Page 1

Najaar 2018

Pelckmans Pro

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 1

18/06/18 10:12


528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 2

18/06/18 10:12


NAJAAR 2018

INHOUD MENS & MA ATSCHAPPIJ

2

SAMENLEVEN MET OVERTUIGINGEN

JUN

HET RECHT OM MENS TE ZIJN

DEC

VERLIES ZE NIET!

OKT

LINKS-LIBERALISME

OKT

WINNAARS EN VERLIEZERS

SEP

LAAT JE NET-WERKEN

OKT

8

VAN BABEL TOT ONTWERP

SEP

9

VAN ZONDEBOK NAAR ZEBRA

AUG

10

VERSLINGERD AAN WERK

SEP

HET GEKAAPTE BREIN

SEP

VOOR ALTIJD MIJN KIND

OKT

DIVERS GEZIN(D)

SEP

DE VLIEGTUIGKLAS

OKT

15

OMGAAN MET CONFLICT EN POLARISATIE IN DE KLAS

SEP

16

VAN STEEN TOT STAD

AUG

17

ONTLUIKENDE LETTEREN II

NOV

MUSA VETAT MORI

OKT

DE DRAMATISCHE SAMENLEVING

OKT

DE KWALITEIT VAN VERTALINGEN

SEP

LATIJNSE MORFOLOGIE

SEP

3 4 5 6 7 MANAGEMENT & HRM

PSYCHOLOGIE

11 12

ONDERWIJS & OPVOEDING

13 14

LITERATUUR & CULTUUR

18 19 TA ALKUNDE

20 21

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 1

Patrick Loobuyck

Wies De Graeve

Ingrid De Jonghe

Herman Lauwers Ferdi De Ville

Yamina Krossa Seth Maenen

Fanny Matheusen

Jeroen Stouten Paul Van Deun

Nancy Leysen

Isolde Buysse, Nana Mertens & Koenraad Matthys Carolien Frijns

Maarten Van Alstein

Joost Hansen, Lies Vercauteren & Els Vinckx Jan Herman Jan Papy

Klaas Tindemans

Winibert Segers & Gys-Walt van Egdom Jeroen De Keyser

18/06/18 10:12


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Samenleven met overtuigingen Levensbeschouwing, democratie en wetenschap

PATRICK LOOBUYCK (RED.)

De laatste decennia is het levensbeschouwelijke landschap in WestEuropa sterk gewijzigd. Nog nooit was onze samenleving zo geseculariseerd en was de invloed van de wetenschap op het wereldbeeld zo groot. Tegelijkertijd zijn religie en tal van levensbeschouwelijke thema’s zelden zo vaak onderwerp van maatschappelijk debat geweest. Onze samen­ leving moet op zoek naar manieren om (nieuwe) religies een plaats te geven. Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Hoe kunnen we in een goede verstandhouding samenleven in diversiteit? Hoeveel ruimte kan of moet een seculier liberale overheid maken voor religie en levensbeschouwing? Samenleven met overtuigingen geef t een overzicht van en biedt achter­ grond­informatie bij de belangrijkste levensbeschouwingen in België, Europa en de wereld. Dit boek informeert de lezer en draagt bij aan een elementaire levensbeschouwelijke geletterdheid. Een must read voor iedereen – gelo­vig, twijfelaar of ongelovig – die het debat over levens­ beschou­wing en samenleven in diversiteit op een genuanceerde manier wil volgen of eraan deel wil nemen.

Patrick Loobuyck is hoogleraar Levens­­­­b e­ schou­wing aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent waar hij onder meer Politieke filosofie doceert.

• Alles wat je moet weten over levensbeschouwing in het begin van de 21ste eeuw • Een unieke kijk op de relatie tussen levensbeschouwing, democratie en wetenschap

ISBN 978 94 6337 143 8 S-code – NUR 705/746 – 268 blz. – € 26,50 I S B N 978-94-6337-143-8 Verschenen

9

789463 371438

2

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 2

18/06/18 10:12


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Het recht om mens te zijn Mensenrechten als moreel kompas

WIES DE GRAEVE

2018 is een symbolisch jaar. Exact een eeuw geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog, een conflict dat de immense gruwel toonde waartoe we als mens in staat zijn. Dertig jaar later, na alweer een wereld­ oorlog, werd door de nog maar net opgerichte Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Op hun 70ste verjaardag zijn de mensenrechten op een keerpunt beland. Soms dreigt dat een punt te worden van terugkeer of achteruitgang. Maar Wies De Graeve toont dat het ook anders kan. In Het recht om mens te zijn zet hij ankerpunten uit die zonder meer een weg vooruit tonen. Wies De Graeve houdt in dit boek een persoonlijk pleidooi voor mensenrechten. Hij gidst de lezer langs zeven concrete thema’s om te illustreren dat mensenrechten geen hol of theoretisch concept zijn. Wel zijn ze het geschikte morele kompas om de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.

Wies De Graeve is directeur van de Vlaamse afdeling van Amnesty International, de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld. Als classicus van opleiding, activist van nature en vader van twee, combineert hij diepgewortelde morele uitgangspunten met volhardend engagement en met zorg voor de toekomst.

• Een boek vanuit het hart • Actueler dan ooit

ISBN 978 94 6337 152 0 A-code – NUR 740 – ca. 120 blz. – ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-152-0 Verschijnt in december

9

789463 371520 3

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 3

18/06/18 10:12


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Verlies ze niet! Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren

INGRID DE JONGHE

Het gaat niet goed met onze jongeren. Meer en meer jongeren hebben depressieve gedachten. In de wachtzaal van de psycholoog zitten steeds meer kinderen. Onze jeugdzorg kraakt onder de urgente vraag naar hulp die niet in verhouding staat tot het aanbod. Wat is er aan de hand? Voormalig jeugdadvocaat en huidig jongerentherapeut Ingrid De Jonghe ervaart deze problematieken dagelijks bij TEJO vzw, het huis voor jongerentherapie dat zij oprichtte en waarvan ondertussen 13 vestigingen in heel Vlaanderen bestaan. Ondanks de zware cijfers gelooft Ingrid dat ieder van ons de negatieve spiraal kan doorbreken. Met niets verhullende maar warme woorden schetst ze de huidige problemen waar jongeren onder gebukt gaan en wijst ze een aantal oorzaken aan. Ze biedt inspiratie voor hoe je met jongeren kan praten en omgaan. Gestoffeerd met talrijke voorbeelden uit de praktijk, maakt haar verhaal duidelijk welke rol school, gezin en maatschappij te spelen hebben. Ingrids oproep is er één tot effectief altruïsme. Dat is door haar praktijkervaring geen wollig idealisme, maar een concrete oplossing die binnen ieders handbereik ligt.

Ingrid De Jonghe is juriste, criminologe, orthopedagoge, psychologe en psychotherapeute. Ze is initiatiefneemster van TEJO vzw (2010), ‘Therapeuten voor jongeren’, een vernieuwende therapeutische begeleiding voor jongeren.

• Warm pleidooi over een thema dat ons allen aanbelangt • Stem uit de niet-reguliere sector

Dit boek is een must-read voor elke volwassene die er mee naar wil streven dat onze jongeren kunnen opgroeien zonder zorgen.

ISBN 978 94 6337 112 4 A-code – NUR 740 – ca. 160 blz. – ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-112-4 Verschijnt in oktober

9

789463 371124

4

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 4

18/06/18 10:12


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Links-Liberalisme Een politieke filosofie voor de 21ste eeuw

HERMAN LAUWERS

Onze wereld draait door. De digitalisering en de alomtegenwoordigheid van sociale media, de neoliberale focus op de economie, de stijgende migratie en de omstreden positie van de Europese Unie doen het vertrouwen in de democratie en onze rechtsstaat wankelen. Herman Lauwers gaat in dit boek op zoek naar een positief alternatief voor de populistische reactie op deze crisissen. Dat vindt hij door een brug te slaan tussen het emancipatorisch liberalisme, met gelijke kansen op ontplooiing voor iedereen, en het communitarisme, de overtuiging dat dat ontplooien gebeurt binnen gemeenschappen. Die brug definieert hij als links-liberalisme. In Links-Liberalisme vat Lauwers heel wat begrippen en stromingen uit de politieke filosofie helder samen in een vlotte schrijfstijl. Zijn relaas is geen partijprogramma. Wel is het een sokkel waarop zowel sociaaldemocratische, sociaalliberale, christendemocratische als ecologische partijen en hun aanhangers kunnen terugvallen om de rechtsstaat waarin we leven aan te passen aan de omstandigheden van de 21ste eeuw. Links-Liberalisme is zinvol leesmateriaal voor al wie een leidraad zoekt doorheen zovele meningen en debatten en bekommerd is om de toekomst van Het Avondland.

Herman Lauwers zwerf t al 40 jaar tussen sociaal-­c ultureel werk en actieve politiek. Ooit een invloedrijk nationaal scoutsleider, later 20 jaar lang parlementslid en fractieleider (van VU en Spirit) en nu actief als voorzitter van enkele socio-culturele organisaties in de Vlaamse Gemeenschap.

• Een coherent politiek-­ filosofisch alternatief • Toegankelijke introductie tot een quasi onbekend ideologisch concept in Vlaanderen

ISBN 978 94 6337 149 0 A-code – NUR 754 – ca. 200 blz. – ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-149-0 Verschijnt in oktober

9

789463 371490 5

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 5

18/06/18 10:12


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Winnaars en verliezers De politieke economie van Europese integratie

FERDI DE VILLE

Waarom staan laaggeschoolden negatiever tegenover de Europese Unie dan hooggeschoolden? Waarom heeft de eurocrisis net toegeslagen in Zuid-Europa? Waarom verlagen alle Europese lidstaten de vennootschaps­ belasting? Waarom is het zo moeilijk om een ‘sociaal Europa’ te vestigen? Ferdi De Ville gaat in dit boek op zoek naar antwoorden op deze intrigerende vragen. In zijn analyse gaat De Ville voorbij aan geromantiseerde verhalen van Europese integratie als het werk van verlichte staatsmannen op zoek naar vrede en welvaart. Politiek is altijd een strijd tussen groepen die hun eigenbelang nastreven en dat is in Europa niet anders. Ferdi De Ville toont de winnaars en de verliezers binnen de verschillende domeinen en in verschillende periodes van de Europese integratie, en komt daarbij tot zinvolle inzichten. Die stellen hem in staat te verklaren waarom de Europese Unie lange tijd in stilte steun van de bevolking genoot, maar sinds de voltooiing van de eenheidsmarkt en de invoering van de euro van crisis naar crisis strompelt.

Ferdi De Ville is docent Europese politiek aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar en geef t les over de wisselwerking tussen politiek en economie in Europa, en specialiseert zich in Europees handelsbeleid in het bijzonder.

• Politiek-economische invalshoek van De Ville zorgt voor nieuwe inzichten • Geschiedenis en actualiteit van de Europese integratie coherent verweven

Winnaars en verliezers biedt een nuchtere analyse van de Europese Unie die toelaat complexe dossiers als de eurocrisis, de brexit en de toenemende ongelijkheid beter te begrijpen.

ISBN 978 94 6337 089 9 A-code – NUR 754 – ca. 240 blz. – ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-089-9 Verschijnt in september

9

789463 370899

6

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 6

18/06/18 10:13


MENS & MA ATSCHAPPIJ

Laat je net-werken Innercrowdfunding voor iedereen

YAMINA KROSSA

Een dierbare wordt getrof fen door een zware ziekte of serieuze pech. De situatie is tijdelijk maar niettemin dikke shit waar die persoon maar moeilijk alleen uit komt. Als familielid, goede vriend(in), buur of collega wil je natuurlijk heel graag iets van betekenis doen om je dierbare te ondersteunen. Je weet alleen niet goed wàt je zou kunnen doen of hoe er aan te beginnen. Laat je netwerken wijdt je in in de wondere wereld van innercrowdfunding. Dit innovatieve concept staat voor een creatieve manier van fondsen werven bij mensen uit het eigen, nabije netwerk van de getroffen persoon. Yamina Krossa, ervaringsdeskundige op vlak van zware ziekte én inner­ crowdfunding, deelt in dit boek haar kennis, tips en tricks voor een geslaagde innercrowdfundingcampagne. Aan de hand van meerdere reallife cases toont ze hoe de techniek haalbaar wordt voor iedereen.

Yamina Krossa is sociaal onderneemster, spre­­ker, auteur en borstkankerervaringsdeskundige. Ze richtte het burgerinitiatief vzw BENETIET op om campagne te voeren voor de volledige terugbetaling van borstreconstructies na/ter preventie van borstkanker. Voor dit borstenakkoord bereikt werd, ondersteunde BENETIET vele vrouwen om via innercrowdfunding fondsen te werven voor hun eigen borstreconstructie. Yamina gaf hierover een gesmaakte en ongewone TEDx-talk.

• Helpt je een verschil te maken voor een dierbare in nood • Positief en vlot geschreven boekje • Toont dat iedereen aan inner­ crowdfunding kan doen ISBN 978 94 6337 135 3 A-code – NUR 400 – ca. 120 blz. – ca. € 17,50 I S B N 978-94-6337-135-3 Verschijnt in oktober

9

789463 371353 7

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 7

18/06/18 10:13


MANAGEMENT & HRM

Van Babel tot ontwerp Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling

SETH MAENEN

De werkwijze van organisaties doet vaak wenkbrauwen fronsen en maakt soms emoties en frustraties los. Ideeën over wat beter zou kunnen, worden druk besproken aan de koffiemachines en ruisen door de gangen. Een organisatie neerzetten en ontwikkelen is een vak op zich. Het is een uit­ daging waar vele managers en bedrijfsleiders mee worstelen. Van Babel tot ontwerp brengt de basisinzichten die noodzakelijk zijn om een organisatie te ontwikkelen, samen in één coherente aanpak. Je wordt uitgedaagd om je eigen denkbeelden over organisaties in vraag te stellen. Stapsgewijs word je meegenomen in een wetenschappelijk gefundeerde aanpak om je eigen organisatie beter te stroomlijnen. Het model dat wordt aan­ gereikt in dit boek is als een kompas waarmee organisaties tot een beter gestroomlijnd ontwerp kunnen komen. Een beter ontwerp betekent meer engagement van de medewerkers, minder frustraties en energieverlies, en een betere focus op de strategische doelstellingen.

Seth Maenen adviseert organisaties in het ontwerpen en implementeren van een verbeterde structuur in de zorgsector, de industrie, en de dienstensector. Hij is verbonden aan Flanders Synergy. Hij doceert ook aan de Ant­ werp Management School en het University College Leuven Limburg.

• Onderbouwd en gevalideerd vanuit onderzoek én praktijk • Een integrale alternatieve benadering voor organisatieontwerp en -ontwikkeling • Vertaalbaar naar je eigen organisatie

ISBN 978 94 6337 155 1 W-code – NUR 801 – ca. 200 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-155-1 Verschijnt in september

9

789463 371551

8

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 8

18/06/18 10:13


MANAGEMENT & HRM

Van zondebok naar zebra Met deep democracy aan de slag op het werk, thuis en in de samenleving

FANNY MATHEUSEN

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een ­methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in ieder debat. De uitdaging is dus om die veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. Met een set eenvoudige tools en een rijke filosofische onderbouw helpt Van zondebok naar zebra de lezer op weg om aan de slag te gaan met deep democracy. Je leert hoe je de methode kan toepassen in je rol als teamleider, CEO, ouder, coach, procesbegeleider, leerkracht, jeugdwerker of activist. Al snel zal je voelen dat de methode je een nieuwe kijk geeft op onze wereld in verandering.

Fanny Matheusen geef t al 20 jaar training, procesbegeleiding en coaching aan groepen professionals en vrijwilligers in onze meerstemmige samenleving.

• Waardevolle methode voor conflictbemiddeling in verschillende contexten • Concrete technieken en tools helder uitgelegd

ISBN 978 94 6337 147 6 W-code – NUR 808 – ca. 160 blz. – ca. € 24,99 I S B N 978-94-6337-147-6 Verschijnt in augustus

9

789463 371476 9

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 9

18/06/18 10:13


MANAGEMENT & HRM

Verslingerd aan werk Basisconcepten van organisatiegedrag

JEROEN STOUTEN

Werk dat boeit, betekent meer dan je werk graag doen. Werk dat bij je past, gaat over wat je zoekt in collega’s, je leidinggevende, de waarden van de organisatie en of je graag in teamverband werkt. Vaak spenderen we meer aandacht aan wat we graag doen dan aan onze werkomgeving of de mensen waarmee we samenwerken. Verslingerd aan werk gaat aan de hand van wetenschappelijke inzichten en oefeningen op zoek naar wat jij belangrijk vindt aan werk. Dit boek is voor jou als je wil ontdekken wat je echt boeit in een job als psycholoog, je aan je eerste job begint, een nieuwe uitdaging zoekt, of binnen je eigen werk jezelf meer wil vinden.

Jeroen Stouten is professor organisatie­­­ psychologie aan de KU Leuven en associate onderzoek aan de Judge Business School van de Universiteit van Cambridge.

• Een originele kijk op organisatiegedrag • Toont de passie van ­psychologen aan het werk

ISBN 978 94 6337 137 7 S-code – NUR 774 – ca. 220 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-137-7 Verschijnt in september

9

789463 371377

10

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 10

18/06/18 10:13


PSYCHOLOGIE

Het gekaapte brein Verslavingsgedrag beter begrijpen

PAUL VAN DEUN

Mensen met alcohol- of andere drugproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen de innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliserend en bieden weinig perspectief. De laatste jaren hebben de neurowetenschappen verschillende mechanismen beschreven waarbij de hersenfuncties verstoord raken door gokken, gamen of frequent gebruik van roesmiddelen. Paul Van Deun vertaalt in Het gekaapte brein die onderzoeksbevindingen naar de praktijk van de gesprekstherapie. Hoe kunnen we verslaving beter begrijpen en hoop bieden aan zij die kampen met een verslaving? Aan wat moet de therapie werken? Welke handvaten geven de breinwetenschappen om de weg naar de verandering eenvoudiger te maken? Het gekaapte brein verwerkt recente neurobiologische inzichten over verslaving tot een toepasbare praktijk. Het boek richt zich tot al wie te maken heeft met dit veelvoorkomende maatschappelijke probleem. Dat kunnen zowel eerstelijns professionals zijn (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers), als de verslaafde zelf of de familie die zich minstens evenveel vragen stelt.

Paul Van Deun is klinisch psycholoog en was 33 jaar directeur van De Spiegel, centrum voor drugs­verslaafden in Kessel-Lo en Asse. Als ambu­lant therapeut volgt hij nu de neurobiologische ontwikkelingen op de voet en biedt van daaruit herstelgericht advies aan zijn patiën­ten.

• Originele kijk op middelenen gedragsverslavingen, met inzichten uit recent neuro­ biologisch onderzoek • Biedt een andere kijk op verslavingen dan het eeuwige problematiseren van de gebruiker

ISBN 978 94 6337 153 7 W-code – NUR 777 – ca. 136 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-153-7 Verschijnt in september

9

789463 371537 11

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 11

18/06/18 10:13


PSYCHOLOGIE

Voor altijd mijn kind Eigen verhalen van ouders met kinderen in pleegzorg

I.S.M. PLEEG ZORG VLAAN DEREN

NANCY LEYSEN

Wat als het opvoeden van je kinderen je zwaar valt? Of wat als je door een zeer turbulente periode gaat waardoor je je kinderen niet de zorg kan geven die ze verdienen? Gelukkig bestaat er dan pleegzorg. Toch? Of toch niet zo gelukkig? In onze maatschappij worden de onvermijdelijke keuzes van ouders met kinderen in pleegzorg vaak bestempeld als onmenselijk. Maar wanneer we met een open geest naar de verhalen van deze ouders luisteren, blijkt niets te zijn wat het lijkt. Hoe voelen ouders zich wanneer hun kind iemand anders mama of papa noemt? Hoe zijn ze tot de beslissing gekomen om hun kind te laten opvoeden door pleegzorgers? Hoe is het om de verjaardag van je kind niet fysiek mee te kunnen vieren? Of hoe leg je je kind uit waarom het niet meer bij jou woont? Aan de hand van portretten vertelt Voor altijd mijn kind het verhaal van verschillende ouders. Verhalen over verdriet, woede en teleurstelling. Verhalen van liefde, warmte en blijdschap. Maar bovenal pakkende en persoonlijke getuigenissen van ouders van kinderen in de pleegzorg die verdienen om gehoord te worden. Omdat élk verhaal telt. Ouders van kinderen in pleegzorg zijn moeilijk bereikbaar. Dit inleefboek legt deze vaak onvoldoende gekende vorm van gedeeld ouderschap bloot en zet aan het individu los te koppelen van de groep.

Nancy Leysen is naast een heleboel dingen ook zelf pleegmoeder. Geprikkeld door een ongeneeslijke vorm van nieuwsgierigheid en een oprechte interesse in de mens rondom haar, gaat zij steeds op zoek naar bijzondere verhalen die andere mensen inspireren.

• Taboedoorbrekende verhalen over gedeeld ouderschap die vaak verborgen blijven door schaamte of vooroordelen • Unieke insteek door ouders van kinderen in de pleegzorg zelf aan het woord te laten • Zorgt voor bewustwording bij hulpverleners en helpt hen ouderondersteunend te werken

ISBN 978 94 6337 161 2 A-code – NUR 740/752 – ca. 160 blz. – ca. € 22,00 I S B N 978-94-6337-161-2 Verschijnt in oktober

9

789463 371612

12

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 12

18/06/18 10:13


ONDERWIJS & OPVOEDING

Divers gezin(d) Omgaan met het nieuwe gezin op school

ISOLDE BUYSSE, NANA MERTENS & KOENRAAD MATTHYS

Meer en meer jongeren groeien vandaag op in verschillende soorten gezinnen. Eén op vier Vlaamse jongeren ervaart minstens één gezinsverandering (scheiding van de ouders, het verlies van een gezinslid, een nieuwe partner bij een ouder, enz.) voor zijn of haar 18de verjaardag. Sommige jongeren ondervinden hier nauwelijks negatieve gevolgen van. Voor anderen betekenen deze veranderingen een grote uitdaging voor het fysisch en psychisch welbevinden, zowel thuis als op school. Ook scholen en leerkrachten staan voor de uitdaging om met die veranderende gezinnen om te gaan. Wat met gescheiden ouders en het oudercontact? Wat met examens na het verlies van een ouder? Wat kan je als school doen voor leerlingen uit verschillende soorten gezinnen? Divers gezin(d) biedt concrete handvaten om met veranderingen in gezinnen om te gaan op school en in de klas. Het boek bevat achtergrondinformatie over de diverse gezinssamenstellingen in Vlaanderen, allerhande tips en tricks voor inclusief gezinsbeleid op school en uitgewerkte werkvormen rond gezinsveranderingen en gezinsvormen die toepasbaar zijn in verschillende vakken en graden.

Isolde Buysse is onderwijssocioloog en onder­ zoeker in de onderzoeksgroep Family and Population Studies aan de KU Leuven. Nana Mertens is gezinssocioloog en onderzoeker in de onderzoeksgroep Family and ­Popu­lation Studies aan de KU Leuven. Koenraad Matthys is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Family and Population Studies.

• Erg praktijkgericht • Boordevol tips • Met werkvormen om het thema bespreekbaar te maken in de klas

ISBN 978 94 6337 151 3 W-code – NUR 840 – ca. 120 blz. – ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-151-3 Verschijnt in september

9

789463 371513 13

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 13

18/06/18 10:13


ONDERWIJS & OPVOEDING

De vliegtuigklas Naar sterk taalonderwijs op de basisschool

CAROLIEN FRIJNS

De toenemende diversiteit stelt scholen op de proef. Hoe kunnen we anderstalige kinderen het best helpen met het leren van het Nederlands? Hoe ziet een krachtige taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis worden, een “woonkamerschool” als het ware, om taal maximaal te stimuleren? En hoe pakken we dat aan? De vliegtuigklas is een unieke literair-professionele gids over taal en onder­ wijs. Dit boek brengt twee werelden samen: literatuur en wetenschap. Want alleen kunnen ze veel, maar samen kunnen ze meer. De literaire vondsten bestaan uit miniaturen over het anderstalige basisschoolkind, diens ouders en de leerkrachten. We zitten in woonkamers van Turkse gezinnen in Vlaanderen, drinken koffie in leraarskamers op verschillende basisscholen en duiken in dromen. De wetenschappelijke vondsten gaan over taal leren, meertaligheid en ouderparticipatie. We leren van helder gebrachte inzichten uit internatio­ naal onderzoek, doorspekt met praktijkvoorbeelden en concrete ideeën voor de onderwijspraktijk.

Carolien Frijns is aan de KU Leuven gepromoveerd op onderzoek naar taal leren. Ze was zeven jaar onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en werd finalist van de Vlaamse PhD Cup 2017. Nu is ze lerarenopleider en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool.

• Unieke literair-professionele gids over taal en onderwijs • Ontwapende miniaturen van meertalige kinderen, hun ouders en leerkrachten • Recente inzichten in taal leren op de basisschool

De vliegtuigklas is er voor (toekomstige) leraren, lerarenopleiders, onderwijsondersteuners en voor iedereen die elke dag naar gelijke onderwijskansen streeft.

ISBN 978 94 6337 156 8 W-code – NUR 842 – ca. 200 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-156-8 Verschijnt in oktober

9

789463 371568

14

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 14

18/06/18 10:13


ONDERWIJS & OPVOEDING

Omgaan met conflict en polarisatie in de klas MAARTEN VAN ALSTEIN

Ons samenleven staat onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Dit boek zoekt antwoorden op deze vragen. Pedagogisch begeleiders, gemotiveerde leraren, directies, lerarenopleiders en educatief medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat. Omgaan met conflict en polarisatie in de klas is een vrucht van het onderzoeks­ werk van het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijke instelling voor vredesstudies bij het Vlaams Parlement. De opdracht van het Vredes­ instituut is het publieke debat informeren en praktijkdeskundigen ondersteunen op basis van wetenschappelijke inzichten.

Maarten Van Alstein is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij is historicus en politiek wetenschapper, en volgde opleidingen in bemiddeling, dialoogtechnieken en polarisatiemanagement.

• Vol tips en suggesties voor de klaspraktijk • Vertaalt de wetenschap­ pelijke literatuur helder naar de klascontext

ISBN 978 94 6337 154 4 W-code – NUR 840 – ca. 200 blz. – ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-154-4 Verschijnt in september

9

789463 371544 15

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 15

18/06/18 10:13


ONDERWIJS & OPVOEDING

Van steen tot stad Een geschiedenis van de prehistorie en het Oude Nabije Oosten

JOOST HANSEN, LIES VERCAUTEREN & ELS VINCKX

Van steen tot stad is een handig naslagwerk voor studenten in de lerarenopleiding en leerkrachten geschiedenis van het secundair onderwijs. Er wordt een overzicht geboden van de pre- en protohistorie en het Oude Nabije Oosten. De inhoud dekt de leerstof van het eerste jaar SO volledig. Bronnen vormen steeds het uitgangspunt en structuurbegrippen krijgen ruime aandacht. Historische begrippen worden beklemtoond en historische personages worden gekaderd. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit een probleemstelling en wordt duidelijk gesitueerd in het referentiekader. Verder is er oog voor culturen elders in Europa en in de wereld. Ook voor een breder publiek dat in deze periode geïnteresseerd is, biedt dit boek een helder en beknopt historisch kader.

Joost Hansen, Lies Vercauteren & Els Vinckx geven les in de lerarenopleiding van verschillende hogescholen, resp. Thomas More, Karel de Grote, en PXL. Daarnaast hebben ze alle drie ruime ervaring in het secundair onderwijs, waar ze van de eerste tot de derde graad les gaven in zowel aso, tso als bso.

• Een must voor elke geschiedenisleraar en lerarenopleiding • Volgens de vakdidactische principes van geschiedenis • Up-to-date met nieuwe archeologische vondsten

ISBN 978 94 6337 145 2 S-code – NUR 680/846 – ca. 260 blz. – € 30,00 I S B N 978-94-6337-145-2 Verschijnt in augustus

9

789463 371452

16

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 16

18/06/18 10:13


LITERATUUR & CULTUUR

Ontluikende letteren II Europese literatuur van Goethe tot Eco

JAN HERMAN

In Ontluikende Letteren II is Jan Herman opnieuw de gids voor een wandeling doorheen het Europese literaire landschap. Ditmaal loodst hij de lezer doorheen de literatuur van de moderne en de postmoderne tijd. In vier hoofdstukken van elk een halve eeuw vertelt hij het verhaal van de vele ‘ismen’ die zich volgens de wet van actie en reactie ontwikkelen: romantisme, realisme, symbolisme, expressionisme, dadaïsme, futurisme, surrealisme, modernisme en postmodernisme. Het literaire verhaal wordt ook dit keer teruggeplaatst in een historisch referentiekader, dat begint in 1789 met de Franse Revolutie en eindigt in 1989 met de val van de Berlijnse muur. Het veranderende wereldbeeld als gevolg van talloze economische, sociale, ideologische en filosofische omwentelingen vormt het cultuurhistorische referentiekader waarin het literaire verhaal van de ‘ismen’ zich afspeelt. Dit boek richt zich tot al wie zijn leesplezier wil verhogen door kennis te maken met de historische, cultuurhistorische en literaire context waarin een literair werk tot stand kwam.

Jan Herman is hoogleraar Europese literatuur aan de KU Leuven.

• Vervolg op het sterk gesmaakte Ontluikende letteren. Europese literatuur van Homerus tot Goethe • Encyclopedisch overzicht van de Europese literatuur, verhalend geschreven

Eerder verscheen ook al Ontluikende letteren. Europese literatuur van Homerus tot Goethe, over de Europese literatuur van de 8ste eeuw voor Christus tot en met de 18de eeuw.

Paperback – ISBN 978 94 6337 131 5 S-code – NUR 611 – ca. 504 blz. – € 32,50 I S B N 978-94-6337-131-5 Verschijnt in november

Hardcover – ISBN 978 94 6337 132 2 A-code – NUR 611 – ca. 504 blz. – € 39,99 I S B N 978-94-6337-132-2 Verschijnt in november

9

9

789463 371315

789463 371322 17

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 17

18/06/18 10:13


LITERATUUR & CULTUUR

Musa vetat mori Literatuur en culturele identiteit in het antieke Rome

JAN PAPY

“Musa vetat mori”, zo schreef de Romeinse dichter Horatius. De muze maakt onsterfelijk, of “wie schrijft die blijft”. En toch was eeuwige literaire roem in het antieke Rome geen zaak van alleen talent of stilistisch kunnen. De muze verhief enkel stervelingen die Romes missie verderzetten. In deze literatuurgeschiedenis illustreert Jan Papy dat Romes literatuur parallel loopt met haar politieke ontwikkeling. In een eerste fase is de superieure Griekse traditie nog het uitgangspunt. Maar gaandeweg worden de Griekse genres en verhaalstof met steeds meer zelfbewustzijn geassimileerd en omgewerkt. Nieuwe genres en thema’s ontstaan en een unieke Latijnse literatuur krijgt vorm. In elk van die genres, van religieuze liederen, tragedies, lyrische liefdespoëzie over technische, retorische en filosofische traktaten en geschiedschrijving tot komediespelen en satirische literatuur, is politiek nooit ver weg. Romeinen produceren literatuur die een filosofische reflectie is op het eigen rijk en de eigen cultuur. Dit boek biedt een nieuwe en toegankelijke blik op de Latijnse literatuurgeschiedenis. Het richt zich tot ieder – ook diegenen die het Latijn niet machtig zijn – die de Latijnse literatuur van binnenuit wil leren kennen en wil weten hoe ze binnen de culturele en politieke kringen van het antieke Rome functioneerde.

Jan Papy is gewoon hoogleraar Latijnse Taalen Letterkunde aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en doceert o.m. Latijnse en Neolatijnse literatuur. In 2003 werd hij bekroond als Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Weten­ schappen en Kunsten.

• Unieke blik op de Latijnse literatuur • Ook voor wie geen Latijn kent

ISBN 978 94 6337 159 9 S-code – NUR 635 – ca. 200 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-159-9 Verschijnt in oktober

9

789463 371599

18

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 18

18/06/18 10:13


LITERATUUR & CULTUUR

De dramatische samenleving Een politieke cultuurgeschiedenis

KLAAS TINDEMANS

Samenlevingen zijn altijd dramatisch. Ze laten zichzelf zien, zeker voor wie achterom wil kijken, als een fascinerend en verwarrend geheel van theatrale evenementen en constructies. Soms weet het theater zélf die fascinatie en verwarring ook te vatten – bij Sophocles, Shakespeare, Bertolt Brecht en vele anderen. In de wisselwerking tussen theater en politiek ontstaan dan een hele reeks pertinente vragen. Is de moord van Medea op haar kinderen een terroristische daad? Onder­ mijnde Shakespeare bij de opvoering van een koningsdrama als Richard II de autoriteit van de vorst? Als Diderot zegt dat de acteur nooit zijn ‘ware’ gevoelens mag gebruiken op de scène, heeft hij het dan ook niet over de politicus? Mag je een genocide – de Holocaust, Rwanda 1994 – laten naspelen door slachtof fers, of is dat enkel sensatiezucht? Bewijst het ex­periment van Chokri Ben Chikha niet hoe onze samenleving nood heeft aan een ‘waarheidscommissie’ over haar verleden van koloniale uitbuiting? De dramatische samenleving wil de gedramatiseerde samenleving beschrijven in de vorm van fragmenten die politiek en cultuurgeschiedenis verbin­ den én met elkaar confronteren, zowel lang geleden als vandaag. In tijden van intellectuele verwarring – waren er ooit andere? – levert dat razend per­tinente denkstof op.

Klaas Tindemans was dramaturg bij o.a. regis­ seur Ivo van Hove en het toneelspelerscollectief de Roovers. Zelf schreef en regisseerde hij twee toneelstukken, Bulger en Sleutel­veld, voor jeugdtheater Bronks, waarin hij kinderen in een gewelddadige omgeving opvoerde. Momenteel werkt hij als docent en onderzoeker aan het Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS), het Koninklijk Conservatorium Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.

• Cultuur en politiek worden intens verbonden. Niet het een als voetnoot van het ander • Analyse van de kunstwerken wordt doorgetrokken naar het culturele en politieke heden

ISBN 978 94 6337 090 5 S-code – NUR 612 – ca. 240 blz. – € 24,99 I S B N 978-94-6337-090-5 Verschijnt in oktober

9

789463 370905 19

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 19

18/06/18 10:13


TA ALKUNDE

De kwaliteit van vertalingen Een terminologie van de vertaalevaluatie

WINIBERT SEGERS & GYS-WALT VAN EGDOM

Wat is een goede vertaling? Wat doet een competent vertaler? Dat zijn bijzonder lastige vragen waarop De kwaliteit van vertalingen een antwoord probeert te formuleren. Het doel dat de auteurs voor ogen staat, is een zo objectief mogelijke beoordeling van vertalingen. Die objectiviteit kan enkel worden nagestreefd wanneer de gehanteerde termen in het domein van de vertaalevaluatie duidelijk zijn afgebakend. Dit boek levert een waardevolle bijdrage aan een objectievere beoordeling van vertalingen. De basistermen van de vertaalevaluatie worden op een bevattelijke manier uitgelegd. Daarnaast worden de termen met opmerkingen, voorbeelden en kruisverwijzingen in een context geplaatst. De kwaliteit van vertalingen is een boek voor beoordelaars in onderwijs- en beroepscontexten, docenten en studenten vertaalkunde, vertalers en revisoren.

Winibert Segers is verbonden aan de KU Leuven. Hij begeleidt de vertaalateliers Admi­nistratief vertalen en Medisch vertalen. Vertaalevaluatie is zijn onderzoeksdomein. Gys-Walt van Egdom is als docent en onderzoeker verbonden aan de Zuyd Hogeschool. Zijn onderzoek is toegespitst op de thema’s vertaaldidactiek, -evaluatie, -ethiek en -tech­­­nologie.

• Verbindt de theorie en de praktijk van het vertalen • Geeft een objectieve be­ oor­deling van vertalingen, vertalers en vertaaldiensten • Ook toepasbaar in andere maatschappelijke domeinen

ISBN 978 94 6337 162 9 S-code - NUR 616 – ca. 120 blz. – ca. € 19,99 I S B N 978-94-6337-162-9 Verschijnt in september

9

789463 371629

20

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 20

18/06/18 10:13


TA ALKUNDE

Latijnse morfologie

JEROEN DE KEYSER

Latijnse morfologie bevat een volledige bespreking van de verbuigingen en vervoegingen van het klassieke Latijn. Ook alle uitzonderingen en bijzonderheden die in de courante schoolgrammatica’s onvermeld blijven, komen aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan evoluties in het post-klassieke Latijn van de late oudheid, de middeleeuwen en de bloeiperiode van het humanistische Neo-Latijn. Met een heldere opmaak en overzichtelijke tabellen is Latijnse morfologie een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die met Latijnse teksten bezig is: geïnteresseerde lezers, historici en andere onderzoekers, leerlingen, universitaire studenten en docenten Latijn op alle niveaus.

Jeroen De Keyser doceert Latijnse taal- en letter­k unde aan de KU Leuven en is hoofd­ redacteur van Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies.

• Volledig overzicht van Latijnse verbuigingen en vervoegingen • Overzichtelijke opmaak

ISBN 978 94 6337 120 9 S-code – NUR 616 – ca. 240 blz. – ca. € 29,99 I S B N 978-94-6337-120-9 Verschijnt in september

9

789463 371209 21

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 21

18/06/18 10:13


Reeds aangeboden Naar gedeeld leiderschap Van oud naar nieuw leidinggeven Koen Marichal & Karen Wouters ISBN 978 94 6337 115 5 W-code – NUR 801 ca. 200 blz. – ca. € 29,99 Verschijnt in oktober

Ontluikende letteren Europese literatuur van Homerus tot Goethe Jan Herman Paperback – ISBN 978 94 6337 083 7 S-code – NUR 611 504 blz. – € 32,50 Hardcover – ISBN 978 94 6337 102 5 A-code – NUR 611 504 blz. – € 39,99 Verschenen

Leading from the middle De 4 gedaantes van de manager Jesse Segers, Koen Marichal & Daan Sorgeloos ISBN 978 94 6337 080 6 A-code – NUR 801 ca. 160 blz. – ca. € 30,00 Verschijnt in oktober

#ZigzagHR Waarom de beste HR geen HR meer is Lesley Arens & Lisbeth Claus ISBN 978 94 6337 119 3 A-code – NUR 807 ca. 200 blz. – ca. € 29,99 Verschijnt in september 2018

Gelijke kansen in de school Diversiteit in vijf thema’s David Mitchell Co-editie met Pica ISBN 978 94 6337 075 2 W-code – NUR 840 292 blz. – € 43,95 Verschenen

Lesley Arens – Lisbeth Claus

WAAROM DE BESTE HR GEEN HR MEER IS

Community Marketing Een frisse kijk op marketing vandaag Stephanie Duval & Nele Pieters ISBN 978 94 6337 118 6 A-code – NUR 802 176 blz. – € 29,99 Verschenen

22

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 22

18/06/18 10:13


Herdrukken Beweging werkt Sleutels voor een duurzaam bewegingsbeleid op de werkvloer Barbara Torfs ISBN 978 94 6337 074 5 NUR 800 160 blz. – € 29,99

De kleren van de leider 19 inzichten in leiderschap Koen Marichal & Jesse Segers ISBN 978 94 6337 036 3 NUR 801 288 blz. – € 29,99

De schatkist van de therapeut Monica Gundrum & Nele Stinckens (red.) ISBN 978 94 6337 037 0 NUR 777 356 blz. – € 29,50

De speeltuin van de kindertherapeut Dominiek Huis in ’t VeldVerhoeven (red.) ISBN 978 94 6337 028 8 NUR 770/777 288 blz. – € 29,99

Van kwetsuur naar litteken Hulpverlening aan kinderen met complex trauma Nicole Vliegen, Eileen Tang & Patrick Meurs ISBN 978 94 6337 076 9 NUR 772 200 blz. – € 29,99

Macht, meningen & na-apers Thema’s uit de sociale psychologie Vera Hoorens ISBN 978 94 6337 032 5 NUR 775 464 blz. – € 34,50

Regisseer je klas Oefeningen in klasmanagement Gilberte Verbeeck, An Leroy & Elke Struyf ISBN 978 94 6337 031 8 NUR 840 144 blz. – € 21,50

X-factor 20 verhalen over de onzichtbare kracht van wiskunde Giovanni Samaey & Joos Vandewalle ISBN 978 90 289 8612 1 NUR 600/916 216 blz. – € 26,50

23

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 23

18/06/18 10:13


HERDRUKKEN

Herdrukken Eat love volunteer Hoe vrijwilligers ondersteunen Joris Piot & Marleen Heylen ISBN 978 94 6337 042 4 NUR 740 152 blz. – € 24,99

Over Bach, cement en de postbode 50 jaar lokaal cultuurbeleid Miek De Kepper ISBN 978 94 6337 014 1 NUR 740 380 blz. – € 29,99

Israël & Palestina De kaarten op tafel Brigitte Herremans & Ludo Abicht ISBN 978 94 6337 013 4 NUR 680 292 blz. – € 24,50

Denken over leven Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs Pieter Adriaens ISBN 978 94 6337 003 5 NUR 730 224 blz. – € 20,00

Successieplanning voor beginners Bart Chiau ISBN 978 94 6337 030 1 NUR 781 200 blz. – € 29,95

Private en bijzondere veiligheid Praktijkgerichte toelichting bij de wet Danny Vandormael, Tom De Bruyne & Sandie Verleije ISBN 978 94 6337 124 7 NUR 820 296 blz. – € 34,99

24

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 24

18/06/18 10:13


528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 25

18/06/18 10:13


BELGIĂ‹

NEDERLAND

Pelckmans Pro

Marketing & verkoop

T 03/660 27 00

Kemper Conseil Consultancy – Marc Bongers

E uitgeverij@pelckmanspro.be

T 070/386 80 31

pelckmanspro.be

E marc@kemperconseil.nl

Vertegenwoordiging

Uitlevering via Centraal Boekhuis

Joeri Dewallef T 0499/75 03 09 E joeri.dewallef@pelckmansuitgevers.be Klantendienst T 03/660 27 20 E klantendienst@pelckmansuitgevers.be PR & marketing Ellen Peeters T 0473/20 85 12 E ellen.peeters@pelckmanspro.be Lise Van Dessel T 0495/76 25 81 E lise.van.dessel@pelckmanspro.be

Pelckmans Pro

I S B N 978-94-6337-160-5

Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv, Brasschaatsteenweg 308, B-2920 Kalmthout

Pelckmanspro.be

Pelckmans Pro

528728_160_PELCKMANS PRO-NAJAAR 18-proef7.indd 26

9

789463 371605

18/06/18 10:13

Catalogus Pelckmans Pro Najaar 2018  
Catalogus Pelckmans Pro Najaar 2018