Page 1

41571 Jaarrekening 2010 Penta Primair, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010


Inhoudsopgave

Jaarverslag

Jaarrekening A.1 - Grondslagen A.1.1 - Balans per 31 december 2010 A.1.2 - Staat van baten en lasten over 2010 A.1.3 - Kasstroomoverzicht over 2010 A.1.4 - Toelichting behorende tot de balans Model G - Geoormerkte subsidies OCW A.1.5 - Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten over 2010 A.1.8 - Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders A.1.9 - Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overige gegevens Controleverklaring Statutaire regeling inzake de winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Gegevens rechtspersoon

Bijlagen Exploitatie per kostenplaats

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 2


Jaarverslag

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 3


Jaarrekening

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 58


A1 Grondslagen 1

Algemeen Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Penta Primair, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld en van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving OCW, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt.

Stelselwijziging Met ingang van het kalenderjaar 2008 is de 'Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs' (RJO), de RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Al sinds de invoering is er onduidelijkheid ten aanzien van de verwerking van de kosten van de BAPOregeling. Daarom heeft het Ministerie van OCW met ingang van het verslagjaar 2010 bij ministeriĂŤle regeling bepaald dat de BAPO-kosten als lasten in de exploitatie dienen te worden meegenomen. Jaarlijks worden hierbij de BAPO-kosten als lasten meegenomen. Als gevolg van deze regeling valt de in jaarrekening 2009 opgenomen BAPO-voorziening vrij ten gunste van het eigen vermogen middels een stelselwijziging. De vergelijkende cijfers van 2009 zijn aangepast aan deze nieuwe richtlijnen.

De beginbalans op 1 januari 2010 ziet er als volgt uit: 31 december 2009

Herschikking

1 januari 2010

Activa MateriĂŤle vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vorderingen OCW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa

Liquide middelen Totaal activa

1.150.507 1.765.926 607.591

-

1.150.507 1.765.926 607.591

817.511 337.426 66.781 104.369

-

817.511 337.426 66.781 104.369

1.833.695

-

1.833.695

6.683.806

-

6.683.806

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 59


A1 Grondslagen Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat)

1.565.085 372.866 2.476.695

336.103 -

1.901.188 372.866 2.476.695

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen

630.605

336.103-

294.502

Kortlopende schulden Crediteuren OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden De overlopende passiva

108.300 62.033 653.831 194.484 68.321 551.586

-

108.300 62.033 653.831 194.484 68.321 551.586

6.683.806

-

6.683.806

Totaal passiva

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa

Investeringen in meubilair, ICT en onderwijsleerpakket worden op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 500 als een globale richtlijn gehanteerd. Bepalend voor activering is de opname van het activum in de meerjaren investeringsplannen voor meubilair, ICT en onderwijsleerpakket. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven en voor het eerst in het eerstvolgende jaar na aanschaf. Investeringssubsidies die ontvangen zijn, worden in mindering gebracht op de investering. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: Gebouwen en terreinen 40 jaar Inventaris en apparatuur 20 en 5 jaar Andere vaste bedrijfsmiddelen 8 jaar

Eigendom Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt. De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening voor groot onderhoud.

Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Effecten met een looptijd korter dan 12 maanden worden opgenomen onder de overlopende activa.

De overige financiële vaste activa (waaronder effecten), die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de vereniging duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Effecten waarbij de kapitaalgarantie hoger is dan de actuele waarde worden gewaardeerd tegen kapitaalgarantie.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 60


A1 Grondslagen Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Algemene reserve publiek Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continu誰teit van Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.

Bestemmingsreserve groot onderhoud Naast de voorziening voor groot onderhoud is er voor gekozen gelden te reserveren voor groot onderhoud middels een bestemmingsreserve groot onderhoud. De globale onderbouwing van de som van deze reserve en de voorziening onderhoud is het meest actuele onderhoudsplan van het bestuur. Jaarlijks zal door middel van winstbestemming de bestemmingsreserve worden aangepast aan het meest actuele onderhoudsplan. Groot onderhoud loopt via de voorziening. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is.

Voorziening groot onderhoud De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening ambtsjubileum Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde vanwege de lange looptijd van de verplichtingen. Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Overige activa en passiva Liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 61


A1 Grondslagen 3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten en lastenstelsel. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten. Dit geldt ook voor de (rijks)vergoeding OCW. Deze baten zijn in de jaarrekening verantwoord voor zover ze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Pensioenen Pensioenen voor onderwijspersoneel zijn ondergebracht bij het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (ABP). Per eind 2010 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 105%. Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. De werkgever heeft in het geval van een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Rente Renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 62


A.1.1 - Balans per 31 december 2010

1

ACTIVA

31 december 2010

1 januari 2010

Vaste activa 1.2

MateriĂŤle vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.120.091

1.150.507

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.797.880

1.765.926

628.680

607.591

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.546.651

1.3

3.524.024

FinanciĂŤle vaste activa

1.3.6 Overige effecten

674.031

Totaal vaste activa

674.031

-

4.220.682

3.524.024

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.5.2 OCW

840.542

817.511

1.5.6 Overige overheden

365.726

337.426

1.5.7 Overige vorderingen

93.727

66.781

1.5.8 Overlopende activa

54.749

104.369

1.7

1.354.744

1.326.087

848.445

1.833.695

Totaal vlottende activa

2.203.189

3.159.782

Totaal activa

6.423.871

6.683.806

Liquide middelen

2

PASSIVA

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve

31 december 2010

1.554.564

1 januari 2010

1.901.188

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

376.114

372.866

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.559.787

2.476.695 4.490.465

2.2

4.750.749

Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

245.701

294.502 245.701

2.4

294.502

Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren

179.113

108.300

2.4.4 OCW 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

50.753 544.201

62.033 653.831

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

197.477

194.484

2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva

Totaal passiva Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

24.276

68.321

691.885

551.586 1.687.705

1.638.555

6.423.871

6.683.806 pagina 63


A.1.2 Staat van baten en lasten over 2010

3

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

16.461.392 110.443

25.500

227.487

1.661.165

1.867.623

18.385.703

17.289.852

18.702.207

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

15.615.047

14.337.165

15.973.060

412.492

460.099

342.185

Huisvestingslasten

1.118.914

1.128.156

1.217.637

Overige instellingslasten

1.543.486

1.396.006

1.536.194

Totaal lasten Saldo baten en lasten 5

16.607.097

1.813.868

Totaal baten 4

15.603.187

FinanciĂŤle baten en lasten

Nettoresultaat

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

18.689.939

17.321.426

19.069.075

304.236-

31.574-

366.868-

43.952

45.780

81.105

260.284-

14.206

285.763-

pagina 64


A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010 (opgesteld volgens indirecte methode) 2010

2009

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

288.198-

366.868-

Aanpassingen voor: - afschrijvingen

412.492

- mutaties voorzieningen

342.185

48.801-

392.588363.691

50.403-

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden

28.65649.150

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

113.571 414.86220.494

301.291-

95.987

718.562-

27.914

81.105

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

27.914

81.105

123.901

637.457-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiĂŤle vaste activa Desinvesteringen in materiĂŤle vaste activa Overige (des)investeringen in financiĂŤle vaste activa

435.120-

Mutaties liquide middelen

Eindstand liquide middelen

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

-

674.031-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

577.940-

-

1.109.151-

577.940-

985.250-

1.215.397-

985.250-

1.215.397-

1.833.695 985.250-

3.049.093 1.215.397848.445

1.833.696

pagina 65


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1

ACTIVA

1.2

Materiële vaste activa Aanschafprijs per 1 januari 2010

Grondslag voor Cumulatieve afschrijvingen per afschrijvingen en 1 januari 2010 waardeverminderingen

Ontvangen investeringssubsidies per 1 januari 2010

Boekwaarde 1 januari 2010

Investeringen 2010

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.229.285

-

1.229.285

78.778

1.150.507

-

1.2.2

Inventaris en apparatuur

5.501.480

32.692

5.468.788

3.702.862

1.765.926

298.449

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen - Overige materiële vaste activa - Leermiddelen

3.500

-

3.500

700

2.800

4.200

2.124.596

9.471

2.115.125

1.510.334

604.791

132.471

2.128.096

9.471

2.118.625

1.511.034

607.591

136.671

8.858.860

42.163

8.816.697

5.292.674

3.524.023

435.120

Ontvangen investeringssubsidies 2010

Desinvesteringen 2010

Afschrijvingen 2010

Cumulatieve Cumulatieve aanschafprijs per afschrijvingen 31 december en 2010 waardeverminderingen

Boekwaarde 31 december 2010

1.2.1

Gebouwen en terreinen

-

-

30.416

1.229.285

109.194

1.120.091

1.2.2

Inventaris en apparatuur

-

-

266.495

5.767.237

3.969.357

1.797.880

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen - Overige materiële vaste activa

-

-

700

7.700

1.400

6.300

- Leermiddelen

-

-

114.881

2.247.596

1.625.216

622.380

-

-

115.581

2.255.296

1.626.616

628.680

-

-

412.492

9.251.818

5.705.167

3.546.651

1.2.a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

1.2.a.1 OZB-waarde gebouwen en terreinen 1.2.a.2 Verzekerde waarde gebouwen

1.3

Bedrag 745.000

Peildatum 01-01-2009

1.581.267

30-01-2007

Financiële vaste activa Stand per 1 januari 2010

1.3.6

Overige Effecten

Investeringen en Desverstrekte investeringen en leningen afgeloste leningen

Koersmutaties

Resultaat deelnemingen

Stand per 31 december 2010

-

675.420

-

1.389-

-

674.031

-

675.420

-

1.389-

-

674.031

De onder 1.3.6 opgenomen overige effecten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Stand per

Investeringen

1 januari 2010

Des-

Koers-

Stand per

investeringen

mutaties

31 december 2010

1.3.6.1

Aandelen

-

-

-

1.3.6.2

Obligaties

-

675.420

-

1.3.6.3

Overige

-

-

-

-

675.420

-

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

1.3891.389-

674.031 674.031

pagina 66


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1.5

1.5.2

Vorderingen

OCW

Stand per

Stand per

31 december 2010

1 januari 2010

840.542

817.511

De vordering OCW bestaat uit: - Lumpsumvergoeding

1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen

840.542

817.511

365.726

337.426

1.5.7.1

- Personeel

34.638

24.597

1.5.7.2

- Overige

59.089

42.184 93.727

1.5.8

66.781

Overlopende activa

1.5.8.1

- Vooruitbetaalde kosten

2.454

18.544

1.5.8.2

- Verstrekte voorschotten

12.000

12.000

1.5.8.3

- Overige overlopende activa

40.294

73.825

Stand per 31 december

1.7

1.7.2

54.749

104.369

1.354.743

1.326.087

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

Stand per

Stand per

31 december 2010

1 januari 2010

848.445

1.833.695

848.445

1.833.695

pagina 67


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2

PASSIVA

2.1

Eigen vermogen Stand per 1 januari 2010

Resultaat

Overige

Stand per 31 december 2010

mutaties *

Algemene reserve 2.1.1

Algemene reserve

1.743.064

Reserve budgetresultaat directies

158.124 1.901.188

2.1.2

275.914-

107.226-

1.359.924

107.226-

1.554.564

36.516 239.398-

194.640

Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting

372.866

3.248

372.866

3.248

-

376.114 376.114

Met de invoering van de Lumpsum per 1 augustus 2006 mogen door onderwijsinstellingen geen rijksmiddelen meer worden ingezet voor huisvestingsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk is. Uitgaven aan een huisvestingsvoorziening is alleen toegestaan indien deze aanvullend is en bekostigd is uit private middelen of uit de publieke reserves die zijn opgebouwd voor de invoering van de lumpsum. Saldo (publieke) reserves per 1-1-2006 3.265.696 Exploitatieresultaat (publiek) januari-juli 2006

75.097

Saldo (publieke) reserves per 1-8-2006

3.340.793

Uitgaven aanvullende huisvestingsvoorzieningen na 1-8-2006

237.000

Stand per 31 december 2010

2.1.3

3.103.793

Bestemmingsreserve (privaat) Reserve vervoer Algemene reserve privaat

94.174

21.169-

5.762

78.767

1.557.890

46.593-

-

1.511.297

Reserve schoolfonds

145.634

43.628

101.464

290.726

Overige private reserve

678.997

-

-

678.997

Eigen vermogen

2.476.695

24.134-

107.226

2.559.787

4.750.749

260.284-

-

4.490.465

* Van de overige mutaties betreft € 113.525 de correctie van private gelden (ouderbijdragen) die in 2006 ten onrechte zijn toegevoegd aan de algemene reserve publiek. Daarnaast zijn in 2009 ten onrechte publieke middelen toegevoegd aan de private reserve (€ 6.299). Totaal € 107.226 overgeheveld van de algemene reserve naar de private reserves.

2.2

Voorzieningen Stand per 1 januari 2010

2.2.1

Onttrekkingen

Vrijval

Rente

Stand per 31 december 2010

Personeelsvoorzieningen Jubilea Spaarverlof

2.2.3

Dotaties

271.576

-

26.688

18.438

-

226.450

22.926

-

-

3.675

-

19.251

294.502

-

26.688

22.113

-

245.701

-

252.576

252.576

-

-

-

294.502

252.576

279.264

22.113

-

245.701

Overige voorzieningen (onderhoud)

Kortlopende

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Overige voorzieningen

Langlopende

deel

deel

< 1 jaar

> 1 jaar

35.565

210.136

-

-

35.565

210.136

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 68


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW

Stand per

Stand per

31 december 2010

1 januari 2010

179.113

108.300

50.753

62.033

De schuld aan OCW bestaat uit:

2.4.7

- Ziektewetgelden (IMBU)

40.264

51.544

- Geoormerkte subsidies (overblijfkrachten)

10.489

10.489

50.753

62.033

543.927

653.631

274

200

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1

- Loonheffing

2.4.7.3

- Premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden - Overige

544.201

653.831

197.477

194.484

24.276

68.321 24.276

68.321

2.4.10 Overlopende passiva - Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

63.978

14.767

- Vakantiegeld

484.797

476.396

- Overige

143.110

60.423

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

691.885

551.586

1.687.705

1.638.555

pagina 69


Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW RJ 660, model G

Omschrijving

Cultuureducatie Cultuureducatie Scholing overblijfkrachten Scholing overblijfkrachten

Jaar

2009 2010 2008 2010

Kenmerk

CULT EDUC 09/10 CA9B CULT EDUC 10/11 CA9B OVERBLIJF 08/09 OVB8 OVERBLIJF 10/11 OVB10

Bedrag toewijzing

Saldo 2009

Ontvangen in 2010

Lasten 2010

Investering 2010

Saldo 2010

38.586 38.978 25.000 25.000

14.767 10.489 -

22.509 38.978 25.000

37.276 -

-

38.978 10.489 25.000

127.564

25.256

86.487

37.276

-

74.467

Van het eindsaldo 2010 (€ 74.467) sluit € 63.978 aan met 2.4.10 Vooruitontvangen subsidies OCW en € 10.489 wordt verantwoord onder 2.4.4 Kortlopende schulden OCW. Een deel van de subsidie 'Scholing overblijfkrachten 2009-2010' is niet tijdig besteed.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 70


A.1.5 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW - Rijksbijdrage sector PO

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

16.195.836

15.401.356 16.195.836

3.1.2

16.444.918 15.401.356

Overige subsidies OCW

3.1.2.1.1 - Geoormerkte OCW subsidies 3.1.2.2.1 - Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.1.2 - Overige gemeentelijk bijdragen en subsidies

37.276

-

228.281

50.166

201.831

112.013

265.556

201.831

162.179

16.461.392

15.603.187

16.607.097

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

104.486

25.500

208.873

104.486 3.2.2

16.444.918

Overige overheidsbijdragen

25.500

5.957

208.873

0

110.443

18.614

25.500

227.487

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

62.497

60.880

58.604

3.5.2

Detachering personeel

79.712

71.400

133.918

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige

169.650 1.502.009

Totaal baten

169.495 1.359.390

159.744 1.515.358

1.813.868

1.661.165

1.867.623

18.385.703

17.289.852

18.702.207

De overige baten (3.5.6) ad â&#x201A;Ź 1.502.009 bestaan uit de volgende baten: - Vervanging afwezig personeel 910.247 - Bijdragen samenwerkingsverband - Aanvullende subsidies vervangingsfonds - Ziektewet-uitkeringen - Vergoeding taal en rekenen - Vergoeding voor tussenschoolse opvang - Overige

284.449 15.856 67.552 126.000 33.631 64.274 1.502.009

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 71


A.1.5 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

12.485.629 1.275.225

13.763.272 -

1.301.625

4.1.1.3

Pensioenpremies

1.434.851

-

1.485.128

15.195.705 4.1.2 4.1.2.1

12.596.730

13.763.272

15.383.483

Overige personele lasten Dotaties personele voorzieningen

-

238.000

225.263

Vrijval personele voorzieningen

22.113-

-

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

23.220

55.000

56.056

4.1.2.3

Overig

418.235

280.893

364.226

419.342

573.893

589.577

15.615.047

14.337.165

15.973.060

261

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

4.2

4.2.2

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

274

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

Materiële vaste activa - Gebouwen - Inventaris en apparatuur - Overige materiële vaste activa - Leermiddelen

4.3

55.968-

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.3

Onderhoud

30.416

25.500

27.166

266.495

255.446

217.133

700

0

114.881

700

179.153

97.186

412.492

460.099

342.185

412.492

460.099

342.185

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

-

-

1.633

- Jaarlijks onderhoud

129.438

110.658

96.310

- Dotatie onderhoudsvoorziening

252.576

248.248

287.809

382.015

358.906

384.119

4.3.4

Energie en water

345.124

339.100

386.616

4.3.5

Schoonmaakkosten

349.405

371.550

369.791

4.3.6

Heffingen

43.163

43.600

30.467

4.3.8

Overige

15.000

45.011

1.128.156

1.217.637

7931.118.914

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 72


A.1.5 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

350.141

314.883

328.183

Accountantslasten 4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening

4.4.2

11.000

12.248

13.411

11.000

12.248

363.553

325.883

340.432

Inventaris, apparatuur en leermiddelen - Inventaris

4.4.4

13.411

5.007

7.500

8.348

- Apparatuur

148.812

145.700

164.339

- Leermiddelen

516.695

516.649

464.401

670.514

669.849

637.088

509.420

400.274

558.674

1.543.486

1.396.006

1.536.194

18.689.939

17.321.426

19.069.075

Overige

Totaal lasten Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

5.1 5.2

Rentebaten

5.3

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

304.236-

31.574-

366.868-

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010

2010

2009

27.914

23.780

81.105

-

-

17.427

22.000

-

43.952

45.780

81.105

260.284-

14.206

285.763-

1.389-

pagina 73


Analyse ten opzichte van de begroting 2010 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen De rijksbijdragen OCW zijn € 794.000 hoger dan begroot. De indexering van de vergoeding 2009-2010 in verband met het convenant Leerkracht is in juni 2010 uitbetaald en volledig toegevoegd aan de exploitatie 2010. Daarnaast is de vergoeding voor geindiceerde leerlingen € 66.000 hoger dan begroot (meer geindiceerde leerlingen). De ontvangen vergoeding voor bestemmingsbox is niet begroot (€ 23.000). De overige subsidies OCW (geoormerkt en niet-geoormerkt) zijn € 64.000 hoger dan begroot. De subsidie voor binnenmilieu (€ 13.500) en de bestede subsidie voor cultuureducatie (€ 37.000) zijn niet begroot. Daarnaast is de vergoeding voor ondersteunend personeel basisscholen € 10.000 hoger dan begroot. Het overige verschil ad. € 3.500 (lagere kosten) betreft kleine verschillen op diverse posten.

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies De gemeentelijke bijdragen zijn € 79.000 hoger dan begroot. De subsidies in het kader van het zorgbudget zijn niet meegenomen in de begroting (€ 24.000), alsmede de subsidie voor cultuur (€ 40.000). De vrijval van de vergoeding voor loonkosten van de gemeente Leek is te laag begroot (verschil met begroting € 15.000).

3.5

Overige baten De totale overige baten zijn € 152.000 hoger dan begroot. Enerzijds zijn de overige baten € 173.000 hoger dan begroot. De vergoeding voor het Taal- en Rekenenproject ad. € 52.000, de ziektewetuitkeringen ad. € 68.000, de aanvullende vergoeding van het Vervangingsfonds ad. € 16.000 en de vergoeding voor het project 'Inzet van het Kind op de Gang' ad. € 12.500 zijn niet begroot. Verder zijn diverse baten ad. € 25.000 niet begroot. De inkomsten in verband met de detachering zijn € 8.000 hoger dan begroot en de private baten zijn € 36.000 hoger dan begroot. Anderzijds is de vergoeding van het Vervangingsfonds (declaratie salariskosten i.v.m. vervanging ziek personeel) € 65.000 lager dan begroot (salariskosten ook € 65.000 lager, zie 4.1).

4 4.1

Lasten Personele lasten De lonen en salarissen zijn € 1.432.000 hoger dan begroot. De salariskosten ten laste van de Leerlinggebondenfinanciering zijn niet begroot (totaal € 326.000). Daarnaast worden de BAPO kosten met ingang van 2010 ten laste van de exploitatie gebracht, totaal € 379.000. In de begroting is nog rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening (overige personele lasten € 238.000). De salariskosten die vergoed worden door het Vervangingsfonds zijn € 65.000 lager dan begroot. Het resterende verschil van € 792.000 wordt verklaard door het feit dat de loonontwikkelingen niet meegenomen zijn in de begroting. De totale overige personele lasten zijn € 155.000 lager dan begroot. Enerzijds is de begrote dotatie aan de BAPO voorziening ad. € 238.000 niet verwerkt, omdat de voorziening per 1 januari 2010 is komen te vervallen. Ook is een vrijval van de voorziening voor jubileum en spaarverlof ad. € 22.000 verwerkt. Deze vrijval was ook niet begroot. Verder zijn de kosten van personeel niet in loondienst € 32.000 lager dan begroot (minder inhuur derden). Hier tegenover staan hogere overige personele lasten ad. € 137.000. Met name overschrijden de kosten van scholing de begroting. De extra scholing in het kader van het project voor het verbeteren van de Taal en Rekenvaardigheid zijn hiervan de oorzaak. Tevens zijn de overige personele lasten hoger als gevolg van afkoopsommen en extra begeleiding van personeel.

4.2

Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn € 48.000 lager dan begroot, met name veroorzaakt door de afschrijvingslasten van de leermiddelen. De begrote afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de meerjareninvesteringsplannen. De werkelijke afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de aanschaf van activa tot en met 2009. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de begrote afschrijvingslasten en de werkelijke afschrijvingslasten.

4.3

Huisvestingslasten De kosten van jaarlijks onderhoud zijn € 19.000 hoger dan begroot. Over de hele lijn zijn de kosten bij alle scholen iets te laag begroot. De schoonmaakkosten zijn € 22.000 lager dan begroot. Het Europees aanbesteden van de schoonmaak heeft er toe geleid dat de kosten zijn verlaagd en dus ruim binnen de begroting blijven. Voor overige huisvestingslasten is in 2010 een bedrag ad. € 16.000 begroot, maar dit budget is in zijn geheel niet besteed. De gemaakte kosten zijn verantwoord onder het budget voor preventief onderhoud.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

Pagina 74


4.4

Overige instellingslasten De administratie- en beheerskosten zijn € 35.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door met name de hogere kosten van het onderwijsbureau ad. € 20.000 (de kosten van CASO zijn hoger uitgevallen), hogere telefoonkosten ad. € 5.000 en hogere kosten van verzekeringen ad. € 8.000. Het overige verschil ad. € 2.000 (hogere kosten) betreft kleine verschillen op diverse posten. De overige instellingslasten zijn € 109.000 hoger dan begroot. Met name de kosten van cultuur zijn € 73.000 hoger dan begroot (hier tegenover staat de subsidie van OCW voor cultuureducatie ad. € 37.000). Daarnaast zijn de kosten die gemaakt zijn in het kader van het zorgbudget van de gemeente € 7.000 lager dan begroot en zijn de totale private lasten € 39.000 hoger dan begroot (met name bijzondere dagen en leerlingenvervoer). Het verschil ad. € 4.000 wordt veroorzaakt door de overige posten.

5

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten zijn in lijn met de begroting.

Analyse ten opzichte van realisatie 2009 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen De overige subsidies OCW (geoormerkt en niet-geoormerkt) zijn € 103.000 hoger t.o.v. 2009. Een verschuiving van de vergoeding voor Budget Personeel en Arbeidsmarkt ad. € 89.000 (van 3.1.1 naar 3.1.2) is hiervan grotendeels de oorzaak. Daarnaast is de vergoeding voor ondersteunend personeel basisonderwijs € 23.000 hoger en is in 2010 een hogere vergoeding voor impulsgebieden ontvangen ad. € 10.000. Hier tegenover staat in 2010 een lagere verantwoorde geoormerkte subsidie ad. € 13.000 (overblijfkrachten in 2009) en een lagere vergoeding voor binnenmilieu (€ 6.000).

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies De totale overige overheidsbijdragen zijn € 117.000 lager t.o.v. 2009, omdat in 2009 van de gemeente Zuidhorn een overschrijdingsuitkering is ontvangen (€ 114.000). Het overige verschil ad. € 3.000 betreft kleine posten.

3.5

Overige baten De inkomsten in verband met detachering van personeel is in 2010 € 54.000 lager. De detachering naar Openbaar Onderwijs in Grootegast is met ingang van het schooljaar 2009-2010 komen te vervallen. In 2009 is hiervoor € 54.000 ontvangen. De ouderbijdragen zijn in 2010 € 10.000 hoger.

4

Lasten

4.1

Personele lasten De totale overige personele lasten zijn in 2010 € 170.000 lager. In 2009 werd € 225.000 gedoteerd aan de voorziening voor BAPO en is een vrijval ad. € 56.000 verwerkt van de voorziening voor jubileum en spaarverlof. In 2010 is niet meer gedoteerd aan de BAPO-voorziening, omdat deze voorziening is komen te vervallen. Van de voorziening voor jubileum en spaarverlof is in 2010 totaal € 22.000 vrijgevallen. De kosten van personeel in loondienst zijn in 2010 € 33.000 lager. De overige personele lasten zijn € 54.000 hoger, met name als gevolg van de betaling van € 45.000 inzake (personeelslid). De kosten van scholing en begeleiding personeel zijn iets hoger. Het resterende verschil ad. € 2.000 (hogere kosten) betreft diverse kleine verschillen ten opzichte van de begroting.

4.2

Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn in 2010 € 70.000 hoger. De verhoogde afschrijvingslasten van inventaris en apparatuur wordt veroorzaakt door de aanschaf van active-boards in 2009 (totaal € 144.000). De afschrijvingslasten van ICT stijgen hierdoor in 2010 fors. Daarnaast is in 2010 een inhaalafschrijving verwerkt. Ook zijn de afschrijvingslasten van de leermiddelen hoger. In 2009 zijn voor € 186.000 aan leermethoden aangeschaft, waardoor ook hier de afschrijvingslasten fors stijgen.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

Pagina 75


4.3

Huisvestingslasten De totale huisvestingslasten zijn € 99.000 lager in 2010. De jaarlijkse kosten van onderhoud zijn € 33.000 hoger, hier is in de begroting al rekening mee gehouden (inclusief het budget voor overige huisvestingslasten). De verhoging van de kosten doet zich voor bij bijna alle scholen. Hier tegenover staat een lagere dotatie ad. € 35.000 aan de voorziening onderhoud op basis van de meerjaren onderhoudsplannen. De energielasten zijn in 2010 € 41.000 lager. In 2010 is voor € 27.000 aan afrekeningen ontvangen (voordelig) waardoor ook de voorschotten naar beneden zijn bijgesteld. De schoonmaakkosten zijn € 20.000 lager, omdat schoonmaak in 2010 Europees is aanbesteed. De heffingen zijn in 2010 € 13.000 hoger. In 2009 zijn definitieve aanslagen over 2008 ontvangen (voordeling € 7.000) en is van de gemeente Noordervelt Onroerende zaakbelasing terug ontvangen (8.000). De heffingen zijn in iets verlaagd (per saldo € 3.000). De overige huisvestingslasten zijn in 2010 € 46.000 lager. In 2009 zijn nl. de kosten van het opstellen van het onderhoudsplan onder deze post verwerkt (€ 22.500) en is het energie-project afgeboekt ten laste van de exploitatie (€ 22.000). Daarnaast zijn er nog enkele kleine posten verwerkt ad. € 1.500. Tot slot betreft het verschil met 2009 nog € 3.000 (lagere kosten). Het betreffen diverse kleine posten.

4.4

5

Overige instellingslasten De administratie- en beheerslasten zijn in 2010 € 22.000 hoger, omdat in 2010 de CASO-kosten hoger zijn. De kosten apparatuur, inventaris en leermiddelen zijn per saldo € 33.000 hoger. In het kader van het project voor het verbeteren van de Taal en Rekenvaardigheid zijn in 2010 extra uitgaven gedaan. De overige instellingslasten zijn € 49.000 lager, veroorzaakt door lagere private lasten. Met name op de besteding van het 25%-kapitaal is in 2010 een stop gezet. In de begroting is hiermee rekening gehouden.

Financiële baten en lasten De rentebaten zijn in 2010 € 53.000 lager (lager rentepercentage). In de begroting 2010 is hiermee al rekening gehouden. De opbrengsten op de effecten zijn in 2010 € 17.000. Dit jaar zijn voor het eerst obligaties gekocht.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

Pagina 76


A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Is er een bezoldiging van de bestuurders is er een bezoldiging van de toezichthouders

Ja Niet van toepassing

Ingangsdatu m Duur van de Taakomvang Dienstbetrekking (D) of op Interimbasis (I) arbeidsovereenkomst / dienstverban d werkzaamheden

Bestuurders S. van der Velde E. van Boven A. de Jong R. Joosten J. Vlijm A. Storteboom A. Heckmans

Vanaf

Tot

FTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D of I

Periodiek betaalde beloningen*

Bonusbetalingen / gratificaties

2010 EUR

2010 EUR

2010 EUR

2010 EUR

150 200 300 200 300 250 250 1650

-

-

-

-

-

-

Ontvangen pensioenbijdragen / Uitkeringen wegens beloningen beĂŤindiging v/h betaalbaar op dienstverband termijn


A.1.9 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2010 zijn er geen personeelsleden in dienst waarvan het inkomen toegelicht dient te worden in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 78


Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In het kader van deelname aan het Samenwerkingsverband Westerkwartier Roden is sprake van uitwisseling van personeel. Penta Primair beschikt over een BTW-vrijstelling voor detacheringswerkzaamheden. In haar schrijven van 22 juli 2010, kenmerk 8152.42.931 heeft de Belastingdienst Noord, kantoor Assen de BTW-vrijstelling van toepassing verklaard.

Penta Primair, vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld heeft een lease-overeenkomst met OcĂŠ afgesloten inzake kopieermachines voor â&#x201A;Ź 22.759 per kwartaal.

Er lopen een aantal onderzoeken over de berekening en toetsing van de overschrijdingsuitkering bij een aantal gemeenten. Penta Primair is van mening dat zij nog recht heeft op een aanvullende vergoeding. Definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 79


Overige gegevens

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 80


Controleverklaring

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 81


Statutaire regeling inzake de winstbestemming In de statuten is geen voorgeschreven winstbestemming opgenomen. Het bestuur stelt onderstaande bestemming voor aan de algemene ledenvergadering.

(Voorstel) bestemming exploitatiesaldo resultaat 2010

Algemene reserve Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve budgetresultaat

275.9143.248 36.516 39.764

Bestemmingsreserve (privaat) Reserve vervoer Algemene reserve privaat Reserve schoolfonds

21.16946.59343.628 24.134-

Totaal

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

260.284-

pagina 82


Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 83


Gegevens rechtspersoon

Naam instelling

Penta Primair, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs

Adres Postcode/plaats Telefoon Faxnummer E-mail Internetsite

Postbus 10 9860AA Grootegast 0594-514519 0594-580620 info@pentaprimair.nl www.pentaprimair.nl

Bestuursnummer

41571

Contactpersoon voor het Jaarverslag Naam D. QuarrĂŠ Telefoon 0594-514519 Email d.quarre@pentaprimair.nl

Brinnummers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

03LR 05OR 05QF 05RU 05UR 06PQ 06QT 06QV 07EM 07IM 07IS 07YQ 08AF 08AI 08BV 08SV 09NQ 10ID 10YO 11FK 11RI 11XF 12BY 12GQ 12PJ

leerlingaantallen 2010 2009 Remmelt Booyschool 97 101 Jan Kuipers 229 207 Maranathaschool 82 95 De Oleander 51 52 De Wegwijzer 79 74 'T Fundament 56 65 De Bron 311 323 Rehoboth 170 174 't Fundament 107 104 Adewerth 113 110 Christelijke Basisschool 47 51 De Regenboog 281 268 De Wingerd 92 89 De Rietstek 53 49 De Delta 90 107 De Klister 137 139 De Haven 77 92 De Woldzoom 162 165 De Hoeksteen 233 234 De Tweesprong 222 249 Van Panhuysschool 146 151 Het Anker 207 206 De Regenboog 194 178 't Kompas 71 78 Christelijke Basisschool de Windroos 224 215 3531

3576

2008 107 209 95 50 73 65 320 186 103 120 55 255 87 46 106 138 91 168 226 233 146 186 175 88 213 3541

De genoemde leerlingaantallen betreffen de tellingen van 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar. Deze telling (inclusief 3%) is de basis voor de bekostiging van OCW.

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 84


Bijlagen

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

pagina 85


Exploitatieoverzicht per kostenplaats 1 31 - Rijksbijdragen 1 80000 Personele vergoeding OCW 1 80002 Versterk Bestuur/Managem. 1 80003 Bek. Person/Arbeidsm.bel. 1 80009 Stimuleringsbijdrage 1 80010 Geindiceerde leerlingen 1 81000 Materiele vergoeding OCW 1 81001 Mat. vergoeding bovensch. 1 81200 Aanvull. personele subs. 1 81201 Aanvull. materiele subs. 1 81202 Aandeel vergoeding scholing 1 81205 Geindiceerde leerlingen 1 81220 Geoormerkte subsidie OCW 1 81290 Overige rijksbijdragen 1 1 Totaal Rijksbijdragen 1 1 32 - Overige overheidsbijdragen 1 82100 Gemeentelijke bijdragen 1 82102 Gemeente NME gelden 1 82104 Overschrijdingsvergoeding 1 82106 Verg. v. huisv.projecten 1 82201 Bijdragen provincie 1 1 Totaal overige overheidsbijdragen 1 1 35 - Overige baten 1 85200 Alg. ouderbijdr./schoolf. 1 85400 Verhuur onroerende zaken 1 85500 Detachering personeel 1 85829 Vergoeding vervanging 1 85830 Bijdr. samenwerkingsverb. 1 85890 Overige baten 1 87001 Bijdragen jubileum 1 87002 Bijzondere dagen 1 87003 Zwemgeld 1 87004 Tussenschoolse opvang 1 87005 Schoolreisjes/kamp 1 87006 Giften en bijdragen 1 87007 Ouderbijdragen 1 87008 Oud papier 1 87009 Charitieve doelen 1 87010 Contributies/ledengeld 1 87013 Leerling vervoer 1 87014 Overige private baten 1 87027 Bijdrage diverse activit. 1 1 Totaal overige baten 1 1 41 - Personeelslasten 1 41100 Directie 1 41103 BMT 1 41110 Onderwijspersoneel 1 41114 LIO 1 41121 Detachering 1 41143 Administratief OOP 1 41144 Ondersteunend personeel 1 41145 Schoonmaak 1 41146 Congierge 1 41163 ICT 1 41167 Managementsondersteuning 1 41168 Salaris GMR/secretariaat 1 41190 Projecten 1 41192 Proj. OCW zonder oormerk 1 41230 Ouderschapsverlof 1 41232 Verlof 1

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

TOTAAL Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

11.928.309 149.833 1.385.941 23.095 4.150 3.069.545 795.417109.299 16.351 89.131 430.381 37.276 13.500

11.104.075 146.102 1.398.492 323.673 699.786 1.683.888 99.700 13.000 89.131 45.340 -

11.682.994 250.721 1.666.834 775.531 1.586.193 86.156 482.645 50.236 25.787

16.461.392

15.603.187

16.607.097

104.486 0 0 5.957

2.500 3.000 20.000 -

93.389 507 114.976 18.614

110.443

25.500

227.487

4062.497 79.712 910.247 284.449 174.852 69 16.503 33.631 7.656 2.436 169.650 9.156 40.708 6.620 4.791 9.200 1.730

60.880 71.400 975.000 286.080 1.250 12.600 23.500 6.200 1.300 169.495 5.700 22.360 7.000 6.000 12.400 -

545 58.604 133.918 972.795 284.726 133.553 18.828 986 22.574 7.796 5.404 159.744 8.672 26.876 7.924 5.188 19.491 -

1.813.868

1.661.165

1.867.623

1.550.671 521.702 10.449.509 794 67.165 209.041 10.339 59.864 324.966 61.466 179.984 17.470 114.329 211.640 53.745 43.958

1.620.621 565.000 9.675.698 45.000 192.753 59.000 284.000 65.200 145.000 18.000 58.000 48.000

1.754.277 517.791 10.670.471 120.630 206.065 10.295 71.277 319.026 66.551 177.264 20.760 171.869 165.213 53.653 50.862

pagina 86


Exploitatieoverzicht per kostenplaats 1 41233 Kosten Bapo 1 41240 Vervanging 1 41242 Reiskosten personeel 1 41250 Overig personeel 1 41311 Dotatie BAPO-verlof 1 41313 Dotatie ADV/Spaarverlof 1 41315 Dotatie jubileum 1 41320 Uitbesteding 1 41327 Uitbesteding personeel 1 41342 Scholing 1 41344 Arbo 1 41346 Begeleiding personeel 1 41348 GMR 1 41352 Overige personele lasten 1 1 Totaal personeelslasten 1 1 42 - Afschrijvingen 1 42201 Afschrijving gebouwen 1 42300 Afschr. invent. en app. 1 42301 Afschrijving ict 1 42302 Afschr. audiv. hulpmidd. 1 42303 Afschr. kasten 1 42305 Afschr. schoolmeubilair 1 42306 Afschr. kantoormeubilair 1 42401 Afschr. vervoersmiddelen 1 42500 Afschrijving OLP 1 1 Totaal afschrijvingen 1 43 - Huisvestingslasten 1 43104 huren 1 43200 Dotatie onderh.voorz geb. 1 43303 Onderh. sportaccomodaties 1 43304 Onderh. tuin / terreinen 1 43308 Preventief onderhoud 1 43400 Energie 1 43500 Schoonmaakkosten 1 43501 Schoonmaakartikelen 1 43603 Heffingen 1 43702 Ov. huisvestingslasten 1 1 Totaal huisvestingslasten 1 1 44 - Overige lasten 1 44100 Schooladm./ondw.bureau 1 44101 juridische zaken 1 44102 Casokosten 1 44104 Repro 1 44105 Kantoorbenodigdheden 1 44107 Telecommunicatiekosten 1 44108 Porti e.d. 1 44109 Contributies/abonnementen 1 44110 Besturenorganisatie 1 44112 Accountant 1 44116 Ov. uitg. adm. en beheer 1 44118 Verzekeringen 1 44120 Reis- en verblijfkosten 1 44132 contact personeel/jubilea 1 44200 Kleine Inventaris 1 44205 ICT 1 44206 Software 1 44208 Ondh. inventaris en app. 1 44410 Wervingskosten personeel 1 44420 Kosten representatie 1 44430 koffie/thee e.d personeel 1 45100 Onderwijsleerpakket 1

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

TOTAAL Werkelijk 2010 379.340 910.247 27.615 1.860 0 3.67518.43823.220 245.846 20.727 79.127 72.535

Begroting 2010

15.615.047

14.337.165

15.973.060

30.416 0 167.367 0 0 99.127 0 700 114.881

25.500 11.951 117.155 43.940 3.000 78.400 1.000 179.153

27.166 119.152 97.981 700 97.186

412.492

460.099

342.185

252.576 11.556 117.882 345.124 345.079 4.326 43.163 793-

248.248 10.800 99.858 339.100 369.550 2.000 43.600 15.000

1.633 287.809 56 10.728 85.527 386.616 367.834 1.957 30.467 45.011

1.118.914

1.128.156

1.217.637

181.640 12.468 36.890 7.305 4.358 30.351 3.232 2.818 32.960 13.411 14.167 11.256 9.974 2.723 5.007 121.924 26.888 24.059 10.659 13.745 325.424

162.328 10.000 36.890 6.000 7.500 25.300 2.250 2.500 33.000 11.000 10.000 3.250 11.450 4.415 7.500 122.300 23.400 20.000 10.000 16.200 308.158

201.281 8.470 3.998 9.662 29.452 3.130 2.235 41.265 12.248 13.747 4.844 6.515 3.583 8.348 126.338 37.379 622 16.882 9.769 15.227 274.948

975.000 12.000 238.000 55.000 154.545 20.000 48.000 58.348

Werkelijk 2009 0971.358 29.794 6.326 225.263 1.70954.25956.056 239.374 16.160 70.239 14 38.438

pagina 87


Exploitatieoverzicht per kostenplaats

TOTAAL

1 45102 Lesmat. tbv gehandicapten 1 45103 Huishoudelijke uitgaven 1 45105 Abonnem. klas/leerling 1 45106 Repro leermiddelen 1 45108 Natuur- en Milieueducatie 1 45111 Uitgaven TSO 1 45190 diversen OLP 1 45400 Projecten OCW 1 45440 Schoolprojecten 1 45503 Culturele activiteiten 1 45511 Overige kosten 1 45519 MR 1 45590 Overige onderwijskosten 1 47000 Kado en representatie 1 47001 Jubilea-/afscheidskosten 1 47002 Bijzondere dagen 1 47003 Zwemgeld 1 47004 Tussenschoolse opvang 1 47005 Schoolreisjes/kamp 1 47006 Giften 1 47007 Vrijwilligers 1 47008 Oud papier 1 47009 Charitieve doelen 1 47010 Ledenadministratie 1 47011 Kstn contact best. pers. 1 47013 Leerlingvervoer 1 47014 Overige private uitgaven 1 47015 Kosten identiteit 1 47018 Bestuurskosten 1 47022 Bankkosten 1 47027 Diverse activiteiten 1 47028 Investeringen uit 25% kapitaal 1 1 Totaal overige lasten 1 1 5 - FinanciĂŤle baten en lasten 1 89000 Rentebaten 1 89001 Rente spaarrekening 1 89002 Rente depositorekening 1 89003 Rente rekening courant 1 89004 Rente overige beleggingen 1 89100 Opbrengst effecten 1 49000 Debetrente 1 49100 Koersverlies effecten 1 49101 Kstn. effecten/bewaarloon 1 1 Totaal financiĂŤle baten en lasten 1 1 Resultaat 1

Werkelijk 2010 25.316 13.875 8127.615 2.342 7.976 14.153 0 79.744 2.538 30.815 9.340 23.519 71.017 93 28.189 95.411 224 37.126 1.233 28.232 26.780 942 0 5.996 3.688 16.070 -

Begroting 2010 45.261 17.485 122.732 6.350 16.663 38.597 4.917 2.555 12.915 22.995 56.135 22.964 107.956 22.760 500 15.000 6.000 5.750 500 2.000 3.000 29.530 -

Werkelijk 2009 34.781 16.846 120.605 743 5.877 10.602 63.929 35.725 6712.474 9.885 28.036 67.249 40.653 103.839 390 42 22.356 488 22.388 9.970 6.258 7.708 2.404 34.728 58.946

1.543.485

1.396.006

1.536.194

25.683 1.939 0 292 21.975 1.389 4.548

20.880 1.900 1.000 22.000 -

77.977 3.118 10 1 -

43.952

45.780

81.104

260.284-

14.206

285.764-

1 Resultaatbestemming: Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve budgetresultaat Bestemmingsreserve (privaat) Reserve vervoer Algemene reserve privaat Reserve schoolfonds Totaal

Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Jaarrekening 2010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

275.9143.248 36.516 21.16946.59343.628 260.284-

pagina 88

41571_jaarrekening_2010  

Penta Primair, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld Penta Primair, Ver v Christelijk Primair Onderwijs W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you