Page 1

Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

Hamdden Sir Benfro

02/06/2011

16:46

Page 1

Pembrokeshire Leisure Hamdden Sir Benfro

Haf 2011

19 Gorffennaf -1Medi CHWARSBLASIO O I D AE I E N

w w w . p e m b r o k e s h i r e www.pvembrokeshire.gov.uk/leisure .go v.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 2

haH

Hamdden Sir Benfro CYNNWYS

BETH SY’N DIGWYDD, BLE A PHRYD…

2

Polisi Mynediad Plant

Tudalennau 4

Disgrifiadau

Tudalennau 5

Canolfan Hamdden Penfro

Tudalennau 6

Canolfan Hamdden Abergwaun

Tudalennau 8

Canolfan Hamdden Crymych

Tudalennau 10

Canolfan Hamdden Hwlffordd

Tudalennau 12

Pwll Nofio Arberth

Tudalennau 15

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod

Tudalennau 16

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Tudalennau 18

Neuadd Chwaraeon Tyddewi

Tudalennau 20

Gwersyll Haf

Tudalennau 22

Chwarae yn y Parc

Tudalennau 26

Diogelwch ar y Traeth

Tudalennau 27

Diwrnodau ar y Traeth

Tudalennau 28

Aelodaeth Iau

Tudalennau 40

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

HM

Page 3

Hamdden Sir Benfro CYNNWYS

HWYL A FFITRWYDD AR GYFER Y TEULU CYFAN, gan Gyngor Sir Penfro

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 775461

3


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 4

haH

Hamdden Sir Benfro POLISI MYNEDIAD PLANT

Polisi Mynediad Plant i Bwll Nofio Rhaid i oedolyn cyfrifol, sydd o leiaf yn un deg chwech mlwydd oed fod gyda phlant sydd o dan 8 oed. Bydd yr oedolyn cyfrifol yn mynd i’r dw^ r gyda’r plant fydd yn eu cwmni, yn eu rheoli a’u gwylio drwy’r amser a bod yn agos at y plant hynny sydd yn nofwyr gwan neu sy’n methu nofio. Mae’r tabl sy’n dilyn yn amlygu nifer uchaf y plant y gall un oedolyn cyfrifol of alu amdanynt.

Nifer y plant 0-3 oed

Nifer y plant 4-7 oed

0

2

Unrhyw bwll / Mynediad Cyffredinol

1

Ardaloedd a ganiateir

0

Unrhyw bwll / Mynediad Cyffredinol

3*

Yn ystod sesiwn dan 8 strwythuredig

1*

2*

Yn ystod sesiwn dan 8 strwythuredig

2*

0

Yn ystod sesiwn dan 8 strwythuredig

* Mae mynediad yn amodol ar y nad ydynt yn nofio yn gwisgo bandiau braich neu gynorthwyon hynofiant addas sy’n briodol i oedran a gallu’r y plentyn. Cynghorir cwsmeriaid i ddefnyddio cynorthwyon sy’n cario nodau cutan neu sy’n cario rhif BS EN yn unignodau.

Polisi Mynediad Plant i Ganolfan Hamdden Caniateir mynediad i blant dan 8 oed i’r cyfleuster yn unig, os: • Ydyn nhw yng nghwmni oedolyn cyfrifol sy’n 16 oed a throsodd. • Ydyn nhw’n cymryd rhan mewn gweithgaredd o dan gyfarwyddyd hyfforddwr a bod g ffurflen ganiatâd rhiant/gofalwr. • Ydyn nhw’n aelod cofrestredig o Hamdden Sir Benfro.

Ystafelloedd Newid Gall plant sy’n saith oed ac iau fynd i mewn i ystafelloedd newid y ’rhyw arall’ dim ond os ydyn nhw yng nghwmni oedolyn cyfrifol sy’n 16 oed a throsodd . Gall oedolion fynd i mewn i ystafelloedd newid eu rhyw nhw yn unig ac nid i un o ystafelloedd y plant.

Ystafell Ffitrwydd Rhaid i holl ddefnyddwyr Ystafell Ffitrwydd Hamdden Sir Benfro gwblhau’r cwrs sefydlu. Yr oed lleiaf posibl i fynediad heb oruchwyliaeth i unrhyw un o Ystafelloedd Ffitrwydd Hamdden Sir Benfro yw 16

4

oed. Yr oed lleiaf posibl i sesiynau dan oruchwyliaeth yw 11 oed. Rhaid i gwsmeriaid dan 16 oed gael ffurflen ganiatâd wedi’i chwblhau gan riant neu ofalwr cyn cael mynediad i ystafell ffitrwydd. Gofalwyr Rhywun sy’n helpu rhywun arall sy’n llai abl ydyw gofalwr, boed hwnnw neu honno yn cael eu talu neu beidio am y gwasanaeth hwn. Defnyddiwn y term ‘Defnyddiwr Gwasanaeth’ i ddisgrifio’r sawl sy’n derbyn y cymorth. • Rhaid i bob gofalwr fod yn ddefnyddiwr cofrestredig gyda Hamdden Sir Benfro a chwrdd â meini prawf cymhwyster gofalwr (gweler Polisi Cynhwysiad Cymdeithasol). Bydd hawl gan ofalwyr oyflogedig i fynediad am bris is pan yng nghwmni ’defnyddiwr gwasanaeth’ yn unig. • Bydd gofalwyr cofrestredig sy’n cymryd rhan ochr yn ochr â’u defnyddiwr/wyr gwasanaeth yn talu’r pris is. Os yw’r defnyddiwr

gwasanaeth yn defnyddio’r ystafell ffitrwydd, rhaid bod y gofalwr wedi cwblhau’r y cwrs sefydlu cyn hyn. Bydd Hamdden Sir Benfro yn darparu’r y cwrs sefydlu yn rhad ac am ddim. • Ni fydd gofalwyr sy’n helpu neu’n cefnogi eu defnyddiwr/wyr gwasanaeth yn gorfforol yn gorfod talu tâl mynediad. Gofynnir iddynt ddefnyddio eu cerdyn llithro wrth y dderbynfa a chofnodir hwy fel: ‘Gofalwr yn bresennol’. • Ni fydd gofalwyr sy’n gwylio neu’n hebrwng eu defnyddiwr/wyr gwasanaeth ond ddim yn cymryd rhan neu’n cefnogi’n gorfforol yn gorfod talu tâl mynediad. Gofynnir iddynt ddefnyddio eu cerdyn llithro wrth y dderbynfa a chofnodir hwy fel ‘Gofalwr yn Bresennol’. • Bydd hawl gan ofalwyr defnyddwyr dros 60 oed, i nofio a ddim pan fyddan nhw’n nofio ochr yn ochr â’r defnyddiwr/ wyr gwasanaeth (gweler polisi nofio am ddim i rai dros 60).

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 5

HM

Hamdden Sir Benfro DISGRIFIADAU

Disgrifiadau o’r Taflenni Gwybodaeth

Nofio am Ddim Haf 2011 Mewn partneriaeth â Chynulliad Cymru fe fydd Hamdden Sir Benfro yn darparu nofio am ddim i bob plentyn cofrestredig rhwng 12pm-3pm Llun- Gwener a thrwy gydol Sadwrn dydd a dydd Sul yn ystod gwyliau’r haf.

Nofio’r Ddraig Sesiwn nofio llawn hwyl fydd yn cynnwys gweithgareddau megis polo dŵr, octopush, achub bywyd, nofio-ffit iau, deifio, cychwyn a throi a chanwio. Mae’r sesiynau hyn ynaddas i blant sydd ar Lefel 5 ac uwch ASA. Nofio i Deuluoedd Nofio am ddim i blant a’u rhieni/gwarcheidwaid. Rhaid bod oedolyn yng nghwmni plentyn wrth fynd i mewn i’r pwll tra bod yn rhaid i blentyn fod yng nghwmni oedolyn i gael mynediad. Gall 2 oedolyn gael mynediad am ddim gyda phob plentyn sy’n bresennol. Mae polisi mynediad plentyn arferol yn gymwys. Gwersi Nofio Dwys (O 4 mlwydd oed i fyny) Cwrs dwys 30 munud bob dydd am wythnos gyfan sydd yn fuddiol iawn, ac sy’n addas ar gyfer pob gallu a lefel gan ddilyn y cynllun dysgu cenedlaethol. Mae bathodynnau a thystysgrifau ar gael ar ôl cwblhau’r cwrs. Sylwer: Gwersi nofio yn amodol ar leiafswm niferoedd. Hwyaid Bach (3-4 oed. Am ddim rhaid cadw lle) Mae’r grŵp hwn wedi’i drefnu er mwyn cyflwyno plant bach iawn i amgylchedd a phleserau dŵr. Wedi’i ddatblygu’n benodol i gefnogi Lefel Sylfaenol y Cynllun Addysg i Ddysgu Nofio sy’n annog hyder yn y dŵr ar oedran cynnar iawn.

Nofwyr Bach Mae hwn yn ddosbarth i oedolyn a phlentyn ac wedi’i gynllunio i ganiatáu i rieni dreulio amser gwerthfawr yn y pwll nofio gyda’u plentyn yn cael hwyl, yn dysgu trwy chwarae a thechnegau strwythuredig. Cynllunnir y sesiynau i annog hyder yn y dŵr a datblygu dealltwriaeth rhieni o sut i gynorthwyo eu plentyn yn y dŵr trwy’r blynyddoedd cynnar (0-2 oed). Campau Llawn Hwyl (I oedrannau 0 - 4 oed) Gall plant fwynhau sesiwn hwyl mewn amgylchedd rheoledig. Chwarae creadigol, sesiynau bownsio o gwmpas a digon o blant eraill i chwarae gyda nhw. Bydd staff y ganolfan yn sicrhau bod profiad eich plentyn yn un pleserus. Noder: Mae’n rhaid i rieni aros gyda’u plant. Clwb Ffitrwydd Iau Mae hwn yn gyfle perffaith i blant rhwng 11 ac 15 oed i ddod i’r ganolfan a mwynhau ymarfer mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Mae’r Clwb Ffitrwydd yn cynnig defnydd o dan oruchwyliaeth yn ein hystafelll ffitrwydd. Mae digon o gyfleoedd i gael hwyl, cwrdd â ffrindiau ac ymlacio mewn amgylchedd cyffyrddus.

i p a h j v b Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 775461

5


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

haH

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN PENFRO

Prif Bwll Llun 7.30am-8.55am 9.00am-9.40am 9.45am-10.45am 11.00am-4.45pm 6.15pm-.00pm Mawrth 7.30am-8.55am 9.00am-9.40am 9.45am-10.45am 11.00am-7.00pm 7.00pm-8.00pm Mercher 7.00am-8.55am 9.00am-9.40am 9.45am-10.45am 11.00am-3.30pm 5.00pm-7.00pm

Iau 7.30am-8.55am 9.00am-9.40am 9.45am-10.45am 11.15am-12.15pm 12.15pm-5.00pm 6.10pm-7.10pm 7.15pm-8.15pm 9.00pm-10.00pm

Gwener 7.30am – 8.55am 9.00am – 9.40am 9.45am- 10.45am 11.00am – 4.45pm 5.00pm- 6.00pm Sadwrn 11.00am-1.00pm 1.00pm-2.45pm 3.00pm-6.00pm Sul 11.30am-2.45pm

6

Page 6

Pwll Y Dysgwyr Boregodwyr a Lonydd Gwersi Nofio Nofio’r Ddraig Nofio Cyhoeddus Nofio Lonydd (3 lon yn unig) Boregodwyr a Lonydd Gwersi Nofio Nofio’r Ddraig Nofio Cyhoeddus Acwa Boregodwyr (hanner pwll) Gwersi Nofio Nofio’r Ddraig Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus (hanner pwll) Boregodwyr a Lonydd Gwersi Nofio Nofio’r Ddraig Acwa Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus (hanner pwll) Acwa Nofio Cyhoeddus Boregodwyr a Lonydd Gwersi Nofio Nofio’r Ddraig Nofio Cyhoeddus Nofio Lonydd Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus Partion Pwll Nofio

Llun 8.45am-11.00am 11.00am-4.45pm 6.15pm-7.00pm

Gwersi Nofio Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus

Mawrth 8.45am-11.00am 11.00am-7.00pm

Gwersi Nofio Nofio Cyhoeddus

Mercher 8.45am-11.00am 11.00am-3.30pm 5.00pm-7.00pm

Gwersi Nofio Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus

Iau 8.45am-11.00am 12.15pm-5.00pm 6.15pm-7.10pm

Gwersi Nofio Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus

Gwener 8.45am – 11.00am Gwersi Nofio 11.00am – 6.00pm Nofio Cyhoeddus Sadwrn 11.00am-1.00pm 1.00pm-2.45pm 3.00pm-6.00pm

Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus Partion Pwll Nofio

Sul 11.30am-2.45pm

Nofio Cyhoeddus

Ar Ddydd Llun Gwyl y Banc fe fydd y pyllau ar agor 8.00am – 3.00pm. Sylwch fod pob sesiwn yn cael eu galw allan pum munud cyn amser gorffen.

Ffôn: 01437 776660

Nofio Cyhoeddus

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

HM

Gwersi Nofio

Mercher 10.00am-11.30am 0-4oed £3.00

Sesiwn Gemau Cymysg

Celf a Chrefft Mawrth 10.00am-11.30am 5-7 oed £3.50 y sesiwn

Page 7

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN PENFRO

Chwarae Gwyllt

Bob Dydd Iau 10.00am-12.00pm 5 – 12 oed 2.00pm-4.00pm 5 – 12 oed £3.50 y sesiwn

16:46

❀ ❀

Llun – Gwener 8.45am-9.15am 9.00am-9.40am 9.00am-9.40am 9.00am-9.40am 9.20am-9.50am 9.55am-0.25am 10.30am-11.00am 10.30am-1.00am

Cam 3 Cam 4 Cam 4 Uwch Cam 5 Cam 2 Cam 1 Hwyaid bach Oedolyn a Phlentyn

Cam 1 -3 a Hwyaid bach £17.50 Cam 4 a 5 £23.25 Oedolyn a Phlentyn am ddim

Nofio’r Ddraig Llun – Gwener 9.45am – 10.45am

Cynllun yr Haf Llun, Mercher a Gwener 8.00am-6.00pm 8+ oed Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn

Canolfan Hamdden Penfro: 01437 776660

7


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 8

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN ABERGWAUN

Pwll Nofio

Llun 7.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 12.00pm-4.45pm 5.00pm-7.00pm 5.00pm-7.00pm 7.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm Mawrth 7.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 12.00pm-4.45pm 5.00pm-7.00pm 5.00pm-7.00pm 7.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm Mercher 7.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 12.00am-3.00pm 3.00pm-4.45pm 5.00pm-6.00pm 5.00pm-7.00pm 6.00pm-7.00pm 7.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm

Nofio Lonydd Nofio i Oedolion Gwersi Plant Nofio’r Ddraig (Clwb Achubwr Bywyd Rwci) Sblash Rhiant a Phlentyn bach (0-3 oed) Nofio Cyhoeddus* Clwb Nofio** Nofio Rhiant a Phlentyn bach (Pwll y Dysgwyr) Nofio Cyhoeddus Acwaffit Nofio Lonydd Nofio i Oedolion Gwersi Plant Nofio’r Ddraig (Gweithdy Nofio Broga/Pili pala) Sblash Rhiant a Phlentyn bach (0-3 oed) Nofio Cyhoeddus* Clwb Nofio** Nofio Rhiant a Phlentyn bach (Pwll y Dysgwyr) Gwersi i Oedolion Nofio Lonydd Nofio Lonydd Nofio i Oedolion Gwersi Plant Nofio’r Ddraig (Hwyl Flipper) Sblash Rhiant a Phlentyn bach (0-3 oed) Nofio Cyhoeddus* Sesiwn Offer Gwynt Clwb Achub Bywyd Iau Nofio Rhiant a Phlentyn bach (Pwll y Dysgwyr) Clwb Achub Bywyd i Oedolion Nofio Cyhoeddus Nofio Lonydd

Iau 7.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 12.00pm-1.00pm 1.00pm-4.45pm 5.00pm-7.00pm 5.00pm-7.00pm 7.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm Gwener 7.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 12.00pm-5.00pm 5.00pm-6.45pm 7.00pm-9.00pm 7.00pm-9.00pm Sadwrn 8.30am-9.30am 8.30am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-3.30pm Sul 8.30am-9.15am 9.00am-10.00am 9.15am-10.00am 10.00am-1.00pm 1.00pm- >

haH Nofio Lonydd Nofio i Oedolion Gwersi Plant Nofio’r Ddraig (Gweithdy Nofio ar y blaen/ar y cefn Sblash Rhiant a Phlentyn bach (0-3 oed) Acwaffit Nofio Cyhoeddus* Clwb Nofio** Nofio Rhiant a Phlentyn bach (Pwll y Dysgwyr) Nofio Cyhoeddus Nofio Lonydd Nofio Lonydd Nofio i Oedolion Gwersi Plant Nofio’r Ddraig (Polo Dŵr) Rhiant a Phlentyn bach Sblash(0-3 oed) Nofio Cyhoeddus* Amser Sblash Nofio Rhiant a Phlentyn bach (Pwll y Dysgwyr) Clwb Nofio** Nofio Lonydd Nofio i’r Teulu (Pwll y Dysgwyr) Nofio i Oedolion Acwaffit Nofio Cyhoeddus Nofio Lonydd Nofio i’r Teulu (Pwll y Dysgwyr) Sesiwn i rai dros 40 Nofio Cyhoeddus Hurio Preifat

** O Ddydd Llun, 1 Awst bydd sesiynau clwb nofio yn ystod min nos yn dod yn Nofio Cyhoeddus

Pwll y Dysgwyr yn unig

8

* Nofio am ddim i bob plentyn cofrestredig rhwng 123pm Llun – Gwener a thrwy dydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod y gwyliau

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

16:46

Page 9

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN ABERGWAUN

Gweithgareddau

Llun 8.00am-6.00pm 10.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm Mawrth 8.00am-6.00pm 11.00am-12.00pm 1.00pm-3.00pm 2.00am-4.00pm

Cynllun yr Haf (8+ oed)* Ffitrwydd Iau (11-15oed) Nofio’r Ddraig Clwb Achubwr Bywyd (8-15oed)

Cynllun yr Haf (8+ oed) Nofio’r Ddraig Gweithdy Nofio Broga/Pili pala (8-15oed) Tumble Tots! (0-3oed) Ffitrwydd Iau (11-15oed)

Mercher 8.00am-6.00pm Cynllun yr Haf (8+ oed) 11.00am -12.00pm Nofio’r Ddraig Hwyl Flipper (8-15oed) 2.00pm-4.00pm Ffitrwydd Iau (11-15oed) Iau 8.00am-6.00pm 10.00am-12.00pm 11.00am-12.00pm 1.00pm-3.00pm

Cynllun yr Haf (8+ oed) Ffitrwydd Iau (11-15oed) Nofio’r Ddraig Gweithdy Nofio ar y blaen/ar y cefn (8-15oed) Tumble Tots! (0- 3oed)

Gwener 8.00am-6.00pm 11.00am-12.00pm 12.00pm-2.00pm

Cynllun yr Haf (8+ oed) Nofio’r Ddraig Polo Dŵr (8-15oed) Ffitrwydd Iau (11-15oed)

Rhaid neilltuo lle ar gyfer yr holl weithgareddau

* Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn

Canolfan Hamdden Abergwaun: 01437 775504

9


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 10

haH

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN CRYMYCH

Pwll Nofio

Llun 7.00am-8.00am 8.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-6.45pm 6.45pm-7.45pm 7.45pm-9.00pm

Nofio Lôn Nofio Cyhoeddus Aerobeg Dŵr Gwersi Dwys Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Aerobeg Dŵr Nofio Lôn

Mawrth 9.00am-10.00am 10.00am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-6.30pm 6.30pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm

Nofio Lôn Gwersi Dwys Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Nofio Lôn Nofio Oedolion

Mercher 7.00am-8.00am 8.00am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-3.00pm 3.00pm-4.30pm 4.30pm-7.30pm 7.30pm- 9.00pm

Nofio Lôn Nofio Cyhoeddus Aerobeg Dŵr Gwersi Dwys Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Sesiwn Hwyl Nofio Cyhoeddus Nofio Lôn

Iau 9.00am-10.00am 10.00am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-7.00pm 7.00pm-8.00pm 8.00pm -9.00pm

Nofio Lôn Gwersi Dwys Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Aerobeg Dŵr Nofio Lôn

Gwener 7.00am-8.00am 8.00am-10.00am 10.00am-10.30am 10.30am-11.30am 11.30am-6.30pm 6.30pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm

Nofio Lôn Nofio Cyhoeddus Gwersi Dwys Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Sesiwn Hwyl Nofio Oedolion

Sadwrn 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-2.30pm

Nofio Lôn / Gwersi Preifat Nofio Cyhoeddus / Gwersi Preifat Nofio Cyhoeddus

Sul 9.30am- 10.30am 10.30am-12.30pm

Nofio Teulu Nofio Cyhoeddus

Nofio am ddim i bob plentyn cofrestredig rhwng 12yp – 3yp Dydd Llun i Dydd Gwener a trwy’r dydd ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul yn ystod y gwyliau.

10

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

16:46

Page 11

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN CRYMYCH

Gweithgareddau

Llun 8.00am-6.00pm 8.30am-10.30am 10.30am-12.00pm 10.30am-11.30am 2.30pm-4.00pm

Cynllun yr Haf * Anrhefn Plant (5-7oed) Clwb Hwyl a Sbri (0-6oed) Nofio’r Ddraig (Achub Bywyd) (8-15oed) Ffitrwydd i Blant (11-15oed)

Mawrth 8.00am-6.00pm 8.30am-10.30am 10.30am-12.00pm 10.30am-11.30am 2.30pm-4.00pm

Cynllun yr Haf * Gemau Tim (5-7oed) Clwb Hwyl a Sbri (0-6oed) Nofio’r Ddraig (Polo Dwr) (8-15oed) Ffitrwydd i Blant (11-15oed)

Mercher 8.00am-6.00pm 10.30am -12.00pm 10.30am-11.30am 1.00pm-2.30pm 4.30pm-6.00pm

Cynllun yr Haf * Clwb Hwyl a Sbri (0-6oed) Nofio’r Ddraig (Nofio Ffitrwydd) (8-15oed) Ffitrwydd i Blant (11-15oed) Twmblo Tastig (5-7oed)

Iau 8.00am-6.00pm 10.30am-12.30pm 10.30am-11.30am 1.00pm-2.30pm 2.30pm-4.00pm

Cynllun yr Haf * Bore Antur (5-7oed) Nofio’r Ddraig (Gala Hwyl)) (8-15oed) Ffitrwydd i Blant (11-15oed) Clwb Hwyl a Sbri (0-6oed)

Gwener 8.00am-6.00pm 10.30am-12.30am 10.30am-11.30am 1.00pm-2.30pm

Cynllun yr Haf * Gemau Pêl (5-7oed) Nofio’r Ddraig (Achub Bywyd) (8-15oed) Ffitrwydd i Blant (11-15oed)

❀ ❀

* Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn

Canolfan Hamdden Crymych: 01437 776690

11


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN HWLFFORDD

Prif Bwll

Llun (Dyfnder Amrywiol) 06.00am-8.30am Nofio Cyhoeddus 9.00am-10.00am Nofio’r Ddraig 10.00am-11.00am Ffitrwydd yn y Dŵr 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-6.00pm Nofio Cyhoeddus 9.00pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus

Llun (Dyfnder 2 fetr) 7.30am-10.00am Nofio Lonydd Cyhoeddus 10.00am-5.15pm Nofio Cyhoeddus 8.30pm-10.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus Mawrth (Dyfnder Amrywiol) 6.00am-8.30am Nofio Cyhoeddus 9.00am-10.00am Nofio’r Ddraig 10.00am-11.00am Nofio Cyhoeddus 11.00am12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-7.00pm Nofio Cyhoeddus 8.00pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus

Mawrth (Dyfnder 2 fetr) 6.00am-3.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus 4.00pm-5.15pm Nofio Cyhoeddus 7.30pm-10.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus Mercher (Dyfnder Amrywiol) 6.00am-8.30pm Nofio Cyhoeddus 9.00am-10.00am Nofio’r Ddraig 10.00am-11.00am Ffitrwydd yn y Dŵr 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-6.00pm Nofio Cyhoeddus 8.15pm-9.15pm Gwersi Nofio i Oedolion 9.15pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus

❀ ❀

Gall ein hamserau nofio amrywio yn ystod gwyliau’r haf oherwydd ein clwb nofio a bod sgwad y sir yn mynd am eu gwyliau haf. Gwiriwch yn y ganolfan ac ar ein gwefan am yr amserau nofio cyfredol a diweddaraf.

12

haH

Iau (Dyfnder Amrywiol) 6.00am-8.30am Nofio Cyhoeddus 9.00am-10.00am Nofio’r Ddraig 10.00am-11.00am Nofio Cyhoeddus 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-4.00pm Nofio Cyhoeddus 4.00pm-5.00pm Nofio Cyhoeddus i’r Anabl 5.00pm-6.00pm Nofio Cyhoeddus 9.00pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus

Mercher (Dyfnder 2 fetr) 7.30am-2.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus 2.00pm-5.15pm Nofio Cyhoeddus 7.30pm-10.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Page 12

Iau (Dyfnder 2 fetr) 6.00am-7.30am Nofio Lonydd Cyhoeddus 8.30am-4.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus 4.00pm-5.00pm Nofio Cyhoeddus i’r Anabl 9.00pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus Gwener (Dyfnder Amrywiol) 6.00am-8.30am Nofio Cyhoeddus 9.00am-10.00am Nofio’r Ddraig 10.00am-11.00am Ffitrwydd yn y Dŵr 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-6.00pm Nofio Cyhoeddus 9.00pm-10.00pm Nofio Cyhoeddus

Gwener (Dyfnder 2 fetr) 7.30am-10.00am Nofio Lonydd Cyhoeddus 10.00am-5.15pm Nofio Cyhoeddus 6.30pm-9.00pm Nofio Lonydd Cyhoeddus Sadwrn (Dyfnder Amrywiol) 10.00am-11.00am Nofio Cyhoeddus 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-5.00pm Nofio Cyhoeddus Sadwrn (Dyfnder 2 fetr) 10.00am-5.00pm Nofio Cyhoeddu

Sul (Dyfnder Amrywiol) 9.00am-11.00am Nofio Cyhoeddus 11.00am-12.00pm Nofio i’r Teulu 12.00pm-1.00pm Nofio Cyhoeddus 1.00pm-2.00pm Nofio Offer Gwynt Llawn Hwyl 2.00pm-6.00pm Partion Pen-blwydd Sul (Dyfnder 2 fetr) 9.00am-10.00am Nofio Lonydd Cyhoeddus 10.00am-5.00pm Nofio Cyhoeddus

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

Page 13

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN HWLFFORDD

Y Pwll Nofio Bach (0.6m – 1.2m) Llun 7.00am-9.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Mawrth 7.00am-8.30am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus Gwersi Nofio i Oedolion

Mercher 7.00am-9.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Iau 7.00am-8.30am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-8.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Gwener 7.00am-9.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

16:46

Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Sadwrn 10.00am-11.00am 11.00am-1200pm 12.00pm-5.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Sul 9.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-2.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

❀ ❀

Pwll Nofio’r Traeth (0m – 0.6m) Llun 7.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Mawrth 7.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Mercher 7.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Iau 7.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-8.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Gwener 7.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-9.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Sadwrn 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-5.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Sul 9.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-2.00pm

Nofio Cyhoeddus Nofio i’r Teulu Nofio Cyhoeddus

Gall ein hamserau nofio amrywio yn ystod gwyliau’r haf oherwydd ein clwb nofio a bod sgwad y sir yn mynd am eu gwyliau haf. Gwiriwch yn y ganolfan ac ar ein gwefan am yr amserau nofio cyfredol a diweddaraf. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Canolfan Hamdden Hwlffordd: 01437 776676

13


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN HWLFFORDD

Page 14

haH

Gweithgareddau

Monday 8.30am-9.00am 9.00am-10.00am 10.00am-4.00pm 9.00am-10.00am Tuesday 8.00am-6.00pm 8.30am-9.00am 9.00am-10.00am 9.00am-10.00am 8.30am-9.00am Wednesday 8.00am-6.00pm 8.30am-9.00am 9.00am-10.00am 9.00am-10.00am Thursday 8.00am-6.00pm 8.30am-9.00am 9.00am-10.00am 9.00am-10.00am 8.30am-9.00am Friday 8.00am-6.00pm 8.30am-9.00am 9.00am-10.00am 9.00am-10.00am

Gwersi Dwys Dyfnder Amrywiol Gwersi Dwys Pwll Bach Siopau Gwaith Nofio Draig – Dyfnder Amrywiol Cynllun yr Haf* Gwersi Dwys Dyfnder Amrywiol Gwersi Dwys Pwll Bach Nofio Draig Sblasio i Blant Bach Cynllun yr Haf* Gwersi Dwys Dyfnder Amrywiol Gwersi Dwys Pwll Bach Nofio Draig Cynllun yr Haf)* Gwersi Dwys Dyfnder Amrywiol Gwersi Dwys Pwll Bach Nofio Draig Sblasio i Blant Bach Cynllun yr Haf* Gwersi Dwys Dyfnder Amrywiol Gwersi Dwys Pwll Bach Nofio Draig

* Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn

14

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

HM

16:46

Page 15

Amserlen y Pwll Nofio PWLL NOFIO ARBERTH

Pwll Nofio

Llun 8.00am-9.00am 9.30am-10.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-2.00pm 2.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-5.00pm 5.00pm-8.00pm 8.00pm-9.00pm

Sesiwn i’r Cyhoedd Gwersi cwrs carlam i blant Clwb 55+ (Llogi preifat) Nofio am ddim i blant Ffitrwydd dŵr Y Cyhoedd Nofio’r Ddraig (gemau ffurfiol) Y Cyhoedd (oedolion yn unig rhwng 7.00 ac 8.00pm) Ffitrwydd dŵr

Mawrth 8.00am-9.00am 9.30am-10.00am 10.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Amser i’r Cyhoedd (Adar cynnar) Gwersi cwrs carlam i blant Y Cyhoedd Sesiwn i’r Crhoedd (plant am ddim) Nofio’r Ddraig (snorclio) Pwll ar gael ar gyfer llogi

Gwener 7.30am-9.30am 9.30am-10.00am 10.00am-11.00am 11.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-5.00pm

Nofio cynnar yn y bore Gwersi i Blant Y Cyhoedd Clwb 55+ Sesiwn i’r Cyhoedd (Am ddim i’r rhai 16 oed ac iau) Nofio’r Ddraig (ffitrwydd/gemau) Ar gael i’w logi

Pob sesiwn Nofio’r Ddraig am ddim i blant hyd 16 oed Y PENWYTHNOS Croesawir archebion parti. Archebion yn y dderbynfa. 10.00am-1.00pm 10.00am-11.00am

Dydd Sadwrn – Hwyl A Sbri I’r Cyhoedd Nofio Teulu am ddim plant am ddim

10.00am-1.00pm 10.00am-11.00am

Dydd Sul - Hwyl A Sbri I’r Cyhoedd Nofio Teulu am ddim plant am ddim

Mercher Gofynnwch yn y dderbynfa am fwy o wybodaeth. Archebwch eich lle yn y Clwb Plantos Bach a Dyddiau Antur yn y dderbynfa

Dyddiau Antur ar ddiwrnodau penodol Clwb y Plantos Bach ar ddyddiau penodol

9.30am-10.00am 10.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Gwersi Plant Sesiwn i’r Crhoedd Plant am ddim Nofio’r Ddraig (polo dŵr) Pwll ar gael ar gyfer llogi

Iau 8.00am-9.00am 9.30am-10.00am 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-6.30pm 6.30pm-7.30pm 7.30pm-8.30pm

Amser i’r Cyhoedd (Adar cynnar) Gwersi i Blant Sesiwn i’r Crhoedd plant am ddim Nofio’r Ddraig (achub bywydau) Sesiwn i’r Crhoedd Nofio i Oedolion Ffitrwydd dŵr

Pwll Nofio Arberthl: 01834 860940

15


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 16

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN DINBYCH Y PYSGOD

Pwll Nofio

Llun 7.30am-9.00am 9.00am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-6.00pm

9.00pm-10.00pm

Oedolion yn unig Gwersi Nofio Dwys Nofio’r Ddraig am ddim (Prif Bwll) Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed rhwng 12.00- 3.00pm) Oedolion yn unig

8.00pm-10.00pm

Oedolion yn unig Gwersi Nofio Dwys Nofio’r Ddraig am ddim (Prif Bwll) Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed rhwng 12.00- 3.00pm) Nofio mewn Lonydd

Mawrth 8.00am-9.00am 9.00am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-6.00pm Mercher 7.30am-9.00am 9.00am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-6.00pm

9.00pm-10.00pm

Oedolion yn unig Gwersi Nofio Dwys Nofio’r Ddraig am ddim (Prif Bwll) Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed rhwng 12.00- 3.00pm) Gwersi Nofio i Oedolion (Am ddim i aelodau 60+ oed) Oedolion yn unig

9.00pm-10.00pm

Oedolion yn unig Gwersi Nofio Dwys Nofio’r Ddraig am ddim (Prif Bwll) Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed rhwng 12.00- 3.00pm) Oedolion yn unig

8.00pm-10.00pm

Oedolion yn unig Gwersi Nofio Dwys Nofio’r Ddraig am ddim (Prif Bwll) Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed rhwng 12.00- 3.00pm) Nofio mewn Lonydd

8.00pm- 9.00pm Iau 8.00am-9.00am 9.00am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-6.00pm Gwener 7.30am-9.00am 9.00am-10.30am 9.30am-10.30am 10.30am-6.00pm

16

Sadwrn 8.45am-9.45am 10.00am-11.00am 10.00am-3.00pm Sul 9.00am-10.00am 10.00am-11.00am 10.00am-3.00pm

haH

Sblash am ddim i Riant a Phlentyn Bach Nofio am ddim i’r Teulu Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed) Oedolion yn unig Nofio am ddim i’r Teulu Nofio i’r Cyhoedd (Am ddim i rai o dan 16 oed)

* Nofio am ddim ar gyfer pob plentyn cofrestredig rhwng 12-3pm ddydd Llun i ddydd Gwener a thrwy’r dydd ddydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod y gwyliau.

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

Mawrth o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm Mercher o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Page 17

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN DINBYCH Y PYSGOD

Gweithgareddau - Gwersyll Haf

Llun o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm

16:46

Cofrestru Anrhefn Plant Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Hwyl Ffabrig Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym & Gwestai Arbennig Oes gen ti Dalent! Sesiwn Wii/Kinect Cyrch Amhosib Sgiliau Syrcas

Cofrestru Gemau Tîm Codi Hwyl Abrofion Gwyddonol Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Ymosod ar Gelf Nefoedd i Ferched Gwallgofrwydd Chwaraeon Cornel Coginio Cyfeiriannu

Iau o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Hwyl Crefft Gweithdy Dawns Adventure Morning Ffilm a Chnoi Lunch followed by Quiz Time! Dyfeiswyr Ifanc Rhyfeddol Sesiwn Wii/Kinect Gwallgofrwydd Chwaraeon

Gwener o 0800 ymlaen 8.00am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Ffitrwydd Gwener Gemau Pêl Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Ffilm a Chnoi Cinio ac yn dilyn Amser Dweud Stori Cornel Coginio Gemau Olympaidd Mini Siwpyrstars Iau

Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn Cofrestru Cyrch Amhosib Helfa Drysor Nofio + Hyfforddiant Tir Sych Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Gemau Bwrdd Creu a Dweud Stori Esgid Rolio Twmblo Tastig

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod: 01834 843575

17


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 18

Amserlen y Pwll Nofio CANOLFAN HAMDDEN ABERDAUGLEDDAU

Pwll Nofio

Llun 7.30am-09.00am 9.00am-10.30am 11.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 6.00pm-7.00pm 9.00pm-10.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Aqua Ffit (Oedolion) Nofio Cyhoeddus Lonydd Nofio Oedolion y Unig

Mawrth 7.30am-09.00am 9.00am-10.30am 11.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-6.30pm 8.00pm-9.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Nofio Cyhoeddus Clwb Achub Bywyd

Mercher 7.30am-9.00am 9.00am-10.30am 11.00am-12.00pm 12.00pm-5.30pm 5.30pm-7.00pm 8.30pm-10.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Lonydd Nofio Oedolion y Unig

Iau 7.30am-09.00am 9.00am-10.30am 11.00am-12.00pm 12.00pm-3.00pm 3.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 8.00pm-9.00pm 9.00pm-10.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio Draig Nofio Cyhoeddus Rhieni a Nofio Plentyn Nofio Cyhoeddus Lonydd Nofio Oedolion y Unig

haH

Gwener 07.30am-9.00am 09.00am -10.30am 11.00am-12.00pm 12.00pm-1.00pm 1.00am-3.00pm 3.00pm-6.30pm 9.00pm-10.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio Draig Oedolion y Unig Nofio Cyhoeddus Aqua ffit Oedolion y Unig

Sadwrn 09.00am-10.00am 10.00am-11.00am 11.30am-1.30pm 11.30am- 4.00pm

Boregodwyr Gwersi Nofio Nofio i'r Teulu Nofio Cyhoeddus

Sul 7.30am-9.00am 9.00am-10.30am 11.00am-2.00pm 2.00pm-3.00pm

Gwersi Nofio Gwersi Nofio Nofio Cyhoeddus Nofio i'r Teulu (am ddim)

Nofio am ddim i blant bob dydd yn ystod nofio cyhoeddus tan 3:00

18

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

10/06/2011

Mawrth o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm Mercher o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Page 19

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf CANOLFAN HAMDDEN ABERDAUGLEDDAU

Gweithgareddau - Gwersyll Haf

Llun o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm

09:49

Cofrestru Anrhefn Plant Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Hwyl Ffabrig Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym & Gwestai Arbennig Oes gen ti Dalent! Sesiwn Wii/Kinect Cyrch Amhosib Sgiliau Syrcas

Cofrestru Gemau Tîm Codi Hwyl Abrofion Gwyddonol Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Ymosod ar Gelf Nefoedd i Ferched Gwallgofrwydd Chwaraeon Cornel Coginio Cyfeiriannu

Cofrestru Cyrch Amhosib Helfa Drysor Nofio + Hyfforddiant Tir Sych Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Gemau Bwrdd Creu a Dweud Stori Esgid Rolio Twmblo Tastig

Iau o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Hwyl Crefft Gweithdy Dawns Adventure Morning Ffilm a Chnoi Lunch followed by Quiz Time! Dyfeiswyr Ifanc Rhyfeddol Sesiwn Wii/Kinect Gwallgofrwydd Chwaraeon

Gwener o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Ffitrwydd Gwener Gemau Pêl Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Ffilm a Chnoi Cinio ac yn dilyn Amser Dweud Stori Cornel Coginio Gemau Olympaidd Mini Siwpyrstars Iau

Gweler tudalennau 22-23 am fanylion llawn

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau: 01646 694011

19


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 20

ha

Gweithgareddau Gwyliau’r Haf NEUADD CHWARAEON TYDDEWI

Gweithgareddau

Llun 9.30am-10.30am 10.00am-12.00pm 4.00pm-5.00pm

Ffitrwydd i Blant (11-15yrs) Sesiwn Chwarae Agored (4-11yrs) Ffitrwydd i Blant (11-15yrs)

Mawrth 9.30am-10.30am 10.00am-12.00pm 4.00pm-5.00pm

Ffitrwydd i Blant (11-15yrs) Sesiwn Chwarae Agored (4-11yrs) Ffitrwydd i Blant (11-15yrs)

Mercher 9.30am-10.30am 4.00pm-5.00pm

Ffitrwydd i Blant (11-15yrs) Ffitrwydd i Blant (11-15yrs)

Iau 9.30am-10.30am 10.00am-12.00pm 4.00pm-5.00pm

Ffitrwydd i Blant (11-15yrs) Sesiwn Chwarae Agored (4-11yrs) Ffitrwydd i Blant (11-15yrs)

Gwener 9.30am-10.30am 10.00am-12.00pm 4.00pm-5.00pm

Ffitrwydd i Blant (11-15yrs) Sesiwn Chwarae Agored (4-11yrs) Ffitrwydd i Blant (11-15yrs)

❀ ❀❀ ❀

H


16:46

Page 21

CYCLIN

02/06/2011

H

G . NOFIO

Y flwyddyn yma, fydd Hamdden Sir Benfro yn cynnal cyfres o 4 Triathlon dros y Sir

Mae’r cyfres yn addas ar gyfer unrhyw allu, naill ai i ddechreuwyr neu i’r athletwr profiadol.

Cymerwch sialens i gymryd rhan yn un ohonynt, neu byddwch digon dewr i cystadlu yn y 4 Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen cofrestru, cysylltwch â Canolfan Hamdden Abergwaun neu ebostiwch Jayne.Richards@pembrokeshire.gov.uk

RUNNI NG

S WIM M I N

Go-Tri

. G BEICO

. RHEDEG

Cyfres

Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

Aberg waun 2 9 a ____ in M ____ ai Crym ____ ych 24ain ____ Gorffe Dinby ______n_n_af ch y Pys 2 ___1_ain Aw god ___ st Hwlff _____ o 18fed rdd Medi

Categoriau Triathlon Dechreuwr/Agored/Hun (40+) Categoriau Tîm Agored i ddynion / Agored i fenywod / Cymysg Tâl Cofrestru: £20.00 Unigol £30.00 Tîm £65.00 am 4 (Unigol) £100.00 am 4 (Tîm)

Nofio Pwll: 400m Beicio: tua 12.5 milltir Rhedeg: tua 3 milltir

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure

Ffôn: 01437 775504

For more information contact: 01437 775461

21

Pembrokeshire Leisure Hamdden Sir Benfro


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

10/06/2011

11:20

Page 22

Hamdden Sir Benfro GWEITHGAREDDAU GWERSYLL HAF

Gwersyll Haf – Amserlen Llun o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm Mawrth o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm Mercher o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm

Prisiau

2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

22

Cofrestru Anrhefn Plant Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Hwyl Ffabrig Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym & Gwestai Arbennig Oes gen ti Dalent! Sesiwn Wii/Kinect Cyrch Amhosib Sgiliau Syrcas

Cofrestru Gemau Tîm Codi Hwyl Abrofion Gwyddonol Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Ymosod ar Gelf Nefoedd i Ferched Gwallgofrwydd Chwaraeon Cornel Coginio Cyfeiriannu

Cofrestru Cyrch Amhosib Helfa Drysor Nofio + Hyfforddiant Tir Sych Ffilm a Chnoi Cinio Cyflym ac yn dilyn Gemau Bwrdd Creu a Dweud Stori Esgid Rolio Twmblo Tastig

haH

Iau o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Hwyl Crefft Gweithdy Dawns Adventure Morning Ffilm a Chnoi Lunch followed by Quiz Time! Dyfeiswyr Ifanc Rhyfeddol Sesiwn Wii/Kinect Gwallgofrwydd Chwaraeon

Gwener o 0800 ymlaen 8.30am-10.30am 10.30am-12.30pm 10.30am-12.30pm 12.30pm-2.00pm 12.30pm-2.00pm 2.00pm-4.00pm 2.00pm-4.00pm 4.00pm-6.00pm

Cofrestru Ffitrwydd Gwener Gemau Pêl Nofio + Sgiliau Cymorth Cyntaf Ffilm a Chnoi Cinio ac yn dilyn Amser Dweud Stori Cornel Coginio Gemau Olympaidd Mini Siwpyrstars Iau

Sylwer: Gall yr Amserlen amrywio o ganolfan i ganolfan- Cysylltwch â’ch canolfan leol os gwelwch yn dda

Fesul Sesiwn: Dim Aelod £3.50 Aelod £2.60 Diwnrnod Cyfan Dim Aelod £13.50 Aelod £10.00 Hanner Diwrnod Dim Aelod £6.00 Aelod £4.50 Hanner Diwrnod Dim Aelod £7.50 Aelod £5.60 Wythnos Cyfan (5 Diwrnod) Dim Aelod £55.00 Aelod £41.25

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

16:46

Page 23

Hamdden Sir Benfro GWEITHGAREDDAU GWERSYLL HAF

Gwersyll Haf – Disgrifiadau o’r Gweithgareddau Nefoedd i Ferched – Sesiwn yn llawn o bethau i ferched! Dewch â’ch ffrindiau i gael hwyl wrth wneud gemwaith, crefftau, pêl-rwyd, hoci, dawnsio, canu a chreu cyfwisgoedd grˆwfi! Gemau Olympaidd Mini – Dewch i weld os allwch chi ennill medal yn ein Gemau Olympaidd Mini - bydd cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol gystadlaethau chwaraeon drwy’r dydd yn amrywio o daflu gwaywffon, rasus, rasus clwydi mini, rasus cyfnewid a llawer mwy. Gwallgofrwydd Chwaraeon – Sesiwn yn llawn i’r ymylon o bêl-droed, criced kwik a phêl fasged i enwi ond ychydig. Cyrch Amhosib – Ydy’r plant yn llawn bywyd heb unman i fynd? Dewch â nhw ato ni ac fe roddwn ni heriau llawn hwyl iddyn nhw fydd yn ymestyn eu dychymyg. Oes Gen ti Dalent? – Allwch chi ganu, dawnsio, jyglo neu ddweud jôcs? Beth bynnag yw’ch talent, dewch i ddangos i’n beirniaid ac ennill gwobrau gwych! Hwyl Crefftau – Dangoswch eich ochor artistig wrth weithio gyda phaent a deunyddiau. Yn cynnwys creu collages, paentio wynebau a llawer mwy. Ffilm a Chnoi – Sesiwn bleserus, yn gwylio DVD wrth fwyta cinio

Creu a Dweud Stori – Sesiwn llawn hwyl yn arbennig ar gyfer dweud, creu ac animeiddio storiâu. Anrhefn Plant – Dechreuwch y dydd gyda sesiwn bywiog a dysgwch ychydig o sgiliau newydd. Rydyn ni’n hoffi ei alw’n Anrhefn Drefnus!! Cinio Cyflym a gŵr gwadd arbennig – Bob dydd Llun, bydd gŵr gwadd yn ymweld ar ôl cinio. Bydd yn rhaid i chi alw heibio i weld pwy ydyw! Sesiwn Wii/ Kinect – Bydd hwn yn ffefryn. Dewch i ddangos eich sgiliau! (Wii/ Kinect ym mhob canolfan) Sgiliau Syrcas – Dewch yn llu, mae’r syrcas yn dod i’r Canolfannau Hamdden! Rhowch gynnig ar rai o weithgareddau traddodiadol y syrcas!! Gemau Tîm – Rhowch gynnig ar rywbeth hen a newydd! O rownderi i bêl osgoi! Codi hwyl mewn gemau – Pom Poms yn barod! Bydd y sesiwn hwyl hwn yn eich galluogi chi i ddysgu a dangos eich sgiliau codi hwyl Arbrofion Gwyddoniaeth – Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar yr ‘Arbrawf Saws Coch Hudol’? Gallwch roi cynnig arno a llawer mwy yn ystod y sesiwn hwn

Cornel Coginio – Pleser hyfryd ar gyfer y prynhawn

Cinio Cyflym ac Ymosodiad Celf – Cinio ac yna sesiwn anniben!

Hwyl Ffabrig – Defnyddiwch eich talentau artistig i addurno Crys T (darperir crysau T)

Cyfeiriadu – Chwaraeon antur heriol yn yr awyr agored sy’n ymarfer y meddwl a’r corff

Esgid Rolio – Beth am esgid rolio i’r tonau diweddara. Fe allwch chi fwynhau sïo o gwmpas ein neuadd chwaraeon! Amser gwych beth bynnag yw’ch oedran! (Dewch â’ch esgidiau rolio gyda chi)

Helfa Drysor – Cymaint o drysor i’w chwilio mewn cyn lleied o amser! Dilynwch y cliwiau i weld beth fyddwch chi yn ei ddarganfod

Dyfeiswyr Ifanc Rhyfeddol – Prynhawn llawn dychymyg sy’n rhoi cyfle i blant i greu rhywbeth newydd sbon! Cyflwyniad gan y plant o’r hyn a ddyfeisiwyd i gloi. Siwpyrstars Iau – Prynhawn llawn egni a hwyl. Rhowch gynnig ar wahanol ddigwyddiadau o rwyfo, saethu at y targed, saethu pêl i’r gôl a llawer mwy Twmblo Tastig! – Sesiwn egniol sy’n llawn gweithgareddau gymnasteg. Wedi'i gynllunio i ddatblygu cydbwysedd, cydsymud a hyblygrwydd..

Gweithdy Dawns – Sesiwn dawns strwythuredig. O stryd i ddisgo! Dewch i roi cynnig arno Bore Antur – Nod y bore antur hwn yw addysgu sgiliau gwersylla a goroesi. Er enghraifft; Adeiladu cuddfannau Ffitrwydd dydd Gwener – Gorffennwch yr wythnos a dechreuwch y penwythnos gyda sesiwn llawn egni Gemau Pêl – Gemau a sgiliau pêl gan gynnwys rhedeg, neidio, twistio, dal, taflu, cicio ac ergydio

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 775461

23


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Hamdden Sir Benfro GWEITHGAREDDAU GWERSYLL HAF

Page 24

haH

Gwersyll Haf – Nodiadau i rieni Sut i archebu? Ffoniwch y ganolfan neu ewch i’r dderbynfa Newydd i’r ganolfan? Rhaid cwblhau ffurflen gofrestru gan y rhiant/gwarcheidwad cyn y gellir talu. Pryd y bydda i’n talu? Rhaid talu wrth archebu. Talwch wrth y dderbynfa gan ddefnyddio arian parod, siec neu gerdyn debyd/credyd. Fe allwch chi hefyd archebu a thalu am ddosbarthiadau/cyrsiau dros y ffôn. Beth sy angen i mi ddod gyda fi? Gwnewch yn siˆwr fod gyda chi ddillad sy’n addas ar gyfer y gweithgaredd a bod esgidiau ymarfer am y traed. Mae angen cit nofio. Mae’n syniad da i ddod â diod a byrbryd iachus ar gyfer egwyl. *Sylwch nad oes cinio yn cael ei ddarparu* Ein haddewid i chi - Fe fyddwn yn darparu amrywiaeth o weithgareddau o safon uchel i blant Mae ein staff i gyd wedi derbyn hyfforddiant llawn yn ein polisïau a gweithdrefnau gweithgareddau gwyliau ac yn gwbl gymwys i hyfforddi gweithgareddau lle mae’n berthnasol - Gosodir a chynhelir cymhareb staff/plant bob amser er mwyn sicrhau na fydd y plant byth heb oruchwyliaeth - Caiff y plant HWYL ac fe ddysgan nhw mewn amgylchedd diogel a hapus gyda staff sy’n OFALGAR.

Gwybodaeth ychwanegol - Rydyn ni’n cadw’r hawl i ganslo os bydd nifer annigonol ar gyfer gweithgaredd. Pan fydd hyn yn digwydd rydyn ni’n ymgymryd i roi o leiaf dwy wythnos o rybudd o unrhyw beth sy’n cael ei ganslo. Cynigir gweithgareddau amgen ble bynnag mae’n bosibl. - Y cwsmer yn canslo: nid oes ad-daliad i unrhyw weithgaredd. Gellir cynnig credydau yn ôl disgresiwn y rheolwyr. - Mae gan Hamdden Sir Benfro bolisi diogelu plant a chaiff pob aelod o staff sy’n ymwneud â gweithgareddau plant eu gwirio trwy CRB. - Wrth gofrestru eich plentyn ar gyfer rhyw weithgaredd cofiwch hysbysu’r staff os oes gan eich plentyn unrhyw gyflwr meddygol arbennig. Gellir storio unrhyw feddyginiaeth yn ddiogel ond rhaid ei weini gan y plentyn. - Rydyn ni’n cadw’r hawl i newid y telerau a’r amodau ar unrhyw adeg. Gall gweithgareddau newid neu gael eu canslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl. - Rhaid i unrhyw blentyn sydd angen gofal unigol/un i un fod yng nghwmni oedolyn drwy’r dydd.

Archebwch yn gynnar gan fod lleoedd yn brin

Er mwyn rhoi digon o rybudd, caiff unrhyw ddiwrnodau sydd â nifer annigonol wedi cofrestru erbyn 30 Mehefin 2011 eu canslo. Gellir archebu ar gyfer sesiynau fydd yn dal i ddigwydd i fyny hyd at bythefnos ymlaen llaw (yn amodol ar argaeledd)

24

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

Ll ga eoe el dd na a w r r

H

02/06/2011

16:46

Page 25

Her Teulu Sir Benfro

‘‘

’’

Mae’r prosiect wedi bod yn wych i ni i gyd Charlotte Jones, Felindre Farchog

Cymerwch ran yn ein rhaglen hwyl Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am yn rhad ac am ddim er mwyn gweld deuluoedd eraill o Sir Benfro sy’n barod i newid eu ffordd o fyw er y buddion a ddaw i chi a’ch teulu. gwell mewn 12 wythnos! Rydym eisoes wedi gweithio gyda dros 150 o deuluoedd yn Sir Benfro i wella’r bwyd maen nhw’n ei fwyta a faint o ymarfer corff maen nhw’n ei wneud.

01437 775775

f a m i l y. c h a l l e n g e @ p e m b r o k e s h i r e . g o v. u k w w w. h e a l t h c h a l l e n g e p e m b r o k e s h i r e . c o . u k


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

10/06/2011

11:20

Page 26

haH

Hamdden Sir Benfro CHWARAE YN Y PARC

CHWARAE’R HAF YN Y PARC 2011.

Edrychwch allan am ein tîm “Chwarae yn y Parc”, fydd yn ymweld â pharciau a mannau agored ar draws Sir Benfro yn ystod gwyliau’r haf. Bydd y tîm ar gael i ymuno yn chwarae’r plant yn y parciau canlynol yn ystod chwe wythnos gwyliau’r haf gan gychwyn ar Ddydd Llun 18 Gorffennaf ac yn parhau tan Ddydd Gwener 26 Awst 2011. Gwener

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

10 – 11.30 Hwlffordd*

10 – 11.30 Parc St Catherine Aberdaugleddau

10.30– 12.30 Chwarae yn y Parc Cenedlaethol

10.30 - 12.30 10 – 11.30 Angle/Llandudo Arberth ch (bob yn ail)

12 – 1.30 Trafalgar Road Hwlffordd

12 – 1.30 Hubberston / Hakin*

12 – 1.30 Cilgeti*

3 – 4.30 Monkton

3 – 4.30 Y Grîn Penfro *Lleoliad i’w gadarnhau

3 – 4.30 Parc Coffa Doc Penfro

• Bydd y rhaglen uchod yn cael ei hailadrodd bob wythnos a bydd yn cynnwys tair sesiwn bob dydd (ar wahân i Ddydd Mercher a Dydd Iau). • Gall lleoliadau gael eu newid a bydd mwy o wybodaeth fanwl ar gael yn fuan • Bob Dydd Mercher cynhelir y sesiynau “Chwarae yn y Parc” mewn partneriaeth â’r Parc Cenedlaethol ac fe’u cynhelir mewn lleoliadau drwy’r sir gan hyrwyddo’r defnydd o gyfleusterau naturiol rhyfeddol Sir Benfro. • Bob Dydd Iau bydd y sesiwn yn y bore yn newid o fod yn un a gynhelir yn Angel Sir Benfro i Landudoch yng ngogledd y Sir a bydd gwybodaeth am y dyddiadau ar gyfer y lleoliadau hyn yn cael eu cadarnhau’n fuan.

• Atgoffir rhieni y gall plant fynd yn wlyb/brwnt ond fe fyddan nhw’n cael hwyl. • Yn unol â thelerau ac amodau Chwarae Mynediad Agored nid oes cytundeb rhwng y gweithwyr chwarae a’r rhieni/gofalwyr i ddarparu gofal am unrhyw gyfnod tra bydd y plant yn bresennol yn “Chwarae yn y Parc”. Mae plant yn rhydd i fynd a dod fel y dymunant.

26

3 – 4.30 Maenorbŷr

Am wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen cysylltwch â Clare Cox, Rheolwr Rhaglenni 0-10, Cyngor Sir Penfro. Ffôn 01646 683919 E-bost clare.cox@pembrokeshire.gov.uk

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

HM

16:46

Page 27

Pembrokeshire Leisure BEACH SAFETY

BOB BLWYDDYN BYDD MILOEDD O BOBOL YN CAEL ANAWSTERAU SY’N BYGWTH BYWYD AR EIN HARFORDIROEDD. Gallant gael eu golchi allan i’r môr, cael eu tynnu dan y dŵr gan gerrynt cryf, neu’n syml mynd i’r dŵr dan amodau peryglus. Er mwyn sicrhau na fyddwch chi na’ch teulu yn rhoi eich hunain mewn perygl rydyn ni wedi rhestru rhai camau i’w cymryd er mwyn bod yn ddiogel ar y traeth.

SUT I FOD YN DDIOGEL AR DRAETHAU SIR BENFRO

• Lle mae’n bosibl, nofiwch ger traeth sydd ag achubwr bywyd. Ewch i www.goodbeachguide. co.uk i chwilio am restrau drwy Brydain. • Cofiwch ddarllen ac ufuddhau i arwyddion diogelwch bob amser, a welir fel arfer wrth y fynedfa i’r traeth. Bydd y rhain yn eich helpu i osgoi peryglon posibl ar y traeth a nodi’r mannau mwyaf diogel i nofio. • Peidiwch byth â nofio ar eich pen eich hun. • Pan ar draeth lle mae achubwr bywyd, dewch o hyd i’r baneri coch a melyn a nofio neu corfffyrddio rhyngddynt - mae achubwyr bywyd ar ddyletswydd yn yr ardaloedd hyn. • Os byddwch chi’n mynd i drafferth rhowch eich llaw i fyny yn yr awyr a gweiddi am help • Os gwelwch chi rywun mewn trafferth peidiwch ceisio eu hachub. Dywedwch wrth achubwr bywyd neu, os na allwch weld achubwr bywyd, ffoniwch 999 neu 112 a gofyn am y Gwyliwr Glannau.

ADNABOD EICH BANERI

Baneri Coch a Melyn Arwydd fod achubwyr bywyd ar ddyletswydd yn yr ardal hon. Ardaloedd diogel i fynd ar fyrddau-corff ac offer gwynt. Baneri Sgwarog Du a Gwyn Arwydd fod yr ardal wedi’i chlustnodi gan achubwyr bywyd ar gyfer offer megis byrddau syrffio a chaiac. Dim nofio na byrddau-corff yma. Baner Goch Arwydd o berygl. Peidiwch BYTH mynd i’r dŵr pan fydd y faner goch yn hedfan. Yr Hosan Wynt Oren Arwydd o amodau gwynt o’r lan. Ddylech chi BYTH ddefnyddio offer gwynt pan fydd yr hosan yn hedfan.

Ffoniwch yr RNLI ar 0800 328 0600 neu ewch i www.rnli.org.uk/beachsafety neu ffonio Is-adran Traethau a Diogelwch yn y Dŵr, Hamdden Sir Benfro ar 01646 602105

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 775461

27


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 28

haH

Hamdden Sir Benfro DIWRNODAU AR Y TRAETH

Mae Hamdden Sir Benfro yn cydweithio gyda Chanolfan Antur Sir Benfro (Ymddiriedolaeth y Tywysog) a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i ddarparu diwrnodau cyffrous, bywiog ac addysgiadol ar y traeth ar gyfer plant Sir Benfro. Bydd y diwrnodau yn cynnwys cymysgwch o Gaiaco Eistedd ar y top/Syrffio, Gemau Traeth a Gweithgareddau Amgylcheddol megis dipio i byllau glan môr a thraethellu etc. PRYD A BLE Cynigir diwrnodau ar y traeth bob dydd Mawrth a dydd Iau yn ôl y manylion isod. Bydd Diwrnodau ar y Traeth yn rhedeg o 9am- plant yn cyrraedd y Ganolfan Hamdden, tan 5pm- Plant yn cael eu casglu o’r Ganolfan Hamdden. Dyddiad 26 a 28 Gorffennaf 2 Awst 4 Awst 9 & 11 Awst 16 & 18 Awst 23 & 25 Awst

28

Traeth Coppet Hall Trefdraeth Trefdraeth Freshwater East Broad Haven Broad Haven

Canolfan Hamdden CH Dinbych y Pysgod CH Crymych CH Abergwaun CH Penfro CH Hwlffordd CH Aberdaugleddau

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

HM

02/06/2011

16:46

Page 29

Hamdden Sir Benfro DIWRNODAU AR Y TRAETH

GWEITHGAREDDAU’R DIWRNODAU

Rhennir y diwrnod yn ddau weithgaredd - Caiacio a gweithgareddau Traeth Mae diogelwch yn ffactor allweddol a chaiff y plant wybodaeth am ddiogelwch ar y traeth ac ar y môr a’u gwneud yn ymwybodol o’u hamgylchfyd, tra ar yr un pryd fe allwn eich sicrhau y byddant yn cael amser ardderchog ac y byddan nhw’n dysgu llawer mwy am yr amgylchfyd naturiol. Cewch eich tywys gan dywyswyr ceufadu ar y môr profiadol a chymwys Canolfan Antur Sir Benfro, ar hyd rhannau o’n harfordir rhyfeddol, a chael mynediad i rannau o’r arfordir na fyddech chi fel arfer yn eu profi. Mae’r ceufad ‘eistedd ar y top’ yn rhwydd i’w ddefnyddio, ac fel yr awgryma’r enw rydych chi’n eistedd ar dop y math hwn o fâd, ac felly nid oes angen i chi boeni os fyddwch chi’n dymchwel. Maen nhw’n hawdd iawn i’w rheoli hefyd, mae’r badau yma yn mynd i’r cyfeiriad y gofynnwch chi iddynt fynd, golyga hyn y gallwch chi ganolbwyntio ar fwynhau eich amser o gwmpas yn archwilio rhyfeddodau Arfordir Sir Benfro.

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol, y cyfan y gofynnwn amdano yw bod gennych ddigon o frwdfrydedd. Bydd ein tywyswyr yn sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn eich hyfforddi trwy rai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gael y gorau o’r diwrnod.

Gellir archebu yn y ffordd arferol trwy eich Canolfan Hamdden leol.

Cynhelir y diwrnodau Traeth ar y traethau Baner Las. Bydd tîm Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cyflwyno gweithgareddau amgylcheddol cyffrous ac ysgogol a fydd yn hwyliog ac yn procio’r meddwl. Rhaid bod plant wedi cyrraedd lefel 4 yn ein rhaglen dysgu nofio neu’n gallu nofio o leiaf 50m mewn dŵr dwfn. Mae’r gweithgareddau ar gyfer plant rhwng 8 a 15 mlwydd oed. Bydd y bws yn casglu ac yn dychwelyd y plant o’r Ganolfan Hamdden a’r Traeth dynodedig ac yn ôl ac fe fydd Cydlynydd Hamdden Penfro gyda nhw am y dydd

MAE’N HANFODOL EICH BOD YN DOD Â • GWISG NOFIO A THYWEL • DILLAD CYNNES • DILLAD DAL DŵR • ELI HAUL/HET

Rhaid archebu a thalu erbyn 30 Mehefin 2011 fan pellaf.

• ESGIDIAU TRAETH/YMARFER • PECYN BWYD • DIGON O DDŵR / DIOD

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 775461

Sylwer y bydd angen i bob plentyn sy’n cymryd rhan gael asesiad o’u galluoedd nofio. Bydd angen i chi archebu asesiad yn unrhyw un o Ganolfannau Hamdden Sir Benfro cyn i ni allu caniatáu i chi gymryd rhan. Cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden yn uniongyrchol a gallant drefnu dyddiad ac amser.

29


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 30

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor Mae Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor yn brosiect a ariennir gan Gronfa’r Loteri Fawr i gefnogi chwarae plant yn y gymuned. Mae Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor yn cydnabod hawl y plentyn i chwarae, yr effaith y caiff hynny ar fywyd a phwysigrwydd chwarae i bawb. Llwyddir i wneud hyn i gyd trwy hwyluso sesiynau chwarae mynediad agored yn rhad ac am ddim lle mae plant a phobol ifanc yn cymryd rôl weithredol yn ei chwarae o’u dewis hwy.

Mae’r prosiect yng ngofal CAVS sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Penfro, PAVS a Chyngor Sir Caerfyrddin. Ei fwriad ydyw cyflwyno sesiynau chwarae mynediad agored am ddim ar draws 6 ardal yn Sir Benfro, sef, Dinbych y Pysgod, Pennar, Pont Myrddin, Maenclochog ac Abergwaun/Wdig yn ystod yr haf. Bydd y prosiect yn ategu rhaglen Cyngor Sir Penfro ei hun, sef, rhaglen mynediad agored Chwarae yn y Parc. Am fanylion pellach cysylltwch â Pete King, Cydlynydd y Prosiect ar 01646 683919 neu pete.king@pembrokeshire.gov.uk

For more information contact: 01437 775461


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

Dysgu Nofio Gyda Hamdden Sir Benfro Rydyn ni’n cynnig gwersi nofio mewn amgylchedd cyfeillgar a diogel gyda hyfforddwyr cymwys, dosbarthiadau bychain a gwerth da am arian. Mae ein cynllun nofio yn dilyn Cynllun Cenedlaethol Cymdeithas Amatur Nofio (ASA) ar gyfer Dysgu Nofio sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i gymryd plant o bob oedran o’u sblash cyntaf un i gymhwyster llawn yn y dŵr. Nofwyr Bach Mae hwn yn ddosbarth i oedolyn a phlentyn ac wedi’i gynllunio i ganiatáu i rieni dreulio amser gwerthfawr yn y pwll nofio gyda’u plentyn yn cael hwyl, yn dysgu trwy chwarae a thechnegau strwythuredig. Cynllunnir y sesiynau i annog hyder yn y dŵr a datblygu dealltwriaeth rhieni o sut i gynorthwyo eu plentyn yn y dŵr trwy’r blynyddoedd cynnar (0-2 oed). Hwyaid bach Mae Gwobrau Hwyaid bach yr ASA ar gyfer Plant Dan Oed Ysgol sy’n 3 oed. Mae gan y dosbarthiadau uchafswm nifer o 6 plentyn ac maen nhw yng ngofal hyfforddwr yn y pwll.

16:46

Page 31

Pembrokeshire Leisure Hamdden Sir Benfro

Cynllunnir y dosbarthiadau hyn i ddatblygu sgiliau sylfaenol plant yn y dŵr trwy weithgareddau a gemau cynyddol. Bydd yn caniatáu iddynt fagu hyder yn y dŵr i ffwrdd oddi wrth eu rhieni a darparu'r blociau adeiladu ar gyfer nofio heb gymorth.

Camau 1-7 Mae’r camau yn agored i bob plentyn sy’n 4 oed a drosodd. Mae wedi’i gynllunio i ganiatáu i nofwyr i ddysgu nofio yn gymwys ac i’w darparu â sgiliau fydd yn eu galluogi i barhau i gyfranogi o unrhyw chwaraeon dŵr yn y dyfodol..megis Nofio Cystadleuol, Deifio, Nofio Cydamseredig, Polo Dŵr ac Achub Bywyd Rwci. Mae gwersi nofio ar gael trwy’r flwyddyn ac yr ydym yn cynnig hefyd wersi dwys am wythnos gyfan yn ystod y gwyliau. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan hamdden agosaf.


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 32

Gweithgaredd Gwyliau Pêl droed Hwyl Chwaraeon Sir Benfro

Gwyliau Haf 2011 Mae cynllun Pêl droed Hwyl Chwaraeon Sir Benfro, sy’n cael ei achredu gan Gymdeithas Pêl droed Cymru, wedi bod yn weithredol drwy’r Sir ers Hydref 2010. Mae’r rhaglen wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda ffigurau presenoldeb da ymhob safle. Pwrpas y sesiynau hyn ydyw darparu chwaraewyr (bechgyn a merched) rhwng 5 ac 11 oed â’r cyfle i chwarae gemau nifer bach bob ochor mewn amgylchedd diogel a hwylus. Mae croeso i’r chwaraewyr hynny sy heb chwarae erioed o’r blaen yn ogystal â’r rheiny sy’n gysylltiedig â chlwb pêl droed i fynychu.

Lleoliad Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Hwlffordd

Dyddiadau • Llun 25 & Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2011 • Llun 1 & Dydd Mawrth 2 Awst 2011 • Llun 8 & 9 Awst 2011 • Llun 15 & Dydd Mawrth 16 Awst 2011 • Llun 22 & Dydd Mawrth 23 Awst 2011

Amser a Chost 10am – 2pm £10 y diwrnod neu £5 am hanner diwrnod

Thornton, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau

• Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2011

10am – 12pm £5 neu £2.50 yr awr

Canolfan Hamdden • Dydd Mercher 10 Awst 2011 Penfro

2 – 4pm £5 neu £2.50 yr awr

Neuadd Chwaraeon • Dydd Mercher 17 Awst 2011 Tyddewi

10am – 12pm £5 neu £2.50 yr awr

Canolfan Hamdden • Dydd Iau 4 Awst 2011 Crymych

10am – 12pm £5 neu £2.50 yr awr

Canolfan Hamdden • Dydd Iau 4 Awst 2011 Abergwaun

2 – 4pm £5 neu £2.50 yr awr

Canolfan Hamdden • Dydd Iau 25 Awst 2011 Dinbych y Pysgol

10am – 12pm £5 neu £2.50 yr awr

Canolfan • Dydd Gwener 19 Awst 2011 Gymunedol Bloomfield, Arberth

10am – 12pm £5 neu £2.50 yr awr

Am wybodaeth bellach neu i archebu lle ar gynllun Pêl Droed Hwyl Chwaraeon Sir Benfro cysylltwch â Dan Bellis ar 07920 702044 / daniel.bellis@pembrokeshire.gov.uk neu Debbie Wise ar 07799714438 / debbie.wise@pembrokeshire.gov.uk


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

10/06/2011

09:51

Page 33

Tîm Allgymorth

Ydych chi’n 16-19 oed?

G

Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant?

● Ydych chi am Wybodaeth, Cyngor neu Gefnogaeth? ● Allwn ni eich helpu chi?

Cefnogaeth Bersonol wedi’i deilwrio i gynorthwyo gyda’ch anghenion. Gallai’r Tîm Allgymorth Ymgysylltu eich helpu i fwrw mlaen â’ch bywyd

Chris Powles Sarah King Gwyneth Smiles Chris Iles

G

Uwch Weithiwr Ieuenctid Allgymorth Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth

Rydyn ni yma i’ch helpu chi gyda: Cludiant a Chefnogaeth gydag Apwyntiadau/Cyfarfodydd/Cyfweliadau G Gwella eich Sgiliau Personol a Hyder G Cymwysterau OCN G Cyrsiau Blasu gyda Darparwyr Hyfforddiant G Cefnogaeth i Waith Ieuenctid yn eich Cymuned & yn fwyaf arbennig G Unrhyw beth yr ydych am gefnogaeth iddo i’ch helpu chi i lwyddo!

Ewch i’n gwefan www.pembrokeshireyouthzone.co.uk


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 34

PIXIES

Y prosiect ymgysylltu 14-19 oed.

syrcas a datblygiad personol

I gynnwys: Hwyl a gemau syrcas, campau acrobatig, trin offer, propiau cydbwyso, drymio, dawns a mwy.

Diwrnod o weithgareddau llawn hwyl.

Dyddiadau ar gyfer diwrnod cyfan o weithgareddau Pyxies : Abergwaun, Neuadd y Dref – Dydd Mercher 20 Gorffennaf 10 – 4pm Hwlffordd, Erodrom Withybush , Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 10 – 4 pm Hwlffordd, Canolfan Hamdden, Dydd Llun 8 Awst 10 – 4pm Aberdaugleddau, Canolfan Hamdden, Dydd Gwener 12 Awst 10 – 4pm Arberth, Canolfan Bloomfield , Dydd Mawrth 16 Awst 10 – 4pm Tyddewi, dyddiad a lleoliad i’w cadarnhau 10 – 4pm

Am wybodaeth ac archebu, Ffôn: 01437 760240 neu 07970894921 The Pixie Garden, 3 Stryd y Farchnad, Hwlffordd


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 35

PROSIECT IEUENCTID TANYARD CYF Commons Road, Penfro, Sir Benfro SA71 4EA Ffôn/Ffacs: 01646 680068 Ebost: tanyardyp@hotmail.com Symudol: 07800742481 Gwefan: www.tanyardyouthproject.org.uk Rhif Elusen Gofrestredig 1108844 Rhif Cwmni 5336853

Llwybrau Dysgu 14 – 19 Rhaglen Ymgysylltu’r Haf ym Mhrosiect Ieuenctid Tanyard Gweithdai Cerddoriaeth: Stiwdio Ffilm a Cherdd yr Iard Gychod Gweithdai arbenigol: Dydd Mawrth 19 Gorffennaf – Gweithdy Drymio Affricanaidd Dydd Mercher 20 Gorffennaf – Gweithdy Drymio Affricanaidd Dydd Mawrth 26 Gorffennaf Dydd Mawrth 2 Awst Dydd Mawrth 9 Awst Dydd Mawrth 16 Awst Gall i fyny hyd at 5 o bobol ifanc fynychu pob gweithdy a byddant yn rhedeg o 10am tan 3pm. Os ydych chi â diddordeb mewn canu, chwarae offerynnau, rapio, MCing, barddoniaeth delynegol neu’r agweddau techengol y tu ol i gynhyrchiad cerddorol fe allwn ni ddarparu ar gyfer pob un. Yn ystod y rhai mwyaf diweddar a gynhaliwyd yn ystod hanner tymor Chwefror fe fu grŵp o bobol ifanc yn addasu, rihyrsio, perfformio a ffilmio fideo cerddorol. http://www.youtube.com/watch?v=bOaP98YKGOY

Diwrnodau Awyr Agored yr Ymdiriedolaeth Genedlaethol Canolfan Ieuenctid Tanyard ac Ystad Stackpole Dydd Mercher 27 Gorffennaf Dydd Mercher 3 Awst Dydd Mercher 10 Awst Dydd Mercher 17 Awst Gall rhwng 8 a 12 o bobol ifanc fynychu pob diwrnod. 12pm – 5pm Dewisir gweithgareddau o’r ystod canlynol gan gymryd i ystyriaeth amodau tywydd; gorchwylion awyr agored, sgiliau goroesi a chrefft gwylltir, rheolaeth coetir, crefft gwersylla, coginio gwylltgoed, seiclo, prosiectau

cadwraeth, gemau traeth, dipio pyllau glan môr, BBQs, teithiau cerdded natur etc.

Prosiect Drama Dydd Llun 22 Awst Dydd Mawrth 23 Awst Dydd Mercher 24 Awst Dydd Iau 25 Awst Mae angen i bobol ifanc fynychu y 4 diwrnod, uchafswm o 12 lle 10am – 4pm, ac eithrio Dydd Iau pan fydd yn hwyrach oherwydd y perfformiad. O dan arweiniad Eloise William, ymarferwr drama sydd â statws dysgu cymwys a phrofiad llwyfan a theledu eang ac sydd wedi cyflawni llawer o waith llwyddiannus gyda grwpiau ieuenctid. Yn ystod y cwrs 4 diwrnod hwn bydd pobol ifanc yn creu, ysgrifennu, rihyrsio ac yn y diwedd yn perfformio drama ar y nos Iau o flaen cynulleidfa. http://www.eloisewilliams.com/htmlfiles/cv.html

Teithiau Beic Tanyard Dydd Iau 4 Awst Dydd Iau18 Awst I fyny hyd at 10 o leoedd 10am – 3pm Byddai’r teithiau hyn yn cynnwys aros yn rhai o draethau gorau de Sir Benfro am BBQ am ddim (yn ddibynnol ar y tywydd). Cyflenwir yr offer i gyd ynghyd ag amddiffyniad diogelwch. Am wybodaeth ac archebu unrhyw un o’r uchod cysylltwch â Rheolwr Prosiect Ieuenctid Tanyard, John Heffernan ar 01646 680068/685348 neu anfonwch ebost at tanyardyp@hotmail.com.


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 36

Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Abergwaun ac Wdig Cyf Rhaglen Gweithgareddau’r Haf i rai 14-19 oed Byrddio Barcud gyda Big Blue yn Niwgwl. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys y sgiliau byrddio sydd eu hangen i grwydro’r traeth yn ddiogel gan roi sylw i • Cychwyn • Rheoli sbîd • Stopio • Newid cyfeiriad • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch a defnydd o’r traeth Gall Big Blue ddysgu pob lefel o fyrddio tir barcud, o un sy’n dechrau o’r newydd heb brofiad blaenorol o gwbl i’r rheiny sydd am feistroli technegau uwch megis neidiau, llithriadau pwer, troadau, cylchdroadau. 8 o bobol ifanc y sesiwn Hyd y sesiwn 12.30 -4pm Cludiant yn gadael Abergwaun i Niwgwl am 12.30 gan godi rhai yn Hwlffordd os oes angen. Gan fod y gweithgaredd hwn yn dibynnu ar y gwynt mae Big Blue wedi cytuno y gallan nhw benderfynu ar ba ddiwrnod i gynnal y gweithgaredd ar y Sul cyn wythnos y gweithgaredd Gall pobol ifanc archebu ymlaen llaw ond mae angen iddyn nhw fod yn ymwybodol y byddan nhw’n darganfod ar ba ddiwrnod y cynhelir y gweithgaredd ar y dydd Llun o’r wythnos honno. Bydd angen iddyn nhw ffonio Point ar 01348 875467 i ddarganfod ar ba ddiwrnod y cynhelir y gweithgaredd

Dydd Llun 18 Gorffennaf Dydd Llun 1 Awst Dydd Llun 15 Awst


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 37

Antur Codwch ac Ewch! Methu meddwl am ddim byd i’w wneud yn ystod gwyliau’r ysgol…..

Yna dyma’r peth i chi. Wyddech chi mai Sir Benfro ydyw un o’r lleoliadau gorau ar gyfer Chwaraeon Antur? Ac y mae reit ar garreg eich drws! ! Dyma’ch cyfle chi ar gyfer Antur Codwch ac Ewch! Gallai hwn fod yn ffordd i chi lenwi’ch oriau hamdden. Arfordira – Caiacio – Syrffio – Dringo – Abseilo – Canwio – Hwylio – Adeiladu Rafft - Cyfeiriannu – Archwilio’r Arfordir…. I enwi ond ychydig. Felly pan fydd rhywun yn gofyn i chi beth wnaethoch chi yn ystod y gwyliau? Bydd eich ateb yn syml…… Ac mae’r cyfan hyn ar gael i chi am ddim. Rydyn ni hyd yn oed yn darparu cludiant, fe fyddwn ni’n eich casglu chi yn y bore ac yn dod a chi nôl yn ddiogel yn hwyr y prynhawn. Bydd darpariaeth Codwch ac Ewch ar gael yn ystod Hanner Tymor Chwefror – Gwyliau Pasg – Hanner Tymor y Sulgwyn – Gwyliau’r Haf a Hanner Tymor yr Hydref. Mae’r lleoedd yn brin ac felly os ydych chi am fod yn rhan o hyn rhaid i chi weithredu nawr. Er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael lle a

Antur Codwch ac Ewch ffoniwch ein swyddfa docynnau nawr ar 01646 622013 Dyddiad Amserau Man casglu Llun 30 Mehefin 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 1 Mehefin 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 25 Gorffennaf 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 27 Gorffennaf 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 1 Awst 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 3 Awst 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 8 Awst 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 10 Awst 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 15 Awst 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 17 Awst 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 22 Gorffennaf 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Mercher 24 Gorffennaf 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau Llun 29 Awst 10:00 – 4:30 Morrisons Hwlffordd Os digwydd i’r ddarpariaeth fod yn llawn, fe Mercher 31 Awst 10:00 – 4:30 Lidl Aberdaugleddau sicrheir y bydd dyddiadau eraill ar gael.


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 38


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

16:46

Page 39

39


Summer Brochure 2011 Welsh:Layout 1

02/06/2011

Hamdden Sir Benfro AELODAETH IAU

16:46

Page 40

haH

ARBEDWCH ARIAN A MANTEISIWCH AR FU DDION AELODAETH IAU HEDDIW, SY’N CYNNWYS: Gwersi Nofio (amser tymor) ffitrwydd Iau, ffit a bywiog iau, hyfforddiant raced, hyfforddiant pêl-droed a dosbarthiadau dawnsio. Hefyd: gostyngiad 25% ar gyfer cynlluniau chwarae’r haf ac academïau chwaraeon. 50% o ostyngiad ar wersi nofio dwys adeg gwyliau Cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden leol am fwy o wybodaeth

40

www.pembrokeshire.gov.uk/leisure

Hamdden Sir Benfro - Haf 2011  

Edrychwch ar ddigwyddiadau a gweithgareddau yr haf yma yn Sir Benfro i blant a phobl ifanc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you