Page 1

1

การจัดทากระดาษทาการสอบบัญชี กรณีศึกษา บริษัท RRRR จากัด

โดย นายภาณุพงศ์ ไชยชานิ

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2556


2


3

การจัดทากระดาษทาการสอบบัญชี กรณีศึกษา บริษัท RRRR จากัด

โดย นายภาณุพงศ์ ไชยชานิ

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2556


4

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่ อง

ขอส่ งรายงานการฝึ กงาน

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสาขาการบัญชีบริ หาร ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์ ตามที่ขา้ พเจ้า นายภาณุ พงศ์ ไชยชานิ นิสิตสาขาการบัญชี บริ หาร คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ได้เข้ารับการฝึ กงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ในตาแหน่งนิ สิตฝึ กงาน ณ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด และได้รับมอบหมายให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง การจัดทากระดาษทาการ นั้น บัดนี้ การฝึ กงานดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลง ข้าพเจ้าขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุพงศ์ ไชยชานิ )


5

รูปที่มีนิสิตถ่ายภาพกับสานักงานหรือพี่ๆ พนักงาน

นามสกุล ไชยชานิ ชื่อเล่น ปาล์ม E-mail palm_123_321@hotmail.com โทรศัพท์ 086-9432351 ชื่อสถานที่ประกอบการ บริษัทสานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด ที่อยู.่ ......................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................ ตาแหน่งงานที่ฝึกงาน............................................................................................................... รายละเอียดงานที่ทา.................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ข้อคิดหรือข้อแนะนาสาหรับน้องๆ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ชื่อ

นายภาณุพงศ์

เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ

 ไม่ เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


6

กิตติกรรมประกาศ รายงานเล่มนี้ จดั ทาขึ้นเนื่ องจากตอนฝึ กงานทางบริ ษทั ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบบัญชี ในส่ วนการเช็คเอกสารต่างๆ ที่จะใช้เป็ นหลักฐานการตรวจสอบ ทาให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ ค่อนข้างมาก อีกทั้งตอนตอนเรี ยนวิชาการสอบบัญชี น้ นั ได้เห็ นภาพของการ ตรวจสอบบัญชี เพียงด้านเดี ยวจากการทาโจทย์ ทาให้ไม่ทรายรายละเอียดหรื อขั้นตอนที่แท้จริ งว่า ผูส้ อบบัญชี น้ นั ปฏิบตั ิงานอย่างไร การสื่ อสารกับลูกค้าเพื่อขอเอกสารการตรวจสอบและเมื่อไม่ได้ เอกสารตามต้องการควรใช้เอกสารอื่นที่สามารถใช้เป็ นเอกสารหลักฐานแทนได้ ซึ่ งเมื่อไปเห็นภาพ และได้ลงมือทาจริ งๆ จึงอยากนาความรู ้ตรงจุดนี้มาเผยแพร่ แก่ผทู ้ ี่สนใจ จากการศึกษาค้นคว้าและการฝึ กงานทาให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบ บัญชี มีหลายขั้นตอน ซึ่ งขั้นตอนต่างๆ แต่ละบริ ษทั อาจจะไม่เหมื อนกันขึ้ นอยู่กบั เทคนิ คในการ ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั ค้นพบข้อบกพร่ องในการจัดทาบัญชีและงบการเงินอีกด้วย ประโยชน์จากรายงานเล่ มนี้ คื อ ทาให้มองเห็ นภาพรวมของการปฏิ บตั ิงานทางด้านการ ตรวจสอบบัญชี สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในสายอาชี พใน อนาคตต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดข้อบกพร่ องและเพิ่มความถูกต้องในการตรวจสอบบัญชี สุ ดท้ายนี้ ขา้ พเจ้าขอขอบคุ ณ บริ ษทั ส านัก งานสอบบัญชี ก มลบวร จากัด และพี่ๆทุ กคน ขอขอบคุ ณอาจารย์สาขาการบัญชี บริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้ให้ขอ้ มูลและ ช่วยเหลือในการฝึ กงานต่างๆ และทาให้รายงานเล่มนี้สามารถสาเร็ จขึ้นได้

ภาณุพงศ์ ไชยชานิ 26 พฤษภาคม 2556


7

คานา รายงานฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้ นิ สิต นักศึกษาและที่สนใจได้มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับวิธีการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสอบบัญชี ในการการจัดทากระดาษทาการ องค์ประกอบ ของกระดาษทาการ ที่ผูส้ อบบัญชี ใช้เป็ นเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี ของกิ จการต่าง ๆ ส่ ว นประกอบของกระดาษท าการ เช่ น การก าหนดรหัส อ้า งอิ ง เลขที่ ก ระดาษท าการ และ เครื่ องหมายตรวจสอบ เป็ นต้น ซึ่ งหวังว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลต่าง ๆ ที่มีความ สนใจเกี่ยวกับการจัดทากระดาษทาการ หรื อ บุคคลที่กาลังศึกษาในเรื่ องการสอบบัญชี ทั้ง นี้ ข้า พเจ้า หวัง ว่า รายงานเล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทุ ก ท่ า นไม่ ม ากก็ น้อ ย หากมี ข้อบกพร่ องประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

ภาณุพงศ์ ไชยชานิ 26 พฤษภาคม 2556


8

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ คานา สารบัญ

หน้า (1) (2) (3)

บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ข้อจากัดของการศึกษา วิธีการศึกษาและค้นคว้า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 2 2 2 2 3

บทที่ 2 การบริหารและการดาเนินงานสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ประวัติ ข้อมูลทัว่ ไป สานักงานให้บริ การ ผังการจัดองค์กร คาอธิบายลักษณะงาน งานที่ได้รับมอบหมาย

4 5 8 11 12 13

บทที่ 3 กรณีศึกษา การจัดทากระดาษทาการ แนวคิดเกี่ยวกับกระดาษทาการ ความหมายของกระดาษทาการ ความสาคัญของกระดาษทาการ วัตถุประสงค์ของการจัดทากระดาษทาการ

15 15 16 16


9

สารบัญ (ต่ อ) หน้า บทที่ 3 กรณีศึกษา การจัดทากระดาษทาการ (ต่ อ) หลักการจัดทากระดาษทาการ รู ปแบบและเนื้ อหาของกระดาษทาการ ปั จจัยที่กาหนดรู ปแบบและเนื้อหาของกระดาษทาการ การเก็บรวบรวมและกรรมสิ ทธ์ในกระดาษทาการ ประวัติของธุ รกิจ กรณี ศึกษา บริ ษทั ฮานา จากัด แฟ้ มกระดาษทาการ วิธีกาหนดรหัสอ้างอิง การสอบทานกระดาษทาการ ระยะเวลาในการเก็บรักษากระดาษทาการ ตัวอย่างกระดาษทาการและแนวการตรวจสรุ ป

17 18 18 19 19 20 23 24 24 25

บทที่ 4 บทสรุ ป ปัญหา และข้ อเสนอแนะ บทสรุ ป ปัญหาที่ได้พบ ข้อเสนอแนะ

37 38 38

ภาคผนวก บรรณานุกรม

40


1

บทที่ 1 บทนา ทีม่ าและความสาคัญของการศึกษา ธุ รกิ จที่ จดั ตั้งในรู ปแบบบริ ษทั จาเป็ นต้องนาเสนองบการแก่ บุค คลภายนอกในทุ กรอบ ระยะเวลาหนึ่ ง งบการเงิ นที่ นาเสนอประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ การเงิน ตลอดจนรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ที่มีต่องบการเงิน การ ออกรายงานผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตนั้นผ่านกระบวนการการตรวจสอบอย่างเป็ นขั้นตอนที่ต้ งั อยู่ใน ความรอบคอบและความระมัดระวังเพื่อสามารถเชื่ อมัน่ ได้ว่ารายงานของผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตได้ แสดงความเห็ นอย่า งถู ก ต้องและสอดคล้องกับ ข้อมู ลในงบการเงิ น ดัง นั้นผูส้ อบบัญชี จึง ต้องมี หลักฐานประกอบกับการแสดงความเห็ นของผูส้ อบบัญชี เพื่อใช้เป็ นหลักฐานว่าการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป(GAAP) ซึ่ งผูส้ อบบัญชี จะบันทึก ข้อมูล ที่ มี ความสาคัญนั้นไว้ในกระดาษทาการ กระดาษทาการเป็ นกระดาษที่บนั ทึกการแสดงผลการทางานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งอาจรวมถึง เหตุผลในเรื่ องสาคัญๆ ที่ผสู้ อบบัญชีบนั ทึกไว้ ข้อเท็จจริ ง และ บทสรุ ปของผูส้ อบบัญชี และเป็ นที่ เก็ บ รวบรวมเอกสารทั้ง ที่ ผูส้ อบบัญ ชี จ ัด ท าขึ้ น เองและได้รั บ จากลู ก ค้า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ ปฏิ บ ตั ิง านสอบบัญชี ต่อไปดัง นั้นจึ ง เป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจจะทาการศึ ก ษาเรื่ องราวที่ เกี่ ย วข้องกับ กระดาษทาการ


2

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมล บวร จากัด 2. เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั สานักงานสอบ บัญชี กมลบวร จากัด 3. เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดทากระดาษทาการของบริ ษทั RRRR จากัด ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้ งนี้ นาเสนอการศึ กษาเรื่ อง การจัดทากระดาษทาการ โดยจะมีการจัดทา กระดาษทาการ การกาหนดรหัสอ้างอิงซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ งของกระดาษทาการ แต่ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอการจัดทากระดาษทาการและเอกสารที่ประกอบเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน ในการตรวจสอบบางส่ วนเท่านั้นโดยเป็ นงบการเงินสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2555 ข้ อจากัดของการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาในการศึกษา เนื่ องจากมีเวลาในการเข้าทา การฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่ งบางส่ วนได้มีการตรวจสอบ ไปแล้วและเนื่ องจากเอกสารบางอย่างเป็ นความลับของทางบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด และลูกค้า จึงยกเป็ นกรณี ศึกษา โดยใช้ บริ ษทั RRRR จากัด วิธีการศึกษาและค้ นคว้า ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ อินเตอร์ เน็ตและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ ตรวจสอบบัญชี และการจัดทากระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการปฏิบตั ิงานจริ งขณะที่ทาการฝึ กงานที่โดยการสอบถามจากพี่ๆ ในสายงานที่ปรึ กษาในระหว่างการฝึ กงานและจากการจดจาในขณะที่ปฏิบตั ิงาน


3

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ 1. ทราบโครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด 2. ทราบถึงวิธีการจัดทากระดาษทาการสอบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั RRRR จากัด 3. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทางานทั้งของผูจ้ ดั ทาในอนาคต และสาหรับผูท้ ี่สนใจ


4

บทที่ 2 การบริหารและการดาเนินงาน ประวัติของบริษัท ชื่อ

: บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด

ทีต่ ้งั

: 766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสาม เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทร

: 02-5125966-68 แฟ็ กซ์ : 02-5125968 ต่อ 314

เว็บไซต์ : www.kmbvaudit.com Email : service@kmbvaudit.com

ประกอบธุรกิจ : ตรวจสอบบัญชี ทาบัญชีและบริ การงานที่ เกี่ยวเนื่อง

เริ่มดาเนินงานธุรกิจ : ปี 2541 จนถึงปัจจุบนั มีผสู ้ อบบัญชีรับ อนุญาต 5 คน มีพนักงานทั้งหมด 15 คน มีงานสอบ บัญชี ประมาณ 380 บริ ษทั

กรรมการผู้จดั การ : นายกมล พิกลุ สวัสดิ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีรับ อนุญาต วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


5

การรายงานทางการเงิน โดยปกติงบการเงินจะจัดทา และนาเสนอเป็ นรายปี โดยมีจุดมุง่ หมายเพื่อ ตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้งบการเงินโดยทัว่ ไป ซึ่งทางสานักงานปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกาหนดให้สานักงานต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมี เหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจานวนเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสาคัญซึ่ง ผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงิน โดยรวม สานักงานเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ บริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 1. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี มีอยูจ่ ริ งตามจานวนที่ปรากฏในงบดุล มีการบันทึกไว้ ครบถ้วนถูกต้องซึ่งได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 1.1 มีการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี 1.2 มีการเข้าตรวจนับสิ นทรัพย์ถาวรประจาปี และสิ นทรัพย์อื่นที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ที่มี สาระสาคัญต่องบการเงิน 1.3 การจัดส่งจดหมายยืนยันกับธนาคาร ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และหนี้สิน หรื อเงินกูท้ ี่ บริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลอื่นเพื่อยืนยันความมีตวั ตนอยูจ่ ริ ง 2. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่ปรากฏในงบดุลเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ 3. การบันทึกบัญชี สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้แสดงมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป 4. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้อง และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ


6 สานักงานฯ รับตรวจสอบบัญชีให้ กบั บริษัท ดังต่ อไปนีพ้ อสังเขป ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริ ษทั ตลาดน้อย จากัด

โรงพิมพ์หนังสื อพิมพ์จีนซินจงเอี้ยน

2 บริ ษทั ทรัพย์มีลาเท็กซ์ จากัด

ผลิตน้ ายางพารา

3 บริ ษทั กิจเจริ ญ(เจริ ญเมือง) จากัด

ผลิตและขายเหล็กเส้น

4 บริ ษทั ใกล้หมอ แม็กกาซีน จากัด

ผลิตและขายหนังสื อใกล้หมอ

5 บริ ษทั ฝาอาหารและเครื่ องดื่ม จากัด

ผลิตฝาเครื่ องดื่ม คาราบาวแดง, M - 150

6 บริ ษทั เกคโค โพรดักส์ชนั่ จากัด

รับพากษ์เสี ยงภาษาไทยจากการ์ตูนของวอลดีสนีย ์

7 บริ ษทั บอลลูนอาร์ท จากัด

ขายลูกโป่ งแฟนตาซี

8 บริ ษทั ศิรินเอสเตท จากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์

9 บริ ษทั เค.เค.อะไหล่ จากัด

โรงงานชุปสี อุปกรณ์โรงงานและเฟอร์นิเจอร์

10 บริ ษทั พรรณาทร เอสเตท จากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์

11 บริ ษทั เน็คต้า (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและจาหน่ายน้ าผลไม้เข้มข้น

12 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศุภนาวา

ให้เช่าท่าเรื อ รับจ้างขนส่งทางเรื อ

13 บริ ษทั ผลไม้กระป๋ องประจวบ จากัด

ผลิตสับประรดกระป๋ องและจาหน่ายต่างประเทศ

14 บริ ษทั งานก่อสร้าง จากัด 15 ห้างหุน้ ส่วนจากัด บุญญวิจิตร

บริ การรับเหมาก่อสร้าง อาคารสานักงานและ สาธารณูปโภค ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

16 บริ ษทั จินยัง ไวร์โรป (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตลวดทองแดงใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

17 บริ ษทั เอ็ม เอ็ม ซี ลิสซิ่ง จากัด

ให้บริ การเช่าซื้อ - ซื้อขายสิ นทรัพย์ทุกประเภท

18 บริ ษทั โมเก้น (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและจาหน่ายสุขภัณฑ์

19 บริ ษทั จัง เจี๋ย อินเตอร์เทรด จากัด

ธุรกิจสถานพยาบาลฝังเข็มจีนแผนโบราณ

20 บริ ษทั รวิพล โฮลดิ้ง จากัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พกั สถานที่ราชการ และงาน ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรับงานโยธาทุกประเภท

21 บริ ษทั เจริ ญภัณฑ์ อินเตอร์กรุ๊ ป จากัด

ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ทาความสะอาด

22 บริ ษทั กูช้ ยั จากัด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

23 บริ ษทั ไทยสงวนออยล์ จากัด

จาหน่ายน้ ามันรถยนต์

24 บริ ษทั จีจี แอ็ดเวนเทจ จากัด

ธุรกิจรับออกแบบงานสถาปนิก สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ จัด สัมนา จัดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดร่ วมกับองค์การ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทัว่ ไป


7 ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

25 บริ ษทั เฮลท์ธี ไลฟ์ สไตล์ จากัด

ผลิตและจัดจาหน่ายหนังสื อนิตยสารใกล้หมอ

26 บริ ษทั เคซีแอล อีเล็คทรอนิค(ประเทศไทย) จากัด 27 บริ ษทั เอสเซนเซี่ยล ทราเวล (ไทย แลนด์) จากัด

ผลิตและจัดจาหน่ายกาวเคมี

28 บริ ษทั กราฟฟิ คส์-รี เลเต็ด จากัด

ออกแบบ และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

29 บริ ษทั โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จากัด

ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

30 บริ ษทั ไพร์ม เทคโนโลยี โปรดักส์ จากัด

จาหน่ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริ มพ่วงและ จาหน่ายโปรแกรมสาเร็ จรู ปทุกชนิด

31 บริ ษทั แอ็ดวานซ์ ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

32 บริ ษทั เอ อี พี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร เสาอากาศ โครงสร้างงานสื่ อสาร โทรคมนาคม จาหน่ายและรับติดตั้งอุปกรณ์เดิน สายไฟฟ้ าและอิเล็คโทรนิค ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสาร ให้บริ การออกแบบสถาปั ตยกรรม

33 บริ ษทั ยามะคะซึ (ประเทศไทย) จากัด

จาหน่ายเครื่ องหนังสาเร็จรู ป

34 บริ ษทั บัสเตอร์ฟลายคัสตาร์ด จากัด

ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่

35 บริ ษทั ทัทวิน จากัด

จาหน่ายน้ ายางพารา ภายในประเทศและต่างประเทศ

36 บริ ษทั แบคโก้ จากัด

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน

37 บริ ษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่ แนลด๊อคยาร์ค จากัด

ต่อเรื อ ซ่อมเรื อประมง

38 บริ ษทั เอ็กซ์เซลล่า จากัด

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตเู ้ สื้ อผ้าและเตียงนอน

39 บริ ษทั อินโนแคป จากัด

ออกแบบบ้านและสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน

ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั และนาเที่ยว


8

บทที่ 3 กรณีศึกษา แนวคิดเกีย่ วกับกระดาษทาการ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและ เหมาะสมเพื่อให้สามารถสรุ ปความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ได้อย่างสมเหตุสมผล ผูส้ อบบัญชี จะบันทึกข้อมูลหรื อหลักฐานการสอบบัญชี ไว้ในกระดาษทาการ ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผนการ ตรวจสอบ ลักษณะ หรื อวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ รวมทั้งผลจากการตรวจสอบดังกล่าวและข้อสรุ ปจากหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ ผูส้ อบ บัญชีควรบันทึกเรื่ องต่างๆที่มีความสาคัญ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการแสดงความเห็นของผูส้ อบ บัญชี และเป็ นหลักฐานว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง ทัว่ ไป การจัด ท ากระดาษท าการช่ ว ยให้ ผู ้ส อบบัญ ชี มี ค วามมั่น ใจอย่า งสมเหตุ ส มผลว่ า การ ปฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไป เช่ น การวางแผนงาน ตรวจสอบ การบันทึกหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ การควบคุมดูแลและสอบทาน งานตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี จะนาเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยใช้ขอ้ สรุ ปจากการตรวจสอบที่ บันทึกไว้ในกระดาษทาการเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของตน ความหมายของกระดาษทาการ กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี หมายถึง เอกสารหรื อบันทึกที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริ ง และหลัก ฐานการสอบบัญชี ซึ่ ง จัด ท าขึ้ นโดยผูส้ อบบัญชี และใช้เพื่ อผูส้ อบบัญชี หรื อหมายถึ ง เอกสารหรื อบันทึกที่รวบรวมข้อเท็จจริ งและหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้รับและเก็บ รักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ กระดาษทาการ ในความหมายนี้ก็คือ กระดาษทด ที่ใช้ภายในสานักงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง เป็ นการบันทึกขั้นตอนการทางาน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดของผูส้ อบบัญชี ก่อนที่จะได้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับงบการเงิ นที่ตรวจสอบ และแสดงผลสรุ ปของการตรวจสอบเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร


9

กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชีมีความสาคัญ เพราะไม่ได้มีเพียงเอกสารที่ผสู ้ อบบัญชี จดั ทา ขึ้นเองเท่านั้น แต่ยงั รวมเอกสาร และหลักฐานการสอบบัญชี ที่ผอู ้ ื่ น (รวมทั้งลูกค้า) จัดทาขึ้นและ ผูส้ อบบัญชี ใช้เป็ นส่ วนประกอบในกระบวนการคิด เพื่อการตัดสิ นใจก่อนที่จะได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ งบการเงินที่ตรวจสอบอีกด้วย กระดาษทาการอาจจัดเก็บข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบของกระดาษ (Hard Copy Paper) แผ่นฟิ ล์ม (Film) หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) กระดาษทาการตรวจสอบอาจัดทาด้วยมือหรื อ ด้วยคอมพิวเตอร์ ก็ได้ การใช้กระดาษทาการที่จดั ทาด้วยคอมพิวเตอร์ (Electronic Working Papers) มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น 1. ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์จากระบบบัญชีของลูกค้าโดยตรง (ลดความเสี่ ยงจากการได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดพลาดได้) 2. เรี ยกใช้ขอ้ มูลได้ทนั ที 3. ทีมงานตรวจสอบสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ในเวลาเดียวกัน 4. สอบทานการดาษทาการได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ความสาคัญของกระดาษทาการ กระดาษทาการเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะว่ากระดาษทาการใช้เป็ นหลักฐานว่าผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่ และช่ วย ป้ องกันให้ผสู ้ อบบัญชีพน้ จากความรับผิดชอบจากข้อกล่าวหาหรื อข้อสงสัยว่าไม่ได้ปฏิบตั ิงานอย่าง เหมาะสม ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี ควรใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพในการจัดทาและสอบ ทานกระดาษทาการของตนให้สมบรู ณ์ ละเอียด ใช้ถอ้ ยคาที่ถูกต้องและรัดกุม เพื่อใช้เป็ นหลักฐาน สนับสนุนข้อตรวจพบหรื อข้อสรุ ปผลในรายงานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ ของการจัดทากระดาษทาการ แนวทางการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง “การจัดทากระดาษทาการ” ที่กาหนดขึ้นนี้ เพื่อให้ผสู ้ อบ บัญชี ภาษีอากรใช้เป็ นแนวทางประกอบการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ บุคคลตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนดตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี


10

ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545เพื่อบันทึกเรื่ องที่มี ความสาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนและปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี หลักการจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการไม่มีลกั ษณะ รู ปแบบและเนื้ อหาที่ กาหนดไว้แน่ นอนตายตัว อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชี ควรจัดท ากระดาษท าการที่ มี ค วามสมบรู ณ์ และให้ข ้อมู ล ตรงกับ วัตถุ ประสงค์ข อง กระดาษทาการนั้นๆและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทาให้มีความเข้าใจในการสอบบัญชีโดยรวม ผูส้ อบบัญชี อาจจัดทากระดาษทาการด้วยตัวเองหรื อสอบทานกระดาษทาการที่จดั ทาโดย ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หลักการสาคัญในการจัดทากระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี มีดงั นี้ 1. โดยปกติ ผูจ้ ดั ทาควรจัดทากระดาษทาการแยกต่างหากจากกันแต่ละแผ่นสาหรับแต่ละ บัญชี ที่ ตรวจสอบ ยกเว้นกรณี ที่บญ ั ชี เหล่ านั้นเกี่ ยวข้อง เช่ น บัญชี ตวั๋ เงิ นจ่าย บัญชี ดอกเบี้ยจ่ายและบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย จะจัดทาขึ้นไว้ในกระดาษทาการแผ่นเดียว เพื่อ ความสะดวกในการสอบทาน 2. มีแบบฟอร์ มกระดาษทาการบางอย่างไว้ใช้เป็ นมาตรฐาน เช่น ใบตรวจนับเงินสด ใบ ตรวจนับสิ นค้า ใบสรุ ปผลการทดสอบยืนยันยอดลูกหนี้ แบบฟอร์ มหนังสื อยืนยันยอด ลู กหนี้ เป็ นต้น เพื่ อประหยัดเวลาในการจัดทาและสอบทานงาน ตลอดจนเพื่อเป็ น มาตรฐานเดียวกัน 3. เลื อกใช้ก ระดาษท าการ (สี่ ช่ อง สิ บสองช่ อง สิ บแปดช่ อง) ให้ตรงกับ ปริ ม าณของ ข้อมูล 4. ใช้กระดาษทาการปี ก่อน ไม่ตอ้ งคัดลอกใหม่ ให้ถ่ายเอกสาร ถ้ามีขอ้ มูลในแฟ้ มถาวร แล้วให้อา้ งอิงโดยใช้รหัสดัชนีและไม่ตอ้ งเก็บข้อมูลซ้ าอีก 5. ขอความร่ วมมื อจากลู กค้าช่ วยจัดทารายละเอียดประกอบบัญชี ให้ตรงตามที่ผูส้ อบ บัญชีตอ้ งการเพื่อใช้เป็ นกระดาษทาการได้เลย 6. จัดทาด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาจัดเก็บ 7. ผูจ้ ดั ทากระดาษทาการ ควรสอบถามตัวเองตลอดระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานว่าข้อมูลที่ ปรากฏในกระดาษทาการให้ผลสรุ ปที่เพียงพอต่อการรายงาน 8. มุ่งเน้นที่คุณภาพของกระดาษทาการ ประโยชน์ของข้อมูล เวลาที่สามารถประหยัดได้


11

รู ปแบบและเนือ้ หาของกระดาษทาการ กระดาษทาการขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์การใช้งานและเนื้ อหาในเรื่ องที่ตรวจสอบนั้น การ จัดทากระดาษทาการเป็ นเรื่ องของการใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาว่า ข้อมูลที่บนั ทึกในกระดาษทาการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละเรื่ องแล้วหรื อไม่

วิธีกาหนดรหัสอ้างอิง การกาหนดรหัสอ้างอิงจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการระบุเลขหน้าของหนังสื อ เพื่อใช้อา้ งอิง กระดาษทาการ และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการรวบรวม ค้นหา และจัดเก็บกระดาษทาการให้ครบถ้วน การกาหนดรหัสอ้างอิงให้ใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่เรี ยงลาดับตามอักษร คือ A B C …Z และต้องกาหนดให้สัมพันธ์และเชื่ อมโยงกัน ระหว่างงบการเงิน กระดาษทาการงบทดลอง และกระดาษทาการอื่น ๆ สาหรับเรื่ องนั้น ๆ วิธีกาหนดรหัสอ้างอิงสามารถปฏิบตั ิได้ ดังนี้ 1. กาหนดรหัสอ้างอิงของรายการบัญชีในร่ างงบการเงิน เช่น บัญชี

รหัสดัชนี

เงินสดและรายการเทียบเท่า

A

เงินลงทุนชัว่ คราว

B

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ

C

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

D

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

I


12

ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบบัญชี – ออกงบการเงิน 1. ทาการตรวจนับและบันทึกเอกสารที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 2. นางบทดลองที่ได้รับจากบริ ษทั ลูกค้า มาทาการเช็คกับยอด Prior year(ยอดยกไป ปี 54) ทา การแจกแจงหมวดหมู่สาหรับแต่ละรายการบัญชี วา่ แต่ละบัญชีคือหมวดใด เช่น A = เงินสดและเงินฝากธนาคาร C = ลูกหนี้ SE = ทุนและกาไรสะสม 10 = รายได้หลัก 3. ทาการเปิ ดใบปะหน้า โดยนาบัญชีแต่ละรายการในงบทดลอง มาใส่ ในใบปะหน้าโดยแยก ให้ถูกต้องตามหมวดต่างๆ 4. ทาการตรวจเช็คความมีสาระสาคัญ ของบริ ษทั ที่เราตรวจสอบ โดยมีการคานวณความมี สาระสาคัญโดยคิดได้จาก สิ นทรัพย์รวม x 1% = …… ทาการตรวจสอบบัญชีแต่ละ รายการในหมวดหมู่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตรวจนับเงินสดและเงินสดย่อยและบันทึกลงในกระดาษทาการสาหรับเงินสดพร้อมทั้ง ให้ผรู้ ักษา เงินสดและเงินสดย่อยเซ็นต์อนุมตั ิยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชีที่ตรวจ นับได้ - ส่ งหนังสื อยืนยันยอดธนาคารโดยให้ธนาคารยืนยันยอดกลับมาพร้อมทั้งส่ ง Statement Bank - ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินฝากธนาคารกับยอดเงินตามหนังสื อยืนยันยอด ธนาคาร กับใบแจ้งยอดของธนาคารวันสิ้ นปี พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร Statement Bank ณ วัน สิ้ นปี แนบกับยอดคงเหลือตามบัญชี - ตรวจเอกสารใบสาคัญประกอบรายการรับเงิน จ่ายเงิน นอกจากรับชาระจากลูกหนี้และ จ่ายชาระเจ้าหนี้ โดยการทดสอบ และตรวจกับ Statement Bank


13

- ขอใบแจ้งยอดจากธนาคารสาหรับหนึ่งถึงสองเดือนแรกของปี ใหม่ โดยตรงจากธนาคาร เพื่อตรวจสอบรายการที่ยงั คงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นปี ตามงบพิสูจน์ยอด เช่น เงินฝากธนาคารยัง ไม่เข้าบัญชีให้ เช็ครับล่วงหน้าและเช็คค้างจ่าย ณ วันสิ้ นปี ลูกหนี้ - ขอรายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้ นปี และรายการงบแยกอายุลูกหนี้ และทดสอบการ แยกอายุวา่ ถูกต้องหรื อไม่ กรณี ลูกค้ารายใดที่คา้ งชาระเกินกว่ากาหนดมากจะต้องสอบถาม สาเหตุ - ตรวจสอบยอดคงเหลือในรายละเอียดลูกหนี้ โดยตรวจสอบให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบยอดลูกหนี้ การค้าคงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด โดยกาหนด วิธีการที่จะใช้ในการ เลื อกสุ่ มตรวจสอบตัวอย่าง อาจ ใช้วิธีการทางสถิ ติหรื อใช้ดุลยพินิจในการเลื อกตัวอย่าง รายการที่มีสาระสาคัญ - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการลูกหนี้ การค้าคงเหลื อ เช่ น ใบกากับสิ นค้า ใบสั่งซื้ อ จากลูกค้า เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีรายการลูกหนี้เกิดขึ้นจริ ง - ตรวจสอบรายการลูกหนี้การค้าที่บนั ทึกบัญชีหลังวันสิ้ นงวดในช่วง15 วันแรกของเดือนที่ หนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ามีรายการที่ตอ้ งบันทึกบัญชีในงวดที่ตรวจสอบหรื อไม่ และมีการจ่าย ชาระจริ งหรื อไม่ สิ นค้ าคงเหลือ -

ขอรายละเอียดสิ นค้าคงเหลื อจากบริ ษทั ลูกค้าแสดงราคาไว้แล้วเปรี ยบเที ยบกับยอด

คงเหลือตาม บัญชี - ตรวจกับ stock gard และ ตรวจกับยอดสิ นค้าคงเหลือปลายปี 54กับยอดเคลื่อนไหว จากนั้นทาการถัวเฉลี่ยเป็ นต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วย - สอบทานการกระทบยอดสิ นค้าและวัตถุ ดิบ ณ วันที่ตรวจนับมา ณ วันสิ้ นงวด และ ตรวจสอบยอดคงเหลือกับรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ ตรงกันหรื อไม่


14

สิ นทรั พย์ หมุนเวียนอื่น เช่ น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า , รายได้คา้ งรับ , ภาษีเงิ นได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น - ตรวจสอบตัวเลขระหว่างปี ที่ทาการตรวจสอบกับตัวเลขของปี ก่อน เพื่อวิเคราะห์วา่ ตัวเลข สิ นทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อหาสิ่ งผิดปกติวา่ กิจการบันทึกบัญชีครบถ้วนหรื อไม่ - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ยต่ า งๆ ที่ เป็ นยอดคงเหลื อของ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ใบกากับภาษี และใบเสร็ จรับเงิน - ทดสอบการคานวณสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นว่าบันทึกบัญชี ตรงตามงวดบัญชีหรื อไม่ เช่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - รายได้คา้ งรับ - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ตรวจสอบรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่บนั ทึกบัญชีหลังวันสิ้ นงวดในช่วง15 วันแรก ของเดือนที่หนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ามีรายการที่ตอ้ งบันทึกบัญชีในงวดที่ตรวจสอบหรื อไม่ -

ตรวจสอบการบันทึ กบัญชี ภายหลังวันที่ ในงบการเงิ น ได้แก่ บัญชี ภาษี ซ้ื อยังไม่ถึง

กาหนด บัญชีรายได้คา้ งรับ สิ นทรัพย์ถาวร ( ทีด่ ิน อาคาร อุปกรณ์ ) - ทาการตรวจสอบกับทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทารายละเอียดบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยแสดงถึงยอดยกมาซื้ อเพิ่มระหว่างปี จาหน่ายระหว่างปี ยอดคงเหลือปลายปี ค่าเสื่ อมราคาและค่าเสื่ อมราคาสะสม รวมทั้งกาไร ขาดทุ นจากการจาหน่ า ยสิ นทรั พ ย์ โดยนามาตรวจสอบในรายละเอี ย ดดัง ต่ อไปนี้ โดย ตรวจสอบยอดคงเหลื อต้นปี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคาสะสมกับงบ การเงินปี ก่อนที่ตรวจสอบแล้ว - ตรวจนับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เทียบกับทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ เพื่อดูวา่ มีสินทรัพย์นนั่ อยูจ่ ริ งหรื อไม่


15

- วิธีก ารคิ ดค่าเสื่ อมราคาถู กต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและ ได้ถือปฏิ บตั ิ เช่นเดียวกับปี ก่อน มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง และมีการคิดคานวณ ค่าเสื่ อมราคาถูกต้อง สิ นทรัพย์ถาวรอื่น - เปรี ยบเทียบ โดยการเปรี ยบเทียบตัวเลขระหว่างปี ที่ทาการตรวจสอบกับตัวเลขของปี ก่อน เพื่อวิเคราะห์วา่ ตัวเลขสิ นทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อหาสิ่ งผิดปกติวา่ กิจการ บันทึกบัญชีครบถ้วนหรื อไม่ - ทาการขอรายละเอียดของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันสิ้ นงวดบัญชี และควร ตรวจสอบความผิดปกติจากรายละเอียดของสิ นทรัพย์ เจ้ าหนีก้ ารค้ า - ขอรายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับบัญชี แยกประเภทเจ้าหนี้การค้า - เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือของบัญชี เจ้าหนี้ การค้าของงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน เพื่อติดตาม สาเหตุหากพบสิ่ งผิดปกติ - กรณี เจ้าหนี้รายใดที่คา้ งชาระเกินกว่ากาหนดมากจะต้องสอบถามสาเหตุ - สุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ การค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด โดยกาหนด วิธีการที่ จะใช้ในการเลือกสุ่ มตรวจสอบตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่างรายการที่มีสาระสาคัญ - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการเจ้าหนี้ การค้าคงเหลื อ เช่น ใบกากับสิ นค้า ใบสั่งซื้ อ เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีรายการเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้นจริ ง - ส่ งหนังสื อเพื่อขอยืนยันยอดเจ้าหนี้ การค้าที่ มีนัยสาคัญ (ให้เน้นรายที่ คา้ งชาระนาน, จานวนเงินสู ง)


16

- ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าที่บนั ทึกบัญชีหลังวันสิ้ นงวดในช่วง15 วันแรกของเดือนที่ หนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ามีรายการที่ตอ้ งบันทึกบัญชีในงวดที่ตรวจสอบหรื อไม่ และมีการจ่าย ชาระหนี้ไปแล้วหรื อไม่ หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ - เปรี ยบเทียบ โดยการเปรี ยบเทียบตัวเลขระหว่างปี ที่ทาการตรวจสอบกับตัวเลขของปี ก่อน เพื่อวิเคราะห์ ว่าตัวเลขหนี้ สินเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อหาสิ่ งผิดปกติว่ากิ จการบันทึ ก บัญชีครบถ้วนหรื อไม่ - ขอรายละเอียดของหนี้ สินหมุนเวียนอื่น ณ วันสิ้ นงวดบัญชี และควรตรวจสอบความ ผิดปกติจากรายละเอียดของหนี้สิน เช่น รายการเดบิตในบัญชีหนี้สิน เป็ นต้น - ส่ งหนังสื อเพื่อขอยืนยันยอดหนี้สินที่มีนยั สาคัญ ติดตามผลการส่ งใบคาขอยืนยันยอดที่ ตอบกลับมาและสรุ ปผลการขอยืนยันยอด - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ใบกากับภาษี และใบเสร็ จรับเงิน ว่าบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี หรื อไม่ - พิจารณาค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ยกมาจากงวดก่อนว่ามีการชาระในงวดนี้ครบถ้วน ยอดที่คง ค้างที่ยงั ไม่มีการชาระในงวดนี้ จะต้องสอบถามสาเหตุ และปรับปรุ งให้ถูกต้อง เงินกู้ยมื ระยะสั้ น - ขอรายละเอียดยอดคงเหลือและตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกบั ตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับ จริ ง พร้อมทั้งถ่ายสาเนาแนบกับยอดคงเหลือตามบัญชี - ส่ งหนังสื อยืนยันยอดธนาคารโดยให้ธนาคารยืนยันยอดกลับมา - ตรวจสอบการบันทึกรายการภายหลัง (Subsequent) การจ่ายชาระตัว๋ สัญญาใช้เงินและ ดอกเบี้ยค้างจ่ายหลังวันที่ในงบการเงิน โดยการจดวันที่และจานวนเงิน


17

ส่ วนของผู้ถือหุ้นและกาไรสะสม - ตรวจสอบยอดคงเหลือต้นปี ของบัญชีทุนเรื อนหุ น้ บัญชีกาไรสะสม และรายการจัดสรร กาไรต่าง ๆกับงบการเงินปี ก่อนที่ตรวจสอบแล้ว - เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีทุนเรื อนหุ น้ ณ ปี ปั จจุบนั กับปี ก่อนและตรวจสอบ หลักฐานหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง(เพิ่มขึ้นหรื อลดลง) - ขอหนังสือรับรองและสำเนำรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นงวดบัญชี - ทดสอบกำรคำนวณกำไรต่อหุ้น มูลค่ำสิทธิซื ้อหุ้นและกำรตัดบัญชีและหุ้นปั นผล - ตรวจสอบควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอของกำรแสดงรำยกำรและเปิ ดเผยข้ อมูล ตำมมำตรฐำนกำร รายได้ และค่ าใช้ จ่าย - เปรี ยบเทียบทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายโดยแสดงผลต่างไว้ในใบปะหน้าทั้งจานวนเงินและ เปอร์ เซ็นต์หากมีรายได้และค่าใช้จ่ายมีผลต่างตั้งแต่ 20% ขึ้นไปให้ติดตามหาสาเหตุ - สุ่ มตรวจสอบรายการรายได้ตามความมีสาระสาคัญ โดยกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ ตามดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี - ตรวจสอบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโดยดูหลักฐานในการบันทึกบัญชีการรับ การจ่าย เช่น ใบส่ งของมีลายเซ็ นผูม้ ีอนุ มตั ิ ผรู ้ ั บของ ผูส้ ่ งของ,ใบเสร็ จรั บเงิน มีลายเซ็ นผูร้ ับเงิ นและผู้ ออกใบเสร็ จ เป็ นต้น และ แต่ละบัญชีที่สุ่มตรวจสอบ โดยดูการบันทึกบัญชี จดั ประเภทให้ ถู ก ต้อง รายได้และค่ า ใช้จ่า ยเป็ นของกิ จการจริ ง ไม่ มี รายจ่ า ยส่ วนตัวของกรรมการมา เกี่ ย วข้อ ง

และ มี ย อดตรงตามหลัก ฐานในการบัน ทึ ก บัญ ชี โดยใช้ ย อดที่ ไ ม่ ร วม

ภาษีมูลค่าเพิม่ - ตรวจสอบรายการรายได้ ต้นทุ นขายและค่าใช้จ่ายที่ บนั ทึ กบัญชี หลังวันสิ้ นงวด เพื่อ ตรวจสอบว่ามีรายการที่ตอ้ งบันทึกบัญชีในงวดที่ตรวจสอบหรื อไม่


18

- จัดทาการคานวณภาษีในกระดาษคานวณภาษีเงินได้ และทาการตรวจสอบเกี่ยวกับการ เสี ยภาษี ภงด. 1, ภงด. 1ก , ภงด 3 , ภงด 53 ภพ 30 ว่ามีการจ่ายชาระตรงตามกับการ บันทึกบัญชีหรื อไม่ - สรุ ปผลการตรวจสอบ โดยการ นารายการแต่ละบัญชี ที่ทาการตรวจสอบมาสรุ ปผลการ ตรวจสอบ - นาผลการตรวจสอบและเอกสารประกอบการตรวจสอบทั้งหมด ใส่ ในกระดาษทาการ หรื อ Working - ทาการร่ างงบการเงิ น โดยนางบการเงิ นของปี ก่ อนมาทาการร่ างเพื่อเปรี ยบเที ยบ งบ การเงินปี นี้กบั ปี ก่อน - ทาการออกงบการเงิ น โดยมี งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบแสดงการ เปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น งบต้นทุ นขาย รายละเอี ยดค่าใช้จ่ายต่างๆ หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน และ รายงานผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งให้ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาติทาการลง นาม - จัดทาการส่ งใบตรวจนับเงินสด หนังสื อรับรอง หนังสื อยืนยันการกูเ้ งินกรรมการ และ ภงด.50 ส่ งให้กบั ลูกค้า


19

บทที่ 4 บทสรุป ปัญหา และข้ อเสนอแนะ 4.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน จากการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆมากมาย และหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะของ งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งการปฏิบตั ิงานจริ งทาให้ขา้ พเจ้ารู ้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทางาน จริ ง โดยการฝึ กปฏิบตั ิในครั้งนี้ขา้ พเจ้าได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี และปฏิบตั ิงานด้าน การสอบบัญชี รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย ซึ่ งข้าพเจ้าสามารถสรุ ปผลการ ปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี ในการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ตอ้ งมีการศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และแนว การปฏิบตั ิงานตรวจสอบจากกระดาษทาการของผูต้ รวจสอบบัญชี ปีก่อน เพื่อให้ทราบถึ งประเด็น ต่างๆ ที่ควรให้ความสาคัญและเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสอบบัญชี จากนั้นจะต้องมีการคานวณหา สาระสาคัญของการการตรวจสอบ เพื่อใช้ระบุถึงบัญชี ต่างๆที่ตอ้ งทาการตรวจสอบในงบทดลอง ต่อจากนั้นทาการตรวจสอบบัญชี ที่ระบุไว้ เช่น บัญชี รายได้จากการขายบริ การ บัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ บัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงิ นฝากธนาคาร เป็ นต้น โดยมีข้ นั ตอนการตรวจสอบ คือ การ ก าหนดขอบเขตและวิธี ก ารตรวจสอบ การตรวจสอบรายระเอี ย ดการบันทึ ก บัญชี และเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี เช่ น ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ สมุดรายวันรับสมุดรายวัน จ่าย และสมุดรายวนทัว่ ไป เป็ นต้น ว่ามีความมีการแสดงมูลค่าไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็ นไปตาม มาตรฐานการบัญชี หรื อไม่ และสุ ดท้ายก็จะสรุ ปผลการตรวจสอบ โดยจะสรุ ปเกี่ ยวกับแหล่งที่มา ของรายการ ชื่ อเอกสารที่ ใ ช้เป็ นหลัก ฐานในการบันทึ กบัญชี และการแสดงความคิ ดเห็ นบัญชี ดังกล่าวมีการบันทึกบัญชี ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี หรื อไม่ รวมถึงการปรับปรุ งบัญชี เมื่อพบ รายการที่บนั ทึกบัญชี ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป นอกจากนั้นได้มีการจัดทา เอกสารการตรวจสอบต่างๆ เช่น ใบยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร,ลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าเพื่อ ใช้พิสูจน์ความมีอยูจ่ ริ งของรายการ การจัดทาใบปะหน้า(ใบคุม) ใบตรวจนับเงินสด เป็ นต้น ดังนั้น การตรวจสอบบัญ ชี จึ ง เป็ นกระบวนการตรวจสอบรายละเอี ย ดของเอกสารและการรวบรวม


20

หลักฐานต่างๆ เพื่อประเมิน ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง ทัว่ ไปของการจัดทางบการเงิน ปัญหาในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา จากการที่ขา้ พเจ้าได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนครึ่ ง ข้าพเจ้า ได้พบปั ญหาเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน และมีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ดังนี้ ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชี - กรณี การตรวจสอบเอกสารที่มีรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลความหมายได้ - การตรวจนับสิ นค้าบางชนิดทาได้ยากเนื่องจากไม่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่ตรวจนับ - จากการตรวจสอบบางรายการไม่ ส ามารถตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าของเอกสารหรื อ ไม่ สามารถทดสอบการคานวณได้ - บางครั้งพนักงานบัญชีของบริ ษทั ที่เข้าไปทาการตรวจสอบไม่ไห้ความร่ วมมือในการตอบ คาถามหรื อการค้นหาหลักฐานการตรวจสอบ - เนื่ องจากระยะเวลาการตรวจสอบมีอยู่อย่างจากัด และบริ ษทั ผูร้ ับการตรวจสอบไม่ได้ พิมพ์บญั ชีแยกประเภทมาให้ - การลอยรายการที่จะทาการตรวจสอบทุกรายการลงในกระดาษรายงานทาให้เกิด ความล้าช้า การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชี -

นาหนังสื อแปลคาศัพท์มาช่วยในการแปลความหมาย สอบถามผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับสิ นค้า สอบถามพนักงานบัญชีของบริ ษทั ที่เข้าไปทาการตรวจสอบถึงวิธีการคานวณ การค้นหาเอกสารทาการปรึ กษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างานเพื่อหาทางแก้ไข ลอกรายการที่จะทาการตรวจสอบทุกรายการลงในกระดาษรายงาน นาคอมพิวเตอร์ของตนเองมาใช้ในการตรวจสอบ


21

3.3 ประโยชน์ ทนี่ ักศึกษาได้ รับ จากที่ ขา้ พเจ้า ได้ฝึกปฏิ บตั ิงานใบบริ ษทั ส านัก งานสอบบัญชี ก มลบวร จากัด ท าให้ ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่ งข้าพเจ้าได้รับนั้นมิได้มีแต่เพียงด้านการปฏิบตั ิงานเท่านั้น แต่ยงั ได้รับในด้านต่างๆ อีกเช่น ด้านพฤติกรรมและด้านสังคม ซึ่ งสามารถแยกประโยชน์ที่ขา้ พเจ้าได้รับ ดังนี้ ประโยชน์ดา้ นทักษะความรู้ - ทาให้ขา้ พเจ้าทราบถึง ระบบการทางานที่แท้จริ ง ซึ่ งสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ งใน อนาคต - ทาให้ขา้ พเจ้ารู้จกั คิด รู้จกั วางแผนการนาทฤษฎีที่ได้รับจากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการ ทางาน - ทาให้ขา้ พเจ้ามีประสบการณ์ในการทางาน เนื่องจากได้มีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถาน ประกอบการ - การตรวจสอบในบางครั้งไม่มีในทฤษฎีหรื อตาราเรี ยนเป็ นหลัก ทาให้ได้ฝึกกระบวนการ ทางความคิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากการตรวจสอบจาเป็ นที่ ต้องใช้ค วามคิ ดในการหา ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ทราบถึงการบันทึกบัญชี ต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป วิธีการจัดทาบัญชี ของธุ รกิ จประเภทต่างๆ รวมถึ งเทคนิ คการตรวจสอบบัญชี ต่างๆ วิธีการนับสต็อกสิ นค้า และวิธีการจัดทากระดาษทาการ ประโยชน์ดา้ นสังคม - สามารถช่วยในเรื่ องการปรับตัวในการเข้าสังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างลักษณะนิ สัยให้มีความรับผิดชอบในการทางาน นอกจากนี้ ยงั ช่วยเสริ มสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง - ช่ วยในการสร้ างมิ ตรภาพ ความสัมพันธ์ ซ่ ึ งกันและกัน รวมถึ งการได้เรี ยนรู ้ ถึงความ แตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งจะส่ ง ผลไปถึ ง การท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ประสิ ทธิผล


22

- สามารถทาการแยกแยะเรื่ องงานกับเรื่ องอื่นออกจากกันได้ และสามารถแบ่งเวลาให้ลงตัว ทั้งในเรื่ องการทางาน การเรี ยนรวมถึงเรื่ องส่ วนตัวอื่นๆ - ทาให้ทราบถึงวัฒนธรรมขององค์กรในแต่ละบริ ษทั ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ในองค์กรนั้นๆ - การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น กล้าที่จะแสดงออกในทางที่เหมาะสมและการ เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยไม่เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ประโยชน์ดา้ นพฤติกรรม - ทาให้มีระเบียบวินยั ในตนเองมากขึ้นในเรื่ องของเวลา ซึ่ งต้องตรงต่อเวลาการทางานเป็ น อย่างมาก ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายที่มีมากขึ้น ในการทางานที่ ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จและลุล่วงไปด้วยดีภายในระยะเวลาที่กาหนด - ทาให้มีความระเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินยั มีความมัน่ ใจ และกล้าที่จะตัดสิ นใจ อะไรเองมากยิง่ ขึ้น - ทาให้ขา้ พเจ้ามีความอดทนมากยิง่ ขึ้น เมื่อได้อยูใ่ นภาวะต่างๆที่มีความกดดัน - ช่วยฝึ กการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เนื่องมาจากการทางาน - ได้รับรู ้ ถึงตัวตนที่ แท้จริ งของตนเอง ว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ทาให้สามารถประเมิ น ตนเองได้ เราเหมาะสมกับงานประเภทใด - ได้ทราบข้อผิดพลาดของตนเอง และสิ่ งที่ ตนเองควรพัฒนาปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ นเพื่อการ ทางานที่มีคุณภาพ


23

การวิเคราะห์ งานและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานด้านการสอบบัญชี ลักษณะของงานเริ่ มจากการศึกษาแนวการตรวจสอบจากกระดาษทาการปี ก่ อน ของบริ ษทั ที่จะเข้าทาการตรวจสอบ แล้วทาการกาหนดสาระสาคัญของการตรวจสอบ ระบุรายการ ที่จะทาการตรวจสอบจากงบทดลอง กาหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ปฏิ บตั ิการตรวจสอบ และสุ ดท้ายทาการสรุ ปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน -

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งงานด้านการสอบบัญชี

ควรกาหนดให้บริ ษทั ผูร้ ับการตรวจสอบพิมพ์บญั ชี แยกประเภทให้กบั ผูต้ รวจสอบ ทุกครั้งก่อนการเข้ารับการตรวจสอบ หรื อมีคอมพิวเตอร์ ให้กบั ผูต้ รวจสอบใช้เพื่อความสะดวกใน การตรวจสอบ


24

ภาคผนวก ตัวอย่างกระดาษทาการ

หน้าปกกระดาษทาการ

การติด Index ของกระดาษทาการ

ตัวอย่างใบปะหน้า ที่ทาในแต่ละหมวด


25

ใบตรวจนับเงินสด ในกรณี ที่กิจการมีเงินสด

หนังสื อรับรองการจัดตั้งบริ ษทั

ตัวอย่าง ใบสรุ ปผลการตรวจสอบ


26

งบทดลองหลังปรับปรุ ง 54, งบทดลองก่อนปรับปรุ ง 55, งบทดลองหลังปรับปรุ ง 55  เพื่อตรวจสอบยอดดุลของทั้ง 2 ข้าง


27

TAX-2 กระทบภาษีหกั ณ ที่จ่าย

หน้ารายงานผูส้ อบบัญชี


28

ตัวอย่างบการเงินที่เสร็ จแล้ว


29

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


30

คู่มอื และแบบบันทึกการฝึ กงาน


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

บรรณานุกรม นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชรและศรัณย์ ชูเกียรติ. 2550. กระดาษทาการของ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต. กรุ งเทพมหานคร: ทีพีเอ็น เพรส สุ ชาย ยังประสิ ทธ์กลุ . 2555. การสอบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพมหานคร: ทีพีเอ็น เพรส

รายงาน นายภาณุพงศ์ ไชยชำนิ รอบที่ 1  

รายงาน นายภาณุพงศ์ ไชยชำนิ รอบที่ 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you