Page 1

Ffurflen Fwcio Clwb Gwyllt yn y Coed Castell Penrhyn 25-26-27 Hydref 2011 Enw’r plentyn:

Dyddiad geni:

Cyfeiriad: Côd post:

Rhif ffôn:

Enw rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol:

Rhif argyfwng:

E-bost: Oes gan eich plentyn unrhyw alergedd, anghenion arbennig neu ofynion meddygol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonyn nhw? Dwedwch beth ydyn nhw:

Enw doctor y plentyn: Dyddiad ei frechiad gwrth tetanws diweddaraf: Cyfeiriad:

Rhif ffôn:

Diolch i gymorth gan gyllid y Loteri Fawr, fe gynigir y Clwb Gwyllt yn y Coed am ddim ond mae angen blaendal ad-daladwy o £20, sieciau’n daladwy i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i neilltuo lle i’ch plentyn. Er ein bod yn ceisio darparu ein profiad dysgu’n ddwyieithog, fe all dewisiadau fod yn gyfyngedig ar brydiau oherwydd ein dibyniaeth ar wirfoddolwyr. Pe baech chi’n gofyn am gael y clwb yn yr iaith Gymraeg, fe wnawn ein gorau i’w ddarparu i chi, er na allwn ei warantu.

Ticiwch y bocs hwn os ydych chi’n fodlon i luniau gael eu cymryd o’ch plentyn yn cymryd rhan yng ngweithgaredd y Clwb Gwyllt yn y Coed i’w defnyddio ar gyfer cyhoeddusrwydd a chyhoeddiadau gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu gan sefydliadau partner cyfrifol.

Rhieni, darllenwch hwn Fe hoffwn i’m plentyn gymryd rhan yn y ddarpariaeth Gwyllt yn y Coed uchod. Rwy’n deall y gwnaiff yr arweinwyr gymryd pob gofal rhesymol o’m plentyn ond ni allant fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo neu niwed a ddioddefir. Rwy’n cytuno i’r ddarpariaeth Gwyllt yn y Coed geisio unrhyw gyngor neu driniaeth frys angenrheidiol. Dim ond meddyginiaeth benodedig a ganiateir yn narpariaeth y Clwb Gwyllt yn y Coed. Er mwyn diogelwch pob plentyn mae’n rhaid rhoi unrhyw feddyginiaeth neu fewnanadlyddion i staff y Clwb Gwyllt yn y Coed. Rwy’n deall mai dim ond un Clwb Gwyllt yn y Coed y caniateir i’m plentyn ddod iddo yn ystod Gwyliau Ysgol yr Haf 2011 er mwyn tegwch a’r buddiant lleol ehangaf.

Ni wneir unrhyw fwciadau os bydd ffurflenni’n anghyflawn. Bydd yr holl ddyddiadau ar gyfer y Clwb Gwyllt yn y Coed ar gael i’w gweld ar ein gwefan yn unig. Ni fydd unrhyw gopïau papur o ffurflenni, amserlenni a newyddlenni’n cael eu hanfon at rieni. Mae’n rhaid i rieni sydd heb gyrchiad i gyfrifiadur anfon Amlen Barod at Brosiect Gwyllt yn y Coed, Castell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN i ofyn am gopi papur. Rwy’n ymwybodol ac yn deall fod unrhyw ofalwr sy’n amau fod plentyn sydd yn eu gofal wedi eu camdrin neu eu hesgeuluso, â dyletswydd i adrodd hynny i’r awdurdodau priodol. (yn parhau ar dudalen 2)

Arwyddwyd:

Dyddiad:

Dychwelwch eich ffurflen wedi’i llenwi at: Gwyllt yn y Coed, Castell Penrhyn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Bangor, Gwynedd. LL57 4HN neu ffacs 01248-371281


Polisi canslo Mae’r prosiect hwn wedi ei ariannu gyda chymorth caredig cyllid y Loteri Fawr. Mae’r Clwb yn cael ei gynnig AM DDIM, ond mae blaendal o £20 sy’n ad-daladwy’n ofynnol. Mae hyn i osgoi plant yn methu â dod yno. Mae angen wythnos o rybudd o ganslo oni bai am amgylchiadau eithriadol, ac mae’n rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig ar e-bost at Resi.Tomat@nationaltrust.org.uk neu bostio i Brosiect Gwyllt yn y Coed, Castell Penrhyn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN. Fe gaiff y rhain eu hystyried yn ôl disgresiwn tîm prosiect Gwyllt yn y Coed. Os bydd yna achlysur annhebygol na ellir cyfarfod â lefelau staffio digonol, mae’n bosib y bydd yn rhaid tynnu cynigion am leoedd yn ôl. Byddai hynny’n gymwys dim ond pan fyddai’r staff wrth gefn yn y tîm Dysgu wedi eu defnyddio i’w heithaf. Os bydd ar eich plentyn angen cymorth ychwanegol yn ystod y Clwb Gwyllt yn y Coed, i sicrhau ei fod ef/ei bod hi’n cael cynnig ansawdd a dilyniant gofal, eich cyfrifoldeb chi ydi sicrhau fod gofal felly’n cael ei ddarparu. Mae angen pythefnos o rybudd o ofynion felly i ganiatáu briffiadau llawn i ofalwyr ar y gweithgareddau a fydd yn digwydd. Gall plant sydd angen cymorth ychwanegol fwcio ar y safle dim ond os bydd y tîm Gwyllt yn y Coed yn teimlo y gallwn ni gynnig ansawdd gofal i’r plentyn hwnnw a bod systemau cymorth angenrheidiol yn eu lle.

October Playcheme booking form  
October Playcheme booking form  

booking form

Advertisement