Page 1

Najaar 2017

BELGIĂ‹

NEDERLAND

Pelckmans Pro

Marketing & verkoop

T 03/660 27 00

NolledZ – Marc Bongers

E uitgeverij@pelckmanspro.be

T 035/201 88 82

pelckmanspro.be

E marc.bongers@nolledz.com

Vertegenwoordiging

Uitlevering via Centraal Boekhuis

Joeri Dewallef T 0499/75 03 09 E joeri.dewallef@pelckmansuitgevers.be Klantendienst T 03/660 27 20 E klantendienst@pelckmansuitgevers.be PR & marketing Ellen Peeters T 0473/20 85 12 E ellen.peeters@pelckmanspro.be Toon Van Mierlo T 0473/21 46 72 E toon.van.mierlo@pelckmansuitgevers.be

Pelckmans Pro

I S B N 978-94-6337-079-0

Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv, Brasschaatsteenweg 308, B-2920 Kalmthout

Pelckmanspro.be

Pelckmans Pro

9

789463 370790

Pelckmans Pro


NAJAAR 2017

INHOUD **** VERSCHENEN MENS & MAATSCHAPPIJ

3 4

MANAGEMENT

6

BEWEGING WERKT

Barbara Torfs 

THE ENTREPRENEURIAL ORGANIZATION

9

GEBRUIKERS ALS GIDS

12

ONDERWIJS & OPVOEDING

DE MENS CENTRAAL

Dries Deweer - Steven Van Hecke (red.)

8

10

PSYCHOLOGIE

DE WAARDE VAN WEERSTAND

Eva Wolf - Wouter Van Dooren

13

Bart Derre

Lieven De Marez

LEADING FROM THE MIDDLE

Jesse Segers - Koen Marichal - Daan Sorgeloos - Koen Vandenbempt

ETNOMARKETING

Rachid Lamrabat

NEURO

Rudi D’Hooge 

14

SAMEN IN GEZINSTHERAPIE

16

VAN KWETSUUR NAAR LITTEKEN

18 19 20

Peter Rober

Nicole Vliegen - Eileen Tang - Patrick Meurs - Mark Borgions (illustraties) 

REGISSEER JE KLAS

Elke Struyf - Gilberte Verbeeck

DIVERSITEIT IN DE SCHOOL

David Mitchell 

EFFECTIEF REKENONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL

Marcel Schmeier

COMMUNICATIE

21

ACADEMISCH SCHRIJVEN TIJDENS DE HOGERE OPLEIDING

LITERATUUR & CULTUUR

22

ONTLUIKENDE LETTEREN

24

50 KEY TERMS IN CONTEMPORARY CULTURAL THEORY

FILOSOFIE

RELIGIE

25

Gustaaf C. Cornelis 

Jan Herman 

Joost de Bloois - Stijn De Cauwer - Anneleen Masschelein (red.) 

DENKEN OVER BEWEGEN

Pieter R. Adriaens

26

VERBIJSTERING, VEELHEID, VERSCHIL

27

ZINGEVING IN TECHNOLOGIE

Bart Vandenabeele 

Hendrik Opdebeeck 

28 ALLE TIJD VAN DE WERELD Ilse Cornu - Hilde Pex (red.)

OKT

DEC

OKT

DEC

OKT

OKT

****

SEP

OKT

OKT

OKT

SEP

SEP

SEP

SEP

NOV

JAN

DEC

SEP

JUL


MENS & MA ATSCHAPPIJ

De waarde van weerstand Wat Oosterweel ons leert over besluitvorming

EVA WOLF & WOUTER VAN DOOREN

De waarde van weerstand gaat over de besluitvorming rondom de Oosterweelverbinding. Ondanks talloze studies, meerdere verkiezingen en ontzettend veel creativiteit en burgerenergie, werd de Oosterweelknoop pas ontward na een beleidsproces van 20 jaar en meer dan een decennium aan conflict. Waarom escaleerde het conflict van een onenigheid in 2005 tot een schijnbaar eindeloze beleidsimpasse en hoe kunnen we begrijpen dat er nu een oplossing in zicht lijkt? Tegelijk overstijgt dit boek Antwerpen. Want wat leert deze slepende impasse ons over de totstandkoming van beleid? In plaats van beleidsconflict te beslechten in achterkamers, weg van het publieke forum, stelt dit boek dat in de beleidsvorming de ruimte aan conflict moet worden gegeven. Oosterweel leert ons immers dat het wegdrukken van conflict niet werkt. Wanneer er daarentegen echte keuzes te maken zijn tussen verschillende beleidsvisies, nemen burgers een engagement op. En met dit engagement kan een overheid veel bereiken.

ISBN 978 94 6337 085 1 A-code - NUR 740 - ca. 240 blz. - ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-085-1 Verschijnt in oktober

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 099 8 I S B N 978-94-6337-099-8 ca. € 19,99

9

9

789463 370851

Ev a Wo lf i s w e r k z a a m b i n n e n d e onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Wo u t e r V a n D o o r e n i s p r o f e s s o r bestuur skunde aan het depar tement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep Management & Bestuur.

• Boeiende samenvatting van een dossier waar niemand nog wijs uit geraakt. • Overstijgt Oosterweel en trekt lessen voor toekomstige besluitvorming.

789463 370998 3


MENS & MA ATSCHAPPIJ

De mens centraal Essays over het personalisme vandaag en morgen

DRIES DEWEER & STEVEN VAN HECKE (RED.)

Het personalisme is een filosofische stroming die de menselijke persoon centraal plaatst. Het gaat daarbij niet om het individu en zijn enge eigenbelang, maar wel om de mens die pas mens wordt in verbondenheid met anderen. De personalistische filosofie heef t onmiskenbaar haar stempel op onze samenleving gedrukt. Vooral de christendemocratische politieke partijen zijn met haar gedachtengoed aan de slag gegaan en tot op vandaag fungeert de filosofie als inspiratiebron voor diverse maatschappelijke projecten. En toch heef t het personalisme in vele kringen vandaag de dag een wat stoffig imago. Dit boek wil daar komaf mee maken door denkers en doeners van diverse pluimage aan het woord te laten over wat een hedendaags personalisme kan inhouden. Welke impulsen kan het personalisme geven aan de samenleving van morgen? Wat kan de filosofie betekenen in concrete domeinen als politiek, economie, ecologie en psychologie? Uit de verschillende bijdragen zal blijken dat personalisten nog steeds tegen de stroom in zwemmen. Tegenover de individualistische en materialistische reflex van onze samenleving plaatsen zij de focus op de mens als verbonden en spiritueel wezen. En zo zet dit boek de toon voor een breed maatschappelijk debat. De mens centraal is leesvoer voor eenieder die met open geest wil nadenken over een betere samenleving.

4

ISBN 978 94 6337 077 6 A-code - NUR 740 - ca. 240 blz. - ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-077-6 Verschijnt in december

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 100 1 I S B N 978-94-6337-100-1 ca. € 19,99

9

9

789463 370776

789463 371001

Dries Deweer is p olitiek filosoof en universitair docent aan het departement Filosofie van de Universiteit van Tilburg. Steven Van Hecke is politicoloog en docent Europese en vergelijkende politiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

• Eigentijdse invulling van een filosofie waarvan onze maatschappij is doordrongen. • Aanzet voor breder debat. • Met bijdragen van o.a. Geert Bouckaert, Jos Geysels, Geert Noels, Steven Vanackere, Mieke Van Hecke en vele anderen.


“Begin jaren 90 werd in de schoot van de UNESCO een werkgroep gevormd om na te denken over de opdracht van onderwijs. […] De werkzaamheden resulteerden in een glasheldere definitie van de opdracht van onderwijs: ‘learning to learn, learning to do, learning to live together and learning to be’. We moeten vaststellen dat in Europa de balans in deze opdracht totaal is doorgeslagen naar het markteconomische en utilitair denken over onderwijs. Learning to learn en learning to do hebben de beide andere opdrachten zwaar onder druk gezet. Het onderwijs moet echter de ruimte creëren waarin kinderen en jongeren tot volle ontplooiing kunnen komen als mens en als medemensen voor elkaar: learning to live together en learning to be. Dit is de kern van het personalisme: een samenleving waarin mensen tot hun volle ontplooiing zijn gekomen als mens en als medemens voor elkaar.” Mieke Van Hecke (voormalig directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs en CD&V-politica)

“Een samenleving waarin het rationele denken het relationele verdringt, eindigt in een technocratie of een repressieve staat. Maar zoals we weten, zijn dat geen duurzame vormen van samenleven. Zij kunnen geen problemen oplossen die voortkomen uit diepe waardeconflicten. Daarvoor zijn empathische dialoog en relationeel denken veel beter geschikt. Dat daar meer dan ooit behoefte aan is, blijkt uit het belang dat we vandaag hechten aan dialoogscholen, verbindend leiderschap, stakeholderdemocratie, open ambtenaarscultuur en waarachtigheid in het publieke debat.” Geert Bouckaert (gewoon hoogleraar in de sociale wetenschappen, KU Leuven) en Luk Bouckaert (professor emeritus in de wijsbegeerte, KU Leuven en gedelegeerd bestuurder SPES Academie)


MANAGEMENT

Beweging werkt Sleutels voor een duurzaam bewegingsbeleid op de werkvloer

BARBARA TORFS

Actief inzetten op een gezonde levensstijl van medewerkers rendeert. Meer bewegen op de werkvloer zorgt immers voor geluk, meer werk­ plezier en een hechte teamspirit. En dat vertaalt zich positief in de uitstraling van het bedrijf. Barbara Torfs geeft je tien sleutels mee om een duurzaam gezondheid- en bewegingsbeleid te ontwikkelen. Ze grijpt terug naar het doorleefde verhaal van fit@work bij Schoenen Torfs en brengt tal van inspirerende getuigenissen uit grote en kleine bedrijven, o.a. Carta Mundi, Dienstenthuis Kempen, Callant Verzekeringen, Mobius en Stad Neerpelt. Meer bewegen maakt deel uit van een integrale holistische visie op gezondheid. Vanuit die visie moeten behoeften en verwachtingen van het bedrijf goed in beeld worden gebracht, met respect voor de wensen en grenzen van de individuele medewerker. In dit boek lees je hoe alles begint bij de top, waarom fit@work moet ingebed zijn in de globale HR-missie en visie van het bedrijf en hoe je vervolgens bottom-up werkt. De beste en meest succesvolle initiatieven komen vaak van medewerkers zelf. Je leert welke communicatie inspireert, hoe je een community bouwt, hoe medewerkers hun fit@work-traject écht beleven en waarom die beleving wellicht de belangrijkste sleutel is om duurzaam te blijven bewegen.

6

ISBN 978 94 6337 074 5 A-code - NUR 800 - ca. 200 blz. - ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-074-5 Verschijnt in oktober

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 092 9 I S B N 978-94-6337-092-9 ca. € 19,99

9

9

789463 370745

789463 370929

Barbara Torfs werkte meer dan 20 jaar als direc teur marketing en communicatie binnen het familiebedrijf Schoenen Torfs. Sinds 2017 heef t Barbara de operationele leiding over de Belgische tak van Herculean, een internationaal spor t ainment- en coachingsbedrijf.

• Een integrale kijk op het waarom, hoe en wat van een fit@work-traject. • Met getuigenissen uit grote en kleine bedrijven. • Handige tips om je bedrijf aan het bewegen te krijgen.


Zorgzaam zijn voor je medewerkers is een basishouding. Het gaat over het besef dat een bedrijf alleen maar gezond en gelukkig zal kunnen zijn als de mensen er zich gezond en gelukkig voelen. (…) Vanuit mijn ervaring bij Schoenen Torfs weet ik welke positieve invloed de werkgever op de gezondheid van zijn medewerkers kan hebben. Ik leef ook in de overtuiging dat de hefboom tot een duurzame gedragsverandering van de globale bevolking in het bedrijf ligt.

“Iedereen kan mee op de CartaMotion-trein springen. Deze trein rijdt voldoende traag opdat écht al onze medewerkers er mee kunnen opstappen. De uitdaging bestaat erin dat de trein wel moet blijven bollen en dus NIET stilvalt.” Bent Wouters Productieplanner CartaMotion, het gezondheidsprogramma bij Cartamundi

“Cartamundi brengt mensen samen door middel van ‘spelen’. Dat geldt ook voor onze medewerkers. CartaMotion begon bij twee collega’s met een passie voor lopen. Nu verbindt het mensen van verschillende departementen en heeft het een plek gekregen binnen ons MVO-beleid.” Chris Van Doorslaer CEO Cartamundi

7


MANAGEMENT

The entrepreneurial organization Ondernemend gedrag stimuleren binnen de organisatie BART DERRE

‘Disruptive innovation’ is een term die steeds vaker wordt gebruikt in managementmilieus. Het beschrijf t hoe kleine opstartbedrijfjes er met weinig middelen toch in slagen de gevestigde waarden succesvol te beconcurreren. Hoewel disruptie altijd al heef t bestaan, zorgt de technologische vooruitgang voor een ongeziene snelheid waarmee startups ‘disrupteren’. Om het hoofd boven water te houden in deze disruptieve tijden, dienen organisaties ‘entrepreneurial’ te zijn. In ‘entrepreneurial organizations’ wordt het individueel ondernemend gedrag van medewerkers gealigneerd met een ondernemende bedrijfscultuur. Organisaties zijn sociale levende systemen, waardoor de individuele medewerkers van cruciaal belang zijn. De hypothese dat betrokken medewerkers automatisch ondernemend gedrag vertonen, dient echter genuanceerd te worden. Bart Derre pleit er dan ook voor het individueel ondernemend gedrag als belangrijk autonoom concept in te voegen in de bedrijfsstrategie. The entrepreneurial organization reikt ontwerpstrategieën aan die zowel het ef fectief individueel ondernemend gedrag van de medewerkers stimuleren als het ontwerpen van een ondernemende bedrijfscultuur ondersteunen. Het boek is bedoeld voor studenten, docenten en ondernemers.

8

ISBN 978 94 6337 073 8 S-code - NUR 801 - ca. 200 blz. - ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-073-8 Verschijnt in december

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 093 6 I S B N 978-94-6337-093-6 ca. € 19,99

9

9

789463 370738

789463 370936

B ar t D er r e d o c e e r t e n o n d e r z o e k t ondernemerschap aan de vakgroep Commerciële Economie & Ondernemen van de HoGent. Hij is al jaren zelf ondernemer.

• Auteur combineert academische kennis met praktijkervaring als ondernemer. • Thema dat iedere ondernemer aanbelangt.


MANAGEMENT

Gebruikers als gids Toolbox voor innovatie-ontwikkeling

LIEVEN DE MAREZ

Veel innovaties falen omdat de gebruikers van de innovatie niet (of te laat) worden betrokken. Deze toolbox helpt die fout te vermijden en fungeert als gids om je reis door innovatieland te plannen. Op die reis is de gebruiker het kompas en leer je doorheen de verschillende fasen bij van de inboorlingen. De box bevat meer dan 70 interessante manieren om je innovatie ’usercentric’ te maken en is bij uitstek geschikt voor ’agile’ en iteratieve innovatie-ontwikkeling. Zonder te pretenderen allesomvattend te zijn, biedt de toolbox een gestructureerd overzicht van methoden en helpt hij je te ontdekken welke vragen voor jou het meest relevant zijn en welke methoden je kunnen helpen om daarop een antwoord te vinden, welke valkuilen er bestaan en hoe je gebruikers en andere partijen kan betrekken bij de ontwikkeling van je innovatie. Gebruikers als gids daagt je uit en inspireert je om je gekende omgeving te verlaten, bij te leren en op basis daarvan je innovatie te verbeteren. En route! Deze toolbox vloeide voort uit de cursus innovatie-onderzoek van Prof. dr. Lieven De Marez (Universiteit Gent) en de methodologie die wordt gehanteerd binnen imec.livinglabs.

Lieven De Marez is professor media, technologie en innovatie & innovatieonderzoek bij het departement Communic atiewetenschappen van de Universiteit Gent.

• Gestructureerde en modulaire manier om het geschikte innovatietraject uit te stippelen. • Methode met speelkaarten, landkaart en reisgids. • Pocket-size toolbox die overal en door iedereen gebruikt kan worden.

ISBN 978 94 6337 062 2 S-code - NUR 800 - ca. € 25,00 I S B N 978-94-6337-062-2 Verschijnt in oktober

9

789463 370622 9


MANAGEMENT

Leading from the middle De 4 gedaantes van de manager

JESSE SEGERS, KOEN MARICHAL, DAAN SORGELOOS & KOEN VANDENBEMPT

Het werk van de manager wordt er niet eenvoudiger op, zeker niet in ‘het midden’ van een organisatie. Omgevingscomplexiteit en vervlakking van de hiërarchie zorgen voor organisatorische paradoxen: focus op de korte termijn en visie op de lange termijn. Excellent uitvoeren van de strategische beslissingen maar ook ’strategisch’ meedenken. Initiatief nemen zonder middelen of hiërarchische bevoegdheid. Functionele expertise en openheid naar tal van andere disciplines. “Dit stond niet in mijn jobomschrijving”, verzuchten veel managers.

Jesse Segers is vice-decaan onderwijs, codirecteur van The Future Leadership Initiative en academisch directeur van de Masterclass Leiderschap voor Middle Managers aan AMS.

Dit boek wil het managementwerk weer werkbaar maken. Het biedt een kader waarin de manager zich beter kan plaatsen, en geeft inzicht in de vaardigheden die cruciaal zijn om te excelleren als ‘manager in the middle’: ontwikkelen van een organisatievisie en er naar handelen, externe gerichtheid, politieke vaardigheden en persoonlijk en gedeeld leiderschap.

Daan Sorgeloos is adjunct professor en academisch directeur change management aan AMS en doceert organisational behavior en strategisch HRM aan de VUB.

Verder bouwend op de laatste wetenschappelijke inzichten, toont dit boek hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen en deze persoonlijke transformatie kunt waarmaken. Daarbij belichten we ook de rol van de top om een krachtig middenveld in hun organisatie te ontwikkelen. Van dit samenspel hangt het succes van organisaties af.

10

ISBN 978 94 6337 080 6 A-code - NUR 801 - ca. 160 blz. - ca. € 30,00 I S B N 978-94-6337-080-6 Verschijnt in oktober

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 094 3 I S B N 978-94-6337-094-3 ca. € 19,99

9

9

789463 370806

789463 370943

Koen Marichal doceer t en onderzoekt leiderschap aan AMS sinds eind 2010 en heef t meer dan 20 jaar HRM-ervaring in verschillende organisaties.

Koen Vandenbempt is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en AMS. Hij is gepassioneerd door strategie, verandering en de veerkracht van organisaties en mensen in deze organisaties.

• Geeft inzicht in hoe je succesvol wordt in het midden van een organisatie. • Toont hoe eigentijdse managers de spil zijn van hun organisatie.


Authentieke leiders blijven trouw aan zichzelf, maar ook aan de anderen en aan hun project.

Vanuit de wetenschap zeggen we dat de plek in het organigram van een organisatie niet bepalend is om te stellen of iemand al dan niet tot het middle management behoort. Wel bepalend is of de persoon in kwestie toegang heeft tot het topmanagement en over diepe kennis beschikt die gekoppeld is aan de dagelijkse operaties.

Leiderschap empoweren gaat in essentie over mensen autonomie geven en mensen ondersteunen.

Middle manager zijn betekent in essentie het koppelen van de strategie aan het operationele. Middle managers moeten ook naar boven beĂŻnvloeden, dienen horizontaal te integreren en deel te nemen aan uiteenlopende initiatieven.

Voorbeeldgedrag stellen, leading by example, is cruciaal.

De middle manager dient elke situatie veel meer zelf on the spot te beoordelen, en andere medewerkers op andere niveaus – boven en onder – te inspireren om de volgens hem juiste weg te volgen. Daarnaast dient de middle manager het nieuwe te exploreren. Succesvolle ondernemers beschouwen verrassingen als een buitenkans. Het onverwachte kun je in je voordeel benutten.


MANAGEMENT

Etnomarketing Het vertrouwen van de nieuwe consument

RACHID LAMRABAT

In 2016 had 1 op de 5 consumenten een migratieachtergrond. Deze evolutie is niet onbelangrijk en mag niet genegeerd worden. In de volksmond spreken we over superdiversiteit in onze maatschappij, maar wat wil dit juist zeggen voor bedrijven? We realiseren ons nu niet wat de nieuwe consument kan betekenen voor het voortbestaan van bedrijven en organisaties. Vele bedrijven en organisaties zijn nog blind voor de opportuniteiten die de nieuwe consumenten bieden. Het is een koopkrachtige doelgroep die niet onderschat mag worden. Bedrijven moeten nadenken over hun voortbestaan en zich relevant maken voor de huidige maatschappij. De nieuwe consument aan zich binden verzekert zo hun toekomst. Ontdek de leefwereld van de nieuwe consumenten, wat ze kunnen betekenen voor jouw bedrijf en hoe je ze kan bereiken. Met dit boek richt de auteur zich tot bedrijfsleiders, academici en politici die de langetermijnstrategie uittekenen voor hun organisatie. Tot de marketeers die deze maatschappij mee vorm willen geven. Tot de nieuwsgierigen die durven dromen van een betere wereld.

Rachid Lamrabat leidt het marktonderzoeksen communicatiebureau Tiqah. Daarvoor werkte hij zeven jaar op de dienst inburgering van de Vlaamse overheid. Als etno­marketeer ligt zijn expertise in het bereiken van de etnische consument. Hij pleit ervoor om de moslimgemeenschap als een volwaardige consument te benaderen als het om marketing gaat en af te stappen van een opblanke-Belgen-gerichte-marketing voor die nieuwe consumenten.

• Ervaren en bevlogen spreker. • Toont het belang van de moslimconsument voor marketeers. • Merken anders bekeken.

12

ISBN 978 94 6337 019 6 A-code - NUR 801/802 - 176 blz. - € 29,99 I S B N 978-94-6337-019-6 Verschenen

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 021 9 I S B N 978-94-6337-021-9 € 17,99

9

9

789463 370196

789463 370219


PSYCHOLOGIE

NEURO Het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenen en gedrag

RUDI D’HOOGE

Er gaat een enorme fascinatie uit van de werking van onze hersenen en de manier waarop ze onze gedragingen, psychologische functies en mentale vermogens controleren. Niemand kon ooit voorspellen dat de snel groeiende hersenwetenschappen ons leven in de 21ste eeuw zo ingrijpend zouden beïnvloeden. De hedendaagse hersenwetenschappen bestrijken een enorm studiegebied, van de moleculen en cellen van het zenuwstelsel tot de relatie tussen hersenwerking en gedrag en de oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen. Dit unieke Nederlandstalige boek hoopt de geïnteresseerde lezer zonder veel biologische voorkennis in te leiden in een van onze belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen: het begrijpen van de werking van het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenwerking en gedrag. Professionals uit zowat alle biologische, biomedische en gedragswetenschappelijke disciplines hebben te maken met de verschillende aspecten van de werking van ons zenuwstelsel. Dit boek wil daarom ook bijdragen aan de opleiding van enthousiaste professionals met interesse in wetenschappelijk onderzoek of de zorg voor personen met hersenaandoeningen.

Rudi D’Hooge is professor biologische psychologie aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceert jaarlijks aan meer dan 2500 studenten uit verschillende studierichtingen – voornamelijk over de werking van de hersenen en hersenziekten.

• Beknopte inleiding in de werking van de hersenen. • Uniek boek in het Nederlandse taalgebied – onze hersenen verklaard in begrijpelijke taal. • Handig handboek over de werking van de hersenen en de aansturing van ons gedrag.

ISBN 978 94 6337 082 0 S-code - NUR 773/874 - ca. 240 blz. - ca. € 39,99 I S B N 978-94-6337-082-0 Verschijnt in september

9

789463 370820 13


PSYCHOLOGIE

Samen in gezinstherapie Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk

PETER ROBER

Gezinnen bestaan in alle vormen en kleuren, en allemaal beginnen ze vanuit liefde. Maar wanneer een gezin de hulp van een gezinstherapeut zoekt, zijn wrok, angst en teleurstelling vaak uitgegroeid tot de dominante krachten die het dagelijks leven beheersen. Gezinstherapeuten moeten afstappen van het medische ‘probleemdiagnose-behandeling’-model van psychotherapie, en nadenken over een andere manier om gezinnen te benaderen. In dit boek wordt gezinstherapie in de eerste plaats opgevat als een dialoog tussen levende mensen. Peter Rober benadrukt de wederkerigheid en relationele context die als achtergrond dienen bij een therapeutische ontmoeting, waarbij de gezinsleden sommige emoties tonen en andere onderdrukken. De gezinstherapeut moet in de sessie zorgvuldig navigeren, en proberen met elk van de gezinsleden een warme band te krijgen, ook al verschillen sommige gezinsleden grondig van mening of leven ze in pijnlijke spanning met elkaar. Dit boek vertrekt van het wetenschappelijk onderzoek over psycho­ therapie in het algemeen en over gezinstherapie in het bijzonder. Toch staat de therapeutische praktijk centraal en is het boek rijk aan nauwgezet geanalyseerde gevalsstudies van gezinnen in nood.

ISBN 978 94 6337 069 1 S-code - NUR 777 - ca. 260 blz. - ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-069-1 Verschijnt in oktober

9 14

789463 370691

Bij Palgrave Mcmillan (Londen) is een aangepaste Engelstalige versie verschenen: In therapy together: Family therapy as a dialogue.

Pe ter Rober is h o og le r a ar a an h e t Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de postgraduaatopleiding Relatie- en Gezinstherapie en coördinator van Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven.

• Biedt handvatten om de complexiteit van gezinstherapie aan te pakken. • Geeft toegang tot de complexe wereld van de gezinstherapeutische praktijk.


It’s the continuing series of small tragedies that send a man to the madhouse… not the death of his love but a shoelace that snaps with no time left. Charles Bukowski: The Shoelace Geen zin Ik heb geen zin, zeg ik. En je vraagt me of ik depressief ben. Ik weet het niet, zeg ik. En je vraagt me of ik goed slaap, goed eet, goed beweeg. Gewoon, zeg ik allemaal gewoon. Zoals het vroeger was en later zal zijn. Gewoon. En je vraagt  wat ik dan bedoel als ik zeg  dat ik geen zin heb  Ik ben zoals het leven, zeg ik, Ik heb geen zin. Uit de blog van Peter Rober: Lief en Leed. Verhalen uit de praktijk van de psychotherapeut


PSYCHOLOGIE

Van kwetsuur naar litteken Hulpverlening aan kinderen met complex trauma

NICOLE VLIEGEN, EILEEN TANG & PATRICK MEURS

MET ILLUSTRATIES VAN MARK BORGIONS

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt inzichtelijk gemaakt hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensjaren de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

ISBN 978 94 6337 076 9 W-code - NUR 772 - ca. 192 blz. - ca. € 29,50 I S B N 978-94-6337-076-9 Verschijnt in oktober

9 16

789463 370769

N i c o l e V l i e g e n , E i l e e n Ta n g e n Patrick Meurs zijn ps ychodynamisch k inder ps ychother ap eut en binnen de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KU Leuven en het f acult air e praktijkcentrum PraxisP.

• Toont de immense impact van complex trauma op diverse ontwikkelingsdomeinen aan. • Biedt een hoopvol perspectief door beter begrip van het kind en betere begeleiding van gezin, opvoeders en hulpverleners.


Bij Martijn verloopt leren fietsen niet zonder herhaalde valpartijen. Dat hij telkens zonder huilen weer rechtstaat en opnieuw probeert, maakt dat de omgeving hem een “moedig manneke” vindt. Pas later besef fen zijn ouders dat Martijn er geen notie van heef t dat hij op zulke momenten op hen zou kunnen terugvallen voor troost, hulp of steun.

Wanneer adoptiemama Stef naar de basketclub brengt, is dat altijd een hef tig moment. Hij klampt zich aan mama vast, duwt haar vervolgens weg, scheldt en spuwt naar haar en stort zich vervolgens weer in haar armen. Op een rustig moment besef t Stef wel dat hij zo niet kan omgaan met zijn mama, maar tijdens het moment van loslaten is het sterker dan hemzelf. Eens hij zich in de sport kan storten, is dat hef tig moment weer vergeten, want hij is een goede basketter die veel voldoening haalt uit zijn sport en een goede teamspeler is.

De moeder van Rafaël vertelt hoe het soms lijkt alsof Rafaël helemaal vergeten is wat hij een week eerder geleerd had. Dan lijkt het alsof hij daar nog nooit van gehoord heef t, dat dat gewoon vreemd is … Op die manier evolueert hij niet mee met zijn leef tijdsgenoten. Het lijkt alsof het opnemen van leerstof steeds moeilijker voor hem wordt.


ONDERWIJS & OPVOEDING

Regisseer je klas Theorie bij het oefeningenboek klasmanagement

ELKE STRUYF & GILBERTE VERBEECK

Dit boek is ontstaan uit lectuur en praktijk. We ambiëren om (toekomstige) leraren noodzakelijke kennis aan te reiken om ef fectieve klasmanagementvaardigheden te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat je kunt leren hoe je voor de klas moet staan. Een (wetenschappelijke) kennisbasis is volgens ons een eerste belangrijke stap in het ontwikkelen van de nodige competenties op dit vlak: weten wat je kunt doen en waarom én weten wat je best vermijdt en waarom. Het boek zet de leraar aan tot zelfreflectie en bijsturen van het eigen lerarengedrag om zo een goede regisseur te worden in elke klassituatie. Maar kennis alleen is niet voldoende. Theorie kan je lezen, begrijpen, studeren. Voor ze daadwerkelijk je handelen kan sturen, moet je de theorie zo beheersen dat ze spontaan in je opkomt bij het analyseren van je lessen op vlak van klasmanagement. Daarom hebben we ook een oefeningenboek ontwikkeld met authentieke situaties en casussen. Het oefeningenboek wil (toekomstige) leraren zelf laten nadenken over aspecten van goed klasmanagement, hen inzichten bijbrengen en in interactie met anderen ideeën laten uitwisselen. Bij elke oefening staat een korte theoretische duiding. Dit boek geeft hierbij nog meer achtergrond. Hoewel de boeken samen één geheel vormen, zijn ze ook los van elkaar waardevolle lectuur in het kader van klasmanagement.

Elke Struyf is als hoogleraar verbonden aan de Ant werp School of Educ ation en he t D ep ar t ement Opleiding s- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.  Gilberte Verbeeck is leerkracht in het Sint Jozefinstituut te Essen en was er gedurende 10 jaar mentor coach. Zij is daarnaast lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.

• Koppeling met oefeningenboek, waar theorie wordt ‘geoefend’ in authentieke situaties.

Eerder verscheen ook bij Pelckmans Pro: ISBN 978 94 6337 078 3 Regisseer je klas. Oefeningen in klasmanagement S- code - NUR 840 - ca. 200 blz. - ca. € 23,50 I S B N 978-94-6337-078-3 (Gilberte Verbeeck, An Leroy & Elke Struyf, ISBN 978 94 6337 031 8, Verschijnt in oktober 144 blz., € 21,50).

9 18

789463 370783


ONDERWIJS & OPVOEDING

Diversiteit in de school Gelijke kansen bevorderen in een complexe wereld

DAVID MITCHELL

De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit prikkelende boek om (aankomende) leraren en andere onderwijsprofessionals bewust te maken van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van kansenongelijkheid. Mitchell onderscheidt vijf categorieën van diversiteit: sekse en gender, sociale klasse en sociaaleconomische status, ras, etniciteit en cultuur, overtuigingen en religie en achterstanden en handicaps. Hij stelt cruciale vragen die beleidsmakers, onderwijsprofessionals en studenten in overweging moeten nemen: • Hoe kan onderwijs ruimte bieden aan diversiteit? • Waarom is die diversiteit zo belangrijk? • Wat zijn de culturele en historische opvattingen over onderlinge verschillen? • Moeten leraren verschillen benadrukken, opheffen, verminderen of negeren? Dit boek is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de kwestie van diversiteit en wil bijdragen aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

David Mitchell is internationaal vermaard om zijn expertise op het gebied van speciaal en inclusief onderwijs. Hij geef t wereldwijd lezingen en trad op als adviseur voor UNESCO.

• Biedt strategieën voor het omgaan met de uitdagingen in dit tijdperk van superdiversiteit. • Geeft aandacht aan de oorzaken van het ontstaan van achterstand en uitsluiting. • Zorgt voor bewustwording bij onderwijsprofessionals en helpt hen gelijke kansen te bevorderen voor alle leerlingen.

Co-editie met Pica ISBN 978 94 6337 075 2 W- code - NUR 840 - ca. 312 blz. - € 43,95 I S B N 978-94-6337-075-2 Verschijnt in september

9

789463 370752 19


ONDERWIJS & OPVOEDING

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

MARCEL SCHMEIER

Ben je leerkracht of intern begeleider, schoolleider of student aan de lerarenopleiding? Wil je weten hoe je verhaalsommen uitlegt? Of hoe je met je team werkt aan beter rekenonderwijs? Hoe je omgaat met sterke rekenaars? Of wil je alles weten over het automatiseren van de rekenbewerkingen? Dit boek verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas. Bijzonder aan deze uitgave is dat elk hoofdstuk als apart artikel te lezen is, met heldere doelen en een eigen inhoudsopgave. Jij bepaalt dus de volgorde waarin je het boek leest op basis van wat je interessant vindt of wat je nodig hebt voor je eigen ontwikkeling of dagelijkse praktijk. Om het lezen nog aangenamer te maken, start ieder hoofdstuk met een samenvatting en eindigt het met een sketchnote; ook handig om later je kennis weer snel op te frissen.

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas.

• Biedt kennis waarmee je je didactische visie op reken­ onderwijs kunt onderbouwen. • Biedt werkvormen voor het oefenen van verschillende soorten sommen. • Heeft handige bijlagen die direct te gebruiken zijn. Co-editie met Pica ISBN 978 94 6337 087 5 W-code - NUR 840 - ca. 232 blz. - €27,95 I S B N 978-94-6337-087-5 Verschijnt in september

9 20

789463 370875


COMMUNICATIE

Academisch schrijven tijdens de hogere opleiding ‘De pen is machtiger dan het zwaard’ GUSTAAF C. CORNELIS

Het maakt niet uit welke opleiding je aan een hogeschool of universiteit volgt, binnen de kortste keren zal je aan het schrijven gaan. De opdracht die je zal krijgen, is niet te vergelijken met een schrijftaak zoals je die in het secundair onderwijs kreeg. De lat ligt meteen veel hoger omdat je docenten verwachten dat je academisch schrijf t. Om de kunst van het academisch schrijven onder de knie te krijgen, heb je zowat drie jaar de tijd. Het onderwijzend team zal je bijstaan in een leerproces dat, met vallen en opstaan, zal resulteren in afstudeerscripties zoals de bachelorpaper. De beste aanpak is echter om van bij de meet je beste beentje voor te zetten. Dit boek helpt je daarbij. Het legt van naald tot draad uit wat academisch schrijven inhoudt en hoe je je er in kan bekwamen. Er is eigenlijk niets moeilijks aan: het heeft vooral te maken met een academische ingesteldheid en het strikt volgen van methoden. Dit boek is bedoeld voor de bachelorstudent. Onderwerpen die de revue passeren, zijn onder andere de essentie van het academisch schrijven, de keuze van de bronnen, internetgebruik, inzicht in de opdrachten, verwijsmethoden, taalzorg, tijdindeling en eindafwerking.

Gustaaf C. Cornelis doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen.

• Heldere en toegankelijke introductie tot academisch schrijven. • Op maat van de bachelorstudent.

ISBN 978 94 6337 060 8 S-code - NUR 610 - ca. 160 blz. - ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-060-8 Verschijnt in september

9

789463 370608 21


LITERATUUR & CULTUUR

Ontluikende letteren Europese literatuur van Homerus tot Goethe

JAN HERMAN

Ontluikende letteren belicht de literatuur in de verschillende Europese volkstalen van Homeros tot Goethe. Op een tijdspad dat loopt van de 8e eeuw voor Christus tot en met de 18e eeuw na Christus wordt bekeken in welke omstandigheden literatuur tot stand komt, hoe ze wordt ‘geconsumeerd’ en in welke vorm ze wordt overgeleverd. Het boek onderscheidt drie fasen, de oudheid, de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, waarin zich een geheel eigen literaire bedrijvigheid ontwikkelt. Elke periode wordt toegelicht vanuit een drievoudig perspectief: historisch, cultuurhistorisch en literair. Specifieke politieke en sociale structuren bepalen de bestaansvorm van literatuur in elke historische periode. De evolutie van het wereldbeeld vormt de hoofdas van het cultuurhistorisch deel. In het literaire stuk komen de vorming en de evolutie van literaire genres aan bod, net als het ontstaan van een Europese literaire ‘canon’. Het overzicht van de vele smaakbepalende en normgevende werken wordt met tekstfragmenten geïllustreerd. Aan het einde van het verhaal blijkt ‘Europese literatuur’ het product te zijn van een boeiende interactie tussen talen, volkeren, regio’s, culturen en geloofsovertuigingen. Dit boek richt zich tot iedereen die wil kennismaken met de complexiteit van het fenomeen literatuur en die, net als de auteur, geloof t dat Ontluikende letteren kan bijdragen tot het ontluiken van de geest.

22

Paperback - ISBN 978 94 6337 083 7 S-code - NUR 611 - ca. 500 blz. - ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-083-7 Verschijnt in september

Hardcover - ISBN 978 94 6337 102 5 A-code - NUR 611 - ca. 500 blz. - ca. € 39,99 I S B N 978-94-6337-102-5 Verschijnt in september

9

9

789463 370837

789463 371025

Jan Herman is hoogleraar Europese literatuur aan de KU Leuven.

• Encyclopedisch overzicht, verhalend geschreven. • Literatuur wordt tegen historische en cultuurhistorische achtergrond geplaatst.


Wat ons in dit boek permanent zal interesseren, is het proces van zelfdefinitie van literatuur in relatie tot een literaire canon. Literatuur ontstaat steeds in een context, tegen een specifieke politieke, religieuze en sociale achtergrond, maar zij bepaalt zelf ook voortdurend haar eigenheid in interactie met specifieke teksten uit een nabij of een ver verleden die als normerend worden ervaren. Dit is de canon. Het gaat om teksten die worden geïmiteerd, vertaald, bewerkt en in aanzien staan in die mate dat zij geacht worden de intrinsieke criteria te bevatten van wat op een bepaald ogenblik als literatuur wordt ervaren. Vaak gaat het letterlijk om ‘schoolvoorbeelden’ in die zin dat het veelal de onderwijsomgeving is geweest die ervoor heeft gezorgd dat deze teksten überhaupt werden neergeschreven, gekopieerd, gedrukt en verder overgeleverd. Canonvorming is een dynamisch proces dat vorm geef t aan het begrip literatuur. In engere zin is de canon ook die verzameling teksten die we nu nog zien als de grote literaire producten die kunnen beschouwd worden als onze literaire, in casu Europese, erfenis. Canonisering is ook een ander woord voor ‘heiligverklaring’.

Reinaert is een zeer ambigue figuur. Enerzijds is hij de incarnatie van sluwheid en zelfredzaamheid; anderzijds is hij soms wreed en vertoont hij duivelse trekken. In ieder geval staat hij voor sociale transgressie. Hij is ook een taalvirtuoos en een manipulator. Zo weet Reinaert koning-leeuw tot medelijden te bewegen met het verhaal over zijn ongelukkige jeugd. Hij speculeert ook op de hebzucht van de vorst der dieren door over een verborgen schat te spreken waarvan hij alleen de vindplaats kent.


PEDAGOGIEK& CULTUUR LITERATUUR

x50 key terms in contemporary cultural theory

JOOST DE BLOOIS, STIJN DE CAUWER & ANNELEEN MASSCHELEIN (RED.) XX

Anthropocene, post-humanism, biopolitics … These terms are often used xx first in an academic context before being used outside the academic world, once their usefulness has become known to the wider public. Whether in official policy documents, in catalogues of expositions or in applications for subsidies, these terms tend to show up regularly. In this book, 50 terms that are important in contemporary cultural theory are explained by experts in the field. They clarify what the term means, how it is used in different contexts and which discussions the term has triggered. Some of these terms refer to political issues (surveillance, political theology, multitude), gender and queer studies (post-feminism, hetero­normativity, intersectionality), media theory (convergence, algorithm) or the art world (curating, participation, performance). This book functions as a compendium of key terms in contemporary cultural theory. It is of use for students in the humanities, but also for professionals in the cultural field.

Joost de Bloois is assistant professor in the department of Literary and Cultural Analysis at the University of Amsterdam and the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). xx Stijn De Cauwer is a postdoctoral researcher in cultural studies and literary studies at the • University xx of Leuven. Anneleen Masschelein is professor in literary studies and cultural studies at the University of Leuven.

• Helder overzichtswerk van centrale concepten uit de culturele studies en menswetenschappen. • Samengesteld en geschreven door een multidisciplinair panel van experten.

ISBN 978 94 6337 081 3 015 8 S-code - NUR - ca. blz.€-19,95 ca. € 28,00 NUR 850 - ca.612 160 blz.200 - ca. I S B N 978-94-6337-081-3 Verschijnt in november oktober

9 24

789463 370813


FILOSOFIE

Denken over bewegen Wijsbegeerte voor bewegingswetenschappers

PIETER R. ADRIAENS

Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en tegenwerpingen. Maar verwarring is niet hun einddoel. De onzekerheid waarin ze ons achterlaten, moet ons aansporen op zoek te gaan naar betere argumenten, betere concepten en betere theorieën, zowel in het dagelijkse leven als in de wetenschappen. Dit handboek is een voorbeeld van die zoektocht. Het is in de eerste plaats een eigenzinnige inleiding tot de wijsbegeerte voor revalidatieen bewegingswetenschappers en kinesisten, maar het is ook geschikt voor andere levenswetenschappers, zoals biologen, biomedici en artsen. De eerste helf t van het boek behandelt enkele historisch verankerde filosofische problemen, zoals de impact van de wetenschappelijke revolutie, de aard van de wetenschappelijke methode, het onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap, de verhouding tussen lichaam en geest en het verschil tussen leven en dood. De tweede helft is gewijd aan hedendaagse thema’s zoals evolutiegeneeskunde, human enhancement en zwaarlijvigheid. De inleiding van het boek maakt duidelijk dat niemand eigenlijk weet waar wijsbegeerte over gaat.

Pieter R. Adriaens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. In 2016 won hij de Maatschappijprijs voor zijn filosofisch werk over wetenschap en homoseksualiteit en kreeg hij het Gouden Krijtje voor Grappigste Prof van de Vlaamse Technische Kring. Hij doet ook onderzoek naar de geschiedenis en filosofie van de psychiatrie.

• Een eigenzinnige en toegankelijke inleiding tot de wijsbegeerte. • Geschreven voor kinesisten, revalidatiewetenschappers en bewegingswetenschappers, maar ook voor artsen, biomedici en biologen.

ISBN 978 94 6337 004 2 S-code - NUR 730 - ca. 216 blz. - ca. € 20,00 I S B N 978-94-6337-004-2 Verschijnt in januari

9

789463 370042 25


FILOSOFIE

Verbijstering, veelheid, verschil Fundamentele inzichten van actuele filosofen

BART VANDENABEELE

Niet de verwondering maar de verbijstering is het uitgangspunt van de hedendaagse filosoof. De complexe wereld van de laatmoderne mens biedt immers weinig geruststellends waarover filosofen zich sereen kunnen verwonderen. Integendeel, de werkelijkheid is een onoverzichtelijk kluwen van onbeheersbare verschijnselen, ideologieën, beelden, programma’s en netwerken, en wordt gekenmerkt door een veelheid van perspectieven die elkaar vaak tegenspreken. Ook het denken zelf is gefragmenteerd. Hedendaagse filosofen verdedigen vaak onverenigbare opvattingen en er is niet langer één onaantastbare filosofische waarheid. Er zijn vele tegenstrijdige theorieën en inzichten, die bovendien razendsnel veranderen. Dit boek wil de nodige helderheid verschaf fen in die verwarrende veelheid van actuele filosofische problemen. Het biedt een toegankelijk overzicht van de opvattingen van vijf sleutelfiguren in de geschiedenis van de filosofie: Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Arendt en Lyotard. Boeiende filosofen, die ons uitdagen om te reflecteren over de onbeheersbare veelvoudigheid van de wereld en de onthutsende verschillen en geschillen die ons niet alleen teisteren, maar ons ook aanvuren om onszelf creatief te overstijgen en de onvoorspelbare wisselvalligheden van het leven te beamen.

ISBN 978 94 6337 022 6 S-code - NUR 730 - ca. 160 blz. - ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-022-6 Verschijnt in december

9 26

789463 370226

Bart Vandenabeele is hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent.

• Schept helderheid in de complexiteit van hedendaagse filosofie. • Focust op vijf sleutelfiguren: Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Arendt en Lyotard.


FILOSOFIE

Zingeving in technologie Een fobie?

HENDRIK OPDEBEECK

Technologie staat centraal in ons huidige leven. We maken selfies, versturen tweets en ontvangen e-pakjes thuis. We dromen ervan om met hulp van de technologie een muzikaal begaafd kind te krijgen of minstens 100 jaar oud te worden. Waarom? Welke zingeving verschuilt zich in deze manie? Een nieuwe vorm van transcendentie? Of getuigt het stellen van deze vraag van een fobie voor technologie? Aristoteles stelde al dat we via de techniek de natuur kunnen overtreffen. Hij waarschuwde echter voor het gevaar geen maat te houden. De technologie plaatst ons voor een grote verantwoordelijkheid. Vandaag staan we voor de vraag hoe om te gaan met technologische uitdagingen zoals digitalisering, robotisering en genetische manipulatie. We lijken echter steeds meer te vervreemden van de humanistische waarden waarop de klassieke techniekfilosofie een beroep deed om alles in goede banen te leiden. We stappen het transhumanistisch tijdperk binnen dat zelfs de eigenheid van de mens technologisch omschrijft. Kunnen we door onze fobie voor transcendentie bij al deze technologische vragen te doorprikken, opnieuw verantwoordelijkheid tot leven brengen? Of is het hiervoor te laat?

Hendrik Opdebeeck is economist en filosoof verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen waar hij techniekfilosofie doceert.

• Na zijn sterk gesmaakte Zingeving in economie richt Opdebeeck zijn blik nu op de technologie. • Een niet-alledaagse kijk op onze moderne maatschappij waarin technologie een centrale rol speelt.

ISBN 978 94 6337 017 2 S-code - NUR 730 - ca. 160 blz. - ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-017-2 Verschijnt in september

9

789463 370172 27


RELIGIE

Alle tijd van de wereld Als gezin omgaan met tijd

ILSE CORNU & HILDE PEX

(RED.)

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen. Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een korte, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen. Alle tijd van de wereld is een boek voor op de salontafel of het nachtkastje, om regelmatig ter hand te nemen om een stukje te lezen en erover met elkaar in gesprek te gaan. Het is een boek dat uitnodigt om elke tijd – ongeacht de levensfase – te beschouwen als een geschenk en een mogelijkheid om de tijd samen intenser en rijker te beleven. Alle tijd van de wereld is geschreven vanuit een christelijke invalshoek en met een hoopvol perspectief. Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd is immers universeel.

ISBN 978 94 6337 084 4 A-code - NUR 740 - ca. 200 blz. - ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-084-4 Verschijnt in juli

9 28

789463 370844

Ilse Cornu is theologe en docente ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Ze is coördinator van vzw ZinVinding en eindredactrice van MagaZijn. Hil d e P e x i s c o ö r d i n a t o r v a n v z w Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, die vanuit een christelijke inspir atie begeleiding en ondersteuning geef t bij pastoraat en vormingswerk in verband met gezinsthema’s.

• Boek over herkenbare problematiek. • Hoopvol perspectief. • Inspirerende teksten gecombineerd met materiaal om aan de slag te gaan.


Najaar 2017

BELGIĂ‹

NEDERLAND

Pelckmans Pro

Marketing & verkoop

T 03/660 27 00

NolledZ – Marc Bongers

E uitgeverij@pelckmanspro.be

T 035/201 88 82

pelckmanspro.be

E marc.bongers@nolledz.com

Vertegenwoordiging

Uitlevering via Centraal Boekhuis

Joeri Dewallef T 0499/75 03 09 E joeri.dewallef@pelckmansuitgevers.be Klantendienst T 03/660 27 20 E klantendienst@pelckmansuitgevers.be PR & marketing Ellen Peeters T 0473/20 85 12 E ellen.peeters@pelckmanspro.be Toon Van Mierlo T 0473/21 46 72 E toon.van.mierlo@pelckmansuitgevers.be

Pelckmans Pro

I S B N 978-94-6337-079-0

Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv, Brasschaatsteenweg 308, B-2920 Kalmthout

Pelckmanspro.be

Pelckmans Pro

9

789463 370790

Pelckmans Pro

Najaarsaanbieding 2017  
Najaarsaanbieding 2017