Page 1


หน้า 2

ชื่ อ จดหมายข่ า ว พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และ รายงานต่างๆ ได้ ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็ จได้กค็ ือทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่

ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ ใหม่ลงในจดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติม เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน ได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควรให้บทความยาว เกินไป คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว เป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็ จแล้ว ให้แปลง จดหมายข่าวแล้วประกาศไปยังเว็บไซต์

คาอธิ บายภาพที่อธิ บาย รู ปภาพหรื อกราฟิ ก

พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ “เมื่อต้ องการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้ ใส่ ประโยคที่ น่ าสนใจหรื อข้ อความอ้ างอิ งจากเรื่ องไว้ ในส่ วนนี ”้

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้านเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของคุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ

การอัปเดตเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจาก ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิ การ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณ อาจแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานใหม่ หรื อการอัปเดตต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อ รายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่สาคัญ ของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ

คาอธิ บายภาพที่อธิ บาย รู ปภาพหรื อกราฟิ ก

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท Microsoft Publisher มีคลิปอาร์ต หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่ าง และสัญลักษณ์

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิ บายรู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย


หน้า 3

ปี ที่ 1 ฉบั บ ที่ 1

พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนึ่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น ข่าวประกาศ การค้นคว้าทางการตลาด และ รายงานต่างๆ ได้

คาอธิ บายภาพที่อธิ บาย รู ปภาพหรื อกราฟิ ก

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็ จได้กค็ ือทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่

ปฏิทินของกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรื อ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ ใหม่ลงในจดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติม เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน ได้หลากหลายหัวข้อ แต่ไม่ควรให้บทความยาว เกินไป คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว เป็ นสิ่ งพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็ จแล้ว ให้แปลง จดหมายข่าวแล้วประกาศไปยังเว็บไซต์

พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่เน้นด้านเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของคุณ คุณยังอาจกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจหรื อ เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ

การอัปเดตเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจาก ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิ การ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

“เมื่อต้ องการดึงดูดความสนใจ ของผู้อ่าน ให้ ใส่ ประโยคที่ น่ าสนใจหรื อข้ อความอ้ างอิงจาก เรื่ องไว้ ในส่ วนนี ”้

ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพื่อแจกจ่ายภายใน คุณ อาจแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานใหม่ หรื อการอัปเดตต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อ รายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ พาดหั ว ข่ า วเรื่ องในฉบั บ

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่สาคัญ ของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท Microsoft Publisher มีคลิปอาร์ต หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่ าง และสัญลักษณ์

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิ บายรู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย

คาอธิ บายภาพที่อธิ บาย รู ปภาพหรื อกราฟิ ก


องค์ ก ร

ชื่ อ ธุ ร กิ จ

ที่อยูธ่ ุรกิจหลัก ที่อยูบ่ รรทัดที่ 2 ที่อยูบ่ รรทัดที่ 3 ที่อยูบ่ รรทัดที่ 4 โทรศัพท์: 555-555-5555 โทรสาร: 555-555-5555 อีเมล: someone@example.com

ในส่วนนี้ถือเป็ นตาแหน่งที่ดีในการเขียนย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับองค์กรของคุณ ซึ่ง อาจจะรวมวัตถุประสงค์ขององค์กร พันธกิจ วันที่ก่อตั้ง และประวัติโดยย่อด้วยได้ อีก ทั้งคุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อของชนิดผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อโปรแกรมต่างๆ แบบ คร่ าวๆ ที่องค์กรของคุณมีอยู่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุม (ตัวอย่างเช่น ตลาดใน สหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก หรื อยุโรป เป็ นต้น) และโปรไฟล์ของประเภทลูกค้าหรื อสมาชิก ที่คุณให้บริ การ นอกจากนี้ การใส่ชื่อที่ติดต่อสาหรับผูอ้ ่านที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรก็ นับว่าเป็ นประโยชน์เช่นกัน

เราอยู่บนเว็บ!

example.com

สโลแกนหรื อคติพจน์สาหรับธุ รกิจ

พาดหั ว ข่ า วเรื่ องหน้ า หลัง

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็ นเอกสารที่พบั แล้วส่ ง ทางไปรษณี ย ์ เรื่ องนี้จะปรากฏที่ดา้ นหลัง ดังนั้น คุณจึงควรจะออกแบบให้อ่านง่ายเวลาอ่าน คร่ าวๆ ส่ วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่ วนที่จะช่วย ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว คุณ สามารถรวบรวมคาถามที่ได้รับหลังจาก จดหมายข่าวฉบับล่าสุด หรื อคุณอาจจะรวบรวม คาถามทัว่ ๆ ไปที่มกั จะได้รับเกี่ยวกับองค์กรของ คุณ รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ใน องค์กรของคุณก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้จดหมาย ข่าวของคุณสื่ อถึงผูอ้ ่านอย่างเป็ นกันเอง ถ้า องค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจจะใส่ ชื่อของ พนักงานทุกคนก็ได้ ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ มาตรฐาน คุณอาจจะใส่ รายการราคานี้ไว้ในส่ วน นี้ดว้ ยเช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ผอู ้ ่านของคุณ

ทราบเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ผอู ้ ่านสามารถติดต่อกับ องค์กรของคุณไว้ดว้ ย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู ้ ่านลงบันทึก ในปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ จัดเป็ นประจา เช่น การพบปะกันของตัวแทน ขายระหว่างอาหารเช้าทุกวันอังคารที่สามของ เดือน หรื อการประมูลเพื่อการกุศลทุกหกเดือน และถ้ายังมีเนื้ อที่เหลือ คุณอาจจะใส่ คลิปอาร์ต หรื อกราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

คาอธิ บายภาพที่อธิ บายรู ปภาพ หรื อกราฟิ ก

BU Newsletter  
BU Newsletter  
Advertisement