Page 1

กระดาษทาการ กรณีศึกษา บริษัท บอลลูนอาร์ ท จากัด

โดย นางสาวเพ็ญผกา ฉวีเนตร

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2556


กระดาษทาการ กรณีศึกษา บริษัท บอลลูนอาร์ ท จากัด

โดย นางสาวเพ็ญผกา ฉวีเนตร

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร ปริญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2556


วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่ อง

ขอส่ งรายงานการฝึ กงาน

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสาขาการบัญชีบริ หาร ผูช้ ่วยศาตราจารย์ พัชนิจ เนาวพันธ์ ตามที่ ข ้า พเจ้า นางสาวเพ็ญผกา ฉวีเนตร นิ สิ ตสาขาการบัญชี บริ หาร คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ได้เข้ารับการฝึ กงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ในตาแหน่งนิ สิตฝึ กงาน ณ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด และได้รับมอบหมายให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง การตรวจสอบบัญชีและจัดทางบ การเงิน นั้น บัดนี้ การฝึ กงานดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลง ข้าพเจ้าขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญผกา ฉวีเนตร)


รูปที่มีนิสิตถ่ายภาพกับสานักงานหรือพี่ๆ พนักงาน

ชื่อ นางสาวเพ็ญผกา นามสกุล ฉวีเนตร ชื่อเล่น อาย E-mail micky_30@hotmail.com โทรศัพท์ 086-8153284 ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ บริษัท สานักงานสอบบัญชีกมลบวร จากัด ทีอ่ ยู่ 766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร10310 เบอร์ โทรศัพท์ 02-5125966 ตาแหน่ งงานทีฝ่ ึ กงาน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รายละเอียดงานที่ทา ตรวจสอบบัญชี จนกระทัง่ ออกงบการเงิน , ภงด.50, สบช 3 ข้ อคิดหรือข้ อแนะนาสาหรับน้ องๆ ได้ ทางานจริง และได้ รับความรู้ อย่ างเต็มที่ แต่ การทางานจะหนักเนื่องจากเป็ นช่ วงของหน้ า งบ รุ่ นพีแ่ ละเพือ่ นรวมงานในสานักงานมีมิตรทีด่ ี เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ

 ไม่ เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ


กิตติกรรมประกาศ สาขาการบัญชีบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา มี ก ารจัด ให้ นิ สิ ต เข้า รั บ การฝึ กงานในสถานประกอบการ เพื่ อ ให้นิ สิ ต ได้เ ข้า ใจถึ ง หลัก การ ปฏิบตั ิงานจริ ง และสามารถนาความรู ้ที่ได้ศึกษามานั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง และ ต้อ งการให้ นิ สิ ตได้ รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการฝึ กงานในครั้ งนี้ เพื่ อ น าไปใช้ ใ น ชีวติ ประจาวัน รวมถึงการทางานจริ งในอนาคต จากการที่ขา้ พเจ้าได้เข้ารับการฝึ กงานที่ บริ ษทั สานักงานบัญชี กมลบวร จากัด ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการปฏิบตั ิงาน ทางด้านการสอบบัญชี จากสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่ งความรู ้ ที่ขา้ พเจ้าได้รับตลอดการฝึ กงาน นั้น คือ ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี ในทุกขั้นตอน รวมถึ งการจัดทางบการเงิ น ซึ่ งการตรวจสอบ นั้น จะมี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะบริ ษ ัท เนื่ อ งจากแต่ ล ะบริ ษ ัท นั้นมี เ ทคนิ ค การท า และการ บริ หารงานที่แตกต่างกัน จึงทาให้ได้รับความรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการฝึ กทักษะในการคิด วิเคราะห์และ หาสาเหตุของปั ญหาที่พบ นอกจากนี้ยงั ได้รับความรู ้ทางด้านอื่น รายงานเล่ มนี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุ ณบิดา มารดา ที่ให้โอกาสใน การศึกษา และ บริ ษทั สานักงานบัญชี กมลบวร จากัด และคุณกมล พิกุลสวัสดิ์ และคณะ ที่ได้ มอบความรู ้และประสบการณ์ที่ดีให้กบั ข้าพเจ้า ซึ่ งความรู ้ที่ได้น้ นั ข้าพเจ้า ซึ่ งความรู ้ที่ได้รับนั้นมี ประโยชน์ต่อรายงานฝึ กงานเล่มนี้เป็ นอย่างยิ่ง รวมถึงนาไปเป็ นแนวทางการทางานในอนาคตของ ข้าพเจ้า นอกจากนี้ทางบริ ษทั ได้มอบถึงมิตรภาพ การใช้ชีวติร่วมกับผูอ้ ื่น ได้เป็ นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจาสาขาการบัญชี บริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตศรี ราชา ที่ ม อบโอกาสที่ ดีให้ก ับนิ สิตสาขาการบัญชี บริ หาร รวมถึ งค าแนะนาและ คาปรึ กษาที่ดีจากคณะอาจารย์ประจาสาขาการบัญชี บริ หารตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน ซึ่ งทาให้ ข้าพเจ้าสามารถผ่านการฝึ กงานและสามารถจัดทารายงานเล่มนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี เพ็ญผกา ฉวีเนตร 24 พฤษภาคม 2556


คานา รายงานฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ นิ สิต นักศึกษาที่สนใจด้านการสอบบัญชี ได้มีความรู ้ ความ เข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสอบบัญชี ในการการตรวจสอบบัญชี จนกระทัง่ ทา การออกงบการเงิ น และจัดทากระดาษทาการ ซึ่ ง การทากระดาษทาการนั้นจะใช้เพื่ อเป็ นแนว ตรวจสอบ สาหรับผูส้ อบบัญชี และใช้เป็ นเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี ของกิจการต่าง ๆ และเข้าใจถึงหลักการทากระดาษาทาการ หวังว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความ สนใจทาง และ ต้องการประกอบอาชีพนี้ในอนาคต

เพ็ญผกา 24 พฤษภาคม 2556


สารบัญ กิตติกรรมประกาศ คานา สารบัญ

หน้า (1) (2) (3)

บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ข้อจากัดของการศึกษา วิธีการศึกษาและค้นคว้า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 2 2 2 2 3

บทที่ 2 การบริหารและการดาเนินงานสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ประวัติ ข้อมูลทัว่ ไป สานักงานให้บริ การ ผังการจัดองค์กร คาอธิบายลักษณะงาน งานที่ได้รับมอบหมาย

4 5 8 11 12 13

บทที่ 3 กรณีศึกษา การจัดทากระดาษทาการ แนวคิดเกี่ยวกับกระดาษทาการ ความหมายของกระดาษทาการ ความสาคัญของกระดาษทาการ วัตถุประสงค์ของการจัดทากระดาษทาการ

15 15 16 16


สารบัญ (ต่ อ) หน้า บทที่ 3 กรณีศึกษา การจัดทากระดาษทาการ (ต่ อ) หลักการจัดทากระดาษทาการ รู ปแบบและเนื้ อหาของกระดาษทาการ ปั จจัยที่กาหนดรู ปแบบและเนื้อหาของกระดาษทาการ การเก็บรวบรวมและกรรมสิ ทธ์ในกระดาษทาการ ประวัติของธุ รกิจ กรณี ศึกษา บริ ษทั ฮานา จากัด แฟ้ มกระดาษทาการ วิธีกาหนดรหัสอ้างอิง การสอบทานกระดาษทาการ ระยะเวลาในการเก็บรักษากระดาษทาการ ตัวอย่างกระดาษทาการและแนวการตรวจสรุ ป

17 18 18 19 19 20 23 24 24 25

บทที่ 4 บทสรุ ป ปัญหา และข้ อเสนอแนะ บทสรุ ป ปัญหาที่ได้พบ ข้อเสนอแนะ

37 38 38

บรรณานุกรม

40


บทที่ 1 บทนา ทีม่ าและความสาคัญของการศึกษา ปั จจุบนั ธุ รกิจทุกรู ปแบบที่ได้ทาการจดทะเบียนจัดตั้งนั้น จาเป็ นจะต้องนาเสนองบการเงิน แก่บุคคลภายนอกในทุกรอบระยะเวลาหนึ่ ง งบการเงิ นที่นาเสนอประกอบด้วยงบแสดงฐานะทาง การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี ที่มีต่องบการเงิน การออกรายงานผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตนั้นผ่านกระบวนการการตรวจสอบอย่างเป็ น ขั้นตอนที่ต้ งั อยูใ่ นความรอบคอบและความระมัดระวังเพื่อสามารถเชื่ อมัน่ ได้ว่ารายงานของผูส้ อบ บัญชี อนุ ญาตได้แสดงความเห็ นอย่างถู กต้องและสอดคล้องกับข้อมูลในงบการเงิ น ดังนั้นผูส้ อบ บัญชี จึงต้องมีหลักฐานประกอบกับการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี เพื่อใช้เป็ นหลักฐานว่าการ ปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป(GAAP) ซึ่ งผูส้ อบบัญชี จะบันทึก ข้อมูล ที่มีความสาคัญนั้นไว้ในกระดาษทาการ กระดาษทาการเป็ นกระดาษที่บนั ทึกการแสดงผลการทางานของผูส้ อบบัญชี เป็ นการรวม กระบวนการทุกขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี จนกระทัง่ ออกงบการเงิน ซึ่ งอาจรวมถึงเหตุผลใน เรื่ อ งส าคัญ ๆ ที่ ผูส้ อบบัญชี บ ันทึ ก ไว้ ข้อ เท็จจริ ง และ บทสรุ ปของผูส้ อบบัญชี และเป็ นที่ เก็ บ รวบรวมเอกสารทั้งที่ผสู ้ อบบัญชี จดั ทาขึ้นเองและได้รับจากลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน สอบบัญชี ต่อไป ดังนั้นกระดาษทาการเป็ นเรื่ องที่ เหมาะสมและน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งในการจัดทา รายงานฝึ กงาน


วัตถุประสงค์ ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมล บวร จากัด 2. เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั สานักงานสอบ บัญชี กมลบวร จากัด 3. เพือ่ ศึกษาถึงวิธีการจัดทากระดาษทาการของบริ ษทั บอลลูนอาร์ท จากัด ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้ งนี้ นาเสนอการศึ กษาเรื่ อง การจัดทากระดาษทาการ โดยจะมีการจัดทา กระดาษทาการ การกาหนดรหัสอ้างอิงซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ งของกระดาษทาการ แต่ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอการจัดทากระดาษทาการและเอกสารที่ประกอบเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน ในการตรวจสอบบางส่ วนเท่านั้นโดยเป็ นงบการเงินสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2555 ข้ อจากัดของการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาในการศึกษา เนื่ องจากมีเวลาในการเข้าทา การฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่ งบางส่ วนได้มีการตรวจสอบ ไปแล้วและเนื่ องจากเอกสารบางอย่างเป็ นความลับของทางบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด และลูกค้า จึงยกเป็ นกรณี ศึกษา โดยใช้ บริ ษทั บอลลูนอาร์ท จากัด วิธีการศึกษาและค้ นคว้า ระดับทุติยภูมิ : ศึ ก ษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ อิ นเตอร์ เน็ ต และเอกสารต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ งานด้า นการตรวจสอบบัญชี และการจัดท ากระดาษท าการของผูส้ อบบัญชี ใ นการ ตรวจสอบบัญชี ระดับปฐมภูมิ : ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการปฏิบตั ิงานจริ งขณะที่ทาการฝึ กงานที่โดย การสอบถามจากพี่ ๆ ในสายงานที่ ป รึ ก ษาในระหว่า งการฝึ กงานและจากการจดจ าในขณะที่ ปฏิบตั ิงาน


ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ 1. ทราบโครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด 2. ทราบกระบวนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด 3. ทราบถึงวิธีการจัดทากระดาษทาการสอบบัญชีของบริ ษทั บอลลูนอาร์ท จากัด 4. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทางานทั้งของผูจ้ ดั ทาในอนาคต และสาหรับผูท้ ี่สนใจ


บทที่ 2 การบริหารและการดาเนินงาน ประวัติของบริษัท ชื่อ

: บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด

ทีต่ ้งั

: 766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทร

: 02-5125966-68 แฟ็ กซ์ : 02-5125968 ต่อ 314

เว็บไซต์ : www.kmbvaudit.com Email : service@kmbvaudit.com ประกอบธุรกิจ : ตรวจสอบบัญชี ทาบัญชีและบริ การงานที่เกี่ยวเนื่อง เริ่มดาเนินงานธุรกิจ : ปี 2541 จนถึงปัจจุบนั มีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาติ จานวน 5คน มีพนักงานทั้งหมด 15 คน มีงานสอบบัญชี ประมาณ 380 บริ ษทั กรรมการผู้จดั การ : นายกมล พิกลุ สวัสดิ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


การรายงานทางการเงิน โดยปกติงบการเงินจะจัดทา และนาเสนอเป็ นรายปี โดยมีจุดมุง่ หมายเพื่อตอบสนองความ ต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้งบการเงินโดยทัว่ ไป ซึ่งทางสานักงานปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทัว่ ไป ซึ่งกาหนดให้สานักงานต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบ การเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจานวนเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ น ผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม สานักงานเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 1. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี มีอยูจ่ ริ งตามจานวนที่ปรากฏในงบดุล มีการบันทึกไว้ ครบถ้วนถูกต้องซึ่งได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 1.1 มีการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี 1.2 มีการเข้าตรวจนับสิ นทรัพย์ถาวรประจาปี และสิ นทรัพย์อื่นที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ที่มี สาระสาคัญต่องบการเงิน 1.3 การจัดส่งจดหมายยืนยันกับธนาคาร ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และหนี้สิน หรื อเงินกูท้ ี่ บริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลอื่นเพื่อยืนยันความมีตวั ตนอยูจ่ ริ ง 2. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่ปรากฏในงบดุลเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ 3. การบันทึกบัญชี สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้แสดงมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป 4. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้อง และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สานักงานฯ รับตรวจสอบบัญชีให้ กบั บริษัท ดังต่ อไปนีพ้ อสังเขป ชื่อบริษัท 1 บริ ษทั ตลาดน้อย จากัด

ประเภทธุรกิจ โรงพิมพ์หนังสื อพิมพ์จีนซินจงเอี้ยน


ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2 บริ ษทั ทรัพย์มีลาเท็กซ์ จากัด

ผลิตน้ ายางพารา

3 บริ ษทั กิจเจริ ญ(เจริ ญเมือง) จากัด

ผลิตและขายเหล็กเส้น

4 บริ ษทั ใกล้หมอ แม็กกาซีน จากัด

ผลิตและขายหนังสื อใกล้หมอ

5 บริ ษทั ฝาอาหารและเครื่ องดื่ม จากัด

ผลิตฝาเครื่ องดื่ม คาราบาวแดง, M - 150

6 บริ ษทั เกคโค โพรดักส์ชนั่ จากัด

รับพากษ์เสี ยงภาษาไทยจากการ์ตูนของวอลดีสนีย ์

7 บริ ษทั บอลลูนอาร์ท จากัด

ขายลูกโป่ งแฟนตาซี

8 บริ ษทั ศิรินเอสเตท จากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์

9 บริ ษทั เค.เค.อะไหล่ จากัด

โรงงานชุปสี อุปกรณ์โรงงานและเฟอร์นิเจอร์

10 บริ ษทั พรรณาทร เอสเตท จากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์

11 บริ ษทั เน็คต้า (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและจาหน่ายน้ าผลไม้เข้มข้น

12 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศุภนาวา

ให้เช่าท่าเรื อ รับจ้างขนส่งทางเรื อ

13 บริ ษทั ผลไม้กระป๋ องประจวบ จากัด

ผลิตสับประรดกระป๋ องและจาหน่ายต่างประเทศ

14 บริ ษทั งานก่อสร้าง จากัด 15 ห้างหุน้ ส่วนจากัด บุญญวิจิตร

บริ การรับเหมาก่อสร้าง อาคารสานักงานและ สาธารณูปโภค ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

16 บริ ษทั จินยัง ไวร์โรป (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตลวดทองแดงใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

17 บริ ษทั เอ็ม เอ็ม ซี ลิสซิ่ง จากัด

ให้บริ การเช่าซื้อ - ซื้อขายสิ นทรัพย์ทุกประเภท

18 บริ ษทั โมเก้น (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและจาหน่ายสุขภัณฑ์

19 บริ ษทั จัง เจี๋ย อินเตอร์เทรด จากัด

ธุรกิจสถานพยาบาลฝังเข็มจีนแผนโบราณ

20 บริ ษทั รวิพล โฮลดิ้ง จากัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พกั สถานที่ราชการ และงาน ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรับงานโยธาทุกประเภท

21 บริ ษทั เจริ ญภัณฑ์ อินเตอร์กรุ๊ ป จากัด

ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ทาความสะอาด

22 บริ ษทั กูช้ ยั จากัด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

23 บริ ษทั ไทยสงวนออยล์ จากัด

จาหน่ายน้ ามันรถยนต์

24 บริ ษทั จีจี แอ็ดเวนเทจ จากัด

ธุรกิจรับออกแบบงานสถาปนิก สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ จัด สัมนา จัดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดร่ วมกับองค์การ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทัว่ ไป

25 บริ ษทั เฮลท์ธี ไลฟ์ สไตล์ จากัด

ผลิตและจัดจาหน่ายหนังสื อนิตยสารใกล้หมอ

26 บริ ษทั เคซีแอล อีเล็คทรอนิค(ประเทศไทย) จากัด

ผลิตและจัดจาหน่ายกาวเคมี


ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

27 บริ ษทั เอสเซนเซี่ยล ทราเวล (ไทย แลนด์) จากัด

ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั และนาเที่ยว

28 บริ ษทั กราฟฟิ คส์-รี เลเต็ด จากัด

ออกแบบ และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

29 บริ ษทั โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จากัด

ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

30 บริ ษทั ไพร์ม เทคโนโลยี โปรดักส์ จากัด

จาหน่ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริ มพ่วงและ จาหน่ายโปรแกรมสาเร็ จรู ปทุกชนิด

31 บริ ษทั แอ็ดวานซ์ ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

32 บริ ษทั เอ อี พี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร เสาอากาศ โครงสร้างงานสื่ อสาร โทรคมนาคม จาหน่ายและรับติดตั้งอุปกรณ์เดิน สายไฟฟ้ าและอิเล็คโทรนิค ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสาร ให้บริ การออกแบบสถาปั ตยกรรม

33 บริ ษทั ยามะคะซึ (ประเทศไทย) จากัด

จาหน่ายเครื่ องหนังสาเร็จรู ป

34 บริ ษทั บัสเตอร์ฟลายคัสตาร์ด จากัด

ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่

35 บริ ษทั ทัทวิน จากัด

จาหน่ายน้ ายางพารา ภายในประเทศและต่างประเทศ

36 บริ ษทั แบคโก้ จากัด

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน

37 บริ ษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่ แนลด๊อคยาร์ค จากัด

ต่อเรื อ ซ่อมเรื อประมง

38 บริ ษทั เอ็กซ์เซลล่า จากัด

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตเู ้ สื้ อผ้าและเตียงนอน

39 บริ ษทั อินโนแคป จากัด

ออกแบบบ้านและสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน

บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด ขอเรี ยนเชิญท่านเข้ามาเยีย่ มชมและรับคาปรึ กษาเรื่ องต่าง ๆ ฟรี ! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้องของท่านในการเลือก “ทีมงานสอบบัญชี” ที่มีความ เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อกิจการของท่านอย่างแท้จริ ง

ขอแสดงความนับถือ นาย กมล พิกลุ สวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด


บทที่ 3 กรณีศึกษา แนวคิดเกีย่ วกับกระดาษทาการ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ เหมาะสมเพื่อให้สามารถสรุ ปความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ได้อย่างสมเหตุสมผล ผูส้ อบบัญชี จะบันทึกข้อมูลหรื อหลักฐานการสอบบัญชี ไว้ในกระดาษทาการ ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผนการ ตรวจสอบ ลักษณะ หรื อวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ รวมทั้งผลจากการตรวจสอบดังกล่าวและข้อสรุ ปจากหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ ผูส้ อบ บัญชีควรบันทึกเรื่ องต่างๆที่มีความสาคัญ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการแสดงความเห็นของผูส้ อบ บัญชี และเป็ นหลักฐานว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง ทัว่ ไป การจัด ท ากระดาษท าการช่ ว ยให้ ผู ้ส อบบัญ ชี มี ค วามมั่น ใจอย่า งสมเหตุ ส มผลว่ า การ ปฏิ บ ตั ิง านตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไป เช่ น การวางแผนงาน ตรวจสอบ การบันทึกหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ การควบคุมดูแลและสอบทาน งานตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี จะนาเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยใช้ขอ้ สรุ ปจากการตรวจสอบที่ บันทึกไว้ในกระดาษทาการเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของตน ความหมายของกระดาษทาการ กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี หมายถึง เอกสารหรื อบันทึกที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริ ง และหลัก ฐานการสอบบัญชี ซึ่ ง จัด ท าขึ้ นโดยผูส้ อบบัญชี และใช้เพื่ อผูส้ อบบัญชี หรื อหมายถึ ง เอกสารหรื อบันทึกที่รวบรวมข้อเท็จจริ งและหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้รับและเก็บ รักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ กระดาษทาการ ในความหมายนี้ก็คือ กระดาษทด ที่ใช้ภายในสานักงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง เป็ นการบันทึกขั้นตอนการทางาน ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งกระบวนการทางความคิดของผูส้ อบบัญชี ก่อนที่จะได้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับงบการเงิ นที่ตรวจสอบ และแสดงผลสรุ ปของการตรวจสอบเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชีมีความสาคัญ เพราะไม่ได้มีเพียงเอกสารที่ผสู ้ อบบัญชี จดั ทา ขึ้นเองเท่านั้น แต่ยงั รวมเอกสาร และหลักฐานการสอบบัญชี ที่ผอู ้ ื่ น (รวมทั้งลูกค้า) จัดทาขึ้นและ


ผูส้ อบบัญชี ใช้เป็ นส่ วนประกอบในกระบวนการคิด เพื่อการตัดสิ นใจก่อนที่จะได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ งบการเงินที่ตรวจสอบอีกด้วย กระดาษทาการอาจจัดเก็บข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบของกระดาษ (Hard Copy Paper) แผ่นฟิ ล์ม (Film) หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) กระดาษทาการตรวจสอบอาจัดทาด้วยมือหรื อ ด้วยคอมพิวเตอร์ ก็ได้ การใช้กระดาษทาการที่จดั ทาด้วยคอมพิวเตอร์ (Electronic Working Papers) มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น 1. ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์จากระบบบัญชีของลูกค้าโดยตรง (ลดความเสี่ ยงจากการได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดพลาดได้) 2. เรี ยกใช้ขอ้ มูลได้ทนั ที 3. ทีมงานตรวจสอบสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ในเวลาเดียวกัน 4. สอบทานการดาษทาการได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ความสาคัญของกระดาษทาการ กระดาษทาการเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะว่ากระดาษทาการใช้เป็ นหลักฐานว่าผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่ และช่ ว ย ป้ องกันให้ผสู ้ อบบัญชีพน้ จากความรับผิดชอบจากข้อกล่าวหาหรื อข้อสงสัยว่าไม่ได้ปฏิบตั ิงานอย่าง เหมาะสม ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี ควรใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พในการจัดทาและสอบ ทานกระดาษทาการของตนให้สมบรู ณ์ ละเอียด ใช้ถอ้ ยคาที่ถูกต้องและรัดกุม เพื่อใช้เป็ นหลั กฐาน สนับสนุนข้อตรวจพบหรื อข้อสรุ ปผลในรายงานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ ของการจัดทากระดาษทาการ แนวทางการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง “การจัดทากระดาษทาการ” ที่กาหนดขึ้นนี้ เพื่อให้ผสู ้ อบ บัญชี ภาษีอากรใช้เป็ นแนวทางประกอบการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ บุคคลตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานที่อธิ บดี กรมสรรพากรกาหนดตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545เพื่อบันทึกเรื่ องที่มี ความสาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนและปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี


หลักการจัดทากระดาษทาการ กระดาษทาการไม่มีลกั ษณะ รู ปแบบและเนื้ อหาที่ กาหนดไว้แน่ นอนตายตัว อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชี ควรจัดท ากระดาษท าการที่ มี ค วามสมบรู ณ์ และให้ข ้อมู ล ตรงกับ วัตถุ ประสงค์ข อง กระดาษทาการนั้นๆและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทาให้มีความเข้าใจในการสอบบัญชีโดยรวม ผูส้ อบบัญชี อาจจัดทากระดาษทาการด้วยตัวเองหรื อสอบทานกระดาษทาการที่จดั ทาโดย ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หลักการสาคัญในการจัดทากระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี มีดงั นี้ 1. โดยปกติ ผูจ้ ดั ทาควรจัดทากระดาษทาการแยกต่างหากจากกันแต่ละแผ่นสาหรับแต่ละ บัญชี ที่ ตรวจสอบ ยกเว้นกรณี ที่บญ ั ชี เหล่ านั้นเกี่ ยวข้อง เช่ น บัญชี ตวั๋ เงิ นจ่าย บัญชี ดอกเบี้ยจ่ายและบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย จะจัดทาขึ้นไว้ในกระดาษทาการแผ่นเดียว เพื่อ ความสะดวกในการสอบทาน 2. มีแบบฟอร์ มกระดาษทาการบางอย่างไว้ใช้เป็ นมาตรฐาน เช่น ใบตรวจนับเงินสด ใบ ตรวจนับสิ นค้า ใบสรุ ปผลการทดสอบยืนยันยอดลูกหนี้ แบบฟอร์ มหนังสื อยืนยันยอด ลู กหนี้ เป็ นต้น เพื่ อประหยัดเวลาในการจัดทาและสอบทานงาน ตลอดจนเพื่อเป็ น มาตรฐานเดียวกัน 3. เลื อกใช้ก ระดาษท าการ (สี่ ช่ อง สิ บสองช่ อง สิ บแปดช่ อง) ให้ตรงกับ ปริ ม าณของ ข้อมูล 4. ใช้กระดาษทาการปี ก่อน ไม่ตอ้ งคัดลอกใหม่ ให้ถ่ายเอกสาร ถ้ามีขอ้ มูลในแฟ้ มถาวร แล้วให้อา้ งอิงโดยใช้รหัสดัชนีและไม่ตอ้ งเก็บข้อมูลซ้ าอีก 5. ขอความร่ วมมื อจากลู กค้าช่ วยจัดทารายละเอี ยดประกอบบัญชี ให้ตรงตามที่ ผูส้ อบ บัญชีตอ้ งการเพื่อใช้เป็ นกระดาษทาการได้เลย 6. จัดทาด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาจัดเก็บ 7. ผูจ้ ดั ทากระดาษทาการ ควรสอบถามตัวเองตลอดระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานว่าข้อมูลที่ ปรากฏในกระดาษทาการให้ผลสรุ ปที่เพียงพอต่อการรายงาน 8. มุ่งเน้นที่คุณภาพของกระดาษทาการ ประโยชน์ของข้อมูล เวลาที่สามารถประหยัดได้


รู ปแบบและเนือ้ หาของกระดาษทาการ กระดาษทาการขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์การใช้งานและเนื้ อหาในเรื่ องที่ตรวจสอบนั้น การ จัดทากระดาษทาการเป็ นเรื่ องของการใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพผูส้ อบบัญชีควรพิจารณาว่า ข้อมูลที่บนั ทึกในกระดาษทาการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละเรื่ องแล้วหรื อไม่

วิธีกาหนดรหัสอ้างอิง การกาหนดรหัสอ้างอิงจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการระบุเลขหน้าของหนังสื อ เพื่อใช้อา้ งอิง กระดาษทาการ และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการรวบรวม ค้นหา และจัดเก็บกระดาษทาการให้ครบถ้วน การกาหนดรหัสอ้างอิงให้ใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่เรี ยงลาดับตามอักษร คือ A B C …Z และต้องกาหนดให้สัมพันธ์และเชื่ อมโยงกัน ระหว่างงบการเงิน กระดาษทาการงบทดลอง และกระดาษทาการอื่น ๆ สาหรับเรื่ องนั้น ๆ วิธีกาหนดรหัสอ้างอิงสามารถปฏิบตั ิได้ ดังนี้ 1. กาหนดรหัสอ้างอิงของรายการบัญชีในร่ างงบการเงิน เช่น บัญชี

รหัสดัชนี

เงินสดและรายการเทียบเท่า

A

เงินลงทุนชัว่ คราว

B

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ

C

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

D

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

I

สิ นทรัพย์อื่น

OS

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

FA

ลูกหนี้และตัว๋ เงินรับ

CC

ทุน

SE

รายได้จากการขายหรื อบริ การ

10

รายได้อื่น

10A


บัญชี

รหัสดัชนี

ต้ นทุนขาย

20

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

30

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

40A

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

40B

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

50

ดอกเบี ้ยจ่าย

60

กระดาษทาการกระทบภาษี มลู ค่าเพิ่ม

Tax -1

กระดาษทาการกระทบภาษี หกั ณ ที่จ่าย(ภงด.1,3,53)

Tax -2

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี 1.ตรวจนับและบันทึกเอกสารประกอบการตรวจสอบที่ได้ รับจากลูกค้ า 2.นางบทดรองที่ได้ รับจากลูกค้ ามาทาการตรวจสอบยอดยกมาของแต่ละบัญชีวา่ ตรงกับยอดปี ก่อนหรื อไม่

ทาการตรวจสอบโดย ตรวจเช็คยอดยกมาในงบทดรอง กับ ใบปะหน้ าตรงช่อง Prior 2554

Year

และงบการเงินปี

ว่าตรงกันหรื อไม่

3. จัดหมวดบัญชีให้ ถกู ต้ อง

ซึง่ ในแต่ละหมวดนันจะมี ้ สญ ั ลักษณ์ดงั นี ้

A = Cash in hand and at Bank

=เงินสดและเงินฝากธนาคาร

B = Short – term Investment

= เงินลงทุนระยะสัน้

C = Accounts and Notes Receivable

=

D = Loans to subsidiaries and associated companies

= เงินกู้ยืมให้ บริ ษัทย่อยหรื อ

ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับ

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง สินค้ าคงเหลือ

E = Inventories

=

F = Other receivable

= ลูกหนี ้อื่น

ซึง่


G = Share I

receivable

= Other current assets

K = Receivable and loans directors and employees

=

ลูกหนี ้ค่าหุ้นสามัญ

=สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น = ลูกหนี ้และเงินกู้ยืมให้ กรรรมการ

และลูกจ้ าง A = Property, plant and equipment

=

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

OS = Other Assets

=

สินทรัพย์อื่น

AA = Bank overdrafts and loans from Bank

= เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

จากธนาคาร ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับ

CC = Accounts and Notes payable

=

DD = Accrued dividends

=เงินปั นผลค้ างจ่าย

SE = Share Capacital

=

10 = Sales

= รายได้ จากการขายหรื อบริ การ

10A = Other income

=

20 = Cost of Sales

=ต้ นทุนขาย

30 = Cost of Manufacturing

=

40A =Sale expenses

=ค่าใช้ จ่ายในการขาย

40B = Operating expenses

=ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

50 = Income Tax

=

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

60 = Interest paid

=

ดอกเบี ้ยจ่าย

ทุน

รายได้ อื่น

ต้ นทุนการผลิต


4. เปิ ดใบปะหน้ า

โดยนาตัวเลขจากงบทดรองที่ได้ แยกประเภทหมวดไว้ แล้ วมาใส่ในใบปะหน้ าของแต่ละหมวด

ให้ ถกู ต้ อง 5.

ทาการคิด

Ma

6. ทาการสุม ่ รายการที่จะตรวจสอบโดยใช้ ….. 7. ตรวจสอบบัญชีในแต่ละหมวด 7.1

เป็ นเกณฑ์ในการสุม่ ตรวจสอบ

ดังนี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสด ทาการตรวจนับเงินสดในมือ และบันทึกลงในใบตรวจนับเงินสดย่อย โดยให้ ผู้ตรวจนับเงินสดและผู้รักษาเงินสด เซ็นต์อนุมตั ิเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นปี

เงินฝากธนาคาร ทาการส่งหนังสือยืนยันยอดให้ กบั ธนาคาร โดยให้ ธนาคารยืนยันยอด กลับมาพร้ อมส่ง

Statement Bank

เดือนสุดท้ ายของงวดให้ กบั ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึง่

ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีวา่ ตรงกับ Statement พร้ อมทังถ่ ้ าย 7.2

Statement Bank

Bank

หรื อไม่

แนบไว้ เป็ นหลักฐาน

ลูกหนี ้การค้ า 

ขอรายละเอียดลูกหนี ้การค้ า ณ วันสิ ้นงวดบัญชี และเช็คยอดลูกหนี ้คงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด บัญชี ว่าตรงกับแยกประเภทหรือไม่

ทาการตรวจสอบลูกหนี ้แต่ละรายการกับเอกสารประกอบการตรวจสอบ เช่น ใบสัง่ ซื ้อ ใบกากับภาษีเป็ นต้ น

กรณีถ้ามีลกู หนี ้ต่างประเทศ จะต้ องทดสอบการแปลงค่าเงินตรา ว่าทาการแปลงค่าได้ ถูกต้ องหรื อไม่

การตัดหนี ้สูญนันได้ ้ รับการอนุมตั จิ ากผู้มีอานาจ และมีเอกสารหลักฐานเพียงพอหรื อไม่

ส่งหนังสือาขอยืนยันยอดลูกหนี ้ทีม่ ีสาระสาคัญ เช่น รายการทีม่ ยี อดค้ างชาระนาน และ จานวนยอดค้ างชาระสูง เป็ นต้ น ทาการติดตามผล

 ตรวจสอบการรับชาระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ตรวจกับใบเสร็ จรับเงิน โดยเฉพาะรายการลูกหนี้ที่ไม่ตอบกลับหรื อตอบกลับมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ


7.3

สินค้ าคงเหลือ

 ขอรายละเอี ยดสิ นค้าคงเหลื อจากบริ ษทั ลูกค้าแสดงราคาไว้แล้วเปรี ยบเที ยบกับ ยอดคงเหลือตาม บัญชี  ตรวจกับ stock gard และ ตรวจกับยอดสิ นค้าคงเหลือปลายปี 54กับยอด เคลื่อนไหว จากนั้นทาการถัวเฉลี่ยเป็ นต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วย  สอบทานการกระทบยอดสิ นค้าและวัตถุดิบ ณ วันที่ตรวจนับมา ณ วันสิ้ นงวด และตรวจสอบยอดคงเหลือกับรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ ตรงกันหรื อไม่

7.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นงวดบัญชี และทาการตรวจสอบความ ผิดปกติของรายการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการสาหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็ นยอดคงเหลือของ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ใบกากับภาษี และใบเสร็ จรับเงิน

ตรวจสอบการบันทึกบัญชีคา่ ใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า,รายได้ ค้างรับ,ค่าเบี ้ยประกันจ่ายล่วงหน้ า เป็ นต้ น

 ตรวจสอบการบันทึ กบัญชี ภ ายหลังวันที่ ใ นงบการเงิ น ได้แ ก่ บัญชี ภ าษี ซ้ื อยังไม่ ถึง กาหนด บัญชีรายได้คา้ งรับ  7.5

ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดประเภทบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ขอทะเบียนทรัพย์สนิ โดยแสดงถึงยอดยกมา ซื้ อเพิ่ม – จาหน่ายระหว่างปี ยอดคงเหลือ

ปลายปี ค่าเสื่ อมราคาและค่าเสื่ อมราคาสะสม รวมทั้งกาไรขาดทุนจากการจาหน่าย สิ นทรัพย์ 

กรณีที่มีการซื ้อเพิม่ หรื อ การจาหน่ายระหว่างปี จะต้ องทาการตรวจสอบแต่ละรายการว่ามี เอกสารหลักฐานประกอบการซื ้อหรื อจาหน่ายเพิ่มเติมในระหว่างปี และยอดตรงกับเอกสาร หรื อไม่


ตรวจสอบการคานวณค่าเสือ่ มราคาว่ามีการคิดตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและคานวณ ถูกต้ องหรื อไม่

กรณีที่มีการเช่านัน้ จะต้ องมีเอกสารที่สาคัญประกอบการตรวจสอบ นัน่ คือ สัญญาเช่า ซึง่ จะพิจารณารายละเอียดของสัญญาว่าถูกต้ องตามหลักความเป็ นจริ งหรื อไม่

7.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ขอรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันสิ ้นงวดบัญชี พร้ อมทังตรวจสอบ ้ รายละเอียดว่าถูกต้ องหรื อไม่

ตรวจสอบยอดคงเหลือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี พร้ อมถ่ายเอกสาร หลักฐานที่สาคัญแนบในทุกรายการ

กรณีที่มีบญ ั ชีเงินประกันนัน้ จะต้ องตรวจสอบว่ากิจการได้ รับเงินประกันคืน และบันทึก บัญชีถกู ต้ องหรื อไม่ เพื่อให้ บญ ั ชีเงินประกันแสดงถึงมูลค่าที่ถกู ต้ องในงบการเงิน ณ วันสิ ้น งวดบัญชี

7.7

เจ้ าหนี ้การค้ า

 ขอรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า  เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือของบัญชี เจ้าหนี้ การค้าของงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน เพื่อ ติดตามสาเหตุหากพบสิ่ งผิดปกติ  กรณี เจ้าหนี้รายใดที่คา้ งชาระเกินกว่ากาหนดมากจะต้องสอบถามสาเหตุ  สุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ การค้าคงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด โดยกาหนด วิธีการที่จะใช้ในการเลือกสุ่ มตรวจสอบตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่างรายการที่มี สาระสาคัญ  ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการเจ้าหนี้ ก ารค้า คงเหลื อ เช่ น ใบก ากับ สิ นค้า ใบสั่งซื้ อ เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีรายการเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้นจริ ง


 ส่ งหนังสื อเพื่อขอยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้าที่มีนยั สาคัญ (ให้เน้นรายที่คา้ งชาระนาน , จานวนเงินสู ง)  ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าที่บนั ทึกบัญชีหลังวันสิ้ นงวดในช่วง15 วันแรกของ เดื อนที่ ห นึ่ ง เพื่ อ ตรวจสอบว่า มี รายการที่ ต้องบัน ทึ ก บัญ ชี ใ นงวดที่ ต รวจสอบ หรื อไม่ และมีการจ่ายชาระหนี้ไปแล้วหรื อไม่ 7.8 หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่  เปรี ยบเทียบ โดยการเปรี ยบเที ยบตัวเลขระหว่างปี ที่ ทาการตรวจสอบกับตัวเลข ของปี ก่ อ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ว่า ตัว เลขหนี้ สิ น เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งไร เพื่ อ หาสิ่ ง ผิดปกติวา่ กิจการบันทึกบัญชีครบถ้วนหรื อไม่  ขอรายละเอียดของหนี้ สินหมุนเวียนอื่น ณ วันสิ้ นงวดบัญชี และควรตรวจสอบ ความผิดปกติจากรายละเอียดของหนี้สิน เช่น รายการเดบิตในบัญชีหนี้สิน เป็ นต้น  ส่ งหนังสื อเพื่อขอยืนยันยอดหนี้สินที่มีนยั สาคัญ ติดตามผลการส่ งใบคาขอยืนยัน ยอดที่ตอบกลับมาและสรุ ปผลการขอยืนยันยอด  ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ใบกากับภาษี และใบเสร็ จรับเงิน ว่าบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชีหรื อไม่  พิจารณาค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ยกมาจากงวดก่อนว่ามีการชาระในงวดนี้ครบถ้วน ยอด ที่คงค้างที่ยงั ไม่มีการชาระในงวดนี้ จะต้องสอบถามสาเหตุ และปรับปรุ งให้ ถูกต้อง 7.9 เงินกู้ยมื ระยะสั้ น  ขอรายละเอียดยอดคงเหลือและตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีกบั ตัว๋ สัญญาใช้ เงินฉบับจริ ง พร้อมทั้งถ่ายสาเนาแนบกับยอดคงเหลือตามบัญชี  ส่ งหนังสื อยืนยันยอดธนาคารโดยให้ธนาคารยืนยันยอดกลับมา


 ตรวจสอบการบันทึกรายการภายหลัง (Subsequent) การจ่ายชาระตัว๋ สัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ยค้างจ่ายหลังวันที่ในงบการเงิน โดยการจดวันที่และจานวนเงิน 7.10 ส่ วนของผู้ถือหุ้นและกาไรสะสม  ตรวจสอบยอดคงเหลือต้นปี ของบัญชีทุนเรื อนหุ ้น บัญชี กาไรสะสม และรายการจัดสรร กาไรต่าง ๆกับงบการเงินปี ก่อนที่ตรวจสอบแล้ว  เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีทุนเรื อนหุน้ ณ ปี ปั จจุบนั กับปี ก่อนและตรวจสอบ หลักฐานหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง(เพิ่มขึ้นหรื อลดลง)  ขอหนังสือรับรองและสาเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นงวดบัญชี  ทดสอบการคานวณกาไรต่อหุ้น มูลค่าสิทธิซื ้อหุ้นและการตัดบัญชีและหุ้นปั นผล  ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอของการแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูล ตามมาตรฐานการ 7.11 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย  เปรี ยบเทียบทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายโดยแสดงผลต่างไว้ในใบปะหน้าทั้งจานวนเงินและ เปอร์ เซ็นต์หากมีรายได้และค่าใช้จ่ายมีผลต่างตั้งแต่ 20% ขึ้นไปให้ติดตามหาสาเหตุ  สุ่ มตรวจสอบรายการรายได้ตามความมีสาระสาคัญ โดยกาหนดขอบเขตการตรวจสอบตาม ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี  ตรวจสอบบัญชี รายได้และค่าใช้จ่ายโดยดูหลักฐานในการบันทึกบัญชี การรับ การจ่าย เช่น ใบส่ งของมีลายเซ็ นผูม้ ีอนุ มตั ิ ผรู ้ ั บของ ผูส้ ่ งของ,ใบเสร็ จรับเงิน มีลายเซ็ นผูร้ ับเงิ นและผู้ ออกใบเสร็ จ เป็ นต้น และ แต่ละบัญชีที่สุ่มตรวจสอบ โดยดูการบันทึกบัญชี จดั ประเภทให้ ถู ก ต้อง รายได้และค่ า ใช้จ่า ยเป็ นของกิ จการจริ ง ไม่ มี รายจ่ า ยส่ วนตัวของกรรมการมา เกี่ ย วข้อ ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และ มี ย อดตรงตามหลัก ฐานในการบัน ทึ ก บัญ ชี โดยใช้ ย อดที่ ไ ม่ ร วม


 ตรวจสอบรายการรายได้ ต้น ทุ น ขายและค่ า ใช้จ่ า ยที่ บ ัน ทึ ก บัญชี ห ลัง วัน สิ้ น งวด เพื่ อ ตรวจสอบว่ามีรายการที่ตอ้ งบันทึกบัญชีในงวดที่ตรวจสอบหรื อไม่

8.จัดทาการคานวณภาษีในกระดาษคานวณภาษีเงินได้ และทาการตรวจสอบเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี ภงด. 1, ภงด. 1ก , ภงด 3 , ภงด 53 ภพ 30 ว่ามีการจ่ายชาระตรงตามกับการบันทึกบัญชีหรื อไม่ 9. สรุ ปผลการตรวจสอบ โดยการ นารายการแต่ละบัญชีที่ทาการตรวจสอบมาสรุ ปผลการตรวจสอบ 10. นาผลการตรวจสอบและเอกสารประกอบการตรวจสอบทั้งหมด ใส่ ในกระดาษทาการ หรื อ Working 11. ทาการร่ างงบการเงิน โดยนางบการเงินของปี ก่อนมาทาการร่ างเพื่อเปรี ยบเทียบ งบการเงินปี นี้ กับปี ก่อน 12. ท าการออกงบการเงิ น โดยมี งบก าไรขาดทุ น งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น งบต้นทุนขาย รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ หมายเหตุประกอบงบ การเงิน และ รายงานผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาติทาการลงนาม 13. จัดทาการส่ งใบตรวจนับเงินสด หนังสื อรับรอง หนังสื อยืนยันการกูเ้ งินกรรมการ และ ภงด. 50 ส่ งให้กบั ลูกค้า


บทที่ 4 บทสรุป ปัญหา และข้ อเสนอแนะ 4.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน จากการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี กมลบวร จากัด ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆมากมาย และหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะของ งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งการปฏิบตั ิงานจริ งทาให้ขา้ พเจ้ารู ้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทางาน จริ ง โดยการฝึ กปฏิบตั ิในครั้งนี้ขา้ พเจ้าได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี และปฏิบตั ิงานด้าน การสอบบัญชี รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย ซึ่ งข้าพเจ้าสามารถสรุ ปผลการ ปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี ในการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ตอ้ งมีการศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และแนว การปฏิบตั ิงานตรวจสอบจากกระดาษทาการของผูต้ รวจสอบบัญชี ปีก่อน เพื่อให้ทราบถึงประเด็น ต่างๆ ที่ควรให้ความสาคัญและเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสอบบัญชี จากนั้นจะต้องมีการคานวณหา สาระสาคัญของการการตรวจสอบ เพื่อใช้ระบุถึงบัญชี ต่างๆที่ตอ้ งทาการตรวจสอบในงบทดลอง ต่อจากนั้นทาการตรวจสอบบัญชี ที่ระบุไว้ เช่น บัญชี รายได้จากการขายบริ การ บัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ บัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงิ นฝากธนาคาร เป็ นต้น โดยมีข้ นั ตอนการตรวจสอบ คือ การ ก าหนดขอบเขตและวิธี ก ารตรวจสอบ การตรวจสอบรายระเอี ย ดการบันทึ ก บัญชี และเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี เช่ น ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ สมุดรายวันรับสมุดรายวัน จ่าย และสมุดรายวนทัว่ ไป เป็ นต้น ว่ามีความมีการแสดงมูลค่าไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็ นไปตาม มาตรฐานการบัญชี หรื อไม่ และสุ ดท้ายก็จะสรุ ปผลการตรวจสอบ โดยจะสรุ ปเกี่ ยวกับแหล่งที่มา ของรายการ ชื่ อเอกสารที่ ใ ช้เป็ นหลัก ฐานในการบันทึ กบัญชี และการแสดงความคิ ดเห็ นบัญ ชี ดังกล่าวมีการบันทึกบัญชี ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี หรื อไม่ รวมถึงการปรับปรุ งบัญชี เมื่อพบ รายการที่บนั ทึกบัญชี ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป นอกจากนั้นได้มีการจัดทา เอกสารการตรวจสอบต่างๆ เช่น ใบยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร,ลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าเพื่อ ใช้พิสูจน์ความมีอยูจ่ ริ งของรายการ การจัดทาใบปะหน้า(ใบคุม) ใบตรวจนับเงินสด เป็ นต้น ดังนั้น การตรวจสอบบัญ ชี จึ ง เป็ นกระบวนการตรวจสอบรายละเอี ย ดของเอกสารและการรวบรวม


หลักฐานต่างๆ เพื่อประเมิน ความครบถ้วน ถู กต้อง และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง ทัว่ ไปของการจัดทางบการเงิน ปัญหาในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา จากการที่ขา้ พเจ้าได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนครึ่ ง ข้าพเจ้า ได้พบปั ญหาเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน และมีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชี - กรณี การตรวจสอบเอกสารที่มีรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลความหมายได้ - การตรวจนับสิ นค้าบางชนิดทาได้ยากเนื่องจากไม่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่ตรวจนับ - จากการตรวจสอบบางรายการไม่ ส ามารถตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าของเอกสารหรื อ ไม่ สามารถทดสอบการคานวณได้ - บางครั้งพนักงานบัญชีของบริ ษทั ที่เข้าไปทาการตรวจสอบไม่ไห้ความร่ วมมือในการตอบ คาถามหรื อการค้นหาหลักฐานการตรวจสอบ - เนื่ องจากระยะเวลาการตรวจสอบมีอยู่อย่างจากัด และบริ ษทั ผูร้ ับการตรวจสอบไม่ได้ พิมพ์บญั ชีแยกประเภทมาให้ - การลอยรายการที่จะทาการตรวจสอบทุกรายการลงในกระดาษรายงานทาให้เกิด ความล้าช้า การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชี -

นาหนังสื อแปลคาศัพท์มาช่วยในการแปลความหมาย สอบถามผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับสิ นค้า สอบถามพนักงานบัญชีของบริ ษทั ที่เข้าไปทาการตรวจสอบถึงวิธีการคานวณ การค้นหาเอกสารทาการปรึ กษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างานเพื่อหาทางแก้ไข ลอกรายการที่จะทาการตรวจสอบทุกรายการลงในกระดาษรายงาน นาคอมพิวเตอร์ของตนเองมาใช้ในการตรวจสอบ


3.3 ประโยชน์ ทนี่ ักศึกษาได้ รับ จากที่ ขา้ พเจ้า ได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ ง านใบบริ ษทั ส านัก งานสอบบัญชี ก มลบวร จากัด ท าให้ ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้รับนั้นมิได้มีแต่เพียงด้านการปฏิบตั ิงานเท่านั้น แต่ยงั ได้รับในด้านต่างๆ อีกเช่น ด้านพฤติกรรมและด้านสังคม ซึ่ งสามารถแยกประโยชน์ที่ขา้ พเจ้าได้รับ ดังนี้ ประโยชน์ดา้ นทักษะความรู้ - ทาให้ขา้ พเจ้าทราบถึงระบบการทางานที่แท้จริ ง ซึ่ งสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ งใน อนาคต - ทาให้ขา้ พเจ้ารู้จกั คิด รู้จกั วางแผนการนาทฤษฎีที่ได้รับจากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการ ทางาน - ทาให้ขา้ พเจ้ามีประสบการณ์ในการทางาน เนื่องจากได้มีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถาน ประกอบการ - การตรวจสอบในบางครั้งไม่มีในทฤษฎีหรื อตาราเรี ยนเป็ นหลัก ทาให้ได้ฝึกกระบวนการ ทางความคิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากการตรวจสอบจาเป็ นที่ ต้องใช้ค วามคิ ดในการหา ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ทราบถึงการบันทึกบัญชี ต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป วิธีการจัดทาบัญชี ของธุ รกิ จประเภทต่างๆ รวมถึ งเทคนิ คการตรวจสอบบัญชี ต่างๆ วิธีการนับสต็อกสิ นค้า และวิธีการจัดทากระดาษทาการ ประโยชน์ดา้ นสังคม - สามารถช่วยในเรื่ องการปรับตัวในการเข้าสังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างลักษณะนิ สัยให้มีความรับผิดชอบในการทางาน นอกจากนี้ ยงั ช่วยเสริ มสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง - ช่ วยในการสร้ างมิ ตรภาพ ความสัมพันธ์ ซ่ ึ งกันและกัน รวมถึ งการได้เรี ยนรู ้ ถึงความ แตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งจะส่ ง ผลไปถึ ง การท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ประสิ ทธิผล


- สามารถทาการแยกแยะเรื่ องงานกับเรื่ องอื่นออกจากกันได้ และสามารถแบ่งเวลาให้ลงตัว ทั้งในเรื่ องการทางาน การเรี ยนรวมถึงเรื่ องส่ วนตัวอื่นๆ - ทาให้ทราบถึงวัฒนธรรมขององค์กรในแต่ละบริ ษทั ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ในองค์กรนั้นๆ - การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น กล้าที่จะแสดงออกในทางที่เหมาะสมและการ เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยไม่เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ประโยชน์ดา้ นพฤติกรรม - ทาให้มีระเบียบวินยั ในตนเองมากขึ้นในเรื่ องของเวลา ซึ่ งต้องตรงต่อเวลาการทางานเป็ น อย่างมาก ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายที่มีมากขึ้น ในการทางานที่ ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จและลุล่วงไปด้วยดีภายในระยะเวลาที่กาหนด - ทาให้มีความระเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินยั มีความมัน่ ใจ และกล้าที่จะตัดสิ นใจ อะไรเองมากยิง่ ขึ้น - ทาให้ขา้ พเจ้ามีความอดทนมากยิง่ ขึ้น เมื่อได้อยูใ่ นภาวะต่างๆที่มีความกดดัน - ช่วยฝึ กการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เนื่องมาจากการทางาน - ได้รับรู้ ถึงตัวตนที่แท้จริ งของตนเอง ว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ทาให้สามารถประเมิ น ตนเองได้ เราเหมาะสมกับงานประเภทใด - ได้ทราบข้อผิดพลาดของตนเอง และสิ่ งที่ ตนเองควรพัฒนาปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ นเพื่อการ ทางานที่มีคุณภาพ


การวิเคราะห์ งานและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานด้านการสอบบัญชี ลักษณะของงานเริ่ มจากการศึกษาแนวการตรวจสอบจากกระดาษทาการปี ก่ อน ของบริ ษทั ที่จะเข้าทาการตรวจสอบ แล้วทาการกาหนดสาระสาคัญของการตรวจสอบ ระบุรายการ ที่จะทาการตรวจสอบจากงบทดลอง กาหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ปฏิ บตั ิการตรวจสอบ และสุ ดท้ายทาการสรุ ปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งงานด้านการสอบบัญชี ควรกาหนดให้บริ ษทั ผูร้ ับการตรวจสอบพิมพ์บญั ชี แยกประเภทให้กบั ผูต้ รวจสอบ ทุกครั้งก่อนการเข้ารับการตรวจสอบ หรื อมีคอมพิวเตอร์ ให้กบั ผูต้ รวจสอบใช้เพื่อความสะดวกใน การตรวจสอบ ควรมี ข ้อ ก าหนดให้ บ ริ ษ ัท ที่ เ ข้า ท าการตรวจสอบให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจัด หา เอกสารที่หาไม่พบ และไม่ควรแสดงกิริยา ท่าทางที่ไม่สุภาพต่อผูส้ อบบัญชี


บรรณานุกรม นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชรและศรัณย์ ชูเกียรติ. 2550. กระดาษทาการของ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต. กรุ งเทพมหานคร: ทีพีเอ็น เพรส สุ ชาย ยังประสิ ทธิ์ กลุ .2555. การสอบบัญชี . พิมพ์ครั้งที่ 7 .กรุ งเทพมหานคร:ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ที พี เอ็น เพรส

ภาคผนวก


ภาคผนวก แบบบันทึกการฝึ กงาน


รายงาน น.ส.เพ็ญผกา ฉวีเนตร รอบที่ 1  

รายงานฝึกงาน น.ส.เพ็ญผกา ฉวีเนตร รอบที่ 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you