Page 1

Den skattskyldiges namn

8

FÖRTECKNING ÖVER VÄRDEPAPPER, VÄRDEANDELAR, FORDRINGAR, SKULDER OCH BETALDA RÄNTOR

Personbeteckning / FO-nummer

Blankettens myntenhet är euro. 1)

2002

2)

I AKTIER, ANDELAR I ANDELSLAG, ANDELAR I PLACERINGSFONDER , TECKNINGSRÄTT, OPTIONSBEVIS, OPTIONSRÄTT OCH WARRANTS Aktiebolagets eller andelslagets fullständiga namn och hemort

Antal vid skatteårets

Ägarandel 3)

(Aktiernas art och serie) början

slut

Dividend, ränta och vinstandel som berättigar till gottgörelse för bolagsskatt euro

Antalet aktier vid tidpunkten då divicent dend utdelats

Bokföringsskyldig fyller i Vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift

Skattemyndigheten fyller i Dividendinkomstens kapitalinkomstandel förvärvsinkomstandel euro

cent

euro

cent

euro

Beskattn.värdet vid skatteårets utgång Den skattskyldiges uppgift á cent

euro

sammanlagt cent

euro

cent

Sammanlagt II SKATTEPLIKTIGA OBLIGATIONER, DEBENTURER, MASSKULDEBREV OCH FORDRINGAR Ränte %

Gäldenärens namn, adress och hemkommun

Kapital vid skatteårets utgång euro

Ränta, indexgottgörelse och kursvinst cent

euro

cent

Förskottsinnehållning euro

cent

Sammanlagt III ÄGARFÖRETAGARE SKALL LÄMNA FÖLJANDE UPPGIFTER

VEROH 3012r 8.2002

Bolagets namn

Ägarandel och andelen av röstetalet i bolaget

Bolagets räkenskapsperiod

Delägarens skuld till bolaget vid utgången av bolagets räkenskapsperiod som utgått år 2001 4) euro

cent

Till bolagets tillgångar hörande bostad, som delägaren använt under 2002 som sin egen eller sin familjs bostad 5) Bost.Ab:s/fastighetens namn, adress och lägenheternas nummer

Bokföringsvärde

Beskattningsvärde euro

1) Belopp uppges med en cents noggranhet. 2) Andelar i placeringsfonder anmäls om de är utländska eller hör till näringsverksamhetens förvärvskälla (se deklarationsanvisningarna) 3) Ägarandel uppges endast om Ni ensam eller tillsammans med Er make/maka, Er förälder, Ert barn eller barnets bröstarvinge äger minst 10 % av bolagets alla aktier (berättigar till skattelättnad i förmögenhetsbeskattningen). 4) Penninglånet uppges endast om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 10 % av bolagets aktier eller de har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. 5) Bostad uppges, om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar direkt eller indirekt äger mera än hälften av bolagets aktiekapital eller hans röstetal är större än hälften av det totala röstetalet (inte i arbetsförhållande enligt 2 § 7 mom. APL). Skulder och räntor som ovannämnd majoritetsaktionär tagit för anskaffning av aktier specificeras på sida 2, punkt 5.3.

cent

euro

cent


IV SKULDER OCH BETALDA RÄNTOR 1. BOSTADS- OCH STUDIESKULDER Ränta

Skuldens belopp 31.12.2002

Fordringsägare

euro

cent

euro

cent

Skattemyndighetens anteckningar

Sammanlagt, räntorna transporteras till punkt 104 i blankett 1 2. SKULDER SOM TAGITS FÖR ANSKAFFNING AV FÖRSTA BOSTAD ELLER RENOVERING (BOSTADEN SKAFFATS 1.1.1993 ELLER SENARE) Ränta

Skuldens belopp 31.12.2002 Fordringsägare cent

euro

euro

cent

Skattemyndighetens anteckningar

Sammanlagt, räntorna transporteras till punkt 105 i blankett 1 3. ANDRA SKULDER ÄN BOSTADS- OCH STUDIESKULDER (T.EX. KONSUMTIONSKREDIT, SOMMARSTUGE-, BILLÅN OSV.) Skuldens belopp 31.12.2002 Fordringsägare

euro

Skattemyndighetens anteckningar

cent

4. SKULDER AV INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE (SKULD SOM HÄNFÖR SIG T.EX. TILL HYRESINKOMST, AKTIEPLACERING, INKOMST AV FÖRSÄLJNING AVMARKSUBSTANS) Skuldens belopp 31.12.2002

Fordringsägare och skuldens användningsändamål

euro

cent

Skattemyndighetens anteckningar

cent

Skattemyndighetens anteckningar

Ränta cent

euro

Sammanlagt, räntorna transporteras till punkt 107 i blankett 1 Skulder sammanlagt, transporteras till punkt 122 i blankett 1 5. SKULDER VILKAS RÄNTOR DRAS AV FRÅN INKOMSTEN INNAN INKOMSTEN FÖRDELAS I KAPITAL- OCH FÖRVÄRVINKOMST Skuldens belopp 31.12.2002

Fordringsägare och skuldens användningsändamål

Ränta cent

euro

euro

5.1. Delägarens skuld som hänför sig till jordbrukssammanslutning Avdragits från delägarens inkomstandel

5.2. Skuld som använts för anskaffning av andel i öppet-/ kommanditbolag

Transporteras till bl. 1 Avdras från dividendink.

5.3. Skuld som en majoritetsaktionär tagit för anskaffning av aktier (se fotnot 5 på föregående sida)

Transporteras till bl. 1

6. SKULDER VILKAS RÄNTA DRAS AV VID INKOMSTKÄLLAN Ränta

Skuldens belopp 31.12.2002

Fordringsägare och skuldens användningsändamål

euro

cent

euro

cent

Skattemyndighetens anteckningar

6.1. Skuld som hänför sig till näringsverksamhetens och jordbrukets inkomstkälla

Långfristiga skulder sammanlagt Kortfristiga skulder sammanlagt Sammanlagt VEROH 3012r 8.2002

Blanketten ifyllts

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

Test  
Test  

Test of issuu

Advertisement