__MAIN_TEXT__

Page 1

ДНЕВЕН РЕД за

Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион Во рамките на проектот: „Подготовка на потребните документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион " Место: Битола, Конференциска Сала, Хотел Епинал, ул. Маршал Тито бб Дата: 08/11/2016 Времетраење Тема 14:00 – 14:20 Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (прв дел) 14:20 – 14:50 Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (втор дел) 14:50 – 15:05 Кафе пауза 15:05 – 16:05 Дискусија 16:05 – 16:15 Затварање на јавната дискусија

Презентер Анета Китевска

Фана Христовска

Сите Сите


ДНЕВЕН РЕД за

Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион Во рамките на проектот: „Подготовка на потребните документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион " Место: Крушево, Сала во Пензионерски дом, ул. Илинденска бб, Крушево Дата: 09/11/2016 Времетраење 12:00 – 12:05 Поздравен говор 12:05 – 12:10 Поздравен говор 12:10 – 12:25 12:25 - 12:45

12:45 – 13:00 13:00 – 13:30

13:30 – 14:30 14:30 – 14:45

Тема

Краток преглед на нацрт регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (прв дел) Кафе пауза Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (втор дел) Дискусија Затварање на јавната дискусија

Презентер Претставник на МЖСПП Претставник на Меѓуопштински одбор за управување со отпад Ирена Апостолова Анета Китевска

Сите Фана Христовска

Сите


ДНЕВЕН РЕД за

Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион Во рамките на проектот: „Подготовка на потребните документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион " Место: Прилеп, Голема сала за состаноци, ул. Прилепски бранители бр.1 Дата: 10/11/2016 Времетраење 12:00 – 12:05 Поздравен говор 12:05 – 12:10 Поздравен говор 12:10 – 12:25 12:25 - 12:45

12:45 – 13:00 13:00 – 13:30

13:30 – 14:30 14:30 – 14:45

Тема

Краток преглед на нацрт регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (прв дел) Кафе пауза Презентирање на нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски плански регион (втор дел) Дискусија Затварање на јавната дискусија

Презентер Претставник на МЖСПП Претставник на Меѓуопштински одбор за управување со отпад Ирена Апостолова Анета Китевска

Сите Фана Христовска

Сите

Profile for Center for development of Pelagonija region

Agenda  

Agenda  

Advertisement