Page 122

Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠ ¢â“懮â“................................................................... ∑’ËÕ¬Ÿà............................................................... ................................................................................ ‚∑√»—æ∑å.................................................... ¢Õ∫√‘®“§ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√µà“ßÊ ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘¥«ß·°â« ¥—ßπ’È ‚§√ß°“√√≥√ߧåµàÕµâ“𧫓¡æ‘°“√„π™π∫∑ (RUNNING COST) ‚§√ß°“√«‘®—¬∑“ß°“√·æ∑¬å ∑ÿπ°“√Õ∫√¡ (RUNNING COST) ‚§√ß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ‡¥◊Õ¥√âÕπ ·≈–¥âÕ¬‚Õ°“  (RUNNING COST) ºâ“Àࡧ≈“¬Àπ“« Õÿª°√≥å°“√‡√’¬π ∑ÿπ°“√»÷°…“ ‚§√ß°“√ à߇ √‘¡·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ (RUNNING COST) ®—¥ √â“ß»“ π ∂“π °∞‘π·≈–ºâ“ªÉ“ª√–®”ªï Àπ—ß ◊Õ∏√√¡–  ∂“πªØ‘∫—µ‘∏√√¡ «—™√∏√√¡ ∂“π (RUNNING COST) ∑’Ëæ—° ß¶å ç∏√√¡«‘¿“«—πé (RUNNING COST) ∏√√¡®“°æ√–‚Õ…∞å (RUNNING COST) ¡Ÿ≈π‘∏‘¥«ß·°â« (TAX DEDUCTIBLE) √«¡‡ªìπ‡ß‘π.....................................................................................................∫“∑ ‚¥¬ à߇ߑπ∫√‘®“§∑“ß - ‚Õπ‡ß‘πΩ“° ∏.∑À“√‰∑¬  “¢“ √æ. ¡‡¥Á®æ√–ªîòπ‡°≈â“ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’.. ç¡Ÿ≈π‘∏¥‘ «ß·°â«é ∫—≠™’‡≈¢∑’Ë Ù-Ú-ÚÙ˜ˆÒ-Û (TAX DEDUCTIBLE) ç«—™√∏√√¡ ∂“πé ∫—≠™’‡≈¢∑’Ë Ù-Ú-ÛÛˆÚÙ-Ú (RUNNING COST) ç∏√√¡«‘¿“«—πé ∫—≠™’‡≈¢∑’Ë Ù-Ú-Û¯Òı-¯ (RUNNING COST) - ‡™Á§ À√◊Õ∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘¥«ß·°â«œ (ª≥. ”‡À√à) ®à“Àπâ“´Õß∂÷ß π.Õ.πæ.¥√.ªî‚¬√  ª√’¬“ππ∑å √π. »Ÿπ¬å«‘®—¬∑“ß°“√·æ∑¬å √æ. ¡‡¥Á®æ√–ªîòπ‡°≈â“ ıÙ ∂.µ“° ‘π ∫ÿ§§‚≈ ∏π∫ÿ√’ °∑¡. Òˆ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë.................................................®”π«π‡ß‘π..........................................∫“∑ * °√ÿ≥“·®âß™◊ËÕ ∑’ËÕ¬Ÿà ¢Õß∑à“π„Àâ™—¥‡®π æ√âÕ¡‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å ·≈– ”‡π“„∫‚Õπ‡ß‘π∑“ß ‰ª√…≥’¬å ¡“¬—ß∑’Ë∑”°“√¡Ÿ≈π‘∏‘œ À√◊Õ ‚∑√ “√ -Ú¯˜ˆ-ıÛ˘˘ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â®—¥ àß„∫‡ √Á®∂÷ß ∑à“π‰¥â∂Ÿ°µâÕß‚¥¬√«¥‡√Á« ·≈– “¡“√∂µ√«® Õ∫¬Õ¥‡ß‘π°—∫∑“ß∏𓧓√‰¥â∂Ÿ°µâÕß *

120

§ √—È ß À π÷Ë ß „ µâ √à ¡ ° “ “ « æ—   µ √å

once_in_the_shadow  

once_in_the_shadow

once_in_the_shadow  

once_in_the_shadow

Advertisement