Page 1


2


3


4


6


7


8


9


10


11


12


Trade center

13


наменети за туризам

14


15


16


17


18


19


20


2121

DemIr HIsar


22


23


24


25

26


26


27


28


29


30


31


32

Кривогаштани


33


34


35


36


37


39 38

NovacI


39

Novaci


40


41


43 42

Mogila


43

Mogila


44


,,ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН” Издава: Центар за развој на Пелагонискиот плански регион За издавачот: Емилиа Ѓероска - Раководител Подготвил: Македонски центар за меѓународна соработка Ликовно-графичко уредување Бојан Бојкоски Лектура на Македонски јазик: Лазар Неданоски Превод и лектура на Англиски јазик: Глигор Михаиловски Превод и лектура на Албански јазик: Ермира Кучлар Превод и лектура на Грчки јазик: Димитри Иоану

Vodic MK  

Vodic za Makedonski