Page 1

Vuosikertomus 2018


Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus..................................4 Omistajat, hallinto ja henkilÜkunta................6 Energiahuolto.........................................................8 Vesihuolto.............................................................10 Maksut....................................................................11 Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus....16 Vesilaitos tuloslaskelma..................................18 Vesilaitos tase.....................................................19 Vesilaitoksen rahoituslaskelma...................20 Tuloslaskelma.......................................................22 Tase..........................................................................23 Rahoituslaskelma...............................................24 Tilintarkastuskertomus...................................26

2

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Vuosikertomus 2018

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

3


Toimitusjohtajan katsaus EVO on vahva, vakavarainen ja vastuullinen osuuskunta ja sillä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Näillä eväillä on hyvä lähteä kohti tulevien vuosien haasteita.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN PÄIVITYS JA INVESTOINTIOHJELMA EVO:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2018 strategian päivityksen. Strategian päivityksen yhteydessä laadittiin pitkän tähtäimen investointiohjelma, joka ulottuu vuoteen 2029. Strategia ja investointiohjelma esiteltiin asiakaslehdessä 1/19. Ympäristölupahakemus Kirkonkylän uuden jäteveden puhdistamon rakentamiseksi jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) kesäkuussa 2018. Lupahakemusta täydennetään AVI:n pyynnöstä. AVI:n päätöstä hakemuksesta odotetaan vuoden 2019 kuluessa, jonka jälkeen puhdistamon suunnittelu käynnistyy.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet puhtaan veden jakelussa, jäteveden puhdistamisessa ja kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa saavutettiin hyvin. Tuotannossa ja jakeluissa esiintyi vain vähän häiriöitä ja niistä ei aiheutunut kuluttajille merkittävää haittaa. Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2018 aikana 112 725 MWh. Myynti laski 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen poikkeuksellisen pitkästä ja lämpimästä kesäjaksosta. Laskutettu vesimäärä oli 831 854 m3. Laskutettu vesimäärä kasvoi 1,56 %. Laskutettu jätevesimäärä oli 868 797 m3, jossa laskua edelliseen vuoteen 0,28 %. Uusia liittymiä kirjattiin vesijohtoverkostoon 60 kpl, viemäriverkostoon 57 kpl sekä kaukolämpöverkostoon 39 kpl.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Osuuskunnan tilinpäätös käyttötalouden osalta osoittaa noin 220 000 €:n alijäämää. Rahoitustulos on sen sijaan edelleenkin erittäin hyvä, noin 1 190 000 € ylijäämäinen. Toimintavuosi 2018 piti sisällään useita talousarviosta 2018 poikkeavia toimia, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laatimishetkellä, mm. organisaation muutokset, strategian laadinta ja joulukuussa annetut ylimääräiset alennukset kuluttajamaksuista kaikille osakkaille. Lisäksi viemärilaitosta rasittaa Rukan puhdistamon alkuvuosille painotettu poisto-ohjelma. Osuuskunta on kerännyt pääomaa tuleviin suuriin investointeihin ja varat on sijoitettu sijoitussalkkuun, jonka pääoma on 16,6 milj.€. Sijoitussalkun arvo vuoden vaihteessa oli 17,223 milj.€.

ENSIMMÄINEN VUOSI TOIMITUSJOHTAJANA EVOSSA Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, koneen rakennusinsinööri Keijo Pesonen siirtyi eläkkeelle 1.8.2018 alkaen. Hän aloitti työnsä Kuusamon EVO:ssa 12.8.1982 lämmöntuotantoinsinöörinä. Vuosina 1986 -1996 Keijo Pesonen toimi kaukolämpöpäällikkönä ja vuodesta 1997 alkaen toimitusjohtajana. Pesosen aikana siirryttiin öljyllä tuotetusta energiasta biopolttoaineilla tuotettuun energiaan. Hänen työssäoloaikanaan rakennettiin mm. Kuusamon voimalaitos (1992), Rukan biolämpölaitos (2008) ja Rukan puhdistamo (2016). Kiitän Keijoa pitkäaikaisesta työurasta EVO:n hyväksi. Olen saanut työskennellä EVO:ssa yhden vuoden. Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Kiitän koko henkilökuntaa saamastani myönteisestä vastaanotosta ja siitä työpanoksesta, joka on mahdollistanut toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen. EVO on vahva, vakavarainen ja vastuullinen osuuskunta ja sillä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Näillä eväillä on hyvä lähteä kohti tulevien vuosien haasteita. Mika Mankinen toimitusjohtaja

4

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


EVO strategia

Talous

Osuuskunta

Liikevaihdon ja liikevoiton kehittymistä tuetaan hakemalla kasvua kaukolämmöstä, laajentamalla toimintaa ja kokeiluilla.

Rakennamme osuuskuntahenkeä ja tuotamme etuja omistajillemme sekä viestimme niistä aktiivisesti.

Osaaminen

Varmistamme kyvykkydet panostamalla henkilöstöön ja sähköisiin palveluihin.

Vastuullisuusinvestoinnit

Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti. Laajennamme hallitusti energia- ja vesiverkostojamme uusille alueille.

Kumppanuudet

Kasvu ja kehitys

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

Kumppanoidumme kaupungin, elinkeinoelämän ja kuluttajien kanssa hyödyntääksemme niiden ylijäämäenergiaa ja sivuvirtoja sekä luodaksemme synergiaetuja. Varaudumme liiketoimintaa tukeviin kokeiluohjelmiin, joiden avulla vahvistamme ja uudistamme toimintaamme.

5


Omistajat, hallinto ja henkilökunta

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 1950-2018

OMISTAJAT JÄSENMÄÄRÄ, OMISTUS JA OSUUSMAKSU Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistavat jäsenet. Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 4 208 ja 31.12.2018 osuuksia oli yhteensä 4 906 266 kpl. Osuusmaksua peritään 0,25 €/rakennus-m3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma 31.12.2018 on 1.201.303,76 €. Jäsenien maksamia siirto- ja palautuskelpoisia jäsenmaksuja on yhteensä 30.908.273,61 €.

HALLINTO OSUUSKUNTAKOKOUS Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 24.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat.

HALLITUS 1.1.-31.12.2018

VARSINAINEN JÄSEN

Puheenjohtaja

Jukka Kihlman

Varapuheenjohtaja

Kimmo Korpua

Jäsen

Harri Kemppainen

Jäsen

Henrik Karvonen

Jäsen

Risto Rontti

Jäsen

Keijo Pesonen

24.4.2018 saakka

Jäsen

Anne-Kaisa Olva

24.4.2018 alkaen

Jäsen, sihteeri

Mika Mankinen

Varajäsenet: Sakari Siikaluoma, Jyrki Saarela, Jarmo Paloniemi, Jari Heikkala, Tuure Turunen ja Juha Lehtoaho. Hallitus kokoontui 9 kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 110 kohtaa.

TILINTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Tapio Raappana (KHT) Varatilintarkastaja Ville Tyni (HM).

JOHTORYHMÄ Toimitusjohtaja Keijo Pesonen 31.3.2018 saakka, toimitusjohtaja Mika Mankinen, talous- ja hallintopäällikkö Kirsti Alavuoma, verkostopäällikkö Kimmo Viinikka, voimalaitospäällikkö Lauri Kilpijärvi, suunnittelu- ja asiakaspäällikkö Sami Moilanen sekä työnjohtajat Ari Hentilä ja Jukka Mursu.

HENKILÖKUNTA Osuuskunnan palveluksessa oli toimintavuonna vakituisessa työsuhteessa 30 henkilöä, joista yksi osa-aikainen. Uutta henkilökuntaa palkattiin toimintavuotena 3 henkilöä ja työsuhde päättyi 2 henkilöllä. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin DI Mika Mankinen. Hän aloitti työt 1.1.2018. Toimitusjohtajan tehtävät siirtyivät Keijo Pesoselta Mika Mankiselle 1.4.2018 alkaen. EVOn henkilökunta osallistuu vuosittain työhyvinvointikyselyyn. Kyselyssä mitataan henkilökunnan työkyvyttömyysriskiä ja sairauspoissaoloja, henkilöstötuottavuutta, työtä, työyhteisöä ja esimiestyötä, vahvuuksia ja kehityskohteita sekä henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. Tuloksia verrataan edellisen vuoden tuloksiin sekä kaikkien kyselyyn osallistuneiden vastauksiin (n. 35.000 vastaajaa). EVOn henkilökunnan QWL-indeksi (Quality of Working Life) on 72 %. Lukema kuvaa suorituskykyä ja on maksimissaan noin 80 %.

6

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


EVO

OSUUSKUNTAKOKOUS OMISTAJIA YLI 4200

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

VESILAITOS JA VIEMÄRIVERKOSTOT

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

ENERGIAN TUOTANTO

7

TALOUS- JA HALLINTO


Energiahuolto

KAUKOLÄMMÖN MYYNTI (MWH) 2014-2018

TUOTANTO TORANGIN LAITOKSET JA RUKAN BIOLAITOS:

112 725

Vuosi 2018 oli Torangin voimalaitoksen 25. käyttövuosi. Laitoksen omistaa Adven Oy. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Torangin voimalaitoksella. Kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella ja lisäksi sitä käytetään kulutushuippujen tasaamiseen. Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto vuonna 2018 oli 123.327 MWh ja bruttosähkön tuotanto 28.070 MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä 85 %. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 96,8 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa biopolttoaineiden osuus oli käytännössä 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 22 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n. 198.000 i-m3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Kuusamon Juusto Oy:ltä ja Biotermo Oy:ltä yhteensä 1.441 MWh.

VARAÖLJYLAITOKSET: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon.

LAUHDUTIN: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 7 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotet-

KAUKOLÄMPÖVERKKOON LIITETTYJEN RAKENNUSTEN KUUTIOMÄÄRÄT

tiin 18.372 MWh.

469 433 m3 1 700 907 m

3

MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2018 aikana 112 725 MWh. Lisääntyneestä kuluttaja-

2,9 MILJ.m3

määrästä huolimatta myynti laski 1,5 % eli 1 686 MWh. Vuoden keskilämpötila oli + 2,23°C, joka oli 1,11 astetta korkeampi kuin edellisenä vuotena. Talvi oli leuto ja kuuma kesä kesti toukokuun alusta pitkälle syyskuuhun. Kaukolämmön myyntituotot olivat 5,401 milj.€, jossa laskua

766 350 m3

edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 %. Energia- ja perusmaksuhinnat säilyivät samoina edelliseen vuoteen verraten. Joulukuussa asiakkailta ei peritty perusmaksua ja se pienensi liikevaihtoa 0,129 milj.€

Omakotitalot 1 029 kpl

eli 2,3 %.

Rivi- ja kerrostalot 187 kpl

KULUTTAJAT

Liike- ja julkiset rakennukset 213 kpl

Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä 2 935 690 rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1 429 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa 89 486,5 kW ja tilausvesivirta 1 873,13 m3/h. Vuoden 2018 aikana liitettiin verkostoon 39 uutta kuluttajaa, yhteensä 130 034 rakennuskuutiometriä.

RAKENTAMINEN Vuoden 2018 aikana rakennettiin kaukolämpöverkostoa 825 m ja talohaaroja 901 m. Lämmön-

LÄMPÖINDEKSIT

toimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa.

Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: kWh/rak.m3/a

8

Omakotitalot

71

Rivitalot

82

Kerrostalot

67

Liike- ja julkiset rakennukset

54

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Verkostot, lämpökeskukset, säiliöt

Toimintavuoden lopussa osuuskunnan omistuksessa oli kaukolämmön kaukolämpörunkoverkostoa 57,08 km ja talojohtoa 47,91 km. MW NÄVERINTIEN LÄMPÖKESKUS

m3

7,5 + 22

Polttoainesiilot

700 + 700

Kevytöljysäiliö

100

RUKAN BIOLÄMPÖKESKUS + SAVUKAASUPESURI

4+3

Polttoainesiilo

400

Kevytöljysäiliö

50

RUKAN LÄMPÖKESKUS

3+1,4

Kevytöljysäiliö

25 + 5

LOUHEN SIIRRETTÄVÄ VARALÄMPÖKESKUS

0,8

Kevytöljysäiliö

12 + 5

TORANGIN VARALÄMPÖKESKUS

1,4

Kevytöljysäiliö

3

AMMATTIKOULUN VARALÄMPÖKESKUS

8,6

Kevytöljysäiliö

300 + 50

TOLPANNIEMEN VARALÄMPÖKESKUS

4

Kevytöljysäiliö

50 + 5

SIIRRETTÄVÄ VARALÄMPÖKESKUS

0,47

Kevytöljysäiliö

5

KYLPYLÄN VARALÄMPÖKESKUS

1,25 + 1,25

Kevytöljysäiliö

20

KIRKKOTIEN PAINEENKOROTUSASEMA UIMAHALLIN PAINEENKOROTUSASEMA SAVUKAASULAUHDUTIN

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

5

9


Vesihuolto

VEDEN KULUTUS JA MYYNTI

MYYTY TALOUSVESI (m3) 2014-2018

Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli 977 643 m eli kes3

simäärä kasvoi 1,56 %. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli 186 130 m3, jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,61 %. Rukan osuus on 22,38 % kokonaisvesimäärästä.

1 000 000 900 000 800 000

831 854

kiarvona 2 678 m3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli 831 854 m3. Laskutettu ve-

700 000

Kaikki verkostoon toimitettava vesi on erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Tuote brändättiin ”Kuusamon Kirkkaaksi” vuoden loppupuolella.

600 000 500 000

Talousvettä myydään myös Kuolion, Iivaaran ja Itä-Kuusamon vesiosuuskunnille yhteensä 20 209 m3.

400 000 300 000

Vesihuollon myyntituotot olivat 0,928 milj.€. Osuuskunta antoi omistajille kertaluontoisen alennuksen vesimaksuista, joka oli keskimäärin 7 % vuosikulutuksesta. Hyvityksen vaikutus liikevaihtoon oli 0,094 milj.€.

200 000 100 000 0 1954 1960 1970 1980 1990 2000 2018

JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä 1 070 477 m3 eli keskimäärin 2 933 m3

VESI- JA VIEMÄRIHUOLLON KÄYTÖSSÄ ON:

vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli 868 797 m3 ja laskua edelliseen vuoteen oli 2 399 m eli 0,28 %. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli 181 823 m eli 20,93 %. 3

3

Rukan laskutettu jätevesimäärä kasvoi 6,21 %. Jäteveden myyntituotot olivat 1 713 milj.€, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna 2,47 %.

Vesijohtoverkostoa

601,6 km

Viemäriverkostoa

498,5 km

Pohjavedenottamoita

14 kpl

RAKENTAMINEN RUKAN PUHDISTAMO

Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan historian mittavin ja kallein rakennuskohde, Ru-

Paineenkorottamoita

Vesitorni

kan jätevedenpuhdistamo vastaanotettiin lokakuussa 2016. Puhdistamolla oli 2 vuoden koekäyttöaika, mikä päättyi loppuvuodesta 2018. Puhdistamo on toiminut suunnitellun

13 kpl

Rukan biologis-kemiallinen puhdistamo Rukan jätevesien tasausallas Viemärivedenpumppaamoita

VERKOSTOT

Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojarakennus

märiverkostoa laajennettiin mm.

800 m3

Kaupungin biologis-kemiallinen puhdistamo

mukaisesti.

Vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu ja rakentaminen tehtiin omana työnä. Vesi- ja vie-

1 850 m3

Pajatien kylmävarasto Toimitalo

127 kpl 2 375 m3 2815 m3 + 564 m3 1624 m3

• Moisasenlammentie – Moisasenmutka alueelle 540 metriä • Erkkorannantien varteen 700 metriä • Raivioniementielle 350 metriä • Syväniemeen vesijohtoverkkoa 500 metriä • Revontulentien korttelialueen vesi ja viemäröinti 150 metriä LIITTYMÄT Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä 67.621 rakennuskuutiometriä (60 liittymää) ja viemäriverkostoon 63.676 rakennuskuutiometriä (57 liittymää).

10

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Maksut

Hinnasto 1.1 - 31.12.2018 Palveluhinnat säilyivät samoina kuin vuonna 2017.

€/yksikkö, veroton

OSUUSMAKSU

0,25

€/rak.m3

LIITTYMISMAKSU Omakotitalo, vesijohto kaava-alue, 1-asuntoinen

1400

kpl

Omakotitalo, vesijohto haja-asutusalue, 1-asuntoinen ja Rukalla

2600

kpl

Vesijohto kaava-alueella, muut rakennukset

2,35

€/rak.m3

Omakotitalo, viemäri kaava-alue, 1-asuntoinen

1400

kpl

Omakotitalo, viemäri haja-asutusalue, 1-asuntoinen ja Rukalla

2600

kpl

Viemäri kaava-alueella, muut rakennukset

2,35

€/rak.m3

Vesijohto haja-asutusalueella ja Rukalla, muut rakennukset

4,70

€/rak.m3

Viemäriverkosto haja-asutusalueella ja Rukalla, muut rakennukset

4,70

€/rak.m3

Loma-asunnot vesiverkosto

10,34

€/rak.m3

Loma-asunnot viemäriverkosto

10,34

€/rak.m3

Kaukolämpöliittymä, omakotitalo 1-asuntoinen

2900

€/rak.m3

Muut rakennukset erillistariffin mukaan

€/yksikkö, alv 0%

MITTARIMAKSU Koosta riippuen

€/yksikkö, alv 24%

275-

kpl

341-

kpl

1,00

€/m3

1,24

€/m3

Vesimaksu, Ruka

1,12

€/m3

1,39

€/m3

Jätevesimaksu, kaupunki

1,90

€/m3

2,36

€/m3

Jätevesimaksu, Ruka

2,05

€/m3

2,54

€/m3

Perusmaksu, vesihuolto, haja-asutusalue, loma-asunnot

0,16

€/rak.m3/a

0,20

€/rak.m3/a

VESI-JA JÄTEVESIMAKSUT Vesimaksu, kaupunki

KAUKOLÄMPÖ Kaukolämmön energiamaksu (kaupunki)

3,275

snt/kWh

4,061

snt/kWh

Kaukolämmön energiamaksu (Ruka)

6,574

snt/kWh

8,152

snt/kWh

Kaukolämmön perusmaksu , omakotitalo

202,34

Muut rakennukset erillistariffin mukaan

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

11

€/a

250,91

€/a


Jätevesien käsittely ja johtaminen Torangin puhdistamo LUPAEHDOT

Lisäehtona on luvassa määrätty, että Kuusamon energia- ja vesiosuusPITOISUUS

PUHDISTUSTEHO

kunnan on 1.9.2020 mennessä toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovi-

10 mg/l O2

ja

95 %

rastolle selvitys, jossa esitetään toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa

Kokonaisfosfori

0,4 mg/l

ja

95 %

tehostetaan lupamääräyksen 2 mukaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä

Kiintoaine

15 mg/l

tai

95 %

selvitys vaihtoehtoisista purkupaikoista Torankijärven ulkopuolella ja arvio

CODCr

70 mg/l

ja

85 %

purkupaikan siirtämisestä saavutettavista hyödyistä ja mahdollisesti aiheu-

PITOISUUS

TALVI/KESÄ

PUHDISTUSTEHO

tuvista haitoista. Selvityksessä on lisäksi esitettävä yhteenveto toiminnasta

10 mg/l O2

15/10

ja 95 %

Kokonaisfosfori

0,3 mg/l

0,3/0,2

ja 95 %

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on hakenut muutosta päätök-

Kokonaistyppi

15 mg/l

15/15

tai 70 %

seen Vaasan hallinto-oikeudelta vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvityk-

8 mg/l

8/6

tai 90 %

sen osalta. Purkupaikkoja on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan

BOD7ATU

1.1.2021 alkaen BOD7ATU

Ammoniumtyppi

ja tarkkailusta vuosina 2015–2020.

Kiintoaine

15 mg/l

15/15

ja 90 %

otteeseen. Lisäksi hakija ei näe typen poistovelvoitetta Torangissa tarpeel-

CODCr

70 mg/l

25/125

ja 85 %

liseksi. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa 19.9.2018 ja totesi, et-

Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesi-

tei kokonaistypen ja ammoniumtypen raja-arvoja poisteta eikä siitä syystä

puhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen.

ole syytä muuttaa laskentajaksoja. Lisäksi hallinto-oikeus edellyttää tutki-

Lupaehtojen mukaan vesistöön johdettavien jätevesien biologinen

maan riittävän laajasti mahdollisia purkuvesistöjä ja purkupaikan siirtämi-

hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipi-

sestä kauemmas virtaamaolosuhteiltaan edullisempaan paikkaan. EVO ei

toisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla vähintään 90 % nel-

valita hallinto-oikeuden päätöksestä, koska uusi puhdistamohake on jo vi-

jännesvuosikeskiarvona laskettuna.

reillä.

Puhdistamoa on hoidettu hyvin. Puhdistamolta vuosikeskiarvona mi-

Kuusamon kaupunki on vuokrannut EVOlle määräalan tilasta Maja-

tattu lähtevien jätevesien biologin hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,3 mg/l

vasuo 305-411-104-23-L1, pinta-ala 9,6 ha puhdistamon sijoituspaikaksi.

ja kokonaisteho 99 % Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,19 mg/l ja kokonais-

Loppuvuodesta EVO teki kaupungille uuden vuokrausesityksen samas-

teho 98,5 %.

ta tilasta, jonka kokonaispinta-ala olisi noin 20 ha. Maa-aluetta tultaisiin käyt-

Torangin puhdistamon ympäristöluvalle on haettu jatkolupa joulukuus-

tämään jätevedenpuhdistamon ja siihen välittömästi ja välillisesti liittyvien

sa 2010. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Torangin puh-

yhteiskuntahuoltoa palvelevien rakennusten ja toimintojen sijoituspaikaksi.

distamolle ympäristöluvan 29.1.2016 ylläolevin ehdoin.

Suunnittelu, valvonta, jäsenyydet ja yhteistyö YLEINEN SUUNNITTELU JA VALVONTA Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan

JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ

omana työnä lukuun ottamatta Itä-Rukan alueen kaukolämpösuunnitte-

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa or-

lua, josta vastaa Planora Oy.

ganisaatioissa:

Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-PohjanEnergiateollisuus ry

maan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi.

Vesilaitosyhdistys VVY

Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Rukan puhdistamon osalta Pöyry Finland Oy ja Torangin

Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE

puhdistamon osalta Eurofins Ahma Oy.

Pohjanmaan kaukolämpö ry Oulun kauppakamari

Talousvesianalysoinnin on hoitanut Eurofins Ahma Oy valvontatutki-

Koillismaan Osuuskauppa

musohjelman mukaisesti.

Kuusamon Yrittäjät ry

Kuusamon kaupunginvaltuusto on 14.11.2011 hyväksynyt Kuusamon

Ruka-Kuusamo Matkailu ry

energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus

Yhteistyö Adven Oy:n kanssa jatkuu voimalaitoksen käytön osalta.

alueella.

Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta.

12

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Jätevesien käsittely ja johtaminen Rukan puhdistamo Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen. Lupa on voimassa 2027 loppuun asti. Rukan puhdistamoa on hoidettu hyvin ja puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehdot. Rukan puhdistamoilta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien

LUPAEHDOT

PITOISUUS BOD7ATU

PUHDISTUS-

TALVI/KESÄ

TEHO

15/10 mg/l O2

ja 95 % ja 95 %

jätevesien tutkimusarvot

Kokonaisfosfori

0,3/0,2 mg/l

• biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,5 mg/l ja kokonaisreduktio 99 %. • kokonaisfosforipitoisuus oli 0,18 mg/l ja kokonaisreduktio 98 %. • ammoniumtyppipitoisuus oli 2,1 mg/l ja reduktio 98 %. • kiintoainepitoisuus oli 9,9 mg/l ja reduktio 97 %. • CODcr, kemiallinen hapen kulutus oli 32 mg/l ja reduktio 95 %. • kokonaistyppi oli 18 mg/l ja reduktio 81 %.

Kokonaistyppi

15/15 mg/l

tai 70 %

8/6 mg/l

tai 90 %

15/15 mg/l

ja 90 %

25/125 mg/l O2

ja 75 %

Talvi: 1.11-30.4

Kokonaistypen osalta ei päästy vielä tavoitearvoon. Laitoksella on kolme

Kesä: 1.5-31.10

vuotta aikaa saada prosessi lupaehtojen määräämään tasoon. Rukan uudessa puhdistamossa on käytössä kantoaineprosessi, jossa biologisen osan altaissa on noin 1/3 osa tilavuudesta täytetty muovisilla kantoai-

Ammoniumtyppi Kiintoaine CODCr

*Laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä. Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoi-maiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osal-

nekiekoilla. Ne muodostavat erittäin suuren pinta-alan biologiselle kasvustolle.

ta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeski-arvoina lasket-

Näin allastilavuus on pienempi kuin perinteisissä prosesseissa. Jälkipäässä lie-

tuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja

tekasvusto erotetaan puhdistetuista jätevesistä flotaatiossa.

poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa.

KOMPOSTOINTI: Kuusamon EVO sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 12.10.2018 koskien jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kompostointia ja varastointia Maaselänkylän kompostointikentällä. EVO on ryhtynyt ko. päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

13


Tunnusluvut LIIKEVAIHTO

HENKILÖSTÖKULUT

POISTOT

LIIKEVOITTO/TAPPIO

TASE

MYYNTIKATE

14

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


KÄYTTÖKATE

OMAVARAISUUSASTE %

VELKAANTUMISASTE %

MAKSUVALMIUS

NETTOTULOS %

LIIKEVAIHTO/TYÖNTEKIJÄ

3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

15


Vesihuoltolain 20 §:n mukainen vesihuoltoa koskeva eriyttäminen kirjapidosta

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus

TULOSLASKELMA

TASE

Tilivuoden 2018 liikevaihto oli 2,687 milj. €. Liikevaihto laski 0,139 milj.

31.12.2018 taseen loppusumma on 28,064 milj. €. Laskua edelliseen tilikau-

€ edelliseen vuoteen verrattuna. Tulojen aleneminen johtui annetus-

teen oli 0,226 milj. €. Osuuspääoma 1.1.2017 oli 1,187 milj.€, lisääntyi 0,014

ta n. 7 %:n vuosikulutuksen mukaisesta alennuksesta. Muita liiketuot-

milj.€ ja oli tilikauden päättyessä 1,201 milj.€.

toja kirjattiin 0,216 milj.€, jotka kasvoivat 0,023 milj.€ edelliseen vuoteen verrattuna.

Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 €/rak.m3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä oli toimintavuoden

Materiaalien ja palveluiden osuus oli 1,018 milj. €. Kulut laskivat 0,003 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

lopussa 4 906 266 kpl. Osuuskunnassa on 4 208 jäsentä toimintavuoden lopussa.

Kiinteät henkilöstökulut olivat 1,083 milj. €. Kulut kasvoivat 0,206 milj.€. Kasvu johtui henkilökunnan palkkarakenteen muutoksesta, lisään-

RAHOITUS

tyneestä henkilöstöstä ja 2 toimitusjohtajan päällekkäisyydestä seitse-

Toimintavuoden 2018 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla ja

män kuukauden ajan.

kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aika-

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,521 milj. €. Kulut kasvoi-

na 0,578 milj.€.

vat 0,065 milj.€. Kasvu johtui mm atk-sovellusten laajentamisesta, stra-

Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 24,548 milj.€. Liittymismak-

tegian ja tiedottamisen laatimisesta aiheutuneista budjetoimattomista

sut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Likvidit rahavarat kasvoivat toiminta-

kustannuksista.

vuoden aikana 0,501 milj.€. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa

Käyttökatteeksi muodostui 0,281 milj.€, jossa laskua edelliseen vuo-

11,096 milj.€.

teen 0,383 milj.€. Käyttökateprosentti on 10 % ja edellisenä vuotena 24 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,084 milj. €. Poistot vähenivät 0,049 milj. €. Suunnitelman mukaiset poistot ovat sa-

LAINAT JA VAKUUDET Osuuskunnalla ei ole rahoituslainoja.

mat kuin EVL-poistot lukuun ottamatta Rukan uutta puhdistamoa, jos-

Kompostimullan käsittelytoiminnalle on asetettu 5 000 €:n vakuus

sa käytetään 5 % menojäännöspoistoa. Rukan puhdistamon poisto oli

Kuusamon kaupungille (tuhkan ja kompostimullan varastokentän ympä-

0,423 milj.€.

ristölupa 19.1.2016).

Tappio ennen rahoitustuottoja ja –kuluja on 0,804 milj. €. Edellisenä vuotena tappio oli 0,469 milj. €. Tappio johtuu Rukan puhdistamon pois-

VAKUUTUKSET

tosuunnitelmasta ja muuttuneesta kulurakenteesta sekä vesi- ja jäteve-

Osuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöis-

simaksuissa annetusta ylimääräisestä alennuksesta.

sä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta.

Rahoitustuotot olivat 0,002 milj. €. Tuotot säilyivät ennallaan. Tappio

Työntekijät on vakuutettu TyEL osalta Ilmarisessa tai Eterassa. Muut la-

ennen varauksia ja veroja oli 0,802 milj. €. Tappio kasvoi 0,335 milj.€. Tap-

kisääteiset henkilövakuutukset ja vastuuvakuutukset sekä koneet ja kalusto

pion vuoksi tilikaudelle ei kirjattu tuloveroja.

ja ajoneuvot on vakuutettu OP Vakuutus Oy:ssä.

2014

2015

2016

2017

2018

Käyttökate-%

23,06

31

31

24

10

Omavaraisuusaste

23,22

15,27

15,32

13,71

11,02

Velkaantumisaste

3,31

5,55

5,23

6,29

8,08

20,30

32,89

20,33

24,66

26,69

Maksuvalmius Nettotulos %

9,41

6,7

2,61

-16,54

-29,86

LV/työntekijä

253 957

188 254

200 557

201 889

191 934

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate %

(liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100

Omavaraisuusaste

100 * Oma pääoma / taseen loppusumma

Velkaantumisaste

kokonaisvelat / oma pääoma

Maksuvalmius, quick ratio

rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat

Nettotulos %

100 * nettotulos/liikevaihto

Liikevaihto työntekijää kohden

liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä

16

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Vesihuollon lähitulevaisuuden näkymät

Rakentaminen on vilkastunut, mutta uusien liittymien määrän ei arvioi-

Pohjavesien suojelun tehostamiseen on kehitetty vesihuoltolaitosten

da lisääntyvän enää oleellisesti.

käyttöön verkkopohjainen työkalu uhkien tunnistamiseen, riskin arvioin-

Rukan puhdistamon koeajot suoritettiin loppuun marraskuussa 2018.

tiin ja riskien hallintaan. WRM Systems Oy:n ohjelma on otettu käyttöön

Puhdistamo on toiminut odotetusti ja lupaehtojen mukaisesti.

2/2017 ja tietokantaa päivitetään ja täydennetään.

Kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin

Kuusamon kaupungin kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) kesällä. Suunnittelu voidaan

Rukan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimisesta ja toteutta-

aloittaa luvan myöntämisen jälkeen. Puhdistamohankkeen kustannusar-

misesta. Suunnitelma valmistuu lopulliseen muotoonsa vuoden 2019 lop-

vio on n. 12 milj.€.

puun mennessä.

Kuusamon kaupunki on vuokrannut Kuusamon energia- ja vesiosuus-

Kuusamon kaupunki allekirjoitti Rukakeskus Oy:n ja Metsähallituksen

kunnalle n. 9 ha:n määräalan puhdistamon sijoituspaikaksi (Majavasuo

kanssa maankäyttösopimukset tammikuussa 2018 Rukan kaava-alueen

305-411-104-23) tuhkan välivarastointialueen läheisyydestä. Kaupungil-

laajentamisesta Itä-Rukalla. Hankkeen arvo on noin 0,5 milj.€. Kuusamon

ta on haettu alueen laajentamista n. 20 ha suuruiseksi, jossa voidaan to-

energia- ja vesiosuuskunta sitoutuu rakentamaan vesi-, viemäri- ja kau-

teuttaa mahdollisia jäteveden puhdistukseen ja kompostointiin liittyviä

kolämpöverkostot alueille.

oheistoimintoja.

Osuuskunnan uusi toimitusjohtaja DI Mika Mankinen aloitti työnsä

Kaupungin puhdistamolle (Torangin puhdistamo) on myönnetty alue-

tammikuussa 2018. Mankista edeltänyt toimitusjohtaja Keijo Pesonen

hallintoviraston lupa tammikuussa 2016. Osuuskunta valitti päätöksestä

siirtyi eläkkeelle heinäkuun lopussa.

Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä asiassa 19.9.218. Hal-

Henkilökunnan osalta varaudutaan eläkkeelle siirtymisiin ja tiedon

linto-oikeus päätti, ettei kokonaistypen ja ammoniumtypen raja-arvoja

siirtämiseen uusille työntekijöille.

poisteta eikä siitä syystä ole syytä muuttaa laskentajaksoja. Lisäksi hal-

Organisaatio ja toimenkuvat päivitettiin kesällä 2018.

linto-oikeus edellyttää tutkimaan riittävän laajasti mahdollisia purkuve-

Lisäksi jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä huomioita palvelui-

sistöjä ja purkupaikan siirtämisestä kauemmas virtaamaolosuhteiltaan

den sähköistämiseen ja tiedottamiseen osuuskunnan palveluja käyttä-

edullisempaan paikkaan. EVO ei valita päätöksestä.

ville ihmisille.

Vesihuollon valmiussuunnitelman laatiminen aloitettiin alkuvuodesta

Vedenmittauksessa siirrytään vaiheittaan etälukumittauksiin ja asia-

yhteistyössä Pöyry Oyj:n kanssa. Suunnitelmassa käsitellään yrityksen lai-

kasrajapintoja tullaan palvelemaan jatkossa mm. web servicen kautta.

tostiedot, riskikartoitus, varautuminen ja laaditaan varautumissuunnitelma. Suunnitelma valmistui vuoden lopulla.

INVESTOINNIT 2020 - 2029 Itä-Ruka viemärivesien siirtolinja

Jätteenkäsittely uuden puhdistamon yhteydessä. Jätteen poltto

Viemärin yhdyslinja Nissinjärvi - Iitinki

MILJ. EUROA

0,5

Verkostojen laajennukset ja saneeraukset

5,65

Keskustan uusi jätevedenpuhdistamo

MILJ. EUROA

MILJ. EUROA

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

0,5

17

4,6

MILJ. EUROA

12

MILJ. EUROA


Vesilaitos tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2018

2 0 1 8

Vesi- ja perusmaksut Jätevesi- ja perusmaksut

985 743,47 1 701 345,03

LIIKEVAIHTO Muut liiketuotot Vesilaitos

Viemärilaitos Materiaalit ja palvelut

2017

2 687 088,50

1 062 086,17 1 764 361,61

2 687 088,50

32 089,88 183 447,50

215 537,38

169 658,75

199 788,65

207 779,02

Viemärilaitos

817 823,17

813 201,48

1 017 611,82

2 826 447,78

22 399,82

Vesilaitos

MYYNTIKATE

2 826 447,78

1 885 014,06

192 058,57

1 020 980,50

1 997 525,85

Henkilöstökulut Vesilaitos

474 561,94

386 333,88

Viemärilaitos

608 344,29

490 408,16

Suunnitelman mukaiset poistot

1 082 906,23

Vesilaitos

341 197,69

350 198,25

Viemärilaitos

743 633,14

783 311,13

Liiketoiminnan muut kulut

1 084 830,83

Vesilaitos

193 063,28

166 778,92

Viemärilaitos

328 182,16

289 777,77

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot

521 245,44

-803 968,44

1 789,91

876 742,04

1 133 509,38

456 556,69

-469 282,26

1 767,29

Korkokulut 88,09 1 701,82 40,56 1 726,73 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

-802 266,62

-467 555,53

Verot aik. vuosilta

0,00

0,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-802 266,62

-467 555,53

Tilikauden verot Tilikauden tuloverot

18

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Vesilaitos tase 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet Liittymismaksut Atk-ohjelmat

2 0 1 8

2017

66,68

66,68

282 027,17

282 027,17

2 426,67

284 520,52

3 813,34

Rukan jälkivalutuskenttä

25 598,43

28 798,23

Muut pitkävaikutteiset menot

40 374,01

41 869,01

AINEELLISET HYÖDYKKEET

65 972,44

Maa-alueet

334 710,91

334 675,91

Rakennukset

195 382,14

209 011,24

Vesilaitos rakennelmat Viemärilaitos rakennelmat

3 689 745,29

3 831 504,60

11 425 102,59

11 943 081,70

Koneet ja kalusto

103 853,78

Muut aineelliset hyödykkeet

636 770,13

16 385 564,84

285 907,19 70 667,24

58 814,23 706 272,21

Pysyvät vastaavat 16 736 057,80

17 083 359,89

17 439 934,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus

Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

2 500,00

2 500,00

221 645,59

238 506,01

7 602,67 11 095 968,50

11 327 716,76

13 805,17 10 594 847,78

10 849 658,96

28 063 774,56 28 289 593,28 VASTATTAVAA Oma pääoma

Osuuspääoma Vararahasto Ylijäämä ed. vuosilta Tilikauden yli/alijäämä

1 201 303,76

1 187 059,08

437 208,56

437 208,56

2 255 128,59

2 722 684,12

-802 266,62

3 091 374,29

-467 555,53

3 879 396,23

24 547 961,49

24 547 961,49

23 970 218,17

23 970 218,17

Vieraspääoma Pitkäaikainen

Liittymismaksut Lyhytaikainen

Ennakkomaksut

46 617,88

46 617,88

Ostovelat

114 175,99

91 090,77

Muut velat

134 556,35

158 738,19

Siirtyvät palkat+sos.kulut

126 188,72

139 017,19

Siirtovelat

2 899,84

424 438,78

4 514,75

439 978,88

28 063 774,56 28 289 593,28

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

19


Vesilaitoksen rahoituslaskelma 2018

TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä

Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot

2 0 1 8

-803 968

-469 282

1 084 831

1 133 509

1 702

1 727

2017

0 0

Yhteensä 282 565 665 954 Käyttöpääoman muutos

Liikesaamisten lisäys -/vähennys+

23 063

147 892

Liiketoiminnan kassavirta 305 628 813 846 Investoinnit

Käyttöomaisuuden lisäys

380 954

410 772

Kassavirta ennen rahoitusta -75 326 403 074 Rahoitus

Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh-

-15 540

Liittymismaksut lis/väh

577 743

Osuuspääoman lis/väh

-57 105 529 491

14 244

15 658

Yhteensä 501 121 891 118 Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh 501 121 891 118 Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa

11 095 969

Likvidit varat tilikauden alussa

10 594 848

10 594 848

9 703 730

501 121 891 118

20

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös toimintavuodelta 2018 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

21


Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2018

2 0 1 8

Vesi- ja perusmaksut

2017

985 743,47

1 062 086,17

Jätevesi- ja perusmaksut

1 701 345,03

1 764 361,61

Energia- ja perusmaksut

5 400 530,63

5 540 982,20

LIIKEVAIHTO Muut liiketuotot

8 087 619,13

8 087 619,13

257 063,07

257 063,07

218 051,13

8 367 429,98 8 367 429,98 218 051,13

Materiaalit ja palvelut Vesilaitos

199 788,65

207 779,02

Viemärilaitos

817 823,17

813 201,48

Lämpölaitos

3 552 809,90

MYYNTIKATE

4 570 421,72

3 500 973,85

3 774 260,48

4 521 954,35 4 063 526,76

Henkilöstökulut Vesilaitos

474 561,94

386 333,88

Viemärilaitos

608 344,29

490 408,16

Lämpölaitos

728 672,24

619 171,86

1 811 578,47

1 495 913,90

Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos

341 197,69

350 198,25

Viemärilaitos

743 633,14

783 311,13

Lämpölaitos

316 790,39

1 401 621,22

321 503,56

1 455 012,94

Liiketoiminnan muut kulut

775 531,04

775 531,04

638 113,22

638 113,22

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-214 470,25

474 486,70

Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut

3 339,17 132,16

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

3 207,01

3 264,22 90,96

-211 263,24

3 173,26 477 659,96

Tilikauden verot Tilikauden tuloverot

95 757,32

Verot aik. vuosilta

0,00

95 757,32

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-211 263,24

381 902,64

22

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Tase 31.12.2018

VASTAAVAA

2 0 1 8

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet Liittymismaksut Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET

2017

100,00

100,00

417 485,99

417 485,99

3 640,00

421 225,99

5 720,00

423 305,99

65 972,44

65 972,44

70 667,24

70 667,24

Maa-alueet

497 368,85

497 333,85

Rakennukset

293 073,24

313 516,89

Vesilaitos rakennelmat

3 689 745,29

3 831 504,60

Viemärilaitos rakennelmat

11 425 102,59

11 943 081,70

Kaukolämpö rakennelmat

3 197 572,98

3 303 056,72

Koneet ja kalusto

189 195,43

109 913,30

Muut aineelliset hyödykkeet

647 685,37

714 962,76

Pysyvät vastaavat

19 939 743,75

20 426 942,18

20 713 369,82

21 207 343,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus

Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

5 000,00

5 000,00

1 119 382,23

1 119 789,83

71 970,24 21 003 658,03

22 200 010,50

17 139,76 19 758 062,31

20 899 991,90

42 626 952,68 42 107 334,95 VASTATTAVAA Oma pääoma

Osuuspääoma Vararahasto Ylijäämä ed. vuosilta Tilikauden yli/alijäämä

1 201 303,76

1 187 059,08

836 403,31

798 213,05

8 835 117,71

8 491 405,33

-211 263,24

10 661 561,54

381 902,64

10 858 580,10

Vieraspääoma Pitkäaikainen

Vesijohtoverk. liittymismaksut

12 471 464,16

12 195 798,16

Viemäriverk. liittymismaksut

12 076 497,33

11 774 420,01

Kaukolämpöverk. liittymismaksut Lyhytaikainen

Ennakkomaksut

6 360 312,12

30 908 273,61

6 099 888,01

46 617,88

46 617,88

Ostovelat

565 727,86

611 301,22

Muut velat

201 834,53

238 150,45

Siirtyvät palkat+sos.kulut

236 442,36

243 699,12

Siirtovelat

6 494,90

1 057 117,53

38 880,00

30 070 106,18

1 178 648,67

42 626 952,68 42 107 334,95 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

23


Rahoituslaskelma 2018

TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä

Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot

2 0 1 8

-214 470

474 487

1 401 621

1 455 013

3 207

3 173

0

2017

-95 757

Yhteensä 1 190 358 1 836 916 Käyttöpääoman muutos

Liikesaamisten lisäys -/vähennys+

-54 423

224 596

Liiketoiminnan kassavirta 1 135 935 2 061 512 Investoinnit

Käyttöomaisuuden lisäys

621 220

538 777

Kassavirta ennen rahoitusta 514 715 1 522 735 Rahoitus

Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh-

-121 531

-108 791

Liittymismaksut lis/väh

838 167

607 565

Osuuspääoman lis/väh

14 245

15 658

Yhteensä 1 245 596 2 037 167 Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh 1 245 596 2 037 167 Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennysLikvidit varat tilikauden lopussa

21 003 658

19 758 062

Likvidit varat tilikauden alussa

19 758 062

17 720 895

1 245 596 2 037 167

24

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Hallituksen esitys osuuskuntakokoukselle

Hallitus esittää, että vuoden 2018 alijäämä 211.263,24 €, siirretään sääntöjen mukaisesti edellisten kausien voitto/tappio –tilille.

Kuusamossa 15. maaliskuuta 2019

Jukka Kihlman

Harri Lämsä

Henrik Karvonen

Kimmo Korpua

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

jäsen

jäsen

Anne-Kaisa Olva

Jyrki Saarela

Mika Mankinen

jäsen

jäsen

toimitusjohtaja, jäsen

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

25


Tilintarkastuskertomus

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jäsenille

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS LAUSUNTO Olen tilintarkastanut Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan (y-tunnus 0186403-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja talou­ dellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätök-

sen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

26

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018


Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jät-

tämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin anta-

• •

maan lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vas-

taiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa. Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET MUUT LAKIIN PERUSTUVAT LAUSUNNOT Olen tutustunut yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan laatimiin vesilaitoksen toiminnan tuloslaskelmaan, taseeseen, rahoituslaskelmaan ja lisätietoihin sekä toimintakertomukseen tilivuodelta 2018. Lausuntonani esitän, että ne on laadittu vesihuoltolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Kuusamossa 1. huhtikuuta 2019

Tapio Raappana KHT, JHT

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

27


Profile for pekka kahkonen

EVO Vuosikertomus 2018  

EVO Vuosikertomus 2018