Page 1

2016/2017

Cyrsiau Rhan-amser am waith neu hamdden

Part-time Courses for work or leisure

celf | harddwch | busnes | gofal plant | cyfrifiadura | adeiladwaith | peirianneg | tgau | trin gwallt | iechyd | lletygarwch | morol | diogelwch | chwaraeon | dysgu | therapĂŻau art | beauty | business | childcare | computing | construction | engineering | gcses | hair | health | hospitality | marine | safety | sport | teaching | therapies

www.pembrokeshire.ac.uk


25%

25%

yw'r canran o fyfyrwyr a raddiodd ym mis Gorffennaf 2016 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ragoriaeth

students who graduated in July 2016 achieving first class honours degrees or distinctions

CANOLFAN LEFEL-A

NEWYDD

£6.6m

Bydd y cyfleusterau newydd yn cefnogi dysgu ysbrydoledig mewn amgylcheddau addysgu sy'n arwain y sector, gan gynnwys labordai gwyddoniaeth newydd, cyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel ac ystafelloedd dosbarth bywiog

NEW

A-LEVEL CENTRE

£6.6m

State-of-the-art facility will support inspirational teaching in sector leading learning environments, including new science laboratories, high quality sports facilities and vibrant classrooms

5,000

O BRENTISIAID CONSORTIWM

5,000

CONSORTIUM APPRENTICES

95%

82%

90%

o'r dysgwyr yn gadarnhaol am eu profiad yn y Coleg*

o'r farn bod eu profiad cyffredinol yn "dda/da iawn" *

o'r farn bod eu cwrs dewisedig naill ai wedi cwrdd â neu wedi mynd tu hwnt i'w disgwyliadau*

95%

82%

90%

of learners were positive about their experience at the College*

rated their overall experience as "good/very good" *

said that their chosen course met or exceed their expectations*

*Cymerodd 1,645 o ddysgwyr Coleg Sir Benfro ran yn arolwg Llais y Dysgwr Cymru 2015 *1,645 Pembrokeshire College learners participated in Learner Voice Survey 2015


CROESO | WELCOME Mae gan y Coleg ystod eang o gyrsiau rhan-amser ar gael i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol. Gyda chyrsiau o lefel mynediad hyd at raddau, mae yna gwrs sy’n addas i chi a’ch ffordd o fyw yn y Coleg.

The College has a huge range of part-time courses on offer to help you invest in your future. With courses from entry-level through to degrees, there’s a course to suit you and your lifestyle at the College.

Cyfle cyfartal i bawb

Equal opportunities for all

Mae’r Coleg yn sefydliad cyfle cyfartal ac yn

The College is an equal opportunities

croesawu pob aelod o’r gymuned. Rydym

organisation and welcomes all members

yn falch o roi cymorth, cyngor ac adnoddau

of the community. We are pleased to

arbenigol i hwyluso mynediad i fyfyrwyr ag

provide support, specialist advice and

anawsterau dysgu, anableddau corfforol a

resources to facilitate access for students

nam ar y synhwyrau.

with learning difficulties, physical disabilities and sensory impairments.

Cysylltwch â’r Coleg ar 0800 9 776 788 os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn cofrestru. Please contact the College on 0800 9 776 788 if you require more information before enrolling.

3


Cost y Cwrs Mae cost y cwrs ar gyfer cyfanswm nifer yr wythnosau a ddangosir. Mae rhai cyrsiau yn rhedeg am fwy na blwyddyn, ac os felly byddai ffi arall yn daladwy mewn blynyddoedd dilynol. Mae ffioedd arholiadau a ffioedd cofrestru cyrff dyfarnu wedi cael eu cynnwys yng nghost pob cwrs, oni nodir fel arall. Bydd angen talu’r ffi berthnasol am unrhyw arholiad ail-sefyll wedi hynny. Efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi i brynu offer a deunyddiau neu dalu ffioedd gweithdai ychwanegol. Byddwch yn cael manylion a gofynnir i chi dalu unrhyw gostau ychwanegol wrth gofrestru ar y cwrs. Mae’r costau hyn wedi’u heithrio o unrhyw gynigion rhatach. Dylai dysgwyr o’r tu allan i’r UE gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol ar 01437 753 183 i bennu ffioedd sy’n daladwy. Sut ydw i’n talu? Gellir talu gydag arian parod, siec, drafft banc, archeb bost, cerdyn debyd neu gredyd ac ar-lein. Mae rhandaliadau ar gael ar rai cyrsiau dros £400. Ni ddylai taliadau arian parod gael eu gwneud drwy’r post, dylid gwneud sieciau yn daladwy i Goleg Sir Benfro. Ffioedd dros £400? Gellir talu fesul rhandal a rhaid trafod hyn yn llawn gydag aelod o’r Tîm Cyllid gan ffonio 01437 753 342. Dylai blaendal o o leiaf 25% gael ei dalu cyn cofrestru gyda cherdyn, arian parod, archeb sefydlog neu ddebyd uniongyrchol. Noder, os bydd debyd uniongyrchol neu daliad a gytunwyd yn cael ei golli bydd pob cyfleuster credyd yn stopio. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennych ddigon o arian cyn dechrau eich astudiaethau ac i lunio cytundeb talu gyda Choleg Sir Benfro. Beth os bydd fy nghyflogwr yn talu? Rhowch enw llawn eich cyflogwr a’r

4

cyfeiriad ar y ffurflen gofrestru. Os bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu yna chi fydd yn gyfrifol am y ffioedd llawn.

Ad-daliadau Beth fydd yn digwydd os bydda i’n newid fy meddwl, fydda i’n gymwys i gael ad-daliad? Gweler ein polisi ad-daliad ffi isod (Ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch cysylltwch gyda’n Hadran Gyllid 01437 753 343/2): • Y Coleg yn canslo’r cwrs - ad-daliad llawn • Y myfyriwr yn canslo lle gan roi 5 diwrnod neu fwy o rybudd - ad-daliad llawn (cyn i’r cwrs ddechrau) • Y myfyriwr yn canslo lle gan roi llai na 5 diwrnod o rybudd - ad-daliad llawn namyn y ffi cofrestru o £25 (cyn i’r cwrs ddechrau) • Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl mynychu hyd at 4 sesiwn - nodyn credyd namyn y ffi cofrestru o £25 • Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl y 4 sesiwn gyntaf (hyd y cwrs yn fwy na phedair sesiwn) - dim ad-daliad Fyddwn i’n gymwys i dderbyn cymorth ariannol? Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt i Ddysgwyr ar 01437 753 134/3, anfonwch e-bost at lcc@pembrokeshire.ac.uk neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth www.colegsirbenfro.ac.uk

Gwneud cais Gellir archebu a thalu am ran fwyaf o'r cyrsiau ar-lein. Efallai bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi fynychu sesiwn wybodaeth cyn cofrestru. Mae ein cyrsiau yn cael eu rheoli gan adrannau gwahanol o fewn y Coleg: •

Ar gyfer prif gyrsiau'r Coleg cysylltwch â'n tîm derbyniadau ar Radffôn 0800 9 776 788 Am gyrsiau galwedigaethol ffoniwch: • 01437 753 445 ar gyfer Lletygarwch • 01437 753 141 ar gyfer Iechyd,

Cymdeithasol a Gofal Plant • 01437 753 152 ar gyfer Fusnes a Thechnoleg Ar gyfer cyrsiau STEP a chyrsiau cymunedol REACH - archebwch arlein ar: step.pembrokeshire.ac.uk neu ffoniwch 01437 753 139/206

A oes angen i mi ddarparu prawf o bwy ydw i? Er mwyn eich cofrestru’n swyddogol yn y Coleg, mae’n ofynnol i chi ddod ag un o’r mathau adnabod canlynol gyda chi: • Trwydded Yrru (llawn neu dros dro) • Cerdyn Banc/Cerdyn Credyd • Cerdyn Yswiriant Gwladol (YG) • Tystysgrif Geni • Pasbort


Cash payments should not be made by post. Cheques should be made payable to Pembrokeshire College. Fees over £400? Instalment payments can be made and must be discussed in full with a member of the Finance Team by calling 01437 753 342. A minimum deposit of 25% should be paid prior to enrolment by card, cash, standing Llun gan fyfyriwr y Coleg: Ayse Ozdemir: Photo by College student order or direct debit. Please note, if direct debits or an agreed payment is missed all credit facilities will stop. It is your responsibility to ensure that you have The course cost is for the total number of adequate funds in place to commence weeks shown. Some courses run for more your studies and to enter into a payment than one year, in which case another fee agreement with Pembrokeshire College. would be payable in subsequent years.

Course Cost

Exam fees and awarding body registration fees are included in the cost of each course, unless marked otherwise. Any exam re-sits thereafter will be payable at the relevant fee. Some courses may require you to buy equipment and materials or pay additional workshop fees. You will be given details and asked to pay any additional costs on enrolment to the course. These costs are exempt from any concessionary offers. Learners from outside the EU should contact the International Office directly on 01437 753 183 to determine fees payable. How do I pay? Payment can be made by cash, cheque, bankers draft, postal order, debit or credit card and online. Instalment payments are available on selected courses over £400.

Would I be eligible for financial support? For further information, contact the Learner Contact Centre on 01437 753 134/3, email lcc@pembrokeshire.ac.uk or visit our website for more information www.pembrokeshire.ac.uk

Apply Most courses can be booked and paid for online. Some courses may require you to attend an information session before you can enrol. Our courses are managed by several departments within the College: •

• What if my employer is paying? Please complete full employer name and address details on the enrolment form. Should your employer decline payment then you will become responsible for the fees in full.

Refunds What happens if I change my mind, will I be eligible for a refund? See our Fee Refund Policy below (For Higher Education courses please refer to our Finance Department 01437 753 343/2): • College cancels course - full refund • Student cancels place giving 5 or more days notice - full refund (prior to course starting) • Student cancels place giving less than 5 days notice - full refund less £25 enrolment charge (prior to course

starting) Student withdraws after attending up to 4 sessions - credit note less £25 enrolment charge Student withdraws after first 4 sessions and course duration is greater than four sessions - no refund.

For main College courses - contact our admissions team on Freephone 0800 9 776 788 For Workbased courses call: • 01437 753 445 for Hospitality • 01437 753 141 for Health, Social & Childcare • 01437 753 152 for Business & Technology For STEP & REACH Community courses - book online at step.pembrokeshire.ac.uk or call 01437 753 139/206

Do I need to provide proof of identity? To be officially enrolled at the College, you are required to bring one of the following forms of identification with you: • Driver’s Licence (full or provisional) • Bank Card/Credit Card • National Insurance (NI) Card • Birth Certificate • Passport

5


Hyfforddiant Canolog CENTRAL TRAINING

01437 753 445 | 320

Coleg Sir Benfro Pembrokeshire College

Gwelir rhai o'n cyrsiau byr rydym yn cynnig i gyflogwyr isod. Ffoniwch ni i gael gwybod mwy neu i ofyn am gyrsiau eraill a all fod o ddiddordeb i chi a'ch gweithwyr. These are some of the short courses we currently offer employers. Please call us to find out more or to ask about other courses which may be of interest to you and your employees. • • • • • • • • • • • • • • • •

• Gweithio'n Diogel IOSH • Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Egwyddorion Codi a Chario • Pasbort Codi a Chario Cymru Gyfan • CCNSG LATs Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith • • Lefel 3 CIEH mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith • Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Egwyddorion COSHH • TAQA Lefel 3 Cymhwyster Aseswr (AQA) • TAQA Lefel 4 Cymhwyster Dilysydd (ansawdd mewnol) • Uchder & Harnais • Trwydded Bersonol BIIAB Lefel 2 • Gloywi CCNSG • Ymwybyddiaeth Asbestos • Gweinyddu Meddyginiaeth mewn Cartrefi Gofal • Dyfarniad Lefel 3 CIEH mewn Hyfforddi - Egwyddorion ac Ymarfer • Cael gwared ag Eitemau Miniog a Nodwyddau yn ddiogel

SIR BENFRO + COLEG =GRADDPRIFYSGOL

CYRSIAU GRADD MEWN: Gwyddoniaeth Anifeiliaid | Busnes | Cyfrifiaduron | Rheoli Adeiladwaith | Peirianneg | Cynllunio | Hyfforddi Chwaraeon | Tystysgrif Addysg ôl-16 (TAR)

IOSH Working Safely CIEH Level 2 Award in Principles of Manual Handling All Wales Manual Handling Passport CCNSG LATs CIEH Level 2 Award in Emergency First Aid at Work CIEH Level 3 Award in First Aid at Work CIEH Level 2 Award in the Principles of COSHH TAQA Level 3 Assessor Qualification (AQA) TAQA Level 4 Verifier Qualification (IQA) Heights & Harness BIIAB Level 2 Personal Licence Holder CCNSG Refresher Asbestos Awareness Administration of Medication in Care Homes CIEH Level 3 Award in Training - Principles and Practice Safe Disposal of Sharps and Needles

PEMBS + COLLEGE

= UNIGRADUATE

DEGREE COURSES IN: Animal Science | Business | Computing | Construction Management | Engineering | Design | Post-16 Teacher Training (PGCE) | Sports Coaching


STEP & REACH Adult community classes

are held at community centres and village halls across Pembrokeshire as well as at the College. Pembrokeshire College, Haverfordwest | WI House, Haverfordwest | MITEC, Milford Haven Marina | Temeraire House, Milford Haven | Bloomfield Centre, Narberth | Summerhill, Amroth | Albion Square, Pembroke Dock | Crymych Community Learning Centre | Fishguard Community Learning Centre | Tenby Community Learning Centre | Saundersfoot Community Learning Centre

Dosbarthiadau STEP & REACH i Oedolion yn y Gymuned

Mae dosbarthiadau STEP yn cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol a neuaddau pentref yn ogystal â'r Coleg. Coleg Sir Benfro, Hwlffordd | Ty WI, Hwlffordd | MITEC, Marina Aberdaugleddau | Ty Temeraire, Aberdaugleddau | Canolfan Bloomfield, Arberth | Summerhill, Amroth | Sgwâr Albion, Doc Penfro | Canolfan Dysgu Gymunedol Crymych | Canolfan Dysgu Gymunedol Abergwaun| Canolfan Dysgu Gymunedol Dinbych-y-Pysgod | Canolfan Dysgu Gymunedol Saundersfoot

01437 753 139/206 step.pembrokeshire.ac.uk community@pembrokeshire.ac.uk

YN RHEDEG O 9:30YB - 3:30Yp

CLWB gwyliau

Hydref 2016 Gofal Anifeiliaid Coginio & Pobi £20 y dy dd Chwaraeon

neu £5 0 3 diwrnam od

Chwefror 2017 Celf a Chrefft Gofal Anifeliaid Coginio & Pobi

ARCHEBWCH Ffôn: 01437 753 206/139 LE NAWR! Ebost: community@pembrokeshire.ac.uk from 9:30am - 3:30pm

£20 per da for 3 day ys

Mai 2017 Chwaraeon Celf a Chrefft Cynnal a Chadw Beic blant Addas i7-14 oed

Holiday Clubs

October 2016 Animal Care Cookery & Baking All Sports

or £50

wrth, Dydd Maer & Dydd Iau rch Dydd MAeNNER TYMOR H

February 2017 Arts & Crafts Animal Care Cookery & Baking

BOOK Call: 01437 753 206/139 NOW! Email: community@pembrokeshire.ac.uk

e for Suitabl7-14 AGES

ngen bydd acyn bwyd he dod  p

, TuesdayThursday day & RM s e n d e W HALF TE

May 2017 All sports Arts & Crafts Bicycle Maintenance

BRING H E S A E PL ED LUNC A PACK


Course Cwrs

Lvl Lfl

Design Studies BA (Hons) Degree Year 1|Gradd BA (Anrh) Astudiaethau Dylunio Blwyddyn 1

6

Card Making*|Gwneud Cardiau*

-

Amroth

8w

Creative Writing|Ysgrifennu Creadigol

-

College

6w

Narberth

8w

H’west

8w

-

College

1d

-

College

8w

-

College

8w

-

Narberth

5w

-

Narberth

5w

-

College

8w

-

College

8w

Narberth

1d

College

1d

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

30w

19-Sep|Med

09:30-19:00

Mo|Ll

£985

10:00-12:00

We|Me

£40

18:00-20:00

Tu|Ma

£40

09:30-11:30

Sa|Sa

£40

10:00-12:00

Fr|Gw

£40

09:30-14:30

Tu|Ma

£40

18:00-20:00

Th|Ia

£60

18:00-20:00

Th|Ia

£60

18:00-21:00

Tu|Ma

£50

18:00-21:00

Tu|Ma

£50

18:00-20:00

Th|Ia

£40

18:00-20:00

Th|Ia

£40

09:30-16:00

Sa|Sa

£40

09:30-16:00

Th|Ia

£40

10:00-12:00

Mo|Ll

£40

09:30-14:30

Th|Ia

£40

18:00-20:00

Th|Ia

£30

ID Côd

Art, Design & Craft | Celf, Dylunio a Chrefft Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg College

F87/25124

Art, Design & Craft | Celf, Dylunio a Chrefft STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH*

Crochet for all*|Crosio i Bawb*

-

Crochet: Get Started*|Crosio: Dechrau o’r dechrau* Digital Photography: Advanced|Ffotograffiaeth Ddigidol: Uwchradd Digital Photography: Beginners|Ffotograffiaeth Ddigidol: I Ddechreuwyr Floristry: Advanced|Blodeuwriaeth: Uwch Floristry: Introduction|Blodeuwriaeth: Cyflwyniad Floristry: Introduction|Blodeuwriaeth: Cyflwyniad Interior Design: Introduction Part 1*|Dylunio Mewnol: Cyflwyniad Rhan 1* Interior Design: Introduction Part 2*|Dylunio Mewnol: Cyflwyniad Rhan 2*

Millinery: Make a Fascinator|Hetiau: Creu Ffasinatwr

-

Patchwork & Quilting*|Clytwaith a Chwiltio*

-

H’west

8w

Patchwork: Get Started*|Clytwaith: Dechrau o’r dechrau*

-

College

1d

Sewing*|Gwnïo*

-

College

4w

Business & Management | Busnes a Rheoli Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Accounting Technicians Certificate|Tystysgrif Technegwyr Cyfrifeg Accounting Technicians Diploma|Diploma Technegwyr Cyfrifeg Accounting Technicians Diploma|Diploma Technegwyr Cyfrifeg Bookkeeping|Cadw Llyfrau Business Management Foundation Degree Year 1|Gradd Sylfaen Rheoli Busnes Blwyddyn 1 Business Management BA (Hons) Degree Year 1|Gradd BA (Anrh) Rheoli Busnes Blwyddyn 1 Leadership/Management Award|Dyfarniad Arwain a Rheoli 8

28-Sep|Med 12-Oct|Hyd 31-Jan|Ion 09-May|Mai 01-Oct|Hyd 28-Jan|Ion 29-Apr|Ebr 30-Sep|Med 27-Jan|Ion 05-May|Mai 25-Oct|Hyd 21-Feb|Chw 30-May|Mai 04-May|Mai 29-Sep|Med 26-Jan|Ion 09-May|Mai 11-Oct|Hyd 31-Jan|Ion 29-Sep|Med 26-Jan|Ion 04-May|Mai 17-Sep|Med 01-Apr|Ebr 06-May|Mai 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh 26-Sep|Med 23-Jan|Ion 24-Apr|Ebr 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh 06-Oct|Hyd 26-Jan|Ion 04-May|Mai

2

College

34w

14-Sep|Med

09:00-15:00

We|Me

£795

F70/12896

3

College

34w

15-Sep|Med

09:00-17:00

Th|Ia

£995/ £796

F71/12897

4

College

34w

13-Sep|Med

09:00-17:00

Tu|Ma

£1,195/ £956

F72/12898

1

College

8w

02-May|Mai

18:00-20:00

Tu|Ma

£150

R55/33075

4

College

30w

20-Sep|Med

TBC

Tu|Ma

£985

16B/25040

6

College

30w

19-Sep|Med

09:00-16:00

Mo|Ll

£985

F82/25122

3

College

8w

31-Jan|Ion

17:00-20:00

Tu|Ma

£295

P98/31590

ǂ Mae cymorthdaliadau ar gael i ddysgwyr cymwys sy'n gweithio * Mae rhai cyrsiau cymunedol yn derbyn cymorthdaliadau neu wedi eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Business & Management | Busnes a Rheoli Workbased Courses | 01347 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol

Cost Cost

ID Côd

BusinessCentral

Business Admin NVQ Diploma 04706|Diploma NVQ 04706 Gweinyddu Busnes

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

6Y1/15427

Business Admin NVQ Diploma 04708|Diploma NVQ 04708 Gweinyddu Busnes

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

8Y3/33696

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250 ǂ

90C/34013

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

A31/18923

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

28N/36228

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

90M/35429

ILM Diploma Management 8621-31|Diploma ILM 8621-31 Rheoli

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

59F/35428

Internal Quality Award 6317-41|Dyfarniad 6317-41 Ansawdd Mewnol

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250

V50/34019

Internal Quality Certificate 6317-42|Tystysgrif 6317-42 Ansawdd Mewnol

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250

03D/34020

Team Leading Diploma 8620-31|Diploma 8620-31 Arwain Tîm

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

85F/35420

E87/18717

Business Admin NVQ Diploma 10385|Diploma NVQ 10385 Gweinyddu Busnes Customer Service NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Gofal Cwsmer Customer Service NVQ Diploma|Diploma NVQ Gofal Cwsmer ILM NVQ Diploma in Management 8623-41|Diploma ILM NVQ 8623-41 Arwain a Rheoli

Computing | Cyfridiadura Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Computing HNC Year 1|HNC Cyfrifiadura Blwyddyn 1 Computing HND (Top Up)|HND Cyfrifiadura (Atodol)

4 5

College College

30w 30w

22-Sep|Med 23-Sep|Med

11:30-20:00 09:00-17:00

Th|Ia Fr|Gw

£985 £985

Apple Mac: Essential Guide*|Apple Mac: Arweiniad Hanfodol*

-

College

1d

25-Oct|Hyd 21-Feb|Chw 30-May|Mai

09:30-14:30

Tu|Ma

£15

26-Sep|Med

13:00-15:00

Mo|Ll

Let’s Get Digital*|Dysgu Sgiliau Digidol*

-

Pembroke Dock Narberth Crymych Fishguard Tenby

5w

13:00-15:00 19:00-21:00 12:30-14:30 18:00-20:00

Mo|Ll Tu|Ma We|Me Mo|Ll

Photoshop|Photoshop

-

College

8w

18:00-20:00

Tu|Ma

£60

Using your Mobile Device*|Defnyddio eich Dyfais Symudol*

-

College

1d

26-Sep|Med 27-Sep|Med 28-Sep|Med 26-Sep|Med 27-Sep|Med 24-Jan|Ion 02-May|Mai 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh

09:30-14:30

Th|Ia

£15

Computing | Cyfridiadura STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH*

Construction - Building & Craft | Adeiladwaith - Adeiladu a Chrefft Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg 2D CAD 7689-04 Award|Dyfarniad 7689-04 CAD 2D 3D CAD (Parametric Modelling) 7579|Dyfarniad 7579 CAD 3D (Modelu parametrig) Construction Management Foundation Degree Year 1| Gradd Sylfaen Rheoli Adeiladu Blwyddyn 1 Construction Management HNC Year 1|HNC Rheoli Adeiladu Blwyddyn 1 Plastering Skills Introduction|Cyflwyniad i Sgiliau Plastro Fire Sprinkler Installation Certificate|Tystysgrif Gosod Ysgeintellau Tân

E85/35185

Free

2

MITEC

30w

19-Sep|Med

18:00-20:00

Mo|Ll

£520

21J/01372

1

MITEC

30w

20-Sep|Med

18:00-20:00

Tu|Ma

£520

78A/33125

4

College

30w

22-Sep|Med

09:00-18:30

Th|Ia

£985

A62/18103

4

College

30w

22-Sep|Med

09:00-18:30

Th|Ia

£985

29C/33956

-

College

10w

20-Sep|Med

17:00-20:00

Tu|Ma

£350

6T2/13345

2

College

25w

04-Oct|Hyd

17:30-20:30

Tu|Ma

£900

26N/37752

ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

9


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Construction - Building & Craft | Adeiladwaith - Adeiladu a Chrefft Workbased Courses | 01437 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol Bench Joinery NVQ Diploma 6571-01|Diploma NVQ 6571-01 Saer Mainc Industrial Painting Occupations NVQ Diploma 6572-01|Diploma NVQ 6572-01 Paentio Diwydiannol Site Carpentry NVQ Diploma 6571-07|Diploma NVQ 6571-07 Gwaith Saer y Safle Trowel Occupations NVQ Diploma 6570-02|Diploma NVQ Galwedigaethau Trywel 6570-02 Trowel Occupations NVQ Diploma 6570-03|Diploma NVQ Galwedigaethau Trywel 6570-03

Cost Cost

ID Côd

BusinessCentral

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

4W8/03825

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

86F/35422

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

5T4/27563

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

4T7/27562

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

X36/30960

Construction - Gas/Plumbing/Energy | Adeiladwaith - Nwy/Plymwaith/Ynni Gas Centre Courses | 01437 753 279 | Cyrsiau’r Ganolfan Nwy Energy Efficiency|Effeithlonrwydd Ynni Domestic Gas Safety Assessment CCN1|Asesu CCN1 Diogelwch Nwy yn y Cartref Domestic Gas Safety Reassessment|Ail-asesu Diogelwch Nwy yn y Cartref Gas Training ACS|Hyfforddiant ACS Nwy Gas Training Category 2|Hyfforddiant Nwy Categori 2 OFTEC Oil Assessment|Asesiad OFTEC mewn Olew OFTEC Oil Reassessment|Ail-asesiad OFTEC mewn Olew Plumbing Basic|Plymwaith Sylfaenol Unvented Hot Water Assessment|Asesu Dŵr Poeth heb Awyriad Water Regulations Assessment|Asesiad Rheoliadau Dŵr

-

College

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£235

37T/35335

-

College

4d

On Demand|Yn ôl y galw

£850

E10/01381

-

College

2d

On Demand|Yn ôl y galw

£540

E17/04864

-

College College College College College

1d 5d 5d 2d 10w

On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw 21-Sep|Med 18:00-20:00 We|Me

£235 £1,600 £715 £600 £240

G72/24892

-

College

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£235

E18/05049

-

College

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£235

E19/05059

Construction - Gas/Plumbing/Energy | Adeiladwaith - Nwy/Plymwaith/Ynni Workbased Courses | 01437 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol Plumbing NVQ Diploma 6189-11|Diploma NVQ Plymwaith 6189-11 Plumbing NVQ Diploma 6189|Diploma NVQ Plymwaith 6189

16E/35169 2M7/18678 7N5/12358 81F/35463

BusinessCentral

2

Work

24w

On Demand|Yn ôl y galw

£1,750 ǂ

G56/24740

3

Work

24w

On Demand|Yn ôl y galw

£1,950 ǂ

G57/24184

College College College College College

5w 8w 8w

On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw 20-Sep|Med 18:00-20:00 Tu|Ma 23-Sep|Med 13:00-16:00 Fr|Gw 28-Apr|Ebr 13:00-16:00 Fr|Gw

£120 £150 £130

38A/31720

4

College

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

36N/37778

4

College

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

37N/37775

4

College

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

38N/37776

4

College

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

39N/37777

2

College

34w

15-Sep|Med

09:00-16:00

Th|Ia

£750

R15/33335

3

College

34w

13-Sep|Med

09:00-16:00

Tu|Ma

£750

X67/33334

3

College

34w

12-Sep|Med

09:00-17:00

Mo|Ll

£495

04C/33716

2

College

34w

16-Sep|Med

09:00-16:00

Fr|Gw

£495

4C8/32171

Engineering | Peirianneg Main College Courses | 01437 753 108 |Prif Gyrsiau’r Coleg Automotive Diagnostic Testing|Profi Diagnostig Modurol Bicycle Maintenance|Cynnal a Chadw Beic Car Maintenance Basic|Cynnal a Chadw Ceir-Sylfaenol Electrical IET Wiring Regulations EAL 3719|Rheoliadau 3719 EAL Gwifro Trydanol IET Electrical & Electronic Engineering (Electrical/Electronic Pathway) HNC|HNC Trydanol a Pheirianneg Electronig (Llwybr Trydanol/Electronig) Electrical & Electronic Engineering (Instrumentation Pathway) HNC| HNC Trydanol a Pheirianneg Electronig (Llwybr Offeryniaeth) Electrical & Electronic Engineering (Power Pathway) HNC|HNC Trydanol a Pheirianneg Electronig (Llwybr Pwer) Electrical & Electronic Engineering (Welding Pathway) HNC| HNC Trydanol a Pheirianneg Electronig (Llwybr Weldio) Electrical Installation EAL Diploma|Diploma Gosod Trydan EAL Electrical Installation EAL Diploma|Diploma Gosod Trydan EAL Engineering 2850 Diploma|Diploma 2850 Peirianneg Engineering 2850-22 Certificate|Tystysgrif 2850-22 Peirianneg 10

1 3

6w

£295

W24/33339 D42/33338 X63/33330 X64/33331

** Mae'r pris yn dibynnu ar eich amgylchiadau gyda nifer o opsiynau cyllid ar gael ǂ Mae cymorthdaliadau ar gael i ddysgwyr cymwys sy'n gweithio * Mae rhai cyrsiau cymunedol yn derbyn cymorthdaliadau neu wedi eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr


Course Cwrs Engineering Machining Basic|Peirianneg Peiriannu Sylfaenol Handling Refrigerants for Motor Vehicles|Trin Oeryddion mewn Gerbydau Modur In-Service Inspection/Test of Electrical Equipment (PAT) EAL Award|Mewn-Gwasanaeth Arolygu/Profi Offer Trydanol (PAT) Gwobr EAL Inspection, Testing & Certification of Electrical Installations EAL 4337/4338|Dyfarniad Arolygu, Profi & Tystysgrifo Gosodiadau Trydanol EAL 4337/4338 Mechanical Engineering HNC|HNC Peirianneg Fecanyddol Operations Engineering HNC|HNC Gweithrediadau Peirianneg Welding Introduction|Cyflwyniad i Weldio

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

-

College College

10w

04-Jan|Ion 26-Apr|Ebr

18:00-20:00 18:00-20:00

We|Me We|Me

-

College

4w

3

College

4w

05-Jan|Ion

17:00-20:00

3

College

16w

06-Jan|Ion

4

College

34w

4

College

-

-

On Demand|Yn ôl y galw

W26/33416 W26/33416 D49/18495

Th|Ia

£250 ǂ

V40/33337

18:00-21:00

Fr|Gw

£650 ǂ

X65/33332

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

40N/37774

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

41N/37779

MITEC MITEC

8w

19-Sep|Med 23-Jan|Ion

18:00-20:00 18:00-20:00

Mo|Ll Mo|Ll

£320

College

1d

08-Oct|Hyd 18-Mar|Maw 24-Jun|Meh

09:30-14:30

Sa|Sa

£15

Engineering | Peirianneg Workbased Courses | 01437 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol Engineering Maintenance NVQ Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol Install Engineering Construction P&S Mechanical Diploma|Diploma Gosod Peirianneg Adeiladu P&S Mecanyddol Installing Electrotechnical Systems NVQ Diploma|Diploma NVQ Gosod Systemau Electrodechnegol Light Vehicle Maintenance & Repair Competence Diploma 4270-13|Diploma Cymhwysedd 4270-13 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn

£220

ID Côd

£250

Engineering | Peirianneg STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH* Bicycle Maintenance*|Cynnal a Chadw Beic*

Cost Cost

9N4/05318 22G/05851

BusinessCentral

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

B94/31597

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

G12/24180

3

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,950 ǂ

33C/33978

3

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,950 ǂ

H32/31594

Light Vehicle Maintenance & Repair Diploma 4270-12|Diploma 4270-12 Cynnal a Chadw a Thrwsio

2

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,750 ǂ

H38/31593

Maintenance Engineering Construction P&S Mechanical Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol Adeiladu P&S Mecanyddol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

F02/27791

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

H25/27793

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750

4N5/31428

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

Maintenance Engineering P&S (I&C) Diploma|Diploma Cynnal a Chadw Peirianyddol P&S Performing Engineering Operations NVQ DIploma 7682|Diploma NVQ 7682 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Welding Engineering Construction Pipework Diploma|Diploma Weldio Peirianneg Adeiladu Pibellau

J38/31592

GCSEs | TGAU Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg English Revision|Adolygu Saesneg

Mathematics Revision|Adolygu Mathemateg Mathematics|Mathemateg Mathematics Resits|Ail-sefyll Mathemateg English|Saesneg Science|Gwyddoniaeth

2

2 2 2 2 2

College

College College College College College

** Price dependant on circumstances. Several funding options available ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

5w

5w 30w 8w 30w 30w

01-Oct|Hyd 01-Oct|Hyd 13-May|Mai 13-May|Mai 01-Oct|Hyd 01-Oct|Hyd 06-May|Mai 06-May|Mai 13-Sep|Med 15-Sep|Med 14-Sep|Med 15-Sep|Med

09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 17:30-20:00

10D/34042

Sa|Sa

£100

10D/34042 11D/34043 11D/34043 12D/34044

Sa|Sa

£100

12D/37559 13D/34045 13D/37558

Tu|Ma Th|Ia We|Me Th|Ia

£200 £150 £200 £200

40K/01121 C53/01121 41K/18922 6S2/13133

11


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Hair, Beauty & Complementary Therapies | Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Anatomy, Physiology & Pathology Certificate|Tystysgrif Anatomeg, Ffisioleg a Patholeg Aromatherapy Diploma|Diploma Aromatherapi Aromatherapy Workshop - Blend and Mend|Gweithdy Aromatherapi - Cymysgu a Thrwsio Aromatherapy Workshop - Reaching Wider with your Oils| Gweithdy Aromatherapi - Datblygu’ch Gwaith Olew Aromatherapy Workshop - Lotions and Potions|Gweithdy Aromatherapi - Cymysgeddau Barbering 3008-53 NVQ Diploma|Diploma NVQ 3008-53 Barbro Beauty Therapy VRQ Diploma 3003-63|Diploma VRQ 300363 Therapi Harddwch Body Massage Certificate|Tystysgrif Tylino Corff Dressing & Styling Long Hair|Gwisgo a Steilio Gwallt Hir Hair Extensions|Estyniadau Gwallt Hairdressing NVQ Diploma 6008-02|Diploma NVQ 6008-02 Trin Gwallt Hairdressing Masterclass|Dosbarth Meistr Trin Gwallt Indian Head Massage Certificate|Tystysgrif Tylino Pen Indiaidd Manicure Award|Dyfarniad Trin Dwylo Massage Techniques Advanced|Technegau Uwch mewn Tylino Nail Enhancements Award|Dyfarniad Gwelliannau Ewinedd Nail Technologies Certificate|Tystysgrif Technolegau Ewinedd Pedicure Award|Dyfarniad Trin Traed Reflexology Diploma|Diploma Adweitheg Spray Tanning|Chwistrellu Lliw Haul Stone Therapy Award|Dyfarniad Therapi Tylino Cerrig Stress Management Techniques Diploma|Diploma Technegau Rheoli Straen

3

College

32w

15-Sep|Med

18:00-20:00

Th|Ia

3

College

34w

-

College

1d

26-Oct|Hyd

10:00-16:00

We|Me

£50

88M/36964

-

College

1d

22-Feb|Chw

10:00-16:00

We|Me

£50

86M/36965

-

College

1d

31-May|Mai

10:00-16:00

We|Me

£50

87M/36966

2

College

20w

03-Jan|Ion

17:00-20:00

Tu|Ma

£725

Y37/30822

2

College

32w

12-Sep|Med

09:00-20:00

Mo|Ll

£1,110

U64/01639

3 -

College College College

32w 1d 1d

14-Sep|Med 18:00-20:30 We|Me On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw

£290 £60 £75

8Q5/12937

2

College

32w

12-Sep|Med

£970

19J/24690

-

College

1d

£60

90F/34964

3

College

20w

10-Jan|Ion

17:30-20:00

Tu|Ma

£275

H65/12935

2

College

10w

12-Sep|Med

09:00-12:00

Mo|Ll

£275

67F/35868

-

College

5d

28-Mar|Maw

09:00-16:00

Tu|Ma

£210

N07/26967

2

College

15w

06-Feb|Chw

13:00-16:00

Mo|Ll

£420

69F/35869

2

College

30w

12-Sep|Med

09:00-17:30

Mo|Ll

£625

89F/35867

2 3 3

College College College College

10w 34w 1d 5w

On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw On Demand|Yn ôl y galw

£275 £320 £100 £435

68F/35867

4

College

34w

On Demand|Yn ôl y galw

£650

89M/36963

On Demand|Yn ôl y galw

10:00-16:00

Mo|Ll

On Demand|Yn ôl y galw

£290

H78/12940

£320

R70/34965

X99/33107 Y04/33108

H64/33715 Y03/33109 N45/32180

Health & Safety | Iechyd a Diogelwch STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH* Emergency First Aid at Work|Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

First Aid at Work|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

2

3

College

1d

College

3d

H’west

3d

Health & Safety | Iechyd a Diogelwch Workbased Courses | 0143 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol

27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 20-Apr|Ebr 01-Jun|Meh 27-Jul|Gor 03-Aug|Aws 19-Oct|Hyd 01-Feb|Chw 26-Apr|Ebr 21-Jun|Meh

09:30-16:30

Th|Ia

£50

09:30-15:30

We|Me

£95

09:30-15:30

We|Me

£95

BusinessCentral

Occupational Health & Safety Diploma 3654-05|Diploma 3654-05 Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

E75/24206

Occupational Health & Safety NVQ Certificate 3654-03| Tystysgrif NVQ 3654-03 Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

87F/F35430

Occupational Health & Safety Work Supervision NVQ Diploma 6576-03|Diploma NVQ 6576-03 Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol - Goruchwylio yn y Gweithle

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

87A/33959

12

ǂ Mae cymorthdaliadau ar gael i ddysgwyr cymwys sy'n gweithio * Mae rhai cyrsiau cymunedol yn derbyn cymorthdaliadau neu wedi eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr


Course Cwrs

Lvl Lfl

Counselling Introduction: Part 1|Sgiliau Cwnsela: Cyflwyniad Rhan 1

2

College

8w

27-Sep|Med 29-Sep|Med 24-Jan|Ion

18:00-20:00

Tu|Ma Th|Ia Tu|Ma

£75

2

College

8w

26-Jan|Ion

18:00-20:00

Th|Ia

£75

3

College Narberth S’foot

30w

17:30-20:00 18:00-20:00 14:30-16:30

We|Me Tu|Ma Th|Ia

£695

09:30-14:30

Th|Ia

Free

16:30-18:30 13:30-16:00

Mo|Ll Mo|Ll

£795 £495

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Health, Social and Childcare | Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH*

Counselling Introduction: Part 2|Sgiliau Cwnsela: Cyflwyniad Rhan 2 Counselling: BTEC Certificate|Cwnsela: Tystysgrif BTEC Lip Reading: Introduction*|Darllen Gwefusau: Cyflwyniad*

-

Lip Reading: Taster*|Darllen Gwefusau: Sesiwn Blasu*

-

College

1d

Sign Language - Signature|Iaith Arwyddion gyda Signature Sign Language - Signature|Iaith Arwyddion gyda Signature Sign Language - Signature Intensive|Iaith Arwyddion gyda Signature - Dwys

2 1

College College

30w 30w

21-Sep|Med 27-Sep|Med 29-Sep|Med 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh 03-Oct|Hyd 03-Oct|Hyd

1

College

3w

20-Feb|Chw

09:30-13:30

Mo|Ll

£495

1d

25-Oct|Hyd 21-Feb|Chw 30-May|Mai 04-Jul|Gor

09:30-14:30

Tu|Ma

£15

Sign Language: Taster|Iaith Arwyddion: Blasu

-

College

10w

Health, Social and Childcare | Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant Workbased Courses | 01437 753 141 | Cyrsiau Galwedigaethol

Free

BusinessCentral

Children’s Care Learning & Development (Advanced Practice) Diploma 4227-07|Diploma 4227-07 Gofal Addysg a Datblygiad Plant (Arfer Uwch)

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

M80/30816

Children’s Care Learning & Development (Management) Diploma 4227-08|Diploma 4227-08 Gofal Addysg a Datblygiad Plant (Rheolaeth)

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

H97/30929

Children’s Care Learning & Development Diploma|Diploma Gofal Addysg a Datblygiad Plant

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

B56/18917

Children’s Care Learning & Development Diploma|Diploma Gofal Addysg a Datblygiad Plant

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

B55/18869

Clinical Healthcare Support Diploma|Diploma Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

C11/35204

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

C13/37762

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

B48/24224

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

B46/18866

Health & Social Care Diploma 4222-32|Diploma 4222-32 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

B47/18867

Leadership for Health & Social Care, Adults' Residential Management Diploma 3978-64|Diploma 3978-64 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolwr Preswyl Oedolion

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B85/18930

Leadership for Health & Social Care, Adults' Management Diploma 3978-65|Diploma 3978-65 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheoli Oedolion

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B84/31415

Leadership for Health & Social Care, Adults' Advanced Practice Diploma 3978-66|Diploma 3978-66 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Oedolion Ymarferydd Uwch

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B83/18932

Leadership for Health & Social Care, Children & Young People Residential Management Diploma 3978-61|Diploma 3978-61 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolwr Preswyl Plant a Phobl ifanc

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B88/24220

Clinical Healthcare Support Diploma|Diploma Cymorth Gofal Iechyd Clinigol Health & Social Care, Children & Young People Diploma 4222-33|Diploma 4222-33 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant a Phobl Ifanc Health & Social Care Diploma 4222-22|Diploma 4222-22 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

13


Course Cwrs Leadership for Health & Social Care, Children & Young People Management Diploma 3978-62|Diploma 3978-62 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolwr Plant a Phobl ifanc

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B87/24221

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

B86/27394

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

55C/33957

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

A02/15468

Playwork NVQ Diploma|Diploma NVQ Gwaith Chwarae

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

A05/15472

Playwork NVQ Diploma|Diploma NVQ Gwaith Chwarae

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

29N/37763

Leadership for Health & Social Care, Children & Young People Advanced Practice Diploma 3978-63|Diploma 3978-63 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant a Phobl Ifanc Ymarferydd Uwch Occupational Therapy Support Diploma|Diploma Cymorth Therapi Galwedigaethol Playwork NVQ Diploma|Diploma NVQ Gwaith Chwarae

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Hospitality and Catering | Lletygarwch ac Arlwyo Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Hospitality/Leadership NVQ Diploma|Diploma NVQ Lletygarwch ac Arweinyddiaeth Professional Cookery NVQ Diploma|Diploma NVQ Coginio Proffesiynol

3

College

35w

12-Sep|Med

09:00-16:00

Mo|Ll

£350

86A/31220

3

College

35w

13-Sep|Med

09:00-16:00

Tu|Ma

£350

1Q2/31219

Sa|Sa

£30

Th|Ia

£30

09:30-14:30

Tu|Ma Th|Ia Th|Ia Tu|Ma Th|Ia Tu|Ma Tu|Ma Th|Ia Tu|Ma

£20 £30 £20 £30 £60 £60 £60 £60 £15

09:30-14:30

Sa|Sa

£15

18:00-20:30

Tu|Ma

£40

09:00-17:00 16:00-19:00 09:00-17:00 16:00-19:00 09:00-17:00 16:00-19:00 28-Sep-16 25-Jan-17

Mo|Ll Mo|Ll Mo|Ll Mo|Ll Tu|Ma Mo|Ll

£55 £55 £55 £55 £55 £55

We|Me

£60

Hospitality and Catering | Lletygarwch ac Arlwyo STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH* Barista Skills: Introduction|Sgiliau Gwneud Coffi: Cyflwyniad

-

College

1d

Bread Making: Quick Breads|Gwneud Bara: Bara Cyflym

-

College

1d

Bread Making: Yeast Breads|Gwneud Bara: Bara Burum

-

College

1d

Cake Decorating: Part 1|Addurno Cacennau: Rhan 1

-

College

8w

Cake Decorating: Part 2|Addurno Cacennau: Rhan 2

-

College

8w

College

1d

Milford

1d

Milford

4w

Chocolate Truffle Making*|Gwneud Peli Siocled*

-

Cookery: Food Fusion|Coginio: Cyfuno bwydydd gwahanol

-

Food Safety in Catering|Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

2

College

1d 2w 1d 2w 1d 2w

Sugarcraft|Crefft Siwgr

-

College

8w

Hospitality and Catering | Lletygarwch ac Arlwyo Workbased Courses | 01437 753 445 | Cyrsiau Galwedigaethol Beverage Service NVQ Diploma 7132-04|Diploma NVQ 7132-04 Gwasanaeth Diodydd Food Production NVQ Diploma 7132-06|Diploma NVQ 7132-06 Cynhyrchu Bwyd Housekeeping NVQ Diploma|Diploma NVQ Cadw Tŷ Preparation & Cooking NVQ Diploma 7132-07|Diploma NVQ 7132-07 Paratoi a Choginio

22-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh 21-Feb|Chw 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 25-Oct|Hyd 29-Sep|Med 24-Jan|Ion 27-Sep|Med 26-Jan|Ion 25-Oct|Hyd 22-Oct|Hyd 18-Feb|Chw 17-Jun|Meh 11-Oct|Hyd 07-Feb|Chw 06-Jun|Meh 24-Oct|Hyd 14-Nov|Tac 20-Feb|Chw 06-Mar|Maw 30-May|Mai 19-Jun|Meh 28-Sep|Med 25-Jan|Ion

09:30-13:30 09:30-12:30 09:30-14:30 09:30-12:30 09:30-14:30 18:00-20:00 18:00-20:00

BusinessCentral

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

A47/18928

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

33D/34061

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

P77/31646

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

A49/24237

£985

1Y6/15539

Horticulture and Animal Care | Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Animal Science Foundation Degree Year 1|Gradd Sylfaen Gwyddor Anifeiliaid Blwyddyn 1 14

4

College

30w

22-Sep|Med

11:30-19:15

Th|Ia

ǂ Mae cymorthdaliadau ar gael i ddysgwyr cymwys sy'n gweithio * Mae rhai cyrsiau cymunedol yn derbyn cymorthdaliadau neu wedi eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

3d

01-Nov|Tac

TBC

Tu|Ma

£240

16M/37562

24-Jan|Ion

18:00-20:00

Tu|Ma

£220

8R7/33127

£490

1G7/03170

Marine - Coast | Morol - Arfordir Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Harbour Porpoise & Other Cetacean Species|Llamhidydd harbwr a rhywogaethau eraill o deulu’r morfil

-

College

Marine - Port | Morol - Porthladd Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Inboard Engine Maintenance|Cynnal a Chadw Injan Mewnol MCA Approved Engine Maintenance|Cynnal a Chadw Injan MCA Outboard Engine Maintenance|Cynnal a Chadw Injan Allfwrdd RYA Coastal Skipper/Yachtmaster Theory|Theori RYA Sgiper Arfordirol/Iotfeistr RYA Day Skipper Shorebased|Sgiper Dydd Ar Lan y Môr RYA RYA Marine Radio Operators Short Range Certificate| Tystysgrif RYA Gweithredwyr Radio Morol Amrediad Byr STCW 95 Elementary First Aid|Cymorth Cyntaf Morwyr Elfennol STCW 95 STCW 95 Fire Prevention & Firefighting|Atal ac Ymladd Tân i Forwyr STCW 95 STCW 95 Personal Safety & Social Responsibility|Diogelwch Personol a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Morwyr STCW 95 STCW 95 Personal Survival Techniques|Technegau Goroesi Personol Morwyr STCW 95

-

College

8w

-

College

1w

-

College

8w

25-Apr|Ebr

18:00-20:00

Tu|Ma

£220

M75/33129

-

MITEC

22w

20-Sep|Med

18:00-20:00

Tu|Ma

£400

6G4/23004

-

MITEC MITEC MITEC

22w

19-Sep|Med 16-Sep|Med 27-Jan|Ion

18:00-20:00 09:00-18:00 09:00-18:00

Mo|Ll Fr|Gw Fr|Gw

£470

6G6/05312

-

MITEC

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£105

4W5/13571

-

MITEC

1w

On Demand|Yn ôl y galw

£330

N27/33123

-

MITEC

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£110

4W6/13570

-

MITEC

1d

On Demand|Yn ôl y galw

£200

4W7/13569

2d

On Demand|Yn ôl y galw

£200

E98/01434 E95/01433

Sport | Chwaraeon Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Applying Hot & Cold Techniques Award|Dyfarniad Cymhwyso Technegau Poeth ac Oer Fitness Instructing Gym Certificate|Tystysgrif Hyfforddi Ffitrwydd yn y Gampfa Sports Massage Diploma|Diploma Tylino Chwaraeon Sports Massage Therapy Certificate|Tystysgrif Therapi Tylino Chwaraeon Taping & Strapping Award|Dyfarniad Tapio a Strapio

3

College

TBC

On Demand|Yn ôl y galw

£150

R32/31315

2

College

30w

On Demand|Yn ôl y galw

£750

C78/23054

3

College

30w

£595

H60/18919

4

College

20w

On Demand|Yn ôl y galw

£595

P87/31313

3

College

TBC

On Demand|Yn ôl y galw

£150

R36/31314

3

MITEC

17w

4

College

30w

4

College

30w

Teaching | Dysgu Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Adult Education & Training Award|Dyfarniad Addysg ac Hyfforddiant Oedolion Professional Certificate in Education (PCE) Year 1|Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg Blwyddyn 1 Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Year 1| Tystysgrif Ôl Raddedig i Ddarpar Athrawon Blwyddyn1

04-Oct|Hyd

19-Sep|Med

18:00-21:00

Tu|Ma

J50/27281

09:30-13:00

Mo|Ll

£395

22-Sep|Med

12:30-19:00

Th|Ia

£1,835

H64/25306

22-Sep|Med

12:30-19:00

Th|Ia

£1,835

G28/25144

06-Feb|Chw

Teaching | Dysgu Workbased Courses | 01437 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol

M07/27282

BusinessCentral

Advice & Guidance NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Cyngor ac Arweiniad

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

X32/33934

Advice & Guidance NVQ Diploma|Diploma NVQ Cyngor ac Arweiniad

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

30N/37764

Assessing Vocationally Related Award 6317-32|Dyfarniad 6317-32 Asesu Gwaith Galwedigaethol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

W86/34018

Assessing Vocational Achievement Certificate 6317-33| Tystysgrif 6317-33 Asesu Cyraeddiadau Galwedigaethol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

V57/33463

Specialist Supporting Teaching & Learning in Schools Diploma|Diploma Cefnogi’r Addysgu a’r Dysgu Arbenigol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

E41/24205

Support Teaching & Learning Certificate|Tystysgrif Cefnogi’r Addysgu a’r Dysgu

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

E40/18934

ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

15


Coleg Sir Benfro | Pembrokeshire College Cyfeiriad | Address: Merlins Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1SZ Rhif FfĂ´n | Tel: 01437 753 000 RhadffĂ´n | Freephone: 0800 9 776 788 E-bost | E-mail: admissions@pembrokeshire.ac.uk

www.pembrokeshire.ac.uk

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you