Page 1

Part time Courses Spring Summer 2014 Cyrsiau Rhan amser Gwanwyn Haf 2014


Summer Courses 2014

Cyrsian Haf 2014

The College has a huge range of part-time courses on offer to help you invest in your future. With courses from entry-level through to full degrees, there’s a course to suit you and your lifestyle at the College.

Mae gan y Coleg ystod eang o gyrsiau rhan-amser ar gael i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol. Gyda chyrsiau o lefel mynediad hyd at raddau llawn, mae yna gwrs sy’n addas i chi a’ch ffordd o fyw yn y Coleg.

Welcome

Croeso

Equal opportunities for all The College is an equal opportunities organisation and welcomes all members of the community. We are pleased to provide support, specialist advice and resources to facilitate access for students with learning difficulties, physical disabilities and sensory impairments. Please contact our award-winning Learner Contact Centre on 01437 753 133/134 if you require more information before enrolling.

Cyfle cyfartal i bawb Mae’r Coleg yn sefydliad cyfle cyfartal ac yn croesawu pob aelod o’r gymuned. Rydym yn falch o roi cymorth, cyngor ac adnoddau arbenigol i hwyluso mynediad i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau. Cysylltwch â’n Canolfan Gyswllt i Ddysgwyr arobryn ar 01437 753 133/134 os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn cofrestru.

Open Evenings Wednesday 30 April 2014, 5 - 7pm Friday 15 August 2014, 12 - 2pm (Degree Routes)

Nosweithiau Agored Dydd Mercher 30 Ebrill 2014, 5 - 7yh Dydd Gwener 15 Awst 2014, 12 - 2yh (Llwybrau Graddau)

Disclaimer The College takes all reasonable steps to provide the educational services and courses as described in this prospectus. Details are correct at the time of going to press but may be subject to change without prior notice. Courses will not run if student numbers are insufficient. The College has the right to refuse individuals entry to courses in certain circumstances. Prospective students may be advised of more suitable alternatives, if appropriate.

Ymwadiad Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a chyrsiau addysgol fel y disgrifir yn y prosbectws hwn. Mae’r manylion yn gywir adeg mynd i’r wasg, ond fe allant gael eu newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau yn rhedeg os bydd nifer y myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau mewn rhai amgylchiadau. Gall darpar fyfyrwyr gael gwybod am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol.

Business | Busnes | P


2-3

Pleasure | Community | Work-based | Degrees Pleser | Cymuned | Dysgu’n y Gwaith | Graddau


Course Cost

The course cost is for the total number of weeks shown. Some courses run for more than one year, in which case another fee would be payable in subsequent years. Exam fees and awarding body registration fees are included in the cost of each course, unless marked otherwise. Any exam re-sits thereafter will be payable at the relevant fee. Some courses may require you to buy equipment and materials or pay additional workshop fees. You will be given details and asked to pay any additional costs on enrolment to the course. These costs are exempt from any concessionary offers. Learners from outside the EU should contact the International Office directly on 01437 753 183 to determine fees payable. With the exception of Higher Education courses all fees are payable in advance. Your course place will not be allocated until fees are paid in full. How do I pay? Payment can be made by cash, cheque, bankers draft, postal order, debit or credit card. Instalment payments are available in advance of the course starting. The amount due must be paid in full by the course start date. Please contact the Finance Department on 01437 753 343/2 for further information.

Cash payments should not be made by post. Cheques should be made payable to Pembrokeshire College. Will I be eligible for concessionary fees? To be eligible for a concession you need to provide proof, at the time of enrolment, of being in receipt of one of the following: Carer’s Allowance|Disability Living Allowance| Employment Support Allowance|Full-time Student| Housing Benefit|Job Seekers Allowance|Incapacity Benefits|Income Support|Pension Credit|Registered Unemployed but not in receipt of benefits|Return to Work Credit|Universal Credit|Working Families Tax Credit| Working Tax Credit Failure to provide proof to support concessionary fees will result in full fees being payable. Fees Waived - If you are aged 16-18 on 1st August 2014 then you are eligible for a fee waiver, however exceptions do apply. If you have any questions, please contact the finance office on: 01437 753 343/2. What if my employer is paying? Please complete full employer name and address details on the enrolment form. Should your employer decline payment then you will become responsible for the fees.


Cost y Cwrs

Mae cost y cwrs ar gyfer cyfanswm nifer yr wythnosau a ddangosir. Mae rhai cyrsiau yn rhedeg am fwy na blwyddyn, ac os felly byddai ffi arall yn daladwy mewn blynyddoedd dilynol. Mae ffioedd arholiadau a ffioedd cofrestru cyrff dyfarnu wedi cael eu cynnwys yng nghost pob cwrs, oni nodir fel arall. Bydd angen talu’r ffi berthnasol am unrhyw arholiad ail-sefyll wedi hynny. Efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi i brynu offer a deunyddiau neu dalu ffioedd gweithdai ychwanegol. Byddwch yn cael manylion a gofynnir i chi dalu unrhyw gostau ychwanegol wrth gofrestru ar y cwrs. Mae’r costau hyn wedi’u heithrio o unrhyw gynigion rhatach. Dylai dysgwyr o’r tu allan i’r UE gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol yn uniongyrchol ar 01437 753 183 i bennu ffioedd sy’n daladwy. Ac eithrio cyrsiau Addysg Uwch bydd ffioedd yn daladwy ymlaen llaw. Ni fydd eich lle ar y cwrs yn cael ei neilltuo i chi hyd nes bod y ffioedd wedi cael eu talu’n llawn. Sut ydw i’n talu? Gellir talu gydag arian parod, siec, drafft banc, archeb bost, cerdyn debyd neu gredyd. Mae rhandaliadau ar gael cyn bod y cwrs yn dechrau. Rhaid talu’r swm sy’n ddyledus yn llawn erbyn dyddiad dechrau’r cwrs. Cysylltwch â’r Adran Gyllid ar 01437 753 343/2 am ragor o wybodaeth.

4-5 Ni ddylai taliadau arian parod gael eu gwneud drwy’r post, dylid gwneud sieciau yn daladwy i Goleg Sir Benfro. Fydda i’n gymwys ar gyfer ffioedd consesiynol? I fod yn gymwys am ostyngiad rhaid i chi ddarparu tystiolaeth, ar adeg cofrestru, o fod yn derbyn un o’r canlynol: Lwfans Gofalwr|Lwfans Byw i’r Anabl|Lwfans Cyflogaeth a Chymorth|Myfyrwyr llawn-amser|Budd-dal Tai|Lwfans Ceisio Gwaith|Budd-daliadau Analluogrwydd|Cymhorthdal Incwm|Credyd Pensiwn|Cofrestredig Di-waith ond ddim yn derbyn budd-daliadau|Credyd Dychwelyd i’r Gwaith|Credyd Cynhwysol|Credyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio|Credyd Treth Gwaith Bydd methu â darparu prawf i gefnogi ffioedd consesiynol yn arwain at orfod talu ffioedd llawn. Ffioedd wedi’u hepgor - Os ydych yn 16-18 oed ar 1af Awst 2014, yna rydych yn gymwys i gael eich ffioedd wedi’u hepgor, fodd bynnag, mae eithriadau yn berthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r swyddfa gyllid ar: 01437 753 343/2. Beth os bydd fy nghyflogwr yn talu? Rhowch enw llawn eich cyflogwr a’r cyfeiriad ar y ffurflen gofrestru. Os bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu yna chi fydd yn gyfrifol am y ffioedd.


Refunds What happens if I change my mind, will I be eligible for a

refund? See our Fee Refund Policy below (with the exception of Higher Education courses): • • • • •

College cancels course - full refund Student cancels place giving 5 or more days notice - full refund (prior to course starting) Student cancels place giving less than 5 days notice - full refund less £25 enrolment charge (prior to course starting) Student withdraws after attending up to 4 sessions - credit note less £25 enrolment charge Student withdraws after first 4 sessions and course duration is greater than four sessions - no refund

Would I be eligible for financial support? For further information, contact the Guidance and Welfare Team on 01437 753 134/3, email guidance@pembrokeshire.ac.uk or visit our website for more information www.pembrokeshire.ac.uk Do I need to provide proof of identity? To be officially enrolled at the College, you are required to bring one of the following forms of identification with you: • Driver’s Licence (full or provisional) • Bank Card/Credit Card • National Insurance (NI) Card • Birth Certificate • Passport


6-7

Ad-daliadau Beth fydd yn digwydd os bydda i’n newid fy meddwl, fydda i’n gymwys i gael ad-daliad? Gweler ein Polisi Ad-dalu Ffioedd (ac eithrio cyrsiau Addysg Uwch): • • • • •

Y Coleg yn canslo’r cwrs - ad-daliad llawn Y myfyriwr yn canslo lle gan roi 5 diwrnod neu fwy o rybudd - ad-daliad llawn (cyn i’r cwrs ddechrau) Y myfyriwr yn canslo lle gan roi llai na 5 diwrnod o rybudd - ad-daliad llawn namyn y ffi cofrestru o £25 (cyn i’r cwrs ddechrau) Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl mynychu hyd at 4 sesiwn nodyn credyd namyn y ffi cofrestru o £25 Y myfyriwr yn tynnu allan ar ôl y 4 sesiwn gyntaf (hyd y cwrs yn fwy na phedair sesiwn) - dim ad-daliad

Fyddwn i’n gymwys i dderbyn cymorth ariannol? Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cyfarwyddyd a Lles ar 01437 753 134/3, anfonwch e-bost at guidance@pembrokeshire.ac.uk neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth www.colegsirbenfro.ac.uk A oes angen i mi ddarparu prawf o bwy ydw i? Er mwyn eich cofrestru’n swyddogol yn y Coleg, mae’n ofynnol i chi ddod ag un o’r mathau adnabod canlynol gyda chi: • Trwydded Yrru (llawn neu dros dro) • Cerdyn Banc/Cerdyn Credyd • Cerdyn Yswiriant Gwladol (YG) • Tystysgrif Geni • Pasbort


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Tu/Ma-Th/Ia

£240

9T8

Beauty, Hair & Complementary Therapies - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Harddwch, Trin Gwallt a Therapïau Cyflenwol - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Stone Massage Therapy|Therapi Tylino Cerrig **

3

1w

08-Jul|Gor

09:00-16:00

Business & Management - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Busnes a Rheoli - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Business Admin NVQ Diploma|Diploma NVQ Gweinyddu Busnes

2

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

6Y1

Business Admin NVQ Diploma|Diploma NVQ Gweinyddu Busnes

3

15m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

8Y3

Business Admin NVQ Diploma|Diploma NVQ Gweinyddu Busnes

4

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£290

8Y5

Customer Service NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Gofal Cwsmer

2

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

A31

Diwrnodau Maldod yn Y Salon Pamper Days Whether you’re a group of friends, a bridal party or a society or club, we have exactly what you need for some luxurious pampering... Prices start from £22pp and includes lunch at the Bistro. Book your party today call 01437 753 164 * Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


8-9 Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Customer Service NVQ Diploma|Diploma NVQ Gofal Cwsmer

3

15m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

A32

Customer Service NVQ Diploma|Diploma NVQ Gofal Cwsmer

4

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£290

A33

Facilities Management 7724 Certificate|Tystysgrif 7724 Rheoli Cyfleusterau

3

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

U77

Management NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Rheoli

3

15m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

8Y7

Management NVQ Diploma|Diploma NVQ Rheoli

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

9Y1

Retail Management Diploma|Diploma Rheolaeth Adwerthu

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

N25

Sage Accounts Introduction|Cyflwyniad i Gyfrifon Sage

1

6w

£60/40*

R23

Team Leading NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Arwain Tîm

2

14m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

8Y6

06-May|Mai

18:00-20:30

Tu/Ma

Construction - Building & Craft - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Adeiladwaith - Adeiladu a Chrefft - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Plastering (Construction) NVQ Diploma|Diploma NVQ Plastro (Adeiladu)

2

5m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

P27

Trowel Occupations NVQ Diploma|Diploma NVQ Galwedigaethau Trywel

2

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

4T7

Trowel Occupations NVQ Diploma|Diploma NVQ Galwedigaethau Trywel

3

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

X36

Wood Occupations NVQ Diploma|Diploma NVQ Galwedigaethau Pren

2

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

4W8

Wood Occupations NVQ Diploma|Diploma NVQ Galwedigaethau Pren

3

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

5T4

Pembrokeshire College|Coleg Sir Benfro

Work-based|Dysgu yn y Gwaith

MITEC|MITEC

Bowlings Riding Stables|Stablau Marchogaeth Bowlings


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Engineering - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Peirianneg - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Electrical Installation Diploma|Diploma Gosod Trydan

2

34w

Call to enquire|Galwch i ymholi

£360

R15

Electrical Installation Diploma|Diploma Gosod Trydan

3

34w

Call to enquire|Galwch i ymholi

£360

R16

Engineering Maintenance NVQ Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol

3

24w

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B94

Highways Maintenance 6566 NVQ Diploma|Diploma NVQ 6566 Cynnal a Chadw Priffyrdd

2

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

V85

Performing Engineering Operations NVQ Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol

2

15m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

4N5

Performing Engineering Manufacturing Operations Diploma|Diploma Gweithgynhyrchu Peirianneg

3

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

H20

Welding Engineering Construction Pipework Diploma|Diploma Peirianneg Adeiladu - Weldio Pibellau

3

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

J38

Plumbing/Renewable Energy - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Plymwaith/Ynni Adnewyddadwy - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. ACS Gas Refresher Training (evening)|Hyfforddiant Gloywi Nwy ACS (gyda’r nos)

3

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£120

G74

ACS Gas Refresher Training|Hyfforddiant Gloywi Nwy ACS

3

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£215

G72

ACS Gas Refresher Training|Hyfforddiant Gloywi Nwy ACS

3

2d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£420

G73

Combustion Performance Analyser Training & Assessment| Hyfforddiant ac Asesiad Dadansoddi Perfformiad Hylosgi

3

£205

7R9

1.5d Various|Amryw

08:30-17:30

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis

Tu/Ma-We/Me


10-11 Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Combustion Performance Analyser Assessment|Asesiad Dadansoddi Perfformiad Hylosgi

3

1d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£180

7R9

Domestic Gas Heaters|Gwresogyddion Nwy yn y Cartref

3

1d

Various|Amryw

08:30-12:30

Tu/Ma-We/Me

£175

E16

Domestic Gas Safety Initial Assessment|Asesiad Cychwynnol Diogelwch Nwy yn y Cartref

3

2d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£510

E10

Domestic Gas Safety Re-assessment including Appliances| Ail-asesu Diogelwch Nwy yn y Cartref gan gynnwys Offer

3

2d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£540

E17

Gas Central Heating Boilers and Wall Heaters|Bwyleri Gwres Canolog Nwy a Gwresogyddion Wal

3

1d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£175

F73

Gas Central Heating Boilers Assessment|Asesiad Bwyleri Gwres Canolog Nwy

3

1d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£175

E11

Gas Cooking Appliances Assessment|Asesiad Offer Coginio â Nwy

3

1d

Various|Amryw

08:30-12:30

Tu/Ma-We/Me

£175

E12

Gas Fires/Wall Heaters Assessment|Asesiad Tanau Nwy/ Gwresogyddion Wal

3

1d

Various|Amryw

08:30-12:30

Tu/Ma-We/Me

£175

E13

Gas Instantaneous Water Heaters Assessment|Asesiad Gwresogyddion Dŵr Nwy

3

1d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£175

E14

Natural Gas (NG) to LPG Changeover (various options)| Newid o Nwy Naturiol (NG) i LPG (amrywiol opsiynau)

3

1d

Various|Amryw

08:30-17:30

Tu/Ma-We/Me

£210-£250

G75

OFTEC Oil Boilers Re-assessment|Ail-asesiad OFTEC mewn Bwyleri Olew

3

1d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£330

S72

OFTEC Oil Central Heating Re-assessment|Ail-asesiad OFTEC mewn Gwres Canolog Olew

3

1d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£250

S72

OFTEC Oil Introduction|Cyflwyniad i Olew OFTEC

3

5d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£665

S65

Pembrokeshire College|Coleg Sir Benfro

Work-based|Dysgu yn y Gwaith

MITEC|MITEC

Bowlings Riding Stables|Stablau Marchogaeth Bowlings


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

OFTEC Oil Tank Installation Re-assessment|Ail-asesiad OFTEC mewn Gosod Tanc Olew

3

1d

Various|Amryw

09:00-13:00

TBC

£160

S72

OFTEC Oil Training & Assessment|Hyfforddiant ac ail-asesiad OFTEC mewn Olew

3

5d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£665

S65

Plumbing NVQ Diploma|Diploma NVQ Plymwaith

2

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£410/265*

G56

Plumbing NVQ Diploma|Diploma NVQ Plymwaith

3

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£410/265*

G57

Unvented Hot Water Training & Assessment|Hyfforddiant ac ail-asesiad mewn Dŵr Poeth heb Awyriad

3

1d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£180

E18

Unvented Hot Water Re-assessment|Ail-asesiad mewn Dŵr Poeth heb Awyriad

3

1d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£105

3M4

Water Regulations Assessment|Asesiad Rheoliadau Dŵr

3

1d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£180

E19

Air and Ground Source Pumps|Pympiau Tarddu Awyr a Daear

3

6d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£395/£40*

7F1

Solar Thermal Hot Water Heating|Gwresogi Dŵr Poeth â Solar Thermol

3

6d

Various|Amryw

09:00-17:00

TBC

£355

8F1

Health, Childcare & Care - CALL 01437 753 141 - Please book two weeks in advance. Iechyd, Gofal Plant a Gofal - GALWCH 01437 753 141 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Allied Health Support Diploma|Diploma Cymorth Iechyd Perthynol

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

C16

Children's Care, Learning & Development Diploma|Diploma Gofal, Addysg a Datblygiad Plant

2

14m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

B56

Children's Care, Learning & Development Diploma|Diploma Gofal, Addysg a Datblygiad Plant

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B55

Children’s Care, Learning & Development Diploma Manager|Diploma Gofal, Addysg a Datblygiad Plant- Rheolwr

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

H97

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


12-13 Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Children’s Care 4227-07 Diploma - Advanced Practitioner|Diploma 4227-07 Gofal Plant - Ymarferydd Uwch

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

M80

Dementia Awareness|Ymwybyddiaeth Dementia

-

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£40*

Y09

Health & Social Care Diploma|Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol

2

14m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

B46

Health & Social Care Diploma|Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B47

Health & Social Care Children & Young People Diploma| Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol Plant a Ieuenctid

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B48

Leader HSC/CYP Diploma - Registered Manager|Diploma Arweinydd IGC/PPI - Rheolwr Cofrestredig

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

B88

Leader HSC/CYP Diploma - Manager|Diploma Arweinydd IGC/PPI - Rheolwr

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

B87

Leader HSC/CYP - Diploma - Advanced Practitioner|Diploma Arweinydd IGC/PPI – Uwch Ymarferydd

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

B86

Leader HSC Adult (ARM) Diploma|Diploma Arweinydd IGC i Oedolion (ARM)

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

B85

Leader HSC Adult (AAP) Diploma|Diploma Arweinydd IGC i Oedolion (AAP)

5

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

B83

Paediatric First Aid|Cymorth Cyntaf Pediatrig

-

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£65

1T2

Playwork NVQ Diploma|Diploma NVQ Gwaith Chwarae

2

14m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

A02

Playwork NVQ Diploma|Diploma NVQ Gwaith Chwarae

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

A05

Safeguarding Adults/Children|Diogelu Oedolion/Plant

-

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£40

Y10

Pembrokeshire College|Coleg Sir Benfro

Work-based|Dysgu yn y Gwaith

MITEC|MITEC

Bowlings Riding Stables|Stablau Marchogaeth Bowlings


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Social Care Induction Framework (SCIF)|Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol (SCIF)

-

4d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£145

N93

Substance Misuse|Camddefnyddio Sylweddau

-

1d

Roll on-Roll off|Hyblyg

£40*

Y08

Health & Safety - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Iechyd a Diogelwch - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. CCNSG Safety Passport|Pasbort Diogelwch CCNSG

-

2d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£110

F67

CCNSG Site Supervisors|Goruchwylwyr Safle CCNSG

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£70

6G2

CCNSG Refresher|Cwrs Gloywi CCNSG

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£70

F66

Cleaning & Support Service Skills NVQ Diploma|Diploma NVQ Sgiliau Glanhau a Gwasanaeth Cymorth

2

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

V86

First Aid at Work Refresher|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Cwrs Gloywi

-

2d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£120

2G3

First Aid at Work|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

3

3d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£180

2G7

Emergency First Aid|Cymorth Cyntaf Brys

2

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£60

L61

Occupational Health & Safety Diploma|Diploma Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

5

24m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£360

E75

Providing Security Services Certificate|Tystysgrif Darparu Gwasanaeth Diogelwch

2

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

H72

Warehousing/Storage 04419 Certificate|Tystysgrif 04419 Warws/Storio

2

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

C59

Animal Care - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Gofal Anifeiliaid - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. * Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


14-15 Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Basic Dog Training|Hyfforddi Cŵn – Sylfaenol

-

8w

29-Apr|Ebr

14:00-16:00

Tu/Ma

£80

W22

Small Animal Care|Gofal Anifeiliaid Bach

-

8w

29-Apr|Ebr

17:00-19:00

Tu/Ma

£60/£40*

W31

Horticulture - All delivered at Treffgarne, Haverfordwest - BOOK ONLINE growingthefuture.co.uk Garddwriaeth - Y cyfan yn cael ei gyflwyno yn Nhreffgarn, Hwlffordd - BWCIWCH ARLEIN growingthefuture.co.uk -

-

1d

24-Apr|Ebr

10:00-12:00

Th/Ia

FREE

W17

-

-

1d

19-May|Mai

13:30-16:30

Mo/Ll

FREE

W15

Growing Vegetables in Small Spaces|Tyfu Llysiau mewn Mannau Bach

-

-

1d

17-Jun|Meh

10:00-13:00

Tu/Ma

FREE

W14

Soft Fruit Growing for Beginners|Tyfu Ffrwythau Meddal i Ddechreuwyr

-

-

1d

11-Jul|Gor

10:00-13:00

Fr/Gw

FREE

W13

09:00-17:00

Tu/Ma

£250

L06

Vegetable Seed Selection|Dewis Hadau Llysiau Introduction to Composting|Cyflwyniad i Gompostio

Cookery and Food Safety - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Coginio a Diogelwch Bwyd - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Door Supervisors Certificate|Tystysgrif Goruchwylwyr Drws

3

4d

Beverage Service Diploma|Diploma Gwasanaeth Diodydd

2

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

A47

Food/Beverage NVQ Diploma|Diploma NVQ Bwyd/Diod

2

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

A48

Food Preparation/Cooking NVQ Diploma|Diploma NVQ Paratoi Bwyd/Coginio

2

18m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

A49

Food Safety Catering Award|Dyfarniad Arlwyo Diogelwch Bwyd

2

1d

06-May|Mai

09:00-16:00

Tu/Ma

£55

07C

Food Safety Catering Award|Dyfarniad Arlwyo Diogelwch Bwyd

2

1d

09-Jun|Meh

09:00-16:00

Mo/Ll

£55

08C

Pembrokeshire College|Coleg Sir Benfro

Work-based|Dysgu yn y Gwaith

22-Apr|Ebr

MITEC|MITEC

Bowlings Riding Stables|Stablau Marchogaeth Bowlings


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Personal Licence Holder|Deiliad Trwydded Bersonol

3

1d

Supervising Food Safety|Goruchwylio Diogelwch Bwyd

3

5w

02-May|Mai

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

09:00-17:00

Fr/Gw

£250

L07

£185

G40

Call to enquire|Galwch i ymholi

Marine - Coast - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Morol - Arfordir - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Seatrust WOW - Seabirds for Beginners OCN|OCN Adar Môr i Ddechreuwyr

1

-

2d

07-May|Mai

09:00-17:30

We/Me

£100

K12

Seatrust WOW Cetaceans Beginners OCN|OCN Morfilod i Ddechreuwyr

3

-

2d

10-May|Mai

09:00-17:30

Sa/Sa

£100

P92

Seatrust WOW - Seabird Monitoring OCN|OCN Monitro Adar Môr

3

-

3d

24-Jun|Meh

09:00-17:30

Tu/Ma

£150

K13

Seatrust WOW - Seashore Life OCN|OCN Bywyd Glan Môr

1

-

1d

20-Aug|Aws

09:00-16:00

We/Me

£50

A81

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

IG4

Marine - Port - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Morol - Porthladd - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Port Operations Certificate NVQ|NVQ Tystysgrif mewn Gweithrediadau Porth

2

18m

Diesel Engine Maintenance RYA|RYA Cynnal a Chadw Injan Diesel

-

1d

26-Apr|Ebr

09:00-18:00

Sa/Sa

£150

26I

6w

06-May|Mai

18:00-20:30

Tu/Ma

£60/£40*

48H

Office - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Swyddfa - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Web Page Design OCN|OCN Dylunio Tudalen Wê

3

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


16-17 Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

18:00-21:00

Tu/Ma-Th/Ia

£95/£60*

R32

Sport - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Chwaraeon - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Applying Hot and Cold Techniques Award|Dyfarniad Cymhwyso Technegau Poeth ac Oer

3

5w

29-Apr|Ebr

Plant (Prices per course) - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Peiriannau (Prisiau y cwrs) - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. 180 Excavator/5T Refresher|Cloddiwr 180/5T – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V26

360 Excavator/10T Refresher|Cloddiwr 360/10T – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V24

Abrasive Wheels|Olwynion Sgraffiniol

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

POA

V35

Bulk Liquid Operations Diploma|Diploma Gweithrediadau Swmp Hylif

2

12m

Call to enquire|Galwch i ymholi

£150

S54

Coded Welding|Weldio wedi Codio

-

-

Call to enquire|Galwch i ymholi

POA

V36

Driver CPC Training|Hyfforddiant Gyrrwyr CPC

-

-

Call to enquire|Galwch i ymholi

POA

V34

Forklift Introduction|Cyflwyniad i Fforch Godi

-

2d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£765

V14

Forklift Refresher|Fforch Godi – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V15

Forward Tipping Dumper/5T Refresher|Lorri Godi a Dadlwytho Blaen/5T – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V29

Manual Handling Awareness|Ymwybyddiaeth Trin â Llaw

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£300

V31

Mobile Elevated Works Platform Refresher|Llwyfan Waith Symudol Uwchben - Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V17

Pembrokeshire College|Coleg Sir Benfro

Work-based|Dysgu yn y Gwaith

MITEC|MITEC

Bowlings Riding Stables|Stablau Marchogaeth Bowlings


Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Lgth Start Date Safle Hyd Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

ID Côd

Overhead Gantry Crane Refresher|Craen Nenbont – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V19

Saw Operator All Operatives|Gweithredwr Llif – Yr holl weithrediadau

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£420

V30

Slinger Banksman Refresher|Arolygwr Craen – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V21

Telescopic Handler Refresher|Triniwr Telesgopig – Cwrs diweddaru

-

1d

Call to enquire|Galwch i ymholi

£396

V23

Teaching Support, Training and Assessing - CALL 0800 9 776 788 - Please book two weeks in advance. Cymorth Dysgu, Hyfforddi ac Asesu - GALWCH 0800 9 776 788 - Bwciwch bythefnos ymlaen llaw. Assess Competence Award 08353|Dyfarniad Asesu Cymhwysedd 08353

3

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B90

Assess Vocational Certificate 08355|Tystysgrif Asesu Galwedigaethol 08355

3

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

B50

Internal Quality Award 08357|Dyfarniad 08357 Ansawdd Mewnol

4

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£290

D30

Lead Internal Quality Certificate 08361|Tystysgrif 08361 Arweinydd Ansawdd Mewnol

4

12m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£290

D33

Supporting Teaching & Learning Certificate|Tystysgrif Cefnogi’r Addysgu a’r Dysgu

2

14m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£150

E24

Specialist Supporting Teaching & Learning Diploma|Diploma Cefnogi’r Addysgu a’r Dysgu Arbenigol

3

16m

Roll on-Roll off|Hyblyg

£170

E41

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


We didn’t

18-19

go away to University

We did Find out more - pembs.ac.uk/degrees

enrol on a degree at the College

DATE FOR YOUR DIARY: Information Day Friday 15 August 12pm - 2pm

Animal | Architecture | Business | Childhood Studies | Computing Construction | Design | Engineering | Sport | Teaching | Tourism


STEP Adult community classes

are held at community centres and village halls throughout Pembrokeshire as well as at the College.

01437 753 139

step.pembrokeshire.ac.uk | community@pembrokeshire.ac.uk


20-21 Course Cwrs

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

Art & Craft - delivered in your community... Book online today OR call 01437 753 139 Celf a Chrefft - Cyrsiau a ddarperir yn eich cymuned... Bwciwch ar-lein heddiw NEU galwch 01437 753 139 Crochet Advanced|Crosio Uwch

WI House, Haverfordwest

8w

02-May|Mai

13:30 - 15:30

Fr|Gw

£40

Crochet Beginners|Crosio i Ddechreuwyr

Bloomfield, Narberth

8w

03-May|Mai

09:30 - 11:30

Sa|Sa

£40

Crochet Beginners/Intermediate|Crosio i Ddechreuwyr/ WI House, Haverfordwest Canolradd

8w

02-May|Mai

10:30 - 12:30

Fr|Gw

£40

Crochet Intermediate|Crosio Canolradd

Summerhill, Amroth

8w

29-Apr|Ebr

13:30 - 15:30

Tu|Ma

£40

Felt Making|Gwneud Ffelt

Hazelbeach Village Hall

8w

29-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

Tu|Ma

£40

Felt Making Introduction| Cyflwyniad i Wneud Ffelt

WI House, Haverfordwest

8w

29-Apr|Ebr

13:00 - 15:00

Tu|Ma

£40

Felt Making Beginners: Make a Picture/Wall Hanging|Gwneud Ffelt i Ddechreuwyr: Gwneud Llun/ Croglun

Pembrokeshire College

1d

29-May|Mai

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Felt Making Beginners: Make a Bag|Gwneud Ffelt i Ddechreuwyr: Gwneud Bag

Pembrokeshire College

1d

31-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Hand Crafted Cards|Cardiau Wedi’u Gwneud â Llaw

Summerhill, Amroth

8w

28-Apr|Ebr

13:30 - 15:30

Mo|Ll

£40

Hand Crafted Cards Introduction|Cyflwyniad i Gardiau Wedi’u Gwneud â Llaw

Pembrokeshire College

1d

15-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Hand Patchwork Introduction|Cyflwyniad i Glytwaith o Waith Llaw

Pembrokeshire College

1d

27-May|Mai

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Hand Patchwork Introduction|Cyflwyniad i Glytwaith o Waith Llaw

Pembrokeshire College

1d

31-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Book online today go to step.pembrokeshire.ac.uk Archebwch ar-lein heddiw, ewch i: step.pembrokeshire.ac.uk


Course Cwrs

Site Safle

Patchwork and Quilting Beginners|Clytwaith a Chwiltio i Ddechreuwyr

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

WI House, Haverfordwest

8w

28-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

Mo|Ll

£40

Patchwork and Quilting|Clytwaith a Chwiltio

Neuadd Dinas, Dinas

8w

30-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

We|Me

£40

Patchwork and Quilting Intermediate|Clytwaith a Chwiltio Canolradd

WI House, Haverfordwest

8w

29-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

Tu|Ma

£40

Catering - delivered in your community... Book online today OR call 01437 753 139 Arlwyo - Cyrsiau a ddarperir yn eich cymuned... Bwciwch ar-lein heddiw NEU galwch 01437 753 139 Sugarcraft|Crefft Siwgr

Pembrokeshire College

8w

30-Apr|Ebr

18:00 - 20:00

We|Me

£40

Sugarcraft - Modelling|Crefft Siwgr - Modelu

Pembrokeshire College

8w

01-May|Mai

18:00 - 20:00

Th|Ia

£40

Sugarcraft Beginners|Crefft Siwgr i Ddechreuwyr

Fishguard Town Hall

8w

29-Apr|Ebr

14:30 - 16:30

Tu|Ma

£40

Sugarcraft Beginners|Crefft Siwgr i Ddechreuwyr

Hayscastle Village Hall

8w

30-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

We|Me

£40

Sugarcraft Beginners|Crefft Siwgr i Ddechreuwyr

Regency Hall, Saundersfoot

8w

01-May|Mai

13:00 - 15:00

Th|Ia

£40

Bread Making Introduction|Cyflwyniad i Wneud Bara

Maenclochog Village Hall

2d

16-May|Mai

09:30 - 15:00

Fr|Gw

£55

Bread Making Perfecting your Skills|Perffeithio eich Sgiliau Gwneud Bara

St John's Church Hall, Pembroke Dock

1d

28-Jun|Meh

09:30 - 15:00

Sa|Sa

£30

Computing & Photography - delivered in your community... Book online today OR call 01437 753 139 Cyfrifiadura a Ffotograffiaeth - Cyrsiau a ddarperir yn eich cymuned... Bwciwch ar-lein heddiw NEU galwch 01437 753 139 Adobe Photoshop: Level 2|Adobe Photoshop: Lefel 2

Pembrokeshire College

8w

01-May|Mai

18:00 - 20:00

Th|Ia

£40

Computing Beginners (Windows 7)|Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr

Letterston Memorial Hall

8w

30-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

We|Me

£40

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


22-23 Course Cwrs

Site Safle

Computing Beginners (Windows 7)|Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr

Pembrokeshire College

Computing Building your Skills (Windows 7)|Gwella eich Sgiliau Cyfrifiadurol

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

1d

27-May|Mai

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Letterston Memorial Hall

8w

29-Apr|Ebr

13:00 - 15:00

Tu|Ma

£40

Ebay Beginners|Ebay i Ddechreuwyr

Pembrokeshire College

1d

30-May|Mai

09:30 - 15:00

Fr|Gw

£15

Ebay Beginners|Ebay i Ddechreuwyr

Pembrokeshire College

1d

04-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Fr|Gw

£15

iPad/Tablet Using your Device|iPad/Tabled Defnyddio eich Dyfais

Pembrokeshire College

7w

01-May|Mai

18:00 - 19:30

Th|Ia

£40

iPad/Tablet Using your Device|iPad/Tabled Defnyddio eich Dyfais

Pembrokeshire College

1d

10-May|Mai

09:30 - 15:00

Sa|Sa

£15

iPad/Tablet Using your Device|iPad/Tabled Defnyddio eich Dyfais

Pembrokeshire College

1d

28-May|Mai

09:30 - 15:00

We|Me

£15

iPad/Tablet Using your Device|iPad/Tabled Defnyddio eich Dyfais

Pembrokeshire College

1d

21-Jun|Meh

09:30 - 15:00

Sa|Sa

£15

iPad/Tablet Using your Device|iPad/Tabled Defnyddio eich Dyfais

Pembrokeshire College

1d

23-Jul|Gor

09:30 - 15:00

We|Me

£15

Access Databases Introduction (Windows 7)| Cyflwyniad i Gronfeydd Data Access Databases

Pembrokeshire College

1d

22-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Excel Introduction (Windows 7)|Cyflwyniad i Excel

Pembrokeshire College

1d

29-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Internet & Email (Windows 7)|Rhyngrwyd ac E-bost

Letterston Memorial Hall

8w

30-Apr|Ebr

13:00 - 15:00

We|Me

£40

Internet & Email (Windows 7)|Rhyngrwyd ac E-bost

Pembrokeshire College

1d

24-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Book online today go to step.pembrokeshire.ac.uk Archebwch ar-lein heddiw, ewch i: step.pembrokeshire.ac.uk


Course Cwrs

Site Safle

Powerpoint (Windows 7)|Powerpoint

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

Letterston Memorial Hall

8w

29-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

Tu|Ma

£40

Powerpoint (Windows 7)|Powerpoint

Pembroke Comprehensive School

8w

01-May|Mai

13:00 - 15:00

Th|Ia

£40

Powerpoint Introduction (Windows 7)| Cyflwyniad i Powerpoint

Pembrokeshire College

1d

29-May|Mai

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Word Introduction (Windows 7)|Cyflwyniad i Word

Pembrokeshire College

1d

31-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Photography Digital: Level 1| Ffotograffiaeth Ddigidol: Lefel 1

Letterston Memorial Hall

8w

01-May|Mai

13:00 - 15:00

Th|Ia

£40

Photography Digital: Level 2| Ffotograffiaeth Ddigidol: Lefel 2

Letterston Memorial Hall

8w

01-May|Mai

10:00 - 12:00

Th|Ia

£40

Photography Improve your Skills|Gwella eich Sgiliau Ffotograffiaeth

Broad Haven Village Hall

6w

02-May|Mai

13:00 - 15:30

Fr|Gw

£40

Personal Development - delivered in your community... Book online today OR call 01437 753 139 Datblygiad Personol - Cyrsiau a ddarperir yn eich cymuned... Bwciwch ar-lein heddiw NEU galwch 01437 753 139 Counselling Introduction: Part 2|Cyflwyniad i Gynghori: Rhan 2

Pembrokeshire College

8w

29-Apr|Ebr

18:00 -20:00

Tu|Ma

£40

Creative Writing Introduction|Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

Kilgetty WI Hall

8w

28-Apr|Ebr

10:00 - 12:00

Mo|Ll

£40

Creative Writing Introduction|Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

MITEC, Milford Haven

8w

28-Apr|Ebr

18:00 - 20:00

Mo|Ll

£40

Creative Writing: Part 2|Ysgrifennu Creadigol: Rhan 2

Pembrokeshire College

6w

06-May|Mai

18:00 - 20:30

Tu|Ma

£40

Emergency First Aid at Work|Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Pembrokeshire College

1d

29-May|Mai

09:30 - 16:30

Th|Ia

£40

* Concessionary cost | Cost ostyngol ** Additional resources required, see website | Angen adnoddau ychwanegol, gweler y wefan Lgth - Approx Length of Course: d = day/s, w = week/s, m = month/s | Hyd - Hyd y cwrs: d = dydd, w = wythnos, m = mis


24-25 Course Cwrs

Site Safle

Emergency First Aid at Work|Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

Pembrokeshire College

1d

10-Jul|Gor

09:30 - 16:30

Th|Ia

£40

First Aid at Work|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Maenclochog Village Hall

6w

30-Apr|Ebr

18:00 - 21:00

We|Me

£70

First Aid at Work|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

WI House, Haverfordwest

3d

14-May|Mai

09:30 - 15:30

We|Me

£70

First Aid at Work|Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Pembrokeshire College

3d

23-Jul|Gor

09:30 - 15:30

We|Me

£70

Food Safety in Catering: Level 2|Diogelwch Bwyd mewn WI House, Haverfordwest Arlwyo: Lefel 2

1d

30-Apr|Ebr

09:00 - 17:00

We|Me

£40

Food Safety in Catering: Level 2|Diogelwch Bwyd mewn Pembrokeshire College Arlwyo: Lefel 2

1d

27-May|Mai

09:00 - 17:00

Tu|Ma

£40

Food Safety in Catering: Level 2|Diogelwch Bwyd mewn Bloomfield, Narberth Arlwyo: Lefel 2

1d

26-Jun|Meh

09:00 - 17:00

Th|Ia

£40

Food Safety in Catering: Level 2|Diogelwch Bwyd mewn Pembrokeshire College Arlwyo: Lefel 2

1d

22-Jul|Gor

09:00 - 17:00

Tu|Ma

£40

Learn to Relax: Using Meditation & Reflexology|Dysgu sut i Ymlacio: Defnyddio Myfyrdod ac Adweitheg

Pembrokeshire College

1d

28-May|Mai

09:30 - 15:00

We|Me

£15

Learn to Relax: Using Meditation & Reflexology|Dysgu sut i Ymlacio: Defnyddio Myfyrdod ac Adweitheg

Pembrokeshire College

1d

23-Jul|Gor

09:30 - 15:00

We|Me

£15

Poetry Introduction: Writing & Appreciation|Cyflwyniad Pembrokeshire College i Farddoniaeth: Ysgrifennu a Gwerthfawrogi

1d

29-May|Mai

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Poetry Introduction: Writing & Appreciation|Cyflwyniad Pembrokeshire College i Farddoniaeth: Ysgrifennu a Gwerthfawrogi

1d

24-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Th|Ia

£15

Practical Performance Writing|Ysgrifennu Perfformiad Ymarferol

8w

30-Apr|Ebr

18:00 - 20:00

We|Me

£40

Fishguard Town Hall

Book online today go to step.pembrokeshire.ac.uk Archebwch ar-lein heddiw, ewch i: step.pembrokeshire.ac.uk


Course Cwrs

Site Safle

Reflexology Intermediate|Adweitheg - Canolradd

Pembrokeshire College

Sign Language Introduction|Cyflwyniad i Iaith Arwyddion

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Cost Cost

8w

01-May|Mai

18:00 - 20:00

Th|Ia

£40

Pembrokeshire College

1d

27-May|Mai

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Sign Language Introduction|Cyflwyniad i Iaith Arwyddion

Pembrokeshire College

1d

29-Jul|Gor

09:30 - 15:00

Tu|Ma

£15

Interior Design: Part 2|Dylunio Mewnol: Rhan 2

Pembrokeshire College

8w

01-May|Mai

18:00 - 20:00

Th|Ia

£40

“The interior design course has increased my confidence in a way I could never imagine.” Julie

duction e ‘Intro College. h t f o t n e y mome okeshir ing ever urse at Pembr bsorbing and y jo n e I am t at sting, a iting’ co tive Wr he most intere ended (not jus at a e r C o t ft att ucation is one o es I have ever rmal ed ret o f I feel it s r y u m o c o ck t arga hile worthw , but going ba years ago). M e y g n e a ll the co ersity m nd univ school a


26-27

Par t-time C O U R S E S start NOW

Courses for Everyone at Pembrokeshire College OPEN EVENING WED 30 APRIL 2014 5PM -7PM A-levels | Diplomas | Apprenticeships | Degrees Work-based Learning | Evening Courses Community Courses pembrokeshire.ac.uk/courses Go to bit.ly/PCopen to pre-book

CYRSIAU Rhan-amser yn dechrau NAWR

Cyrsiau i bawb yng Ngholeg Sir Benfro NOSON AGORED MER 30 EBRILL 2014 5YH-7YH Lefel A | Diplom창u | Prentisiaethau | Graddau Dysgu yn y Gwaith | Cyrsiau Nos Cyrsiau Cymunedol colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau Ewch i bit.ly/PCopen i fwcio ymlaen llaw


What our online A-level learners said:

When and where you want...

LEARNONLINE online.pembrokeshire.ac.uk

"I really thought the way the college ran the distance learning course was impressive, especially the week long practical intensive bit. I had some great teaching that week." Ellie Moorse "This is an excellent course that nowhere else in the country seems to offer. It was taught brilliantly, it was well paced, enjoyable and it made the theory course more understandable. The length of it was perfect and I felt confident going into my practical exam." Alex Bellenger “I think Pembrokeshire College’s online service is fantastic for mature students or learners who cannot give up a full time job. For me, leaving my job and attending a local college was not an option as I am reliant on my income to pay for my current living and future university costs. I have found the support incredibly helpful and would recommend the college over all others for distance learning.” Marina Parker offered a conditional place at Cambridge University to study Natural Sciences


28-29

If it matters to you, it matters to us...

“I feel more confident with basic maths now, which is great!� Build your confidence and skills today by enrolling on a FREE Skills Matter Workshop with Pembrokeshire College, you need to be employed or self-employed to be eligible. Work towards a qualification equivalent to GCSE grade A to C, enquire today, call our project team:

Telephone: 01437 753 414 Email: j.kirkpatrick@pembrokeshire.ac.uk Web: skills.pembrokeshire.ac.uk


Traineeships:

Getting youngsters into employment Cael pobl ifanc i mewn i gyflogaeth The new traineeships programme will support 16-24 year olds to develop the skills they need to secure and succeed in employment, including apprenticeships. Get a real taste of a career pathway in the following areas: Army Preparation | Hair & Beauty | Engineering | Catering Motor Vehicle | Carpentry | Plumbing | Electrical | Welding Find out more - call Admissions on 0800 9 776 788 or email admissions@pembrokeshire.ac.uk


30-31

SKILLSFOR INDUSTRY SGILIAUAR GYFER DIWYDIANT

Find out today if your business is eligible to receive up to 56% off training courses Subsidised accredited training for the following sectors: • • • • • • • • • • • •

Supervisory Management Business and Professional Services Security Services Hospitality and Catering Office IT and Computing Logistics and Warehousing Education and Teaching Construction and Renewables Engineering and Motor Vehicle Childcare Health and Social Care Mental Health

Call SFI today, call 01437 753 320 or email sfi@pembrokeshire.ac.uk This is a regional project, led by Gower College Swansea and delivered in partnership with Pembrokeshire College, Coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion and Neath Port Talbot College. This project is part-funded by the European Social Fund Convergence Fund Programme 2007-2013.


0800 9 776 788 Book that course today... Archebwch le ar gwrs heddi...w!

2014 Part-time Summer  

Our range of part-time courses for April to July 2014