Räddningsinstitutet

Page 1


I simuleringsklassen för akutvård övar man inte bara på akutvård av patienten, utan även på resurshantering inom vårdgruppen.

YHS-examensstuderande begrundar ledningsprocesserna inom räddningsverksamhet under en storolycksövning.

System för yrkesexamina:

Landsomfattande utbildningscenter inom säkerhetsbranschen Räddningsinstitutet ordnar grundläggande yrkesutbildning och fortbildning för räddningsväsendet och nödcentralerna, beredskapsutbildning och utbildning som förbereder studerande för internationella uppdrag inom civil krishantering. Vid sidan om utbildningsuppdraget upprätthåller Räddningsinstitutet räddningsväsendets centralbibliotek.

Examensinriktad utbildning: • brandmannaexamen • nödcentraloperatörsexamen • underbefälsexamen inom räddningsväsendet • YHS-examensprogrammet för brandbefäl

YHS-examen /flerformig utbildning

240 sp *

YHS-examen /dagutbildning

240 sp *

Underbefälsexamen

60 sp

Brandmannaexamen

Nödcentraloperatörsexamen

90 sp

90 sp

Studentexamen/gymnasiets lärokurs Yrkesinriktad grundexamen Yrkesexamen

* Studier som avlagts tidigare inkluderas i tillämpliga delar i examen.

I Räddningsinstitutets nödcentralsklass byts de teoretiska studierna ut mot praktik genom simuleringsövningar.


Brandhändelserna i släcknings- och brandforskningslaboratoriet för lägenhetsbränder styrs från kontrollrumsbyggnaden mittemot. Bränderna simuleras med hjälp av gasol och syntetisk rök.

Mångsidigt övningsområde

Exempel på inlärningsmiljöer

På det cirka 38 hektar stora övningsområdet finns mångsidiga övningssimulatorer och övningsfält, klassrum och serviceutrymmen.

• Flerbrandssimulator • Simulatorer för inomhusbränder • Attacksimulator • Brandhus, flervåningshus • Släcknings- och brandforskningslaboratorium, radhus där gas används • Industrihall • Byggnader för räddningsövningar • Brandteater • Brandplatta och oljetanksbrand • Simulator för gastanksbränder • Övningsfält för farliga ämnen • Bränslemack • Motorväg och elektrifierad järnväg • Ruinkvarter • Övningskörbana • Övningsbana för terrängfordon • Bassäng för släckningsvatten och dykning, med vraksimulator • Objekt för övningar på hög höjd och takarbete • Övningsfält för förstahandssläckning och uppskärning av bilar

På övningsområdet kan man öva på räddningsverksamheten vid olika olyckor under nästan verkliga förhållanden, till exempel verksamhet vid bränder, trafikolyckor, olyckor med farliga ämnen, akutvård av skadade och andra räddningsuppdrag. Dessutom kan man öva på att hantera räddningsfordon på övningskörbanan. Övningsområdet används även för olika myndigheters gemensamma storolycksövningar. Området har planerats så att belastningen för omgivningen ska vara så liten som möjligt. Denna princip beaktas även när övningarna genomförs. Området, som är högklassigt och mångsidigt också i internationellt hänseende, utvecklas ständigt.


På fältet för farliga ämnen övas bekämpningsmetoder för farliga ämnen, till exempel vid läckage av giftiga ämnen och gasbränder. På bilden simuleras en kemikalieläcka med vattenånga.

På övningsområdet kan man även öva på att rädda personer som hamnat i vattnet under verkliga förhållanden.

Vid övningarna gällande trafikolyckor går det åt hundratals bilar varje år, eftersom räddning av människor ur olycksbilar och att klippa upp bilar är ett delområde i undervisningen. På området finns flera platser där man kan iscensätta olyckor, till exempel en landsväg, en järnvägsplankorsning och en motorväg.

Brandplattan och tank- och vallbrandssimulatorerna som används för att öva släckning av brännbara vätskor har ändrats så att de nu fungerar med trycksatt brännolja. På så sätt kan man göra flera omtagningar under övningen. Ändringen ledde även till att rökgasutsläppen från vätskebränder minskade avsevärt.

Man kan inte helt och hållet simulera en riktig brand och rökgasernas beteende med hjälp av teknik. På området finns flera byggnader där man kan öva släckning genom att använda riktig eld.

Det finns flera platser för övningar på hög höjd. Övningar i att lyfta upp och sänka ner människor kan genomföras i t.ex. master och silor.


Fortbildning och beredskapsutbildning för olika behov Utöver examensinriktad utbildning ordnar Räddningsinstitutet även mångsidig fortbildning och beredskapsutbildning. Till de viktigaste kunderna hör räddningsverken, nödcentralsverket och personer som arbetar med befolkningsskyddsoch beredskapsuppgifter. Räddningsinstitutet ordnar även omfattande utbildning i akutvård. Ämnesområden i vårt kursutbud: • Förebyggande av olyckor • Nödcentralsverksamhet • Akutvård • Räddningsverksamhet • Ledning av räddningsverksamhet • Ledning och administration • Beredskap Vårt kursutbud finns på: www.pelastusopisto.fi

Räddningsväsendets omfattande forskningsverksamhet Räddningsinstitutets forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster ansvarar för den nationella samordningen av räddningsväsendets forskning och deltar i internationell forskning och internationella nätverk. Forskningstjänster produceras för räddningsväsendet och det övriga samhället. Till de viktigaste samarbetspartnerna och kunderna hör statliga och kommunala organisationer, forskningsinstitut, media, företag, organisationer och medborgare. En specialuppgift är att främja utnyttjandet av forskningsresultaten och sammanställa forskningsinformation i portalen Paloportti. Uppgiften är att ansvara för upprätthållandet av räddningsväsendets åtgärdsregister och produktionen av räddningsväsendets nationella statistik.

Krishanteringscentret Krishanteringscentret (CMC Finland) har varit verksam i anslutning till Räddningsinstitutet sedan år 2007. Centret ordnar grundkurser och specialkurser i civil krishantering i form av utbildning av sakkunniga. Kurserna förbereder framför allt deltagarna för krishanteringsuppdrag inom EU och internationella organisationer (FN, OSSE). Mer information: www.cmcfinland.fi

Räddningsinstitutets bassäng för räddningsdyk ger goda möjligheter att öva vattendykning och yträddning.

Mångkunnig räddningspersonal utbildas under krävande förhållanden.

Vi planerar kurserna tillsammans med kunden, så att de både till innehållet och genomförandet motsvarar kundorganisationens behov. Vi ordnar även utbildning för andra än yrkesutbildade personer inom räddningsbranschen.

Inspektörer från det internationella organet Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) deltar i en praktisk övning.


R채ddningsinstitutet PB 1122 (Hulkontie 83) FI-70821 Kuopio, Finland Tfn +358 295 450 201 pelastusopisto@pelastusopisto.fi www.pelastusopisto.fi

Kuopio

Helsinki

Flygtid cirka 50 minuter

R채ddningsinstitutets campusomr책de Huvuding책ng och informationspunkt Internat Kurshotell Krishanteringscentret

10/2016