Page 1


คํานํา

งานวิจยั ฉบับนี้เปนสวนหนึง่ ของวิชาการออกแบบการฟคบรรจุภัณฑ Graphic Design On Package โดยมีจุดประสงคเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับกลวยทอดกรอบ รสสาหราย ซึ่งการวิจยั เลมนี้ มีที่มา ของปญหา ขั้นตอนการออกแบบ เนื้อหาที่เกี่ยวของ คือ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ หลักการออกแบบ บรรจุภัณฑและหลักการออกแบบกราฟฟกบนบรรจุภณ ั ฑ ผูวิจัยไดศึกษามาจากผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจาก กลายทอดกรอบจากตลาดตามทองถิ่น กลวย ทอดกรอบยังขาดการออกแบบที่ทนั สมัยรูปลักษณในการใชงานยังไมดึงดูดผูบริโภคใหมาสนใจสินคา เทาที่ควร ผูวิจยั จึงศึกษาแบบ ปรับปรุงใหดทู ันสมัยและหนาทานมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมเกษตร ตําบล บอกรุ ที่เปนแหลงขอมูลศึกษาแบบแปรรูปกลวยทอดกรอบและขอขอบคุณอาจารยประชิด ทิณบุตรที่ ใหความรูแ ละคําติชมในผลงาน ผูวิจยั หวังเปนอยางยิ่งโครงงานวิจยั ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานและผูที่ เขามาศึกษาแบบการออกแบออกแบบการฟคบรรจุภัณฑ

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญพักตร ทักษิณ รหัสนักศึกษา 5111313515 Email:penpak@gmail.com

     


สารบัญ

เรื่อง

หนา

1.แรงบันดาลใจ / ที่มาของการออกแบบ

1

2.โจทย/วัตถุประสงค/สมมติฐาน

1

3.การกําหนดคุณลักษณะทีค่ วามตองการ

2

4.การนําเสนอแบบรางทางความคิด

3

5.การศึกษาขอมูลเบื้องตน

4

6.การออกแบบและพัฒนาแบบ

7

7.การทดลอง ทดสอบ การใชงานจริง

20

8.การสรุปผลงานการออกแบบ

23

             


1.แรงบันดาลใจ / ที่มาของการออกแบบ (Background/Inspiration) ในปจจุบนั สินคาที่แปรรูปมาจากกลวยก็มีมากมายเชน กลวยตาก กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง กลวยแขก กลวยปง กลวยกวน เปนตน ตางมีจุดขาย ทีแ่ ปลกแตกตางกันออกไปจึงมีการแขงขันในการขาย มากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีผลิตที่แปรรูปมาจากกลวยมากขึ้น จึงเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภคที่จะหันมารับประทาน กลวยแปรรูปมากยิ่งขึ้นเพราะกลวยแปรรูปสามารถนํามาทานเปนอาหารวาง และสามารถเปนเมณูหลัก ประจําของครอบครัวได ในทองถินแตละตําบลจะมีการปลูกกลวยแตละสายพันธุมากมาย จึงทําใหชาวบาน นํากลวยมาแบบรูป เพื่อนํามาขายเพื่อสรางรายไดแกครอบครัวและชุมชนแตชาวบานยังขาดความรูดานการ ออกแบบบรรจุภณ ั ฑจึงทําให บรรจุภณ ั ฑ ไมที่ดึงดูดใหแกผูบริโภคและการและยังไมเปนที่นยิ มของ ทองตลาด ขาพเจาจึงไดทําการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ กลวยทอดกรอบรสสาหราย ซึ่งเปนผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกร ตําบลบอกรุ จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งเปนสินคาที่มคี ุณภาพดีและรสชาดอรอย จึงคิดที่จะทําการออกแบบใหตัวของผลิตภัณฑนั้นดู ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะถือวาเปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาของตัวสินคา และเพิ่มความนาสนใจแกผูบริโภคอีกดวย แรงบันดาลใจที่ไดนํามาออกแบบบรรจุภณ ั ฑ มาจากการที่ไดพบเห็น รูปทรงสามเหมี่ยมคางหมู ซึ่ง เปนของเลนนอง ที่สามารถเปดปดได จึงทดลองคิดเปลี่ยนแบบใหลงตัวยิ่งขึ้นเพราะสามเหลี่ยมคางหมูยังไม มีคนนิยมมาทํากลองบรรจุภณ ั ฑ จึงนํามาดัดแปรมาทําเปนกลองบรรจุภัณฑมาใสกลวยทอดกรอบรสสาห รายเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับบรรจุภัณฑแบบเติม

2.โจทย/วัตุประสงค/สมมติฐาน(Problem/Objective/Hypothesis) 2.1.เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟฟคบนบรรจุภัณฑ 2.2.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับกลวยทอดกรอบ ผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกร ตําบลบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 2.3.   เพื่อปองกันผลิตภัณฑ (To Protect Products 2.4   เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบ


3.การกําหนดคุณลักษณะที่ความตองการ(Design Brief)

Design Brief

Logo คลาสสิค

สวยงาม

ตัวกลอง

กราฟฟกบนบรรจุ

Functio

ลวดลาย ชองใสกลวย

สี

สีเขียว

ดูดีมีสไตล

วัสดุ

กระดาษสามรอยแกรม

สีหลยมจัตรุ ัส กวาง 14ซ.ม สูง 13 ซ.ม

   

Package

เรียบงาย

สีสม

ดูสบาย


4.การนําเสนอแบบรางทางความคิด(Sketchh Design)

                             


5.การศึกษาขอมูลเบื้องตน(Preliminary Research) 5.1.กลวย กลวยเปนไมผลเขตรอน ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลสุกนอกจากจะใช รับประทานเปนผลไมแลว ยังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ชนิดตาง ๆ อีกหลายชนิด ไดแก กลวยตาก ทอปฟ กลวยทอด กลวยบวชชีกระปอง กลวยในน้ําเชื่อมกระปอง เปนตน สวนใบตองสดสามารถนําไปใชหอ ของ ทํางานประดิษฐศิลปตาง ๆ ไดแก กระทง บายศรี ใบตอง แหงใชทํากระทงใสอาหาร และใชหอผลไม เพื่อใหมีผวิ สวยงามและปองกันการทําลายของแมลงกานใบ และกาบกลวยแหงใชทําเชือก กาบสดใชสาํ หรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ หัวปลี (ดอก กลวยน้ําวา) ยังใชรับประทานแทนผักไดดอี ีกดวย สําหรับคุณคาทางอาหาร กลวยเปนผลไมที่อุดมไปดวย คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ เนื่องจากกลวยเปนพืชที่ใชตนทุนการผลิตต่ําอีกทั้งปลูก แลวดูแลรักษางายใหผลผลิตเร็ว และเจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความ คลองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก กลวยจึงเปนไมผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเปน การคาทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่น ๆ เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง สภาพแวดลอมที่เหมาะสม กลวยเปนไมผลลมลุกที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยเฉพาะในสภาพที่อากาศ คงที่ จะทําใหกลวยเจริญเติบโตและใหผลผลิตอยางตอเนื่อง ชวงอากาศแหงแลงที่ยาวนาน หรือชวงอากาศ หนาวเย็น 2-3 เดือน มีผลตอการชะงักการเจริญเติบโตของกลวยได และทําใหผลผลิตกลวยต่ําลง ดิน ดินที่เหมาะสมตอการปลูกกลวย ควรเปนดินที่มีคาความเปนกรดดา ง (pH) อยูระหวาง 4.5-7 ที่เหมาะสม ที่สุดคือ (pH) = 6 เปนดินรวนซุยมีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําดี ความชื้น พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกลวย ควรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยระหวาง 50-100 นิ้ว/ป จํานวนวันที่ฝน ตกควรยาวนาน หากมีฝนตกในชวงสั้น การปลูกกลวยจะตองใหน้ําชบประทานชวยเพิ่มรักษาความชุมชื้น ของดินเพิ่มขึน้ แตในพื้นทีม่ ีฝนตกชุกควรทําการระบายน้ําใหแกกลวย ลม พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกลวย ไมควรเปนแหลงที่มีลมแรงตลอดป นอกจากจะทําใหใบกลวยฉีกขาด แลว อาจจะมีผลทําใหกลวยหักกลางตน (หักคอ) หรือโคนลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่กลวยออก เครือแลว ฤดูกาลปลูกกลวย การปลูกกลวยใหไดผลดี ควรปลูกในชวงตนฤดูฝน เริ่มตัง้ แตเดือนพฤษภาคม ซึ่งดินมีความชุมชื้นในชวงฤดู ฝนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตทางลําตนและออกปลี จนสามารถเก็บเกี่ยวกลวยไดในชวงปลายฤดฝู น


พอดี แตอยางไรก็ตามสําหรับการปลูกกลวยในเขตชลประทานที่มีน้ําเพียงพอ สามารถดําเนินการได ตลอดเวลา นอกจากกินทุกสวนของกลวยเปนอาหารเชนเดียวกับชางแลว คนยังนําสวนตาง ๆ ของกลวย มา ใช ประโยชนตาง ๆ อีกมากมาย ตนกลวย หรือหยวกกลวย หรือกาบกลวย ใชประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน แกงกะทิ แกงเลียง แกงปา ผัดเผ็ด หอหมก เปนตน กานกลวย เมื่อปลอกเปลือกนอกทีแ่ ข็งและเหนียวออกแลว จะไดไสในที่ออนนุมเปนรูพรุนดั่งฟองน้ํา มี รสหวานนิด ๆ นําไปหั่นละเอียดใสเปนสวนผสมของอาหารจําพวก ลาบ ลู ตาง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณ และ รสชาติ ไดเปนอยางดี ใบกลวย หมายถึง ใบออน สวนที่ฝงอยูใ จกลางลําตนกินสด ๆ หรืออาจจะลวกใหนิ่ม จิ้มน้ําพริกกิน กับขาวอรอยดีนัก ปลีกลวย หลายทองถิ่นนํามาจิ้มน้ําพริกกินกับขาว ทัง้ ในรูปผักสด และผักตม บางถิ่นนํามาหั่น ใหฝอย เปนผักเคียงกินกับขนมจีน หรือหมี่กะทิ ในขณะทีห่ ลายทองถิ่นนําไปประกอบอาหาร ประเภทยํา และ ประเภทตาง ๆ ผลกลวยดิบ เรานํากลวยดิบไปประกอบอาหาร ทั้งอาหารคาว และหวาน อาหารคาว เชน กลวยลูกออน ตม เปนผักจิ้มน้ําพริก หรือหัน่ เปนแวนบาง ๆ ดองเปนผักจิ้ม ทําสมตํากลวย ทําแกงเผ็ด เครื่องเคียงแหนม เนือง เปนตน อาหารหวาน เชน กลวยลูกโตพอสมควรนํามาตมแลวปลอกเปลือก หั่นเปนชิน้ โรย มะพราวขูด และน้ําตาล หรือนํามาฝานบาง ๆ ทําเปนกลวยฉาบ เปนตน แตถาเปนกลวยที่หามแลวก็นําไปทํา กลวยปง กลวยเผา กลวยทับ ฯลฯ ผลกลวยสุก นอกจากเรากินกลวยสุกในฐานะผลไมอยางดีชนิดหนึ่งแลวเรายังนํากลวยสุก ไปประกอบ หรือทําเปนอาหารหวานชนิดตาง ๆ ไดสารพัด เชน กลวยบวชชี กลวยเชื่อม กลวยแขก ขาวเมาทอด ขาวตม ผัด กลวยกวน ขนมกลวย เปนตน นอกจากนี้อาจทําเปนกลวยคืนรูปโดยนํากลวยสุก ไปลวกน้ํารอน แลว นําไปตากใหแหง เก็บไวนาน ๆ เมื่อตองการใชก็นํามาลวกน้ํารอนอีกครั้งจะคืนสภาพ เหมือนกลวยสุก ทั่วไป นําไปประกอบอาหารไดตามวัตถุประสงค


5.2.การออกแบบกราฟฟคบนบรรจุภัณฑ โดยทั่วไปแลวบรรจุภัณฑตองทําหนาที่เปนนักขายไรเสียง ดังนั้นงานออกแบบ กราฟกบนบรรจุภณ ั ฑ จะตองออกแบบใหทําหนาทีด่ ังกลาวใหสมบูรณ คือสามารถทําใหผูบริโภคเขาใจในสิง่ ที่นําเสนอไดงายที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้มจี ุดยืน หรือหลักแนวคิดโดยใชความสัมพันธของตราสินคา ตัวสินคา และกลุมเปาหมาย เปน แนวทางในการดําเนินการออกแบบ และจากความสัมพันธดังกลาวจะสามารถเขียนเปนประโยคไดวา “ ใคร (ยี่หอ) ขายอะไร (ผลิตภัณฑ) แกใคร (เปาหมาย)” ั ฑ ให การออกแบบกราฟฟกหมายถึง การสรางสรรคลักษณะ สวนประกอบภายนอกของโครงสรางบรรจุภณ สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเขาใจ (to communicate)ในอันทีจ่ ะใหผล ทางจิตวิทยา ตอผูอปุ โภค บริโภคเชน ใหผลในการดึงดูด ความสนใจ การใหมโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชนของผลิตภัณฑ ยี่หอ ผลิตภัณฑผูผลิต ดวยการใชวธิ ี การออกแบบ การจัดวางรูป ตัวอักษร ถอยคํา โฆษณา เครื่องหมาย และสัญลักษณ ทางการคา แล ะอาศัยหลักศิลปะการ จัดภาพใหเกิดการประสานกลมกลืน กันอยางสวยงาม ตามวัตถุประสงค ที่ไดวางไว ดังภาพที่ 8 การออกแบบกราฟฟก บรรจุภณ ั ฑ สามารถสรางสรรคได ทั้ง ลักษณะ 2 มิติ บนพื้นผิวแผนราบของวัสด ุเชน กระดาษ แผนพลาสติก แผนโลหะอาบดีบุก หรืออลูมเิ นียม โฟมฯลฯ กอนนําวัตถุตาง ๆ เหลานี้ประกอบกัน เปนรูปทรงของบรรจุภัณฑ สวนในลักษณะ 3 มิติกอ็ าจทํา ได 2กรณีคือ ทําเปนแผนฉลาก (label) หรือแผนปาย ที่นําไปติดบนแผนบรรจุภัณฑประเภท rigid forms ที่ ขึ้นรูปมาเปนภาชนะบรรจุสําเร็จมาแลว หรืออาจจะสรางสรรคบนผิวภาชนะบรรจุ รูปทรง 3มิติ โดยตรงก็ไดเชน ขวดแกว ขวดพลาสติกเปนตน ซึ่งลักษณะของการออกแบบกราฟฟกบรรจุภณ ั ฑนี้สวน ใหญมักถือตามเกณฑของเทคนิคการพิมพในระบบตางๆเปนหลัก การออกแบบกราฟฟก ถือวาเปนสิ่งที่มี ความสําคัญตอการบรรจุภณ ั ฑเปนอยางมาก เพราะวาเปน สวนประกอบที่สําคัญ เหนือไปจากการบรรจุและ การปองกันผลิตภัณฑโดยตรงทําใหบรรจุภณ ั ฑ ไดมีหนาที่ เพิ่มขึ้นมา โดยที่ลักษณะกราฟฟก บรรจุภัณฑและสลากไดแสดงบทบาทหนาที่สําคัญ อันไดแก 1. การสรางทัศนคติที่ดีงามตอผลิตภัณฑและผูผลิต กราฟฟกบนบรรจุภัณฑและแผนสลาก ไดทําหนาที่ เปรียบเสมือนสื่อ ประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ ในอันทีจ่ ะเสนอตอผูอปุ โภค บริโภคแสดงออกถึง คุณงาน ความดีของผลิตภัณฑ และความรับผิดชอบที่ ผูผลิตมีตอผลิตภัณฑนนั้ ๆ โดยท ี่ลักษณะทาง กราฟฟก จะสื่อ ความหมายและปลูกฝงความรู ความเขาใจ การนําผลิตภัณฑไปใช ตลอดทั้งสรางความตอเนื่อง ของการใช การเชื่อถือในคุณภาพ จรกระทัง่ เกิด ความศรัทธา เชื่อถือในผูผลิตใน ผลผลิตที่สุดดวย 2. การชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ ลักษณะกราฟฟกเพื่อ ใหสื่อ


ความหมาย หรือถายทอดความรูสึกไดวา ผลิตภัณฑคืออะไร และผูใดเปนผูผลิตนั้น มักนิยมอาศัย ใชภาพ และอักษรเปนหลัก แตก็ยังอาศัยองคประกอบอื่น ๆ ในการออกแบบ เชน รูปทรง เสน สี ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อ ใหเขาใจหมายหมายไดเชน เดียวกับการใชภาพ และขอความอธิบายอยางชัดเจน ตัวอยางงานดังกลาวนี้มีให เห็นไดทั่วไป และที่เห็นชัดคือ ผลิตภัณฑตางประเทศ ทีบ่ รรจุอยูในภาชนะที่ คลายคลึงกัน ดังเชน เครื่องสําอาง และยา เปนตน แมบรรจุอยูใ นขวดหรือ หลอดรูปทรงเหมือนกันผูบริโภค ก็สามารถชี้ ไดวาอัน ใดคือเครื่องสําอางอันใดคือยา ทั้งนี้ก็โดนการสังเกตจากกราฟฟก เชน ลักษณะตัวอักษร หรือ สีที่ใชซึ่งนัก ออกแบบจัดไวให เกิดความรูสึกผิดแผกจากกัน เปนตน ดังภาพที่ 10 3. การแสดงเอกลักษณเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑและผูประกอบการลักษณะรูปทรงและโครงสราง ของบรรจุ ภัณฑ สวนใหญมักมีลักษณะที่คลายคลึงกัน ในผลิตภัณฑแตละประเภททั้งนี้ เพราะกรรมวิธ ีการบรรจุภัณฑ ใชเครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต มาตราฐานเดียวกัน ประกอบกับผูแขงขัน ในตลาดมีมาก ดังที่เห็นได จาก ผลิตภัณฑอาหาร สําเร็จรูปที่ผลิตและจําหนายอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะรูปทรง และ โครงสรางที่คลายคลึงกันมาก เชน อาหารกระปอง ขวดเครื่องดื่มขวดยา ซองปดผนึก( pouch ) และกลอง กระดาษเปนตน บรรจุภัณฑตาง ๆ เหลานีม้ ักมีขนาด สัดสวน ปริมารการบรรจุ ที่เหมือนกัน หรือใกลเคียง กันดังนัน้ การออกแบบกราฟฟก จึงมีบทบาทหนาที่แสดงเอกลักษณ หรือบุคลิกพิเศษที่เปนลักษณะเฉพาะ ของตน ( brand image ) ของผลิตภัณฑ และ ผูผลิตใหเกิดความชัดเจน ผิดแผกจากผลิตภัณฑคูแขงขัน เปนที่ สะดุดตา และเรียกรองความสนใจ จากผูบริโภคทั้งเกาและใหมใหจดจํา ไดตลอดจนซื้อไดโดยสะดวกและ รวดเร็ว 4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช ของผลิตภัณฑเปนการใหขาวสารขอมูล สวนประสมหรือสวน ประกอบที่ เกี่ยว ของกับผลิตภัณฑภายในวามีคณ ุ สมบัติ สรรพคุณและวิธีการใชอยางถูหกตองอยางไรบาง ทั้งนี้โดยการ อาศัย การออกแบบการจัดวาง( lay -out ) ภาพประกอบขอความสั้นๆ( slogan)ขอมูลรายละเอียด ตลอดจน ตรารับรอง คุณภาพและอื่น ๆ ใหสามารถเรียกรองความสนใจ จากผูบริโภคใหหยิบยกเอาผลิตภัณฑขึ้นมา พิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ การออกแบบกราฟฟคเพื่อแสดง บทบาทในหนาทีน่ ี้จึงเปรียบจึง เปรียบเสมือน การสรางบรรจุภณ ั ฑใหเปน พนักงานขายเงียบ ( the silent salesman )ที่ทําหนาที่โฆษนา ประชาสัมพันธ แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อ( point of purchase ) นั้นเอง บรรจุภัณฑเปนตัวแทนของ กระบวนการสงเสริมการขายทางดานการตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับตองได เปรียบเสมือนกุญแจ ดอก สุดทายที่ จะไขผานประตูแหงการตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑสามารถ ทําหนาที่เปนสื่อโฆษนา ไดอยาง ดีเยีย่ ม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภณ ั ฑเปนงานพิมพ 3 มิติและมีดานทั้งหมดถึง 6 ดาน ที่จะสามารถใชเปนสื่อ โฆษณา ไดดีกวาแผนโฆษณาที่มีเพียง 2 มิติหรือดานเดียว นักออกแบบบางทาน ไดเปรียบเทียบการ ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ วาเปรียบเสมือนรางกายของมนุษย เริ่มตนจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ อันไดแ ก ทรง สี่เหลี่ยมของกลอง ทรงกลมของขวด หรือกระปอง เปนตน รูปทรงเหลานี้เปรียบไดกับตัว โครงรางกายมนุษย สีที่ออกแบบบรรจุภณ ั ฑเปรียบ เสมือนผิวหนังของมนุษย คําบรรยายบนบรรจุภัณฑ


เปรียบไดกับปากที่กลาวแจงแถลงสรรพ คุณของสินคาการออกแบบทัง้ หมด ของบรรจุภัณฑ จึง เปรียบเสมือนระบบการทํางานของมนุษย ในการออกแบบนักออกแบบ จะนําเอาองคประกอบ ตาง ๆ อัน ไดแก กลยุทธการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย และสภาวะคูแ ขงขันมาเปนแนวความคิด ในการออกแบบ ใหสนองกับจุดมุงหมายทีต่ ั้งไว ดวยเหตุนี้ ในแงของนักออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบอาจจะเขียน เปน สมการอยางงาย ๆ ไดดังนี้ การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ + ภาพพจน Design = Words + Symbols + Image ในสมการนี้ คําบรรยาย และสัญลักษณมีความเขาใจ ตามความหมายของคํา สวน ภาพพจนนั้น คอนขาง จะเปนนามธรรม เนื่องจากการออกแบบภาพพจนเปนศิลปะอยาง หนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกไดดว ย จุด เสน สี รูปวาด และรูปถาย ผสมผสานกัน ออกมาเปน พาณิชย ศิลปบนบรรจุภณ ั ฑ ดวยหลักการงาย ๆ 4ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวา S = Simple เขาใจงายสบายตา A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง F = Function ใชงานไดงาย สะดวก E = Economic ตนทุนหรือคาใชจายที่เหมาะสม 5.วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ [THE EVOLUTION OF PACKAGING DESIGN] มนุษยเรามีววิ ฒ ั นาการจากยุคหนึ่งมาสูอีกยุคหนึ่ง เชนนีต้ ลอดมา สิ่งนี้จะสงผลสะทอนตอปจจัย หรือ องคประกอบในการดํารงชีวติ ของมนุษยเปนอยางมาก จากแรกเริ่มที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ และ ดํารงชีวิตงาย ๆ ดวยการอาศัยผลิตผลจากการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตวเพียงจํานวนไมมาก มีการพึ่งพา อาศัยและติดตอกันในกลุมใกลเคียงเทานัน้ ตอมาเมื่อจํานวนประชากรมีมากขึ้น มีการแบงกลุมอาศัย ออกเปนหมูเ หลา การผลิตเฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัวเริ่มไมพอเพียง จึงเริ่มมีระบบการแลกเปลี่ยนที่ กวางขวางขึ้น ในที่สุดระบบการผลิตก็เปลี่ยนรูปไปเกิดเปนการผลิตแบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ขึ้น การแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช หรืออาหาร จึงขยายวงจากบุคคลใกลเคียงไปเปนการแลกเปลี่ยนกับบุคล ในกลุมอื่น ในอาณาเขตที่กวางขวางขึน้ Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตรูปรางหนาตาของภาชนะบรรจุ สิ่ง หอหุมตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภณ ั ฑ


6. Packaging เปนทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร ซึ่งถูกมองในหลายแงโดยบุคคลฝายตาง ๆ ในกระบวนการผลิต สินคา กลาวคือ ฝายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหวางภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑและสิง่ แวดลอม ฝายผลิตจะ พิจารณาตนทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝายจัดซื้อจะคํานึงถึงตนทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝายขายจะเนนถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ซึ่งจะชวยในการโฆษณาผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้นไดจากการประนีประนอมของทุกฝายที่เกีย่ วของ เพื่อใหไดภาชนะ บรรจุซึ่งมีน้ําหนักเบาและราคาตนทุนต่ํา แตในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และใหความคุมครองอยาง เพียงพอแกผลิตภัณฑภายในได 7. Packaging หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ สรางสรรคภาชนะบรรจุหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑ 8.การสรุปผลงานการออกแบบ(Design Conclusion) 1.แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน(Inspiration) ในการออกแบบบรรณจุภณ ั ฑสําหรับกลวยมวน ผลิตภัณฑของตําบลบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ไดมา รูปทรงสามเหมี่ยมคางหมู ซึง่ เปนของเลน ที่สามารถเปดปดได จึงทดลองคิดเปลี่ยนแบบใหลงตัวยิ่งขึ้น ั ฑใส เพราะสามเหลีย่ มคางหมูยังไมมีคนนิยมมาทํากลองบรรจุภัณฑ จึงนํามาดัดแปลงเพื่อเปนกลองบรรจุภณ ั ฑแบบเติม กลวยทอดกรอบรสสาหรายเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับบรรจุภณ

2.ความคิดสรางสรรค(Creative Idea) ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ เพื่อสรางมูลคาเพื่อในการออกแบบกลองบรรจุภัณฑใหมี รูปลักษณสวยงามมากยิ่งขึ้น เปนที่สังเกตในการเลือกซื้อไดงาย 3.การออกแบบโครงสรางที่ลงตัว สวยงาม(Design and Aesthetics) ในขั้นตอนของการออกแบบโครงสราง ไดมีการศึกษาขอมูลของสินคาและตัวบรรจุภณ ั ฑ กอนที่จะ วางแผนการทํางาน จึงทําใหชิ้นงานออกมามีความสวยงามและลงตัว ตามที่วางแผนและออกแบบไว


4.คุณคาและประโยชนที่ไดรบั จากตัวผลงาน(Value and Benefit) 1.ไดความรูเรือ่ งกลวยมากขึ้น 2.ไดรับความรูจ ากโปรแกรมออกแบบ 3.ไดความรูเรือ่ งการออกแบบกราฟฟคบนบรรจุภัณฑ 4.ไดพัฒนาบรรจุภัณฑและสินคาที่มีอยูในประเทศตนเอง 5.ไดรับความรูเ กี่ยวกับการออกแบบเพ็คเก็ต 6.ไดประสบการณใหมๆจากการทํางานครั้งนี้ 5.ขอเสนอแนะ 1.ควรมีการวางแผนการทํางานกอนลงมือทํางาน 2.ควรมีการศึกษาขอมูลกอนทุกครั้งที่จะทําการออกแบบ 3.ควรคํานึงถึงการเก็บรักษาคุณภาพของสิน้ คา 4.สามารถนําตัวบรรจุภณ ั ฑมาพัฒนาตอได 5.สามารถใชงานจริงได


(Design Brief)


Banana Scaweed flavor  

ผลิตภัณฑ์ กล้วยรสสาหร่าย