Page 1

SAVADI Sairaalasuunnittelun vaatimushallinnan digitalisointi

Kokeiluhankkeen Kuvaus 6/2018

1


INDEX

SAIRAALASUUNNITTELUN HAASTEET

1 Sairaalalle asetetaan vaatimuksia hyvin monilta tahoilta (potilaat, tilojen käyttäjät, rahoittajat, tilojen omistajat, sidosryhmät, viranomaiset, jne.). Vaatimukset ovat tyypillisesti hyvin erityyppisiä (logistiikka, sijoittelu, turvallisuus, tilojen muuntojoustavuus jne.). Sairaalasuunnitteluhankkeiden vaatimusmäärittelyn ja osallistavan suunnittelun menetelmät vaihtelevat ja ovat hyvin usein puutteelliset. Samankaltaisia suunnittelun virheitä tehdään yhä uudestaan sillä standardoituja toimintamalleja ei ole. Tämän hankkeen tuloksena syntyvän mallin avulla pyritään osin varmistamaan, että suunnittelutyön tuloksena syntyvä sairaalajärjestelmä ja kehitettävä toiminta vastaa eri sidosryhmien tarpeita = vaatimuksia.

2


VAATIMUSTENHALLINTA Päätavoitteena on kehittää rakennushankkeen suunnittelun vaatimushallinnan prosessia, jossa sidosryhmien tahto saadaan tehokkaasti ja täsmällisesti kuvattua suunnittelun lähtöaineistoksi digitaalisuutta hyödyntäen. Prosessin kehittämisen menetelminä tähän sovelletaan suurissa hankkeissa käytettyä Systems engineering (ml. vaatimustenhallinta) -metodiikkaa, virtuaalitodellisuusteknologiaa sekä Modelspace-sovellusta. Kokoamalla parhaat käytännöt yhteen ja laatimalla integroitu vaatimushallinnan ja osallistavan suunnittelun malli voidaan saavuttaa laadullista kehittymistä ja kustannussäästöjä.

3


INDEX

NÄIN KOKEILUMME ETENEE:

2 Kartoitamme toteutettujen sairaalahankkeiden suunnittelumenetelmiä vaatimusten keruun ja hallinnan osalta kesällä 2018. Toteutamme osallistavan vaatimusten keruun ja hallinnan digitaalisen demoympäristön syksyllä 2018 sekä pilotoimme ja keräämme työpajojen avulla käyttäjäkokemusta ja analysoimme palautteen virtuaalisen konseptin toimivuudesta ja kehitystarpeista vuoden loppuun mennessä. Päätavoitteena on monistettava ja skaalautuva digitalisoitu vaatimustenhallinnan prosessi.

4


TYÖPAKETIT Kokeilussa toteutetaan osallistavan sairaalasuunnittelun digitalisoitu vaatimustenhallinnan konseptointi ja pilotointi. Työpaketti 1: Tarvekartoitus ja tapaustutkimukset Toteutettuja ja meneillään olevia sairaalahankkeita haastatellaan ja selvitetään käyttäjien osallistamisen ja vaatimushallinnan nykykäytännöt, tunnistetaan epäkohdat ja kehittämismahdollisuudet sekä laaditaan osallistavan suunnittelun tavoitemalli Granlund/Sairaalasuunnittelun johdolla. Työpaketti 2: Vaatimushallintamallin kehittäminen Vaatimushallinta on systemaattinen lähestymistapa hankkia, organisoida ja dokumentoida sai-raalalle asetetut vaatimukset ja ylläpitää niitä sekä hallita vaatimusten muutoksia. Osallistavan suunnittelun tavoitemalliin integroidaan Gordionpro:n johdolla vaatimustenhallinta. Työpaketti 3: Pilotointi Tarvekartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä yhteistyökumppaniksi valittujen sairaaloiden kanssa sairaalahankkeen vaatimustenhallinnan digitaalinen elinkaarimalli, jossa keskiössä on eri tasoisten vaatimusten sekä tulevien tilojen käyttäjien hiljaisen tiedon ja näkemyksen dokumentointi suunnittelijoita hyödyttäväksi suunnittelun lähtötiedoiksi digitaaliselle alustalle muun muassa virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Työn fokuksena ovat suunnitteluvaiheet Tarveselvitys ja Hankesuunnittelu. Demoympäristö rakennetaan Modelspace-sovellukseen, jota Gravicon Oy kehittää ja markkinoi. 3D Talo vastaa virtuaalimallien käyttöympäristöstä. Demoympäristöjen avulla pilotoidaan osallistavan suunnittelun ja vaatimushallinnan malli.

5


INDEX

TULOKSENA SAIRAALASUUNNITTELUA UUDISTAVA MALLI

3

Suomalaiset yliopistosairaalat ovat osallistavan suunnittelun edelläkävijöitä kansallisella tasolla. Hankkeessa benchmarkataan Suomen yliopistosairaaloiden hyvät käytännöt ja Tanskassa kehitetyt mallit edistämään kansallista sairaalasuunnittelua. Kuopion ja Oulun yliopistosairaalat toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina tarjoten informaatiota sairaaloissa jo suoritetuista hankkeista sekä parhaillaan meneillä olevista hankkeista: keskiössä ovat sairaalahankkeiden osallistavat suunnittelumenetelmät, vaatimushallinnan nykykäytännöt sekä kehittämismahdollisuudet.

Tarveselvitystä varten kerätään suunnittelutietoa sairaaloiden tietokannoista ja arkistoista ja haastatellaan sairaalasuunnitteluhankkeisiin osallistunutta/osallistuvaa avainhenkilöstöä. Sairaalasuunnitteluprosessin uudistaminen vaatimuslähtöiseksi toteutetaan kuvaamalla suunnitteluprosessin sidosryhmien vaatimukset ”Sairaalan osallistavan suunnittelun vaatimushallinnalle”.

6


Tarvekartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä yhteistyökumppaniksi valittujen yliopistosairaaloiden kanssa sairaalahankkeen vaatimustenhallinnan digitaalinen elinkaarimalli, jossa keskiössä on eri tasoisten vaatimusten sekä tulevien tilojen käyttäjien hiljaisen tiedon ja näkemyksen dokumentointi suunnittelijoita hyödyttäväksi suunnittelun lähtötiedoiksi digitaaliselle alustalle muun muassa virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.

TULOKSET

Tarvekartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä Demoympäristössä kokeiltavaksi valikoidaan asioita, jotka hankkeen tarvekartoituksen perusteella ovat osoittautuneet ongelmallisimmiksi toteutuneissa ja käynnissä olevissa sairaalahankkeissa. Kun hankkeeseen osallistuu useampi yliopistosairaalakumppani, heidän tarpeisiinsa voidaan perustaa omat demoympäristöt. Kokeilun opeista ja tuloksista tuotetaan ”Sairaalan osallistavan suunnittelun vaatimushallinta”julkaisu, joka sisältää malleja, menetelmiä, työkaluja ja esimerkkejä, joita sairaalasuunnitteluun osallistuvat tahot voivat hyödyntää työssään.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

7


KOKEILUHANKKEEN TOTEUTTAJAT Asiantuntijakeskus Gordionpro Oy Gordionpro on vuonna 2014 perustettu asiantuntijayritys. Gordionpron taustalla on 16 ICT:n ja konsultoinnin monialaista osaajaa. Yritys toimii Oulussa ja Helsingissä. Yritys toteuttaa ratkaisuja yritysten ja julkisorganisaatioiden toimintaympäristöjen sekä suunnittelu- ja palveluprosessien kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyviin haasteisiin. Yrityksen asiantuntijat ovat toteuttaneet vaatimushallintaan liittyviä kehitysprojekteja mm. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä, Nokia Oyj:ssa, Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Lapin Sairaanhoitopiirissä, Puolustusvoimissa, Sisäministeriössä ja Säteilyturvakeskuksessa. Granlund Oy Granlund on perustettu vuonna 1960 ja konsernissa työskentelee yli 800 asiantuntijaa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä ja toimistoja on yhteensä 20 paikkakunnalla.Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Olemme Suomessa johtava toimija kaikilla palvelualueillamme. Panostamme uusien energiaratkaisujen, toimialojamme tukevien ohjelmistojen sekä integroidun suunnittelun kehittämiseen. Granlundilla on terveydenhuoltoalalta yli 50 vuoden kokemus ja yli 120 sairaalasektorille erikoistunutta suunnittelijaa ja konsulttia. Gravicon Gravicon Oy on vuodesta 1990 toiminut rakennusalan IT-konsultointiin ja erityisesti tietomallintamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Toimisto on toiminut tietomallikonsulttina useissa vaativissa rakennushankkeissa. Lisäksi toimisto on tehnyt sekä hankekohtaisia ohjelmasovelluksia, että yleisesti tietomallien hyödyntämiseen liittyvää ohjelmistokehitystä. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto tiedon johtamiseen ja hallintaan. 3D Talo 3D Talo Finland Oy on kuopiolainen vuonna 2016 perustettu ohjelmistoalan yritys, joka on erikoistunut virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisuihin. Asiakkaitamme on laajasti niin kone-, prosessi- ja rakennusteollisuudessa. Ratkaisuillamme pystytään tuottamaan selvää lisäarvoa kohteiden suunnitteluvaiheessa, kun tehtyjä suunnitelmia pystytään havainnollistamaan projektin sidosryhmille havainnollisesti virtuaalitodellisuudessa, käyttäen uusimpia teknologisia ratkaisuja. Monialainen tiimimme pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen teollisuuden tarpeiden vaatimusten mukaisesti.

8

Sairaalasuunnittelun vaatimushallinnan digitalisointi  
Sairaalasuunnittelun vaatimushallinnan digitalisointi