Page 4

Cost y Cwrs Mae cost y cwrs ar gyfer cyfanswm nifer yr wythnosau a ddangosir. Mae rhai cyrsiau yn rhedeg am fwy na blwyddyn, ac os felly byddai ffi arall yn daladwy mewn blynyddoedd dilynol. Mae ffioedd arholiadau a ffioedd cofrestru cyrff dyfarnu wedi cael eu cynnwys yng nghost pob cwrs, oni nodir fel arall. Bydd angen talu’r ffi berthnasol am unrhyw arholiad ail-sefyll wedi hynny. Efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi i brynu offer a deunyddiau neu dalu ffioedd gweithdai ychwanegol. Byddwch yn cael manylion a gofynnir i chi dalu unrhyw gostau ychwanegol wrth gofrestru ar y cwrs. Mae’r costau hyn wedi’u heithrio o unrhyw gynigion rhatach. Dylai dysgwyr o’r tu allan i’r UE gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol ar 01437 753 183 i bennu ffioedd sy’n daladwy. Sut ydw i’n talu? Gellir talu gydag arian parod, siec, drafft banc, archeb bost, cerdyn debyd neu gredyd ac ar-lein. Mae rhandaliadau ar gael ar rai cyrsiau dros £400. Ni ddylai taliadau arian parod gael eu gwneud drwy’r post, dylid gwneud sieciau yn daladwy i Goleg Sir Benfro. Ffioedd dros £400? Gellir talu fesul rhandal a rhaid trafod hyn yn llawn gydag aelod o’r Tîm Cyllid gan ffonio 01437 753 342. Dylai blaendal o o leiaf 25% gael ei dalu cyn cofrestru gyda cherdyn, arian parod, archeb sefydlog neu ddebyd uniongyrchol. Noder, os bydd debyd uniongyrchol neu daliad a gytunwyd yn cael ei golli bydd pob cyfleuster credyd yn stopio. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennych ddigon o arian cyn dechrau eich astudiaethau ac i lunio cytundeb talu gyda Choleg Sir Benfro. Beth os bydd fy nghyflogwr yn talu? Rhowch enw llawn eich cyflogwr a’r

4

cyfeiriad ar y ffurflen gofrestru. Os bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu yna chi fydd yn gyfrifol am y ffioedd llawn.

Ad-daliadau Beth fydd yn digwydd os bydda i’n newid fy meddwl, fydda i’n gymwys i gael ad-daliad? Gweler ein polisi ad-daliad ffi isod (Ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch cysylltwch gyda’n Hadran Gyllid 01437 753 343/2): • Y Coleg yn canslo’r cwrs - ad-daliad llawn • Y myfyriwr yn canslo lle gan roi 5 diwrnod neu fwy o rybudd - ad-daliad llawn (cyn i’r cwrs ddechrau) • Y myfyriwr yn canslo lle gan roi llai na 5 diwrnod o rybudd - ad-daliad llawn namyn y ffi cofrestru o £25 (cyn i’r cwrs ddechrau) • Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl mynychu hyd at 4 sesiwn - nodyn credyd namyn y ffi cofrestru o £25 • Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl y 4 sesiwn gyntaf (hyd y cwrs yn fwy na phedair sesiwn) - dim ad-daliad Fyddwn i’n gymwys i dderbyn cymorth ariannol? Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt i Ddysgwyr ar 01437 753 134/3, anfonwch e-bost at lcc@pembrokeshire.ac.uk neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth www.colegsirbenfro.ac.uk

Gwneud cais Gellir archebu a thalu am ran fwyaf o'r cyrsiau ar-lein. Efallai bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi fynychu sesiwn wybodaeth cyn cofrestru. Mae ein cyrsiau yn cael eu rheoli gan adrannau gwahanol o fewn y Coleg: •

Ar gyfer prif gyrsiau'r Coleg cysylltwch â'n tîm derbyniadau ar Radffôn 0800 9 776 788 Am gyrsiau galwedigaethol ffoniwch: • 01437 753 445 ar gyfer Lletygarwch • 01437 753 141 ar gyfer Iechyd,

Cymdeithasol a Gofal Plant • 01437 753 152 ar gyfer Fusnes a Thechnoleg Ar gyfer cyrsiau STEP a chyrsiau cymunedol REACH - archebwch arlein ar: step.pembrokeshire.ac.uk neu ffoniwch 01437 753 139/206

A oes angen i mi ddarparu prawf o bwy ydw i? Er mwyn eich cofrestru’n swyddogol yn y Coleg, mae’n ofynnol i chi ddod ag un o’r mathau adnabod canlynol gyda chi: • Trwydded Yrru (llawn neu dros dro) • Cerdyn Banc/Cerdyn Credyd • Cerdyn Yswiriant Gwladol (YG) • Tystysgrif Geni • Pasbort

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you