Page 1

COLEG Sir Benfro Pembrokeshire COLLEGE

Hyfforddiant a Chyrsiau Hamdden a Gradd Rhan-Amser 2011/12

Y

Coleg Dysgu am Oes


Hyfforddiant i Fusnes...

Hyfforddiant proffesiynol y gallwch ddibynnu arno Dewiswch o’n hamrywiaeth gynhwysfawr o gyrsiau byr rheolaidd fel iechyd a diogelwch a chymorth cyntaf neu hyfforddiant arbenigol pwrpasol a ddarperir yn y Coleg neu ar eich safle busnes. Gyda chyfoeth o brofiad o weithio gyda diwydiant bach a mawr – a chronfa helaeth o wybodaeth ar draws ystod o sectorau galwedigaethol, gallwn ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer eich busnes.

Budd i’ch busnes

Nid yw’n syndod bod busnesau sy’n hyfforddi eu gweithwyr yn goroesi’n hirach na’r rhai sydd ddim yn gwneud felly. Trwy ddefnyddio ein gwybodaeth rarbenigol a’n harbenigedd gallwch sicrhau bod gan eich gweithlu y sgiliau sydd eu hangen i helpu eich busnes ffynnu.

hyfforddiant AM DDIM

Mae Hyfforddiant i Fusnes yn cynnig dadansoddiad o anghenion hyfforddiant yn rhad ac am ddim sy’n rhoi trosolwg i chi o sgiliau, dawn a gallu eich sefydliad. Er mwyn manteisio ar y gwasanaeth am ddim hwn galwch ni nawr ar 01437 753 300.

.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud ...

“Mae Mainport Engineering Ltd yn hapus iawn â’r safonau uchel iawn o hyfforddiant a ddarperir i’w gweithwyr yn y Ganolfan Mitec, Aberdaugleddau a’r cyfleusterau yn y Coleg.” Louise Scourfield, Mainport (1990) Ltd.

Dewiswch hyfforddiant sy’n adeiladu gwell busnesau ... • Rheoli • Lletygarwch • Peirianneg • Iechyd a Diogelwch • Gofal Iechyd • Gofal Plant

Ffoniwch 01437 753 300 neu e-bostiwch info@training4business.com


Y Coleg Croeso Mae gan y Coleg ystod enfawr o gyrsiau

rhan-amser sydd ar gael i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol. Beth am gymryd y cyfle i ennill cymwysterau proffesiynol neu wella eich Saesneg, Mathemateg neu sgiliau Cyfrifiadura? Gallech ddysgu ffotograffiaeth ddigidol, tylino, neu gael y sgiliau DIY rydych wedi dymuno eu cael. Gyda chyrsiau o lefel mynediad hyd at raddau llawn, mae yna gwrs sy’n addas i chi a’ch ffordd o fyw yn y Coleg.

Beth sydd ar gael?

Mae’r llyfryn hwn wedi’i rannu’n adrannau arbenigol a chyffredinol. Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau yn arwain at ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster cydnabyddedig - o NVQ i radd Prifysgol Morgannwg neu radd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, mae rhai cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer eich mwynhad yn unig, er enghraifft y cyrsiau Coginio am Bleser.

Cyfle Cyfartal i Bawb

Mae’r Coleg yn sefydliad cyfle cyfartal ac yn croesawu pob aelod o’r gymuned. Ein nod yw rhoi yr un cyfle i bawb lwyddo beth bynnag fo’u hil, crefydd, hunaniaeth o ran rhywedd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu oedran. Rydym yn falch o gynnig cefnogaeth, cyngor arbenigol ac adnoddau i hwyluso mynediad i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau. Cysylltwch â’n Hadran Gwasanaethau i Ddysgwyr arobryn ar 01437 753 413 os oes angen mwy o wybodaeth arnoch cyn cofrestru.

Darpariaeth Iaith Gymraeg

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg a diwallu anghenion myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg. Am wybodaeth bellach am ddarpariaeth iaith Gymraeg/dwyieithog y Coleg ewch i www. pembs.ac.uk/support neu, fel arall, cysylltwch â Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg y Coleg ar 01437 753 435.

2-3

Mae gennym y cwrs iawn i chi pa un a ydych am: • Sicrhau cyflogaeth neu ddatblygu eich gyrfa • Mwynhau diddordebau newydd a chwrdd â ffrindiau newydd • Cynnydd yn eich swydd bresennol • Ail-hyfforddi i newid gyrfaoedd • Dychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant gyrfa • Dychwelyd i ddysgu a datblygu eich sgiliau • Gwella eich lles cyffredinol

CYNNWYS

Hyfforddiant i Fusnes Croeso i Goleg Sir Benfro Faint fydd yn ei gostio Cyrsiau gradd

Amserlenni cyrsiau

02 03 04 05

Y Fyddin 06 Celf a Dylunio 06 Harddwch, Therapïau Cyflenwol a Thrin Gwallt 06-07 Busnes a Rheolaeth 07-08 Adeiladu - Adeiladu a Chrefftau 08-09 Adeiladu – Trydanol 09 Adeiladu - Nwy, Olew a Plymio 09-10 Adeiladu - Ynni Adnewyddadwy 10-11 Coginio am Bleser 11 Peirianneg 12-13 Iechyd a Gofal 14-15 Iechyd a Diogelwch 14-15 Garddwriaeth 15 Lletygarwch ac Arlwyo 15 Lletygarwch ac Arlwyo - Diogelwch Bwyd 16-17 Astudiaethau Tir 16-17 Ieithoedd 17 Morol - Adeiladu Cychod 17 Morol - Arfordir 17 Môr - Peirianneg 17 Gwasanaethau’r Coleg 18-19 Porth Morol 20 Cerbydau Modur 21 Swyddfa a Chyfrifiadura Lefel /2/3 21 Ffotograffiaeth 21 Addysgu ac Arweiniad 22 Cyrsiau Cymunedol CAMU YMLAEN 23-25

*Pwysig. Ar y ffurflen gofrestru mae angen i chi roi gwybod i’r Coleg os oes gennych anabledd neu gyflwr meddygol fel y gellir darparu cymorth priodol.


Faint fydd yn ei gostio? Mae cost y cwrs ar gyfer cyfanswm nifer yr wythnosau a ddangosir. Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau yn rhedeg am fwy na blwyddyn, ac os felly byddai ffi arall yn daladwy yn y blynyddoedd dilynol. Mae ffioedd arholiadau a ffioedd cofrestru cyrff dyfarnu yn cael eu cynnwys yng nghost pob cwrs, oni nodir yn wahanol. Bydd unrhyw arholiadau ailsefyll wedi hynny yn daladwy ar y ffi berthnasol. Efallai bydd angen i chi brynu offer a deunyddiau neu dalu ffioedd gweithdy ychwanegol ar gyfer rhai cyrsiau. Byddwch yn cael manylion a gofynnir i chi dalu unrhyw gostau ychwanegol wrth gofrestru ar y cwrs. Mae’r costau hyn wedi eu heithrio o unrhyw gynigion consesiynol. Dylai dysgwyr o’r tu allan i’r UE gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol ar 01437 751 183 i bennu ffioedd sy’n daladwy. Ac eithrio cyrsiau Addysg Uwch, mae’r holl ffioedd cwrs yn daladwy o flaen llaw. Ni fydd eich lle ar gwrs yn cael ei neilltuo hyd nes bod y ffioedd wedi cael eu talu’n llawn.

A fyddaf yn gymwys am ffioedd consesiynol?

I fod yn gymwys am ostyngiad bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth, ar adeg cofrestru, o fod yn derbyn un o’r canlynol: • • • • • • • • •

Lwfans Gofalwr Lwfans Byw i’r Anabl Lwfans Cymorth Cyflogaeth Budd-dal Tai Lwfans Ceisio Gwaith Budd-dal Analluogrwydd Cymhorthdal Incwm Credyd Pensiwn Yn Gofrestredig Ddi-waith ond ddim yn derbyn budd-daliadau • Credyd Dychwelyd i’r Gwaith • Credyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio • Myfyriwr Llawn-amser Bydd methu darparu tystiolaeth i gefnogi ffioedd consesiynol yn arwain at dalu’r ffioedd llawn. Ildio ffi – Os ydych yn 16-18 oed ar 1 Awst 2011, yna rydych yn gymwys i gael ildiad ffi, fodd bynnag, mae eithriadau’n gymwys. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Fynediadau ar: RHADFFON 0800 9 776 788

Sut ydw i’n talu?

Gellir talu gydag arian parod, siec, drafft banc, archeb bost, cerdyn debyd neu gredyd. Mae rhandaliad ar gael cyn bod y cwrs yn dechrau. Rhaid i’r swm sy’n ddyledus gael ei dalu’n llawn erbyn dyddiad dechrau’r cwrs. Cysylltwch â’r Adran Gyllid ar 01437 753 343/2 am wybodaeth bellach. Ni ddylai taliadau arian parod gael eu gwneud drwy’r post; dylid gwneud sieciau’n daladwy i Goleg Sir Benfro.

Beth os bydd fy nghyflogwr yn talu?

Llenwch enw a chyfeiriad llawn eich cyflogwr ar y ffurflen gofrestru. Os bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu yna chi fydd yn gyfrifol am dalu’r gost.

A fyddwn i’n gymwys i dderbyn cymorth ariannol?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cyfarwyddyd a Lles ar 01437 753 134/3, neu anfonwch e-bost at guidance@pembrokeshire.ac.uk neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth www. pembs.ac.uk

Oes angen i mi ddarparu prawf adnabod?

Er mwyn cael eich cofrestru’n swyddogol yn y Coleg, bydd angen i chi ddod ag un o’r mathau adnabod canlynol gyda chi: • • • •

Trwydded Yrru (llawn neu dros dro) Cerdyn Banc/Cerdyn Credyd Cerdyn Yswiriant Gwladol (YG) Tystysgrif Geni

Ad-daliadau

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn newid fy meddwl, a fyddaf yn gymwys i gael ad-daliad? Gweler ein Polisi Ad-dalu Ffioedd isod (ac eithrio cyrsiau Addysg Uwch): • Y Coleg yn canslo cwrs - ad-daliad llawn • Myfyriwr yn canslo’i le gan roi 5 niwrnod neu fwy o rybudd - ad-daliad llawn • Myfyriwr yn canslo’I le gan roi llai na 5 niwrnod o rybudd - ad-daliad llawn namyn £25.00 ffi weinyddol • Myfyriwr yn tynnu’n ôl ar ôl mynychu hyd at sesiwn - nodyn credyd namyn £25.00 ffi weinyddol • Myfyriwr yn tynnu’n ôl ar ôl 4 sesiwn - dim ad-daliad Os oes angen help ariannol i’ch cefnogi chi yn ystod eich astudiaethau, cysylltwch â’r Tîm Cyfarwyddyd a Lles ar 01437 753134, neu anfonwch e-bost at guidance@pembrokeshire.ac.uk neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Ymwadiad Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau addysgol a’r cyrsiau fel y disgrifir yn y prosbectws hwn. Mae’r manylion yn gywir adeg mynd i’r wasg, ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os bydd nifer y myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau mewn rhai amgylchiadau. Gall darpar-fyfyrwyr gael gwybod am ddewisiadau eraill mwy addas, os yw’n briodol.


Pensaernïaeth Busnes Gofal Plant Cyfrifiadura Adeiladu Dylunio Peirianneg Rheoli Nyrsio Chwaraeon

Cyrsiau gradd yn y Coleg, nid oes angen i chi fynd yn bell i lwyddo. www.pembs.ac.uk/degrees

i mi feddwl yn fawr

Mae fy nosbarth i’’n fach


Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

Lleoliad

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

Amser

Paratoi ar gyfer Y Fyddin Yn paratoi hyfforddeion yn feddyliol ac yn gorfforol i lwyddo mewn prawf mynediad i’r Fyddin a symud ymlaen drwy hyfforddiant sylfaenol

Y Coleg

LlunGwener

Derbyn unrhyw adeg

Y Coleg

Iau

1B7 V

OCN Paentio a Darlunio Dosbarth hwyl ar gyfer pob gallu sy’n cynnwys cymysgedd o gyfryngau, paentio ac arlunio OCN Torri Patrymau Cyflwyniad i dorri patrymau

Y Coleg

F57 14W V

OCN Crochenwaith Yn darparu ar gyfer pob lefel ac yn archwilio amrywiol dechnegau crochenwaith

8N6 V

3P4 V

Y Fyddin Z16

Cost

Conesiwn

09:00-16:00 26

AM DDIM

AM DDIM

29-Medi-11

18:00-20:30 6

59.00

38.00

Mercher

28-Medi-11

18:00-20:30 6

86.00

56.00

Y Coleg

Iau Iau

29-Medi-11 19-Ion-12

18:00-20:30 6 18:00-20:30 6

86.00 86.00

56.00 56.00

OCN Argraffu Tecstilau Dod â dylunio i decstilau

Y Coleg

Iau

19-Ion-12

18:00-20:30 6

59.00

38.00

OCN Gwneud Argraffiadau Dysgu’r elfennau sylfaenol o wneud argraffiadau

Y Coleg

Iau

29-Medi-11

18:00-20:30 6

59.00

38.00

Celf a Dylunio F55 V

Therapïau Cyflenwol a Thrin Gwallt

Wythnosau

H78 V

Diploma Lefel 3 Anatomeg a Ffisioleg (Ffi Cofrestru heb ei gynnwys) Llwybr dilyniant posibl i bobl sy’n dymuno astudio adweitheg, tylino chwaraeon neu therapïau holistig

Y Coleg

Mawrth

20-Medi-11

18:00-21:00 32

235.00 235.00

U64 V

Diploma Lefel 2 Therapi Harddwch Cwrs cyflym 1 blwyddyn i unrhyw un sydd am weithio yn y diwydiant harddwch

Y Coleg

Llun

26-Medi-11

09:00-18:30 32

589.00 383.00

33X V

Diploma NVQ 3 Therapi Harddwch Cwrs dwys 2 flynedd i’r rhai â Chymwysterau Lefel 2. Yn cynnwys triniaethau’r wyneb a’r corff, triniaethau trydanol, tylino’r corff a thylino pen Indiaidd

Y Coleg

Mercher

21-Medi-11

17:00-21:00 32

289.00 188.00

8Q5 V

Tystysgrif Lefel 3 Tylino Swedaidd Tylino’r corff i gyd sy’n ofyniad ar gyfer pob cwrs therapi cyflenwol

Y Coleg

Mercher

28-Medi-11

18:00-20:30 32

235.00 235.00

05D V

Diploma NVQ 3 Trin Gwallt Technegau uwch sy’n cynnwys torri, pyrmio, lliwio, gofal y cleient ac opsiynau eraill (dilyniant o Lefel 2)

Y Coleg

Llun

26-Medi-11

09:00-16:00

32

354.00 230.00

69W H65 V

Tystysgrif Lefel 3 Tylino Pen Indiaidd (Ffi Cofrestru heb ei gynnwys) Ennill sgiliau a’r wybodaeth i berfformio Tylino Pen Indiaidd proffesiynol ar gyfer cleientiaid

Y Coleg

Mawrth Mawrth

06-Medi-11 21-Chwef-12

17:30-21:00 17:30-21:00

20 20

235.00 235.00 235.00 235.00

9T8

Therapi Cerrig Poeth Ar gyfer therapyddion sydd am ychwanegu sgiliau newydd ar eu CV. Cerrig poeth ac oer i ychwanegu at driniaethau tylino

Y Coleg

3

235.00 235.00

D50 V

Diploma Lefel 2 Trin Gwallt Merched

Y Coleg

Yn ôl y galw

Mawrth

27-Medi-11

09:30-16:00 31

354.00 230.00


6-7

Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

Lleoliad

68W V

Diploma NVQ 2 Gwasanaethau Ewinedd Cymhwyster ewinedd i bobl sy’n gweithio neu’n dymuno gweithio yn y diwydiant harddwch

Y Coleg

08D

Dyfarniad Lefel 2 Therepi Awriglaidd Thermal Diploma Lefel 3 Tylino Adferol (Ffi Cofrestru heb ei gynnwys). Sgiliau dylino uwch ar gyfer ymarferwyr

Y Coleg Y Coleg

Tystysgrif Lefel 3 Tylino Chwaraeon (Ffi Cofrestru heb ei gynnwys) Ar gyfer gwella perfformiad chwaraeon ac osgoi anafiadau. Myfyrwyr i fynychu digwyddiadau chwaraeon

Diwrnod yr Wythnos Iau

Dyddiad Dechrau

Amser

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

22-Medi-11 10:00-17:00 32

354.00

230.00

126.00

126.00

Mercher

Yn ôl y 2 galw 28-Medi-11 13:00-16:00 32

235.00

235.00

Y Coleg

Mawrth/ Iau

13-Medi-11 18:00-21:00 30 18:00-19:30

235.00

235.00

Tystysgrif Lefel 2 AAT ar gyfer Technegwyr Cyfrifeg (Ffi arholiad a chofrestru heb eu cynnwys). Cwrs lefel Sylfaen i fynd i mewn i fyd cyfrifeg Diploma Lefel 3 AAT ar gyfer Technegwyr Cyfrifeg(Ffi arholiad a chofrestruheb eu cynnwys) Sgiliau cyfrifeg lefel Canolradd i ddatblygu egwyddorion sylfaenol ymhellach Diploma Lefel 4 AAT ar gyfer Technegwyr Cyfrifeg(Ffi arholiad a chofrestru heb eu cynnwys). Cwrs lefel Technegydd sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol mewn cyfrifeg

Y Coleg

Mercher

14-Medi-11 09:00-14:00 34

515.00

515.00

Y Coleg

Iau

15-Medi-11 09:00-18:00 34

622.00

622.00

Y Coleg

Mawrth

13-Medi-11 09:00-18:00 34

658.00

658.00

5F8

Cymhwyster Lefel 2 Cymdeithas Siartredig Ardystiedig Cyfrifwyr (ACCA) (Ffi cofrestru heb ei gynnwys). Cwrs lefel sylfaenol da i fynd i mewn i fyd cyfrifeg

Caerfyrddin

Mercher

21-Medi-11 09:00-17:00 30

194.00 194.00 -774.00 -774.00

5F9

Cymhwyster Lefel 3 Cymdeithas Siartredig Ardystiedig Cyfrifwyr (ACCA) (Ffi cofrestru heb ei gynnwys). Sgiliau cyfrifeg canolradd ar gyfer datblygu egwyddorion sylfaenol ymhellach

Caer fyrdin

Mercher

21-Medi-11 09:00-17:00 30

194.00 194.00 -774.00 -774.00

6F1

Cymhwyster Lefel 4 Cymdeithas Siartredig Ardystiedig Cyfrifwyr (ACCA) (Ffi cofrestru heb ei gynnwys). Cwrs sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol mewn cyfrifeg Tystysgrif Lefel 2 Gwasanaeth Cwsmeriaid (NVQ 2)Wedi’i anelu at ymgeiswyr sy’n ymgymryd â rôl gwasanaeth cwsmeriaid

Caer fydin

Mercher

21-Medi-11 09:00-17:00 30

194.00 194.00 -774.00 -774.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

6Y1

Dyfarniad /Tystysgrif/Diploma Lefel 2 Busnes a Gweinyddu (NVQ) Wedi’i anelu at bobl sydd mewn rôl gefnogol mewn swyddfa

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

8Y3

Tystysgrif/Diploma Lefel 3 Busnes a Gweinyddu (NVQ) Wedi’i anelu at bobl sydd eisoes â phrofiad o sgiliau swyddfa ac yn dymuno arbenigo mewn swyddogaethau busnes a gweinyddol

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

1P5 V

H60 V

Busnes a Rheolaeth F70 V

F71 V

F72 V

A31

18

18

145.00

145.00

145.00

145.00

166.00

166.00


Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

Lleoliad

Busnes a Rheolaeth

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

Wythnosau

Cost

Consesiwn

8Y5

Tystysgrif/Diploma Lefel 4 Busnes a Seiliedig Gweinyddu (NVQ) Wedi’i anelu at bobl ar Waith sydd eisoes â phrofiad o sgiliau swyddfa

Yn ôl y galw

18

354.00

354.00

A32

Diploma Lefel 3 NVQ Gwasanaeth Cwsmer Wedi’i anelu at ymgeiswyr a fydd yn darparu a rheoli gwasanaeth ac yn atebol yn y maes ymarfer Diploma Lefel 4 NVQ Gwasanaeth Cwsmer Ar gyfer pobl a gyflogir mewn rôl goruchwylio gwasanaeth cwsmer

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

354.00

354.00

N35 V

HNC Rheoli Busnes Lefel 4 Y Drindod Dewi Sant - dwy flynedd gyntaf cwrs gradd rhan-amser

Y Coleg

Gwener 23-Medi11

09:00-17:00

30

670.00

670.00

N38 V

BA (Anrh) Rheoli a Busnes Gradd Prifysgol Y Drindod Dewi Sant gradd. Yn dilyn o HNC/HND

Y Coleg

LIun

19-Medi-11 09:30-18:00

30

670.00

670.00

N29 V

HND Rheoli Busnes Lefel 4 2 flynedd gyntaf cwrs gradd llawn-amser. Dilyniant i flwyddyn 3 BA (Anrh) Busnes a Rheoli

Y Coleg

Lau Gwener

22-Medi-11 10:30-20:00

30

3375.00 3375.00

N40 V

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Rheoli Lefel Y Coleg 6 Blwyddyn 1 o’r MSc mewn Rheoli. Cwrs ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant

Mawrth

20-Medi-11 09:00-17:00

30

1100.00 1100.00

Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Blwyddyn 2 o'r MSc mewn Rheoli

Y Coleg

Mawrth

20-Medi-11 13:00-21:00

30

1100.00 1100.00

N51

MSc mewn Astudiaethau Rheoli Lefel 7 Blwyddyn 3 o’r MSc mewn Rheoli. Traethawd hir yn unig

Y Coleg

Llun

19-Medi-11 15:00-18:00

30

1680.00

9Y1

Diploma Lefel 5 Rheoli Wedi’i anelu at bobl mewn rolau rheoli ar draws pob galwedigaeth a sector cyflogaeth

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

1520.00 1520.00

9Y2

Diploma Lefel 7 Rheoli Rheoli Wedi’i anelu at reolwyr sy’n gyfrifol am reoli gweithgareddau a gwaith rheolwyr eraill

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

2J2

NVQ 3 Rheoli Gweithrediadau Logisteg Yn addas ar gyfer y rheiny sy’n ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli yn y gwaith

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

J94

Tystysgrif Lefel 3 Gweithrediadau Y Coleg Logisteg Wedi’i anelu at ymgeiswyr sy’n ymgymryd â rheoli a goruchwylio gweithgareddau gweithio gyda nwyddau, deunyddiau, ac offer

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

J89

NVQ 2 Gweithrediadau Manwerthu – Dysgu yn y Gwaith Wedi’i gynllunio i gydnabod gallu ym maes sgiliau adwerthu ar gyfer ystod ehangach o weithgareddau adwerthu

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

J83

NVQ 3 Gweithrediadau Manwerthu – Seiliedig Dysgu yn y Gwaith Cymhwyster ar gyfer ar Waith uwch-oruchwylwyr neu reolwyr gyda thair elfen bosibl: gwerthiant proffesiynol; gwerthu gweledol; rheoli

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

8Y6

Tystysgrif ILM Lefel 2 Arwain Tîm Wedi’i anelu at unigolion sydd â chyfrifoldeb am waith eraill, gan eu bod yn arwain tîm

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

A33

N41 V

Seiliedig ar Waith

1680.00

1520.00 1520.00


Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

E84 V

BSc Technoleg Bensaernïol Cwrs gradd rhan-amser ar gyfer y rhai sy’n dyheu i fod yn dechnolegwyr pensaernïol

Y Coleg

Yn ôl y galw

E83 V

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Y Coleg Bensaernïol Cwrs Gradd Sylfaen sy’n cyfuno profiad ymarferol gyda gwybodaeth dechnegol ar gyfer y rhai sy’n awyddus i fod yn dechnolegwyr pensaernïol yn y Diwydiant Adeiladu Gradd Sylfaen mewn Rheoli Adeiladu Y Coleg Cwrs Gradd Sylfaen sy’n cyfuno profiad ymarferol gyda gwybodaeth dechnegol ar gyfer y rhai sy’n awyddus i fod yn reolwyr technegol yn y Diwydiant Adeiladu

Yn ôl y galw

Yn ôl y galw

Adeiladu - Adeiladu a Chrefftau

A62 V

Lleoliad

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

A63 V

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Gynaliadwy Cwrs Gradd Sylfaen sy’n cyfuno profiad ymarferol gyda gwybodaeth dechnegol ar gyfer y rhai sy’n awyddus i gynghori ar adeiladu cynaliadwy yn broffesiynol

Y Coleg

Yn ôl y galw

E82 V

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Ynni Adnewyddadwy Cwrs Gradd Sylfaen sy’n cyfuno profiad ymarferol gyda gwybodaeth dechnegol ar gyfer y rhai sy’n awyddus i roi cyngor ar dechnoleg ynni adnewyddadwy yn broffesiynol

Y Coleg

Yn ôl y galw

4T7

NVQ 2 Bricwaith Mae angen i ymgeiswyr fod yn gweithio yn y grefft briodol

Y Coleg

4T8

NVQ 3 Bricwaith Mae angen i ymgeiswyr Y Coleg fod yn gweithio yn y grefft briodol

Mercher

01-Awst11

D69

Diploma Lefel 2 Gwaith Brics Dysgu sgiliau gwaith brics. Paratoi pobl ar gyfer y grefft

Y Coleg

Llun

X02

Diploma Lefel 3 Gwaith Brics Dysgu sgiliau gwaith brics uwch a sgiliau goruchwylio ar gyfer adeiladu. Rhaid cael cymhwyster lefel 2 priodol cyn dechrau

Y Coleg

E05 V

OCN Gwaith Saer/Asiedydd Dysgu sut i wneud prosiectau bach a sgiliau gwaith coed ar gyfer y cartref

4W8

Llun

Amser

8-9

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

30

670.00

670.00

670.00

670.00

30

670.00

670.00

30

670.00

670.00

670.00

670.00

Asesu ar y safle

34

150.00

150.00

Asesu ar y safle

34

150.00

150.00

12-Medi-11 09:00-17:00

34

150.00

150.00

Mercher

14-Medi-11 09:00-19:00

34

150.00

150.00

Y Coleg

Mawrth

20-Medi-11 17:00-21:00

33

235.00

153.00

NVQ 2 Gwaith Saer/Asiedydd Ar gyfer crefftwyr sydd am gael cymwysterau ffurfiol ar gyfer eu sgiliau

Y Coleg

Mercher

14-Medi-11 09:00-18:00

34

150.00

150.00

5T44

NVQ 3 Gwaith Saer/Asiedydd Ar gyfer crefftwyr sydd am gael cymwysterau ffurfiol ar gyfer eu sgiliau

Y Coleg

34

150.00

150.00

D67

Diploma Lefel 2 Gwaith Saer/Asiedydd Blwyddyn gyntaf cwrs dwy flynedd sy’n paratoi pobl ar gyfer y grefft

Y Coleg

12-Medi-11 09:00-17:00

34

150.00

150.00

03X

Diploma Lefel 3 Gwaith Saer/Asiedydd Dysgu sgiliau uwch mewn gwaith coed a sgiliau goruchwylio ar gyfer adeiladu

Y Coleg

09:00-17:00

34

150.00

150.00

Asesu ar y safle Llun


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

D38 6T2 V

OCN Cyflwyniad i Sgiliau Plastro Dysgu sgiliau plastro, gan gynnwys rendro, cymysgu morter, plastro ac uniadu, sgimio ac atgyweiriadau phlastrfwrdd

Y Coleg

Sadwrn Sadwrn

17-Medi-11 14-Ion-12

A11 V

OCN Sgiliau Plastro – Cwrs Dilyniant Cwrs ymarferol sy’n cynnig rhagor o hyfforddiant yn y technegau plastro a gyflwynwyd yn y cwrs cyflwyno

Y Coleg

7P3

Tystysgrif 2382 Gosodiad Trydanol Cymhwyster newydd sy’n ofynnol gan y diwydiant gosodiadau trydanol

Y Coleg

6T6

Tystysgrif Lefel 2 (2392) Archwilio a Phrofi Sylfaenol Cymwysterau ar gyfer trydanwyr, technegwyr trydanol neu beirianwyr

Y Coleg

Iau

15-Medi-11

Tystysgrif 2382 Gosodiad Trydanol Cymhwyster newydd sy’n ofynnol gan y diwydiant gosodiadau trydanol

Y Coleg

Mawrth

5E3

Tystysgrif 2382 Gosodiad Trydanol Cymhwyster newydd sy’n ofynnol gan y diwydiant gosodiadau trydanol

Y Coleg

Mawrth

3G4

Tystysgrif 2382 Gosodiad Trydanol Cwrs ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs BS7671 ers 2001 neu’r C&G 2330 Technoleg Electro ers 2004

Y Coleg

3EG

Tystysgrif 2382 Gosodiad Trydanol Cymhwyster newydd sy’n ofynnol gan y diwydiant gosodiadau trydanol

Y Coleg

X16

2391 Archwilio/Profi Gosodiad Trydanol Cymhwyster ar gyfer trydanwyr, technegwyr trydanol neu beirianwyr 2377 Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Cymhwyster meincnod sy’n caniatáu archwilio a phrofi offer trydanol Risg Trydanol – Foltedd Uchel a Foltedd Isel Tystysgrif y Coleg wedi’i hanelu at y rhai sy’n gweithio yn y diwydiant trydan

Y Coleg

Adeiladwaith - Trydanol

5E4

T86 T87 T88 E86

Cost

Consesiwn

09:00-13:00 10 09:00-12:00 10

105.00 105.00

105.00 105.00

Yn ôl y galw

10

105.00

105.00

Yn ôl y galw

8

289.00

289.00

18:00-20:00 10

380.00

380.00

10-Ion-12

18:00-20:00 8

289.00

289.00

13-Maw-11

18:00-20:00 8

289.00

289.00

Yn ôl y galw

4

155.00

155.00

Mawrth

13-Medi-11

18:00-20:00 8

289.00

289.00

Y Coleg

Iau

08-Maw-12

18:00-20:00 10

380.00

380.00

Y Coleg

Mawrth Mawrth Mawrth

27-Medi-11 17-Ion-12 08-Mai-12

09:00-13:00 2 09:00-13:00 2 09:00-13:00 2

155.00 155.00 155.00

155.00 155.00 155.00

Yn ôl y galw

1

101.00

101.00

Adeiladwaith - Olew, Nwy a Phlymio E10

Wythnosau

Asesiad Diogelwch Nwy yn y Cartref Cyrsiau diogelwch nwy hanfodol i bobl sy’n gweithio gyda systemau ac offer nwy. Nifer cyfyngedig o gyrsiau mewn unrhyw flwyddyn, felly archebwch yn gynnar Ail-asesiad Diogelwch Nwy yn y Cartref Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

492.00

492.00

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

530.00

530.00

Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Gwresogi Domestig Rhan L o’r Rheoliadau Adeiladu – rheoli bwyleri

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

209.00

209.00

E11

Asesiad Bwyleri Gwres Canolog Nwy Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

182.00

182.00

E12

Asesiad Offer Coginio Nwy Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

182.00

182.00

E13

Asesiad Tanau Nwy a Gwresogyddion Y Coleg Wal Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

Ewch i’r Wefan

1

182.00

182.00

E17 37T


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata E14 Asesiad Gwresogyddion Enydaidd Nwy i Gynhesu Dŵr Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

Lleoliad

E16

Asesiad Mesuryddion Nwy yn y Cartref Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr proffesiynol

7F2

Y Coleg

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

Amser

Wyth- Cost nosau

10-11

Consesiwn

Ewch i’r Wefan

1

182.00 182.00

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

182.00 182.00

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Clefyd y Llengfilwyr Dysgu am y risgiau ac atal Clefyd y Llengfilwyr mewn systemau plymio

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

209.00 209.00

E15

Tystysgrif Diogelwch Nwy LPG Cymhwyster ar gyfer gosodwyr nwy

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

209.00 209.00

2B7

Asesiad Olew OFTEC (Cwrs 5 diwrnod) Yn cynnwys asesiad OFT 101, OFT 105E ac OFT 600A

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

630.00 630.00

7N5

Asesiad Gloywi Olew OFTEC (Cwrs 4 diwrnod ) Yn cynnwys ail-asesu OFT 101, OFT 105E ac OFT 600A

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

1

600.00 600.00

08X V

OCN Plymio Cyflwyniad i sgiliau a gwybodaeth plymio

Y Coleg

Iau

22-Medi-11

17:00-21:00 32

235.00 153.00

46H V

Plymio Lefel 2 Blwyddyn gyntaf cwrs dwy flynedd sy’n paratoi pobl ar gyfer y grefft

Y Coleg

Llun

14-Medi-11

09:00-17:00 33

235.00 153.00

E18

Asesiad Dŵr Poeth Diawyr Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr a gosodwyr nwy proffesiynol

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

209.00 209.00

E19

Asesiad Rheoliadau Dŵr Asesiad arbenigol ar gyfer plymwyr a gosodwyr nwy proffesiynol

Y Coleg

Ewch i’r Wefan

209.00 209.00

Adeiladwaith - Ynni Adnewyddadwy 7R9

Dadansoddi Perfformiad Hylosgi

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

225.00 225.00

7F1

Pympiau Gwres (Cwrs 3 diwrnod i blymwyr cymwys) Dysgu sut i gynllunio, gosod a chynnal systemau cyfnewid gwres (awyr a thir)

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

209.00 209.00

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

327.00 327.00

8F1

BPEC Dŵr Poeth Solar (Cwrs 2 ddiwrnod

i blymwyr cymwys) Dysgu sut i gynllunio, gosod, rhoi gwasanaeth a chynnal paneli thermol solar

Coginio am Bleser 9I2

Coginio â Woc Coginio bwyd cyflym blasus o gynhwysion ffres

Y Coleg

Mawrth

04-Hyd-11

18:00-20:00 3

59.00

59.00

9I1

Coginio ar gyfer y Nadolig Cwrs ymarferol yn defnyddio bwyd tymhorol Coginio Indiaidd Paratoi prydau gan ddefnyddio ryseitiau a sbeisys Indiaidd

Y Coleg

Mawrth

08-Tach-11

18:00-20:00 4

75.00

75.00

Y Coleg

Mercher

07-Mawrth-12 18:00-20:00 3

59.00

59.00

8J9 8I4

Clwb Coginio Sadwrn 9-14 Oed. Ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn coginio am oes neu am hwyl. Yn cynnwys cynhwysion

Y Coleg

Sadwrn

17-Medi-11 25-Chwef-12

10:00-12:00 6 10:00-12:00 6

102.00 102.00 102.00 102.00

9J4

Tapas Dysgu sut i goginio ffefrynnau Sbaeneg

Y Coleg

Mawrth

17-Ion-12

18:00-20:00 2

43.00

43.00

9J5

Coginio Thai Dysgu sut i goginio ffefrynnau Thai

Y Coleg

Mercher

05-Hyd-11

18:00-20:00 3

59.00

59.00

7N8

Blasu Gwin Dysgu am fyd gwin – y pris yn Y Coleg cynnwys gwin

Mawrth

13-Chwef-12

18:00-20:00 8

97.00

97.00

8I6


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Peirianneg

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

M98 V

BSc Peirianneg Drydanol ac Electronig Y Coleg Lefel 4 Blwyddyn gyntaf cwrs gradd dwy flynedd. Yn dilyn o HNC/HND

Llun

19-Medi-11

13:00-19:00 30

670.00

670.00

89V V

BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol Y Coleg Lefel 5 Cwrs blwyddyn i ennill Anrhydedd i’r radd drydanol

Gwener

23-Medi-11

09:00-18:00 30

670.00

670.00

6T5 V

Gradd Sylfaen mewn Gweithrediadau a Y Coleg Gwaith Cynnal a Chadw Defnyddio’ch gwybodaeth sy’n seiliedig ar waith i ennill credydau tuag at gymhwyster Addysg Uwch

19-Medi-11

30

670.00

670.00

21-Medi-11

09:00-16:30 30

670.00

670.00

670.00

670.00

M96 V

HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 4 Blwyddyn gyntaf cwrs dwy flynedd rhan-amser

Y Coleg

E81 V

Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Fecanyddol Defnyddio’ch gwybodaeth sy’n seiliedig ar waith i ennill credydau tuag at gymhwyster Addysg Uwch

Y Coleg

2E4 V

HNC Peirianneg Offeryniaeth Lefel 4 Dwy flynedd gyntaf gradd rhan-amser. Wedi’i anelu at bobl sy’n gweithio yn, neu â diddordeb mewn offeryniaeth.

Y Coleg

Mercher

21-Medi-11

09:00-18:00 30

670.00

670.00

N01 V

HNC Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu Lefel 4 Dwy flynedd gyntaf gradd rhan-amser

Y Coleg

Mercher

21-Medi-11

09:00-18:00 30

670.00

670.00

2E5 V

HNC Peirianneg Systemau Pŵer Lefel 4 Blwyddyn gyntaf gradd dwy flynedd rhan-amser. Wedi’i anelu at bobl sy’n gweithio yn y diwydiant trydanol

Y Coleg

Mercher

21-Medi-11

09:00-18:00 30

670.00

670.00

TGAU Saesneg Y Coleg Cwrs canolradd ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion TGAU Saesneg (CC) Y Coleg Cwrs canolradd ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion TGAU Seicoleg Ar gyfer ymgeiswyr sydd Y Coleg â diddordeb mewn seicoleg. Does dim angen astudiaeth flaenorol yn y maes hwn. Mae hwn yn gwrs delfrydol i rai sydd am symud ymlaen i Safon Uwch neu debyg

Mercher

21-Medi-11

17:00-19:30 30

145.00

94.00

Mercher

21-Medi-11

12:30-15:00 30

145.00

94.00

Mawrth

13-Medi-11

18:00-20:00 30

145.00

94.00

6S2 V

TGAU Gwyddoniaeth

Y Coleg

Iau

15-Medi-11

18:00-20:00 30

145.00

94.00

C37 V

TGAU Gwyddoniaeth Gweithdai wedi’u hanelu at ymgeiswyr sy’n ail-sefyll

Y Coleg

Mercher

14-Medi-11

13:30-16:00 30

145.00

94.00

C53 V

TGAU Mathemateg (CC) Gweithdai wedi’u Y Coleg hanelu at ymgeiswyr sy’n ail-sefyll

Mercher

14-Medi-11

18:00-20:00 30

145.00

94.00

C35 V

TGAU Mathemateg (CC) Gweithdai wedi’u Y Coleg hanelu at ymgeiswyr sy’n ail-sefyll

Llun Mawrth Mercher Iau

12-Medi-11 13-Medi-11 14-Medi-11 15-Medi-11

11:00-13:00 12.30-14:30 11:00-13:00 11:00-13:00

30 30 30 30

145.00

94.00

Mawrth

20-Medi-11

10.00-16.30 30

670.00

670.00

TGAU C52 V C34 V C55 V

Mercher

Iechyd a Gofal N73 V

BA Astudiaethau Plentyndod Lefel 6 Addas ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sector sydd am ymestyn a gwella eu gwybodaeth

Y Coleg


Rhif Adnabod Marchnata R08 V

Teitl y Cwrs

Lleoliad

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Lefel 6 Yn dilyn ymlaen o BA Astudiaethau Plentyndod. Yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sector sydd am gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau academaidd drwy ymchwil

Y Coleg

Mawrth

Y22

Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (CYP) Ar gyfer nyrsys ym mhob maes sydd am ddiweddaru eu sgiliau academaidd. Bydd gennych rywfaint neu’r holl gyfrifoldeb yn eich gweithle

Seiliedig ar Waith

Y23

Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (CYP) Hyrwyddo a datblygu sgiliau arwain rheolwyr

B56

B55

E92

83V V

B46

B47

E93

E94

C14

Wyth- Cost nosau 30

12-13 Consesiwn

670.00

670.00

Yn ôl y galw

166.00

166.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

354.00

354.00

Diploma Lefel 2 ar gyfer Gofal, Addysg a Datblygiad Plant Ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio neu sy’n anelu at weithio dan oruchwyliaeth

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

145.00

145.00

Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Addysg a Datblygiad Plant Ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio neu’n anelu at weithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

166.00

166.00

Diploma Lefel 5 ar gyfer Gofal, Addysg a Seiliedig Datblygiad Plant Ar gyfer uwch ar Waith ymarferwyr, dirprwy reolwyr a rheolwyr cynorthwyol sy’n gweithio mewn lleoliadau FDA Lefel 4 Astudiaethau Plentyndod Y Coleg Cymhwyster sy’n seiliedig ar waith ar gyfer pobl a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau academaidd

Yn ôl y galw

354.00

354.00

21-Medi-11 09:30-17:00 30

670.00

670.00

Mercher

20-Medi-11

Amser

Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio, neu’n anelu at weithio Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

145.00

145.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

166.00

166.00

Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Ar gyfer uwch ymarferwyr, dirprwy reolwyr a rheolwyr cynorthwyol sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Ar gyfer rhai sy’n gweithio mewn gofal iechyd gyda rhywfaint o wybodaeth a sgiliau yn y diwydiant

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

354.00

354.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

145.00

145.00

Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Seiliedig Iechyd Ar gyfer rhai sy’n gweithio mewn ar Waith gofal iechyd gyda llawer iawn o sgiliau a gwybodaeth technegol

Yn ôl y galw

166.00

166.00


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Wythnosau

Cost

Consesiwn

6Q3

Diploma Lefel 3 Uned Gofal Plant yn y Cartref Cymhwyster ar gyfer gofalwyr plant rhwng 0-16 oed yn y cartref

Seiliedig ar Waith

4

102.00

102.00

5P9

Tystysgrif Lefel 3 Iechyd Meddwl Pobl Hŷn Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar brofiadau gwaith a bywyd blaenorol

Y Coleg

21-Medi-11 09:00-16:00 2

260.00

260.00

A02

Diploma NVQ 2 mewn Gwaith Chwarae Yn addas ar gyfer gweithwyr chwarae sy’n gweithio o dan oruchwyliaeth

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

A05

Diploma NVQ 3 Gwaith Chwarae Yn addas ar gyfer gweithwyr chwarae gyda chyfrifoldebau goruchwylio

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

H69

OCN Sgiliau Astudio ar gyfer Iechyd Dysgu sgiliau sylfaenol defnyddiol i ddechrau astudio academaidd

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

8

38.00

38.00

Pasbort Diogelwch CCNSG (2 ddydd) Pasbort diogelwch safle diwydiant adeiladu peirianyddol. Y pris yn ddibynnol ar y niferoedd

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

96.00 192.00

96.00 192.00

Pasbort Diogelwch CCNSG (1 dydd) Cwrs gloywi 1 dydd i adnewyddu’r dystysgrif CCNSG bresennol. Y pris yn ddibynnol ar y niferoedd

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

48.00 96.00

48.00 96.00

Goruchwylwyr Safle CCNSG Cwrs gloywi 1 dydd ar gyfer goruchwylwyr i adnewyddu’r dystysgrif CCNSG bresennol. Y pris yn ddibynnol ar y niferoedd

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

48.00 96.00

48.00 96.00

25J

Prawf CSCS Iechyd a Diogelwch 13 prawf i weithwyr adeiladu o hyfforddeion i reolwyr

Y Coleg

Yn ôl y galw

1

33.00

33.00

7N3 7N2

Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng Cwrs Y Coleg sylfaenol byr i ddelio â sefyllfaoedd brys

Gwener Gwener

21-Hyd-11 13-Ion-12

09:00-16:00 1 09:00-16:00 1

54.00 54.00

54.00 54.00

2G1 2G2 2G3

Cwrs Gloywi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i weithwyr

Y Coleg

Gwener Mawrth Llun

17-Ion-12 09:00-16:00 2 09-Rhag09:00-16:00 2 11 09:00-16:00 2 19-Medi-11

106.00 106.00 106.00

106.00 106.00 106.00

7S9 8S1 7Y7

Diweddariad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith – HSE (Cwrs gloywi blynyddol) Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i weithwyr.

Y Coleg

Mercher Gwener Gwener

07-Rhag11 24-Chwe12 22-Meh-12

81.00 81.00 81.00

81.00 81.00 81.00

2G6 2G7 2G5

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith HSE (Llawn) Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i bobl sydd â chyfrifoldeb iechyd a diogelwch

Y Coleg

Mawrth Llun Iau

28-Chwe09:00-16:00 3 11 09:00-16:00 3 14-Mai-12 09:00-16:00 3 06-Medi-11

121.00 121.00 121.00

121.00 121.00 121.00

05H 03H 4D6 8D5 04H L05

Rheoli’n Ddiogel IOSH Yn darparu rheolwyr a goruchwylwyr gyda dealltwriaeth o reolaeth iechyd a diogelwch llwyddiannus

Y Coleg

Iau Iau Iau Iau Iau Iau

19-Ion-12 08-Maw-12 03-Mai-12 21-Meh-12 08-Medi-11 03-Tach11

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

4 4 4 4 4 4

289.00 289.00 289.00 289.00 289.00 289.00

289.00 289.00 289.00 289.00 289.00 289.00

09B

Gweithio’n Ddiogel IOSH Gwella ymwybyddiaeth gweithwyr o’r peryglon sy’n gysylltiedig â’u gwaith

Y Coleg

Iau

16-Chwe12

09:00-16:00 1

145.00

145.00

76K L49 X87

Tystysgrif Lefel 3 Iechyd a Diogelwch (NEBOSH) Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i bobl sydd â chyfrifoldebau iechyd a diogelwch

Y Coleg

Mercher Mercher Mercher

07-Medi-11 09:00-17:00 12 11-Ion-12 09:00-17:00 12 18-Ebr-12 09:00-17:00 12

950.00 950.00 950.00

950.00 950.00 950.00

Iechyd a Gofal Parhad ...

Iechyd a Diogelwch 5G9

5G8

6G2

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

Yn ôl y galw Mercher

10:00-13:00 1 10:00-13:00 1 10:00-13:00 1


Rhif Teitl y Cwrs Lleoliad Adnabod Marchnata L50 NVQ 3 Iechyd a Diogelwch Seiliedig Galwedigaethol – Dysgu yn y Gwaith ar Waith Ar gyfer goruchwylwyr ac arweinwyr tîm gyda chyfrifoldebau iechyd a diogelwch 9N3

Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol Yn addas ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch

Garddwriaeth

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos Yn ôl y galw

Seiliedig ar Waith

Amser

Wythnosau

Cost

14-15 Consesiwn

21

166.00

166.00

Yn ôl y galw

1520.00 1520.00

31I V

OCN 1 Garddio a Defnyddio Planhigion – Rhan 1 Yn addas ar gyfer garddwyr hunan-gyflogedig ac amaturiaid sy’n awyddus i ddysgu mwy am arferion garddio a theori

Y Coleg

Mawrth

13-Medi-11

09:00-15:00

33

235.00

153.00

30I V

OCN 1 Garddio a Defnyddio Planhigion – Rhan 2 Dilyniant o Ran 1, neu ar gyfer garddwyr gyda gwybodaeth sylweddol

Y Coleg

Iau

15-Medi-11

09:00-15:00

33

235.00

153.00

E75

Arholiad Cyffredinol RHS mewn Garddwriaeth Mae’r dystysgrif hon a gydnabyddir yn genedlaethol yn seiliedig ar ddarlith, wedi’i hategu gan weithgareddau ymarferol ac arddangosiadau yn achlysurol

Y Coleg

Gwener

23-Medi-11

09:00-15:00

30

209.00

209.00

Mawrth Llun Gwener Llun Gwener LlunGwene

20-Medi-11 31-Hyd-11 20-Ion-12 27-Chwe-12 20-Ebr-12 16-Gorff-12

09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00

5 5 5 5 5 1

404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00

404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00

Lletygarwch ac Arlwyo 02T L06 L07 L08 P21 P22

Dyfarniad Lefel 2 Goruchwyliwr Drws Cymhwyster SIA gorfodol ar gyfer pob goruchwyliwr drws

Y Coleg

A46

Diploma NVQ 2 Gwasanaeth Bwyd Datblygu sgiliau gwasanaeth bwyd ar gyfer y diwydiant lletygarwch

Y Coleg

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

A47

Diploma NVQ 2 Gwasanaeth Diodydd Ennill y sgiliau a’r cymhwyster angenrheidiol i weithio fel person bar

Y Coleg

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

9P4 V

Diploma NVQ Lefel 2 Coginio ProffesiY Coleg ynol Cymhwyster diwydiant safonol ar gyfer cogyddion. Mae cwblhau yn cymryd 18 mis Diploma NVQ Lefel 3 Coginio Y Coleg Proffesiynol Ar gyfer cogyddion proffesiynol sy’n gweithio mewn sefyllfa addas sydd wedi cyflawni lefel 2 (yn cynnwys llwybr patisserie). (Un flwyddyn yn unig 2011-12)

Llun

12-Medi-11

12:00-18.00

34

263.00

171.00

Llun/ Mercher

12-Medi-11

09:00-15:00

34

263.00

171.00

Diploma Lefel 3 mewn Lletygarwch a Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth (7250-01) QCF NVQ I’r rhai sydd wedi gweithio yn y diwydiant lletygarwch ers peth amser – mae gennych ddigon o brofiad ac efallai’n goruchwylio eraill yn barod. Asesiadau’n seiliedig ar waith a theori yn y Coleg Dyfarniad Lefel 2 Deiliaid Trwydded Bersonol Hanfodol i ddeiliaid trwydded neu ddarpar ddeiliaid trwydded

Seiliedig ar waith

Mawrth

166.00

166.00

Y Coleg

Llun Mawrth Mawrth Llun Llun Llun Llun

145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00

145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00

1Q2 V

E95

34W 35W 36W 37W 1G3 1G2 91B 38T

09.00-12.00

03-Hyd-11 06-Rhag-11 07-Chwe-12 16-Ebr-12 30-Ebr-12 11-Meh-12 09-Gorff-12 Yn ôl y galw

09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-16:00 09:00-17:00

1 1 1 1 1 1 1 1


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

Amser

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

9P4

Seiliedig ar Waith

Llun/ Mawrth

12-Medi-11

12:00-18:00

34

145.00

145.00

Lletygarwch ac Arlwyo Parhad Diploma NVQ Lefel 2 Coginio Proffesiynol Cymhwyster diwydiant safonol ar gyfer pen-cogyddion a chogyddion

Lletygarwch ac Arlwyo - Diogelwch Bwyd 1A9 1A3 1A7 1A6 1A8 1A5 1A4 1A2 1A1 0A9

Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Cyflwyniad sylfaenol i hylendid ar gyfer unrhyw un sy’n trin bwyd

Y Coleg

Mawrth Llun Gwener Iau Mawrth Mawrth Gwener Mawrth Gwener Llun

06-Medi-11 17-Hyd-11 18-Tach-11 15-Rhag-11 10-Ion-12 21-Chwe-12 09-Maw-12 01-Mai-12 15-Meh-12 25-Meh-1

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

G40 1E6 34F 33F 54C

Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Ar gyfer goruchwylwyr sy’n gweithio yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo

Y Coleg

Iau Iau Mawrth Mawrth Mawrth

22-Medi-11 01-Maw-12 08-Tach-11 10-Ion-12 01-Mai-12

17:00-20:30 17:00-20:30 17:00-20:30 17:00-20:30 17:00-20:30

1 5 5 5 5

161.00 161.00 161.00 161.00 161.00

161.00 161.00 161.00 161.00 161.00

2A9

Lefel 4 Rheoli Diogelwch Bwyd Y Coleg Ar gyfer rheolwyr lletygarwch ac arlwyo

Llun

09-Ion-12

09:00-16:00

10

686.00

686.00

Astudiaethau Tir 1Y6 V

Gradd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid Y Coleg Ar gyfer pobl sydd am symud ymlaen i gymhwyster Addysg Uwch mewn rheoli anifeiliaid, gan symud ymlaen o gwrs Lefel 3 neu o waith neu astudiaeth arall

Gwener

23-Medi-11

09:00-17:00

30

670.00

670.00

5Q2 V

OCN Gofal Ceffylau Cwrs Sylfaenol mewn marchogaeth a gofal ceffylau sydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer arholiadau BHS

Y Coleg

Mawrth

13-Medi-11

10:00-15:00

33

219.00

219.00

Ieithoedd C39 V

OCN Lefel 1 Cymraeg Cwrs iaith ymarferol i ddechreuwyr

Y Coleg

Mercher

14-Medi-11

12:00-13:00

30

86.00

56.00

C41 V

OCN Lefel 2 Cymraeg Cwrs iaith ymarferol ar gyfer dysgwyr canolradd

Y Coleg

Mawrth

13-Medi-11

11:00-13:00

30

145.00

94.00

5J5 V

OCN Lefel 3 Cymraeg Cwrs iaith ymarferol ar gyfer dysgwyr uwch

Y Coleg

Mawrth

13-Medi-11

11:00-13:00

30

145.00

94.00

Dyddiadau i’r

Dyddiadur

Diwrnodau/Nosweithiau Agored

Awst 19 2011 Dydd Gwener 11yb-3yp Tachwedd 15 2011 Dydd Mawrth 5yp-8yh Mawrth 7 2012 Dydd Mercher 5yp-8yh Mai 8 2012 Dydd Mawrth 5yp-7yh

(Diwrnod Agored Addysg Uwch)


Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

Lleoliad

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

4G3 V

Tystysgrif City & Guilds CAD 3D (7579-01) Lefel 1 Cwrs City & Guilds. Dysgu hanfodion modelu paramedrig

MITEC

Llun

Yn ôl y galw

11C V

Tystysgrif City & Guilds CAD 2D (7579-02) Lefel 2 Cwrs City & Guilds. Dysgu hanfodion CAD o ddechreuwyr i ganolradd

MITEC

Technegau FRP Uwch a Thrwytho Resin

MITEC

OCN Atgyweirio Cychod a Chynnal a Chadw Injans Mae’r cwrs yn cynnwys sgiliau atgyweirio cychod pren a GRP a chynnal a chadw peiriannau morol dros dair bloc wyth wythnos

MITEC

Morol - Adeiladu Cychod

6G5 E94 V

6G3

Amser

16-17

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

30

235.00

235.00

Llun

26-Medi-11 18:00-20:00 30

235.00

235.00

209.00

209.00

Llun

Yn ôl y 09:00-17:00 1 galw 26-Medi-11 18:00-20:00 24

118.00

77.00

Cyflwyniad i CAD/AutoCAD Cyflwyniad i ddefnyddio cyfrifiadur ar gyfer gwaith dylunio Cyflwyniad i Beiriannu CNC Dysgu sut i beiriannu siâp 3D o ddyluniad AutoCAD

MITEC

Yn ôl y galw

09:00-17:00 1

145.00

145.00

MITEC

09:00-17:00 1

263.00

263.00

Cyflwyniad i Weldio Pob fath o weldio a sodro, gyda phwyslais arbennig ar gymwysiadau morol

MITEC

Yn ôl y galw

26-Medi-11 18:00-20:00 8 18:00-20:00

209.00

209.00

6G8

Cyflwyniad i Weithio gyda gwydr ffibr Dysgu hanfodion gweithio gyda phlastigau ffibr wedi’u hatgyfnerthu. Yn cwmpasu epocsi a resin polyester

MITEC

Yn ôl y galw

09.00-17.00 1

209.00

209.00

7G6

Dylunio Cynhyrchu offset a phatrymau o linluniadau

MITEC

Yn ôl y galw

09:00-17:00 1

375.00

375.00

7G4

Trwsio Cychod GRP/FRP Trwsio cychod gwydr ffibr

MITEC

Yn ôl y galw

09:00-17:00 1

209.00

209.00

7G7

Llunio a Lamineiddio Bwrdd Syrffio Gwneud eich bwrdd eich hun, siapio a dysgu sut i lamineiddio

MITEC

Yn ôl y galw

09:00-17:00 1

520.00

520.00

6G7 7G1 9N4

Morol - Arfordir

Llun

23I

OCN 3 WOW Morfilod (Wildlife Observer Y Coleg Wales) Dysgu sut i adnabod, arsylwi a chofnodi gwahanol fathau o forfilod (llamhidyddion, dolffiniaid, morfilod ac ati). Yn seiliedig yn yr ystafell ddosbarth, ar glogwyni a glannau

MawrthIau

23-Awst11

09:30-15:30 1

95.00

95.00

3N4 A84

OCN WOW Morloi Cwrs arbennig Sir Benfro yn astudio bioleg morloi yn ogystal â sut i adnabod, monitro a chofnodi. Yn seiliedig yn yr ystafell ddosbarth ac ar yr arfordir

Y Coleg

MawrthIau LlunMercher

06-Medi-11 09:00-16:00 1 24-Hyd-11 09:00-16:00 1

95.00

95.00

95.00

95.00

4M8

OCN 1 WOW Bywyd Morol Bioleg glan môr, samplo,adnabod a chofnodi. Un diwrnod ar lannau creigiog ac un diwrnod ar y traeth yn defnyddio rhwydi. Gweld beth sy’n nofio o gwmpas bysedd eich traed! Gallwch nofio o gwmpas fynychu diwrnodau unigol

Y Coleg

LlunMawrth

15-Awst11

09:00-17:00 1

35.00

35.00

Yn ôl y galw

09:00-17:00 1

263.00

263.00

Môr - Peirianneg 6G9

Trydan Forol – folt 12/24 Deall y gofynion ar gyfer safonau RCD ac ISO. Tystysgrif MITEC

MITEC


Gwasanaethau ar gyfer

Busnes neu Bleser Cyfarfodydd a Chynadleddau

Siop Goffi Ar agor yn ystod y tymor Dydd Llun - Dydd Gwener, 11yb-1.30yp • Coffi Arbenigol • Cacennau Cartref • Cinio Ysgafn 01437 753 165 www.pembs.ac.uk/eat

Lleoliad hyblyg, fforddiadwy ar gyfer 4 - 220 o bobl. Dewis o ystafelloedd: • Ystafelloedd dosbarth • Theatrau • Ystafell Fwrdd • Fideo-gynadledda Bwyty, Bar a Siop Goffi Parcio di-dâl

01437 753 175

www.pembs.ac.uk/conference

Trin Gwallt a Harddwch Ar agor yn ystod y tymor ac ar adegau yn ystod y gwyliau. • Toriadau • Pyrmiau • Lliwiau Triniaethau Harddwch yn cynnwys: • Colur • Triniaeth y Dwylo • Lliwio Blew’r Llygaid • Tynnu Blew • Triniaeth y Traed • Triniaethau’r Croen

01437 753 164

www.pembs.ac.uk/salons

Therapïau Holistig Ar agor yn ystod y tymor ac ar adegau yn ystod y gwyliau. Ystod o therapïau cyfannol yn cynnwys: • Tylino Pen Indiaidd • Tylino Swedaidd • Aromatherapi • Adweitheg

01437 753 164

www.pembs.ac.uk/salons


18-19

Meithrinfa Ddydd Brightstart Amgylchedd bywiog, diogel a gofalgar ar gyfer 0-7 oed. Ar agor i’r cyhoedd

01437 753 153

Bwyty’r Academi

• Lletygarwch werth ardderchog yn ystod y tymor • Wedi’i weini a’i gynhyrchu gan ein myfyrwyr arlwyo • Cinio tri chwrs hamddenol ar ddydd Gwener • Cinio pedwar cwrs yn cynnwys digwyddiadau thema ar ddydd Iau

01437 753 165 www.pembs.ac.uk/eat

Busnes neu Bleser

www.pembs.ac.uk/brightstart

Gwasanaethau ar gyfer


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Môr - Peirianneg

Lleoliad

1G9 1G7

Cwrs Injans wedi’i gymeradwyo gan MCA (4 diwrnod) Cwrs uwch. Mae’n ofyniad i rai cychod bach masnachol (MGN280)

MITEC

26I 25I

Cynnal a Chadw Injans Diesel RYA Cynnal a Chadw a gwneud diagnosis o’r injan diesel yn eich cwch

MITEC

6G6

Sgiper Dydd RYA (Dwys) Ar y Lan Cwrs lefel mynediad yn cynnwys pob agwedd ar fordwyo a morwriaeth

MITEC

3B3

Mordwyo Sylfaenol a Diogelwch RYA Cyflwyniad i gychod, mordwyo a diogelwch ar y dŵr. Dim arholiad

MITEC

M39

Sgiper Dydd RYA Ar y Lan Cwrs lefel mynediad yn cynnwys pob agwedd ar fordwyo a morwriaeth

E95 E98 E99

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

Yn ôl y galw 09:00-17:00 1 Yn ôl y galw 09:00-17:00 1

482.00 482.00

05-Tach-11 09:00-18:00 1 28-Ebr-12 09:00-18:00 1

145.00 145.00 145.00 145.00

Yn ôl y galw 09:00-18:00 1

263.00

263.00

Sadwrn/ Sul

Yn ôl y galw 09:00-18:00 1

155.00

155.00

MITEC

Llun

26-Medi-11 18:00-20:00 24

263.00

263.00

Tystysgrif Radio Amrediad Byr RYA (GMDSS) (yn cynnwys ffi’r drwydded) Cwrs newydd radio DSC yn arwain at y dystysgrif RYA/MCA

MITEC

Sadwrn Sadwrn Sadwrn

Yn ôl y galw 09:00-18:00 1 15-Hyd-11 09:00-18:00 1 Yn ôl y galw 09:00-18:00 1

126.00 126.00 126.00

126.00 126.00 126.00

24I

Sgiper Arfordirol a Llongfeistr RYA Ar y Lan Cwrs uwch mewn mordwyo a meteoroleg. Yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ymgeiswyr cwchfeistr

MITEC

Mawrth

27-Medi-11 18:00-20:00 24

263.00

263.00

7G3

Cwrs RYA Theori Llongfeistr y Môr a Sêr-lywio Dysgu sut i lywio wrth yr haul a’r sêr. Hefyd yn cynnwys cynllunio taith fôr

MITEC

Mercher 28-Medi-11 18:00-20:00 24

273.00

273.00

1G4

NVQ 2 Gweithrediadau Porthladd Y Coleg Ar gyfer gweithwyr sy’n gweithio mewn amgylchedd porthladd

Yn ôl y galw

18

145.00

145.00

4W7

Technegau Goroesiad Personol STCW 95 Cyflwyniad i offer achub bywyd a’r technegau a ddefnyddir i oroesi os yn ymwneud ag argyfwng yn y môr. Mae rhan o’r cwrs yn cael ei wneud mewn pwll nofio ac mae’n cynnwys gweithgarwch corfforol egnïol

MITEC

Yn ôl y galw

1

180.00

180.00

4W6

Diogelwch Personol ac Ymateb Cymdeithasol STCW 95 Cyflwyniad i fywyd ar fwrdd llong fasnach. Yn cynnwys diogelwch personol sylfaenol a’ch cyfrifoldebau i atal damweiniau ar fwrdd y llong

MITEC

Yn ôl y galw

1

95.00

95.00

4W5

Cymorth Cyntaf Elfennol STCW 95 MITEC Cwrs rhagarweiniol sy’n canolbwyntio ar y camau union i’w cymryd pan yn dod ar draws damwain neu argyfwng meddygol ar y bwrdd

Yn ôl y galw

1

105.00

105.00

1G5

NVQ 3 Goruchwylio Gweithrediadau Porthladd Ar gyfer goruchwylwyr ac arweinwyr tîm sy’n gweithio mewn amgylchedd porthladd

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

Morol – Porthladd

Y Coleg

Sadwrn Sadwrn

482.00 482.00


20-21

Rhif Adnabod Marchnata

Teitl y Cwrs

D49

Cyflyru Aer ar gyfer Cerbydau Modur Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar drin nwy fflẅorinedig yn unol â Rheoliadau Ewropeaidd

Cerbydau Modur

Swyddfa a Chyfrifiadura Lefel 1

Lleoliad

Diwrnod yr Dyddiad Wythnos Dechrau

Y Coleg

Yn ôl y galw

Amser

Wyth- Cost nosau

Consesiwn

1

140.00

140.00

B02 B41 V

Dyfarniad Lefel 1 Hanfodion Sgiliau Defnyddwyr TG Cyflwyniad i’r rhyngrwyd ac e-bost, trefnu ffeiliau a thermau cyfrifiadurol a chyfeiriadau

MITEC Y Coleg

Llun Mawrth

26-Medi-11 17:30-20:30 6 27-Medi-11 17:30-20:30 6

59.00 59.00

38.00 38.00

D47 V

Tystysgrif Level 1 ITQ Sgiliau Defnyddwyr TG Yn cynnwys prosesu geiriau, cronfeydd data a phecynnau cyffredin eraill

Y Coleg

Iau

22-Medi-11 18:00-20:30 26 (Modiwlau yn ôl y galw)

59.00

38.00

47G V

OCN Lefel 1 Dylunio Tudalennau Gwe Datblygu’r sgiliau technegol a dylunio angenrheidiol i gynhyrchu gwefan

Y Coleg

Mercher

28-Medi-11 18:00-20:30 6

59.00

38.00

MITEC Y Coleg

Llun Mawrth

14-Tach-11 17:30-20:30 27 15-Tach-11 17:30-20:30 27

118.00 118.00

77.00 77.00

Y Coleg

Iau

22-Medi-11 18:00-20:30 32 (Modiwlau yn ôl y galw)

210.00

210.00

18-Ion-12

59.00

38.00

Swyddfa a Chyfrifiadura Lefel 2 B03 B42 V

D40

15L V

Tystysgrif Lefel 2 Ychwanegol Sgiliau Defnyddwyr TG Datblygu sgiliau prosesu geiriau, PowerPoint, taenlenni a chronfeydd data ymhellach Tystysgrif Lefel 2 ITQ Sgiliau Defnyddwyr TG Yn cynnwys prosesu geiriau, cronfeydd data a phecynnau cyffredin eraill OCN Lefel 2 Dylunio Tudalennau Gwe Datblygu’r sgiliau technegol a dylunio angenrheidiol i gynhyrchu gwefan

Swyddfa a Chyfrifiadura Lefel 3

Y Coleg Mercher

18:00-20:30 6

D48

Dyfarniad Lefel 3 ITQ Sgiliau Defnyddwyr TG Yn cynnwys prosesu geiriau, cronfeydd data a phecynnau cyffredin eraill

Y Coleg

Iau

22-Medi-11 18:00-20:30 24 (Modiwlau yn ôl y galw)

131.00

131.00

48H V

OCN Lefel 3 Dylunio Tudalennau Gwe Dadansoddi, datblygu, cynhyrchu a chyhoeddi gwefan weithredol

Y Coleg

Mercher

07-Maw-12 18:00-20:30 6

59.00

38.00

Iau

22-Medi-11 12.00-20.30 30

670.00

670.00

Swyddfa a Chyfrifiadura Arbenigol E87 V

HNC Cyfrifiadura Dyma blwyddyn gyntaf Y Coleg cwrs HNC dwy flynedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r wobr hon wedi’i chynllunio i roi hyfforddiant academaidd a thechnegydd i ymgeiswyr yn arwain at y sgiliau sydd angen i ddylunio, gweithredu a chefnogi systemau TG mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau

Ffotograffiaeth 01S 52L V 61L 15L V 18A V

OCN 1 Ffotograffiaeth Ddigidol Adnabod rhannau o’r camera, creu a golygu lluniau gan ddefnyddio dewis o bynciau OCN 2 Ffotograffiaeth Ddigidol Archwilio amrywiaeth o themâu drwy gyfres o ffotograffau

Y Coleg

Mercher Iau

28-Medi-11 18:00-19:30 10 29-Medi-11 18:00-19:30 10

59.00 59.00

38.00 38.00

Y Coleg

Mercher Iau

11-Ion-12 12-Ion-12

18:00-19:30 10 18:00-20:30 6

59.00 59.00

38.00 38.00

OCN 3 Ffotograffiaeth Ddigidol Dysgu sut i ddefnyddio eglurdeb, meddalwedd delweddu, golau ac amser datguddio yn effeithiol

Y Coleg

Mercher

18-Ebr-12

18:00-19:30 10

59.00

38.00


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

Cost

Consesiwn

C33 5J8 V

Tystysgrif 7302 Cyflwyno’r Dysgu Hyfforddiant cychwynnol i ddarpar athrawon ar gyfer addysg oedolion

Y Coleg

Iau Iau

22-Medi-11 13:00-18:00 10 12-Ion-12 18:00-21:00 17

182.00 182.00

182.00 182.00

43K

Dyfarniad Lefel 4 (V1) Sicrhau Ansawdd Y Coleg Mewnol Prosesau ac Arfer Asesu Ar gyfer y rhai sy’n cynnal ansawdd yr asesu o fewn sefydliad neu ganolfan asesu

Yn ôl y galw

50

354.00

354.00

42N

Dyfarniad/Tystysgrif Aseswr (A1) Ar gyfer pobl sydd â chyfrifoldeb am asesu dysgwyr sy’n oedolion

Y Coleg

Yn ôl y galw

50

166.00

166.00

03P

Asesu Perfformiad Ymgeiswyr A2 Ar gyfer y rhai sy’n asesu dysgwyr sy’n oedolion trwy arsylwi yn unig

Y Coleg

Yn ôl y galw

50

380.00

380.00

37K

NVQ 3 Dysgu a Datblygu Yn addas ar gyfer pobl sy’n asesu dysgwyr NVQ

Y Coleg

Yn ôl y galw

18

166.00

166.00

74S

NVQ 4 Dysgu a Datblygu Yn addas ar gyfer pobl sydd angen cymhwyster hyfforddiant

Y Coleg

Yn ôl y galw

18

354.00

354.00

85C V

Tystysgrif Ôl-raddedig Cyffredinol mewn Addysg (TAR) Cwrs 2 flynedd ar gyfer pobl sy’n dysgu neu am ddysgu oedolion

Y Coleg

A08

Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi’r Addysgu a’r Dysgu mewn Ysgolion Ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn ysgol ac am gael cymhwyster sy’n profi eich sgiliau ac yn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa

E41

7Y8 C10 D51

Addysgu ac Arweiniad

Llun

Amser

Wythnosau

19-Medi-11 13:00-18:00 30

1680.00 1680.00

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

145.00

145.00

Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Wedi’i anelu at y rhai sydd â phrofiad sylweddol fel gweithiwr cymorth ysgol ac yn dymuno symud ymlaen i rôl fwy arbenigol

Seiliedig ar Waith

Yn ôl y galw

166.00

166.00

Sgiliau Hyfforddiant ac Ymarfer (Tystysgrif Hyfforddwr Proffesiynol) Dysgu sut i fod yn hyfforddwr effeithio, diddorol ac ysgogol

Y Coleg

30-Medi-11 09:00-16:00 3 03-Chwe09:00-16:00 3 11-Mai-12 09:00-16:00 3

263.00 263.00 263.00

263.00 263.00 263.00

Gwener Gwener Gwener


22-23

9

13

3 75 p 37 ste 4 1 uk/ 0 h .ac. c alw mbs g – .pe w i w dd ww e l h ol gae d ne ar u d ym Dyd c s wr r Un c t ich Meis e ch dau w b a he rthi c Ar sba Do


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Diwrnod Dyddiad yr Dechrau Wythnos

Amser

Wythnosau

Cost

Consesiwn

B36 E88 B33 B39 B34 D24 D25 E89 D23 B32 D52 D53 E90 E91 B38

OCN Gwneud Cardiau Gwneud cardiau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau

Canolfan Bloomfield Neuadd Bentref Rosemarket Neuadd Cilgeti Neuadd Gymunedol Amroth Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol) Canolfan Bloomfield Neuadd Cilgeti Neuadd Bentref Rosemarket Neuadd Gymunedol Amorth Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol) Canolfan Bloomfield Neuadd Cilgeti Neuadd Bentref Rosemarket Neuadd Gymunedol Amorth Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol)

Llun Mercher Mawrth Iau Gwener Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Llun Mawrth Mercher Iau Gwener

26-Medi-11 28-Medi-11 27-Medi-11 29-Medi-11 30-Medi-11 16-Ion-12 17-Ion-12 18-Ion-12 19-Ion-12 20-Ion-12 23-Ebr-12 24-Ebr-12 25-Ebr-12 26-Ebr-12 27-Ebr-12

13:30-15:30 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:30-12:30 13:30-15:30 10.00-12.00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:30-12:30 13:30-15:30 10.00-12.00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:30-12:30

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

B18 D93 B27 D94

OCN Crefft Papur Gwneud cardiau cyfarch a bocsys anrhegion ar gyfer achlysuron arbennig

Neuadd Bentref Roch Y Coleg Y Coleg Neuadd Bentref Roch

Mercher Mawrth Mawrth Mercher

28-Medi-11 17-Ion-12 24-Ebr-12 25-Ebr-12

18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00

8 8 8 8

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

B07 D97

OCN Llyfr Lloffion Y Coleg Dysgu hanfodion yr Neuadd Bentref Roch hobi pleserus hon a sut i wella’r ffotograffau a drysorir gennych

Mawrth Mercher

27-Medi-11 18-Ion-12

18:00-20:00 8 18:00-20:00 8

30.00 30.00

30.00 30.00

10:00-12:00 8 8 10:00-12:00 8 10:00-12:00 8 10:00-12:00 8 13:00-15:00 8 10.00-12.00 8 12.30-14.30

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

13:00-15:00 8 13:00-15:00 8 13:00-15:00 8

30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00

CAMU YMLAEN - Celf a Chrefft

Cyfrifiadura D14 D69 D15 D13 D70 D66 D77

OCN Defnyddio eich Cyfrifiadur i fod yn Greadigol Cwrs wedi’i anelu at gynhyrchu gwaith at bwrpas ee:posteri, calendrau, cardiau, bwydlenni, hyd yn oed gwefannau syml

Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Neuadd Treletert Doc Penfro Doc Penfro Neuadd Treletert MITEC (Aberdaugleddau) Neuadd Sant Ioan

Gwener

30-Medi-11

Mawrth Iau Iau Mawrth Gwener Iau

17-Ion-12 19-Ion-12 19-Ion-12 24-Ebr-12 20-Ion-12 26-Ebr-12

D75 D22 D21

OCN Cardiau a Labeli Post Creu cardiau gan ddefnyddio TG a dysgu sut i bostgyfuno a chreu labeli

Neuadd Treletert Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Doc Penfro

Mercher Mawrth

28-Medi-11 17-Ion-12

Iau

26-Ebr-12

D76

Prosiectau Cyhoeddi Tŷ Sefydliad y Merched (HwlfPen Ddesg Dysgu sut i fordd) greu cardiau, calendrau, cylchlythyrau ac ati

Gwener

27-Ebr-12

10:00-12:00 8

30.00

30.00

D86 D84 D20 D85

OCN Dod i Adnabod eich Cyfrifiaduron Cyflwyniad i ddefnyddio cyfrifiaduron. Mae’r cwrs wedi’i anelu at ddechreuwyr

Mawrth

27-Medi-11

Mawrth Iau Mercher

27-Medi-11 29-Medi-11 18-Ion-12

13:00-15:00 8 8 13:00-15:00 8 13:00-15:00 8 13:00-15:00

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Neuadd Treletert Doc Penfro Neuadd Treletert


Rhif Adnabod Marchnata

Diwrnod yr Wythnos

Dyddiad Dechrau

Amser

Wythnosau

Cost

24-25 Consesiwn

Llun Iau Gwener Mawrth Iau Gwener

26-Medi-11 29-Medi-11 30-Medi-11 17-Ion-12 19-Ion-12 20-Ion-12

13:00-15:00 12:30-14:30 10:00-12:00 13:00-15:00 13:00-15:00 10:00-12:00

8 8 8 8 8 8

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Mawrth

24-Ebr-12

13:00-15:00 8

30.00

30.00

Mawrth Iau Iau

24-Ebr-12 26-Ebr-12 26-Ebr-12

10:00-12:00 8 10:00-12:00 8 10.00-12.00 8

30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00

Mawrth Iau Llun Mercher

27-Medi-11 29-Medi-11 16-Ion-12 25-Ebr-12

10:00-12:00 10:00-12:00 13:00-15:00 13:00-15:00

8 8 8 8

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

OCN Postgyfuno a Labeli MITEC (Aberdaugleddau) Dysgu sut i bostgyfuno a chreu labeli

Gwener

27-Ebr-12

10:00-12:00 8

30.00

30.00

OCN Graffeg a Gosod yn Neuadd Treletert Microsoft Word Dysgu sut i greu posteri, taflenni ac ati OCN Prosesu Geiriau Doc Penfro Canolradd Dysgu rhai o agweddau fwy technegol Microsoft Word OCN Prosesu Geiriau Doc Penfro Dysgu sut i ddefnyddio swyddogaethau sylfaenol Microsoft Word a gwella eich sgiliau bysellfwrdd

Llun

23-Ebr-12

13:00-15:00 8

30.00

30.00

Iau

29-Medi-11

10:00-12:00 8

30.00

30.00

Iau

19-Ion-12

12:30-14:30 8

30.00

30.00

Teitl y Cwrs

Lleoliad

D88 D89 D87 D71 D74 B24 B25 D73 D72 D19

OCN Defnyddio eich cyfrifiaduri Cyfathrebu Dysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd i chwilio, anfon atodiadau, defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol ac ati

Neuadd Treletert Doc Penfro MITEC (Aberdaugleddau) Neuadd Treletert Doc Penfro Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Neuadd Treletert Doc Penfro Doc Penfro

D64 D67 D65 D68

OCN Defnyddio Microsoft Office Cyflwyniad i ddefnyddio Microsoft Office

D95

D96

D98

D16

Neuadd Treletert Doc Penfro Neuadd Treletert Neuadd Treletert

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith D82 D83 D81

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Cymhwyster Cymorth Cyntaf gwerthfawr at ddefnydd personol gwirfoddol neu gyflogaeth

Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol) Canolfan Bloomfield Y Coleg

Mawrth

27-Medi-11

18:00-20:00 8

30.00

30.00

Mawrth Mawrth

17-Ion-12 24-Ebr-12

18:00-20:00 8 18:00-20:00 8

30.00 30.00

30.00 30.00

Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n trin, paratoi ac yn gweini bwyd. Cwrs undydd. Tystysgrifedig gan CIEH

Canolfan Bloomfield Neuadd Treletert Canolfan Bloomfield Doc Penfro Oriel y Parc (Tyddewi) Canolfan Bloomfield

Llun Llun Llun Llun Llun Llun

03-Hyd-11 31-Hyd-11 06-Chwe-12 05-Maw-12 23-Ebr-12 07-Mai-12

09:00-17:00 09:00-17:00 09.00-17.00 09:00-17:00 09:30-17:30 09:00-17:00

1 1 1 1 1 1

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

OCN Dawnsio Llinell i Ddechreuwyr Cyfle i fwynhau manteision cymdeithasol cymryd rhan mewn dosbarth dawnsio wedi’i drefnu i gerddoriaeth

Neuadd Bentref Steynton

Iau

12-Ion-12

19:30-21:30 8

30.00

30.00

D80 A98 D78 D79

OCN 1 Ffotograffiaeth Ddigidol Dysgu hanfodion tynnu lluniau a’u gosod ar y cyfrifiadur

Y Coleg Neuadd Treletert Y Coleg Neuadd Treletert

Mawrth Iau Mawrth Iau

27-Medi-11 29-Medi-11 24-Ebr-12 26-Ebr-12

18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00

8 8 8 8

30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00

A97 B03

OCN 2 Ffotograffiaeth Ddigidol Dilyniant i’r rhai sydd wedi cwblhau’r cwrs Lefel 1 mewn Ffotograffiaeth Ddigidol

Y Coleg Neuadd Treletert

Mawrth Iau

17-Ion-12 19-Ion-12

18:00-20:00 8 18:00-20:00 8

30.00 30.00

30.00 30.00

Diogelwch Bwyd A90 A92 A89 A91 D07 D06

Dawnsio Llinell B21

Ffotograffiaeth


Rhif Teitl y Cwrs Adnabod Marchnata

Lleoliad

Diwrnod yr Dyddiad Wythnos Dechrau

Amser

B26 D12

OCN Iaith Arwyddion Dysgu sut i ddefnyddio iaith arwyddion yn hyderus gyda cyfarchion a sillafu â bysedd

Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd) Tŷ Sefydliad y Merched (Hwlffordd)

Mercher

18-Ion-12 25-Ebr-12

D90

OCN Cyflwyniad i Iaith Tŷ Sefydliad y Merched Arwyddion Dysgu (Hwlffordd) hanfodion iaith arwyddion

Mercher

Iaith Arwyddion

Mercher

Wythnosau

Cost

Consesiwn

10:00-12:00 8 10:00-12:00 8

30.00 30.00

30.00 30.00

21-Medi-11

10:00-12:00 8

30.00

30.00

CAMU YMLAEN - Crefft Siwgr B30 D91

OCN Cyflwyniad I Grefft Siwgr Dosbarth dechreuwyr yn dysgu technegau modelu siwgr sylfaenol

Neuadd Bentref Penalun Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol)

Llun Iau

26-Medi-11 29-Medi-11

13:00-15:00 8 13:00-15:00 8

30.00 30.00

30.00 30.00

D63 D58 B29 D60 D11 D56 B08 D55 D08 B09 A88 D57 A96 D62 D10 D54 D09 D59 B28 B22 A99 D61

OCN Crefft Siwgr Dysgu sut i addurno cacennau dathlu yn defnyddio past siwgr, pibellau a modelu

Neuadd Treletert Y Coleg Castell Gwalchmai (Walwyns Castle) Canolfan Bloomfield Neuadd Cilgeti Y Coleg Neuadd Bentref Penalun Y Coleg Castell Gwalchmai Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol) Canolfan Bloomfield Y Coleg Neuadd Cilgeti Neuadd Treletert Neuadd Bentref Penalun Y Coleg Castell Gwalchmai Y Coleg Neuadd Cilgeti Neuadd Dinas (Yr Hen Ysgol) Canolfan Bloomfield Neuadd Treletert

Gwener Mawrth Mercher

23-Medi-11 27-Medi-11 28-Medi-11

18.00-20.00 8 18:00-20:00 8 13:30-15:30 8

30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00

Iau Iau Iau Llun Mawrth Mercher Iau Iau Iau Iau Gwener Llun Mawrth Mercher Iau Iau Iau Iau Gwener

29-Medi-11 29-Medi-11 29-Medi-11 16-Ion-12 17-Ion-12 18-Ion-12 19-Ion-12 19-Ion-12 19-Ion-12 19-Ion-12 20-Ion-12 23-Ebr-12 24-Ebr-12 25-Ebr-12 26-Ebr-12 26-Ebr-12 26-Ebr-12 26-Ebr-12 27-Ebr-12

18:00-20:00 10:00-12:00 18:00-20:00 13:00-15:00 18:00-20:00 13:30-15:30 13:00-15:00 18:00-20:00 18:00-20:00 10:00-12:00 18:00-20:00 13:00-15:00 18:00-20:00 13:30-15:30 18:00-20:00 10:00-12:00 13:00-15:00 18:00-20:00 18:00-20:00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Gwella’ch busnes gyda hyfforddiant TG AM DDIM

Improve your business with FREE IT Training

Mae TG Cefn Gwlad Cymru yn darparu hyfforddiant TG AM DDIM ar gyfer busnesau bach yng nghefn gwlad Cymru: • Dysgu sut i elwa i’r eithaf ar Microsoft Office • Gwella’ch busnes a gwerthu mwy • Rhwydweithio gyda busnesau tebyg yn eich ardal I gael gwybod mwy ffoniwch Coleg Sir Gar, y prif ddarparwr hyfforddiant, ar 01554 748574.

Rural IT Wales provides FREE IT based training for small businesses in Rural Wales: • Learn to make the most out of Microsoft Office • Improve your service and increase sales • Network with similar businesses in your area To find out more call the lead training provider, Coleg Sir Gar on 01554 748574.

Galwch Janet Davies ar 01437 753 246

F8291011


30-31

Coleg Sir Benfro

E-bost: Admissions@pembs.ac.uk Rhadffon: 0800 9 776 788 Prif switsfwrdd: 01437 753 000 Gwefan: pembrokeshire.ac.u

2011/12 Part-time Welsh  

Part-time Training, Recreational and Degree Courses

2011/12 Part-time Welsh  

Part-time Training, Recreational and Degree Courses

Advertisement