Page 1

COURSES 2014/15

CYRSIAU


Coll The choice is yours... make it count!

Deciding what to do after your GCSEs can be a difficult decision. Should you stay in the familiar surroundings of school with all your friends? Or do you take the opportunity to try something new in an exciting environment? An environment where independence and creative freedom are encouraged, where lecturing staff have real industry experience that they bring to the classroom and where students leave with an in-depth understanding of their subject ready for employment or university study.

Open Evenings:

How to apply

Graduation

Some courses fill up early so it’s best to attend our October open evening and apply as soon as you know what you want to study. Applications are accepted from October 2013 for the academic year starting September 2014. Attending an open evening is a great way to get a feel for the College, meet some of the staff and find out about the huge range of courses available. Pre-register for fast track entry to our open evenings at bit.ly/PCopen To apply online go to www.pembs.ac.uk/courses

15 October 2013, 5 - 8pm 29 January 2014, 5 - 8pm 30 April 2014, 5 - 7pm

Johnny Ball - What Next Live 26 November 2013, 6pm 4 July 2014

Higher Education Information Day 15 August 2014, 12 - 2pm


lege Coleg

Chi biau’r dewis ... gwnewch yn siwr ei fod yn cyfrif!

Mae penderfynu beth i’w wneud ar ôl eich TGAU yn gallu bod yn benderfyniad anodd. A ddylech chi aros yn amgylchedd cyfarwydd yr ysgol gyda’ch holl ffrindiau neu a ydych chi’n mynd i fanteisio ar y cyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd mewn amgylchedd cyffrous lle caiff annibyniaeth a rhyddid creadigol eu hannog, lle mae gan staff darlithio brofiad yn y diwydiant go iawn ac yn dod ag e i mewn i’r ystafell ddosbarth, a lle mae myfyrwyr yn gadael gyda dealltwriaeth drylwyr o’u pwnc, yn barod ar gyfer cyflogaeth neu astudio yn y brifysgol.

Nosweithiau Agor:

Sut i wneud cais

Graddio

Mae rhai cyrsiau’n llenwi’n gynnar felly y peth gorau i chi wneud yw mynychu ein noson agored ym mis Hydref a gwneud cais cyn gynted ag y byddwch yn gwybod beth rydych am ei astudio. Derbynnir ceisiadau o fis Tachwedd 2013 ar gyfer y flwyddyn academaidd sy’n dechrau ym mis Medi 2014. Mae mynychu noson agored yn ffordd wych o gael blas ar y Coleg, cwrdd â rhai o’r staff a chael gwybod am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael.Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer mynediad cyflym i’n nosweithiau agored ar bit.ly / PCopen I wneud cais ar-lein ewch i www.colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau

15 Hydref 2013, 5 - 8 yh 29 Ionawr 2014, 5 - 8 yh 30 Ebrill 2014, 5 - 7 yh

Johnny Ball - Beth Nesaf Yn Fyw 26 Tachwedd 2013, 6 yh 4 Gorffennaf 2014

Diwrnod Gwybodaeth Addysg Uwch 15 Awst 2014, 12 - 2 yh


A-levels & Diplomas Small class sizes, award-winning support and a dynamic selection of A-level and Diploma subjects to choose from. A ÂŁ2,000 bursary is also available for eligible students.

A-levels:

Art - Fine Art Biology Business Studies Chemistry Creative Writing English Literature English Literature/Language Environmental Studies Film Studies Further Mathematics Health & Social Care (Double Award) Law Mathematics Media Studies Photography Physics Psychology Sociology More subjects are available via the Federation pembsfederation.org.uk


Lefel A & Diplomâu Dosbarthiadau bach, cymorth arobryn a rhestr ddynamig o bynciau Lefel A a Diploma i ddewis ohoni. Gallech fod yn gymwys i gael bwrsari o £2,000!

Lefel A:

Astudiaethau’r Amgylchedd Astudiaethau Busnes Astudiaethau’r Cyfryngau Astudiaethau Ffilm Bioleg Celfyddyd - Celfyddyd Gain Cemeg Cymdeithaseg Ffotograffiaeth Ffiseg Llenyddiaeth Saesneg Llenyddiaeth/Iaith Saesneg Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Dyfarniad Dwbl) Y Gyfraith Mathemateg Mathemateg Pellach Seicoleg Ysgrifennu Creadigol

Mae mwy o bynciau ar gael drwy’r Ffederasiwn pembsfederation.org.uk


interestin Just in case you didn’t know...

we offer the widest choice of A-levels in the county as we are a member of both the North and South Pembrokeshire Federations - pembsfederation.org.uk Our A* results 2012/13 were 1.6% above the national comparator.

and you should know... pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Level 3 BTEC Extended Diplomas: Animal Management Business Child Care Construction Engineering Fashion & Textiles Graphic Design Health & Social Care Information Technology Interactive Media Marine Media Music Technology Performing Arts Public Services Sport Travel & Tourism

that we offer a bursary of ÂŁ2,000 to high flying students who achieve A grades at GCSE level.

46% year-on-year increase in BTEC Diploma students studying Biology. 50% year-on-year increase in BTEC Diploma students studying Maths. 45% year-on-year increase in BTEC Diploma students studying Engineering. Source: edexcel.com

What next?

Aim high and aspire to an elite University Sample of the Russell Group of Universities University of Birmingham University of Bristol University of Cambridge Cardiff University Durham University University of Edinburgh University of Exeter University of Glasgow University of Nottingham University of Oxford University of Sheffield University of Southampton University College London University of Warwick Imperial College London University of Leeds

Go look... russellgroup.ac.uk


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

rydym yn cynnig y dewis ehangaf o Lefelau A yn y sir gan ein bod yn aelod o ddau Ffederasiwn Sir Benfro, y Gogledd a’r De - pembsfederation.org.uk Roedd ein canlyniadau A* 2012/13 yn 1.6% yn uwch na’r cymharydd cenedlaethol.

a dylech wybod...

ein bod yn cynnig bwrsari o £2,000 i fyfyrwyr uchelgeisiol sy’n ennill graddau A ar lefel TGAU.

Beth nesaf?

Anelwch yn uchel ac i Brifysgol elîit Sampl o brifysgolion Grŵp Russell Prifysgol Birmingham Prifysgol Bryste Prifysgol Caergrawnt Prifysgol Caerdydd Prifysgol Durham Prifysgol Caeredin Prifysgol Caerwysg Prifysgol Glasgow Prifysgol Nottingham Prifysgol Rhydychen Prifysgol Sheffield Prifysgol Southampton Coleg Prifysgol Llundain Prifysgol Warwick Coleg Imperial Llundain Prifysgol Leeds

46% o gynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer myfyrwyr Diploma BTEC yn astudio Bioleg. 50% o gynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer myfyrwyr Diploma BTEC yn astudio Mathemateg. 45% o gynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yn nifer myfyrwyr Diploma BTEC yn astudio Edrychwch ar... russellgroup.ac.uk Peirianneg. Ffynhonnell: edexcel.com

Lefel 3 BTEC Diplomâu Estynedig: Rheolaeth Anifeiliaid Busnes Gofal Plant Cyfrifiadura a Dylunio Adeiladu Peirianneg Ffasiwn a Thecstiliau Dylunio Graffig Iechyd Technoleg Gwybodaeth Y Cyfryngau Technoleg Cerddoriaeth Celfyddydau Perfformio Gwasanaethau Cyhoeddus Chwaraeon Teithio a Thwristiaeth

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Arts Creative You will find many creative courses at the College where your creativity will be honed, individuality encouraged and you will be given the space to explore your artistic expression. Flip-over to the next few pages for some further inspiration...

Courses:

A-levels Film Studies Fine Art Media Studies Photography Art & Design Art & Design Diploma - Level 2 Creative Media Production Diploma - Level 3 Fashion & Textiles Diploma - Level 3 Graphic Design Diploma - Level 3 Interactive Media Diploma - Level 3 Art & Design Foundation Diploma - Level 3/4


Celfyddydau Creadigol Byddwch yn dod o hyd i lawer o gyrsiau creadigol yn y Coleg lle bydd eich creadigrwydd yn cael ei hogi, eich unigoliaeth yn cael ei annog a byddwch yn cael lle i archwilio eich mynegiant artistig. Trowch drosodd i’r tudalennau nesaf am fwy o ysbrydoliaeth...

Cyrsiau:

Lefel A Astudiaethau Ffilm Celfyddyd Gain Astudiaethau’r Cyfryngau Ffotograffiaeth Celf a Dylunio Diploma Celf a Dylunio - Lefel 2 Diploma Ffasiwn a Thecstilau - Lefel 3 Diploma Dylunio Graffig - Lefel 3 Diploma Cyfryngau Rhyngweithiol - Lefel 3 Diploma Y Cyfryngau - Cynhyrchu Creadigol - Lefel 3 Diploma Sylfaen Celf a Dylunio - Lefel 3/4


Arts Performing There are many forms of creativity and the performing arts are another stimulating and fun pathway for you to consider...

Courses:

Music Diploma - Level 2 Music Technology Diploma - Level 3 Performing Arts Diploma - Level 3

Hi My Name Is College band and Diploma students


Celfyddydau Perfformio Mae yna sawl math o greadigrwydd ac mae’r celfyddydau perfformio yn llwybr ysgogol arall a llawn hwyl i chi ei ystyried ...

Cyrsiau:

Diploma Cerdd - Lefel 2 Diploma Technoleg Cerddoriaeth - Lefel 3 Diploma Celfyddydau Perfformio - Lefel 3


interestin Just in case you didn’t know...

our creative arts team have a wealth of industry experience - we are fortunate to have a staff comprising of professional sculptors, costume designers, printmakers, filmmakers, sound producers, graphic designers and a former TV actor! What more could you ask for to get a real insight into the industry that you love!

pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career Routes: Artist Computer Animator Costume Designer Fashion Designer Graphic Designer Illustrator Performer Props Designer Recording Engineer Sound Engineer Stage Manager Textile Designer

and did you know...

we have the best learning facilities in Pembrokeshire for creative arts studies. They include, a dark and white room for photography, Apple Mac classrooms, a media suite, and for music technology students we have a recording studio packed with all the equipment you will need to record and produce excellent quality sound! And of course there’s the Merlin Theatre, a 250 seater space for live performances from our performing arts students and College bands.

What next?

If you have your sights set on going to university there are lots of creative pathways you can choose from. Here are just a few examples: Pembrokeshire College BA Design Cardiff Metropolitan University BA Illustration Bournemouth University BA Production and Cinematography Saint Martins School of Art BA Architecture, Spaces and Objects

By 2017 there will be 7,000 more creative jobs in Wales. The UK creative industry is the largest in Europe. Go look... creative-choices.co.uk


ngSTUFF mae gan ein tîm celf a dylunio gyfoeth o brofiad diwydiant - rydym yn ffodus i gael staff sydd yn gerflunwyr, dylunwyr gwisgoedd, dylunwyr graffeg proffesiynol a chyn-actor teledu! Beth arall allech chi ofyn amdano i gael darlun go iawn o’r diwydiant rydych am weithio ynddo!!

ac o’ch chi’n gwybod...

mae gennym y cyfleusterau dysgu gorau yn Sir Benfro ar gyfer astudiaethau celfyddydau creadigol. Maent yn cynnwys ystafell du a gwyn ar gyfer ffotograffiaeth, ystafelloedd dosbarth Apple Mac, ystafelloedd y cyfryngau, ac ar gyfer myfyrwyr technoleg cerddoriaeth mae gennym stiwdio recordio sy’n llawn o’r holl offer y byddwch ei angen i recordio a chynhyrchu seiniau o ansawdd rhagorol! Ac wrth gwrs mae Theatr Myrddin yma, sy’n gallu eistedd 250, ar gyfer perfformiadau byw gan ein myfyrwyr y celfyddydau perfformio a bandiau’r Coleg.

Beth nesaf?

Os ydych yn anelu at fynd i brifysgol mae yna lawer o lwybrau creadigol gallwch ddewis ohonynt. Dyma rai enghreifftiau: Coleg Sir Benfro BA Dylunio Prifysgol Fetropolitan Caerdydd BA Darlunio Prifysgol Bournemouth BA Cynhyrchu a Sinematograffeg Ysgol Gelf Sant Martin BA Pensaernïaeth, Mannau a Gwrthrychau

Erbyn 2017 bydd 7,000 mwy o swyddi creadigol yng Nghymru. Diwydiant creadigol y DU yw’r mwyaf yn Ewrop.

Edrychwch ar... creative-choices.co.uk

Llwybrau gyrfaol: Animeiddiwr Cyfrifiadurol Artist Darlunydd Dylunydd Dodrefn Dylunydd Graffeg Dylunydd Gwisgoedd Dylunydd Ffasiwn Dylunydd Tecstilau Perfformiwr Peiriannydd Sain Peiriannydd Recordio Rheolwr Llwyfan

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...


Business & Computing If you see yourself as a Branson or Zuckerberg or maybe a future Chairman of a FTSE 100 company, then our business and computing courses are a great place to start...

Courses:

Business Business Extended Certificate & Diploma - Level 3 Computing IT Engagement/Traineeship - Up to Level 1 IT First Diploma - Level 2 IT Extended Certificate & Diploma - Level 3 Apprenticeship pathways available


Busnes & Chyfrifiadura Os ydych yn gweld eich hun fel Branson neu Zuckerberg neu efallai Cadeirydd y cwmni FTSE 100 yn y dyfodol, yna mae ein cyrsiau busnes a chyfrifiadura yn lle gwych i ddechrau...

Cyrsiau:

Busnes Tystysgrif a Diploma Estynedig Busnes - Lefel 3 Cyfrifiadura Ymgysylltu/Hyfforddiaeth TG - Lan i Lefel 1 Diploma Cyntaf TG - Lefel 2 Tystysgrif a Diploma Estynedig TG - Lefel 3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin Just in case you didn’t know...

some of tomorrow’s exciting careers include Crowdfunding specialist: skilled on the workings of websites such as kickstarter, this specialist knows how to promote ideas to attain maximum funding. Personal digital curator: a specialist who recommends and maintains your unique suite of apps, hardware, software, and information sources.

pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career Routes: Advertising Executive Banker Computer Technician Entrepreneur Financial Manager Human Resources Officer IT Support Specialist Marketer Network Engineer Sales Executive Web Programmer

Go look... sparksandhoney.com

Almost 5 million people work in business and administration. 77% of the UK’s workforce use IT in their jobs. 92% of all job vacancies require applicants to have IT skills.

and did you know...

business and IT diplomas will teach you everything from e-commerce and marketing to designing websites and maintaining computer systems. Both pathways will equip you with employment skills or the qualifications to progress onto a degree level course.

What next?

Open University BSc IT Pembrokeshire College BA Business Aberystwyth University BA Marketing University of Worcester BA Human Resources


ngSTUFF mae rhai o yrfaoedd cyffrous y dyfodol yn cynnwys Arbenigwr ‘Torfgyllido’: yn fedrus ar sut mae gwefannau yn gweithio fel ‘cicdaniwr’ ac sy’n gwybod sut i hyrwyddo syniadau er mwyn ennill y cyllid mwyaf posibl. Curadur digidol personol: arbenigwr sy’n argymell ac yn cynnal eich cyfres unigryw o apps, caledwedd, meddalwedd, a ffynonellau gwybodaeth.

Edrychwch ar... sparksandhoney.com

Mae bron 5 miliwn o bobl yn gweithio mewn busnes a gweinyddu. Mae 77% o weithlu’r DU yn defnyddio TG yn eu swyddi. Mae 92% o’r holl swyddi gweigion yn gofyn bod gan ymgeiswyr sgiliau TG.

ac o’ch chi’n gwybod...

y bydd ein diplomâu busnes a TG yn dysgu popeth i chi o e-fasnach a marchnata i ddylunio gwefannau a chynnal a chadw systemau cyfrifiadurol. Bydd y ddau lwybr yn rhoi’r sgiliau cyflogaeth i chi neu‘r cymwysterau i chi allu symud ymlaen i gwrs lefel gradd.

Beth nesaf?

Prifysgol Agored BSc Technoleg Gwybodaeth Coleg Sir Benfro BA Busnes Prifysgol Aberystwyth BA Marchnata Prifysgol Caerwrangon BA Adnoddau Dynol

Llwybrau gyrfaol: Gweithredwr Cyhoeddusrwydd Bancwr Entrepreneur Rheolwr Ariannol Swyddog Adnoddau Dynol Swyddog Gwerthu Marchnatwr Rhaglennydd y Wê Cymorth TG Arbenigol Peiriannydd Rhwydwaith Technegydd Cyfrifiadur

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...


Construction The College has trained a huge percentage of local craftsmen and women, proving you will be in capable hands. Our built environment and design courses are also a great option if you are thinking about project management or architecture careers.

Courses:

Carpentry Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Plumbing Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Brickwork Diplomas & NVQs - Level 1-3 Carpentry Diplomas & NVQs - Level 1-3 Plumbing Diplomas & NVQs - Level 1-3 CAD (2D & 3D) - Level 2-3 Construction & the Built Environment Diploma - Level 2-3 Apprenticeship pathways available


Adeiladu Mae’r Coleg wedi hyfforddi canran uchel iawn o grefftwyr, a merched yn fwyfwy, yn y sir, sy’n profi y byddwch mewn dwylo da. Mae rheolaeth adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn ddewis gwych os ydych yn meddwl am reoli prosiect neu bensaernïaeth.

Cyrsiau:

Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Gwaith Saer - Lan i Lefel 1 Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Plymio - Lan i Lefel 1 Diplomâu ac NVQ Gwaith Brics - Lefel 1-3 Diplomâu ac NVQ Gwaith Saer - Lefel 1-3 Diplomâu ac NVQs Plymio - Lefel 1-3 CAD (2D a 3D) - Lefel 2-3 Diplomâu Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig - Lefel 2-3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career Routes: Architectural Technologist Bricklayer Building Developer Carpenter Civil Engineer Electrical/Gas Installer Engineer Plumber Project Manager Renewable & Sustainable Officer

Just in case you didn’t know...

we have the best facilities in west Wales for you to learn a skilled trade. Our ÂŁ3.5m Construction Centre houses all the tools you will need to refine your craft. With the growth of renewable technologies the centre also has the capacity and equipment to introduce you to sustainable energy methods.

Go look... apprenticeships.org.uk

96,000 people in Wales work in the construction industry. Green initiatives are creating new and exciting opportunities. Go look... citb.co.uk

and did you know...

we are attracting many females to traditionally male roles: female plumbers, bricklayers, carpenters and female construction management students. In all cases the girls have raised the bar. All have achieved success; either through creating their own business or becoming an apprentice with local or international construction companies.

What next?

Pembrokeshire College FD Architectural Technology & Design Pembrokeshire College FD Construction Birmingham City University FD Construction Cardiff School of Art & Design BSc Construction Management The University of Exeter BSc Renewable Energy


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

mae gennym y cyfleusterau gorau yng ngorllewin Cymru i chi ddysgu crefft. Mae ein Canolfan Adeiladu gwerth £3.5m yn cynnwys yr holl offer bydd angen arnoch i fireinio eich crefft. Gyda’r twf mewn technolegau adnewyddadwy mae gan y ganolfan hefyd y gallu a’r offer i’ch cyflwyno i ddulliau ynni cynaliadwy.

Edrychwch ar... apprenticeships.org.uk

Mae 96,000 o bobl yng Nghymru yn gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae mentrau gwyrdd yn creu cyfleoedd newydd a chyffrous. Edrychwch ar... citb.co.uk

ac o’ch chi’n gwybod...

rydym yn denu llawer o fenywod i rolau sydd wedi bod yn draddodiadol wrywaidd: plymwyr, bricwyr, seiri coed a myfyrwyr benywaidd mewn rheoli adeiladu. Ym mhob achos, mae merched wedi codi’r bar. Mae pob un wedi llwyddo, naill ai trwy greu eu busnes eu hunain neu ddod yn brentis gyda chwmnïau adeiladu lleol neu ryngwladol.

Beth nesaf?

Coleg Sir Benfro Gradd Sylfaen Technoleg Bensaernïol Coleg Sir Benfro Gradd Sylfaen Adeiladu Prifysgol Dinas Birmingham Gradd Sylfaen Adeiladu Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd BSc Rheoli Adeiladu Prifysgol Exeter BSc Ynni Adnewyddadwy

Llwybrau gyrfaol: Technolegydd Pensaernïol Datblygwr Adeiladu Saer Peiriannydd Sifil Gosodwr Trydan/ Nwy Plymer Rheolwr Prosiect Peiriannydd Adnewyddadwy a Chynaliadwy Briciwr

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Engineering The world needs qualified engineers across all disciplines! We offer the broadest range of engineering courses in the county; from Level 1 straight through to degree courses.

Courses:

General Engineering Engagement/Traineeship - Up to Level 1 General Engineering Certificate - Level 2 Process Technology Diploma - Level 2-3* Engineering Diploma - Level 3 Electrical Electrical Installation - Level 1-3 Electrical & Electronic Diploma - Level 3 Mechanical Motor Vehicle Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Performing Engineering Operations Diploma - Level 1-2 Motor Vehicle Diploma - Level 2 Motorsport Diploma - Level 2 Motor Vehicle - Maintenance & Repair Diploma - Level 2-3 Operations & Maintenance Diploma - Level 3 Construction Engineering Construction - Level 2-3 *Subject to validation Apprenticeship pathways available


Peirianneg Mae angen peirianwyr cymwys ar draws pob disgyblaeth yn y byd! Rydym yn cynnig yr ystod ehangaf o gyrsiau peirianneg yn y sir; o Lefel 1 yn syth drwodd i gyrsiau gradd.

Cyrsiau:

Gyffredinol Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Peirianneg - Lan i Lefel 1 Tystysgrif Peirianneg Gyffredinol - Lefel 2 Diploma Technoleg Prosesu - Lefel 2-3* Diploma Peirianneg - Lefel 3 Drydanol Gosod Trydan - Lefel 1-3 Diploma Electronig a Thrydanol - Lefel 3 Fecanyddol Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Cerbydau Modur Lan i Lefel 1 Diploma Perfformio Gweithrediadau Peirianneg - Lefel 1-2 Diploma Cerbydau Modur - Lefel 2 Diploma Chwaraeon Modur - Lefel 2 Diploma Cerbydau Modur - Cynnal a Chadw a Thrwsio - Lefel 2-3 Diploma Gweithrediadau a Cynnal a Chadw - Lefel 3 Adeiladu Peirianneg Adeiladu - Lefel 2-3 *Yn amodol ar ddilysiad Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Electrical Engineer Fabrication Welder Marine Engineer Motor Vehicle Technician Plant/Mechanical Engineer Pipe-fitter Plater Process Operator Site Manager

Just in case you didn’t know...

and did you know...

Go look... tomorrowsengineers.org.uk

What next?

we have the best learning facilities in Pembrokeshire for all engineering disciplines. We have a state-of-the-art engineering wing that houses a Virtual Training Room (VCR). The VCR is used by students and apprentices to learn about process safety and operations. We have strong links with the energy sector and recently worked with Chevron to design a new course to address safety within the petroleum industry.

Engineering makes up over 1/5th of the UK economy and employs more than 4.5 million people. There are over 5,000 engineering and science businesses in Wales employing an estimated 90,000 people. Go look... apprenticeships.org.uk

we have all the facilities you will need to learn about mechanical and marine engineering. We have a Formula Ford racing car on which our students practise building and re-building the engine. You will be trained to use diagnostic equipment and get practical experience from a ‘real’ motor vehicle garage, and if motorsport is your passion then you will be out at events scrutineering! Engineering courses at the College can offer many progression engineering opportunities: Pembrokeshire College BSc Electrical & Electronics Cardiff University BSc Civil & Environmental Engineering Swansea University BSc Motorsport Coventry University BSc Oil & Gas Management


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

ac o’ch chi’n gwybod...

Edrychwch ar... tomorrowsengineers.org.uk

Beth nesaf?

mae gennym y cyfleusterau dysgu gorau yn Sir Benfro ar gyfer yr holl ddisgyblaethau peirianneg. Mae gennym adain beirianneg hynod fodern sydd yn cynnwys Ystafell Hyfforddiant Rhithwir (VCR). Mae’r VCR yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr a phrentisiaid i ddysgu am ddiogelwch proses a gweithrediadau. Mae gennym gysylltiadau cryf â’r sector ynni a rydym wedi gweithio yn ddiweddar gyda Chevron i ddylunio cwrs newydd i fynd i’r afael â diogelwch o fewn y diwydiant petrolewm.

Mae peirianneg yn cyfrif am dros 1/5ed o economi’r DU ac yn cyflogi mwy na 4.5 miliwn o bobl. Mae yna dros 5,000 o fusnesau peirianneg a gwyddoniaeth yng Nghymru yn cyflogi oddeutu 90,000 o bobl. Edrychwch ar... apprenticeships.org.uk

mae gennym yr holl gyfleusterau y bydd angen arnoch i ddysgu am beirianneg fecanyddol a morol. Mae gennym gar rasio Fformiwla Ford y mae ein myfyrwyr yn ymarfer adeiladu ac ail-adeiladu’r injan. Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio offer diagnostig a chael profiad ymarferol o garej cerbydau modur ‘go iawn’, ac os mai chwaraeon modur yw eich angerdd yna byddwch allan ar ddigwyddiadau scrwtineiddio!

Gall cyrsiau peirianneg yn y Coleg gynnig llawer o gyfleoedd dilyniant mewn peirianneg: Coleg Sir Benfro BSc Trydanol ac Electroneg Prifysgol Caerdydd BSc Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol Prifysgol Abertawe BSc Chwaraeon Modur Prifysgol Coventry BSc Rheoli Olew a Nwy

Llwybrau gyrfaol: Peiriannydd Trydanol Gweithredwr Proses Peiriannydd Offer Trwm/ Mecanyddol Peiriannydd Morol Technegydd Cerbydau Modur Weldiwr Ffabrigiadau Platiwr Gosodwr Pibellau Rheolwr Safle

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Hair, Beauty & Complementary Therapies From reflexology to barbering, the College will turn you into a salon professional. We have decades of experience and the best facilities waiting for you.

Courses:

Hair & Beauty Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Hairdressing Hairdressing & Barbering Diplomas, VRQs & NVQs - Level 1-3 Beauty Therapy Beauty Therapy Diplomas, VRQs & NVQs - Level 1-3 Nail Services Diploma - Level 2 Complementary Therapies Complementary Therapies Diploma - Level 2-3 Advanced Massage Diploma - Level 3 Apprenticeship pathways available


Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol O adweitheg i farbro, bydd y Coleg yn eich troi yn weithiwr salon proffesiynol. Mae gennym ddegawdau o brofiad a’r cyfleusterau gorau yn aros amdanoch.

Cyrsiau:

Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Gwallt a Harddwch - Lan i Lefel 1 Trin Gwallt Diploma, VRQs ac NVQs Trin Gwallt a Barbro - Lefel 1-3 Therapi Harddwch Diploma VRQs ac NVQs Therapi Harddwch - Lefel 1-3 Diploma Gwasanaethau Ewinedd - Lefel 2 Therapïau Cyflenwol Diploma Therapïau Cyflenwol - Lefel 2-3 Diploma Tylino Uwch - Lefel 3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Complementary Therapist Beauty Therapist Hair Stylist Nail Technician Professional Colourist Professional Masseur Spa Manager

Just in case you didn’t know...

and you should know...

The beauty industry is becoming more technical meaning cosmetic scientists will soon be in high demand. The industry employs approx. 35,000 people in at least 8,000 businesses.

What next?

like a hair or beauty salon that you would find on the high street, our training academy is equipped for every method of styling. Our hair styling, beauty and complementary therapy salons all serve the general public giving you a real taste of the profession.

that many of our students are encouraged to improve their performance by competing nationally and internationally at high profile competitions. It is not just the accolade of winning that students enjoy, it’s the fact that a Gold medal on your CV ensures you get recognised by employers at home and abroad!

There are many apprenticeship pathways within the hair and beauty industry and opportunities to work in spas and aboard cruise liners.

Go look... onespaworld.com Go look... apprenticeships.org.uk


ngSTUFF fel salon trin gwallt neu salon harddwch y byddech yn dod o hyd iddi ar y stryd fawr, mae ein academi hyfforddiant yn barod ar gyfer pob dull o steilio. Mae ein salonau steilio gwallt, harddwch a salonau therapi cyflenwol i gyd yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd, gan roi blas go iawn i chi o’r proffesiwn.

Mae’r diwydiant harddwch yn dod yn fwy technegol sy’n golygu y bydd galw mawr yn fuan am wyddonwyr cosmetig. Mae’r diwydiant yn cyflogi tua 35,000 o bobl mewn o leiaf 8,000 o fusnesau.

ac o’ch chi’n gwybod...

bod llawer o’n myfyrwyr yn cael eu hannog i wella eu perfformiad drwy gystadlu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn cystadlaethau proffil uchel. Nid dim ond yr anrhydedd o ennill y mae’r myfyrwyr yn mwynhau, ond mae’r ffaith bod y fedal Aur ar eich CV yn sicrhau eich bod yn cael eich cydnabod gan gyflogwyr gartref a thramor!

Beth nesaf?

Mae yna lawer o lwybrau prentisiaeth yn y diwydiant trin gwallt a harddwch a chyfleoedd i weithio mewn sba ar longau pleser.

Edrychwch ar... onespaworld.com Edrychwch ar... apprenticeships.org.uk

Llwybrau gyrfaol: Therapydd Cyflenwol Therapydd Harddwch Steilydd Gwallt Lliwiwr Proffesiynol Tylinwr Proffesiynol Rheolwr Spa Technegydd Ewinedd colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...


Health & Child Care Why would you study a health related course anywhere other than at the College? We have healthcare specialists and a doctor giving you the knowledge and guidance that you will need to embark on a career within the health sector. Our children’s care courses offer integrated practical experience for learning new skills and demonstrating competence to prospective employers.

Courses:

A-level Health & Social Care Health & Social Care Health & Social Care Certificate - Level 1 Health & Social Care Diploma - Level 2-3 Health & Social Care (Social Care) Diploma - Level 3 Health & Social Care (Health Sciences) Diploma - Level 3 Children’s Care Caring for Children Certificate - Level 1 Children’s Care, Learning and Development Diploma - Level 2-3 Apprenticeship pathways available


Iechyd & Gofal Plant Pam y byddech chi’n astudio cwrs sy’n gysylltiedig ag iechyd yn unrhyw le ar wahân i’r Coleg? Mae gennym arbenigwyr gofal iechyd a meddyg yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad sydd angen arnoch i ddechrau gyrfa yn y sector iechyd. Mae ein cyrsiau gofal plant yn cynnig profiad ymarferol wedi ei integreiddio ar gyfer dysgu sgiliau newydd ac arddangos gallu i ddarpar gyflogwyr.

Cyrsiau:

Lefel A Iechyd a Gofal Cymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Tystysgrif Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lefel 1 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lefel 2-3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gofal Cymdeithasol) - Lefel 2-3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddor Iechyd) - Lefel 2-3 Gofal Plant Tystysgrif mewn Gofal Plant - Lefel 1 Diploma mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - Lefel 2-3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Care Professional Forensic Scientist Dental Nurse Health Care Assistant Learner Support Assistant Nursery Manager Nursing Occupational Therapist Pharmacist Play Worker Podiatrist Professional Nanny Social Worker Teacher

Just in case you didn’t know...

and you should know...

Go look... aperfectnanny.co.uk

What next?

our diploma courses will give you the breadth of knowledge in your specified field and the confidence to pursue a career within the health sector. As part of your studies you will get first hand experience working with health organisations and charities; giving you an insight into the daily challenges healthcare professionals face.

The NHS is one of the largest employers in the world offering over 300 different careers. Approx. 98,000 people are employed in the health sector in Wales. Go look... nhscareers.nhs.uk

many of our diploma students progress onto University courses with Distinction and Merit awards. However, many students also go straight into employment, where some are fast-tracked into managerial positions whilst continuing with work-based learning.

There are many different pathways within the health sector: Pembrokeshire College BA Childhood Studies University of Birmingham BA Social Work Swansea University BSc Mental Health University of Southampton BN Adult Nursing


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

bydd ein cyrsiau diploma yn rhoi gwybodaeth eang i chi yn eich maes pendol a’r hyder i ddilyn gyrfa a fewn y sector iechyd. Fel rhan o’ch astudiaethau byddwch yn cael profiad go iawn o weithio gyda sefydliadau iechyd ac elusennau, gan roi cipolwg i chi o’r heriau dyddiol mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn eu hwynebu.

Ewch i edrych ar... aperfectnanny.co.uk

Mae’r GIG yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y byd yn cynnig dros 300 o wahanol yrfaoedd. Mae tua 98,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector iechyd yng Nghymru. Ewch i edrych ar... nhscareers.nhs.uk

ac o’ch chi’n gwybod...

mae llawer o'n myfyrwyr diploma yn symud ymlaen i gyrsiau'r Brifysgol gyda dyfarniadau Rhagoriaeth a Theilyngdod. Fodd bynnag, mae llawer ohonynt hefyd yn mynd yn syth i mewn i gyflogaeth, lle caiff llawer ohonynt eu rhoi ar lwybr cyflym i mewn i swyddi rheoli tra'n parhau gyda dysgu yn y gwaith.

Beth nesaf?

Mae yna nifer o lwybrau gwahanol yn y sector iechyd: Coleg Sir Benfro BA Astudiaethau Plentyndod Prifysgol Birmingham BA Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Abertawe BSc Iechyd Meddwl Prifysgol Southhampton BN Nyrsio Oedolion

Llwybrau gyrfaol: Nyrsio Therapydd Galwedigaethol Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu Gweithiwr Cymdeithasol Gweithiwr Chwarae Rheolwr y Feithrinfa Gweithiwr Gofal Proffesiynol Gwarchodwr Plant Proffesiynol Triniwr Traed Nyrs Ddeintyddol Fferyllydd Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd Athro/Athrawes Gwyddonydd Fforensig

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Hospitality & Tourism Jamie Oliver started where you are about to start; whether you want to become a tourism specialist, a restaurant owner, a chef or a front-of-house manager, we can offer you a great start on your journey to becoming an industry professional.

Courses:

Hospitality Professional Cookery VRQs - Level 1-2 Professional Cookery NVQ Diploma - Level 3 Supervision & Leadership NVQ Diploma - Level 3 Tourism Travel and Tourism Diploma - Level 3 Apprenticeship pathways available


Lletygarwch & Thwristiaeth Dechreuodd Jamie Oliver lle rydych chi ar fin dechrau; pa un a ydych am fod yn arbenigwr twristiaeth, perchennog bwyty, cogydd neu reolwr blaen t天, gallwn gynnig dechrau gwych i chi ar eich taith i fod yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant.

Cyrsiau:

Lletygarwch VRQs Coginio Proffesiynol - Lefel 1-2 NVQ Diploma Coginio Proffesiynol - Lefel 3 NVQ Diploma Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth - Lefel 3 Thwristiaeth Diploma Teithio a Thwristiaeth - Lefel 3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin Just in case you didn’t know...

our kitchens offer a ‘real’ training experience in preparation for a career within this fast moving international industry. Not only will we give you the opportunity to serve the general public with your culinary expertise, but we will also make sure you get wider experience through our bursary programme called FADE.

pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Bar Manager Cabin Crew Catering Manager Food Technologist Hotel Maître d’ Patisserie Chef Restaurant Manager Sommelier Sous Chef Tour Guide Tourism Officer Travel Agent

Go look... caterer.com

Hospitality & tourism are the UK’s fastest growing job creator, 1 in every 14 jobs in the UK is in the hospitality and tourism industry. 425,000 additional jobs expected to be created in the sector by 2020. Go look... chefsommelier.com

and did you know...

through our bursary students have worked at numerous Michelin star restaurants associated with Jamie Oliver, Jason Atherton and Gordon Ramsay, to name a few, and high profile hotels including Gleneagles in Scotland.

What next?

Derby University BA Hospitality & the Culinary Arts University of Surrey BSc Hospitality Management Plymouth University BSc International Tourism Management Manchester Metropolitan University BA Events Management


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

mae ein ceginau yn cynnig profiad hyfforddi ‘go iawn’ mewn paratoad ar gyfer gyrfa yn y diwydiant rhyngwladol hwn sy’n symud yn gyflym. Nid yn unig y byddwn ni’n rhoi’r cyfle i chi weini’r cyhoedd gyda’ch arbenigedd coginio, byddwn ni hefyd yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael profiad ehangach drwy ein rhaglen fwrsariaeth a elwir yn FADE.

Ewch i edrych ar... caterer.com

Lletygarwch a thwristiaeth yw’r cynhyrchydd swyddi cyflymaf yn y DU, mae 1 o bob 14 swydd yn y DU yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth. Disgwylir i 425,000 o swyddi ychwanegol gael eu creu yn y sector erbyn 2020. Ewch i edrych ar... chefsommelier.com

ac o’ch chi’n gwybod…

drwy ein bwrsariaeth mae myfyrwyr wedi gweithio mewn nifer o fwytai seren Michelin yn gysylltiedig â Jamie Oliver, Jason Atherton a Gordon Ramsay, i enwi ond ychydig, a gwestai proffil uchel, yn cynnwys Gleneagles yn yr Alban.

Beth nesaf?

Prifysgol Derby BA Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio Prifysgol Surrey BSc Rheoli Lletygarwch Prifysgol Plymouth BSc Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol Prifysgol Fetropolitan Manceinion BA Rheoli Digwyddiadau

Llwybrau gyrfaol: Arweinydd Taith Asiant Teithio Cogydd Patisserie Cogydd Sous Criw Caban Hotel Maitre d’ Rheolwr Arlwyo Rheolwr Bar Rheolwr Bwyty Sommelier Swyddog Twristiaeth Technolegydd Bwyd

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Landbased & Animal Care Believe it or not this is a real frog, the College frog, and there are many more reptiles and birds for you to learn about on one of our animal care courses. Environmental issues are the modern world’s hot topic, as one of your A-level choices you could study some of the controversial issues surrounding this subject.

Courses:

A-level Environmental Studies Animal Care Animal Care Diploma - Level 1-2 Animal Management Diploma - Level 3 Countryside & Environment Countryside & Environment Diploma - Level 2


Astudiaethau’r Tir a Gofal Anifeiliaid Credwch neu beidio, broga go iawn yw hwn, broga’r Coleg, ac mae llawer mwy o ymlusgiaid ac adar i chi ddysgu amdanynt ar un o’n cyrsiau gofal anifeiliaid. Materion amgylcheddol yw pwnc llosg y byd modern – fel un o’ch dewisiadau Lefel A gallech astudio rhai o’r materion dadleuol sy’n amgylchynu’r pwnc hwn.

Cyrsiau:

Lefel A Astudiaethau Amgylcheddol Gofal Anifeiliaid Diploma Gofal Anifeiliaid - Lefel 1-2 Diploma Rheolaeth Anifeiliaid - Lefel 3 Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Diploma Cefn Gwlad a’r Amgylchedd - Lefel 2


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Animal Rescue Worker Environmental Officer Nature Reserve Worker Wildlife Park Assistant Park Ranger Conservationist Veterinary Nurse Zoo Keeper

Just in case you didn’t know...

we have an animal house where you will find the unexpected...Pythons, Chinchillas, Bearded Dragons, a Tarantula, Frogs and a menagerie of Birds, not forgetting our favourite... Rabbits! Unfortunately we don’t have penguins but that did not stop two of our former students becoming Penguin Keepers at Folly Farm!

16% of Welsh businesses are landbased related. Equine and animal care are growing rapidly (respective 83% and 54% growth in new businesses). Go look... bvna.org.uk

British veterinary nursing association

and did you know...

we organise field courses for students, which include Wildlife Observer Wales (WOW)* courses where students can observe and monitor whales, dolphins and our abundant sea bird and seal populations. We also run equine and horse care courses in our equine facilities at the Bowlings Stables near Haverfordwest. *Subsidised fees apply to some field-trips, and run subject to numbers.

What next?

Pembrokeshire College FD Animal Science Chester University FD Animal Management Aberystwyth University BSc Zoology Middlesex University London BSc Honours Veterinary Nursing


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

mae gennym dŷ anifeiliaid lle byddwch yn dod o hyd i’r annisgwyl ... Peithoniaid, Tsintsilas, Dreigiau Barfog, a Tarantwlaod, Llyffantod ac amryw o Adar, heb anghofio ein hoff anifeiliaid... Cwningod! Yn anffodus, nid oes gennym bengwiniaid ond wnaeth hynny ddim stopio dau o’n cyn-fyfyrwyr rhag fod yn Geidwaid Pengwiniaid yn Fferm Folly!

Mae 16% o fusnesau Cymru yn gysylltiedig â’r tir. Mae gofal ceffylau a gofal anifeiliaid yn tyfu’n gyflym (twf o 83% a 54% yn y drefn honno, mewn busnesau newydd). Edrychwch ar... bvna.org.uk

Cymdeithas Nyrsio Milfeddygol Prydain

ac o’ch chi’n gwybod...

rydym yn trefnu teithiau maes i fyfyrwyr, sy’n cynnwys teithiau maes Gwylwyr Bywyd Gwyllt Cymru (WOW)* lle gall myfyrwyr arsylwi a monitro morfilod, dolffiniaid a’n harfordir o adar y môr a morfilod niferus. Rydym hefyd yn rhedeg cyrsiau marchogaeth a gofal ceffylau yn ein cyfleusterau ceffylau yn Stablau’r Bowlings ger Hwlffordd. *Mae ffioedd cymhorthdaledig yn gymwys i rai teithiau maes, ac yn rhedeg yn dibynnu ar y niferoedd.

Beth nesaf?

Coleg Sir Benfro FD Gwyddor Anifeiliaid Prifysgol Caer FD Rheolaeth Anifeiliaid Prifysgol Aberystwyth BSc Sŵoleg Prifysgol Middlesex Llundain BSc Anrhydedd Nyrsio Milfeddygol

Llwybrau gyrfaol: Cadwraethwr Ceidwad Parc Ceidwad Sŵ Cynorthwy-ydd Milfeddygol Cynorthwy-ydd Parc Bywyd Gwyllt Gweithiwr Achub Anifeiliaid Gweithiwr Gwarchodfa Natur Swyddog Amgylcheddol

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Marine & Boatbuilding Where else can you study craftsmanship like boatbuilding but at the College. The popularity of our boatbuilding and marine courses are attracting students from across the UK and Europe.

Courses:

Computer Aided Design 3D - Level 1 Computer Aided Design 2D - Level 2 Boatbuilding - Level 2-3 Marine Engineering - Level 2-3 Engineering Construction - Welding, Plating, Pipefitting - Level 2-3 Operations & Maintenance - Marine Diploma - Level 3 Apprenticeship pathways available


Morol ac Adeiladu Cychod Ble arall allwch chi astudio crefftwaith fel adeiladu cychod ond yn y Coleg. Mae poblogrwydd ein cyrsiau adeiladu cychod a chyrsiau morol yn denu myfyrwyr o ledled y DU ac Ewrop.

Cyrsiau:

Dylunio 3D gyda Chymorth Cyfrifiadur - Lefel 1 Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur - Lefel 2 Adeiladu Cychod - Lefel 2-3 Peirianneg M么r - Lefel 2-3 Peirianneg Adeiladu - Weldio, Platio, Pibellau - Lefel 2-3 Diploma Gweithrediadau a Chynnal a Chadw - Lefel 3 Mae llwybrau prentisiaeth ar gael


interestin Just in case you didn’t know...

pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Bench Joiner Boatbuilder Marine Engineer Marine Surveyor Navel Architect Pipefitter Plater Welder Yacht & Powerboat Designer Yard Supervisor

we have another campus on Milford Haven Docks called MITEC. Here we offer a large, well-lit wood workshop for traditional vessels up to ten metres in length, an advanced composites bay for hand layup and resin infusion, and an industrial standard fabrication workshop with an outside area for simulated work experience. Our marine engineering workshop (Haverfordwest campus) is equipped with engines from 3 kW to 1100 kW, including common rail diesels and modern outboards.

Go look... mustangmarine.com

Around 31,000 people are employed full-time in the UK marine industry. International trade in the marine sector is estimated at £1.003 billion. Go look... maritimeskills.org

and did you know...

our students don’t just spend time in classrooms and workshops they get involved with many external projects including the Atlantic Challenge, the Dunbrody ship’s boat and currently the Tenby Lugger. Our boatbuilding students also took part in the high profile Glorianna project, a specially designed boat-build to celebrate the Queen’s Jubilee!

What next?

Newcastle University BEng Marine Technology with Naval Architecture Plymouth University BEng Marine Technology Liverpool John Moores University BEng Mechanical & Marine Southampton Solent University BEng Yacht & Power-craft Design


Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...

mae gennym gampws arall yn Nociau Aberdaugleddau a elwir yn MITEC. Yma, rydym yn cynnig gweithdy gwaith coed mawr, wedi’i oleuo’n dda ar gyfer cychod traddodiadol hyd at ddeg metr o hyd a bae uwchgyfansoddion ar gyfer diarfogi â llaw a thrwythiad resin a gweithdy adeiladu o safon ddiwydiannol gydag ardal awyr agroed ar gyfer profiad gwaith efelychiadol.Mae ein prif weithdy peirianneg forol (campws Hwlffordd) yn cynnwys injans o 3 kW i 1100 kW, a disels ‘common rail’ ac allfyrddau modern.

Ewch i edrych ar... mustangmarine.com

Mae tua 31,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn llawn-amser yn y diwydiant morol yn y DU. Amcangyfrifir i fasnach ryngwladol yn y sector môr fod yn werth £1.003 biliwn. Ewch i edrych ar... maritimeskills.org

ac o’ch chi’n gwybod...

nid yn unig mae ein myfyrwyr yn treulio amser mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai, maent hefyd yn cymryd rhan mewn llawer o brosiectau allanol yn cynnwys Her Yr Iwerydd, Cwch Llong Y Dunbrody ac ar hyn o bryd Lyger Dinbych-y-Pysgod. Fe wnaeth ein myfyrwyr adeiladu cychod gymryd rhan yn y prosiect proffil uchel sef Y Glorianna hefyd, cwch wedi’i ddylunio a’i adeiladu yn arbennig i ddathlu Jiwbilî’r Frenhines!

Beth nesaf?

Prifysgol Newcastle BEng Technoleg Forol gyda Phensaernïaeth Llongau Prifysgol Plymouth BEng Technoleg Forol Prifysgol John Moores Lerpwl BEng Mecanyddol a Morol Prifysgol Solent Southampton BEng Dylunio Cychod Hwylio a Phŵer

Llwybrau gyrfaol: Adeiladwr Cwch Asiedydd Mainc Dyluniwr Cychod Hwylio a Chychod Pŵer Goruchwyliwr Iard Gosodwr Pibellau Peiriannydd Morol Pensaer Llongau Platiwr Syrfëwr Morol Weldiwr

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

ngSTUFF


Sport & Public Services With regional and national sports stars as students, and former champions as lecturers, you’ve come to the right place to learn about sport. For a career in the uniformed services you need to start your training now, check out our Public Services courses...

Courses:

Sport Sport Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Sports Fitness Award - Level 1 Fitness Instructing Certificate - Level 2 Sport Diploma - Level 2 Sport Development, Coaching & Fitness Diploma - Level 3 Public Services Public Services Engagement/Traineeship - Up to Level 1 Public Services Certificate - Level 1 Public Services Diplomas - Level 2-3


Rob Evans: Former student and a Scarlets rugby player. Image courtesy of Riley Sports Photography. Cyn-fyfyriwr a chwaraewr rygbi Y Scarlets.

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Gyda sêr chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol fel myfyrwyr, a chyn-bencampwyr fel darlithwyr, rydych wedi dod i’r lle iawn i ddysgu am chwaraeon. Am yrfa yn y gwasanaethau lifrai mae angen i chi ddechrau eich hyfforddiant nawr, cymerwch gipolwg ar ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus...

Cyrsiau:

Chwaraeon Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Chwaraeon - Lan i Lefel 1 Dyfarniad Ffitrwydd Chwaraeon - Lefel 1 Tystysgrif Hyfforddi Ffitrwydd - Lefel 2 Diploma Chwaraeon - Lefel 2 Diploma Chwaraeon Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd - Lefel 3 Gwasanaetha Ymgysylltu/Hyfforddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus - Lan i Lefel 1 Tystysgrif Gwasanaethau Cyhoeddus - Lefel 1 Diploma Gwasanaethau Cyhoeddus - Lefel 2-3


interestin pembrokeshire.ac.uk/courses | 0800 9 776 788

Career routes: Emergency Services: Fire/Ambulance/Police Leisure Centre Manager Sports Coach Sports Conditioning Therapist Sports Development Officer Sports Nutritionist Youth Club Work

Just in case you didn’t know...

we have a recognised Sports Academy that is designed to offer talented individuals the opportunity to further their sporting prowess. Alongside your studies you could become a member of one of our many sports teams including, football, netball, and rugby. Our comprehensive programmes will further develop your knowledge of training and skills towards elite performance.

Go look... careers-in-sport.co.uk

The fire and rescue, police and prison services employ around 600,000 people. In 2010 2.5% of the UK workforce worked in the sport and leisure industry. The sector is supported by 5 million volunteers. Go look... policecouldyou.co.uk

and did you know...

all our sports teams play on a local level but also compete regionally and nationally, giving sports men/ women increased exposure and advancing their game at a higher level. Don’t fancy the sporting route? Our Public Services Diploma is designed to prepare you for a career with the emergency services. It is a fact that the Police, Fire or Ambulance Service prefer to employ mature adults (over 21) - so this qualification alongside any volunteering opportunities, is a great choice to get you started!

What next?

Pembrokeshire College FdSc Sport University of South Wales BA Sport Development Loughborough University Sport & Health Sciences


ngSTUFF mae gennym Academi Chwaraeon cydnabyddedig sydd wedi’i gynllunio i gynnig y cyfle i unigolion talentog ddatblygu eu medrusrwydd chwaraeon. Ochr yn ochr â’ch astudiaethau gallech fod yn aelod o un o’n timau chwaraeon, yn cynnwys pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi. Bydd ein rhaglenni cynhwysfawr yn datblygu eich gwybodaeth am hyfforddiant a sgiliau ymhellach tuag at berfformiad elitaidd.

Ewch i edrych ar... careers-in-sport.co.uk

Mae’r gwasanaethau tân ac achub, yr heddlu a charchardai yn cyflogi tua 600,000 o bobl. Yn 2010 roedd 2.5% o weithlu’r DU yn gweithio yn y diwydiant chwaraeon a hamdden. Cefnogir y sector gan 5 miliwn o wirfoddolwyr. Ewch i edrych ar... policecouldyou.co.uk

ac o’ch chi’n gwybod...

mae ein holl dimau chwaraeon yn chwarae ar lefel leol, ond hefyd yn cystadlu yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan roi mwy o amlygiad i chwaraewyr a datblygu’u gêm ar lefel uwch. Dim awydd i ddilyn y llwybr chwaraeon? Mae ein Diploma Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cael ei gynllunio i’ch paratoi ar gyfer gyrfa gyda’r gwasanaethau brys. Mae’n ffaith ei bod yn well gan yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân neu Ambiwlans i gyflogi oedolion hŷn (dros 21) - felly bydd, cymhwyster hwn, yng nghyd ac unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli, yn dewis da an ddyfodol disglair!

Beth nesaf?

Coleg Sir Benfro FdSc Chwaraeon Prifysgol De Cymru BA Datblygu Chwaraeon Prifysgol Loughborough Chwaraeon a’r Gwyddorau Iechyd

Llwybrau gyrfaol: Gwasanaethau Brys: Tân/Ambiwlans/Yr Heddlu Therapydd Cyflyru Chwaraeon Maethegydd Chwaraeon Hyfforddwr Chwaraeon Gweithiwr Clwb Ieuenctid Rheolwr Canolfan Hamdden Swyddog Datblygu Chwaraeon

colegsirbenfro.ac.uk/cyrsiau | 0800 9 776 788

Rhag ofn nad o’ch chi’n gwybod...


degrees

Save money and study for a degree at the College

You can choose to study full-time or continue working whilst studying via a part-time pathway. Your graduation will be at St David’s Cathedral, one of the finest graduating venues in the country. Find out more about our degrees go to pembrokeshire.ac.uk/ degrees

Animal Science Foundation Degree Architectural Technology Foundation Degree Business Management Foundation Degree Business Management BA (Hons) Business Studies HNC/HND Childhood Studies Foundation Degree Childhood Studies BA (Hons) Computing HNC Construction Management Foundation Degree Design Studies BA (Hons) Electrical & Electronic Engineering HNC/HND Electrical & Electronic Engineering BSc/BSc (Hons) Engineering - Instrumentation or Power Systems HNC Mechanical Engineering HNC Mechanical Engineering Foundation Degree Process Operations & Maintenance Foundation Degree Professional Certificate in Education Professional Graduate Certificate in Education Sports Coaching Foundation Degree Tourism Management Foundation Degree

Welsh Language/Bilingual Provision

Pembrokeshire College is committed to promoting the use of the Welsh language and meeting the needs of Welsh speaking students and members of the public. Welsh speaking students are able to undertake aspects of their course through the medium of Welsh or bilingually and are also able to receive bilingual support in order to maintain and develop their Welsh/bilingual skills. Non-Welsh speaking students are also given the opportunity to acquire Welsh language skills either within their chosen programme of study or as part of the College’s Enrichment and Enhancement programme. Call our Welsh Language Development Officer on 01437 753 435 or our Bilingual Champion on 01437 753 131.

*Information in this brochure was correct at time of print.


graddau

Gradd Sylfaen Gwyddor Anifeiliaid Gradd Sylfaen Technoleg Bensaernïol Gradd Sylfaen mewn Rheoli Busnes BA (Anrh) Rheoli Busnes HNC/HND Rheoli Busnes Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod HNC Cyfrifiadureg Gradd Sylfaen Rheoli Adeiladu BA (Anrh) Astudiaethau Dylunio HNC/HND Peirianneg Electronig a Thrydanol BSc/BSc (Anrh) Peirianneg Electronig a Thrydanol HNC Peirianneg - Offeryniaeth neu Systemau Pwer HNC Peirianneg Fecanyddol Gradd Sylfaen Peirianneg Fecanyddol Gradd Sylfaen Gweithrediadau Proses a Gwaith Cynnal a Chadw Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg Tystysgrif Addysg i Raddedigion Gradd Sylfaen Hyfforddi Chwaraeon Gradd Sylfaen Rheoli Twristiaeth

Darpariaeth Iaith Cymraeg/Dwyieithog

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i hyrwyddo’r defnydd o'r iaith Gymraeg a diwallu anghenion myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg. Mae myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn gallu gwneud agweddau o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog ac hefyd yn gallu derbyn cymorth dwyieithog er mwyn cynnal a datblygu eu sgiliau Cymraeg/dwyieithog. Mae myfyrwyr di-Gymraeg hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg naill ai o fewn eu rhaglen astudio neu fel rhan o raglen Gyfoethogi a Gwella y Coleg. Ffoniwch ein Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg ar 01437 753 435 neu ein Hyrwyddwr Dwyieithrwydd ar 01437 753 131.

*Roedd y wybodaeth hon yn gywir ar adeg argraffu..

Arbedwch arian ac astudiwch am radd yn y Coleg Gallwch ddewis astudio’n llawn-amser neu barhau i weithio tra’n astudio drwy lwybr rhan-amser. Bydd eich seremoni raddio yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, un o’r lleoliadau godidocaf yn y wlad. Am fwy o fanylion am ein graddau ewch i pembrokeshire.ac.uk/ degrees


diarydates Email: admissions@pembrokeshire.ac.uk | Freephone: 0800 9 776 788 | Direct line: 01437 753 000

2014/15 Courses  

Our school leavers guide to courses available to them at Pembrokeshire College

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you