Page 1

Lefel A | Diplom창u | Prentisiaethau 2012/13

Y

Coleg Dysgu am Oes


Y

Coleg L e a r n i n g f o r L i fe

C

roeso i ganllaw Coleg Sir Benfro i fyfyrwyr yr ydym wedi creu yn arbennig ar gyfer y rhai sy’n gadael ysgol a’u rhieni/gwarcheidwaid. Mae gwneud y dewis iawn ar amser mor bwysig ym mywyd person ifanc yn bwysig. Fel arall bydd amser, ymdrech a’r potensial yn cael eu gwastraffu. Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen am yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Dylai roi syniad i chi o lwybrau K]VJETSWMFP]RSK]WXEPlWYXFVS½EH]H][MEWXYHMS]RK2KLSPIK Sir Benfro. Rydym yn argymell eich bod yn mynychu un o’n 2SW[IMXLMEY%KSVIHREMPPEM]QQMW8EGL[IHHQMW1E[VXLRIY ½W1EM¯GIMVQ[]SJER]PMSREVHYHEPIR¯PPIKEPP[GL[IPH IMRG]¾IYWXIVEYK[]GLWMEVEHl´VXM[XSVMEMHEG]QK]RKLSV[]V am y cwrs gorau i chi a chael gwybod am ddilyniant i brifysgol a/ RIYK]¾SKEIXLEV|PG[FPLEYIMGLG[VW

Beth bynnag rydych am ei wneud yn y dyfodol, os byddwch yn dod i’r Coleg byddwch yn dod o hyd i gwrs a all eich gosod ar IMGLJJSVHHMK]¾E[RM=RHHEVTEV[VEHH]WKEVSFV]RQEIKIRR]QKEQT[WERL]KSIPPPI]GI[GLVEMS´VG]¾IYWXIVEYKSVEY ar gyfer dysgu yn ne Cymru. Cyfunwch hyn gyda’n hadnoddau rhagorol a’n tiwtoriaid medrus ac ymroddedig ac ni ddewch o hyd i le gwell i astudio ar gyfer eich dyfodol. Glyn Jones, OBE Pennaeth

Darpariaeth Iaith Gymraeg/Dwyieithog Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg a diwallu anghenion myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg. Mae myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn gallu gwneud agweddau o’u cwrs fel y rhaglen K]RI½RSWIWM]REYXM[XSVMEPEWIWMEHEYPPEJEVEG]WKVMJIRIHMKE Sgiliau Hanfodol naill ai trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ac hefyd yn gallu cael cymorth dwyieithog er mwyn cynnal a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg/dwyieithog. 1EIQ]J]V[]VHM+]QVEIKLIJ]H]RGEIPG]¾IMIRRMPPWKMPMEY iaith Gymraeg naill ai o fewn eu cwrs neu fel rhan o raglan Gyfoethogi’r Coleg. Ewch i www.pembrokeshire.ac.uk/cymorth ar gyfer rhagor o wybodaeth mewn perthynas â darpariaeth iaith Gymraeg/ dwyieithog y Coleg neu cysylltwch â Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg ar 01437 753 435.


Cynnwys Croeso

Darpariaeth Ddwyieithog Gwobrau’r Coleg Mwy o Ddewis ar Safon Uwch Beth sy’n Gwneud y Coleg yn Llwyddiannus Prentisiaethau Esbonio’r Cymwysterau Llwyddiant Myfyrwyr Bwyta, Dysgu a Byw Sut i Gofrestru Cymorth Ariannol Academi Chwaraeon Graddau Dysgu am Oes Cyrsiau MITEC Rhieni mewn Cysylltiad Pam y Coleg Holi ac Ateb Beth ddywedodd yr Arolygwyr 4VS½EH%GEHIQEMHHE(M[]HMERRSP 

2 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-15 16 16 17 18 19-27 28 29-31 32 33 


Louis bellach yn astudio *JEWM[R]R=WKSP*JEWM[R St Martins, Llundain

Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2011

Stefan nawr yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Shaun nawr yn astudio Pensaern誰aeth ym Mhrifysgol Caerdydd


Mae ein myfyrwyr yn Anelu n Uchel ... Katy Nawr yn brentis gyda Grwp Kier ac yn astudio ar gwrs Gradd Sylfaen Rheoli Prosiect Adeiladu yn seiliedig ar waith

Y

ng Ngholeg Sir Benfro rydym yn ymfalchĂŻo ar ansawdd yr hyn a wnawn.Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r campws a’n myfyrwyr wedi ennill cyfres o wobrau sy’n arddangos ansawdd ein darpariaeth. ˆ7EMXL+[SFV&IEGSR%S'QI[RGL[IFP]RIHH yn olynol (2001-2006) – record y DU ˆ&YHHWSHH[]VQI[R+]VJESIHH ˆ+[SFVEY*JSV[QEVK]JIV']RKSVE 'L]JEV[]HH]H E ˆ%GLVIHMEH]']RKSV4V]HIMRMKEVK]JIV Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (2007) ˆ+[SFV=R+EHEVRS&PEMH4SFP%REFP ˆ+[SFV%RWE[HHE4LVS½EH]R+]W]PPXMIHMKl +[EMXL+]VJE']QVY ˆ%HIMPEH+SVEY]R]'EXIKSVM&6))%1']QVY 'ERSPJER%HIMPEHYE8LIGLRSPIK ˆ2SH%RWE[HH7KMPMEY7]PJEIRSP ˆ+[SFVÂł+VIIR+S[R´M0IMLEY'EVFSR ˆ+[SFV](HVEMK;IVHH0IJIP ˆ+[SFV,]JJSVHHMERX'IRIHPEIXLSP']QVY ˆ&YHHWSHH[]VQI[R4SFP 

Canlyniadau Lefel A 2010/11

ˆG]JVEHHTEWMS KVEHH%) ˆ KVEHH%% ˆ KVEHH%' ˆ KVEHH%

H[][EMXL]G]JEVXEPIHH GIRIHPEIXLSP

%VGL[MPMEH)WX]R Ellen 2E[V]R astudio Mathemateg ]RK2KLSPIK Imperial, Llundain Ymwadiad Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod y manylion a gynhwysir yn y canllaw hwn yn gyfredol ac yn gywir ar adeg argraffu. Fodd bynnag, mae’r Coleg yn cadw’r hawl i newid neu ganslo cyrsiau neu fanylion os bydd amgylchiadau’n gorfodi hynny. Mae’r canllaw hwn wedi ei lunio gan ddefnyddio arferion amgyl GLIHHSPG]JIMPPKEV(]PYRMSE*JSXSKVEJ½EIXL'SPIK7MV&IRJVS

Chwefror 2011

0PIW%VHHIVGLSK %QK]PGLIHH(]WKY%VHHIVGLSK Gweithio mewn Partneriaeth %VHHIVGLSK 8VS[GLMHYHEPIRMKEIPK[]FSHFIXLQEI%VSP]K[]V Estyn yn ei ddweud am y Coleg.

(]PYRMSE*JSXSKVEJ½EIXL'SPIK7MV&IRJVS

4-5


Mwy o Ddewis Lefel A

Dewiswch astudio Lefel A yn y Coleg a bydd gennych fynediad i’r amrywiaeth ehangaf o bynciau Lefel A ar draws y sir fel rhan o Ffederasiwn Gogledd Sir Benfro. Byddwn yn eich trin fel oedolyn a byddwch yn cael eich annog i astudio yn annibynnol ond bydd ein tÎm o arbenigwyr cymwys bob amser wrth law i roi cymorth a chefnogaeth pan fyddwch ei angen. Mae myfyrwyr y Coleg yn derbyn y cymorth gorau i baratoi ar K]JIVTVMJ]WKSPEK]VJESIHH1EIIMRQ]J]V[]V0IJIP%]RIRRMPP GERP]RMEHEY0IJIP%HE]RK]WSR G]JVEHHFEWMS ]R EG]RHIVF]RG]QSVXLW]P[IHHSPMK[FPLEYIYGIMWMEHEY9'%7 W]´REV[EMREXK]žISIHHHMP]RMERXEVHHIVGLSKMK]VWMEYKVEHH]Q mhrifysgolion gorau’r DU. Mae helpu myfyrwyr i ennill dilyniant i VEHHEYQIHH]KSP]REVFIRMKIHHTIRSHSPS´VWXEJJGIJRSKM0IJIP%]R y Coleg. 1EI´VHI[MWQE[VSK]VWMEY9[GL+]JVERRSP %7 E0IJIP%W]HH EVKEIP K[IPIV]HYHEPIRK]JIVF]R ]RGEIPIYLEQWIVPIRRYJIPVLER S*JIHIVEWM[R+SKPIHH7MV&IRJVS¯G]XYRHIFVL[RK]'SPIK7]V 8LSQEW4MGXSR=WKSP8EWOIV1MP[EVH=WKSP&VS+[EYR=WKSP(I[M 7ERXEG=WKSP%VFIRRMK4SVX½IPH1EIGPYHMERXEQHHMQVL[RKTSF canolfan yn cael ei ddarparu. )VXE[0IJIP%][´VPP[]FVXVEHHSHMEHSPMK]VWMEYTVMJ]WKSPJIP meddygaeth a deintyddiaeth, mae Diplomâu Estynedig yn ennill poblogrwydd fel dull arall, mwy ymarferol, o astudio ar lefel uwch a Q]RIHMEHMK]VWMEYTVMJ]WKSP¯]RIR[IHMKEVK]JIVKVEHHEYEVFInigol fel peirianneg a chelf a dylunio. Mae Diploma Estynedig yn [IVXL0IJIP%

Mwy o Ddewisiadau Lefel 3 Diploma )WX]RIHMK&8)' K[IVXL0IJIP% Mae astudio ar gyfer Diploma Estynedig yn lwybr arall a all sicrhau lle i chi mewn prifysgol. Mae myfyrwyr yn aml yn dweud bod wedi cwblhau cwrs diploma yn y maes pwnc y maent yn dilyn yn gwneud blwyddyn gyntaf cwrs gradd lawer yn haws. 4IMHM[GLEKERKLS½SKEPPHMWK]FPMSR8+%9KEPPYSK[RIYHGEMW EQ]WKSPSVMEIXL†1EI'SPIK7MV&IRJVS]RG]RRMKHIK ]WKSPSVMEIXLL]HEX]W[QS†EVK]JIVQ]J]V[]VPPE[REQWIV SIHW]´REWXYHMST]RGMEYPIJIPW]´RK]W]PPXMIHMKl Gwyddoniaeth, Peirianneg a Mathemateg. Er mwyn cael mynediad i’r rhaglen ysgoloriaeth bydd angen i fyfyrwyr fod wedi ennill KVEHHEY%RIY%QI[RG]VWMEY8+%9]RK]W]PPXMIHMKl +[]HHSRMEIXL1EXLIQEXIKE8LIGLRSPIK]RSK]WXEPlQ]R]GLY cyfweliad panel. +[IPIV][IJEREQHIPIVEYEGEQSHEY www.pembs.ac.uk

Diplomâu Estynedig: ˆ6LISPEIXL%RMJIMPMEMH ˆ'IPJE(]PYRMS *JEWM[RE(MPPEH ˆ'IPJE(]PYRMS 6L]RK[IMXLMSP ˆ'IPJE(]PYRMS +VEJJIK ˆ&YWRIW ˆ%HIMPEHY +[EWEREIXLEY4IMVMERRIKEG%HIMPEHY7M½P ˆ4IMVMERRIK(V]HERSPEG)PIGXVSRMK ˆ4IMVMERRIK +[IMXLVIHMEHEYE'L]RREPE'LEH[ ˆ-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP %WXYHMEIXLEY-IGL]H ˆ-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP +SJEP']QHIMXLEWSP ˆ']RL]VGLY']JV]RKEY'VIEHMKSP ˆ8IGLRSPIK'IVHHSVMEIXL ˆ'IPJ]HH]HEY4IVJJSVQMS 8LIEXV+IVHH ˆ+[EWEREIXLEY']LSIHHYW ˆ'L[EVEISR (EXFP]KY,]JJSVHHME*½XV[]HH Newid eich meddwl ar Ă´l canlyniadau TGAU neu Lefel A? 1EIPPE[IVSFSFPIMWMEYEMP]WX]VMIHIYHI[MWMEHEYEV|PGEIP eu canlyniadau arholiad. Mae diwrnodau cyngor arbennig [IHMGEIPIYWIJ]HPYS%[WXMHVEJSHRI[MH]PIJIP neu’r pwnc astudio. Gweler www.pembs.ac.uk am fanylion.


Cwestiynau ac Atebion C: Beth yw Ffederasiwn Gogledd Sir Benfro?

A: Cytundeb oedd Ffederasiwn Gogledd Sir Benfro i ddechrau rh[RK'SPIK7MV&IRJVSEXLEMV=WKSP9[GLVEHH,[PJJSVHH7]V8LSQEW 4MGXSR8EWOIV1MP[EVHEG=WKSP%VFIRRMK4SVX½IPH)VWQMW1IHM QEI´V*JIHIVEWM[R[IHMILERKYMK]RR[]W=WKSP(I[M7ERXEG=WKSP&VS Gwaun. Pwrpas y Ffederasiwn yw cynnig ystod ehangach o ddewisiadau pwnc i fyfyrwyr ar draws y canolfannau. Mae cysylltiad agos rhwng canolfannau -mae amserlenni wedi’u halinio a darperir cludiant rhwng y canolfannau.

C: Mae fy mhlentyn yn mynychu’r ysgol y tu allan i ardal y Ffederasiwn. Ydy hyn yn golygu bod ei ddewisiadau Safon Uwch yn gyfyngedig?

A: Mae croeso i fyfyrwyr yn nalgylch Coleg Sir Benfro ymuno â *JIHIVEWM[R+SKPIHH7MV&IRJVSEGEWXYHMS]RK2KLSPIK7MV&IRJVSRIY unrhyw un o’r ysgolion uwchradd yn Hwlffordd. Bydd y myfyriwr yn ‘perthyn’ i’r ganolfan lle maent yn cymryd y rhan fwyaf o’u hastudiaethau. www.pembs.ac.uk/cyrsiau

C: Fydd Diploma Estynedig BTEC yn caniatĂĄu i fy mab/merch fynd ymlaen i brifysgol?

A:&]HHEV]VEQSH[VXLK[VWIYFSH]RG]žE[RMKVEHHEYHEEVK]JIV pob un o’r unedau angenrheidiol ac yn symud ymlaen i bwnc cysylltiedig. 1EI(MTPSQE)WX]RIHMK&8)']RGEIPIMK]HREFSHKER9'%7 7]WXIQ 1]RIHMEHEY4VMJ]WKSPE'LSPIK EGQEI´RG]JEXIFM0IJIP%

C: Fydd Bagloriaeth Cymru yn gwella siawns fy mab/merch o gael mynd i mewn i brifysgol o safon? A: 1EI&EKPSVMEIXL']QVYEVPIJIP9[GL]R[IVXLSF[]RXMEY 9'%7W]HHK]J[IVXLl0IJIP%KVEHH³%´1EI´VG][IVXLIHH]RGEIPIM gydnabod gan lawer o brifysgolion, yn enwedig y rheiny yng

2KL]QVY6]H]Q]RIMGLG]RKLSVMM[MVMSlTLVMJ]WKSPMSR unigol cyn cadarnhau eich dewisiadau. www.pembs.ac.uk / cyrsiau Am ragor o gwestiynau ac atebion ewch i’r adran rhieni tudalennau 29-35.

Cipolwg ar Ddewisiadau Lefel A

Mae’r cyrsiau canlynol yn rhan o grid pynciau Ffederasiwn Gogledd Sir Benfro. Mae’r cyrsiau mewn melyn yn cael eu darparu yma yn y Coleg. TGAU: ˆ8+'L']QL[]WSP 9[GL+]JVERRSP %7 E0IJIP% ˆ'IPJ ˆ&MSPIK ˆ%WXYHMEIXLEY&YWRIW ˆ'IQIK ˆ(VEQEEG%WXYHMEIXLEY8LIEXV ˆ)GSRSQIK ˆ7EIWRIK-EMXLE0PIR]HHMEIXL ˆ0PIR]HHMEIXL7EIWRIK ˆ%WXYHMEIXLEY%QK]PGLIHHSP ˆ%WXYHMEIXLEY*½PQ ˆ*JVERKIK ˆ(EIEV]HHMEIXL ˆ(EIEVIK ˆ-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP ˆ,ERIW ˆ']JVM½EHYVE8+ ˆ=+]JVEMXL ˆ1EXLIQEXIK ˆ1EXLIQEXIK&IPPEGL ˆ%WXYHMEIXLEY,EQHHIR ˆ%WXYHMEIXLEY´V']JV]RKEY ˆ'IVHHSVMEIXL ˆ*JSXSKVEJ½EIXL RMJIVG]J]RKIHMK ˆ%HH]WK+SVJJSVSP ˆ*½WIK ˆ7IMGSPIK ˆ%WXYHMEIXLEY'VIJ]HHSP ˆ']QHIMXLEWIK ˆ7FEIRIK ˆ8IGLRSPIK ˆ8IGWXMPMEY ˆ']QVEIK H]WKMVEV0IJIP9+ %7 ]RYRMK 1IP]RÂŻ]RGEIPIYG]ž[]RS]R]'SPIK [[[TIQFWEGYOG]VWMEY 


Beth sy n gwneud y Coleg mor Llwyddiannus?

Cenhadaeth Coleg Sir Benfro yw darparu’r amgylchedd dysgu o’r safon uchaf ar gyfer ei holl ddysgwyr. Mae gan ein darlithwyr ymrwymedig ac ymroddedig un nod allweddol: bod eu myfyrwyr yn gwneud y gorau o’u potensial. Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi trwy gydol eu hastudiaethau trwy gyfuniad o diwtora pwnc a phersonol K]HEKEHFSVXLVLISPEMHHEVIYK[EMXL[VXLMHH]RXK]R]HHYHV[]IYG[VW1EIILERKHIV]G[VMG[P[QG]¾IYWXIVEY gwych, dysgu o ansawdd uchel a chymorth arboryn yn helpu i sicrhau FSHIMRQ]J]V[]V]RG]¾E[RMIYRSHEY %QK]PGLIHHH]WKYHMWK]FPIHMK Mae’r Coleg yn annog ei holl fyfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb personol am eu dysgu ac i ddatblygu eu hymddygiad a’u sgiliau rheoli amser i’w helpu i fod yn llwyddiannus yn y coleg, y brifysgol ac yn y gweithle. Gwneir TSFQ]J]VM[V]R]Q[]FSHSPFSHLYRERHHMWK]FPEIXL]R¾EIRSVMEIXL LERJSHSPEG]RVLEKSJ]RMEHIVQ[]RG]¾E[RMWEJSREYYGLIPS[EMXL ymddygiad a chanlyniadau. Ceir gweithdrefn ddisgyblu clir gyda gwaharddiad y gosb eithaf. Disgwylir i fyfyrwyr gael presenoldeb o EFSH]RFV]HPSRMFSFWIWM[R[IHM´MLEQWIVPIRRY1EI cofrestrau yn cael eu cymryd ym mhob sesiwn a chaiff myfyrwyr sydd ag absenoldebau anawdurdodedig eu cysylltu yn awtomatig gan ein XVEG[]VTVIWIRSPHIF1EIYRVL][J]J]VM[VW]HHl´MFVIWIRSPHIF]RHMWK]RMWPE[ ]R[]RIFYK[IMXLHVIJREYHMWK]FPY Rydym yn annog rhieni i fod yn gysylltiedig )MRRSH][VLSMK[]FSHEIXLVISPEMHHMVMIRMK[EVGLIMH[EMHEQK]RR]HHIYQEFQIVGLHV[]2SW[IMXLMEY6LMIRM llythyron ac adroddiadau. Rydym yn monitro cynnydd, presenoldeb, cymhelliant a lles cyffredinol myfyrwyr yn gyson. =RWIMPMIHMKEV]QSRMXVSL[RV]H]Q]RG]RL]VGLYEHVSHHMEHQER[PEVK]JIVTSFT[RGEEWXYHM[]HEG]RIMERJSR]R YRMSRK]VGLSPEX]VLMERXRIY´VK[EVGLIMH[EHRMH]Q]J]VM[V SWSHER ,IJ]HYR[EMXL]¾[]HH]RV]H]Q]RXVIJRY 2SWSR6MIRMPPIQEIVLMIRM]RGEIP]G]¾IMWMEVEHlXLM[XSVMEMH =H]WXMSPEIXLHMQKVEJ½XMREHMJVSHMIMHHS]R]'SPIK Mae staff a myfyrwyr yn falch o’r amgylchedd modern, glân, wedi’i oleuo’n dda ac eang sydd yn y Coleg. Mae myfyrwyr ]RK[MWKSHMPPEHEHHEW]R|P]G[VWQEIRXEVRSEGIVREH][´V'SPIK]RKSVJSHMK[MWKYRJJYVJQEIQ]J]V[]V]RGEIPIY hannog i ddatblygu agwedd aeddfed at eu hymddangosiad. 8M[XSVMEPEYEGL]QSVXLH]WKY =R]WXSHIMGLEQWIV]R]'SPIKF]HH[GL]RGEIPIMGLGIJRSKMKERHwQS[IMXL[]VTVSJJIWM]RSPK]HEQ]RIHMEHM´V canlynol: ˆ8M[XSVTIVWSRSPMKIJRSKMEQSRMXVSIMGLG]RR]HH ˆ']¾IYWXIVEYEWXYHMSTVIMJEXVLEKSVSP ˆ8wQG]JEV[]HH]HK]VJESIHHETLVMJ]WKSP ˆ']QSVXLH]WKYKERK]RR[]WG]QSVXLHSWFEVXLELIPTK]HEH]WKYEREFPIHHEYGSVJJSVSP ˆ']QSVXLEWXYHMSMKEIP]KSVEYSWKMPMEYH]WKY ˆ%VFIRMK[VH]WPIGWMEMLIPTYK]HEKEWIMRMEHEY


']¾IYWXIVEYSERWE[HHYGLIP Mae’r Coleg yn cynnig yr amgylchedd dysgu gorau yn y sir. Mae’r dystiolaeth J½WIKSP]REQP[K[VXLMGLMKIVHHIHEVKEQT[W]'SPIK +]HEFYHHWSHHMEHG]JEPEJS†QHVSWQP]RIHHQEI´V'SPIKIMWSIW[IHM ]GL[ERIKYEHIMPEHEYEGL]¾IYWXIVEYRI[]HHMK[VHHEKERKLIRMSR]H]WK[]V]R G]RR[]W'ERSPJER%VPSIWM'ERSPJER%HIMPEHYEK[IVXL†QS[EMXLEMPHHEXFP]KY EGIWX]RMEHM´VEHEMR&IMVMERRIKMK]H]RVLERSFVMJK]RPPYRQP]RIHHYGLIPKIMWMSP EPPE[RK[IPIHMKEIXL]'SPIKS´M]WXEH]RGSWXMS†Q
Ennill a Dysgu Prentisiaethau Modern Sylfaenol ac Uwch

Mae ymchwil yn dangos bod prentisiaid yn ennill, ar gyfartaledd, HVSW†]RJ[]HV[]K]HSPIYLSIWREK[IMXL[]VIVEMPP

*J]RLSRRIPPETTVIRXMGIWLMTWSVKYO )VQ[]RHMP]R]PP[]FVEY TVIRXMWMEIXLMK]¾SKEIXLVLEMHMHHEVTEVJ]J]V[]VJSH[IHMIY G]¾SKMSJI[R]WIGXSVTIVXLREWSP3WSIWERKIRMGLMHHSHS L]HMK]¾SK[VIJEPPEM]F]HH[R]RKEPPYLIPTYKERJSHKER] Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant, yn enwedig y sector ynni. *IPK[IMXL[]VQEITVIRXMWMEMH]RIRRMPPG]¾SKEG]RK[IMXLMS SGLV]RSGLVlWXEJJTVS½EHSPMIRRMPPWKMPMEY]RFIRSHSPMW[]HH Mae prentisiaid hefyd yn derbyn hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith, fel arfer yn y Coleg un dydd yr wythnos, sy’n mynd tuag at ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. +EPPTVIRXMWMEIXLEYK]QV]HVL[RK¯FP]RIHHM´[K[FPLEY]R dibynnu ar lefel y brentisiaeth, gallu’r prentis a’r sector diwydiant. Mae’r rhan fwyaf o’r hyfforddiant ar gyfer Prentisiaeth Fodern 7]PJEIRSP 4*7 ]RHMK[]HH]R]K[IMXLPIEG]RK]J[IVXLl TLYQT8+%9 KVEHHEY%+ 1EI4*7]RGEIPIML]WX]VMIHJIP] brif ffordd o hyfforddiant ar gyfer swyddi sy’n gofyn am sgiliau ar 0IJIP'+' 2:5 +EPPQ]J]V[]VW]´RG]QV]H]PP[]FV 4VIRXMWMEIXL*SHIVR9[GL 4*9 W]QYH]QPEIRMK]VWMEY prifysgol fel Gradd Sylfaen.

Partneriaethau Diwydiant Ardderchog

Mae’r Coleg wedi datblygu ac yn parhau i feithrin perthynas waith ragorol gyda diwydiant. Mae hyn yn galluogi’r Coleg i gadw cyrsiau yn gyfredol ac yn berthnasol i ddiwydiant a helpu IMRQ]J]V[]VMIRRMPPWKMPMEYG]¾SKEH[]1EIVLISP[]VEWXEJJ] Coleg yn chwarae rolau pwysig o fewn grwpiau a phwyllgorau diwydiannol amrywiol, yn cynnwys: ˆ+V[T(EXFP]KY+[IMXLPY7IGXSV=RRM7MV&IRJVS ˆ4ERIP6LISPM%HIMPEHY ˆ+V[T(EXFP]KY+[IMXLPY8[VMWXMEIXLE0PIX]KEV[GL ˆ']RKSV+SJEP']QVY

“Mae gennym brawf bod gan Goleg Sir Benfro y cynllun prentisiaeth gweithredwr Chevron gorau yn y byd.” Rheolwr Gweithrediadau 'LIZVSR)H8SQT 

Am fwy o wybodaeth ar brentisiaethau ewch i www.apprenticeships.org.uk PR ENTI S I A E T HAU

LEFEL

Gwaith Brics Gweinyddiaeth Busnes +[EMXL7EIVEG%WMIH]HH Gofal Plant Gofal Iechyd 0PIX]KEV[GLEG%VP[]S 8V]HERSP Plymio 8VMR+[EPPX Peirianneg Morol Peirianneg Fecanyddol Cerbydau Modur Gosod Pibellau Platio Weldio

PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PF PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PMS/PMU PF PF PF

'SRWSVXM[Q(]WKY]R7IMPMIHMKEV;EMXL¯%GEHIQM7KMPMEY']QVY (I3VPPI[MR

Mae’r Coleg yn falch o gael ei ddewis i arwain consortiwm o ddarparwyr hyfforddiant cyhoeddus a phreifat sy’n cynnig dysgu yn seiliedig ar waith. Gyda’i gilydd, mae aelodau’r consortiwm yn credu y bydd eu darpariaethau a threfniadau o fudd sylweddol i HH]WK[]VG]¾SK[]VEGIGSRSQM']QVY]RIMGL]JERV[]HH


Esbonio r Cymwysterau 1EI´V*JVEQ[EMXL']Q[]WXIVEYE'LVIH]HEY 5'* ]RHSHl´VLSPPK]Q[]WXIVEYKEP[IHMKEIXLSPMQI[RMJJSVQEX WEJSRSPW]HH]RLE[HHM´[HHIEPP1EIG]Q[]WXIVEY]RGEIPIYHMWKVM½SKERIYQEMRXPIJIPT[RGETL[VTEW+EPPL]R eich helpu i ddewis cymwysterau addas a gweld sut y gallwch gynyddu tuag at eich nodau. CYMHWYSTER

LEFELAU

DISGRIFIAD

8+%9DiplomaMae’r Coleg yn cynnig gweithdai ac arholiadau ailsefyll mewn Saesneg, Mathemateg a +[]HHSRMEIXL]RSK]WXEPlVLEKPIR8+%9=GL[ERIKSPW]´RG]RR[]W7EIWRIK8+%9 1EXLIQEXIK8+%9E7KMPMEY,ERJSHSP]RKL]HlHI[MWSHVMTL[RGS7IMGSPIK8+%9 +[]HHSRMEIXL8+%9+[]HHSRMEIXL%QK]PGLIHHSP8+%9RIY%M(%G]QL[]WXIV 8+'LW]´RG]JEXIFM8+%9KVEHH' 1EI´VVLEMR]RK]VWMEYKEP[IHMKEIXLSPPIJIPW]´RHEVTEVY´VW]PJEIREVK]JIVQ]RHMQI[R M]VJESIHHRIYW]QYH]QPEIRM(HMTPSQlY)WX]RIHMKRIYK]Q[]WXIVEYPIJIPIVEMPP

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

'&'0IJIP%%7

7EJSR9[GL9[GL +]JVERRSPDiploma Estyngedig Diploma Diploma Gyfrannol 8]WX]WKVMJ2:5']Q[]WXIVEY%HH]WK Uwch

1]RIHMEHM%HH]WK UwchMae’r Fagloriaeth yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda sgiliau datblygu personol a K]QIVMVSGLV]RSGLVlTLVMJVEKPIRSEWXYHMEIXLK[IPIV[[[TIQFWEGYOG]VWMEY EQVIWXVPE[RSK]VWMEYW]´RK]Q[]W*I´M[IVXLJE[VSKMVKERK]žSK[]VETLVMJ]WKSPMSR QEI´V'&']RG]RRMKXEMVPIJIPSEWXYHMSK]HE´VPIJIPY[GL[IVXLSF[]RXMEY9'%7

]RK]J[IVXLl0IJIP%KVEHH% %V|PIRRMPPSPIMEJTYQ8+%9KVEHH'RIYY[GLS´VLEIRY[GLMK]RR[]W1EXLIQEXIK 7EIWRIKRIY;]HHSRMEIXL]RHMF]RRYEV]T]RGMEYEHHI[MW[]H K[IPIV]XEžIRRMG[VW EQJER]PMSR QEIQ]J]V[]V]RKEPPYW]QYH]QPEIRM0IJIP%=RSK]WXEPF]HHERKIRM HH]WK[]VJIPEVJIVKEIPMWEJW[QS8+%9KVEHH&]R]T[RGRIYF[RGG]W]PPXMIHMKW]´R GEIPIMEWXYHMSEV7EJSR9[GL+]JVERRSP %7 +EPPQ]J]V[]VW]QYH]QPEIRM K]Q[]WXIVEY9[GL+]JVERRSP %7 E7EJSR9[GL 0IJIP% 1EIRXJIPEVJIV]RG]QV]H H[]ž]RIHHM´[G[FPLEY]RPPE[REQWIVEG]RYRS´VTVMJP[]FVEYMQI[RM%HH]WK Uwch, ond maent hefyd yn ddefnyddiol os ydych am fynd yn syth i mewn i swydd, fel gwaith gweinyddol mewn swyddfa neu gyfrifeg dan hyfforddiant. 1EI´VG]Q[]WXIVEYPIJIPL]R]RHHI[MWKEP[IHMKEIXLSPM0IJIP%1EI´V(MTPSQE )WX]RIHMK]RK]QL[]WXIVKEP[IHMKEIXLSPY[GL]R[IVXL0IJIP%QEI´V(MTPSQE]R [IVXL0IJIP%](MTPSQE+]JVERRSP]R[IVXL0IJIP%E´V8]WX]WKVMJ]R[IVXL 0IJIP%7 9[GL+]JVERRSP 1EIERKIRSPIMEJTYQ8+%9KVEHH'RIYY[GLMEWXYHMS (MTPSQE)WX]RIHMK1EI´V'SPIK]RG]RRMK(MTPSQE)WX]RIHMK&8)'QI[RT]RGMEY KEP[IHMKEIXLSPK[ELERSPÂŻK[IPIVXYHEPIR 1EI']Q[]WXIVEY+EP[IHMKEIXLSP'IRIHPEIXLSP 2:5W ]RK]Q[]WXIVEYW]´RÂłWIMPMIHMK ar gymhwysedd’ sy’n helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i wneud swydd yn IJJIMXLMSP+IPPMVK[RIYH2:5WREMPPEMHV[]EWXYHMS]R]'SPIKEKIJRSKMVKERFVS½EH]R y gweithle neu yn y gwaith gyda’r asesydd yn ymweld yn rheolaidd i gefnogi a monitro cynnydd. 1EI'SPIK7MV&IRJVS]RKSPIKTEVXRIV4VMJ]WKSP']QVY=(VMRHSH(I[M7ERX1EI´V G]Q[]WXIVEYEK]RMKMV]RIMFVMJKEQT[W]RG]RR[]W8]WX]WKVMJ+IRIHPEIXLSP9[GL

,2' (MTPSQE'IRIHPEIXLSP9[GL ,2( +VEHH7]PJEIR ='IPJ]HH]HEY= +[]HHSVEY &EKPSV]R]'IPJ]HH]HEY+[]HHSVEY &%&7G EVLEKPIRRMKVEHH1IMWXV

17G 1EI1]RIHMEHM-IGL]H1]RIHMEHM;]HHSRMEIXLE1]RIHMEHM%WXYHMEIXLEY ']QHIMXLEWSP]RK]Q[]WXIVEYPIJIPEK]RPPYRM[]HEVK]JIVQ]J]V[]VLIF] G]Q[]WXIVEYJJYV½SPERKIRVLIMHMSPMJ]RH]QPEIRMEHH]WKY[GL1EIG]VWMEY1]RIHMEH yn tueddu i ddenu myfyrwyr aeddfed sy’n ystyried newid gyrfa. Mae’r cwrs yn helpu i feithrin sgiliau astudio a hyder i astudio ar lefel uwch.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.cqfw.net 


Llwyddiant Myfyrwyr Enillwyr Cystadleuaeth - 2009-2011

8LIVETxEY']他IR[SP;SVPH7OMPPW9/ %YV1EKHEPIRE-H^MO %VSQEXLIVETM %VMER%PPMWSR'PEVO %H[IMXLIK )J]HH/IVV]&VS[R %VSQEXLIVETM )J]HH*MSRE0PI[IPP]R %H[IMXLIK Cystadleuaeth Rhanbarthol AHT %YV3OWERE'SSTIV 'IPJ)[MRIHH Gwyddor yr Amgylchedd WorldSkills UK %YV.IWWMGE,SPQIW'VEMK6SFIVXWSR %WLPI]&SP ton Gwyddor yr Amgylchedd WorldSkills UK %VMER8SQ6SGL'VEMK,SSTIV 7GSXX&IEZMW Weldio WorldSkills UK %YV7XIZIR/SOSPMR

8LIVETxEY']他IR[SP;SVPH7OMPPW9/ %YV(ERMIPPI+VIIT %VSQEXLIVETM Therapi Harddwch WorldSkills UK %VMER.EOMXE6SEGL Rowndiau Terfynol Cenedlaethol SkillBuild %VMER6L]HMER;MPPMEQW K[EMXLWEIV Olympiad Bioleg %VMER7XIJER1IVVM\ 'ERQSPMEIXL9GLIP%RHVI[&EVVIXX )J]HH2EFMPE%PM7]IHE 'ERQSPMEIXL%EVSR1G1EREQSR(EZMH Havard, Genevieve Gyseman Rownd Derfynol Rhanbarthol BOC EJ-ER,EVVMIW MP2IMP&VEGI ]HH7XITLIR;LMXI


Cystadleuaeth Rhanbarthol Gosod Brics – De a Gorllewin Cymru %YV6L]W;MPPMEQW )J]HH>EO0SRKXLSVTI Pencampwriaethau Rhyngwladol Coginio Cymru %YV'LVMWXSTLIV;EPOIV EG)J]HH %VMER6IKMRE1EVMSPE7EKER 'SK]HH-JERG]*P[]HH]R6SXEVM K]WXEHPIYEIXLJI[RSP %YV'EXVMR8LSQEW Cogydd Ifanc Rotari Rhanbarthol Terfynol %YV'EXVMR8LSQEW IMI UK Skill Auto %VMER+EVIXL1SVKER Myfyriwr y Flwyddyn IMarEST James King ac Alistair Beedie MPEV]']H-ER,EVVMIWE.IVIQ]'SSQFW

Rownd Derfynol Pencampwriaeth BOC Cymru EJ'VEMK;LIIPIV Salon Cymru 2010 %YV/]PI6S[PERH (MEQSRH+II^IVGEXIKSVM Cymdeithas Goginio Cymru )J]HH/VMWXMER*YGLW Llysgennad Sgiliau ar gyfer Llywodraeth ']RYPPMEH']QVY 0P'' Neil Walters
Bwyta, Dysgu, Byw Mae’r ffreutur sydd wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar yn darparu lle gwych ar gyfer cymdeithasu tra’n cael tamaid i’w fwyta. Gyda dewis eang o opsiynau prydau bwyd o fyrbrydau ysgafn i ginio poeth wedi’u paratoi’n ffres, mae VL][FIXLEXHHERXTE[F=RJ[]REL]RR]QEI´VVLERJ[]EJ S´VF[]H]RGEIPIM[IMRMKER'LEVX[IPPW¯G[QRMW]´R darparu prydau bwyd a byrbrydau iachus am bris rhesymol tra’n codi ymwybyddiaeth o’r angen i ailgylchu a chyfrannu at J]HG]REPMEH[]%VK]JIV]VEHIKEYL]RR]TERJ]HH[GLGLM´R chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, mae gan y Coleg LIJ]H7MST+SJ½E&MWXVSVLEHW]´RGEIPIYVLIHIKKER fyfyrwyr arlwyo ac yn cael eu goruchwylio gan ddarlithwyr.

Dysgu:

1EI´V+ERSPJER%HRSHHEY(]WKYEVEKSVSHH]HH0PYRM ddydd Gwener. Mae’n darparu amgylchedd tawel gydag offer da ar gyfer astudio hunan-gyfeiriedig unigol neu KV[T1EI]RHHMEQV][MEIXLIERKSK]žIYWXIVEYE deunyddiau dysgu, yn cynnwys: ˆSHIMXPEYPP]JVEY ˆSKSTxEYSP]JVEY ˆSIP]JVEYEVPIMR ˆG]JVM½EHYVEKPMRMEHYVHM[MJV ˆG]PGLKVSREYEVPIMRLIPEIXL 1EI´V+ERSPJER%HRSHHEY(]WKY yn darparu mynediad o bell ac adnoddau dysgu ar Moodle

EQK]PGLIHHH]WKYVLMXL[MV a gellir cael mynediad atynt gartref.

Byw:

Fel myfyriwr y Coleg byddwch hefyd yn gallu cael mynediad i’r gwasanaethau canlynol: ˆ']RKSVEGEV[IMRMEHK]VJESIHHHMHYIHH ˆ'[RWIPE ˆ,]JJSVHH[VH]WKY ˆ']RKSVMJ]J]V[]VEGL]RKSVEVMERRSP ˆ']RKSV]RKL]PGLGPYHMERXEPPIX] ˆ']RKSVEVMERRSP ˆ2]VW]'SPIK

A byw ychydig yn fwy ...

Mae’r Coleg hefyd yn cynnal y gwasanaethau canlynol ar ei brif gampws i fyfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd i’w defnyddio: ˆ7MST0]JVEY:MGXSVME ˆ7EPSR8VMR+[EPPXE,EVHH[GL ˆ=7XM[HMS,EVHH[GL ˆ1IMXLVMRJE(H]HHÂł&VMKLXWXEVX´ ˆ8LIEXV1]VHHMRE7MRIQE =RSK]WXEPJIPQ]J]VM[V]'SPIKF]HH[GLLIJ]H]R gymwys i ymuno ag un o ganolfannau hamdden y G]RKSVEVK]JVEHHKSWX]RKSPS†]QMW 1EIEIPSHEIXL]RG]RR[]WHSWFEVXLMEHEYJ½XV[]HH Q]RIHMEHM´V]WXEJIPPSIHHJ½XV[]HHG]žIYWXIVEYWTE ERS½S-]QYRSI[GLl´GLGIVH]REHREFSHQ]fyriwr gyda chi i’ch canolfan hamdden leol a llenwi JJYVžIREIPSHEIXL =TVMW]RK][MVEVEHIKEVKVEJJY

ol iad d ed dw in o l n at so a Gr o thn ast wy a Ph i nn st nin dle Rho y en w h u B sia OE d C Y P IRRE Lly YWWE ysgo Iâr a S W M W P S 1 stai yw fres GX P*JVI V][ 8IM Pa stai C ad F (MVI &EWM MW%Q [VX Pa r Sal EJq XSE ERMR -SK Ba J½' SQE E4 LEY 'S [P8 EREY V[]X 'E IGLH *J Iâr &V KIHM w leu y &MW oto ur C n B Ris asse ordo Ch rc C lloni Po nne Ca

:

Bw

a yt


Cysylltwch â’r Tîm Cymorth Dysgu ar 01437 753 412

Cymorth ar gyfer ein holl Ddysgwyr

Mae myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau yn cael eu darparu â chymorth, cyngor EGEHRSHHEYEVFIRMKSPM´[LIPTYMK]¾E[RMIYKSVEY1EIKER] Coleg dri chwrs arbenigol ar gyfer pobl ag ystod o anawsterau dysgu sydd angen amgylchedd a gefnogir. Mae’r cyrsiau yn canolbwyntio ar sgiliau bywyd, sgiliau galwedigaethol a sgiliau sylfaenol. Mae’r Coleg wedi ennill pum gradd uchaf gan Estyn am K]QSVXLMJ]J]V[]V JSHHF]RREKQEIL]R]RILERKEGLRE H]WK[]VEKEREFPIHH Cyrsiau arbenigol: ˆ'[VW'SRKPJEIR 7:8 ¾]RIHH ˆ'[VW4SRXMS¯4EVEXSEH+EP[IHMKEIXLSP 0IJIP1]RIHMEH ¯¾[]HH]R1EI´VG[VWL[R]RG]RR[]W K[IMXLKEVIHHEYGL[EVEISREJ½XV[]HH=QHHMVMIHSPEIXL ]8][]WSK ˆ0P[]FVEY 0IJIP+EP[IHMKEIXLSPE4LEVEXSEH ¯¾[]HH]R Mae cymorth ychwanegol yn cynnwys: ˆ']RSVXL[]]HHG]QSVXLH]WKYRIY[IMXLM[VG]QSVXLG]JEXLVIFY]R y dosbarth ˆ,IPTK]HEXLIGLRSPIKK]RSVXL[]SPTVMSHSP ˆ7KMPMEY7]PJEIRSPEEHH]WKMVKERHM[XSVMEMHEVFIRMKSP ˆ']QSVXLFYKIMPMSP]GL[ERIKSPRIYK]RKSVK]VJESIHHEVFIRMKSP ˆ%HSP]KMEHEYEQPEWMERXEIXLSP Cymorth arobryn: Dyfarnwyd y radd uchaf i Goleg Sir Benfro gan Estyn am gymorth i fyfyrwyr. Fel myfyriwr Coleg Sir Benfro byddwch chi’n cael asesiad cychwynnol i ganfod os oes angen cymorth arnoch gyda llythrennedd neu rifedd. Gall y cymorth a roddir gynnwys: ˆ,IPTYRMYRK]HEGL]QSVXLH]WKYEVFIRMKSP ˆ']RPPYRMSEWIMRMEHEY ˆ+[IMXLMSQI[RKV[TMEYFEGLK]HE7KMPMEY7]PJEIRSPE7KMPMEY,ERJSHSP

Am ddatganiad anabledd y Coleg: fersiynau print bras, Braille a CD galwch:01437 75 3000 RIY

']¾I']JEVXEPM&E[F 1EI´V'SPIK]RWIJ]HPMEHG]¾IG]JEVXEPEG]R croesawu pob aelod o’r gymuned. Ein nod yw rhoi ]VYRG]¾IMFE[FP[]HHSFIXLF]RREKJS´YLMP crefydd, rhyw, ailbennu rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd neu oedran. C: Sut mae’r Coleg yn delio â bwlio a materion yn ymwneud â lles myfyrwyr? %1EI´V'SPIK]RG]QV]HGEQEYGEHEVRLESPML]FY G]¾IG]JEVXEP]QQLSFEK[IHHEVJ][]H]'SPIK Mae gan pob myfyriwr yr hawl i amgylchedd sy’n rhydd o fygythiad, bwlio a gwahaniaethu anghyfreithlon. Gwneir myfyrwyr newydd yn ymwybodol o reolau’r Coleg ar ddisgyblu ac ymddygiad ac fe’u hanogir i gymryd rhan i ddatblygu diwylliant y Coleg.
Sut i gofrestru

1EIVLEMG]VWMEY]RPPIR[M´RK]RREVJIPP]QEI´R[IPPMMJ]R]GLY2SWSR%KSVIHEK[RIYHGEMWG]RK]RXIHEK] F]HH[GL]RK[]FSHFIXL]V]H]GLEQIMEWXYHMS(IVF]RRMVGIMWMEHEYS½W8EGL[IHHEVK]JIV] ž[]HH]REGEHIQEMHHKERP]RSP]RHIGLVEY]QQMW1IHM 1EIQ]R]GLY2SWSR%KSVIH]RW]RMEHHEM]QKIMW[]VW]´RH]QYRSQERXIMWMSEV]W]WXIQFPEIRSVMEIXLY ceisiadau newydd. Bydd rhieni/gwarcheidwaid ymgeiswyr sy’n gwneud cais i ni erbyn y dyddiadau blaenoriaeth

(]HH+[IRIV-SRE[VE(]HH+[IRIV1EM ]RGEIPIYK[ELSHHMJ]R]GLYYRSHHMK[]HHMEHEY´V'SPIKMVLMIRM 3WSIWKIRR]GLHHMHHSVHIFQI[R]QYRSl´R%GEHIQM'L[EVEISRH]PIGLWMGVLEYFSHIMGLGEMW]RIMRG]VVEIHH IVF]R]H]HHMEHEYFPEIRSVMEIXL (]HH+[IRIV-SRE[VE(]HH+[IRIV1EM JIP]KEPPEQWIVPIRRMKEIPIY LEHHEWYM´GLKEPPYSKMMK]QV]HVLER]RPPE[RQI[RK[IMXLKEVIHHEY%GEHIQMG'L[EVEISR]R]WXSH]H]HH +[RI[GLKEMWEVPIMREV www.pembs.ac.uk/cais

I gael gwybodaeth am gyrsiau a chyngor ffoniwch: RIYKEP[GLLIMFMS (]HH0PYRM(H]HH-EY]F]T (]HH+[IRIV]F]T )FSWXEHQMWWMSRW$TIQFWEGYO Cymorth ariannol i ddysgwyr 1EITSFYRS´RG]VWMEYMVEMHERSIH]RGEIPIYLEVMERRY´R PPE[R%VFIRL]RR]KEPPTSFPMJERGVL[RKSIHJSH]R K]Q[]WMKEIP0[JERW']RLEPMEIXL%HH]WK 0'% L]HEX† ]V[]XLRSW]RWIMPMIHMKEVMRG[QGEVXVIJS†RIYPEM] ž[]HH]R 1EI+VERX(]WKY´V']RYPPMEH +(' EVKEIPEVK]JIV]VLEMHVSW SIHEG]RF][]RK2KL]QVY1EI´VGVSRJI]HHL]R[IHM´Y G]RPPYRMSIVQ[]RLIPTYMKIJRSKMQ]J]V[]VEEPPEMJIPEVEPPFVS½ anawsterau ariannol wrth astudio. Mae’r cymorth ariannol yn amodol ar brawf modd, a gall myfyrwyr sydd â net incwm teulu PPEMREK†]ž[]HH]RHHIVF]RVL[RK†E†EV gyfer blwyddyn academaidd. 1EI´V+VSRJE%VMERRSP[VXL+IJR]RGEIPIMK[IMR]HHYKER] Coleg ac wedi’i chynllunio i gefnogi’r rhai al fod angen cymorth ariannol i gwblhau eu cwrs. Mae’r gronfa yn cynnwys costau ychwanegol fel prynu cyfarpar penodol, gwisg benodol, llyfrau ac EXM6LEMHMMRG[Q]GEVXVIJJSH]R†]ž[]HH]RRIY lai. 1EI´VLSPPKVERXMEYEGL]PPMH]RHMF]RRYEVFSPMWMEGL]QSVXL] PP][SHVEIXLEGQEI´RFSWMF]KEPPERXRI[MH1EI´VLSPPJ½KYVEYE HH]J]RRMVEVK]JIVFP[]HH]REGEHIQEMHHEKEPPERXRI[MH EVK]JIVQ]J]V[]VW]´RHIGLVEY]QQMW1IHM www.pembs.ac.uk/coleg/cymorth

Dyddiadur Dyddiadau 2SWSR%KSVIHEVK]JIV0IJIP% Diplomâu a Phrentisiaethau 2SW*E[VXL8EGL[IHH]L]L 2SW*IVGLIV1E[VXL]L]L 2SW*E[VXL1EM]L]L (M[VRSH%KSVIHEVK]JIVG]VWMEY%HH]WK9[GL

0IJIP+VEHH (]HH+[IRIV%[WX]F]T Digwyddiadaui i Rieni

EVK]JIVH]WK[]V]RHIGLVEY]QQMW1IHM (]HH1IVGLIV-SRE[V]T (]HH1E[VXL1EM]T 1[]SJER]PMSREVPIMR[[[TIQFWEGYOEKSVIH


Academi Chwaraeon 1EI´V%GEHIQM'L[EVEISR[IHM´MK]RPPYRMSMK]RRMKG]žI i unigolion talentog ddatblygu eu medrusrwydd ym maes chwaraeon ymhellach, ochr yn ochr â’u hastudiaethau EGEHIQEMHH1EI´VEGEHIQxEYTsPV[]HTsPHVSIHV]KFME golff yn rhaglenni cynhwysfawr sy’n datblygu gwybodaeth y myfyriwr am hyfforddiant a sgiliau tuag at berfformiad elÎt, ac maent yn cynnwys:

1EI´V%GEHIQM'L[EVEISR]RGEIPIMLEV[EMRKER] cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol a hyfforddwr Kevin ,STOMRW1EI/IZMR]RG]HP]RYL]JJSVHHMERXGL[EVEISRM gyd gyda’r nod o ddatblygu rhagoriaeth mewn GL[EVEISR]RK2KLSPIK7MV&IRJVS1EIQ]J]V[]V XEPIRXSK]RIP[ESEVFIRMKIHHETLVS½EH/IZMR[EIXL TEWMlTTsPQEIRX]RIMGL[EVEI

ˆ(EXFP]KMEHWKMPMEYETLIVJJSVQMEH ˆ6LEKPIRJ½XV[]HHTIVWSRSPETLVS½SR ˆ%XEPERE½EHEYGL[EVEISREXL]PMRSGL[EVEISR ˆ7IMGSPIKEJ½WMSPIKGL[EVEISR ˆ']RKSV]RKL]PGLHMIXEQEIXL ˆ(EXFP]KYWKMPMEYL]JJSVHHM

¹1EIKER3VPPI[MR']QVYIR[HEEQVEKSVMEIXLQI[R chwaraeon, fy nod yw meithrin talent a fydd yn ei dro yn helpu i dyfu diwylliant chwaraeon GV]JSJI[R]GSPIK²QIHHEM/IZMR,STOMRW

Top Chwith: Pencampwyr Golff Colegau Cymru Top Canol: .EQIW+VMJ½XLW']RKLVEMV6]KFM ']QVYSHERSIH Top Dde: %GEHIQM4sPHVSIH Canol Chwith: Heather Lewis, Cerddwr Prydain Fawr >SI4VMIWXP]+[E][JJSR(ER ']QVY EV]HHI Canol De: %GEHIQM6]KFM Gwaelod Chwith: %GEHIQM4sPV[]H Gwaelod Dde: 7EQ&EOIV4IRGEQT[V4[]WEY Plu Cymru a Phrydain 


Y

Coleg Seremoni Raddio 2011, Eglwys Gadeiriol Tyddewi

“Fe wnes i raddio yr haf hwn yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi gyda gradd ar Ă´l astudio yng Ngholeg Sir Benfroâ€?

Does dim angen i chi fynd yn bell i lwyddo ... 4IMHM[GLlGLSPPMEPPEREVIMGLG]¾IMEWXYHMSEVK]JIVKVEHH +VEHHEY0PE[RE6LEREQWIVQI[R Busnes Gofal Plant ']JVM½EHYVS %HIMPEHY Dylunio Peirianneg Rheoli 2]VWMS Chwaraeon ']W]PPX[GLl´V'SPIKLIHHM[EV COLEG Sir Benfro Pembrokeshire COLLEGE

[[[TIQFWEGYOLI


Dysgu am Oes Cyr si au 2 0 1 2 / 1 3
Pa Gwrs? Pa yrfa? Celfyddydau Creadigol

Llwybrau Gyrfa: %RMQIMHHMS(]PYRMS(]PYRMS+VEJ½K(EVPYRMS*JEWM[R'IPJ]HH]H+EMR']RL]VGLY']JV]RKEY Perfformiad, Peirianneg Sain/Recordio, Rheoli Llwyfan, Dylunio Tecstilau, Dylunio Gwisgoedd, Propiau, Dylunio Gwefean. Mae ein staff creadigol nid yn unig yn diwtoriaid arbenigol ond hefyd yn artistiaid, actorion, GIVHHSVMSRGIVžYR[]VEH]PYR[]V1EI´VG]žIYWXIVEYH]WKY]RG]RR[]WPPI]QEVJIVSPMEVFVS½ theatr a stiwdio i berfformwyr, stiwdios recordio i gerddorion, ystafelloedd Mac i ddylunwyr ac ystafelloedd tywyll a gwyn i ffotograffwyr.

Ciplun o’r Sector Mae’r cyngor sgiliau sector ar gyfer crefft wedi gosod glasbrint i’r diwydiannau diwylliannol sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad o ansawdd uchel ar ba yrfaoedd sy’n bosib, pa sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen a sut i gael gwybod mwy. Elfen allweddol yw ‘Creative Choices’, sef gwasanaeth ar-lein sy’n rhoi gwybodaeth am hyfforddiant, swyddi a sgiliau, ynghyd ag astudiaethau achos o bobl sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol. www.ccskills.org.uk

Cyrsiau

Lefel

Lefel A

0IJIP%%WXYHMEIXLEY*½PQ 0IJIP%'IPJ]HH]H+EMR 0IJIP%%WXYHMEIXLEY´V']JV]RKEY 0IJIP%*JSXSKVEJ½EIXL 

  

  

  

(MTPSQEQI[R8IGLRSPIK'IVHHSVMEIXL (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R8IGLRSPIK'IVHHSVMEIXL

 

 

 

(MTPSQEQI[R'IPJE(]PYRMS  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R'IPJE(]PYRMS +VEJJIK (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R'IPJE(]PYRMS 8IGWXMPEY Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio

']JV]RKEY6L]RK[IMXLMSP  7]PJEIR'IPJE(]PYRMS ']R&%  &% %RVL %WXYHMEIXLEY(]PYRMS 

 

 

 

 

 

 

(MTPSQEQI[R'IPJ]HH]HEY4IVJJSVQMS (MTPSQE)WX]RIHMK]R]'IPJ]HH]HEY4IVJJSVQMS

 

 

 

Cerddoriaeth

  

  

Celf a Dylunio

Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Celfyddydau Perfformio Cyfryngau Creadigol

(MTPSQE)WX]RIHMKQI[R']RL]VGLY']JV]RKEY'VIEHMKSP

dw i n cael fy nhrin fel oedolyn.


Pa Gwrs? Pa yrfa? Busnes a Rheoli

Llwybrau Gyrfa: Hysbysebu, Bancio, Entrepreneur, Rheolaeth Ariannol, Rheolaeth Gyffredinol, Adnoddau Dynol, Gwerthu, Marchnata. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes cysylltiedig sy’n addas ar gyfer cymysgedd o wahanol bobl sy’n gadael yr ysgol (ac yn cychwyn allan) i gyfarwyddwyr cwmni sydd am wella eu busnes a sgiliau rheoli. Mae’r cyrsiau yn darparu sylfaen eang o wybodaeth yn ymwneud â gwahanol fathau o fusnes ar raddfa leol, cenedlaethol a byd-eang. Mae’r Diploma Estynedig yn garreg gamu ardderchog i gwrs gradd ac mae’n cynnwys agweddau ar gyfrifeg, adnoddau dynol, marchnata a chyfraith busnes.

Ciplun o’r Sector Mae newidiadau dramatig yn digwydd mewn technoleg. Mae technolegau gweithgynhyrchu, G]JEXLVIFYEXLVEJRMHMEIXLMK]H]RG]RL]VGLYEVPSIWIHHEVVEHHJEEGL]ž]QHIVERR]GLQ]KSPSRH ]GL]HMKž]R]HHSIHH]R|P&]HHH]RMSREQIR][SH]RQ]RHMQI[RM]VJESIHHVLISPMFYWRIW]R y ddegawd nesaf, yn llythrennol yn newid bywydau ar draws y byd trwy dechnegau a thrafodion heb eu dychmygu eto. www.internationalgraduate.net

Cyrsiau

Lefel

TGAU/Lefel A 8+%97EIWRIK  0IJIP%%WXYHMEIXLEY&YWRIW 0IJIP%0PIR]HHMEIXL-EMXL7EIWRIK 0IJIP%0PIR]HHMEIXL7EIWRIK 0IJIP%=+]JVEMXL 0IJIP%1EXLIQEXIK 

   

   

   

8]WX]WKVMJ)WX]RKIHMKQI[R&YWRIW W]´RK]J[IVXLl0IJIP% (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R&YWRIW W]´RK]J[IVXLl0IJIP%  2:5WQI[R&YWRIW   ,2',2(6LISPEIXL&YWRIW   +VEHH7]PJEIRQI[R%WXYHMEIXLEY&YWRIW  &% %RVL 6LISPEIXL&YWRIW  

   

   

%%8 ']QHIMXLEW8IGLRIK[]V']JVMJIK  %''% ']QHIMXLEW']JVMJ[]V%VH]WXMIHMK7MEVXVIHMK 

 

 

 

8]WX]WKVMJĂ?PVEHHIHMKQI[R6LISPEIXL (MTPSQEĂ?PVEHHIHMKQI[R6LISPEIXL 17G6LISPM  

 

 

 

Busnes

Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

   

   

   

Cyfrifeg Rheoli

 

 

Ro n i mor ansicr am y Coleg, ond ro n i mor anghywir. Rhoddodd e fwy i mi nag o n i n ei ddisgwyl erioed ‒ dw i n ei golli e !
IIGL]H+SJEP4PERX*½XV[]HHE+[EWEREIXLEY']LSIHHYW

Pa Gwrs? Pa yrfa? Llwybrau Gyrfa: Gwasanaethau Brys – Tân/ Ambiwlans/Yr Heddlu/Gwylwyr y Glannau, Fforensig, Bydwreigiaeth, 2]VWMS8LIVETM+EP[IHMKEIXLSP+[EMXL']QHIMXLEWSP,EQHHIR']¾]VY'L[EVEISR1EIXL Mae’r Coleg yn darparu amrywiaeth o gyrsiau yn y sector hwn, pa un ai ydych â’ch bryd ar ddod ]R[IMXLM[VKSJEPMIGL]HTVSJJIWM]RSPL]JJSVHH[VJ½XV[]HHEPPIWRIYR]VWJIMXLVMR+EPP]'SPIKIMGL helpu i’ch darparu gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i fynd yn syth i mewn i waith neu ymlaen i gwrs gradd.

Ciplun o’r Sector Mae tueddiadau tymor hir sy’n llunio’r sector gofal iechyd yn cynnwys poblogaeth sy’n heneiddio, HEXFP]KMEHEYEVPSIWMQI[RHEVTEVMEIXLKSJEPMIGL]HRMJIVG]R]HHSPSFSFPW]HHlGL]¾]VEYX]QSV LMVEHMWK[]PMEHEYG]R]HHSP]GPIM½SRIYLYREMR1EIRMJIVSEP[IHMKEIXLEYWIGXSVMIGL]HEVL]RS FV]H]RTVS½TVMRHIVWXEJJG]Q[]W

Cyrsiau

Lefel

Lefel A

0IJIP%&MSPIK*½WIK'IQIK 0IJIP%']QHIMXLEWIK 0IJIP%7IMGSPIK 

 

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

 

 

(MTPSQEQI[R-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP   Iechyd a Gofal Cymdeithasol

(MTPSQE]RWIMPMIHMKEV[EMXL    (MTPSQE+IRIHPEIXLSPQI[R-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP +SJEP']QHIMXLEWSP (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP +SJEP']QHIMXLEWSP  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R-IGL]HE+SJEP']QHIMXLEWSP +[]HHSV-IGL]H 

Chwaraeon

8]WX]WKVMJQI[R,]JJSVHHM*½XV[]HH +EQTJE (MTPSQEQI[R'L[EVEISR  (MTPSQE(MTPSQE)WX]RIHMKQI[R'L[EVEISR

(EXFP]KY,]JJSVHHME*½XV[]HH Gradd Sylfaen mewn Chwaraeon Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

 

 

 

 

      5

Gwasanaethau Cyhoeddus

'[VW4EVEXSMEVK]JIV]*]HHMR  (MTPSQEQI[R+[EWEREIXLEY']LSIHHYW  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R+[EWEREIXLEY']LSIHHYW

 

1]RIHMEH   

(MTPSQEQI[R+SJEPEG%HH]WK4PERX '%',) +VEHH7]PJEIRQI[R%WXYHMEIXLEY4PIRX]RHSH &% %RVL %WXYHMEIXLEY4PIRX]RHSH 

 

 

Gofal Plant a Nyrsio

 

Fe wnes i werthfawrogi r cyfuniad o annibyniaeth a r cymorth ac mae n amgylchedd da i fynd â chi o r ysgol i r brifysgol.

 

 


Pa Gwrs? Pa yrfa? Peirianneg

Llwybrau Gyrfa: Peirianneg Electronig, Peirianneg Petrolewm, Peirianneg Peiriannau /Fecanyddol, Gweithredu Proses, Rheoli Prosiect, Peirianneg Forol, Peirianneg Cerbydau Modur, Weldio, Platio, Adeiladu Llongau. Mae Coleg Sir Benfro wedi ymateb i’r datblygiad yn y sector hwn trwy chwarae rôl bwysig yn y Grwp Datblygu Gweithlu’r Sector Ynni: yn helpu i ddenu talent ifanc i’r diwydiant a darparu cwmnïau gyda phersonÊl o ansawdd uchel, wedi’u hyfforddi’n dda gyda chymwysterau da. Mae’r Coleg wedi ailddatblygu adain Beirianneg gwerth £4.2 miliwn yn ddiweddar ar ei brif gampws i ddarparu hyfforddiant peirianneg rhagorol ar gyfer y sir.

Ciplun o’r Sector 1EIHI[MWMEHEYK]VJESJI[R]WIGXSVTIMVMERRIK]REQV][MSP¯QEI´VHM[]HMERREY]KEPPIGL weithio ynddynt yn cynnwys: bwyd a diod, ymgynghori, olew a nwy, peirianneg fferyllol, TIMVMERRIKQIMR[IEPPE[IVQ[](][IHSHH']HJJIHIVEWM[R(M[]HMERX4V]HEMR '&- JSH G]žSKG]GL[]RRSPTIMVMER[]V]QLPMXL]VYGLEJSYRVL][EP[IHMKEIXL

Cyrsiau

Lefel

Lefel A

0IJIP%1EXLIQEXIK 0IJIP%1EXLIQEXIK&IPPEGL 0IJIP%&MSPIK'IQIK*½WIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerbydau Modur/Chwaraeon Modur (MTPSQEQI[R'L[EVEISR1SHYV 'IVF]HEY1SHYV2:5E8]WX]WKVMJ(IGLRIKSP

Peirianneg MĂ´r

(MTPSQEQI[R4IVJJSVQMS+[IMXLVIHMEHEY4IMVMERRIK 1SVSP  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R+[IMXLVIHMEHEY']RREPE'LEH[E4LIMVMERRIK 1SVSP 

 

(MTPSQEQI[R4IVJJSVQMS+[IMXLVIHMEHEY4IMVMERRIK 8V]HERSP 8]WX]WKVMJQI[R4IMVMERRIK   8]WX]WKVMJ(IGLRIKSP)PIGXVS  

 

 

 

4IMVMERRIK%HIMPEHY ;IPHMS4PEXMS+SWSH4MFIPPEY  +VEHH7]PJEIRQI[R(]PYRMS']REPMEH[]QI[R%HIMPEHY +VEHH7]PJEIRQI[R6LISPM%HIMPEHY  +VEHH7]PJEIRQI[R8IGLRSPIK=RRM%HRI[]HHEH[]

  

  

  

  

(MTPSQE)WX]RIHMKQI[R4IMVMERRIK(V]HERSP)PIGXVSRMK ,2'4IMVMERRIK(V]HERSP)PIGXVSRMK  ,2(4IMVMERRIK(V]HERSP)PIGXVSRMK  &7G4IMVMERRIK(V]HERSP)PIGXVSRMK 

  

  

  

  

 

 

 

 

  4 

Gosod Trydan

Peirianneg Adeiladu Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Peirianneg Drydanol/Electronig

Peirianneg Gyffredinol

8]WX]WKVMJQI[R4IMVMERRIK ;IPHMS   (MTPSQEQI[R4IMVMERRIK   (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R+[IMXLVIHMEHEYE'L]RREPE'LEH[ Gradd Sylfaen mewn Gweithrediadau Proses a Chynnal a Chadw ,2'4IMVMERRIK3JJIV]RMEIXL   ,2'4IMVMERRIK7]WXIQEY4[IV  
Arlwyo, Lletygarwch, Twristiaeth Astudiaethau’r Tir

Pa Gwrs? Pa yrfa? Llwybrau Gyrfa: Rheolaeth Arlwyo, Rheoli Digwyddiadau, Technoleg Bwyd, Wardeniaid Parc Cenedlaethol, Arlwyo Proffesiynol - Cogydd, Sommelier, Nyrs Milfeddygol, Rheoli Parc Bywyd Gwyllt/Sw, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Pedoli, Swyddog Twristiaeth, Rheolwr Teithio. Mae lletygarwch, arlwyo, hamdden, teithio a thwristiaeth yn ganolog i economi Sir Benfro ac maent hefyd yn ddiwydiannau mawr byd-eang. Mae hyfforddiant yn y Coleg yn arwain at K]žISIHHK[EMXLVLEKSVSPQI[R]WXSHIERKSJI]W]HHW[]HHMREMPPEM]R](9RIYHVEQSV ar gyfer rhai sy’n gadael ysgol ac i oedolion.

Ciplun o’r Sector “Yn gyffredinol, mae’r diwydiant yn fywiog ac yn parhau i dyfu – er gwaethaf y dirywiad economaidd – gyda thwf aruthrol mewn mordeithiau a theithiau hir dal ar y blaen. Hefyd mae cynnydd sylweddol mewn gwyliau byr ac atyniadau y DU a bydd y Gemau Olympaidd ]R ]REV[EMRMJ]R]EXEXLYL[RX ]RHSHlQ[]SK]žIEVK]JIVX[VMWXMEIXL domestig yn y DU.� Claire Steiner, Cyfarwyddwr a Chadeirydd Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant y Sefydliad Teithio a Thwristiaeth

Cyrsiau

Lefel

Lletygarwch ac Arlwyo (MTPSQE:65QI[R'SKMRMS4VSJJIWM]RSP 'SKMRMS4VSJJIWM]RSP 0P[]FVL]FP]K]RYRMK 

 

 

 

 

(MTPSQEQI[R'IJR+[PEHE´V%QK]PGLIHH 0IJIP%%WXYHMEIXLEY%QK]PGLIHHSP 

 

 

 

 

(MTPSQE)WX]RIHMKQI[R8IMXLMSE8L[VMWXMEIXL

(MTPSQEQI[R+SJEP%RMJIMPMEMH  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R6LISPEIXL%RMJIMPMEMH +VEHH7]PJEIRQI[R+[]HHSV%RMJIMPMEMH 

 

 

 

 

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Teithio a Thwristiaeth

Gofal Anifeiliaid/Rheoli

Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Fe ddes i i r Coleg i astudio Lefel A ac roedd yr addysgu yn wych. Roedd yn baratoad da ar gyfer bywyd ‒ os byddwch yn gweithio byddwch yn llwyddo . Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth


Pa Gwrs? Pa yrfa? Adeiladu a Chrefftau Perthnasol

Llwybrau Gyrfa: %VJIV4IRWEIVRxSP(EXFP]KMEH%HIMPEHY+[EMXL'SIH'%(4IMVMERRIK7M½P+SWSHMEH Trydanol/Nwy, Plymio, Rheolaeth Prosiect, Peirianwyr Technoleg Adnewyddadwy/ Cynaliadwy, Gwaith Brics. Mae Coleg Sir Benfro yn cynnig ystod eang o gyrsiau i gwrdd â gofynion y diwydiant adeiladu modern, gan gynnwys crefftau adeiladu ymarferol a chyrsiau lefel uwch wedi’u LERIPYEXVISPEIXLEH]PYRMSQI[REHIMPEHYTIMVMERRIKWM½PETLIRWEIVRxEIXL1EI]RE gyrsiau i bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol ac yn chwilio am hyfforddiant sgiliau ac i’r rhai sydd am lwybr clir i’r brifysgol. Mae’r Coleg hefyd yn ymfalchïo mewn Canolfan Ynni ar gyfer hyfforddiant mewn Nwy, Olew ac Ynni Adnewyddadwy.

Ciplun o’r Sector Mae sector adeiladu y DU yn wynebu nifer o newidiadau sylfaenol. Y nod yw datblygu HM[]HMERXEHIMPEHYG]REPMEH[]W]´RKEPPYG]ž[]RSHEVTEVYH]JSHSPGEVFSRMWIPEGL[VHHl´V targedau gostwng carbon, dwr a gwastraff cyfredol. Mae angen hyfforddiant ar gyfer pob G]JRSHSEHIMPEHY¯H]PYRMSVLISPEIXLWEžIKSWSH[]VEK[EMXLG]RREPEGLEH[

Cyrsiau

Lefel

Adeiladu

(MTPSQEQI[R+[EMXL&VMGW  (MTPSQEQI[R+[EMXL'SIH  (MTPSQEQI[R4P]QMS   (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R%HIMPEHY  '%( (E(   (MTPSQEQI[R+SWSH2[]  +VEHH7]PJEIRQI[R8IGLRSPIK&IRWEIVRxSP  +VEHH7]PJEIR(]PYRMS']REPMEH[]QI[R%HIMPEHY +VEHH7]PJEIRQI[R6LISPEIXL%HIMPEHY  +VEHH7]PJEIRQI[R8IGLRSPIK=RRM%HRI[]HHEH[] &7GQI[R8IGLRSPIK&IRWEIVRxSP  

     

     

+SWSH8V]HER

Trydanol%HIMPEHY']GLSH

Adeiladu Cychod Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Fe wnes i adael yr ysgol ar Ă´l gwneud AS, a chymryd amser mas nes i Fe wnaeth e newid fy mywyd yn llwyr!
']JVM½EHYVEE8LIGLRSPIK+[]FSHEIXL

Pa Gwrs? Pa yrfa? Llwybrau Gyrfa: Rheolaeth Cronfeydd Data, Y Cyfryngau Rhyngweithiol, Dylunio Amlgyfrwng, Peirianneg Meddalwedd/Rhaglennu a Dadansoddi. 1EI'SPIK7MV&IRJVS[IHMFSH]RG[VHHl´VKEP[G]R]HHSPMKEJJEIPWKMPMEYG]JVM½EHYVSPEV gyfer y cartref ac yn y gwaith drwy ddarparu cyrsiau o ddechreuwyr llwyr hyd at lefel gradd M´VVLEMW]´RKEHEIP]V]WKSPSIHSPMSREK[IMXL[]V1EIG]žIYWXIVEYS´VWEJSRKSVEYWKMPMEY staff arbenigol a dulliau hyblyg o bresenoldeb yn sicrhau y gallwch gael mynediad i raglen sy’n addas i chi, boed hynny i e-bostio eich ffrindiau neu ddod yn arbenigwr TG.

Ciplun o’r Sector 'EMJJG]JVM½EHYVEIJJEMXLIRJE[VEVJ][]HQSHIVR1EIVLEKSP]KSRW[]HHM]REVHHIVGLSK ac mae’r maes yn drwyadl, yn ddeallusol bywiog ac aml-ochrog - ond mae prinder sgiliau difrifol yn datblygu. Mae rhagfynegiadau yn datgan y bydd y galw am weithwyr proffesiynol TG yn cynyddu hyd at 15% yn ystod yr wyth mlynedd nesaf (yn rhannol o ganlyniad i weithlu sy’n heneiddio), tra bod nifer y myfyrwyr sy’n anelu am swyddi yn y diwydiant wedi gostwng gan 50% ers 2011. www.computingatschool.org.uk

Cyrsiau

']JVM½EHYVEE8+ =QK]W]PPXYl8+  (MTPSQEQI[R']Q[]WMEHEY(MKMHSP (MTPSQEQI[R8+  0P[]FVEYM+]žSKEIXL  8]WX]WKVMJQI[R8+  (MTPSQE)WX]RIHMKQI[R8+ ,2'']JVM½EHYVE  ,2(']JVM½EHYVE 

Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Lefel    

    

    

1]RIHMEH    


8VMR+[EPPX,EVHH[GLE8LIVETxEY']¾IR[SP

Pa Gwrs? Pa yrfa? Llwybrau Gyrfa: 8LIVETM,EVHH[GL8LIVETM']¾IR[SP7XIMPMS+[EPPX0PM[MS4VSJJIWM]RSP8]PMRS4VSJJIWM]RSP8LIVETM Tylino Chwaraeon, Rheoli Salon, Rheoli Sba. Mae Coleg Sir Benfro yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau llawn a rhan-amser mewn trin gwallt, therETMLEVHH[GLEXLIVETxEYG]¾IR[SPK]HEKEQV][MEIXLSK]¾SKEIXLHMHHSVSPEPP[]FVEYL]JJSVHHM TIPPEGL*IPP]SW]H]GLEQJSH]RLYRERK]¾SKIHMKK]HE´GLGPIMIRXMEMHIMGLLYRRIY[IMXLMSQI[R salon bach neu fawr, sba neu ganolfan iechyd neu harddwch arbenigol, yna beth am gofrestru ar un o’n cyrsiau.

Ciplun o’r Sector Dywed HABIA bod y sector hwn yn ddibynnol ar fusnes rheolaidd parhaus gan gleientiaid bodlon. Mae hyn yn golygu heblaw sgiliau technegol, mae sgiliau rhyngbersonol yn bwysig iawn, yn enwedig ]KEPPYMHHM[EPPYERKLIRMSRYRMKSP1EIG]¾SK[]V]R]WX]VMIHG]JEXLVIFY´RHHEEVPEJEVEWKMPMEY cymdeithasol yn ogystal â llythrennedd a rhifedd sylfaenol i fod y gofynion recriwtio mwyaf gwerthfawr ar gyfer hyfforddeion.

Cyrsiau

Lefel

Trin Gwallt 8VMR+[EPPXE&EVF[V 2:50PE[REQWIV  8VMR+[EPPX 2:56LEREQWIV  8VMR+[EPPX 2:50PE[REQWIV  

 

 

 

 

8LIVETM,EVHH[GL 2:50PE[REQWIV  8LIVETM,EVHH[GL :650PE[REQWIV  +[EWEREIXLEY)[MRIHH 2:56LEREQWIV 

 

 

 

 

(MTPSQE8LIVETxEY']¾IR[SP 0PE[REQWIV (MTPSQE8LIVETxEY']¾IR[SP 0PE[REQWIV 8]PMRS'L[EVEISR  (MTPSQE%REXSQIKE*½WMSPIK 

  

  

  

  

Therapi Harddwch

8LIVETxEY']¾IR[SPE8L]PMRS

Gwnewch gais heddiw ffoniwch derbyniadau www.pembs. ac.uk/cyrsiau

Dw i n mwynhau fy nghwrs, mae wedi fy ysbrydoli digon i mi eisiau rhedeg fy musnes fy hun, efallai yng Nghaerdydd.
MITEC Canolfan Technoleg Forol %FIVHEYKPIHHEY7MV&IRJVS

3WSIWKIRR]GLE[GLEQK]GLSHH]PYRMSRIY´VEQK]PGLIHHQSVSPFIXLEQ]WX]VMIHK]VJE]R]HM[]HMERXQSVSP1EI 'ERSPJER*SVSP'SPIK7MV&IRJVS 1-8)' ]RHEVTEVY]WXSHSK]VWMEY]RG]RR[]WH]PYRMSEGEHIMPEHYG]GLSHQSVSP1EI adeiladu cychod ymarferol a sgiliau peirianneg forol i gyd yn cael eu dysgu. Lleoliad 1EI1-8)'[IHMIMPISPMEV]GIM]R%FIVHEYKPIHHEY1EIH]JVJJSVHH%FIVHEYKPIHHEY]RJ]HIR[SKEQIM LEVF[VG]WKSHSPH[JR1EI7MV&IRJVS]RKEVXVIJMHHEYFVMJ[IMXLK]RL]VGL[]VG[GL (EPI2IPWSRE1YWXERK1EVMRI ]R SK]WXEPlPPE[IVSHHM[]HMERREYEXSHSPJIPMEVHMEYXV[WMSPPSJJXL[]PMEYHSGW]GLHEYJEVMREQE[VEGL[QRxEYTIMVMERRIK Q|VEVFIRMKSPEQV][MSP

']žIYWXIVEY'EJSHH1-8)'IMEHIMPEHY]RJIPVLERS EMPHHEXFP]KYEVHEP]HSGMEY1EI1-8)'RE[V]RJJYV½SVLER annatod o’r Marina a’r Dociau. Mae gweithdai pren, metel, TIMVMERRIKEK[IMXLHEM*64G]JERWE[HH1-8)']RG]RR[]W]WXSH eang o offer adeiladu cychod a pheirianneg forol sy’n cael eu LEXIKYKER]G]žIYWXIVEYG]JVM½EHYVEG]WXEJIPPHHSWFEVXL ddiweddaraf “Do’n i ddim yn siwr pa gyfeiriad y byddai fy mywyd yn cymryd RIWMQMHHIGLVEY´VG[VWEHIMPEHYG]GLSH]Q1-8)'3KERlyniad i’r sgiliau ymarferol a’r wybodaeth dw i wedi caffael tra ym 1-8)'V[]´RJEPGLME[RSKEIPFSH]REHIMPEH[VG]GLSH2E[V gallaf deithio i bron unrhyw le yn y byd a dod o hyd i waith pleseVYWETLVSJ½HMSP]R]HM[]HMERXQSVSP² Steward Ireland, Adeiladwr Cychod 1-8)'GL[M½S´VJERIV]R]HMK[]HHMEHQE[V]R )\GIP0PYRHEMR Dangosodd tĂŽm o fyfyrwyr adeiladu cychod 'SPIK7MV&IRJVSIYWKMPMEY]R]HMK[]HHMEHÂł;SVPHWOMPPW´]R Llundain. Cafodd y pedwar myfyriwr eu dewis i gynrychioli adeiladu cychod proffesiynol a threftadaeth adeiladu cychod o +ERSPJER1-8)']'SPIK'EJSHH]K[EMXLSEHIMPEHYG[GL 0]KIV(MRF]GL]4]WKSHXVEHHSHMEHSP7MV&IRJVS KER1-8)'E TLVSWMIGX6MWMRK8MHI IMHHERKSW]R]WXSH]HMK[]HHMEHQI[R arddangosfa sain-weledol.

Cyrsiau ˆ'MX] +YMPHW%HIMPEHY']GLSH ˆ'MX] +YMPHW4IMVMERRIK1|V ˆ(MTPSQE)WX]RIHMK0IJIPQI[R4IMVMERRIK1|V ˆ'[VW4IMVMERREY+PER1|VE+[]P[]V]+PERREY 1'% Cymeradwy ˆ'MX] +YMPHW(]PYRMS(EY(HMQIRWM[RK]HE 'L]QSVXL']JVM½EHYV ˆ'MX] +YMPHW(]PYRMS8VM(MQIRWM[RK]HE 'L]QSVXL']JVM½EHYV ˆ3'2ÂŻ%XK][IMVMS']GLSHE'L]RREPE'LEH[1SXSV%PPERSP ˆ6=%ÂŻ8LISVM7KMTIV(]HH ˆ6=%ÂŻ8LISVM'ETXIR%VJSVHMVSP ˆ6=%ÂŻ8LISVM1IMWXV'IJRJSV ˆ8]WX]WKVMJ%QVIHMEH&]V6=%:,* 76' ˆ6=%ÂŻ']RREPE'LEH[-RNER(MIWIP ˆ6=%ÂŻ']QSVXL']RXEJ ˆ78'; “Fe wnes i gofrestru ar gwrs City & Guilds mewn adeiladu cychod ym MITEC MHHEXFP]KYTVS½EHG]RLEVEGLS´VHM[]HMERXQSVSP']RL]RR]VS´RM´RLYRERK]žSKIHMKSRHSLIV[]HHHEQ[EMRFY´RVLEMHMQMIHV]GLEQRI[MHQI[RK]VJE Mae MITEC wedi bod yn wych, dw i nawr wedi cael fy hunan-barch nĂ´l, mae WXEJJ[IHMFSHQSVHHIJR]HHMSPFEW[R]RIMEVK]QIPPMYRVL][YR² %PI\'S\4IMVMERR]HH1SVSP Holwch heddiw – ffoniwch MITEC ar 01437 753 350


Rhieni mewn Cysylltiad
Gallwn weddu eich dyheadau ... Fel rhieni, rydym yn gwybod eich bod am y gorau ar gyfer eich mab/merch. Mae eich cefnogaeth a’ch G]RKSVMHH]RXEV]VEHIKLSR]RLERJSHSPF[]WMKSW]H]RX]RQ]RHMK]¾E[RMIYTSXIRWMEPQI[REHH]WK EXLYL[RX]RIYK]VJESIHH=R]'SPIKV]H]Q]RGVIHYFSHERKIRMFSFPMJERGHH]WKYMHVIJRYIYLEQWIV eu hunain, archwilio eu hopsiynau a chanfod beth y maent yn dda yn ei wneud. Mae’r Coleg yn gweithio i ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu brwdfrydedd am eu pwnc mewn amgylchedd dysgu arobryn sydd yn gwneud gwir gyfraniad i ddyheadau myfyrwyr. Pam Coleg Sir Benfro? 1EI´V'SPIK]RERIPYEXHHEVTEVYTVS½EHH]WKYS´VERWE[HHKSVEYM´[J]J]V[]V1EIKERVMIRM a myfyrwyr ddyheadau uchel ac mae’r Coleg, trwy ehangder ei gwricwlwm, ansawdd y HHEVTEVMEIXLEG]QV[]QMEHMK]¾E[RMEHQ]J]V[]V]RGIJRSKMIMHH]WK[]VM K]¾E[RMIYRSHEY1EIKERIMRHEVPMXL[]V]QV[]QIHMKEG]QVSHHIHMKYRRSH allweddol: bod eu myfyrwyr yn gwneud y gorau o’u potensial. Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy eu hastudiaethau gan gyfuniad o diwtora pwnc a thiwtora personol gydag adborth rheolaidd. Mae tystiolaeth bod y dull hwn yn gweithio ar gael trwy ein canlyniadau myfyrwyr rhagorol, adroddiadau arolygiaeth Estyn a strategaeth disgyblu myfyrwyr cryf ond cefnogol. =R]VEHVERLSRV]H]Q]RKSFIMXLMSHEVTEVY atebion i rai o’ch cwestiynau a’ch sicrhau mai’r 'SPIK][´VPPIKSVEYEVK]JIVEHH]WK|P]R]7MV

Cymorth =R]WXSH]V[]XLRSWK]RXEJ]R]'SPIKQEITSF myfyriwr blwyddyn gyntaf yn mynychu rhaglen sefydlu gynhwysfawr a fydd yn eu helpu i ddod yn ddysgwyr llwyddiannus a gwneud y gorau o’u hamser yn Coleg. Mae’r rhaglen sefydlu yn cynnwys manylion am y system diwtorial, amserlen, rheolau a disgyblaeth y 'SPIK]PP]JVKIPPE´VKERSPJEREHRSHHEYG]¾IYWXIVEY G]JVM½EHYVSPG]RR[]W]G[VWEWYXQEI´RGEIPIMEWIWY K[]FSHEIXLEPP[]FVEYK]VJESIHHTVSWIWHHIVF]R9'%7

TVMJ]WKSP EGL]QSVXLMJ]J]V[]V Mae myfyrwyr yn cael dau diwtor: tiwtor dosbarth a thiwtor personol. Mae pob myfyriwr yn cwrdd â’u tiwtor personol yn rheolaidd. Mae’r cyfarfodydd hyn yn monitro presenoldeb a chynnydd ac yn gosod targedau. Mae copi o’r canlyniadau y cytunwyd arnynt yn cael eu cadw gan y tiwtor a’r myfyriwr ac yn gweithredu fel cyfrwng llywio a monitro cyn y cyfarfod canlynol.


8M[XSVMEMH4VS½EHSP Mae gan y Coleg dîm brwdfrydig ac hynod gymwys o HM[XSVMEMHEHEVPMXL[]V6]H]Q]R]QJEPGLxS]REVFIRMKIHHE phroffesiynoldeb ein staff. Maent yn dod o lawer o alwedigaethau ETLVSJJIWM]REYEG]RHSHlL[]K]JSIXLSFVS½EHSHHM[]HMERX ynghyd â’u cymwysterau. Mae dulliau addysgu yn seiliedig ar ymchwil cadarn, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cael eu gwerthuso’n rheolaidd gan broses o reoli ansawdd mewnol ac allanol.

Mae lefel y gefnogaeth a gynigir yn rhagorol, sy n golygu nad yw materion byth yn mynd yn broblemau ac mae myfyrwyr yn teimlo n ddiogel yn eu dysgu a u datblygiad

Bywyd y Coleg Mae’r amgylchedd yn y Coleg yn llawer fwy tebyg i’r hyn a KIMVQI[RTVMJ]WKSPKERVSMM´RQ]J]V[]VV][JEMRXSFVS½EH annibyniaeth oedolyn ond mewn ffordd gefnogol a rheoledig. Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu eu sgiliau dysgu a rheoli eu hamser a’u gwaith yn well. Caiff dyddiadau terfyn eu gosod a disgwylir i fyfyrwyr lynu atynt er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn ennill eu cymwysterau.

']JEXLVIFY6LMERX8M[XSV Ein nod yw cadw rhieni ein myfyrwyr mor hysbys ag y gallwn am eu cynnydd trwy nosweithiau rhieni, llythyrau ac adroddiadau rheolaidd. Rydym bob amser yn hapus i ateb ymholiadau a phryderon rhieni ac mae croeso i rieni gysylltu â’u tiwtoriaid i drafod unrhyw bryderon. Rydym yn cydnabod ac yn croesawu’r cyfraniad gall rhieni wneud at lwyddiant eu plant. Rydym yn monitro cynnydd, presenoldeb, G]QLIPPMERXEPPIWG]JJVIHMRSPQ]J]V[]V]RK]WSR=RWIMPMIHMKEV] gwaith monitro hwn, rydym yn rheolaidd yn cynhyrchu adroddiad manwl ar gyfer pob pwnc a astudiwyd a’i anfon yn uniongyrchol EX]VLMERXRIY[EVGLIMH[EHRMH]Q]J]VM[V=RSK]WXEPYR[EMXL] ¾[]HH]RV]H]Q]RXVIJRY2SWSR6MIRMPPIGEMJJVLMIRMK]¾IMWMEVEHl XLM[XSVMEMH1EIQ]J]V[]VHVSW]RHIVF]RIYLEHVSHHMEHEY]R uniongyrchol.
?

QA

C. Mae fy mhlentyn yn anelu’n uchel ac wedi gwneud yn dda yn yr ysgol. A fydd fy mhlentyn yn GEIP]VYRG]žISIHHEGEHIQEMHH]R]'SPIKEKEJ]HHEMTIXEM[IHMEVSW]QPEIR]R]GL[IGLIH dosbarth yn yr ysgol? %=RG]žE[RSHHQ]J]V[]V]'SPIKVEMS´VGERP]RMEHEY0IJIP%KSVEY]R]WMV%QRMJIVSž]R]HHSIHHQEI myfyrwyr y Coleg wedi bod yn mynd ymlaen i brifysgolion rhagorol ledled y DU gan gynnwys Rhydychen a 'LEIVKVE[RX3WF]HHKERFIVWSRMJERG]VYGLIPKEMWE´VXYIHHJV]HF]HH[R]RHEVTEVY´VG]QSVXLIVQ[]RWMGVLEYIY bod yn cyrraedd eu potensial. &]HHIMGLQEFRIYJIVGL]RGEIPIYLEHH]WKYKERHwQSEXLVE[SRTVSJJIWM]RSP]RK]Q[]WMK]žE[RMIYLEVFIRMKIHH TIRSHSP=R]V]WXEJIPPHHSWFEVXLRIYQI[RK[IMXLH]V]H]Q]RERRSKIMRH]WK[]VMHHEXFP]KYWKMPMEYEJ]HH]RJYHHMSP iawn iddynt trwy gydol eu bywydau, mewn addysg uwch ac yn y byd gwaith fel y gallu i ddatrys problemau neu i drefnu eu hamser yn effeithlon. C. Pa fath o reolau disgyblu ac ymddygiad sy’n bodoli yn y Coleg? %1EIQ]J]V[]V]RGEIPIYLERRSKMK]žE[RMTVIWIRSPHIFS ]R]'SPIKEFSH]RFV]HPSRMFSFWIWM[REVIY hamserlen. Mae cofrestrau yn cael eu cymryd ym mhob sesiwn ac mae myfyrwyr ag absenoldeb anawdurdodedig yn cael eu cysylltu yn awtomatig gan ein tracwyr presenoldeb. Mae unrhyw fyfyriwr sydd â phresenoldeb yn disgyn islaw ]R[]RIFYK[IMXLHVIJREYHMWK]FPY1EI´V'SPIK]RERRSKIMLSPPJ]J]V[]VMK]QV]HG]JVMJSPHIFTIVWSRSPHVSWIY H]WKYEGMKEH[EXKSH]QHH]KMEH]'SPIK1EI´V'SPIK]RG]RRMKG]žI]RIR[IHMKEVK]JIVTSFPMJERGMHHEXFP]KYIY hymddygiad a’u sgiliau rheoli amser sydd mor hanfodol ar gyfer llwyddiant yn y brifysgol neu yn y gweithle.

?

C. Efallai bydd angen cymorth dysgu ychwanegol ar fy mhlentyn. Beth mae’r Coleg yn ei gynnig? %+[IPIVXYHEPIRS´VPP]JV]RL[RPPIGI[GL[]FSHEIXLEQ]G]QSVXLV]H]Q]RIMK]RRMKMHH]WK[]V

C. Rydym yn byw y tu allan i Hwlffordd, pa drafnidiaeth sydd ar gael? %1EIW]WXIQHVEJRMHMEIXLLIPEIXL]RIYPPIW]HH]RVLEHEGEQHHMQEVK]JIVH]WK[]VPPE[REQWIVSHERSIHW]HH EQJ]RHM´V'SPIK(EVTIVMVGPYHMERXSJERREYGSHMTIRSHSPMJ]J]V[]VW]´RFSHPSRM´VQIMRMTVE[JTIPPXIVSQMPPXMVRIY fwy. Mae’r llwybrau yn cwmpasu ardal eang o’r sir, fodd bynnag, oherwydd natur wledig Sir Benfro nid yw bob amser yn FSWMFPXVIJRYQ]RHLIMFMS´REKSWEXKEVXVI½´VLSPPHH]WK[]V1EI´RSJ]RRSPMJ]J]V[]V[RIYHIYJJSVHHIYLYREMR]R|PEG ymlaen i’r man codi agosaf. Gwneir pob ymdrech i gadw’r pellter hwn cyn fyrred ag y bo modd. C. A fydd Diploma Estynedig BTEC yn caniatĂĄu i fy mab neu ferch symud ymlaen i brifysgol? %&]HHK[IPIVXYHEPIR1I[RK[MVMSRIHHH][IHPPE[IVSJ]J]V[]VFSH[IHMG[FPLEY(MTPSQE)WX]RIHMK&8)']R] maes pwnc y maent yn mynd ar drywydd yn gwneud blwyddyn gyntaf cwrs gradd lawer yn haws. '%J]HHJ]RLIYPY]RTEVLEYMHHIVF]RFYHHHEPMEHEYSW][J]QLPIRX]R]RKEHEIP]V]WKSPM ddod i’r Coleg? %&]HHSW][IMGLQEFRIYJIVGLQI[REHH]WKPPE[REQWIVFSIH]R]V]WKSPRIY]R]GSPIK+EPPQ]J]V[]VLIJ]H [RIYHGEMWEQK]QSVXLHV[]´V0[JERW']RLEPMEIXL%HH]WK 0'% MHHEVTEVYVL][JEMRXSKIJRSKEIXL]R]WXSHIY LEWXYHMEIXLEY+EPPTVIRXMWMEMHKEIPIYL]WX]VMIHMKEIPIYG]žSKM]RL]XVEGLREGLEIPWXEX[WQ]J]VM[V*IPP]SW][IMGL mab neu ferch yn ystyried cynllun prentisiaeth byddai angen i chi drafod yr effaith bosibl ar hawl i fudd-dal. '&IXL][´V']QL[]WXIV&EKPSVMEIXL']QVYEGEJ]HHI´RLIPTYG]žIJ]QEFQIVGLMJ]RHM brifysgol? %+[IPIVXYHEPIR


Beth ddwedodd Arolygwyr Ei Mawrhydi...

Mae gan y Coleg strategaeth iechyd a lles gynhwysfawr” “Mae llawer o ddysgwyr yn cyfrannu at ystod eang o weithgareddau cymunedol a drefnir gan y Coleg, gan gynnwys codi arian ar gyfer elusennau, gweithio gyda swyddogion y Parc Cenedlaethol a chyfrannu at wyliau bwyd lleol” “Mae’r Coleg yn darparu amgylchedd cynhwysol ar gyfer ei holl ddysgwyr. Mae ganddo ethos cryf, cadarnhaol a diwylliant GVSIWE[KEVW]´RGIJRSKMG]¾IG]JEVXEPEGEQV][MEIXLEVHVE[W pob agwedd ar ei ddarpariaeth”

” ? ±1EIKERJI]W]HHKEP[IHMKEIXLSPK]¾IYWXIVEYVLEKSVSPW]´R adlewyrchu gofynion diwydiant ar hyn o bryd” “Mae lles yn rhagorol”

“Ardderchog - Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau sylweddol o arfer sy’n arwain sector” “Mae gweithgareddau Pwyllgor Llais y Dysgwr y Coleg yn ardderchog”

“Mae dysgwyr yn teimlo’n ddiogel ac yn iach yn y Coleg ac yn mwynhau eu dysgu”

“Mae dysgwyr yn ymddwyn yn dda yn y dosbarth ac yn siarad yn JV[HJV]HMKEQIYTVS½EHEYH]WKY² “Amgylchedd Dysgu - Ardderchog”

“Mae gan yr holl athrawon wybodaeth dda o’r pynciau maent yn addysgu” “Mae’r Coleg yn darparu adnoddau dysgu rhagorol i gefnogi addysgu a dysgu effeithiol” “Mae’r Coleg yn cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn dda iawn”
1

2

3

4

5
Rydym yn cynnig ...]4VS½EH%GEHIQEMHHE(M[]HMERXKSVEY

1. O Alwad Glasurol i ‘Take That’1EI8MQ0EQFIVX[IHM bod yn chwarae offerynnau cerdd ers pan oedd yn 4 oed. Roedd IMWXSG]RG]RR[]WKMXlVWEGWSJJSRE´VGPEVMRIX%V[IMRMSHHIMHEPIRX ]RREXYVMSPMHHSEWXYHMS'IVHHSVMEIXL]Q1LVMJ]WKSP2I[GEWXPI Galluogodd ei hyfforddiant clasurol iddo drosglwyddo ei sgiliau o fyd cerddoriaeth deinamig o gynhyrchu i addysgu disgyblion ysgol Y[GLVEHHEQ]J]V[]VGSPIK'EJSHH8MQIMK]žIJJSHYWG]RXEJ]R gweithio yn Llundain i Millennium Records, yna Sarm West Studios ]R2SXXMRK,MPP*SHHF]RREK]QLIRHMQSEQWIVHEIXLW[]HH TVSJ½PYGLIPEVEPPEVIMHVE[W]RK[IMXLMSJIPTIMVMERR]HH VIGSVHMSK]HE´VG]RL]VGL]HHVIGSVHVL]RK[PEHSP8VIZSV,SVR “BĂťm yn gweithio gyda nifer o artistiaid gan gynnwys Madonna, +ISVKI1MGLEIP8EOI8LEXE7]V4EYP1G'EVXRI]²QIHHEM8MQ%V |PWE[PFP[]HH]R]R]HM[]HMERXTIRHIVJ]RSHH8MQK]QV]HGEQM´V ochr - addysgu oedd ei her alwedigaethol nesaf. Wedi graddio gyda GL]QL[]WXIV8%6]Q1LVMJ]WKSP'YQFVME]R0ERGEWXIVEIXL8MQ ]QPEIRMHH]WKY'IVHHSVMEIXL]R=WKSP6EQEHIK)KP[]W0PSIKV Preston cyn dod i Goleg Sir Benfro. ;IHM´MHI[MWEVK]JIV*½PQ1MGLEIP'EMRI 'SJVIWXVSHH.YPME6IIWEVK[VWKVEHH&%*JEWM[RE8LIGWXMPEY ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw, gan roi ei holl dalent naturiol yn K[IMXLMSXYEKEXJSH]R[IMXLM[VTVSJJIWM]RSPGVIEHMKSP=Q mlwyddyn olaf Julia cafodd ei dewis i weithio ochr yn ochr â’r Dylunydd Gwisgoedd Judy Monecroft, fel cynorthwy-ydd ar y set J½PQÂł;MXLSYXE'PYI´]RWIVIRRY1MGLEIP'EMRIE&IR/MRKWPI] “Cyn i mi ddylunio ro’n i’n gweithio ym myd bancio a roddodd i mi y sgiliau i weithio gyda gweithwyr proffesiynol, fel Judy - parch, G]JEXLVIFYTVSJJIWM]RSPHIFEGL]ž[]RMEH]TIG]RPPE[RW]HH ERKIRMGLMKEIP]FPEIR²QIHHEM.YPME%V|PKVEHHMSHEIXL.YPME]R ddylunydd gynau priodas, yn gweithio ar gasgliadau i Moss Bros, &SRH7XVIIX0PYRHEMRG]RH]GL[IP]HMEHH]WKMK]žE[RMIM chymhwyster addysgu. “Ro’n i eisiau bod yn athrawes o’r cychwyn cyntaf, er dydy dysgu ddim wedi stopio yn fy ngyrfa, mae e’n barhaus,â€? meddai Julia. Mae Julia wedi bod yn darlithio yn y 'SPIKEQQP]RIHHEG[IHMFSH]RH]WXMK]RR]HHRMJIVSWsV creadigol, gan gynnwys Marina South a fu’n gweithio fel dylunydd JJEWM[RM´VPEFIPIMGSRMK&-&%,IPTSHH]K]RJ]J]V[VEMK.YPME'LEPMGI .YPMEEVHH]PYRMEHWIXM8LIEXV]8SVGLEEIXL]QPEIRM[IMXLMSEV setiau Dr Who. 3. Peirianneg – O Gymru i Ben Arall y Byd ac Yn Ă”l (IGLVIYSHH:EYKLER)H[EVHWJIPTVIRXMW]R]EY]R]K[EMXLHYV ]Q1LSVX8EPFSX9R[EMXLMHHSK]žE[RM´MK]Q[]WXIVEY ]QJYHSHH:EYKLERM%[WXVEPMEMHIMXLMSEGLEIPTVS½EHK[EMXL TIPPEGLEVVMKMEYSPI[EG]R]Q[]RKPSHHMEYLEIEVR=R]TIRHVE[ H]GL[IPSHH:EYKLEREHVIJM+]QVYSRHRMHXV[]5ERXEW%MV[E]W 8IMXLMSHHS½PPXMVSIHHEVHVIREYF]WMEYGIVF]HEYQSHYVEG [VXLK[VWFIMGQSHYVXV[]1EPE]WME8LEMPERH2ITEP-RHME 4EGMWXER%JJKERMWXEREG)[VST;IHMH]GL[IP]HM+]QVY TIRHIVJ]RSHH:EYKLEREXK]JRIVXLYIMWKMPMEYEGEVFIRMKIHHXV[] EWXYHMSG[VWKVEHH&7G]&VMJ]WKSP%KSVIHQI[R8IGLRSPIKE Gwyddorau Mecanyddol, ac yna hyfforddiant addysgu. Mae ei newid MHHEVPMXLMS[IHMFSH]RPP[]HHMERXM:EYKLERÂą1EI´R[]GLVLERRY J]QLVS½EHEYEL]JJSVHHMERXK]HETLSFPMJERGQEIERKIRMHH]R RL[K]HREFSHFSH]F]H]RPIFEGLPPIQEIPPE[IVSK]žISIHHM EVGL[MPMS²QIHHEM:EYKLER,IHHM[QEI:EYKLER]RHEVPMXLMSS lefel sylfaen i lefel gradd yn y Coleg.

4. Dod â Chysylltiadau Ymchwil Cryf i’r Coleg%V|P KVEHHMS]RJI[REIXL4S[IPP7XVSRKVSMIMHHEQGERMEIXLEV [EMXLKER]QK]VGLYEVJEXIVMSREQK]PGLIHHSP]R%[WXVEPMEK]HE +VIIRTIEGIEK[IMXLMSK]HE7IJ]HPMEH+[]HHSVEY1SVSP:MGXSVME %V|PFP]RIHHH]GL[IPSHH4S[IPPEHVIJMEWXYHMSKVEHH1IMWXV QI[R(MSKIPY´V%QK]PGLIHH*SVSP]Q1LVMJ]WKSP&ERKSV EGL[FPLEYIMHVEIXLE[HEV,IYPJSVK[R 7MEVGSH M´V+]QHIMXLEW 'EH[VEIXL*SVSP)RMPPSHH4S[IPPFVS½EHQEIWEK[EMXL]QGL[MP TIPPEGLK]HEWIJ]HPMEHEYTVSJ½PYGLIPIVEMPP]RG]RR[]W%HVER 4]WKSHEG%RMJIMPMEMH,IPE%PEWOE9RIH=QGL[MP1EQEPMEMH]1|V 674&4EVG'IRIHPEIXLSP%VJSVHMV4IRJVSEG=QHHMVMIHSPEIXL &][]H+[]PPX(]JIHPPIFY4S[IPP]RK[IMXLMSEV+]JVM½EH1SVPSM 0P[]H+SVPPI[MR']QVY=RTIRHIVJ]RSHH4S[IPPVERRY IM[]FSHEIXLETLVS½EHXV[]HVSMEX]TVSJJIWM[REHH]WKY]RK 2KLSPIK7MV&IRJVSÂą1EIFMSPIKEGLEH[VEIXL]Q|V]RHHI[MW K]VJEW]´RVLSMFSHHLEH]R[IVXLJE[VEG]RHHMHHSVSPÂŻV]H]GL]R GEIPG]žIM[RIYHTIXLEYVL]JIHHSPQI[RPPIJ]HHK[]GLEGL[VHH â phobl gwych, a phob un ohonynt, gobeithio, yn ychwanegu rhywfaint o gyfoeth i fy addysgu!â€? 5. Y Meddyg Ieuengaf yn y Ty! Dechreuodd Helen 'SSQIVQIVGLJJIVQ[VIMLEHH]WKY[GLVEHH]RSIHEG]RE GSJVIWXVSHHEVK[VW+VEHH1IMWXV]R]+[]HHSVEY2EXYVMSP]Q 1LVMJ]WKSP'EIVKVE[RXž[]HH]RSžEIRIMGL]JSIHMSRÂą6SIHH cymryd y llwybr gwyddonieyth yn benderfyniad ymarferol. Fe ddewisais i e oherwydd y llwybrau gyrfa hyblyg mae’n eu G]ž[]RS²QIHHEM,IPIR%V|PKVEHHMSTEVLESHH,IPIRK]HE´M LEHH]WKXVE´RGEIPIMGL]žSKMKER%WMERXEIXL+[IVXLYWMEHEG =QGL[MP]V%QHHMJJ]R EIP[MVJIPEVJIV]R()6% =QEG[FPLESHH IM4L(QI[R+[]HHSRMEIXL(IYR]HH=RHHM[IHHEVEGL gweithiodd Helen fel Peiriannydd Proses Gweithrediadau i’r Grwp 7EJ½PG[QRMF]HIERKW]´RHEXFP]KYXSHHMERREYEVPSIWSPX]QLIVIHH uchel a deunyddiau perfformiad i gwsmeriaid byd-eang. Gyda’r holl arbenigedd hyn daeth Helen i sylw’r brand mawr byd-eang 9RMPIZIV]RJYERJI´MG]žSK[]HM[IMXLMS]R]VEHVERHEXFP]KY G]RR]VGLEGVSIHH]RVLERS´VXwQPERWMSEVSHHSHH4IVWMP7QEPP 1MKLX]M´VPPYSIHH%V|PHIKE[HSFVS½EHHM[]HMERXTIRHIVJ]RSHH ,IPIRW]QYHM7MV&IRJVSMK]QV]HW[]HHJIPHEVPMXL]HH*½WIKE Mathemateg yn y Coleg. Daw Helen â chymwysterau academaidd S´VVEHHžEIREJ]RKL]HlPPE[IVME[RS[IVXL]GL[ERIKSPHV[] FVS½EHK[EMXLTVSJJIWM]RSPÂłKSME[R´M´[K[IVWM =V%MP]RK2KL]WXEHPIYIXL%XLVS%XLVE[IW] Flwyddyn Cymru Daeth Kate Bassett-Jones i Gymru yn gyntaf MEWXYHMSKERVEHHMSS&VMJ]WKSP']QVY%FIV]WX[]XLQI[R&MSPIK %QK]PGLIHHSP%V|PKVEHHMSEVLSWSHH/EXI]RK2KL]QVYKER K]QV]HW[]HHJIPEXLVE[IW&MSPIK]R=WKSP+]JYR%FIVHEYKPIHHEY a 5 mlynedd yn ddiweddarach ymuno â’r Coleg fel Darlithydd &MSPIKÂą1EIHEVTEVYFMSPIKMJ]J]V[]V0IJIP%]RYRMK]RKSP]KYIY bod yn cael fy sylw yn llwyr, tra yn yr ysgol roedd rhaid i mi ddysgu pob grwp oedran,â€? meddai Kate. Mae gwyddoniaeth a materion amgylcheddol yn agos at galon Kate - mae hi’n barod i gyfaddef ei FSH]RÂłKSžIMHM[VGSIHTVSJJIWM]RSP´EGQEIIMFV[HJV]HIHHJIP petai wedi dylanwadu ar ei myfyrwyr hefyd. “Mae gwersi Kate yn gymysgedd o’r X-Factor yn cwrdd â Mastermind,â€? meddai’r fyfyrwraig Darcie Henley. Mae’r Coleg yn falch iawn o K]žE[RMEHEY/EXIHEIXLLMHV[GLFPI[]RSIRRMPPG]WXEHPIYEIXL %XLVS%XLVE[IW]*P[]HH]R']QVYHSH]REMPXI]VRKIHEVEPPM´[ sgiliau addysgu. 


Coleg Sir Benfro Hwlffordd Sir Benfro 7%7> 6LEHJJSR 7[MXWJ[VHH [[[TIQFWEGYO

2012 Llawn-amser  
2012 Llawn-amser  

Llawn-amser

Advertisement