Page 1

Llei de Règim Intern El Règim Intern de la Penya te com a finalitat conèixer moltes infraccions de caràcter disciplinari es produïssin, tramitant i ressolin-lo amb els procediments corresponents. Es consideren infraccions disciplinaries les accions u omissions voluntàries realitzades per qualsevol membre de la Penya. Les infraccions poden ser: Molt Greus, Greus i Lleus;

Infraccions Molt Greus; a) Atemptar contra qualsevol dret o deures fonamentals dels Socis, reconeguts en la Constitució Espanyola o Estatut d’Autonomia. b) Incórrer en qualsevol forma de corrupció en la funció del càrrec públic. c) La desobediència a les instruccions o directrius dels Òrgans de la Penya. d) Tota manifestació o declaració feta amb publicitat que inciten a l'incompliment o descalcificació de les decisions valides i democràticament acordades pels Òrgans de la Penya. e) Revelar a tercers qualsevol acord, decisió o resolució declarada d'alt risc de comunicació. f) El robatori, furt, malversació tant a la Penya, socis com a qualsevol altre persona dins de les dependències de la Penya o en qualsevol altre lloc. g) Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, útils, ferramentes, aparells, instal·lacions i documents de la Penya. h) Els mals tractes de paraula u obra, abús d’autoritat o falta greu al respecte i consideració a qualsevol membre de la Penya. i) L’Acumulació de mes de dos faltes Greus en un termini màxim de tres mesos.

Infraccions Greus; a) Negligència en la conservació dels materials o generes propietat de la Penya. b) Falta notòria i publica del respecte als companys de la Penya. c) L'abandono del treball o feina encomanada sense causa justifica i sense autorització prèvia. d) Utilitzar per al seu us propi: articles, aparells i materials de la Penya o extrau-los de les dependències de la Penya o dels seus membres sense autorització prèvia.


e) Qualsevol declaració o manifestació publica oral o escrita en contra, descalificatòries, descrèdit o menyspreu de la Penya, Òrgans de decisió o a qualsevol membre de la Penya. f) L’Acumulació de mes de tres faltes Lleus en un termini màxim de tres mesos. g) La Inassistència a les comissions de Disciplina a les quals l'assistència personal sigui obligatòria. h) El menyspreu verbal o físic o descalcificacions a un convidat de qualsevol membre de la Penya.

Infraccions Lleus; a) Les discussions amb altres membres de la Penya; Sempre que no siguin qualificades d’Infracció molt greu. b) La falta de decoro o neteja en qualsevol tipus de roba amb logo de la Penya sempre hi quan aquesta sigui utilitzada en públic. c) No comunicar als Òrgans de la Penya el canvi o modificació de les dades personals, direcció electrònica i numero de compte corrent. d) La falta de neteja personal que afecti negativament a la imatge de la Penya. e) El no respectar el torn de paraula a les reunions.

Totes les sancions seran catalogades de molt Greus si la persona es membre dels Òrgans de Direcció.

Graduació de les Infraccions i Sancions Les infraccions previstes en els articles anteriors seran objecte de graduació d’acord amb les circumstancies donades en cada cas, per la Junta Directiva o Òrgan Provisional de Govern d’acord amb les seves funcions descrites en L'Estatut de la Penya. Les Sancions Màximes que es podran imposar-se en cada cas son les següents; 1- Infraccions Lleus; a) Amonestació oral b) Amonestació per escrit c) Suspensió de drets de fins a 3 dies habils1 2- Infraccions Greus; a) Suspensió de drets de fins a 15 dies habils1


3- Infraccions Molt Greus; a) Suspensió de drets des de 16 dies fins a 60 dies habils1 b) Incapacitació de Càrrec Públic per un temps determinat c) Expulsió de la Penya i sanció econòmica del total de les quotes pagades a la Penya. 1-

La suspensió de drets no implica suspensió de deures en cap cas.

Restitució dels Drets als Sancionats Aquells afiliats que n’hi hagen sigut sancionats, una volta complert el termini de la sanció recobraran automàticament els drets de soci. Si la sanció fos d'Expulsió podran demanar el seu reingrés en la Penya transcorreguts 2 anys de la seva expulsió.

Disposicions Addicionals La present llei de règim intern entrarà en vigor en el mateix moment de la signatura per part de la Junta Directiva a tots els efectes i per a totes els membres de la Penya. El Penyista o Penyistes seran responsables únics econòmics o legal; dels actes o accions que vulneren qualsevol llei; local, autonòmica o estatal. La reforma total o parcial d’aquesta llei es farà d’acord a l'establert en l'Estatut.

LLEI REGIM INTERN  

Llei de Regim Intern. PENYA EL MASCLET

LLEI REGIM INTERN  

Llei de Regim Intern. PENYA EL MASCLET