႏၶာ၊ ပံ့္ေပကးို မႈအရင္းအျမစ္အစစအစဥ္ပတ္သက္သသ့္္ေ ေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းကိုက အ မကန္ရမသ္ဆကပ ို ါက မကတဆ ္ က္ေပးာားလိုကဖို႕ ေကာင္းပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ယ င္သင္ န္းစာမမားတြင္

လိုတံ ံမွႈ ွင့္္ေ

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈအေၾကာင္းကကို ေဆြးေ းြ ့္ေတပ ြဲ စးပါတပစးႏၶာ၊ အ က ို ေတာ့္ေ ကေလးေတြကကို ဘယ္သူေတြက ကူသစေပး ိုကင္မလြဲဆကတ ို ာကိုက

ၾကသ့္ေ္ၾကကိုကဖို႕

ျကစ္ပါတယ္္။

အြဲဒါေတြကေတာ့္ေ

ကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္ေ္

သြားေရာက္တပစး အကူအသစ ေတာင္း ံ ိုကင္မသ့္္ေႏၶာ၊ ပ့္ေံပကးို ေပး ိုကင္မသ့္္ေ ေနရာေတြႏၶာ၊ လူေတြအားလိုံးကိုက ဆိုကလကေ ို ၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ သိုကဖို႕ေသာ္ အကူအသစေတာင္း ံ ိုကင္ မသ့္္ေႏၶာ၊ ပံ့္ေပိုကးေပး ိုကင္မသ့္္ေေနရာေတြႏၶာ၊ လူေတြဆကတ ို ာကေတာ့္ေ ကေလးသူငယ္တစ္ဥစး မင္းစစ အေျ အေန ွင့္္ေ လိုကအပ္ မက္ေပးမူတသ္ေၾကာင္းကိုကလသ္း ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္တစ္ဥစး မင္းစစကကို ၄င္းတိုကဖို႕ုပိုံကကို အလယ္မွာာားတပစး စာရြက္အႀကစးေပးတြင္ စက္ဝကင ို ္း ႀကစးႀကစးပိုံတစ္ပိုံ ဆြြဲ ကင ို ္းပါ္။ စက္ဝကိုင္းအငယ္ပိုံ

စာရြက္ေလးမမားကကို

ကေလးတစ္ဥစး မင္းစစကကို

ေဝေပးပါ္။

၄င္းစာရြကေ ္ ပးတြင္

၄င္းတကဖို႕ို အေနျကင့္ေ္ အကူအသစေတာင္းလိုကဖို႕ရ ိုကင္မသ့္္ေႏၶာ၊ အကူအသစေပး ိုကင္မသ့္္ေ လူမမား/ ေနရာမမားကိုက ေရး ကင ို ္းပါ/ ပိုံဆြြဲ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

စက္ဝကင ို ္းအငယ္ပိုံ

စာရြက္မမားကိုက

စက္ဝကင ို ္းအႀကစးေပး

ေနရာ မရာတြငႏၶာ၊္

၄င္းတိုကဖို႕အတြက္ အသိုံးအဝင္ဆိုံး ေနရာ/လူမမားပါသသ့္္ေပိုံကကို ၄င္းတိုကဖို႕ပိုံ ွင့္္ေ အနစးဆိုံးတြင္ ေနရာ မ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားအားလိုံးကိုက အျ ားသူမမားျပ လိုပာ ္ ားသသ့္္ေ အရာမမားကိုက ပတ္ၾကသ့္ေ္ကိုကဖို႕ ေျပာပါ္။ အြဲဒစေနာက္ ၄င္းတိုကဖို႕ ေနရာ မာားသသ့္ေ္ ပိုံ ွင့္ေ္ လူမမားကကို ဘာေၾကာင့္ေ္ အြဲဒစေနရာေတြမွာ ေနရာ မာား ရသလြဲဆတ ကို ြဲ့္ေ ေမး ြနး္ ေမးပါ္။ ရကွမသ္ဆကိုပါက ေကာ္/တကပက ္ ကို အသိုံးျပ တပစး ကတ္ေပးလိုကကပ ္ ါ္။ စက္ဝကင ို ္းေလးမမားအေၾကာင္းကိုက

အကြြဲဖို႕အႀကစးျကင့္္ေ

ျပန္လသ္သိုံးသပ္ျ င္းျပ ပါ္။

တူသသ စ သ့္္ေအ မက္မမားကိုက ေကာ္ာတ ို ္ပါ္။ ပ့္ေံပိုကးမႈအရင္းအျမစ္မမား အမမားႀကစး ရွကေၾကာင္း ာပ္ေလာင္းေျပာျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္္ေ (ရပ္ရာြ အေျ ျပ

ရပ္ရာြ ေဒသတြင္

ရွကေသာ

အရင္းအျမစ္မမား

ကေလးသူငယ္ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ေရးအကြဖို႕ြဲ မမားႏၶာ၊

ႏၶာ၊

ဝန္ေဆာင္မႈမမားကိုက ပိုံစံတကမ/တရားဝင္

ကာကြယ္ ေစာင့္ေ္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မမ ႈ မား) နားလသ္သကရေ ွက ၾကာင္း ေသ မာေအာင္ ျပ လိုပာ ္ ားကိုကဖို႕လကပ ို ါသသ္္။


သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္ေ္ မေျပာျပ မင္သသ့္္ေအေၾကာင္းအရာကိုက ေျပာျပကိုကဖို႕မလိုကေၾကာင္း ွင့္ေ္ အျ ားကေလးသူငယ္မမားအေနျကင့္ေ္

၄င္းတိုကဖို႕ုအေတြဖို႕အႀက ံမမားကိုက

မေျပာျပ မင္တာကိုက

အသကအမွတ္ျပ ေလးစားကိုကဖို႕လကေ ို ၾကာင္း သတကေပးကိုကဖို႕ သတကရပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕အနစးကပ္ မကသားစိုဝင္မမားသာမဟိုတ္ အျ ားအကြဖို႕ြဲ အစသ္းမမားႏၶာ၊ အကြဖို႕ြဲ မမား ( ဥပမာ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ေရးအကြဖို႕ြဲ ဝင္မမား)

ကိုကပါ

ကမယ္ကမယ္ျပန္ဖို႕ျပန္ဖို႕

စဥ္းစားကိုကဖို႕

အားေပးပါ္။ အ မကနရ ္ မသ္ဆကပ ို ါကႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ၄င္းတိုကဖို႕ု ရပ္ရာြ ေျမပိုမ ံ မားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မႈ ကြန္ရက္မမားကိုက မွတသ ္ ားကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား အ မကန္ရမသ္ဆကပ ို ါကႏၶာ၊ ေနာက္ာပ္စတ က က ္ ူးသစ္မမားျကစ္ေပးေစကကိုဖို႕ႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမားကိုကယ္တကင ို ္ ေရးဆြြဲ ာားေသာ ပလန္ာယ စ က္နမ္ု ကာတြန္းပိုက ံ ကို ျပပါႏၶာ၊ ကေလးေတြက ဘာေတြဆာ ြြဲ ားသလြဲႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕အတြက္ အကူအသစရ ိုကင္မသ့္္ေသူေတြက ဘယ္သေ ူ တြကကို ေကာ္ျပာား သလြဲဆကတ ို ာကိုက ေဆြးေ ြး ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ာသ့္ေ္သြင္း

ေရးဆြက ြဲ ဖို႕ကို

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္ကကဖို႕ို

ကေလးသူငယ္မမားေရးဆြတ ြဲ ြဲဖို႕စက္ဝကင ို ္းငယ္ေလးမမားပိုံတင ြ ္ ဘာေတြက

၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေ

လညမ္းမိုကးာားသလြဲႏၶာ၊ ဘယ္အ န္းကကက

၄င္းတကက႔က ို ကို

အျ ားကေလးသူငယ္မမားကိုက ပါဝင္ ိုကင္မလြဲႏၶာ၊

၄င္းတိုကဖို႕သသ္ပင္

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈကြနရ ္ က္ အစကတ္အပိုကင္းပင္ျကစ္သသ္္။ ၄င္းတိုကဖို႕ု အႀကံဉာဏ္မမားကိုက ပလန္ု ကေလးသူငယ္အၾကမ္းကက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္္ေေရွာက္ျ င္း လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ္ျ င္း စာအိုပ္ငယ္တြင္ မွတသ ္ ားာား ကိုင္ပါသသ္္။


ေမာ္ဂမ္း (၈) ကၽြ ို္ပတ ္ ကဖို႕ို ုအနာဂတ္လပ ို ေ ္ ဆာင္ မက္မမား အစစအစဥ္ (၁၅) မွတပ ္ ါႏၶာ၊ ေရွာင္ပါႏၶာ၊ ေတာင္းပါ္။ အသက္ ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ မွ ၉၀ မကနစ္ာက ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား “ မွတ္ပါ- ေရွာင္ပါ- ေတာင္းပါ” အ မက္ကကို တြနး္ အားေပး ိုကင္ရန္္။ အျ ားကေလးသူငယ္မမား နားလသ္သကရွကမအ ႈ ေျ အေနတိုကးတက္ျမင့္ေ္မားလာ ိုကင္မသ့္္ေ နသ္းလမ္းမမားကိုက ကန္တစး ိုကင္ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

ရွင္းျပရမသ့္္ေအ မက္မွာ

အစစအစဥ္တစ္ေလွမာက္လိုံးတြင္

အ္ကကအာရိုေ ံ ဆြးေ ြး ့္ေြဲသသ့္ေ္ အရာမမားသသ္ အ ၱရာယ္/ လြမ ြဲ ွားစြာျပ ကမင့္ေ္ျ င္း အေျ အေနမမားကကို မွတမ ္ က ေစရန္ (မွတ္ပါ)ႏၶာ၊ ၄င္းအေျ အေနမမားေတြဖို႕ရပ ွက ါက ေရွာင္ပါ/ာြက္ ြာပါ ( ေရွာင္ပါ)ႏၶာ၊ အျ ားသူမမားာံမွ အႀကံဉာဏ္ င ွ ့္ေ္ အကူအသစေတာင္းပါ (ေတာင္းပါ)္။ အာက္ေကာ္ျပအ မက္သသ္ အျ ားကေလးသူငယ္မမား အတြကလ ္ သ္း အလြနအ ္ ေရးအႀကစးသသ့္္ေ အ မက္ျကစ္ေၾကာင္း ရွငး္ ျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက မွတ္ပါႏၶာ၊

ေရွာင္ပါႏၶာ၊

အကြဖို႕ြဲ ငယ္ေလးမမား ေတာင္းပါဆိုကသသ့္္ေ

ကြြဲဖို႕ ကင ို ္ပါ္။

ကေလးသူငယ္မမားလိုပ္ရမသ့္္ေအလိုပက ္ ေတာ့္ေ

နသ္းလမ္းကိုက

အျ ားသူမမား

နားလသ္ေအာင္

မသ္သကဖို႕ို ဆက္သြယေ ္ ျပာဆိုကမွာလြဲ ဆိုကသသ့္္ေ နသ္းကိုက ရွာကိုကဖို႕ျကစ္ပါသသ္္။ ျကစ္ ကိုငသ ္ သ့္ေ္ နသ္းလမ္းေတြာြဲမွာ သစး မင္းနြဲဖို႕ပြဲျကစ္ျကစ္ႏၶာ၊ ကစားနသ္းနြဲဖို႕ပြဲျကစ္ျကစ္ႏၶာ၊ ပန္း မစးပ ြဲ ျကစ္ျကစ္ (သကိုဖို႕ ) ႀကက က္တ့္ေြဲနသ္းကကို သိုးံ ကိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ျပင္ဆင္ မကန္ မကနစ္ (၃၀) ေပးပါ္။ ာိုကဖို႕ေနာက္ အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္ျပင္ဆင္ာားေသာ အရာမမားကိုက အကြဖို႕ြဲ ႀကစးသိုကဖို႕ ျပန္လသ္တင္ျပရန္ကတ က ္ေ းကာ တင္ျပျ င္း အစစအစဥ္စတင္ပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား အ မကနရ ္ ွကမယ္ဆကလ ို ွမင္ႏၶာ၊

ကေလးမမားအတြက္

အသကပသာျမင့္္ေတင္ျ င္းအတြက္

ျပ လိုပာ ္ ားေသာ

ပစၥသ္းမမားကိုကလသ္း ျပသကိုကဖို႕ စဥ္းစားပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား လိုပေ ္ ဆာင္ မက္မမားကိုက ာစဒစယကရ ို ကက ို ္ျ င္း (သိုကဖို႕) မကတၱ္ယူာား၍ အျ ားကေလးသူငယ္မမားကိုကလသ္း ေဝမွမေပး၍ ရပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကကတေ ္ းတပစး အျ ားကေလးသူငယ္မမားကိုက ကူသစရန္အတြက္ အ မက္အလက္မမား လူမမားမမားသကေအာင္

လိုပ္ ိုကင္မသ့္္ေနသ္းလမ္းမမား ွင့္ေ္

၄င္းတိုကဖို႕အေနျကင့္္ေလိုပ္ ိုကငမ ္ သ့္္ေအရာမမားကိုက

အစစအစဥ္ေရးဆြက ြဲ ကဖို႕ို ရန္အတြက္ စဥ္းစားေပးကိုကဖို႕ ကကတ္ေ းပါ္။__

လိုပ္ငန္း


အစစအစဥ္ (၁၆) ပကစ ို တာပိုစ ံ ာ ံ တ ို ္ ေရးဆြဲြျ င္း အသက္ ္။ ္။ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ မွ ၉၀ မကနစ္ာက ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား အ ို မကနာ ္ က သင္ယူ ့္ေတြဲပးစ ေသာအရာမမားကကို အ ွစ္ မ ပ္ရန္ ွင့္္ေ ျပန္လသ္သိုံးသပ္ရန္္။ အျ ားကေလးသူငယ္မမားကိုက အသကပသာျမင့္္ေတင္ေပး ိုကင္ရန္ ွင့္ေက ္ ာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မဆ ႈ ကင ို ္ရာ ျပ

နာ

မမားကိုက သကရွကေအာင္ျပ လိုပ္ ိုကငရ ္ န္အတြက္ ကေလးသူငယ္မမားကိုက အ ြင့္ေအ ္ လမ္းမမား ကန္တစးေပး ိုကင္ရန္္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ဤအစစအစဥ္သသ္ ကေလးသူငယ္မမားအား ျပန္လသ္ ိုကးၾကားမႈျပ ရာတြင္ အသိုံးဝင္ပါသသ္္။ သင္တန္း တစ္ ို ွင့္္ေ တစ္ ိုျ ားာားတာမမ ကးရွကပါက (သိုကဖို႕) သင္ယူေလ့္ေလာမႈမမားကိုက ပိုကမိုကအားေကာင္းေအာင္ျပ လိုပ္ေစ မင္ ရာတိုကဖို႕တြင္ အသိုံးျပ ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ယ င္သင္ န္းစာမမားေလ့္ေလာ ့္ေေ ြဲ သာ မကမကကကယ ို က ္ ကက ို ာကြယ္ျ င္းတြင္ ကေလး သူငယ္မမားကိုက ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ပကင ို ္ င ြ ့္္ေ အ ြင္အ ့္ေ ေရးရွကေၾကာင္း သကရွကအေရးႀကစးေၾကာင္းႏၶာ၊ ဘာအရာေတြ ကေန ကာကြယ္သင့္ေ္သလြဲဆကတ ို ာကိုက သကကကဖို႕ို

င ွ ့္ေ္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ရမွာလြဲဆကတ ို ာေတြကကို သကေနတပစး

ေၾကာင္း ာပ္မံ ရွင္းျပပါ္။ အျ ားကေလးသူငယ္မမား အသကပသာျမင့္္ေတင္ေရးအတြက္ ပိုကစတာ ပိုံစံေရးဆြက ြဲ ကဖို႕ို အတြက္ ကေလးသူငယ္ မမားအေနျကင့္ေ္

တစ္ဥစး မင္းေသာ္

အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္ေသာ္လသ္းေကာင္း

လသ္းေကာင္းႏၶာ၊

ေဆာင္ရက ြ ္ ိုကငေ ္ ၾကာင္း

ေျပာပါ္။

ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ ွင့္္ေပတ္သက္သသ့္္ေ မသ္သသ့္ေ္အေၾကာင္းအရာကိုကမဆိုက ေရးဆြြဲ ိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမား ၄င္းတိုကဖို႕ု ပိုကစတာမမား ေရးဆြတြဲ ပစးပါကႏၶာ၊ နံရတ ံ ြငက ္ ပ္ာားတပစး ျပသာားပါႏၶာ၊ ကေလး သူငယ္ေတြက

ဆ ၵရွကမယ္ဆကရ ို င္

၄င္းတိုကဖို႕ေရးဆြာ ြဲ ားသသ့္္ေ

ပိုက ံ ကို

အျ ားကေလးသူငယ္မမားအား

ရွင္းျပ ြင့္ေ္ ေပးပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား ဤလိုပ္ငန္းစဥ္သသ္ တစ္ ါတစ္ရံအ မကန္ မေလာက္တတ္ပါဘူး္။ အြဲဒစအ ါကမရင္ ကေလးေတြကကို အကပက ္ ကယ ို ူသြားတပစး တပစးေအာင္လိုပ္ ကင ို ္းပါ္။ ေနာက္သတ္မွတာ ္ ားတြဲဖို႕ရက္ကကို ျပန္ယလ ူ ာတပစး အျ ားကေလး သူငယ္မမားကိုက ျပန္လသ္ေဝမွမ ိုကင္းပါ္။ ပိုကစတာမဆြြဲ မင္ေသာ ကေလးသူငယ္မမားရွကပါက ( အ ိုပသာကိုကစကတ္မဝင္စားသူမမား) ၄င္းတိုကဖို႕ကကို ျပးာတ္ (သိုကဖို႕) လက္ကမ္းစာေစာင္ႏၶာ၊ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈသက္ဆကင ို ္သသ့္္ေ အသကပသာျမင့္္ေတင္ေရးကိုက အောာက္ အကူျပ မသ့္္ေ မသ္သသ့္္ေ နသ္းလမ္းကိုက မဆိုက ျပ လိုပ္ င ြ ့္ေေ ္ ပးပါ္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား


ပိုကစတာမမားကိုက

ရပ္ရာြ အတြင္းျပသ ိုကင္မသ့္္ေ

အ ြင့္ေအ ္ လမ္းမမားကိုက

ရွာပါ

(သိုကဖို႕)

ဥပမာ

ျပပြြဲအစစအစဥ္ကေနတဆင့္္ေ အျ ားကေလးသူငယ္မမားကိုက ျပပါ္။__ အစစအစဥ္ (၁၇) ဘာဆက္လပ ို ္ င ကို လ ္ /ြဲ ေရွ႔လပ ို င ္ န္းစဥ္မမား အသက္ ္။ ္။ ကေလးအၾကစးမမားအတြက္ အ မကန္ ္။ ္။ ၆၀ မကနစ္ မွ ၉၀ မကနစ္ာက ရသ္ရယ ြ ္ မက္မမား ကေလးသူငယ္အ မင္း မင္း ကူသစောာက္ပ႔ံ ကိုင္မသ့္္ေနသ္းလမ္းမမားကကို ရွာေကြေကာ္ာတ ို ္ျ င္း္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ျ င္းတြင္ ကေလးသူငယ္မမားကိုကယတ ္ ကင ို ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက ြ ္မႈ ျမင့္္ေတက္ လာေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ ိုကငသ ္ သ့္္ေ ေဆာင္ရြက္ မက္မမားကိုက စကစစ္ေလ့္ေလာျ င္း္။ လိုပေ ္ ဆာင္ပိုံ အဆင့္ေ္ဆင့္္ေ ဤအစစအစဥ္သသ္ အလိုပရ ္ ိုေ ံ ဆြးေ ြးပြု ြဲ ေနာက္ဆိုးံ ေလ့္ေကမင္ န္းျကစ္သသ္ႏၶာ၊ ဒါေၾကာင့္ေ္ ဤသင္တန္းကိုက ကေလးသူငယ္မမားက မကမတ က ကဖို႕ို ကကယ ို ္ကကို

ွင့္ေ္ အျ ားသူမမားကိုက ကာကြယ္ေစာင့္္ေေရွာက္မႈျပ ရာတြင္ ၄င္းတိုကဖို႕

ပါဝင္ကူသစ ိုကင္သသ့္္ေ အရာမမားကိုက အာူးသျကင့္ေ္ အကြဖို႕ြဲ လကက ို ္ေဆာင္ရက ြ ္မအ ႈ ားျကင့္္ေ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သကရွက သြားေစျ င္းျကင့္္ေ အဆိုံးသတ္သင့္္ေပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက ရွင္းျပရမသ္မာွ ႏၶာ၊ သင္ န္းစာတစ္ ိုလိုံးတြင္ ကာကြယေ ္ စာင့္ေ္ေရွာက္မႈ ွင့္္ေ ပတ္သက္ သသ့္္ေအရာကိုက

ေလ့္ေလာရာတြင္

အတူတကြလက္တြြဲေဆာင္ရက ြ ္ ့္ေြဲသလကပ ို ြဲႏၶာ၊

သင္ န္းစာႀကစးတပစးဆိုးံ သြား ေနာက္တြငလ ္ သ္း မကမက က ယ ကို က ္ ကို ွင့္ေ္ အျ ားသူမမားကိုက ကာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္ရန္ အတူတကြ လက္တြြဲ ေဆာင္ရြကသ ္ ြား ကိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက အကြဖို႕ြဲ ငယ္ေလးမမား ကြြဲဖို႕ေစပါႏၶာ၊ ၄င္းသသ္ ရပ္ရြာလူာို/ ေကမးရြာု အေျ

ပ ံ င္

ျကစ္ပါသသ္္။ အကြဖို႕ြဲ တင ကို ္းကကို စာရြက္ႀကစး ွင့္ေ္ ေဘာပင္/မာကာ မမားကကို ေပးပါႏၶာ၊ သင္ န္းစာတစ္ ိုလးိုံ မွ သင္ယူေလ့္ေလာရရကွ ြဲ့္ေေသာ

အရာမမားကကို

ျကန္ဖို႕ကမက္ေဆာင္ရက ြ ္ င ိုက ္ရန္ ွင့္ေ္

မကမက က ယ ကို ္ကကက ို ာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မႈတင ြ ္

ပိုမ က ပ ကို းူ ေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက ြ လ ္ ာ င ကို ေ ္ စရန္ လိုပ္ေဆာင္ င ိုက ္မသ့္္ေ အစစအစဥ္တစ္ ိုကကို ေရးဆြြဲ ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမားကိုက

လိုပ္ေဆာင္ င ိုက ္မသ့္္ေ

အစစအစဥ္မမားႏၶာ၊

ဘယ္သူေတြပါဝင္သင့္ေ္သလြဲ ွင့္္ေ

ဘာအရင္းအျမစ္ေတြ လိုက ိုကငလ ္ ဆ ြဲ ကတ ို ာကိုက မွတာ ္ ား ကင ို ္းပါ္။ ကေလးသူငယ္မမား ၄င္းတိုကဖို႕အစစအစဥ္မမား ေရးဆြတြဲ ပစးပါကႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕ု အစစအစဥ္မမားကိုက အကြဖို႕ြဲ ႀကစးအား ျပန္လသ္တင္ျပေဆြးေ းြ ရန္ ကကတ္ေ းပါ္။ သင္တန္းပံပ ့္ေ ကးို ေပးသူမမားအတြက္ ေနာက္တကးို အၾကံျပ မက္မမား ကေလးသူငယ္မမားအား တစ္ဥစး မင္းစစအဆင့္ေ္မွ ( ဥပမာ မွတပ ္ ါႏၶာ၊ ေရွာင္ပါႏၶာ၊ ေတာင္းပါ္။ နသ္းလမ္းကိုက အမွနတ ္ ကယ္

အသိုံးျပ ျ င္း)

အားလိုးံ ပါဝင္ ိုကင္ေသာႏၶာ၊

ရႈပ္ောြး ိုကင္ေသာ

အစစအစဥ္မမား

ပါဝင္သသ့္္ေ

အသကပသာ ျမင့္္ေတင္ျ င္းအစစအစဥ္မမား ွင့္္ေ စစမံ မက္လိုပ္ငန္းမမား အာက ကမယ္ကမယ္ျပန္ဖို႕ျပန္ ေတြးကိုက႔ အားေပး ပါ္။ အကယ္၍ လိုကအပ္ပါက သင္တန္းကာလတစ္ေလွမာက္ ေဆြးေ ြး ြဲသ ့္ေ သ့္ေ္ ျပ

နာမမားကကို ျပန္လသ္

သိုံးသပ္ ိုကငရ ္ န္ ျပင္ဆင္ာားပါ္။ ကေလးငယ္မမားအတြက္ ဒစေလ့္ေကမင့္ေ္ န္းဟာ က္ေကာင္း က္ ိုကင္ ပါသသ္္။


လိုကအပ္ရင္ႏၶာ၊

အကြြဲဖို႕တစ္ လ ို ိုံး ွင့္္ေ

ကေလးငယ္မမား

လိုပ္ ိုကင္သသ့္္ေအရာမမားကိုက

ျပန္လသ္သိုံးသပ္ေဆြးေ းြ

ိုကင္ပါသသ္္။ အတမြဲသတကရရန္ႏၶာ၊

ကေလးသူငယ္မမားု

ပိုမ ံ န ွ ပ ္ ပ ့္ေံ းကို ေပး င ကို သ ္ သ္အ ့္ေ ရာ င ွ ့္ေ္

အႀကံဉာဏ္မမား ွင့္္ေ

အရင္းအျမစ္မမားရရွကို ိုကင္သသ့္္ေ

ကန္တးစ မမားကိုက

အားေပးရာတြင္ႏၶာ၊

လက္ေတြဖို႕ျကစ္ ိုကင္သသ့္္ေအရာျကစ္ကကဖို႕ို

အေရးႀကစးပါသသ္ႏၶာ၊ မျကစ္ ိုကငသ ္ သ့္္ေေမွမာ္လင့္္ေ မက္မမားကိုက မကန္တစးမကကကဖို႕ို အေရးႀကစးပါသသ္ႏၶာ၊ ၄င္းတိုကဖို႕တြင္ ရပ္ရာြ လူာိုက

အမွနတ ္ ကယ္ င ြ ့္္ေျပ ိုကင္သသ့္္ေအရာေတြကကလ ို သ္း

ေသေသ မာ မာ

ဆန္းစစ္ေလ့္ေလာာားကိုကဖို႕

လိုကပါသသ္္။ အကယ္၍ ကေလးသူငယ္ေတြက ဆ ၵရွကမယ္ဆကရ ို င္ႏၶာ၊ အ မကနလ ္ ိုံေလာက္မယ္ဆကရ ို င္ႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမား အား ၄င္းတိုကဖို႕ ေရးဆြာ ြဲ ားေသာအစစအစဥ္မမားကိုက သက္ဆကင ို ္ရာတာဝန္ရသ ွက ူမမားအား တင္ျပေဆြးေ ြးရန္ ကကတ္ေ းပါ္။ အကယ္၍

ကေလးသူငယ္ေတြဟာ

လိုပ္ေဆာင္မသ့္္ေအစစအစဥ္ င ွ ့္ေ္

ပတ္သက္တပစး

အႀကံဉာဏ္မမား ရရွကေစ ိုကင္ကကဖို႕ို လက္စစ ြြဲ ာအိုပု ္ အ န္း (၁.၆)ႏၶာ၊ ကေလးသူငယ္မမားအတြက္ႏၶာ၊

က္ ြဲေနလွမင္ႏၶာ၊ ွင့္ေအ ္ တူ ွင့္္ေ

ကလးသူငယ္မမားကိုကယတ ္ ကင ို ္လိုပ္ေဆာင္ င ိုက ္ေသာ စစမက ံ ကနး္ မမား ွင့္္ေ စစမံ မက္မမားကိုက ျပန္လသ္ကတ္ရႈပါ္။ ယ ေ ို လ့္ေကမင္ န္းသသ္ ဝါးပင္ေလးမမားေလ့္ေကမင့္္ေ န္းတြင္ ပါဝင္သသ့္္ေ ဥစးစားေပးအစစအစဥ္သတ္မတ ွ ္မႈ ွင့္္ေ ဆက္စပ္ပါသသ္္။ ယ ို ကေလးအကြဖို႕ြဲ သသ္ ဝါးပင္ေလးမမား သင္တန္း တက္ေရာက္ကးူ သူမမားျကစ္ပါက ဝါးပင္ေလးမမားသင္တန္းအသိုံးျပ သသ့္္ေနသ္းလမ္းမမားကိုက အသိုံးျပ နိုကင္ပါသသ္္။ ကေလးသူငယ္မမားသသ္ ၄င္းတိုကဖို႕ု ရသ္ရယ ြ ာ ္ ားေသာအစစအစဥ္မမားကိုက ပလန္အာရွမွျပ စိုာားေသာ ကေလးသူငယ္မမားအား စာအိုပ္ငယ္

ေလးာြဲတင ြ ္

အႀကမ္းကက္မႈမက ွ ာကြယ္ေစာင့္ေ္ေရွာက္မႈ မွတာ ္ ား ိုကင္ပါသသ္္။

၄င္းစာအိုပတ ္ ြင္

လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ္ရန္ မွတသ ္ ားာားျ င္းျကင့္္ေ

ေရရွသ္မတ ွ ္မက ိုကင္ပါသသ္္။ ေနာက္ဆက္တေ ြြဲ ဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အႀကံျပ မက္မမား/ အကမစ ္ ာ ွင့္ေ္ လက္ေတြဖို႕ေဆာင္ရက ြ ရ ္ န္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ မမား ကေလးသူငယ္မမားေရးဆြာ ြဲ ားေသာအစစအစဥ္မမား _______အေကာင္အာသ္ေကာ္ရန္ ပံ့္ေပကးို ိုကင္မသ့္္ေ နသ္းလမ္းမမားကိုက ရွာေကြရန္ (သိုကဖို႕မဟိုတ္) ၄င္းအစစအစဥ္ကကို အျ ားကေလးသူငယ္မမား(သိုကဖို႕) ရပ္ရာြ လူာိုမမား ကမယ္ကမယ္ျပန္ဖို႕ျပန္ဖို႕သကရွကေအာင္ ေဝမွမမသ့္္ေ ိုကင္မသ့္္ေ နသ္းလမ္းမမားကိုက ရွာေကြရန္္။ ကေလးသူငယ္မမားကကို

၄င္းတကိုဖို႕

ေရးဆြာ ြဲ ားသသ့္ေ္

အစစအစဥ္ ွင္ပ ့္ေ တ္သက္တပစး

အေကာင္အာသ္ ေကာ္ ကိုင္ရန္ ပံ့္ေပကိုးေပး ကိုင္မသ့္္ေ အႀကံဉာဏ္မမား ကိုက ေမးျမန္းေဆြးေ းြ ပါ္။ ဤသင္ န္းစာ ွင့္္ေ ပတ္သက္၍ သင္ုအၾကံဥာဏ္ င ွ ့္ေ္ အေတြ႔အၾကံ ကကို မေရးေပးပါ္။__

လက္ေတြဖို႕

After-school Toolkit Teacher's Manual on Child Protection - Grade 7  

Curriculum in Myanmar language addressed to teachers to raise awareness on child protection and child rights.

After-school Toolkit Teacher's Manual on Child Protection - Grade 7  

Curriculum in Myanmar language addressed to teachers to raise awareness on child protection and child rights.

Advertisement