Page 3

CROESO | WELCOME Mae gan y Coleg ystod eang o gyrsiau rhan-amser ar gael i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol. Gyda chyrsiau o lefel mynediad hyd at raddau, mae yna gwrs sy’n addas i chi a’ch ffordd o fyw yn y Coleg.

The College has a huge range of part-time courses on offer to help you invest in your future. With courses from entry-level through to degrees, there’s a course to suit you and your lifestyle at the College.

Cyfle cyfartal i bawb

Equal opportunities for all

Mae’r Coleg yn sefydliad cyfle cyfartal ac yn

The College is an equal opportunities

croesawu pob aelod o’r gymuned. Rydym

organisation and welcomes all members

yn falch o roi cymorth, cyngor ac adnoddau

of the community. We are pleased to

arbenigol i hwyluso mynediad i fyfyrwyr ag

provide support, specialist advice and

anawsterau dysgu, anableddau corfforol a

resources to facilitate access for students

nam ar y synhwyrau.

with learning difficulties, physical disabilities and sensory impairments.

Cysylltwch â’r Coleg ar 0800 9 776 788 os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn cofrestru. Please contact the College on 0800 9 776 788 if you require more information before enrolling.

3

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Advertisement