Page 1

Wykonała: Dominika Grącka kl. 102 nr 9


Spis treści 1. Co to jest drukarka ? 2. Drukarki uderzeniowe 3. Drukarki rozetowe 4. Drukarki igłowe 5. Drukarki bez-uderzeniowe 6. Drukarki atramentowe 6.1 Termiczna metoda druku 6.2 Piezoelektryczna metoda druku 6.3 Zasada działania drukarek atramentowych 7. Drukarki laserowe 7.1 Zasada działania drukarek laserowych 8. Drukarki termiczne 8.1 Zasada działania drukarek termicznych 9. Parametry drukarek 10. Bibliografia


1.CO TO JEST DRUKARKA ? Zgodnie z encyk lopedyczn ą definicj ą dr uk ar k i t o: „ U r z ądzeni e w spó ł pr acuj ące z k om put er em , s łu żące do pr zenoszeni a danego t ek st u, obr azu na r ó żne no śnik i dr uk u (papi er , foli a, p łót no it p). N i ek t ór e dr uk ar k i pot r afi ą r ów nie ż pr acow a ć bez k om put er a, np. dr uk ow a ć zdj ęcia w yk onane cyfr ow ym apar at em fot ogr aficznym (po pod łączeniu go do dr uk ar k i lub po w ło żeniu k ar t y pam i ęci z zapi sanym i zdj ęci am i do w budow anego w dr uk ar k ę slot u). Dr uk ar k i m o żna podzieli ć na dw a g łów ne r odzaje: u der zen i owe i bez u der zen iowe. Podzia ł t en jest zw i ązany z m echani cznym w yst ępow aniem elem ent ów . Ka żdy r odzaj posiada w łasne zasi l anie, podajnik papier u or az t ack ę na odbiór got ow ych w ydr uk ów . Wielk o ść dr uk ar ek jest r ó żna (od dr uk ar ek k ieszonk ow ych dr uk uj ących kody i ceny do syst em ów


2.DRUKARKI UDERZENIOWE

Dr uk ar k i uder zeniow e t o t ak ie, w kt ór ych nanoszeni e znak ów na papier , czyli dr uk ow anie odbyw a si ę dr og ą uder zenia elem ent ów m echanicznych w t a śm ę czer ni ąc ą um i eszczon ą nad pow ier zchni ą papier u. Z dr uk ar ek uder zeniow ych w yr ó żniam y dw a r odzaje : a) dr uk ar k i r ozet ow e (dzia ła ły na podobnej zasadzie jak m aszyny do pisania) b) dr uk ar k i m ozaik ow e (zw ane r ów nie ż dr uk ar k am i i g ł ow ym i)


3.DRUKARKI ROZETOWE Dr uk ar k i r ozet ow e inaczej m ar gar et k ow e, czyli daisyw heel pr int er s są zbli żone sw ą k onst r uk cj ą m echaniczn ą do now oczesnych m aszyn do pisania. ● Czcionk i czyli w yt łoczone lust r zane odbicia lit er , cyfr , znak ów , r ozm ieszczone s ą na k o ńcach pr ęcik ów , r ozchodz ących si ę pr om ieni ście od śr odk a m a łego k ó ł k a, um ieszczonego na osi, blisk o papier u. ● Kó ł k o o pr zypom ina k w iat m ar gar et k i st ąd nazw a t ego t ypu dr uk ar ek ● Dr uk ar k a m ar gar et k ow a daje dosk ona łą jak o ść dr uk u i zaliczana jest do dr uk ar ek let t er qualit y.


4.DRUKARKI IGŁOWE Dr uk ar k i m ozaik ow e, zw ane t e ż ig łow ym i, t w or z ą t r w a ły obr az na papier ze popr zez odcisk anie na nim m ale ńk ich punk cik ów . ● Ka żda lit er a czy znak t o m ozaik a u ło żona z czar nych (m og ą t e ż by ć innego k olor u) punk cik ów . ● Tak i pojedynczy punk t , odpow iednik pik sela na ek r anie ● 7,9,18 lub 24 Pin (ig ła) ● t ak że t er m iczne i elek t r oczu łe


5.DRUKARKI BEZ-UDERZENIOWE Dr uk ar k i bez-uder zeniow e t o t ak ie, w k t ór ych uder zenia o folie lub papier nie m a. ● N anoszą one znak i na papier czy inny no śnik infor m acji, np. foli ę w sposób analogiczny do m alow ania pr zy u życiu puszk i zaw ier aj ącej far b ę pod ci śnieniem (ink -jet pr int er s) lub w yk or zyst uj ą zasad ę dzia ł ania k ser ok opiar ek (dr uk ar k i laser ow e). ● Dr uk ar k i t er m iczne ” w ypalaj ą” znak i na specjalnie do t ego pr zyst osow anym papier ze. Dr uk ar k i bez-uder zeniow e dziel ą si ę na : ●

at r am ent ow e ● laser ow e ● t er m iczne


6.DRUKARKI ATRAMENTOWE

Dr uk ar k i at r am ent ow e ok r e ślane r ów nie ż jak o st r um ieniow e, b ąbelk ow e lub po pr ost u jak o plujk i (ink -jet pr int er ). N ale żą do r odzaju dr uk ar ek bezuder zeniow ych i zale żnie od r odzaju w yk or zyst uj ą dw ie t echnologie dr uk u: t er m iczn ą i pizoelek t r yczn ą.


6.1 Termiczna metoda druku

T er m i czn a m et oda dr u k u dr op-on-dem and (k r opl a na żądanie) polega na zjaw isk u zw i ęk szani a obj ęt o ści at r am ent u pod w p ływ em w zr ost u t em per at ur y na w sk ut ek pr zep ł yw u pr ądu. Ka żdy k ana ł um ieszczony w k i l k a sek und m og ą osi ągn ąć t em per at ur ę k ilk uset st opni Cel sjusza. Pod w p ł yw em nag ł ej zm iany w ar unk ów ot oczeni a (nagr zew ani a) w yt w ar za si ę par a w ypychaj ąca z dyszy k r ople at r am ent u. Technologi ę t er m iczn ą w yk or zyst uje w i ęk szo ść pr oducent ów dr uk ar ek at r am ent ow ych, np. H P, L exm ar k , Canon czy Xer ox.


6.2 Piezoelektryczna metoda druku M et oda pi ezoel ek t r yczn a jest alt er nat yw nym sposobem t w or zenia nadr uk u. St osuje j ą m i ędzy innym i fi r m a Epson. W g ł ow i cy dr uk ar k i um ieszczone s ą elem ent y piezoel ek t r yczne, czyli zm ieniaj ące sw ój k szt a łt w zale żno ści od nat ężenia pr zep ływ aj ącego pr zez nie pr ądu. Pod jego w p ływ em w zr ast a ci śni enie w w ype łnionym at r am ent em k anal e g łow i cy. Sk ok ow y w zr ost ci śnienia pow oduje w yst r zel enie k r opli bar w nik a z dyszy. Do niedaw na st osunk ow o łat w o m o żna by ło odr ó żni ć, jak ą t echnologi ę w yk or zyst uj ą poszczegól ne m odel e. Gł ow i ce pr zyst osow ane do dr uk u t er m icznego, znacznie bar dziej nar a żone na zat yk anie, by ły pr zew a żni e zi nt egr ow ane ze zbi or niczk iem at r am ent u - w ym iana naboju oznacza ła w ym i an ę g ł ow icy. Piezoelek t r yczne g łow i ce odznacza ły si ę nat om iast w i ęk sz ą żyw ot no ści ą, oddzielono je w i ęc od zasobnik ów z bar w nik iem , dzi ęk i czem u k oszt ek spl oat acji dr uk ar ek by ł ni ższy. Dr uk ar k i z dyszam i s ą r ów ni e ż st osow ane w r ó żnych t echnologiach nie zw i ązanych z pol i gr afi ą


6.3 Zasada działania drukarki atramentowej


7.DRUKARKI LASEROWE

Dr uk ar k i laser ow e pr acuj ą w sposób zbli żony do k ser ogr afów . Zasada ich dzia łania i k onst r uk cja w ym aga nadzw yczajnej pr ecyzji . El em ent em dr uk uj ącym jest w i ązk a św iat ła z l aser a. ● Wi ązk a t a m o że m ie ć bar dzo du żą int ensyw no ść i m o żna j ą zognisk ow a ć (sk upi ć) do bar dzo m a łych r ozm iar ów . ●Specjalny uk ł ad soczew ek i zw ier ciade ł pr zem i at a t ak ą w i ązk ą po obr acaj ącym si ę w alcu o św iat łoczu łej pow i er zchni . ●N at ężenie w i ązk i jest m odulow ane sygna łam i el ek t r ycznym i odzw i er ciedlaj ącym i obr az, k t ór y m a by ć pr zeni esiony na papi er . ●Pow i er zchnia o św iet lanego w sposób zm ienny w al ca el ek t r yzuje si ę w t ych m iejscach, k t ór e zost a ły na św iet l one. ●Tak pr zygot ow any w alec jest napylany t oner em , k t ór y pr zyk l eja si ę do nael ek t r yzow anych elem ent ów pow ier zchni . ●N adm i ar pr oszk u jest usuw any, a w alec ow i jany jest k ar t k ą papi er u. ●


7.1 Zasada działania drukarki laserowej


8.DRUKARKI TERMICZNE

Dr uk ar k i t er m iczne w ym agaj ą st osow ania specjalnego papier u, k t ór y zaciem nia si ę pod w p ływ em t em per at ur y. ● Zasada k szt a ł t ow ania znak ów jest t ak a sam a, jak w dr uk ach ig ł ow ych, t yle że: naniesienie znak u na papier nie odbyw a si ę dr og ą odcisk ania jego k szt a łt u popr zez t a śm ę bar w i ąc ą, t ylk o popr zez podgr zanie t ych elem ent ów pow ier zchni papier u, k t ór e m aj ą by ć zaciem nione. ● Wad ą t ych dr uk ar ek jest k onieczno ść st osow ania specjalnych dr ogich t er m oczu łych papier ów .


8.1 Zasada działania drukarki termincznej


9.PARAMETRY DRUKAREK Dodat k ow ym i par am et r am i char ak t er yzuj ącym i dr uk ar k i są ich: ●

● ●

r ozdzi el czość m ier zona w liczbie znak ów na cal (DPI , Dot s Per I nch), pr ędk o ść m ier zona w liczbie znak ów na sek und ę w t r ybie t ek st ow ym (CPS – Char act er s Per Second) lub czasem w ydr uk u st r ony w t r ybie gr aficznym , t r wa ło ść m ier zona czasem bezaw ar yjnej pr acy, h a ła śl i wo ść ist ot na szczególnie pr zy cz ęst ym w yk or zyst yw aniu, k oszt y ek spl oat acyjn e st anow i ące cz ęst o niebagat eln ą k w ot ę.


10.Bibliografia

http://www.amazon.com/HP-Photosmart-8250-Printer-Q3470A/dp/B000A6X9CU http://www.tomshardware.com/reviews/photo-printers,434-3.html http://www.tomshardware.com/reviews/photo-printers,434-3.html http://www.frazpc.pl/artykuly/266071,Technologia_druku_komputerowego.html http://www.techwarelabs.com/articles/hardware/optical-vs-laser/index_2.shtml http://www.frazpc.pl/artykuly/266071,Technologia_druku_komputerowego.html http://www.brightwin.com/idex.html http://www.ecvv.com/product/2160230.html . http://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarka


Prezentacja  

prezentacja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you