Page 1

‫ســــلسله درد های مردم به روایت تصویر‬ ‫‪۲‬‬

‫نشرات دوستداران وطن‬ ‫این سلسله درد ها‪ ،‬مظلومیت‪ ،‬فقر‪ ،‬بی کسی‪ ،‬عقب ماندگی و محکومیت افغانان را‬ ‫به زبان تصویر به نشر میگیرد‪ .‬هدف این سلسله در واقع آگاهی دهی و ایجاد‬ ‫انگیزه برای اندیشیدن به آینده بهتر و خوب می باشد‪.‬‬

‫تماس با ما‪huryat@googlemail.com:‬‬ ‫‪۲۰۱۱/۲۸/۵‬‬


‫ثجطؼیع تؼزیف ّ ثزظاػت ػوب اس زمْق سى ّ یب تظبّی زمْق سى ّ هزظ چی اطت؟ آیب‬ ‫ػوب ُن ثَ ایي ثبّر ُظتیع کَ ثی زدبثی‪ ،‬ػزیبى ًوْظى سًبى ّ ثزظاػتي چبظر ػشت ّ ػفت‬ ‫اس طز سًبى یؼٌی تسمك زمْق سًبى ظر خبهؼَ اطت‪ .‬هٌسیث هظلوبى آیب ظبُز ػعى سًبى‬ ‫افغبى ّ هظلوبى را ثب لجبص ُبی ًیوَ ػزیبى ّ چظپ کَ ثزخظتگی ُبی ثعى ػبى ظبُز‬ ‫ػْظ تسول کزظٍ هیتْاًیع؟ آیب ضْاُزاى هظلوبى هب ضْاُبى ُوچْ چیشی ُظتٌع؟ آیب زتی‬ ‫ُوچْ تصْر ّ اًعیؼیعى تُْیي ثظب ثشرگ ثَ ززین ضْاُزاى هْهي ّ پبکعاهي افغبى ًیظت؟‬ ‫پض چزا ثیگبًگبى طؼی ّ کْػغ ظارًع تب ضصیصَ پبکعاهٌی خبهؼَ افغبى را ثَ یغوب ثجزًع ّ‬ ‫فظبظ اضاللی را اػبػَ هیعٌُع؟ آیب ػوب تصْر هیکٌیع ثیگبًگبى ًویعاًٌع کَ ًیبس سى افغبى‬ ‫چی اطت؟‬ ‫افغبًبى گزاهی! اًگیشٍ تسزک ّ لعم هبًعى ثظْی تؼبلی ّ ظاػتي خبهؼَ اهي ّ هصئْى اس ُز‬ ‫گًَْ فظبظ اضاللی را ثیبهْسیع ّ طؼی کٌیع ظر ػصز ضْظ سًعگی ًوبیع ّ رًَ ظیگزاى کؼبى‬ ‫کؼبى ّ آًچٌبى کَ هیطْاٌُع ػوب را ضْاٌُع ثزظ‪ .‬ای اُل ضزظ ّ اًعیؼَ ّاثظتگی ثِز‬ ‫ػکلغ فالکت ثجبر هیبّرظ‪ ،‬ثیعار ػْیع!!!!‬

‫آیب ًیزّ ُبی ثیگبًَ ّ هتدبّس تصْر هیکٌٌع افغبًِب ظر ػْض ثؼِبظت رطبًعى‬ ‫ظلجٌع ُبی ًبسًیي ّ گزاهی ػبى ثزای ایٌِب گلعطتَ تمعین هیکٌع؟ اصال ّ‬ ‫اثعا‪ً ،‬یزّ ُبی هتدبّس ّ ثیگبًَ ثبیع ثعاًٌع افغبًظتبى هِع اطالم پظٌعاى ّ‬ ‫آساظگبى اطت ازعی خظبرت ّ گظتبضی ثسزین افغبى را ًکزظٍ اطت‪ ّ ،‬اگز‬ ‫چٌیي گظتبضی ًوْظٍ ثبػع هبًٌع ثزطبًیبی کجیز ّ لؼْى طزش ػْری ثَ‬ ‫طزًْػت ًبثْظی هسکْم هیؼْظ‪ .‬هتدبّسیي کْظى هطوئٌب تب سهبًیکَ ثَ ایي‬ ‫زمیمت پی هیجزظ ثَ خِبى هتفبّت ثز ضْاٌُع ضْرظ‪.‬‬


‫هب ثبر ُب گفتَ این ّ ثبس ُن هیگْین ثؼِبظت رطبًعى اًظبًِبی ثیگٌبٍ ّ اطفبل هؼصْم خٌبیت ّ ضیبًت ثظی‬ ‫ثشرگ ثز ارسػِبی ظیٌی ّ اًظبًی اطت‪ .‬ثؼضی طْر تصْر هیکٌٌع گْیب اًدبم ُز ػول سػت اس طزف ًیزّ‬ ‫ُبی خٌبیت کبر ّ اػغبلگز خٌبیت پٌعاػتَ هیؼْظ اهب هدبُعیي خْاس ًبهَ اس طزف ضعاًّع ثز اًدبم ُز ػول‬ ‫آّرظٍ اًع‪ً .‬طیز ػشیشاى ایٌطْر ًیظت‪ ،‬ثؼِبظت رطبًعى هزظم ػْام تست ُز اطن کَ ثبػع لبثل تسول ثزای‬ ‫هلت هظلوبى افغبى ًیظت ثبلطصْؽ اس طزف هدبُعیي ّ طٌگزظاراى راٍ زك ًجبیع ُوچْ یک اػتجبٍ طز‬ ‫ثشًع ‪ .‬ثبر ُب گفتَ این ُعف ُز لعر همعص ثبػع هٌسیث هظلوبى زك ًعارین تب اس اثشار ّ راٍ ُبی غیز همعص‬ ‫ثزای رطیعى ثَ ُعف همعص اطتفبظٍ کٌین‪ .‬ػشیشاى ّلْ اگز ثیؼوبر ػظبکز ثیگبًَ ظر زولَ اطتؼِبظی‬ ‫ثکبم هزگ فزطتبظٍ ػْظ اهب اگز زتی یک لطزٍ ضْى اًظبى ثی گٌبٍ ثٌبزك ریطتَ ػْظ ثبس ُن ػول کزظ هب‬ ‫اضاللب ّ اطالهب سیز طْال هیزّظ ‪.‬‬ ‫ثیبیع تب اضاللی ّ اطالهی ثیٌعیؼین هْلف اطالم تب هْلف ازظبطبت اس ُن ثفزطٌگِب فبصلَ ظارظ‪ .‬اطالم‬ ‫ػشیش اًظبى را ثَ هجبرسٍ اضاللی ّ اًظبًی ظػْت هیکٌع‪ ،‬هجبرسٍ کَ ثزای ُوَ لبثل لجْل اطت‪.‬‬ ‫هدبُعیي ّ طٌگزظاى گزاهی! اگز هب ُن اًظبًِبی ثی گٌبٍ ّ هظلْم را ّ اطفبل ثی ضجز اس خِبى را تست‬ ‫ػٌْاى اطالم ّ هجبرسٍ ػلیَ ًیزّ ُبی اػغبلگز هسکْم ثَ هزگ کٌین‪ ،‬پض تفبّت ثیي آى هتدبّس ّ تْیی‬ ‫هدبُع ظر چی اطت؟؟؟ ًیزُّبی اػغبلگز ّ خٌبیت پیؼَ تست ػٌْاى ظفبع اس هزظم افغبى‪ ،‬زمْق سى‪ ،‬زمْق‬ ‫ثؼز‪ ،‬ظهْکزاطی‪ ،‬آّرظى اهٌیت‪ ،‬هجبرسٍ ػلیَ تزّریظن‪ ...... ّ ،‬ثَ ضبًَ ُبی هزظم هیزیشًع ّ اػضبی ضبًْاظٍ‬ ‫را ثؼِبظت هی رطبًٌع‪ ،‬ثز ظُبت ّ لزیَ خبت تْطظ ثن افگٌِب ثوجبرظهبى هیکٌٌع کَ ظر ًتیدَ ُوَ خِبًیبى‬ ‫ػبُع فدبیغ اًظبًی ظر ثبالثلْک فزاٍ‪ ،‬ػشیش آثبظ ُزات‪ً ،‬بظ ػلی ُلوٌع‪ ،‬کٌز‪ ،‬لغوبى‪ًٌ ،‬گزُبر‪ ،‬لٌعُبر ّ ‪......‬‬

‫غیزٍ ثْظًع‪.‬‬ ‫ثَ ُویي تزتیت هب ُن تست ػٌْاى هجبرسٍ ّ خِبظ ػلیَ ًیزّ ُبی صلیجی ثطبطز یک ػزاظٍ هْتز ػظکز ضبرخی ثَ ظُب اًظبى ثی گٌبٍ را ثؼِبظت هی رطبًین‪ ،‬ثالضزٍ ایي ػول‬ ‫هب ارسع ایي ُوَ هظئّْلیت ظیٌی‪ ،‬اضاللی ّ اختوبػی را ًعارظ‪ .‬هب ثبیع کوی ًبلع ضْظ ًیش ثبػین‪.‬‬ ‫ثلی خِبظ فزض اطت اهب ػلیَ ًیزّ ُبی اػغبلگز ّ هتدبّس‪ ًَ ،‬ػلیَ طفلکبى ثی ضجز اس خِبى‪ ،‬اًظبى ُبی ثیگٌبٍ ّ هصزّف ثَ پیعا ًوْظى ظّ لموَ ًبى ثزای ضبًْاظٍ اع ‪.‬‬ ‫ػشیشاى ثبیع هْلف ُز اًظبى هظلوبى ّ هدبُع ُویي ثبػع‪ ،‬هب ثبیع ثَ هلت ضْظ ارسع لبیل ثبػین ػوب ًگبٍ کٌیع اهزیکب ظر همبثل ُز اهزیکبیی ثیؼتز اس ‪ ۳۰۰‬افغبى ثیگٌبٍ را‬ ‫ثَ ػِبظت رطبًعٍ اطت‪ .‬ثلی ثز کزاهت اًظبًی‪ ،‬اطالهی ّ افغبًی ُز اًظبى آساظٍ هب ثبیع ارسع لبیل ثبػین ّ ثَ خِبًیبى ثبیع ثفِوبًین ارسع یک اًظبى هظلوبى افغبى‬

‫ثیؼتز اس ظٍ ُب ػظکز ثی ُْیت ّ طفبک اػغبلگز اطت ‪.‬‬


‫هلت هْهي ّ ضعا تزص افغبى اس ارسػِب‪ُْ ،‬یت ظیٌی‪ ،‬فزٌُگی ّ تبریطی خبهؼَ‬ ‫ًگبٍ کٌیع ُوت ثبالی ایي ًْ خْاى را کَ ثزای ثعطت آّرظى رسق زالل ثَ‬

‫ظفبع هیکٌع ثَ ازعی اخبسٍ ًطْاُع ظاظ تب طزًْػت خبهؼَ را رلن ثشًٌع‪ً .‬یزّ ُبی‬

‫کبر ُبی ػبلَ پٌبٍ ثزظٍ اطت‪ .‬اهب ایي ًْ ًِبل ظر ػوزی ًیظت کَ ثَ‬

‫ثیگبًَ ًیش ایي ّالؼیت را ظرک کزظٍ اًع کَ هلت افغبى هؼبهلَ گز ًیظت ّ ثَ ُیچ‬

‫هؼکالت ضبًْاظٍ رطیعگی کٌع ثلکَ ثبیع ثَ تسصیل ثپزظاسظ ّ ثطزف آیٌعٍ‬

‫ػٌْاى زبضز ًطْاُع ػع تب ثبالی ظیي‪ً ،‬بهْص‪ ،‬کؼْر ّ ارسػِبی فزٌُگی ّ‬

‫ُبی رّػي ّ ظرضؼبى گبم ثزظارظ‪ .‬هتبطفبًَ اکثزیت افغبًِب ظر فضبی غیز‬

‫اضاللی خبهؼَ هؼبهلَ ًوبیٌع ثلکَ ثزای زفع ارسػِبی ضْظی زبضزًع تب پبی هزگ‬

‫هصئْى سًعگی هیکٌٌع ّ ُز گًَْ آطیت آًِب را تِعیع هیکٌع‪ .‬هب ثبیع چزایی‬

‫ظر همبثل هدِش تزیي لعرت سهبى هجبرسٍ ًوبیٌع‪ .‬ثبّخْظ ایي ُوَ اگز ًیزّ ُبی ثیگبًَ‬

‫ایي ػزایظ هِلک کَ ػبیع زبل هلت هظلْم هب ػعٍ اطت ّ ضْثی ُب ّ‬

‫طؼی ّ کْػغ ثزای ػکظتبًعى اراظٍ ضعػَ ًبپذیز هلت افغبى ًوبیٌع هطوئٌب‬

‫اهیع سًعگی را اس آًِب ثَ یغوب ثزظٍ پیعا ًوبین‪ .‬ػشیشاى هب ثبیع یکدب ثب هلت‬

‫ضزثبت کبری ّ ُویؼَ ثَ یبظ هبًعًی ثز پیکزٍ ثی خبى ػبى ّارظضْاُع ػع‪.‬‬

‫ضْظ ضْثی ُبی سًعگی را ثَ تدزثَ ثگیزین ًجبیع ظر لظوت آیٌعٍ اّالظ ّطي‬

‫ثبّخْظیکَ اس کؼتَ ػعى ُیچ اًظبًی ضْػسبل ًویؼْین اهب ثَ ازعی اخبسٍ‬

‫ثی تْخَ ثبػین‪.‬‬

‫گظتبضی ّ تبضتي ثسزین هلت هْهي ّ ثشرگ افغبى را ًطْاُین ظاظ‪ .‬اًتطبة اس آى‬

‫ًیزّ ُبی ثیگبًَ اطت یب هزگ ّ یب ضزّج آثزّهٌعاًَ!!!‬


‫ًوبظ اس العام ایوبًی هزظم کفز کؼي‬ ‫ّالیت ثلص ظر تمجیر ػول غیز اضاللی ّ‬ ‫هتؼصجبًَ راُت ػیظْی ظر اهزیکب ثَ‬ ‫طبزت همعص لزآى پبک‪ .‬هتبطفبًَ‬

‫تظبُزات ظر طزاطز افغبًظتبى تب خبی‬ ‫پز ضؼًْت ثْظ ثطصْؽ تظبُزات هزظم‬ ‫هْهي ّ اطالم پظٌع ثلص ّ لٌعُبر‪.‬‬ ‫ثب ُشار تبثز ثبیع ثگْین هطجْػبت ّاثظتَ‬ ‫ُوْارٍ طؼی ًوْظ تب ایي العاهبت‬ ‫ایوبًی ّ هْهٌبًَ هلت ػِیع پزّر ّ‬

‫لزآى ظّطت را هتِن ًوبیع ثطصْؽ ظر‬ ‫ّالؼَ هشار‪ُ .‬وَ تصْر هیکٌٌع گْیب هزظم‬ ‫ّالؼب هؼبُعٍ ُوچْ ػکض‪ ،‬ضٌدزی ثز للت افغبًبى ثب ًبهْص ّ ثب ظرظ ّارظ‬

‫ثز همز هلل هتسع زولَ ثزظى‬

‫هیکٌع‪ .‬آًچَ ظریي تصْیز هؼبُعٍ هیکٌیع ظر ّالغ ظرظ‪ ،‬ثی ثظی‪،‬‬

‫ّ ظر ًتیدَ چٌعیي کبرکٌبى ظاضلی ّ ضبرخی آى را کؼتَ اًع ظر زبلیکَ ّالؼیت اهز‬

‫هظلْهیت‪ ،‬ػمت هبًعگی‪ ،‬کبرّاى ّزؼت‪ ،‬اػغبل‪ ،‬ثی ززهتی‪ ،‬رًح ّ ‪....‬‬

‫ایٌطْر ًیظت ثلکَ تظبُز کٌٌعگبى تب همز هلل هتسع ظر هشار هیزًّع ّ ضْاطتبر ظیعى یکی اس‬

‫ّالؼب کعام ازوك هیتْاًع ثبّر کٌع افغبًی کَ ًبهْطغ را تْطظ ضز ظر لزى‬

‫هظئّْلیي ظفتز هلل هتسع هیؼًْع تب تبثزات ایوبًی ػبى را ظر تمجیر ػول غیز اضاللی ظگن‬

‫ثیظت ّ یک اًتمبل هیعُع‪ ،‬اهٌیت پیغ رفتَ تزیي هوبلک خِبى چْى‬

‫اًعیؼبى کلیظبی اهزیکبیی اظِبر ًوبیٌع‪ .‬اهب هتبطفبًَ ًَ تٌِب ثَ ازظبطبت خزیسَ ظار آًِب آة‬

‫اهزیکب‪ ،‬کبًبظا‪ ،‬فزاًظَ‪ ،‬اًگلظتبى‪ ،‬آلوبى ّ ‪ ....‬را تِعیع هیکٌع؟ ّالؼب ایي‬

‫هِزثبًی ریطتبًعٍ ًؼع ّ ثَ ضْاطتَ ُبی ػبى پبطص ظاظٍ ًؼع ثلکَ اس طزف اخیز گزفتَ ُبی‬

‫تصْیز هولْ اس پیبم ظرظ اطت‪ ،‬ظرظ اػغبل ّ ظرظ ػمت هبًعگی کبهال هِؼیع‬

‫لصز طفیع ّ طالذ ثعّػک ُبی ظّى ُوت هزظم هْهي ّ ضعا تزص ثلص ثَ آتغ گزفتَ هیؼْظ ّ‬

‫ّ ُْیعاطت‪ .‬ضعاًّع ثعاظ ایي هلت هظلْم ّ ػمت افتبظٍ ثزطع هب ثَ لزًِب اس‬

‫ظر ًتیدَ چٌعیي تظبُز کٌٌعٍ هظلوبى ثدزم تمجیر ػول ّزؼیبًَ راُت ػیظْی هسکْم ثَ هزگ‬

‫ػصز ضْظ ػمت افتبظٍ این‪ ،‬ایي رًح را چگًَْ ظرهبى کٌین افغبًبى ػشیش؟؟؟!!!‬

‫ظبلوبًَ هیؼًْع‪ .‬ثؼعا هزظم ظطت ثَ العام هیشًع کَ خِبى را تکبى هیعُع اهب آًِب ثزای کؼتي‬ ‫اًظبًِب خوغ ًؼعٍ ثْظًع ّ آًِب هعافؼیي ارسػِبی ظیٌی ّ کتبة همعص هظلوبًبى ثْظًع‪ُ ّ .‬عف‬ ‫ػبى تمجیر تؼصت کلیظبیی ثْظ‪.‬‬

سلسله درد های مردم به روایت تصویر - شماره 2  

سلسله درد های مردم به روایت تصویر - شماره 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you