Page 1

Activitats 1.Què succeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Se t'acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s'hagi avariat un dels terminals que hi estan connectats? Si deixa de funcionar correctament un ordinador, els altres poden continuar funcionant si la targeta de xarxa està bé si no està bé la target de xarxa no funcionaran.Sempre que s'espatlla un ordinador s'ha d'apagar la xarxa... 2.Pensa i respon: A)Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portatil i una consola? És una combinació de la tipologia estrella i cel·lular. B)Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perquè l'antena envia ones electromagnetiques fan un moviment esfèric cap a totes les direccions. 3.Quina és la diferencia entre un commutador i un concentrador? Un concentrador envia l'informació a tots els seus ports i amb el commutador a l'ordinador que vulguis. 4.Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador?Per què? Un commutador perquè així no perdem tanta conexió i la enviem només a on volem. 6.Calcula el temps que fa falta per transmetre la informació continguda en un DVD(4,7GB).Recorda que 1GB(gigabyte)equival a 8Gb(gigabit). A)Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat de 100Mb/s. 4,76Gb x 1024MB/16B x 8MB/1MB x 1s/100MB=385s B)Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d'1Gb/s. 4,76GB x 8Gb/16b x 1s/16b=37,6 s C)Mitjançant una connexió sense fil que admet una velocitat màxima de 54 Mb/s 4,7GB x 1024 MB/1GB x 8Mb/1MB x 1s/54MB=713s


12.Investiga a Internet i intenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les màscares seguents: A)255.255.255.0=254 equips B)255.255.255.128=128 equips C)255.255.255.64=64 equips 14.Per esbrinar quina adreça de xarxa té un equip,hem d'accedir a la consola del sistema i executar un comandament: A)A windows escriu: ipconfig/all. B)A Linux escriu: ifconfig-a Efectivament quan introduim aquest comandament surt una pàgina negra amb la informació de la xarxa 15.Esbrina l'adreça MAC de la teva targeta de xarxa.Executa el comandament ipconfig/all(Windows) 42F629512137. 22.Transforma els nombres decimals seguents al sistema binari: 2=11 4=100 8=1000 16=10000 32=100000 64=100000 23.Quants dispositius pot tenir una xarxa amb la màscara 255.255.255.128 128 equips 24.A l'adreça IP del host els números 0 i 255 no espoden utilitzar.Esbrina per què. El valor decimal de cada octet pot ser entre 0 i 255 el nombre binario de 8 bits més alt és 11111111 i aquests bits, de dreta a esquerra, tenen valors decimals d'1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128, el que suma 256 en total, 255 més la 0 per això no es poden utilitzar. 25.Pots configurar un equip perquè, en cas de no obtenir adreça IP dinàmica, treballi amb una d'estàtica?Com es faria a Windows? Sí. Amb el menu de operacions de red. 26.Si un equip no disposa d'accès a Internet, però sí pot veure la resta de equips en xarxa, i fins i tot el router, que pot passar?Com ho esbrinaries? En la configuració IP les tres primeres columnes estarien ben posades pero faltaria posar els servidors DNS per Internet.


28.Esbrina el codi de color d'un cable de xarxa Ethernet A)Quina utilitat té cada fil? Fes-ne un esquema. El cable RJ45 de Ethernet és blau que permet la conexió de la xarxa. B)En què es diferencia d'un cable creuat? El cable creuat permet conectar dos dispositius electrònics entre si. 33.Busca informació i digues què és una xarxa adhoc.Quan pot resultar útil una xarxa d'aquest tipus? En una xarxa adhoc tots els seus elements estan a la mateixa altura(normalment és una red inalambrica) és útil perquè si falla algun element no té perquè fallar tot el sistema.


Apunts Perquè la xarxa d'àrea local sigui realment útil, cal que efectuis una planificació acurada, orientada sobretot a establir els elements seguents: ·Arquitectura de xarxa ·Dispositius de gestió de xarxa ·Mitjans de difusió de dades. ·Recursos disponibles i la seva utilitat ARQUITECTURA DE XARXA L'arquitectura fa referència a l'estructura física de la xarxa. En xarxes d'àrea local s'han utilitzat diversos tipus d'arquitectura:bus, anell, estrella i cel·lular. -Bus:Els ordinadors surten d'un punt central -Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell -Estrella:Els ordinadors es connecten a través d'un dispositiu que forma el nucli de la xarxa.Són les mes utilitzades -Cel·lular:La xarxa es compon d'àrees circulars.(Xarxes sense fil) DISPOSITIUS DE GESTIÓ DE XARXA ·Alguns dispositius només serveixen per connectar un equip a la xarxa: adaptadors de xarxa. ·D'altres gestionen el trànsit de la xarxa,n'amplien l'abast,connecten unes xarxes amb altres,etc.Per exemple,concentradors i commutadors. -Adaptadors de xarxa: Acoblat a l'equip,Tipus PCI,Tipus USB i Tipus PCMCIA -Concentrador:Actua com a simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports -Commutador: Llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l'equp que l'ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa. -Router: Comunica xarxes entre si. Per exemple permet connectar la nostra xarxa a Internet. -Pont: Permet dividir una xarxa en diferents segments o unir dues xarxes que utilitzen un mateix sistema(protocol)de comunicació.


-Punt d'accés: És un tipus de pont.Per exemple, permet connectar entre si una xarxa sense fil i una de cablejada -Repetidor: Repeteix i amplifica el senyal per ampliar-ne l'abast -Passarel·la: És un tipus de pont intel·ligent que uneix dues xarxes amb diferents tecnologies. -Servidor de impressió: Permet connectar una impressora a una xarxa, de manera que podem imprimir des de qualsevol equip connectat a la xarxa. MITJANS DE DIFUSIÓ DE DADES ·El cable de coure de parells trenats: Es basa de la tecnologia Ethernet, amb connector RJ45.És fàcil d'usar,i per això es fa servir en xarxes domestiques i en empreses ·El cable coaxial: Té nucli de coure envoltat per una capa aillant i una malla metal·lica que evita les interfrències ·El cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també el més car. ·El mitjà sense fil: La tecnologia més utilitzada és la Wifi la informació es transmet a través d'ones de ràdio Xarxes cablejades 1)Connectem cada equip a la xarxa mitjançant una targeta de xarxa 2)Un programari gestiona la xarxa 3)Els cables de xarxa uneixen els equips a la xarxa 4)Un concentrador canalitza la informació de la xarxa 5)Ports per a conexió Ethernet 6)Si connectem un servidor d'impressió a una impressora i al concentrador, podrem utilitzar la impressora des de qualsevol equip acoblat a la xarxa.


Xarxes sense fil 1)Un adaptador de xarxa permet l'intercanvi de dades entre l'ordinador i la xarxa 2)Un servidor de impressió sense fil es pot connectar a una impressora i a la xarxa sense fil 3)Un programari gestiona la xarxa 4)L'antena emet i rep les ones de ràdio que trasporten la informació. 5)Molts ordinadors ja incorporen un adaptador wireless.

Activitats i apunts tema 1  

Activitats i apunts tema 1

Activitats i apunts tema 1  

Activitats i apunts tema 1

Advertisement