Page 1

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER PONTEVEDRA

CARPETADE RECURSOS BIBLIOGRテ:ICOS ("TEMPOSDE MULLER")

MARZO 2OO8


NARRATIVA (novela) . BARCELÓ, Elia. Corazón de tango' 451 editoreso2007 de forttur4 un mariñeirode orixe alemá"" un Bos Ai¡es.Unhamozaem.igranteespañola,un italianona busca fantasrnal'ntrnhamilongadalgturha fin'.Bela.e ao bailequeembebetla,o britto áo metal <tuncoiteloe o sangue deixa'do un raslro que desapat'ecer para despois hóme un a baile seu g,[pu. ¿" r"ju; on¡u *rtt"r ifril; Sonos temposnos queo a 1920' tomo en acontece que paixón de conducea Bos Aires e ao putuAo,u unhahistoria langopuñamusicaá vida da cidade' rC.A.RTE&Char|ofte.R'apsodiaenNuevaforlt.Siruelan2007{nove|apolicíaca) e calma'Peroa súasortemtlda abril en París,Nanettevolve á C'l'anManá na buscade traballo Trasun desastroso a Ida Williams. Candolda é asasinada ao recibir unhabonecade vuclú.realizadapola misteriosaariisiade l{ar'lem a investigaro escuropasadocle tiros no restauradeonde Neneltefoi contratadaparatocar.a saxofonistal¿inzase nuncaresolto.dunha¡lo'a protnesado rap... i,lu .- ,.n qua..lo, t¿méno asasinatc¡. o cHAuvEAU,

Sophie. Bonícelli, retralo en claroscura.Edhasa,2007(novela histórica)

gobernt¡de LorenzoO Magnílico' a NunhaFlorenciamarcad¿polasconvulsiónsque ariitarona cidadedurantea histo¡:iada arte.SandroFilipepi' da runbo o a cambiar pintor distinado dun .ulii[ ir."u"" *isle á ap;i;i;n apodadodendemoi xoven Boticello (o tonelele)' aquía intimidadé. or pto."uot de traballodestegrandepintor:as súasrelacións S'iphieChauveaudescírbrenos nos pi¡ro: o seuenignráticoenfrontanentoó rivalidadecon Leonardoda Vinci: a súaimplicación a¡torosascon políticosda FlorenciareuaceÍllista-" enñnntamentos r GRANDES, Almudena. El corauín helatlo'Tusqtets ' 2007 (novela) se.remoniaaosanosdo franquismo' 0 día da suamorte.Julio Carrión.prestixiosohomede negocios_curr-poderque con moitos puntos escuros ,"6 fillos gnlra fortuna ionsiderable pero tamén turltaherdanzade sombrasO"ü xovene atractivaá que muller presencia.dunha pola "o, sorpréndese Alvarl fillo o seu e[teno, No seu ¡roseupasado. en Frarcia, coñece republicanos. de exiliados neta parte, e filla pola súa Perea, Raquel FeÁr¿,ndez |inó!fi;"o¡;e. episodio-máis-misteriosoda súainfancia a €shañavisita p"*¿" da súaf'amilia.e non puidó_esquecero *"i¡"cos que intuiu que existia.unha " ti"e" t"[.,.*ao u Voa'¡¿ á casadms descoñecidos ao seu na que acompañou coñezane se sintanafaídos "t'O Perea se Fernández e Raquel Carrión débedapendente.Agora o u,r.;-iuraqoJÁlu*o senrcmedio. o GUEE, Maggie. Mi asistenttt.Circe' 2007 (novela) ao seupaísnatal' Uganda'onde Despoisde vivir varios anoscomo inmigranteen Inglatena,Mary Tendoreglesa patryna' ullla asora é sobemantadun gran f",ot"l.Uo ta recibe un-hacarrade Va¡ressaHenman,a súa antiga gravedepresióne so nru¡ha sumido esta Justin, seu fillo. o súplica: q". unha envfa lle ffi;"*";;;;i*"i¿J¿. a pasarrnha u ver á súaant¡g'acoi¿a¿ora.Mary iniire unlraposibilidadede gañar.diñeiroe accede oiá" "olu", alr p*" Agora- baixo o mesnro.teió. duasxeografias,dúascultu¡as e dúasvisións do i.'r"p"ái'."" ":ltr¿i". ca¡ácter,teriin que aprendera mundo moi diferentes teran tue c|nvii'ir en pe de igualdade. Dúas persoasde forte entreEuropae Africa a ás relacións aproximacién Unha superaros seusprexuízos,u i" .oñ"."r . u sóestimá. parlir de dousretratosde muller. r GU& Batyt Asesinatoen tlirecla. Siruela,2007 (novela policlaca) O cad¡íverdunhamuller aparecenos r,estia¡iosdos estudiosclaielevisiónisraeli.O casoé atlxudicadoao inspector Michael Ohayon,que emprenderárurllacornplicadae sallguentainvestigaciónpolosnreandrnsdas relacións, tensións,meáose ámoresque teñenlugal nosconedorcsdos r'studios.En Asesinatoen directo.Batya Gur elire como escenariodo crime o lugarondele forxa a cónciencianacional.ondese tnostranas tensiónspolíticas.os a conupciónL asdivisiónsétnicas,sociaise relixiosasqueariitano país:a televisióndo Estado. enf¡ontamentos. . LÓPE,ZSILVA. Inma. N¿p York,New I'ar*. Galaxia,2007 (novela) por moitaspelículasque vexanrose por moitasnovelasque [ean:os.nuncasecoñecede verdadeNova Yo¡k ata que sevire dentrndeia.no corazón-nastripasdunhacidadeque ás vecesnoscospee outrasnosacubilla e con batidasonora :r-en'York. Nelv York é un diario escritoco ritn¡o dosfilmes nofiea¡nericanos ágarirnosamente. di FrankSinatra.IrrmaLópez Silva combinarealidadee ficción. toquesde comediae tons de desarraigamefto-. vivenciase idéas<¡uetransmiteco sensodo humor e o absurdo,coa'linguaxedirectada vida que flúe Sensaciéns. polasruasde Manhattan. r MAYORAL, Marina. Casepedecto. Xeraisr 2007 (novela) estrañas-semellantesásqueaparecennunhanovelaescritaanosatrás Un científicofamosomor¡e en circunstancias dos fillos acusaá nai de serculpabledesanorte. A nai parasedefender Un quen vive separado. pola suadona,de tiveron naquelamorte.Caseperfecto iscribe unhalongacar.tana qué analizao papelque os distintospersonaxes obriga a queno iá o ton,*. pártido.a decidirse estáasistindoao relatodun c¡inre"casepercfcto"ou dun _ ¿esg&ciadosuceso.produtodo azar.Marina Mayoral mostraen Caseperfectoa complexatramade sentimenlos q,rJro.. desuneaoi membrosdunhatbmilia coa que moitoslectoressesentiránidelltificados¡ MOURI[,, Teresa.Benqueridacatóstrofe.Xerais,2007 (novela) Adam Cairbough,cgincidindocoasvisitasfrecuentesá consultado doutorCastiñeiraparatrataros seusproblemas de pel- decideópu*... de Eva. a ntuller que a¡¡a dendeque chegoua Galicia.As vidas de Adam e Eva veranse sorprendidaspoiun cambioinesperado,quevai demrbartodo aquilo quexulgabanestablee definir quené cadaquén.Esia novelapropón a quenle tmlraindagaciónsobreesoutrosexoque levamosdentro.A reconsüución errseresmáis felices.que procuranalgo que flcara oculto na da súaidentidadesexualcónve¡¿"as personaxes cotidianidadee querematanpor descubrirao se espirenparanós'


. . MÚLLER, Herta. En tieras bcjas.Siruela,200T(relatos) Estevolumereúnequincerelatos-localizadosna súamaioríanun mundon¡¡ai inclemente,pechadoe opresivoc¡uenoslatt percorrer,trala nliradadrulhanena-escenascotiásna vida dunh¿rpequenaconlunidadede ascendencia suaba.Onrrcleofbnliliar,amc¡ñe.osxogosinfhntís,osexo.aigre.xaeaescola.obaile...vanseplasnranclocrmha enganosainxenuidadeque con\rertea realidadenun bmtal pesadelo.Por liba da anécdotaa naturtzaimponse. inclusonasbrevesescenasda vida ulbana.en cadaunhadaspáxinasdo liblo. destilandounbaintensacalirJade poéticacoa f.orzadassúasimaxescaseoníricas. r PARKHURST, Carolyn. Objetosperdidos,Alafguara,2006 (novela) Seleccionados por unhaimporlantecadeade lelevisión.doceconcursantes participannun espectacular realiiJ*show que os levaa exéticosrincónsde todo o mundona buscade pistasparaacharobxectosperdidos.Concursanpor rur millón de dólaresst¡meténdose ás surreslistasprobasqueos organizadoares prepara¡one coasquepretenilenfacer aflorar os seusdesexose secretosmáis ocultosparamostrara suahumillaciónpúblicaen horasde maior audiencia. r PARRELLA, Valeria. Lo queya no recueuloy otroscuentos.Siruela, 2007 {relatos) Mateoseriaguitarristade rock só se deixa¡ade gañarsea vida nunhamiseraimprentaque imprimecopiaspiratas de Siddhartae O diario de Ana Frank.Unha nlullel observao acoitelanentoe a posteriormoite do seuhomeperoparadoxicamenleesamorte tnixica ¡raerallea posibilidade dun novo amor... Nunha Nápoles onde o nar figurá moi pouco, aíndaque desprendao seu cheiro a destinoscruzados.onde se esperasemprea chegadadendeRoma da policíaparaquemanteñaa orde.ondeo contrabandorenatou e seperdeuno none. os protagonistas -sobre todo mullerescospés na tetra- agasállannos com historiasauténticas.Valeria Parrelllaé a gran lcvelaciónda nanativa contemponinea italiana. PremioCampielloOperaPtima 2004 e finalistado PremioStrega2005 . PÉREZ REY, M¡riña. Con{cula.SoteloBl¡nco,2007 (novela fantástica) O canüo clirnático condiciona a vid¿ na Galicia do futuro. Os exiliados resislen as temperaturasextremasnos desertosriridos do interior. mentresos habitanteslibrcs do andazosobrevivenen grandei plataformasflotantes no mar. afastadosdo territorio da enfermidadee supostamenteamparadospor unha sociedadeperfecta.Neste reduto de civilización, os sucesosfantásdcosnresfuransecos acontecenentoscotiáns, facendodifi¿il distinguir a realidade da ficción. Os cida4ánsviven sometidosao controlda TorreAloia e o CapitánSilva toita contrao uniformismo.O fio condutorda novelaé a soidadehumana,alimentadapolo av-ance da deshumanización e o silencionun ambiente sórdido. A obsesióndos seusprotagonistasé fuúr da canículainterior, do pensamentoúnico. O seudesexoé poder sentirao fi¡ o recendodrnha liberdadereal. PremioManuelLueiro Rei de Novela Curta2006.

. SANTOS, Care. La maerfede Venrc,Espasz,2007(novela de pantasmas) Trala morteda súatía avoa,a xoven Mónicaherdao vello caserónfbmiliar e decideinstalarsenel xunto co sett conrpañeiro,Javiere. nun f-uturoploxirno.coanenada que estáenbarazada.Dendeo comezodasobrasde que invadee. rentodelaciónda casa.acontecennela.unhaseriede fenómenosinexplicables:tm cheirc nauseabundo un gran ticus que se resitstea sera¡rincado...ataque, de xeito salaprincipal.repentinasbaixadasde temperatura, ro.pi*d.ot", up*.aa Lunbustode rnámroreque representaa Vemts,a deusar¡manado amor e que gardarelación aventuraque a lerará a e¡trarerl .o .*u* seg.áo que escondeo lugar.ParaMónica iníciaseasí unhaclrantática vivos da dos mortose que a trasladaráa unha vida contactocu¡iuniuersoparaleto.O que separaa existencia"dos anterior-nosalboresclanosaerq na c¡ueseproduxoum crime execrable. FinalistaPremioPrimaverade Novela2007 o TORRES, Maruja. La amnnfeen guena. Planet*,2006 (no*'ela) aquí unha historiade amorquenon separecea ningunhaoutra.E¡ Beirut e por Beirut -{inalmente. Desenvólvese despoisdunharelacióncoa cidadede vinte anosde duración-a periodistaMarujaTorresdescubreo gradode ficción que alteraa sirapropia existenciae quenon é outracousaque a intpción do increíble.o fascinante-o casual:; ütera¡io. Este achádego.que outros terían resolto cun ensaio,ela, como protagonista,como 1feclada.' . . víveo como u¡ha novela. Esué unha historia de amor e de amores.e tamén o emocionadorelato dunhaagradecida gloriosamente. Beirul anante,salvaxe rendicióná únicacidadeonclesefinxe e sevive sennotar a dif-e¡encia, de sangrre. lazos texer mestra eÍI fogar,

(novela) * uLITSKAYA/ Liudmila.sinceramentesuyo,shúr¡k.Anagrama'2006 Premioá meltornovelado ano(Rusia,2004)' de rapazde boa-familiamoscovita'Orfode pai StrúrikKomé un modernoáranouu úa¡xoá apar¡encia j,:a enérxi¿avoa(unhapfofesoradefrancés)'e a dendeo berce,a s¡a e¿ultt;ofijñ'd?á a sitúan a exaltarse á queunhafuxilidadede almae propensión súadébilnai,unhaactrizfracasada da a Shúriko sent¡do familiar.Avoae naiinculcan planono marcodesetriángulo nunsegundo "Nel,compaixón nunhaextranadewiación: aO..ga.ióneb amorao proximó,quee; Shúriktraducirase saga pero a dunha tamén Korn de Shúrik historia punto". a Esta é mesmo nun conflúen e deú-xo e sobre Hdo seculo finais ata comezos dunhafamiliarusadende familiar-{álasedecatroxeracións e extraccións idades de mulleres shúri( de anedor que se arremuíñan oe amáñtás tóáái ¿acolecc¡ón diversas. sociais


NARRATIVA * CASALUxía.Vidasejemplares.Xerais,2006 (relatos) extraüadono bosque,sentefes arrepíos,quelle impidenafticularpalabra' Ulises,un o<cursionista Unestnñoengadoperconreo candocoñecea tres anciánsque padecenunhacondenainsoportable... pola pazo Naie fifladeambulan Arminda... dona corpo de o alí apareeu Galdán des'qri de :<ardín do dasdúas osgustostan d¡spares queobieruasendisimulo tendabaixoa atentamiradada dependenb, ftearao cocheensecoe saltaraconendoGllttosservizos üñaun problema, mulleres... Aquelcondutor mudoucandoa A vidade H&or e dasúacompañeira unhaierarabiosa... do barcomaseo perseguise por hn sere protagonizados iguanachegouá súacaá... Vintee un relatosde medoe intriga, como btstomados. extraordinarios * EISENBERG, Deborah.Et ocasode los superhéroes.Legtor,2006 (relatos) paraEstados o diaen queos"avións Unidos o quesignificou dexeitopenetrante A autoradescribe o escuromundo descuberto ao deixando pano de setembro, azul mañán daquela rachando o atacaronf A tenibleimpresión colección. quehabáxustoaoseulado",iemado contoqueda nomeá presente quesecuestra ao-fillodo dunhamullermaltratada quenor produce rexistnro pasodo tempo,a valentía son (inclusopaft¡quendecidiurompelos) familiares dosvínculos complexidade a absurda maltraAdor, e feitaelipsese sobreentendidos, cunhatécnicananativadepurada, desenvolve temasqueEisemberg paramirarascoustlsde fronte. cunhafortecapacidade * GIMENEZBARTLETT, Alicia' Díasde amor y engaños.Planeta,2006 (novela) dunhaempresa_ na mloniade enxeñeiros marcaa vidade catromatrimonios Unharut¡nasosegada da obrae sésereúnencoassúas Oshomespasana semananasinstalacions españolano estra-nxeiro. tras desmsróase comunidade donasasfinsde semana.Senembargoa conüverriada pequena coaesposadoutro.Enpoucosdías,todoo fráxil, a relaciónquemantivouddosenxeñeiros desr¡elarse dosmembrcsda colonia contados hlpocresias e desexos de pequenas entramadode complicidades, e soñospormoitotempoincumpridos. üraseabaixoe saináasíá superfiáeun mundode sexo,enganos * GOMEZ'Lupe.Querobailar' 2oO6 paraLup€Gómez máisíntimae fondadesa viviré escribir,escribiré vivir,Querobailaré a expresión aquíunhaobraqueé comoun Ofrecenos e totaldasúaexisterrcia. manifelaciónúnica,absorbente de baile€l comoela aftística, e deviolencia cheode misterio,de lnconformismo diarioesgazador, e ütal- e de críücaradical' aÉística chamaaoactodacreación * GUERRA' Wendy.Todosse van, Bruguera,2006 (novela) Bngrcn I Prem¡odeAlovela Todossevan Relatoenformadediañopersoal,queabarcadosoitoaosvinteanosde NieveGuerra. e, á suavez,mosbaa vidada Cubaacttlalsen da protagonista contaa infanciae adolescencla e taménreflo<oda realidade pois,dunhaexperienc¡a individual prexuízos de ningúntipo.Crónica, ninestácontaminada obranarratiradacubanaWendyGuenanonemitecondeas tubana,estapriñreira ninideolóxicos. detópicoscostumistas * LEVY,Andrea.Pequ€ñaisla. Anagrama,2006 (novela) PremioWhibreadPremioOnngee PremioWritebCommonwealth' unhanovamestraxamaicana, Hoftense, difícilposguerra, Noinvemode 1948,duranteun-ha e tamén parareunirbón Git6et,o seumarido,taménde)Gmaica en Souflrampión desembarca o Londres, con soñaban Ambos Inglaterra. en quere Dereitó estudar ni nA'fe negro.Gilbertcombaüu E illa"' "pequena súa a por abandoar desesperados e estaban mundo, nOn do se imper¡o, centrodO dun ágoá comeripaiaetesunhanow uida.nuganunhahabibciónen6¿s¡ldeQueeniga fillapara fuxir casamento seu o utilizou que' Hortense, como e con Londrs, *nu¡u lut¿n ;;ñ"ñ" G dous fai e desmovilizado pero Bemard,o seumarido,combatente,nl proüncia. da suaabaiante lnd]3 nasuacasade Earrls habitacións alugando sobrevive e Ciuee¡¡e m¡steriosamente, anos,desapareceu daüda cotiá que p€ro as batallas quea guerrarematou Court.Moipronto,todoselesdescubrirán podensermoiduras... x pIÑoN, Nélida.A casada paixón.Galaxia,2006.(novela) é criadapolasúavellaamae maispoloseipai,unhome, Marta,orfade naidesdeo seunacemento, en Brasilen L972,Acasada paixón' pon nda...Publicada atral¿o que in.ettrásamánie celoso sesente deArtede SáoPauloao mellorlibrode óut¡uóo-pi"rio Márioae Ánoüáá¿alssoc¡aiaodeCríticos ficción.


* RESTREPO, Laura.Dulcecompañía.Alfaguara,2006 (novela) Preniohriuana Inesde la Ouz en Guadalajara e PremioPrixFnnceCultumen Fnnciaá mellor norclaetanxein. A rcpofteira dunharevistadefrivolidades poloseuxefea cubrira aparición é enviada dunanxonunha dasbaniadas máispobresdacidade.Emprende porquea teñensencoidadoos a brefa a regañadentes asuntosrelixiosos e a abuneun tematan manido,e nin sequerasospeitaataque puntovaisever involucrada nunhabrutalcadeade acontecementos queesáparánaoseuconirotb á súancionalidade. éQ¡ené e de ondeveno suposto anxo,eserapazperplexo e de asombrosa belezaa quena fe dos habibnties do barriomanténpechado nunhacova?.,. * REIUONDEZ, Maria.O club da calceta.Xerais,2006 (novela) Seismulleres moidiferentes.entre s¡acoden a clasesde calceta,un lugarondeconvexenassúas pero,tamén,un lugarondetomanconciencia frustncións da súasituáción e da necesidade de superala. A travesdunespazo tradicionalmente tanfeminino cornoa calceta,MaríaReimondez dállesvoza estas quedesdeassúasdiferenbsatopannovalorda unídade mulleres a foza pn sobrepoñerense a un presente gueasnegaou minuwalora. * SAI{Z,l{arta. Susanay los viejos. Destino,2006 (novela) FinallstaPremioNadal2006. Unhamullerfermosapercorre coalinguao corpodunanciánpostrado nunhacama.Alguéncontemplaos e, a paftirdesemomento, un microcosmos familiarmuta,radicalízase e podechegara quebrarse. Non importanas razónsda muller,senónasconsecuencias derivadas da súaacción.Arnorese desamores, paixrínse od¡osmarcanun xogode espellosno guea auüoradesvelaa fr¡áxilfronteiradasconvencións e enta de cheonasconfrontacións xeradonais, sexuaise de clase,deixandpao descuberto os tugares comúrsda nosadobremoral.Estaé unhanovelacoralquesevertebraen tomoa ues xemcióide homese mullercs.Mulleresqueos homesdassúasvidasso sabenr¡era t"vés do filtro dunestereotipo ao.queelasnonsecinguen:sonlibres,racionais e o<tremadamente ciülizadas, tantoquepara sobrwivir,teñenquecomportarse a vecesdunmodosalvaxequerexeitaos parxlsquenteie o lavado de cicatrices. * SEIFFERT, Rachel.Trabajode campo.Alpha Decay,20O5(relatos) polarevistaGrantacomounhadasmelloresnovasnovelistas Seleccionada británicas, RachelSeiffert reali?.,nestacolección de relatos,estudosirdependentes que,dunxeitodiverso, de peronaxes resistense a sersó pasivosou a recibirasconsecuencias de actosalleos. x LOPEZSIwA, Inma. Non queroser DorisDay.Biblos,2006 (novela) O textoé unhacomedia.Perotaméno berrocasedesesperado da súaprotagonista, a escritoraGreta López.O librodesenvófuese nunParísaccidentado cheode personaxes del¡rintesnósquedá cunha nola maneirade üvir. Polomedio,o enredo,o misterioe, sobretodo,o gozoabsolutodavidaen soidade e da liberdade total.EnNonqueroserDor¡sDay,esaescritora quequedaágrafaparaas novelas,ao final,pasatodoo tempoescribindo,. Coñasefoseunhaespecialilb,e ¿é paó queltesvai conta¡doa súaandaina, Gretaadícase porcoffeosobrea üda e sonreo áror ásamigas a aleccionar quedeixou,deseñando unhasortede psicoterapia aloucada naquea risae a casualidade conveÉeln a vida,seguramente, namelloraventura posible. * TOLSTAYA, Natalia.En buscade la armoníay otros relatos.SigloX)G| 2g¡i6(relatos) Nestesrelatosdirectos, escr¡tos nunestilorealista, premeditadamente despoxado de todoomamento, a narradoraperfilaun ret¡atodo seutempopor mediodasdiversasprohgonistas, todaselasmulleres sensibles e dotadasdunblantehónicoquebrotada súaintelixencia pnáctica. e di súasaO¡¿uría A autoraraza un perconidoporescenas soltasda vidadestespersona)€s femininosquevanconstruíndo un cadroe unhavisiónagridocedo quefoi a URSS e comezaa sera novaRusia.Rotosos moldes,os arquetipos e as ideasherdadas do pasadosoviético xurdeunhamiradaentreburlonae sobriasobreo mundo;sobreo pasado, oshomes,os fillos,oscolegas, osamores, osestranxeiros, sobrea vidaque pas... * uGREsrc¡Dubravka.El Ministeriodel Dolor.Anagrama, 2006 (novela) TanjaLucic-profesora croataexiliadada antigaIugoslaviaa comenzo da guera quefragmenüaría este paísen variosestadoscomparte coamaioría dosáus alumnos de lingua-e literatura serbocrcata na Universidade quesevironobrigados de Amsterdam a o<iliarce, o amargorecordodunpaísineistente,a dramáticavivenciadunhaguenae a desorÍentación vitaldo desarraigoi Lucicdecideentónobviaro programa.docente e emprender unhasortedeterapiade grupoparatentarsupeÉro durogolpe emocional polaimposibilidade causado do retornoa casaé a pei¿ade identidáde. O exercicio áe nosbalxia pasará colectiva a serun duroe catártico proceso de reconstrución vitaldo queLucicnonsairá ilesa.


POESiA o ARIAS REGO, Xiana. Ortigus. Espiral Maior.2007 Estelibro habita nos recunchosda conscienci4territoriosinzadosde ortigase de herbasdasortigas.Estespoemas medraronnas estanciasabandonadasda infancia dunha nenaque se fixo grandee logo marchou pa¡a a cidade. Como entre as ruinas da casavella, estasimaxes, metiiforasque se fan símbolos,foron medrandoentt€ os pensamentos da Xiana ata viriren naspalabrasqueenchenestevoltmle. XIX PremioNacionalde PoesíaXosemaríaPérezParallé. o MÉNDEa

Oríana. Derrudeiras conversasco capüón Kratl. G¿laxia 2007

lnornpenas conversasco capitánKraft de OrianaMéndezna poesíagalegado seculoXXL Estaobra abordao texto poéticocomo fer¡amentade demoliciónda usr¡ra,como conflito senresolver como sinal de postaen marcha. ' Valéndoseda ironía contt?os tósiles lír'icosdo nosotempo,a autoradiseccionaa experienciada p,osrnodernidadq proll.lndo e sentido beleza, verso. confronta o seu da tensa o que E habitamos. continua ahre tirneisna melrópole inquisitivo.coa esixenciade f'ranquearos pasosparaa mobilización. o QUEIZÁN, M' Xosé.Cólern. Xera1sr2007 dendemediadosdos anos60 ata mediados Este tibro tentarecuperara memoriada resistenciacontrao franc¡uisnto, dos anos70. A autoia reflicte un procesohistóricoque viviu e padeceu.Foronanosde concienciaideolóxicae repersiónbruüal;xa que logo, non lle eraposíblerememora¡eseterrorsenir4 non podíaescribilosencólera.Este aos impulvnesda concienciapolíficagaleganon seríao mesmoescrito poernariode lenrbrauz¿e recoflecemento dendea concienciafbminista.Tería qüe chamarseCóleras,xa que asmulleressentíanunhadtlpla indignación grrque padecíanunhadobre opresión.

TRADUCION. COLECCION AS LITERATAS . McCULLERS, Carson.I voda.Xerais, 2007 sobreo xéneroe a opresióndos McCullersabordao paralelismoentreas concepciónssociaisestereotipadas negros.A novela enfatiza a crise lraumática da protagonistaadolescenleproducidapola confronl,acióndos perigos da feminidade. Ela sinteseabanearentre a libe¡dadeda infancia e a sexualidaderixidamentedefinida polos adultos á que se ve abocad¿ En A vod¿, o soño da and¡oxinia aparececomo a vía de escapedunha feminidade definida en termos restrictivos: sexualidadepasiva e submis4 e matemidadesac¡ificadaque implica renunciaaosprivilexios masculinos. r RHYS, Jean.Attcho mar de argap, Xerais' 2007 do e o asoballamento de Rh;,sabaneanna confrontaciónenlreunhaintimidadedesconcertada As personaxes ,rru,iao-qu" *"r*o pod. conducir á tolemia.En Anchonmr de argazoa atttorarescataá súaplotagonistada obra unhadasmási mundoficcionale logra presentarnos de Char.lotteBrónte.JeanRhys crea un deslurnbrante dendea oposiciónde identidades pe.ronu*., fbmininasde todo o iéculo, caracterizada abraiantese desgarradas (homescontrariulleres- negroscontrabrancos,EuropaconhaAmérica novoscotltravellos,ricos contrapobres-'.¡. o{.}TROS r MARCO, Aurora' Dicionario de mulletesgalegos.A nosaterra,2007 Esta obrarecolleen case2.000 enlradasa historiade Galiciaa travésdasmulleresque contribuíroná súa que-no seu construción.AuroraMarco, a autora,diferenciaestedicionariodoutraspublicaciónsna mesmaliña xa ..noné elitista,porqueaparecendendeliteratasa redeiras,palilleirasou inclusosoldadeirasmedievais"-Co caso, que ni"¡án¿¡io de Mullóás dalegaspódeseatbnclarna histodade mullerescomo Maruja Mallo, artistarepublicana non viu recoñecidaa súaobrá ata moito despoisda guerra;Ma¡ía Casares,actriz coruñesaque se abriu paso na escenafrancesaao exiliarse de España;ou Juanade Vega-escritorae presidentada Asociación de Señoras de Galiciateñeno seusitio naspáxinasdo dicionario conrñesanosanos50. Outrasmoiias mulleresrepresenlafivas de Aurcra Marco.Non unicanrenteda escenaartísticae política,senontaménnrestras,periodistas,monxas.-. r Y¡rios. O son dasbuguincs. Xerais,2006 (relatose DVD solidarios) (IND), unha no Desenvolvemento O son dasbuguinasé un libro e DVD solidariospromovidospor Implicadas/os OrganizacióriNonGobernamental(ONC) de voiuntariadoque actuaen-Galiciaparaapoiarproxectosde integralno sur da Indiae Etiopía.O proxectoO sondasbuguinas,xermoloucomounhadas deJenvolvemento persoasna respostasde IND ao Ñnami clo2ó de decembrode 2004queprovocoua.morlede máisde 300.000 co obxectode solidarioa diverso/¿snarradoras/es i.rdiu norrtor paisesde Asia. IND realizouun chamarnento desta editar"un libro s'olidarioque axudasea reflexiona¡ao públicoxuvenil galegosobreastr¡ixicasconsecr¡encias sete cat¿istrofe.Froito daquelchamanento é O son dasbuguinas,un produlo edrlolll ggnforngdo gor un libro de Fran An Alfaya' Aleixandre. Marilar de os relatos inclúe O volume DVD. e un Burros; poixutiu relatos6lustrado Alonso , RosaAneiros,Agustín FernándezPaz, MaríaReimóndeze DoloresRuía ademaisdunhaintrodución' tituladal.O so¡ das buguinas".O DVD, que acompañaao libro, preparadopor FranciscoVila Banos, inclúeun documentalsobreo laborde IND en India e Etiopia"unhapelículade animaciónsobreo labordasONGs e as políticasde voluntaliadoe cooperación.un documentalso6reo tsunamie un xogo interactivosobrea cooperación.


POESÍA x CEBR€IRO, Maríado. Os hemisferios.Dombate,2006 asperoasentrennospoemas,os hemisferios concebiuse paraentencter, por isotamén ,ET.:[: 9_T Arbores planetas, pregunta. e unha?:3_ e terrae ceo,lúae soloeano acubillonoquesegorecen asvoces. palabra, A a hla e osfararurelacionan diredambnte u potnrio qrá esti rora¿ela. * MARIfiq María.Obracompleta.Xerais, 2006 Letas Gatqas2002 A obrapoetica de MariaMariño-a únicacoñecida atéo deagora-é unhadasmáissingulares e persoais de todaa poesíagalegade posguera. Resutta especialmente sorprendente poladesFqc¡ón querealizada linguaxe,sobretodono planoda co fin delograr.a máxima foza para ¿asirur u¡uárrciai-niáir'intlrur, lilF*"' _expresira a comunicac¡óñ feitoquelevoua UxíoNovoreyra a cualificata comó"dinamite¡ra ¿áan".t MORET{O, MaríaVictoria.Elexíasde luz. Xeraig 2006(poesía) MaríaVictoria (1941-2005) Moreno sentíase F¿scinada pola.poesía e eraguendetrasm¡tir esapaixón recitandopoesías de conido'Eleríasde luzfoi escriüo nosúiumosanórügor publpado póstumamente. A últimaparteé o poemarioen queMaríav¡aóila ért ori t u¡ullu,.antes da súamofte e porisoconsén¡ase hl e comoelao deixou. * VEIG{ Eva.Desconcerto.Biblos,2006 (poesía) Desco¡certo é, segundoa autora,"unespazode liberdade comoé en xeraltodaa poesíia nonobstante a xenteenxeralmaxinaun poucoestexéneroliterario,poloqueencaixot¡moiberi nun tug3r óñáeos queresídentaménsonconsiderados marxinados polaóáe¿ade'. enddiu a autoraque'a-poesiJéstá en Sdgs-glodo asegurarquese atopano máisprotundoda nosavi¿"a. E unnarormáoe*nt r.á ñáru verdade'.TuchoCalvodixoquena lecturado libro,lidoapresuraá;;6 sen r€nunc¡ar a profundizar nosconüdos, a intensidade dosseusversosacabaporcrearunhaenormet"nsón.Ogd¡tois*iü ;r" ha¡poemas comomoitosdos gyef recolle¡aquíiueteñentar..Ñiá;á" deremo<einosirqu-¡uol ¿u miñamente,de desencadear tar cúmulode reflexións, r"rornálL-r.nra.¡¿*, quuJ.ü6;ñ;r-; pracerdesexogoesg&dor' o poemariofoi presentaáo nocárcereoe lexeiro, segundo a autora: debemos de Élar asobrasaosrugáresmáismancnaoos ]oorouecreoqueosescritores desteseventos. ' Existen>rademasiado sit¡osinstitucionais, tantopúbtimsoro prGoós,-ñé,qu. é ó"ñ; f;;á;; presentacións e eu guero poucodelespon¡uepensoquea literatura,'em¿iscorrcretamánte $x.t Yn a poesia,debeserpatrimonio de todos.. ARTEE BIOGRAFÍAS * BOLIMANN,Lasmujeres,gue leen, son peligrosas.Maeva,20O6 DendeRembrant ab Hopper,-pasando porMatisse,Manetou C¡sas,a artee a fotografíativeronno motivoda mullerlendounhafonteinesgobble de ínsplración e beleza.ert" ¡¡0., .ñeo¿e¿Jiá¿oa, percoree exploraestasimaxes,á vezíntimase srxerentes, e trata de explicarúmén n qu"rt"iáátrá, delas'Cadaimaxevai acompañada duncomentario queexpticao contextónoquefoi cre¿da:quené a lectora,a súarelacióncoartistae o textoqueeskáeh¿o. ' x COMBATÍ{Victoria.Amazonascon pincel. Desüno,2005 Este.libropropón un percorrido polavidae a obradasgrandes mullercartistasdendeo século)0/I ao seculo)0ü' vidasen mo¡tos casos.novelescas, apaixoadas e apaixonantes, dunhasmulleres quecomo artishsforonen demasiadas ocasións maxinadás, despreciadas e quet¡veronqueloitar contracircunstancias adversas. A perípecia " "rqrá¿i.aoseutempopermite vitaldeshs'mulleres adianb¿as descubrira evolucióndo papelda muilernasociedade ao tongo¿ossecuói e a abraianteaportacióná historiadestas"amazonas conpincel". * IAFUENTErsaías' La-muje1 olvidada:clara campoamory su luchapor el voto femenino. Temasde hoy, 2O0G(biográffanorenAa)--'un librosobreo debatequehouboen España fai 75añossobreo dereitodevotoda muller.Fai xa 75 añosquea mullercon$uiu q a.9r9ito i ü"t*; &á.trmente o r áu óriuórurprobouseno c.ongreso dos Deputados o sufraxiounilersal.unnapezJñí¿árientarnotu p*"d ro¡'áur.carnpoamor. Escritode xeitonoveladqen primeirapersoa,ráias raruáñle jxiraordinaria multer, ¡el.ataa hisioriaG$a depubdanascoftese derensora at¿t imu¿alériraqog ¿e¿éreitos;;;;ii;ro. craracampoamor naceua finaisdo sécuro xrX.Aoquedarse orraáefai, h'*qr;;;;;i'tüauar e abandoar os seus estudos'os retomouaos32 anose levoulleun áeóenlo acatia.á ói*¡i. oli o.reito, abriro seubufete e conquerir unescaño.orooipdáJ.. bi . piir"iá rurro ou"hro, no partamento !:o]}f,.t"


Referenciasbibliognificas Réfetenciaslegislativas p¡evención r¡:y ll2oOt,de17de muyo,dc dcmalc tretosy protcccióna tasmujercs n lrr¿tadas deCastilla-L¿ Manch¡( BOEZló;ZWl). IgyForal3Sn0oz,de29denoüenbrc,deFoncnüo delalgualdad deopornrnidades cntrcMujacsy Hombrcs(Nar¿¡r¿) (BOEltl-2003). I'cy tÍM3,& 3 dc marzo,& Iguald¿d de oportunidades cntrchornbres y muietes cn C¡still¿I¡ón (BOEZ+}2WD. I€y hr¡l t2nW3,&7 de matzndcmodifcación dela lcy Fo¡¿l2?nNZdel dc ittlb' parelaAdofión dc medid¡sintqnlcs contñrIa violcod¿sodst¡dc la Cmu¡idadFo¡aldeNavarn(BOE2i4;ZW3|, lrr 9tm3,dc 2 dc abril,pan h Iguatdad dc opornrnidadcs Mujcrcsy Hombres (Comunid¿d láleodan¡)(BOE&'2003). rgy lw de 8 dc abril,deprwendóny protección intcgraldclasmuJcres contnr hüdendr dc géoaodd Gobtcmodc Ane¡ies(BOE&7_2003). Lcydcc.ntabri¿1r2ffi4,& r dc ebrn,dcplevendóodch vfolcncircontnr hs nure rcsy h protcccióna susrúctinus(rcE ZUAWT). r'r 7lW.1,dc 16de julio,pan h Igualdaddc r,ftricres y Homb,res dc h xuntadc Cdfid¡(BOEZL+ZW. Iey o$¡nica l[2oÉ,de 28dedici€nbrc,dc Medidas deprotecdónhtegr¡t contnr bYk¡lcochdc Género(Bc¡n2yl2-ZW4). rry 1lñu5,de 18& febreto,Eanla Igualdad deMujcres y Hombrcs(ErrskadD. lq ymo5, dc 20 dc dicienrbre,Intcgralcontri h violcnciadc fficto dc ta Comun&ddc lta&td (BOEz+2ff,f,). Iry ügánica?ffi,de 3 dcmayo,dc Educación (BOE412006). P¡'fcto dc Icy Orgánica g tnhú,& desqtieinbrc&,2006,paatelguatdad cfcctiür & muferes y hombres. Refsencias institr¡cionales f nstiüdones y admlnistraclonesimplicadas RcdIntercrmbi¡ Insdorodch Mut€rdelMnisterioderhabaJo yAsuntos sociales:wwu¡.nt¡s.cvmujcr c,cntrodc Invccdgadón y Documcnación EducativrdctMinistcriodc Educeción y Cid¡:www.mcc.cs/cidc InsüfttoAndaluzdela Mujerde laJuntadcAndatucía:wwnr.juntadcandaluia.es/ instihtodelamuic consgcrír dc Educacióndela JuntadeAndalucía: www.funtadeand¿luci¡.es/ eúrcrciory'nav¡lonrda.jsp Institntoaragon& deraMuicrderGobiemodcAragón: www.portat.aragob.es Dcpartucnto dc Educación, oiltu* y Dcporrcder Gobianrooc rr'gon: wvm. drnrlag¡orr.org I¡stiü¡toÁstr¡riano dch l[r¡F dd Gotrierno dctprin$ado dcÁsturi:rswwq.tqmaüco. princrutes/imuja Consgcrüdc Edr¡cación y Cicndededsturlas: www.ducastur.es Instittr B¡leardc la Donadcl Gobicrnodc lasrstasBalca¡es:wwwibdon¿.c¿ib.es consdlcrí¡ de Educ¿cióny cultun del Gobtcmo de las llles Batears: wuw.caib.es/govern InstitutocrnariodeleMuicrdel Gobienrodc c¿narias:www.icmuJer.org cons$etir de Educación,cultur¿ y Deportesdel Gobierno de c¿narias: wcrw.cduca"rcanarie.es


Direccitin Gcneral de Ia MuJerde la Conseiedrde Rclacioneslrutitucionales y asuntosEuropeosdel c¡obiano de canabria:www.mujetdecantabfi¿.com consqcrí¡ dc Educacióndel c"obiernodc cantabria:wwwgobcant¿bria-cs Dfueaiónc'€üer¿ldc h Muier de h conseje¡úde ftmfia e igualdadde opornrnidades de hJunta de Castitlay lcón:wwwjcyt.es Conseicrí¡de Educaciónde C¡stillay león:www.educajcyl.cs Instihf c¡tali de hs Donasde la Gcncraliat de cat¿luña:www.genc4t.net/icdona Oeparurncntodc Edr¡cación y Univcrcidades deh G€fieialitatdeC,auluña:wunr.gencat. ncVeducacio InstiCItode la Mujer dcl Gobiernode castill¿-I¡M¿nch¿:www.jccm.es/imcrm consejería de Educeción y ciencie dcl Gobier,no de castilla-t¡ Mancha: wwwjccm.cs/eddcacion CcntroAsesorde h Muierde la Consejerirde Sanidady BicnestarSocialde la Ciudad Autónomade Cruta:www2.ceuta.es/c¡m conscicrír dc Educación y culrura de la ciudad Autónoma dc ccut¿: wwu¡.ciccuta. es/conseierias/csj-cduca/educ¿cion.htm DfuecciónGene¡alde ta Muicr de l¿ Conselleriade Bienest¿¡dc h Generalitat Vrlendana:www.gra.cs Direcdó Genenald'Enscnyament de l¿ consetteriade cultur¡"Educaciói Espor dc h Gcne¡alitatrf¿lenciana: www.cult.gva.cs Emakunde. Institutovascodc la Mujer del Gobiemovasco:rrwwemakunde.cs Dcparumcnto de Educació4 universidadesc krvestigción del Gobicrnovasco: www.hezkuntza-ergv.euskadi.net Insdffio de la Mujer de laJuntade Extrcrn¿du¡a:wwwmujerextremadura.com Conscrerírdc Educaciónde Entrcmadu¡a: www.edu.Juntacx.es Servizo Galego dc Igualdade de b Xunta de Galicia: Iryww.xunta.es,/auto/sgilrdex.htm

consellería dc Educación e ordenación universitafi¿ de la xuna de Galicia: www.edu.xunt¿es/porafindexJsp Serviciode MuieqFamiliae fnfanci¿de ta ConsejeríadeJuventud,Familia e Infancia del Gobierr¡ode Ia Rioja:wwwlarioja.ory/mujer cooscierúde Educacióqcuttunay Deporredel GobiernodeIa Rioia:www.cducarioja. org/educarioja Di¡ecciónG€rieralde Ia Mujer de la consejeríade knpteo y Mujer dc h comunidad de Madrid:wwwmadrid.org conseieríade Educaciónde la comunidadde Madrid:wv¡weduca.madrid.org viceconseierhde h Mujerde h consejerírdeEducacióo,MuieryJuventud dc h Gudad Autónom¿dc Melilla:wwq¿melilh.cs/ormdilla/opencms/portaVeducacion rfuea¿ee¿ucaCon eb, C,rrcicr,adeEdumbn,MuierylncnUrddd ffiierno deMelilh rmwrrti[aes/omdi[r/opo Insdtuto dc ta Mujer de la comunidad Autónoma dc re Rcgién de Murcia: www.imrm.es conseieú¡ dc Educacióny cultura de h comunidadAutónomede la Regiónde Murci¡: www.cducarm-es Instituto Narr¿node Ia Mujer del Deparamento de Bienesta¡socia! Dqorte y JwcntuddelGobiemodeNay¿sa--wwrv.cft ravarr¿eslnam Departrmcntode educaciónde la Consejcríede Educacióndcl Gobierno dc Navarra: www.navaffir.es '


Refercnciasde asociacionesde mujercs FedencióndeMujereshogresistas: www.fuujeresprogresistas.org Fundación Muieres: wwwfmdacionmujercs.cs http:/¡Snrnr.fundacionmujeres.cs/mercurio - ProycctoMERCLJRIO: - ProyectoDEIECItuhttp:/lwww.fundaciotrmuieres.eVdetecta/ www.educarenigualdad.org - EDUA{Rm{ IGUATDAD:

de gruposde hombrcsPor la igualdad Referencias Asoci¿cióndc Hombrespor ta Igualdadde Género(AHlGE):www-ahige-org coNTRA - proyccto .I4{IAL-ESEN Los fEs.INr[Rvts{CIÓN PoR L¡\ IGTIALDADY www-ahige.org/iguales.html I¡{ VÍOLENCIAT: www.iguataria.net IGTIAIARIA: Proyccto Foftal& Hombrcspor hAbolición de h ko*itt¡ciónwwwhomhenbolicioni*as.org Ccntro de csn¡diosde l¿ condiciónmasculina:wwwcecomas.com

Refercncias sobrc materiales didácticos, Pro)tectos y Programas W J. Q002):heuenlr b tiolencta @ntra bs muiercsConsblyefldo l4 Df,rzAcr¡,roo, Ignldad @rcgramafura EducaclónSeatndarta).Madrid,Insütutode la Muier. Esrt¡or6. Grsrrósoc[orDucáfivA QM3):Matertak dfddctla Pr peuentr la alalencta de génerc.Institt¡to.Balearde h Don4Governde les lllcs Balcars. Frn¡snr GsAc¡trlB. (1995):rNoviasMaltratadas,cn HombrcsulolentosmuJensmalAportes a b lmrcttga.dón y tflto.rnlento de un probleno soclal ffias. BuenosAires,Editori¿lSr¡dametican¿. \foRKsnop(2005):Créeme,páralo. Gula de sage I\¡rnroó¡¡ Mr¡n¡s; tr¡rpsA¡.¡n{arIoN ,vnctas Para rr@ar a rnenofiesquc ban suftlfu abuso sental Madrid, FundaciónMuieres^nstitutode la Muicr/CIDE. I{mM¡rnezMonurs, G. QN3): E&rcar para prcaila alolencíadc xénerc.Guíapam o prcfesotúo de educactúntnfantll e prlmartqPontqedra.Servicio Galegode Igualdadede laXunt¿ de C¿liciaI{n¡r,bro¡z Monurs,G (2A03):Eúrcar para peat& tltolerrda dc sénerc.Gulapara o profesora.do de educeelón sea¿ndarta Pontcrrcdra,Scrvicio Galcgo de Igualdadedc l¿ Xunt¿de Galicialosconflictosen h escucHrnM¡CIrzMon*¡s,G.;J,rneunroGuu,tnnqC.(2004):<Tnaar la sin violenciu, en Srie &ndemos de Educación no ssista 14. Ma&id" Instituto de la Muier. C.;Crn¡nloS¡,l¡ron¡,,M'J. (2ü)5): <Tomar HrnMro¡z MonAruqG.;J¡n¡un¡o Gury,rnno, en serio a las niñasr,m Sqie Cuademosde Efurcaciónta sslsta 17. Madtid, Instituto de Ia Mujer. Generalde ServiciosSocialesde la Ipn(2002):Prcgratna dc buenostrc¿tas.Dirección Consejeríade Satudy ServiciosSocialcsdel Gobiemodc k Rioia.


pm ta pramclótt de b utolene & Jn6uAuco¡É, P (l9D):Matertales dfdáúm y génetullnrdads drdáúrcaspbrfl Educad,fi¡tpr¡nmtí, Mucacüht fuittM deAnemí¡y Gda delaJunta Efucadhn e,4dultas Conseiaíade Educación y Prowtos de Oganlsmos de pr (200ó): dtüicttcu Rgcarsos r-r Mum h¡.snnÍo Iganrfud y Adtnhtstreclones Efurcatttns.Educactúnen lguldad de oporwnl' dadq entn los seros.M¿drid,Institutode la Muicr' un besltoa lafuuza.Bilbto,Maite c¿nalEditora. MmEs,M.(1991):Nt Aurn¡, E (dif.) (2004):rPrognmadeprwención daviolerrciade xéneropara Pnscroon Seminaf,ioPernanentede Educaciónpara a lgualdadedel Sen¡izo adolescentesr, Galegoda lgualdade. honcro RruCIoñI¡l¡6tntro nEn Mqnu www.mhs.cs/muicf/pfogf¡urias/educacion/ progremas^€lacioü.htm/ . ConshvJrcndo Roonfcr¡rzHm,r"G.(2003):MaterialesDidácticospa¡eh Coeduceción contíp b ig'aldad,ktxttutoAsturiano de la Muier' dc lasagresionesr ,enSetk:Gufa Unn;zorr ltr¡J. G003):.Cómoprwenir y defc-ndertc pdtt chtc*.r 2. Bilbao,MaiteCanalEditore. Maite - (2005):eNotc lícs con chicos trtalosr,cn Setle:Gufa lnta úicae Bilbao, C¡n¿lEditora\A¿AA (2001): hograma valor hogmtna edumttw de rctttudesy ualots suloa' m el á.mbltosocíalyfamt' feluu pampvwnlr amlmtamtentos alolentos tíarZatgon lnstitutoAragonésde la Muier. qt w^A (2001):rPrtrcnir la violencia:una orestión de cambiode actitudr, we Cuadernosde Educací,6nno sststa 7.Madrid,Institutode la Mujer' wAA (200r):.Relacion¿:una propuestaenteh violenciar,(5serie cuadenws de Educaclónno wMa I/. M¿dri4lnstituto de la Mujer. wAA (2005): Nosotmscfieamasmundo. colección cuadernosde educacióncn de la Muierllllinisterio de Educacióny Ciencie/FETE' r¡alores.kdri{Instituto UcTtIigpEspañotade h Educacióny ta CulturaFopular. d¿nfu a casaGufuparaprcrnotnf as dactó¡ts dc Xrnvrro¡ GAI¡oAQOO4):Previr paz e eqaldak.A Coruñ4 ServizoGalegode lgualdade'

estudiose informes Referenciassobreinvestigaciones, Df,rzÁc¡.¡roo,Ivf J. QúD:.I4 constrilccfónde Ia tgaldad y Ia ptemdfu de14uiolefl' Lü@fllm la natJerMfu la.e&rcactónsmtndaríaMaftid,I¡sdtutode leMulr Df¡z cmúnnra E.J.(dir) (?.004):La dtfercncia sem¿l en el anáÍlslsdc los uituofue' gase Innstiga.clón deúe Ia prfuiut Colicción rMuferescn la Educacirínr5. M¿d¡i4 Institr¡to de la Muier/CIDE. d6de I4 Mdtca"Gufa d,tuláúcapfirflel MáI*;l$ de tu útde - (20041lwaúgÑn ojuq8.c.olección rMujscs en h Educaciónr6.ld¿&i4hsi¡ao de ta Muier/CIDB. DuanE,E(200t: ¿,4pwúlmdo para el amor o aprefldiendopara la ufalcncta?Las tetatbnes afeúhns y sutales m las dlscotecasdesdcunaperEeAíufemints' t¿.lbsis doctoral.BarcelonaUniversidadde Barcelona G,rrd,t"J.L (dtu) 8ffi6):Estudlo sobrc alolctttü de génerc! actitu¿es Gor.¡zÁl¡z sülstas cn Ia pobtactón@n de Caüabria C¡ntabria,DirecciónGene¡alde la Muiccdel Gobiernode Cantabria. de Hm¡s¿;l¡vnlr,C.(2m2):Adotescenfuy uiolenctadcgéttcw.llbdrid,Fcdcración gogresistas. Muicres


HmMxoez or Fmnoo,T; c¿s nEsG.rncf,r,E. (20o2):.4portaclonesteórlcofrác-ticas para el conocltttlcttto de Mltudes ulolefltasen el ámblto escolatEncacstarcalizadd al alamnado de ESOen Naaara desdeuna perqpec-tíwdc génerc. Prmplona,lnstitutoNewf,rode ta Mujer. I¡¡srm¡ro ou u Mqn (2CI5): Estudio comparatftrodc los plancs de lgualdad de qportunid¿descntre muJcrcsy hombreseutonómicosy nacionales,cnero 2005 (versiónelectrónica):www.mtas.eslmujer/políticas/comparativa.pdf IAvrñA,c. (2000): cuademo de trabaJo contra la alolenci,ade génerc. Madrid, Federaciónde Muleresprogresist¿s. Io Russo,G.(19%): Homb¡esy pa.drcs:la osq¿raanesfiónmrcanllna. M¿drid,Ho¡as y horas. Loues,c. (comp.) QOa$: Loscbtas tambtén lloran ldentldad¿smascufinas,igualdad entrc los swosy coedrcrctón Barcclona,Faidós. Mnoz.rn,M. (1996):Cbbos so4 bonbrcs serdn:cómo rcmper loslazos entre nascallntdad y ulolencfa"Nltdtid,Horasy homs. Mo¡nuf,{ Reuos,M' M.; S,ucunoJ.;Srv,r"J. M. (2004):rOrientacióneducaümy prevención dc la violencia: lr diferenciasexual en la resolución de co¡flictosr, cn Colercí6nMuJerw en b Educrclóz 7. Madrid,Insrituto de le MujerlCIDE. Rrcn,A (19133): Sobrcmenthas, seoeto.ty sllencios.Barcelon4lcari4 p. I 9. TorDos, M' P (2002): Afulescencia, alolencla y ghNero. l[adrid, Univcrsidad Complutenscdc M¿drid Tft¡nro, F.;Fonrrs,R (2002) wolencla domésttmy coeúrcactún:un enfoquemulfidtsdplínar Gnnadz,Universideddc Granad¿.

MÁIs BIBLIoGnaTÍa INTEREsANTE AIáRIO TRIGUEROS,M.T. E GARCÍA COLMENARES,C. (COOr'd.)(,1993). Tras la imaxe de Mujer. Guía para enseñar a coeducar. suENS/institt¡to de la Mujer. Madrid. AlvnnEz, ANGELES (1g9gl. Guía para murleres martratadas.conseilo da Muller, Comunidade de Madrid. Madrid. ASKEW S. E ROSi C. (1991).Os rapaces non choran.O sexismona educa_ ción. Paidós Educador.Barcelona. ATABLE,cH. (1998). Penélopeou as trampasdo amor.For unhacoeducación senümental. Nau Uibres. Valencia. BEIáUSTEGUIGOITIA E OUTRAS (EDITORAS)(19991. Xénerosprótugos. Femínisinoe Educación.paidós Xénero e Sociedade.México. BoNAt x- (1997',.As actitudes do profesorado ante a educación.propostas de íntervencíón.Bibliotecada Aula.Graó. Barcelona. BONfNO, L. (199ó). Micromachísmos,a víolencia invisíbel na parella. Xornadas sobre a violenciade xénero na sociedade acuar, varencia. -

(1999). vialencia de xénero e prevención.o problema da víorencía masculina.Fundaciénmulleres.Madrid.

BUZZATT| G. E SALVO, A" (2001). O corpo_palabra das mulleres. Cátedra. Madrid. cALo lGLEslAs (coordinador) (1997't,A Torerancía.premio Bancaixade Investigaciónsobre ServiciosSociais,1995. Toxosoutos.Noia. (19991. Educar para a paz desde o conflicto. Toxosoutos, Noia. CASCÓN, P; BERISTAINM. (f 9Só). La alternativa det juego: fch¿s técnícas. Bilbao. COLECTIVODE MULLERESENSINANTES"DO ROSAAO VIOLFTA"(1990). Da agresividadenos ensínosmeíos. Santiago de Compostela. (2000). A violencia agachada. Vtolencia de xénero. Concello de Santiago. Santíago de Compostela. CONSELLERÍADE FAMILIA E PROMOCIÓN DE EMPREGO, MUTIER E XWENTUDE (1999). Guía contra os rnalos tratos á muller. Xunta de Galíza.Santiago. DE LAURENTfS,T.(1992)- Ariciaya no. Feminismo,semiótica, cíne.cátedra. Madrid.


DIOS DlZ, M. (200i). Cine paraconvívir.Toxosoutos. Noia. FERREfRA, G. B. (19S9). Homes víolentos, muller* rnaltratadas: acheqasá investígacíóne tratamento dun probrema socíarsr¿"i"r:J""";:ff:; FRESCOCALVO,X.E. E OUTROS(2001). Acción titorial, transvercalidade e resoluciónde conflictos..SeminarioGalego de Educaciói ;;;;".: rnstituto de cíencias da Educación. iervic¡o de pubricacións da Universidadede Santiago. HERNANDEZMOMLES, G. E OUTRAS(20(tr/). volencía e díferenciasexua! na escola.En O harén pedagóxico. perspectiva de xénero ; ;9*;;_ ción escolar.Graó. Barcelona. HYDE,J's' (l''s). psicoroxíada murer.A outra metadeda experíenciahumana. Morata/lnstituto da Muller. Madrid. IBAÑEZ,J' (1994). por una socíorogíade ra vida cotídiana.S.XXr. Madrid. INSTITUTODA MULLER (1996). A violencia contra as mulleres.GuÍa de Saúdenúmero 12. Madríd.

-

(1998)-Prevíra viorencía-Irnha cuestíón de cambiode actitude. serie Cuadernosde EducaciónNon sexistanúmero 7. Madrid.

INSTIruTO ANDALUZ DA MUt I ER (19j9). Volencia contra as mulleres. Manualde formación.Xunta de Andafucía.Sevilla. INSTIruTO CANARIO DA MUIER (19981.Volencia ,ontra Canarias. ",

mulleres.

JORDAN, E. (19g9). Os nenos pelexónse as súas fantasíaslúdicas.A cons_ trucción da masculinidade na temperá idade escolar, en Xéneros Prófugos.paidós. Barcelona. JULIANO, D. (1998). As que saben. Subculturas de muller*. Ed. Horas e horas. Madrid. KAPIÁN, E. ANN. las mujeresy el cine. A ambos lados de la cámara. Cátedra. Valencia. KUHN, A (1991). Cínede Mujer*. Femín.smo y cine.Cátedra. Madrid. MAROUES,J.V. E OSBORNE,R. (1991). Sexua!ídade e sexrsmo.Fundación EmpresaUniversidade/UNED.Madrid. MARTTN,E' E MARTTN,A. (1g9g).As viorencias cotiás candoas víctirnasson mulleres.lnstituto da Muller. Madrid. MIEDZIAN, M. (1995). Rapacesson, hornes serán. Como romper os lazos entre masculinídadee violencia.Serie Cadernos Inacabados.Ed. t"r;r; horas. Madrid. MORENO, A. (1986), Como se ensinaa ser neno:o sexismona esco/a.Ed. Lea. Barcelona. MUIVEY l. (19s8). pracer visua!y cine narrativo. Documentos de trabalro. FundaciónInstituto Shakespeáre/lnstitutode Clná e RTV.Valencia. SANTOSGUERM, M. A.: (Coord..)(200O); El harén pedagógíco(percpeaiva de género en la organízaciónescola¿.Graó. Ba[ebna. SEMINARIo GALEGo DE EDUCACóN PARA A PM (1996).En sonde Paz. PropostasDidáaicas paraas aulas.Toxosoutos. Noia. SERVICIOGALEGO DE IGUALDADE.(1999). Guía contraos matos tratosá rnul/er.Santiagode Compostela. -

(2002)' Proxecto poMBA- prevencíón, orientación e medídas básícas d3 ae.oío.Santiagode Compostela.(O Servicio Galego de lgualdadeestá praza situado na de Europa, 154 ?. Teléfono 9gt : 54 SíOA. S"iii"g, de Compostela).


CINE E VIOLENCIA CONTRAAS MULTERES

o El manantial de la doncella (l.960), de Ingmar Bergman o Sin perdón (1992), de Clint Eastwood . El color púrpura (1985), de StevenSpielberg o Thelmay Louise (1991), de Ridley Scott .

Tesis(1995), de Alejandro Amenábar

o La aldea maldita (1942), de Florirín Rey . Zorba el griego (1964), de Michael Cacoyannis o La reina de los bandidos e99$, de shekhar Kapur o No sin mi hija (lggt), de Brien Gilbert .

Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín

o Sólo mía (2001), de Javier Balaguer . Flores de otro mundo (1999), de Icíar Bollaín


Las mil carasde la violenciade genero lGuf¡oeLrcrunel

WEBS Sandn ¡are ¡ Meike / Marliese A¡old : aa,&¡cido de¡ alemánpor Nwia Santos. H ¡coso scxu¡l eu los lugares de trabqio / C.arrneAlemany Gónrez,Véronique Luc, C-a¡¡¿n Mozo Gonálea Instituto de la Mujer,200. I396/ALEI Agnedón r la n¡den maltrato, violación y rcm / Mguel Lcttttc Acost4 José Antmio I¡r€ntc Acosta Comarec t998.

t34vr,oRl L¡ c¡r¡ desnud¡ de la mujer árabe / Nawal ¡l-Sa'dawi, llor¡s y horas,2001. t39dArJI de Iaigualdad yla L¡osEucción prcrenci6n de la violemicont¡:a la mqier dcsd€ l¿ cd¡d ¡ecr¡nd¡¡ta/M Jcé Dfaz-Aguado, Rosario Ma¡tír¡ez á,¡iaq Insdt¡to ¿e la Mujcr, 2001. Íim??l Construyendo d eqüil¡brlo: mder€q tr¡bqio yc¡lided de vida/Carrnen Dodaguez Alcón, Instinrto de la Mujer, 2001. [396/DOMI Estudim sobre violencia famiüar y rgrtdones sexuales,Ccntro de Estudios Í¡rldicos dc la Administración de Justicia: Instituto de la Mujer,2000. 1343/ESTI E ¡trc oorotras y tufbastes: h nqieren el pafs de lc Ayetolas I Ar:.déK^yaú, Flor de Vicr¡tos, 1998. t396r'I(AYl Gufa para la tgualdad de oportunidades / Tcmsa del Valle Yilar6, Ayuntamiento de Gijón" 1998. t396rcUrJ Hdado y patatas fritas: un¡ denuncia de la cxplotación sexual de los niñog Hermán Zn, Flaza & Janés,2003. [343/ ZN]

Etrlargo camino hacla la igualdad: h mujer en la política / Pila¡ Ccrnuda,Plaza& Janés,2000.[396/CER] EI largo camino hacia la igualdad: Feminismo en España l9l5.19)S l Oliva Blanco Comjq IsabelMorant Deusa Instituto de la Mujer, 195. [396ALA] Ia mujer en eI mundo, RosalfaDfezCelay4 Acc¡to, 1997.[39fDt R] Ias mqieres consrolmos Europa, C-ongrrso Inter¡acior¡l ¡obre Empleo (l98.Torremolinos), Instituto de h Mujer, 1999. t39dC1)N Las mqiercs en d mundo/C-athérineRigollet, E&lvives, 1997.I396/RIGI Las mqieres y los niños primero / Elena Gianini Beloui, Laia, 1984.[39dGIA] FI siglo de las mqieres/Victoria Canps,

Cátedra,1998.t39fCAMl Síntesis de Estudioe de Investigación del Itrsütuto de IaMqier.,l9{)419{D I Instituto de la Mujer, Instituto de la Mujer, 2001. [39fsrNj Sue¡iosen el umbral : memorias de un¡ niña del h¡Ém /Fátima Mcmissi, Much¡ik, 2000. t820-4/rfERl Trab4ia, mqler, trabqia/ Paloru Sarasúa Acento, 1995.I396/SARI Bl trabaJo de las mqJercs:comprender para trandormar / Kar€nMessing(dh.), C^tara4müz.[39úTRA] Trálico de mqieres: rralidades hrmlanasen el negocio intermcional del cexo/ Siripom Skoroba¡ek Nataya Boonpakdi Chutima Janthakecro,Narce4 1999.[343/SKR]

Igualdad de oporhnidades entre I¡s mqieres y hs hombr€s, Instituto de la Mujer, 192. t39lIGUl

Violencia contr¡ la mqier / Lydia Falcón, Vindicación Feminista 199l. I343/FAL1

Ia jornrda intermimble / Marla Angcles Durán lcaria 1986-t396/ DURI

Guír de letu¿ no4 Selruióo bibliográfie dc Be¡triz de Melo Mardn, Ana tópcz Velc{rcl y üliea Fcmándcz-Pc6a [Bibliot€ dc Pumín Gijón-Surl D.L AS/10t94

Iá l¡rga narcha hacia la igualdad: IV conferenci¿ mundial sobrr las nqieres... / Yolanda Solana...[eral], Instituto de la Mujer,197. t396/IáRl

http://wwwl¡-mor¡d¡,com Cor*icne una gru cnntidad dc servicios c informrció¡¡. Tiac como objctivo principal rcnir como cspacio dc cnocntro par¡ ls mujercs. hrclu¡rc un fndice de *ccioncs muy c@pleio: biognffs, dicciowio fcminista, globalirción, inmigrciólr, jórenes y fcminismo, lesbimisrno, galerfa dc artistas, @...

htQ:/Arw.nodollorgihrqieresenred Sc pucdcn acontrar enlaes con cguiaioncc dc todo cl mmdo, información tmúi€ sbrc abono, ¡cos sxu¡¡, mujcry ¡rt€" c¡cncia" ctc... Tenbién sc puede ¡cccds ¡ rEvirtas fministas, atablar mvmión cn los forcs, cúc. htFr/vw.früdrdonmq¡m.es/fondor' Es la ultb del fo¡¡do parr la prcvención de la violencia de g&rm. Cuenta m un rcnicio de b¡nerotcc+ inforres, prcpBt¿s de rcción, campañasy prcy€tos dc prevención. ww*pandasyüvorciadsorg Es l¡ v¡eb dc l¡ Fcderación de Mujercs &par¡dff y Divorciadc. Da a oreer lm scrvicioe qrF prcsta, algum artfculos rclacion¡doe con Ia violcncia. También s pucdcn oncular direeiofics y teléfonos d€ 16 sociacim qüc fomn parte de la federción cn lm difercntes partcs del cstado. www.¡-Les Págim de Amnisüa Inrcmrcional. Erconüarc¡noc infom€s dc l¡ i¡ifiacción de los de¡¡chc humms cn cl mundo; dcdican epecial 8terción ¡ t¡ violación de dméhos humarcs sufrida por las mujms. Amplios infornres qrc noc ¡nnen al día de las atwidadc qrc están ocurriendo cn distintas partce del mundo. Desdc la wcb de AI umbiúr podanc frrlmempañrdc apoyo ¡ los dmhoc humanos. m.rcdf€mlnlst ,org Es la wcb de l¡ Rcd feminisra contra la violercia de gÉncro. Aparoccn noticias pcriodstnxs, doc¡¡m¡os como cl modelo de solicitud dc la mden de prcte.ción o la pfopr¡Gta dc lcy integnl rcaliada por lro ¡sociaciolrcs. ¡{demás ofree información sobrElc difef€ntcs tipos de violencia: acoso, justicia, mutilacimcs, ctc.. -

Profile for Pello Iturburua

muller e literatura  

recursos bibliográficos

muller e literatura  

recursos bibliográficos

Profile for pelloitur