Page 1

PEGASUS YAYINLARI

2011


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Gamze Bulut

BAHAR TANRIÇASI

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Müge Kocaman Özçelik

Orijinal Ġsmi

: GODDESS OF SPRING

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-01-7

Barkod

: 9786054456017

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BAHAR TANRIÇASI Tanrıça Serisi‘nin Ġkinci Kitabı BÜTÜN KADINLAR!: ĠÇĠNĠZDEKĠ TANRIÇAYI KUCAKLAMANIN ZAMANI GELDĠ! Her Ģey Lina‘nın çaresiz bir anında sihirli bir yemek kitabına rastlamasıyla baĢlar. Kızıyla baĢı dertte olan bir tanrıça, soğukluğuyla ve kabalığıyla ün salmıĢ, ama aslında aĢka susamıĢ bir tanrı ve dünyasına baharı getirerek sorunlarını çözecek olan genç bir tanrıçayla tanıĢmasıyla hayatı baĢtan aĢağı değiĢir. Ruhunu Bahar Tanrıçası Persephone‘ninkiyle değiĢtirmesi teklif edilen Lina, huzursuz ruhlarla çalkalanan Ölüler Diyarı‘nı düzene sokabilecek midir? Peki ya, büyüleyici güzellikteki Persephone‘nin bedenine hapsolan ruhu, yakıĢıklı esmer Hades‘e kapıldığında bu karmaĢanın içinden çıkabilecek midir? Tanrıça Serisi‘nde P.C. Cast antik mitoloji ve efsaneleri, onlara seksi, modern bir yön vererek günümüz dünyasına uyarlıyor. ―Romansla birlikte servis edilmiĢ fanteziye doyamayan okurlar için gerçek bir ziyafet. Mitoloji hiç bu kadar eğlenceli olmamıĢtı!‖ -Romance Reviews Today ―Büyüleyici… Sevimli.‖ -The Romance Readers Connection ―Her zamanki gibi, mizah ve ateĢli seks bir arada.‖ -Affaire de Coeur


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: OZZY OSBOURNE

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

BEN OZZY

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Köksal Gülerkaya

Orijinal Ġsmi

: I AM OZZY

Fiyatı

: 22.50 TL

ISBN

: 978-605-4263-95-0

Barkod

: 9786054263950

Sayfa

: 496 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

1 New York Times Çok Satanı

BEN OZZY HEAVY METAL TARĠHĠNE DAMGASINI VURMUġ EFSANEVĠ OZZY OSBOURNE‘UN SIRA DIġI HAYAT HĠKÂYESĠNĠ ĠLK KEZ KALEME ALDIĞI KĠTAP! Ozzy Osbourne 1948 yılında, Aston, Birmingham‘da doğdu. Black Sabbath‘la ve birçok ödül kazandığı solo kariyeri boyunca yüz milyondan fazla albüm sattı. EĢi Sharon‘la birlikte Buckinghamshire ve California‘da yaĢıyor ve beĢ çocuğu var. Babam daima, bir gün büyük bir Ģey yapacağımı söylerdi. ―Ġçimde bir his var, John Osbourne,‖ derdi birkaç biranın ardından. ―Ya olağanüstü bir Ģey yapacaksın ya da hapse gireceksin.‖ Ve benim ihtiyar haklı çıktı. On sekizinci yaĢ günümden önce hapse girdim. Ġnsanlar bana hâlâ nasıl hayatta olduğumu soruyorlar, bense ne diyeceğimi bilemiyorum. Büyüdüğüm sırada, beni mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte bir duvarın önüne dizseniz ve hangimizin altmıĢ yaĢına kadar yaĢayacağını, hangimizin beĢ çocuğu, dört torunu, California ve Buckinghamshire‘da evleri olacağını sorsanız, bahsi kesinlikle kendi üzerime oynamazdım. Ama iĢte buradayım: Kendi hikâyemi, kendi sözcüklerimle anlatmaya hazırım, ilk defa. Hayatımın her günü bir olaydı. Otuz yıl boyunca tehlikeli miktarlarda alkol ve uyuĢturucu aldım. Kafama inen bir uçaktan, kendimi öldürmeye yetecek aĢırı dozlardan, cinsel yolla bulaĢan hastalıklardan ve bir cinayet suçlamasından kurtuldum. Tüm bunların ardından neredeyse ölüyordum: Saatte üç kilometre hızla giden bir arazi aracı yüzünden. Okuyacaklarınızın çoğu pek hoĢ olmayacak. YaĢamım içerisinde bazı kötü Ģeyler yaptım. Daima karanlık tarafa doğru çekildim. Ama ben Ģeytan değilim. Sadece Aston‘daki iĢçi bir aileden gelen ve daha iyi bir yaĢam sürmek için fabrikadaki iĢini bırakan John Osbourne‘um.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: CANDACE CAMP

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Güher Gürmen

AġK ENGEL TANIMAZ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ceren Kurtoğulları

Orijinal Ġsmi

: The Marriage Wager

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-03-1

Barkod

: 9786054456031

Sayfa

: 352 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

1 New York Times Çok Satanı

AġK ENGEL TANIMAZ TUTKULU BĠR AġKIN ÖNÜNDE HANGĠ ENGEL DURABĠLĠR KĠ! Artık pek de genç sayılmayan ve evlenmeye dair bütün ümitlerini yitirmiĢ Constance Woodley, Londra sosyetesinin parlayan yıldızlarından birinin kendisinden hoĢlanabileceğine ihtimal dahi vermezdi. Ama koruyucusunun rehberliğinde, Lord Dominic Leighton gibi yakıĢıklı ve çekici bir çapkının bile dikkatini çeken büyüleyici bir yaratığa dönüĢmüĢtü. Sosyetenin ĢaĢkın bakıĢlarının arasında, bu ―sıradan‖ kız ve hovarda vikont evlilik pazarının kalpsiz düzeninde bile, aĢkın bütün bahisleri yerle bir edeceğini herkese göstereceklerdi. ―Unutulmaz karakterler yaratmasıyla tanınan Candace Camp, geleneksel olay örgülerini okurlarının kalbine dokunan romanlara dönüĢtürmeye devam ediyor.‖ —Romantic Times BOOKreviews ―Camp yine hem tarihî romans hayranlarını tatmin edecek, hem de içindeki bazı öğelerle modern romans takipçilerini kendine çekecek, ustalıkla yazılmıĢ bir romansa imza atmıĢ.‖ —Publisher Weekly


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST ve KIM DONER

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

ÇAYLAK EL KĠTABI 101

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: The Fledgling Handbook 101

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-04-8

Barkod

: 97860544456048

Sayfa

: 176 Sayfa

Ebat

: 14x21

ÇAYLAK EL KĠTABI 101 GECE EVĠNE GĠRMEYE HAZIR MISINIZ? BÜYÜLÜ BĠR GELECEĞE YAPACAĞINIZ YOLCULUK BU KĠTAPLA BAġLIYOR! UĞURLAR OLSUN ÇAYLAKLAR. YENĠ BĠR HAYATA, YENĠ BĠR DÜNYAYA VE YENĠ BĠR SĠZE HOġ GELDĠNĠZ. GECE EVĠ‘NE HOġ GELDĠNĠZ! ÜRKÜTÜCÜ BĠR DÖNEMDEN GEÇĠYORMUġSUNUZ GĠBĠ GELEBĠLĠR, AMA ASLA KORKMAYIN! Gece Evi‘nin antik salonlarındaki yolculuğunuza baĢlarken, bu vazgeçilmez el kitabı insandan çaylağa dönüĢümünüzde size yardımcı olacak. Bu sayfaların arasında vampirlerin tarihiyle ilgili paha biçilmez bilgiler bulacaksınız. Aynı zamanda vücudunuzun değiĢimini daha iyi anlayacaksınız. GeçmiĢteki büyük vampirlerin umut dolu sözlerini okuyacaksınız; vampir töresinin ve ritüellerinin ana temellerini öğreneceksiniz. ġimdi, Çaylaklar, okumaya baĢlayın. Yeni bir hayat sizi bekliyor; büyülü bir geleceğe yapacağınız yolculuk burada baĢlıyor.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ELIZABETH GNONE

Yayın Yönetmeni: Editör:

: Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal Ġsmi

: Fairy Oak-Il Segreto Delle Gemelle

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-4456-02-4

Barkod

: 9786054456024

Sayfa

: 280 Sayfa

Ebat

: 140x200

FAIRY OAK – ĠKĠZLERĠN SIRRI

FAIRY OAK ĠKĠZLERĠN SIRRI FAIRY OAK ÜÇLEMESĠNĠN BÜYÜLEYĠCĠ ĠLK KĠTABI

Binlerce yıldan bu yana, tam geceyarısı olunca, Fairy Oak‘taki evlerde sihirli bir olay yaĢanır: Pırıltılı minik periler, heyecanlı ve pürdikkat cadılara çocukların hikâyelerini anlatır. Ġnanılmaz, değil mi?! Herkes bilir ki perilerle cadılar hiç anlaĢamaz, cadılar da çocuklardan hiç hoĢlanmaz. Ama biz YeĢildüzlük Vadisi‘nde, Fairy Oak köyündeyiz ve burada her Ģey daima alıĢılmıĢın biraz dıĢında geliĢir... Çok eski ve sihirli bir köy olan Fairy Oak, zamanın katmanları arasında gizlidir. Onu aramak isteyenin Ġskoç düzlükleri ile Normandiya resifleri arasında, Britanya‘nın çiçekli bir vadisinde, Ġrlanda‘nın yeĢil çayırları ile okyanusa bakan körfezler arasında yolculuk etmesi gerekir. Köyde hem sihirli varlıklar hem de insanlar yaĢar, ama bunları birbirinden ayırt etmek güçtür. Gerçekten de, periler, büyü- cüler, cadılar ve sıradan halk buradaki taĢtan evlerde o kadar uzun zamandır bir arada yaĢamaktadır ki, artık kimse birbirinin tu- haflıklarının farkında değildir. Hem onca zamandan sonra herkes biraz da birbirine benzemiĢtir! Yalnızca çok, ama çok küçük olan, ıĢık saçan… ve uçan periler dıĢında! Vadinin büyücüleri ve cadıları köyün çocuk- larıyla ilgilensinler diye onları çağırırlar. ĠĢte bu öyküyü bizlere anlatan da onlardan biri: Ġkiz kızlar Vaniglia ile Pervinca‘nın perisi, Mutlu.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: BECCA FITZPATRICK

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Berna Sirman

FISILTI ( Ciltli )

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: HUSH, HUSH

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-00-0

Barkod

: 9786054456000

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

FISILTI DÜNYA GENÇLĠĞĠNĠN YENĠ HEYECANI HUSH HUSH SERĠSĠ TÜRK HAYRANLARIYLA BULUġUYOR... KUTSAL BĠR YEMĠN KOVULMUġ BĠR MELEK YASAK BĠR AġK... ―Okuyucuyu sarsan tüyler ürpertici bir roman... Nora‘nın kötü çocuk Patch‘le fırtınalı aĢkı okurları kendilerinden geçirecek.‖ –Publishers Weekly ―Vampirlerden ve kurt adamlardan sıkılan gerilim ve aĢk romanı hayranları Hush Hush serisini hemen benimseyecekler.‖ –Booklist ―Sıra dıĢı bir aĢk hikâyesi. Okurlar Fısıltı‘yı baĢtan sona yürekleri ağızlarında okuyacak.‖ –Falcata Times KovulmuĢ bir meleğe âĢık olmak… ―Bütün sınıf arkadaĢlarımın isimlerini biliyordum… biri hariç. Yeni öğrenci… Arkamdaki sırada, serinkanlı siyah gözleri karĢıya sabitlenmiĢ bir hâlde kaykılmıĢ oturuyordu… Siyah gözleri beni âdeta delip geçiyordu. Dudaklarının kenarları yukarı doğru kıvrıldı. Kalbim bir an tekler gibi oldu ve o bir anlık duraksamada, kasvetli bir karanlık duygusunun bir gölge gibi üzerime örtüldüğünü hissettim. Bu duygunun kaybolması sadece bir an sürdü, ama ben hâlâ ona bakıyordum. Gülümsemesi dostça değildi, bela kelimesini heceleyen bir gülümsemeydi. Ve vaat doluydu.‖


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: RACHEL VINCENT

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Berna Sirman

SERSERĠ (DönüĢüm Serisi – 1 )

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Sibel Bayındır

Orijinal Ġsmi

: STRAY

Fiyatı

: 22.50 TL

ISBN

: 978-605-4263-99-8

Barkod

: 9786054263998

Sayfa

: 496 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SERSERĠ ATEġLĠ, DĠġĠ... VE KEDĠ BUFFY ĠLE KEDĠ KIZ‘IN BULUġMASINA HAZIR MISINIZ? Tepeden tırnağa Amerikalı bir yüksek lisans öğrencisi gibi görünüyorum. Ama ben kedi adam soyundanım; isteyince kocaman bir kediye dönüĢebiliyorum. Ġki farklı dünyam var. Ailem ve Gurur sürüm benim için planlar yaptıysa da, türümün devamını getirmem adına yapılan bütün bu baskılardan kaçtım ve kendime normal bir hayat kurdum. Ta ki o Serseri‘nin saldırdığı geceye kadar. Serseriler hakkında uyarılmıĢtım; bunlar, devamlı benim gibi çekici, diĢi ve doğurgan kediler arayan, Gurur sürülerine bağlı olmayan kedi adamlardı. Ben karĢıma çıkanla baĢ edebilmiĢtim, ama sonradan iki bekâr hemcinsimin ortadan kaybolduğunu öğrendim. Gurur sürümün beni geri çağırması için bu tehlike sinyali yeterliydi Güya bu kendi güvenliğim içindi. Ya, tabii. Ama ben uysal bir yavru kedi değilim. ArkadaĢlarımı bulmak için karĢıma her ne ya da her kim çıkarsa çıksın üstesinden geleceğim. Kollayın kendinizi, Serseriler… çünkü keskin pençelerim var ve onları kullanmaktan çekinmem. ―Etkileyici ve heyecanlı, karanlık ve unutulmaz. Serseri mutlaka okunmalı. BaĢtan sona bayılacaksınız.‖ –Gena Showalter ―Roman kahramanına ve aksiyona bayıldım. Serinin bir sonraki kitabını okumayı dört gözle bekleyeceksiniz.‖ –Charlaine Harris


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST – KRISTIN CAST

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

UYANMIġ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Awakened

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-05-5

Barkod

: 9786054456055

Sayfa

: 368 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

Gece Evi Serisi 8. Kitap

UYANMIġ YIKIMIN EġĠĞĠNDEKĠ ÇARESĠZ BĠR GENÇ KIZ, KALBĠNĠN KIRILMAMASI ĠÇĠN NE YAPABĠLĠR? KARANLIĞIN GÖZLERĠNĠZĠ BAĞLADIĞI YERDE, KALBĠNĠZE GÜVENMEKTEN BAġKA ÇARENĠZ YOKTUR. ARKADAġLIĞIN SINIRLARI NEREYE KADAR UZANABĠLĠR VE BĠR KIZIN KALBĠNDEKĠ AġK NE KADAR GÜÇLÜ OLABĠLĠR?

Vampir Yüksek Konsey‘i tarafından aklanan ve Tulsa Gece Evi‘ndeki yüksek rahibe konumuna geri getirilen Neferet, Zoey‘den intikam almaya yemin eder. Kalona üzerindeki hâkimiyeti, Zoey‘e karĢı kullanacağı silahlardan sadece biridir. Ancak Zoey Skye Adası‘na sığınmıĢ ve orada Kraliçe Sgiach tarafından onun yerine geçmesi için eğitilmektedir. Kraliçe olmak harika olurdu, değil mi? Tulsa‘ya neden dönsün ki? Ġnsan refakatçisi Heath‘i kaybettikten sonra Zoey ne kendisinin, ne de süper yakıĢıklı savaĢçısı Stark‘la olan iliĢkisinin asla eskisi gibi olmayacağını bilir. Peki ya Stevie Rae ve Rephaim? Alaycı Kuzgun, Stevie Rae‘ye karĢı kullanılmayı reddeder, fakat dünya üzerinde Zoey dâhil hiç kimse onların iliĢkisini onaylamayacakken elinden ne gelir ki? Babasına mı yoksa kalbine mi ihanet edecek?

Hepsi ve çok daha fazlası Gece Evi serisinin soluk kesen 8. kitabında…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: RICK MOFINA

6 SANĠYE Nilüfer Altınel

Kitap Editörü Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: ġubat 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Alev Bilgin

Orijinal Ġsmi

: Six Seconds

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-09-3

Barkod

: 9786054456093

Sayfa

: 576 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

New York Times Çok Satanı

6 SANĠYE ÜÇ YABANCI, BĠR KOMPLODA KARġI KARġIYA GELĠR. BU KOMPLO DÜNYAYI DEĞĠġTĠRECEKTĠR, YALNIZCA 6 SANĠYE ĠÇĠNDE. DÜNYAYI DEĞĠġTĠRECEK KOMPLO GERĠ SAYIMDA... Cennette kendisine vadedilen yere ulaĢmak isteyen, intikam arzusuyla dolu bir kadın. Irak‘ta canice bir saldırıda kocası ve oğlu öldürülen bir hemĢire, dehĢet dolu bir çatıĢmada bir Amerikalının hayatını kurtarır. Ailesinin yok edilmesinin intikamını almak isteyen kadın, bu adamın yardımı olacağına inanmaktadır. Kaçırılan çocuğunu bulma konusunda çaresiz, acı içindeki bir anne. Kaliforniya‘da bir anne, oğlunu almak için okula gider; ancak kadının kocası oğullarını ondan önce okuldan alarak kayıplara karıĢmıĢtır. Yaptığı hatanın kefaretini ödemek isteyen bir dedektif. GeçmiĢiyle boğuĢan, görevinden izinli bir polis, küçük bir kızın ölümü üzerine kendi soruĢturmasını baĢlatır. Bu soruĢturma adamı, tarihin akıĢını değiĢtirecek bir olayın geri sayımının baĢladığı bir okula sürükler. ―6 Saniye kasırga gibi sürükleyici bir gerilim.‖ -JAMES PATTERSON ―MuhteĢem bir uluslararası gerilim romanı… Ġlk sayfalardan itibaren sizi, yüreğinizi pençesine alıyor; bir daha da bırakmıyor.‖ -JEFFERY DEAVER ―Her bakımdan mükemmel bir gerilim romanı. Çok güçlü ve çok zekice.‖ -NICK STONE


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SAMANTHA JAMES

Kitap Editörü

AKġAM YILDIZI Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: ġubat 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Doyuk

Orijinal Ġsmi

: The Secret Passion of Simon Blackwell

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-11-6

Barkod

: 9786054456116

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

AKġAM YILDIZI BĠR ERKEK HER ġEYĠ KAYBEDECEĞĠNĠ BĠLE BĠLE BÜTÜN KALBĠNĠ VEREREK YENĠDEN SEVEBĠLĠR MĠ? Kaderin zalim bir cilvesi Simon Blackwell'in hayatını onarılmaz biçimde değiĢtirdi. Yoğun tutkuların adamı, bozkırın vahĢi doğasını kendine sığınak edip bütün dünyayla bağlantısını keserek, duygu ve arzularını sonsuza kadar yadsımaya kararlıydı. Ama insanın aklını baĢından alacak kadar güzel bir yabancı, adamın karĢı durmaya yemin ettiği cinsel güdülerini harekete geçirdi. Simon Blackwell hiçbir kadının onu cezbedebileceğine inanmıyordu. Annabel McBride dıĢında... hiçbir kadın. ―Olağanüstü bir yazar.‖ -Lisa Kleypas ―SAMANTHA JAMES HEYECAN DOLU, NEFĠS ROMANSLAR YAZIYOR.‖ -Publishers Weekly "SAMANTHA JAMES KALBĠMĠZĠN EN GÜÇLÜ HĠSLERĠYLE UĞRAġIYOR." -Catherine Anderson ―OKUYUCULAR ONUN SEVĠMLĠ, ÜÇ BOYUTLU KARAKTERLERĠNE BAYILACAK.‖ -Romantic Times ―SAMANTHA JAMES TAM DA OKUMAYI SEVDĠĞĠM TÜRDEN KĠTAPLAR YAZIYOR.‖ -Linda Lael Miller


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: STIEG LARSSON

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Zeynep Tür

ARI KOVANINA ÇOMAK SOKAN KIZ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Luftslottet Som Sprängdes

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-06-2

Barkod

: 9786054456062

Sayfa

: 800 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ARI KOVANINA ÇOMAK SOKAN KIZ MILLENNIUM SERĠSĠNĠN HEYECANLA BEKLENEN 3. KĠTABI ―Sizi uyarıyoruz: Millennium üçlemesi kesinlikle bağımlılık yapıcı.‖

-The Guardian

―Dönüp tekrar tekrar okumak istiyorsunuz. Millennium üçlemesi bu milenyumun en iyi üçlemesi.‖

-John Timpane, Philadelphia Inquirer

―Stieg Larsson‘u okumak, sert bir kahve gibi sizi canlandırır… Kitaplar sıra dıĢı bir Ģekilde aksiyon dolu ve düpedüz bağımlılık yaratıcı. Larsson son derece zeki bir aktivist ve feminist olmanın yanı sıra Tanrı vergisi bir aksiyon yazarlığı yeteneğine de sahip…‖ -David Kamp, New York Times ―Kasırga gücünde bir roman. Alexandre Dumas‘ın Üç SilahĢörler‘ini veya Charles Dickens‘ın romanlarını aynı hararetli heyecanla okumuĢtum. OlağandıĢı… Hiç gocunmadan söylüyorum: MuhteĢem.‖ - Mario Vargas Llosa, El Pais ―Larsson üstün bir yazar. Kurgunun birçok katmanını sıkıca bir ipe bağlıyor ve sayfa sayfa okuyucuyu sürüklüyor. Kitabın sonu, böyle bir seride isteyebileceğiniz her Ģeyi size veriyor.‖ -Leonard Zeskind, Kansas City Star ―Her yeni nesil Salander ve Blomkvist‘i bir gün okuyacak ve onların dünyasına kapılacak.‖

-Sarah Weinman, BN.com

―ġu anda yaĢadığımız hayatı yüzlerce ve yüzlerce heyecanlı sayfada yeniden keĢfetmek isteyen kimse bu üçlemeyi kaçırmasın. Son kitabın muhteĢem bir kurgusu var. Kitap, çağdaĢ edebiyatın en mükemmel sonlarından birine doğru ilerledikçe kitap hiç bitmesin istedim.‖ -Alan Cheuse, Chicago Tribune ―Kalbinizi durduracak sahnelerde polisiye edebiyatın en unutulmaz karakterleriyle tanıĢmaya hazırlanın. Bu kitap Larsson‘un ismini edebiyatın en orijinal ve tutkulu seslerinden biri olarak tarihe kazıyor.‖ -Ellen Shapiro, People ―Millennium serisi dünya çapında benzersiz bir yayıncılık mucizesi.‖

-Kate Mosse

―Hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak; bu kitabı da gecenin ilerleyen saatlerine dek okuyacaksınız. … Ġsveçli bir bilgisayar manyağının bizi soluksuz bırakabileceğini kim düĢünebilirdi ki?‖ -Daily Express ―Olağanüstü… Okuyucular kitabı okurken yerlerinden bile kıpırdayamayacak. ‖

–Sunday Times


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SUSAN MILLER

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Tür

Yayınevi Editörü

Yusuf Tan

Kitap Editörü

Gamze Bulut

BURCUNUZ VE 2011

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ocak 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: GülĢah Türk – Didem Uğur

Orijinal Ġsmi

: The Year Ahead 2011

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-07-9

Barkod

: 9786054456079

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BURCUNUZ VE 2011 DÜNYANIN EN ĠYĠ ASTROLOĞU SUSAN MILLER‘IN HEYECANLA BEKLENEN YENĠ KĠTABI 6 YIL ARADAN SONRA SĠZLERLE Susan Miller, ABD ve Avrupa‘daki takipçilerinin büyük merakla beklediği 2011‘in burç haritasını tüm detaylarıyla bu kitapta topladı. GörünüĢe göre 2011 herkes için daha parlak, daha heyecanlı ve en önemlisi daha umutlu bir yıl olacak. Peki neden? Uzun zamandır hak ettiğinizi düĢündüğünüz zammı istemek, evinizi satıĢa çıkarmak, düğününüzü gerçekleĢtirmek, operasyon geçirmek, tatile çıkmak için en uygun tarihler hangileri? Düğün için belirlediğiniz tarihte gezegenler geriye doğru hareket etmekteyse ne yapmalısınız? Peki ya tatil için seçtiğiniz ay, tam da kariyer fırsatlarının üzerinize yağacağı zamana denk geliyorsa? Acımasız gezegen Satürn‘ün hayatınızın hangi alanında size zorlu bir ders vermeyi planladığını bilmek istemez misiniz? Ya da kurulduğu koltuğu sürprizler ve hediyelerin habercisi Jüpiter‘e bırakıp bırakmayacağını? Tüm bu soruların cevabı ve hayatınızın aĢk, kariyer, sağlık, para alanlarında, tarihlerle detaylandırılmıĢ bilgi Burçlar ve 2011‘de. Susan Miller, dünya çapında tanınan, kitapları her zaman en çok satanlara giren, köĢe yazarlığı ve astroloji eğitmenliği yapan baĢarılı bir astrolog. Her ay baĢında yaptığı aylık astroloji yorumlarıyla web sitesi 15 yıldır ziyaretçi akınına uğruyor. Yıldız ve gezegen hareketlerinden elde ettiği verilerle yaptığı yorumlar, aylık düzenli olarak 6 milyon, ziyaret amaçlı olarak ise 15 milyon kiĢi tarafından izleniyor.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SUZANNE COLLINS

Yayın Yönetmeni

GREGOR VE FELAKET KEHANETĠ Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: ġubat 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Gürkan Genç

Orijinal Ġsmi

: Gregor and the Prophley of Bane

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-4456-10-9

Barkod

: 9786054456109

Sayfa

: 272 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

18 TL

Açlık Oyunları serisinin yazarından Yer altı Günlükleri serinin 2. kitabı

GREGOR VE FELAKET KEHANETĠ GREGOR VE YERALTI GÜNLÜKLERĠ-2 TUTKUNU OLDUĞUNUZ AÇLIK OYUNLARI SERĠSĠNĠN YAZARI SUZANNE COLLINS‘TEN FARKLI YENĠ BĠR DÜNYA! YERALTI GÜNLÜKLERĠ ARTAN TEMPOSUYLA YEPYENĠ BĠR MACERADA DEVAM EDĠYOR. Gregor bu kez, New York‘un Yeraltı diyarına ait baĢka bir kehanette anahtar bir rol alacaktır. Bu kehanet, uğursuz bir fare olan Felaket hakkındadır. Yeraltındakiler Gregor‘u geri getirmek için küçük kız kardeĢi Bot‘u kaçırırlar. Gregor, kendine bağlı yarasa arkadaĢı Ares ve huysuz prenses ile birlikte, Bot‘u ve Felaket‘i aramaya baĢlar. Gregor eğer kehaneti zamanında tamamlayamazsa ne kendi hayatı ne de Yeraltı dünyasındakilerin hayatı bir daha aynı olacaktır… ―Birinci kitapta olduğu gibi, maceracılar yolculukları sırasında serüven, tehlike, ölüm, kayıp ve değiĢimle karĢı karĢıya geliyorlar ve sürprizli son bir baĢka bölümün yolunu açıyor. Gregor‘un birinci macerasını bilmeyen okurlar dahil, fantastik türün hayranlarını çok mutlu edecek.‖

-School Library Journal ―…hayranlar, finali daha birçok maceranın sırada olduğuna iĢaret eden bu heyecan verici, aksiyon yüklü devam bölümüyle hayal kırıklığına uğramayacak.‖

-Booklist ―Collins insanı sürekli merak içinde tutan bir baĢka macera daha konu ediniyor… Gregor‘un kehaneti çözmesi kadar, eve Döndüğünde bavulunda yeni bir kehanet görmesi de, okurları hem hayrete düĢürecek hem de sevindirecek. Evvettt!‖

-Kirkus Reviews ―Tehlikelerin bolluğu, cesaret ve beceriyi de beraberinde getiriyor. Gregor sürekli doğru seçimler yapıyor ve kazanıyor. Hızlı tempolu macera ve sevimli karakterler bu kitabı genç fantastik okurları için mükemmel bir seçim haline getiriyor.‖

-Voya


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: NICOLA CORNICK

Kitap Editörü

SÖYLEYEMEM SEVDĠĞĠMĠ Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: ġubat 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Doyuk

Orijinal Ġsmi

: Confessions of a Duchess

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-12-3

Barkod

: 9786054456123

Sayfa

: 384 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

New York Times Çok Satanı

SÖYLEYEMEM SEVDĠĞĠMĠ BÜYÜK BĠR SIR AġKA HEM BĠR ENGEL HEM DE BĠR DAVET OLABĠLĠR MĠ? Dul Cole DüĢesi Laura, bir daha evlenmemeye yemin etmiĢtir. Ancak yıllar önce birlikte tutku dolu yasak bir gece geçirmiĢ olduğu Dexter Anstruther‘ın dönüĢü, planlarını ve kalbini altüst edecektir. Laura, Dexter‘dan sakladığı sırrın, birlikte bir gelecekleri olması ihtimalini mahvedeceğini bildiğinden, ondan uzak durmaktadır. Fakat Dexter aralarındaki ateĢi tekrar alevlendirmek için böylesine kararlıyken, Laura sırrını saklayıp onu kendinden uzak tutabilecek midir? ―Tarihî romansın yükselen yıldızı.‖ —Publishers Weekly ―Asla terk etmek istemediğim ĢaĢaalı, duygusal bir tarihî romans dünyası yaratıyor.‖ —Anna Campbell, Mahrem‘in yazarı. ―Cornick, karakterlerine hayat verme ve okuyucuyu hikâyelerine katma konusunda parlak bir yeteneğe sahip.‖ —RomanceJunkies ―Zengin, nükteli, duygusal ve güçlü bir hikâye... çok lezzetli bir ikram.‖ —Marilyn Rondeau ―Nükteli bir anlatım, capcanlı bir aksiyon ve alev alev bir tutku.‖ — Library Journal


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SUSANNA TAMARO

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Kumruluoğlu

Kitap Editörü

ULU AĞAÇ Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: ġubat 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Eren Yücesan Cendey

Orijinal Ġsmi

: Il Grange Albero

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 978-605-4456-08-6

Barkod

: 9786054456086

Sayfa

: 120 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabının yazarı Susana Tamaro‘nun yeni romanı

ULU AĞAÇ Susana Tamaro Bu, hem yüzlerce yıl uzunlukta hem de birkaç günlük bir öykü. Bu, köklerden görülmüĢ ve dallar arasında yaĢanmıĢ dünyanın öyküsü. Ama en çok da sevginin ve umudun öyküsü. Yüreğiyle ve aklıyla konuĢmayı bilen bir yazarın yalın, neĢeli ve Ģefkat dolu anlatımıyla, tam da Ģu sıralar ihtiyaç duyduğumuz kitap. ―Bu kitabı yazarkenki duygularım ve heyecanım, ancak bundan on yedi yıl önce Yüreğinin Götürdüğü Yere Git‘i yazarken hissettiklerime benzetilebilir. Edebiyatın ruha hitap etmesi gerekir. Kriz anlarında ve hiçbir Ģeyin net olmadığı hallerde aydınlığa ihtiyaç duyulur.‖ -Susanna Tamaro


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: THOMAS CATHCART & DANIEL KLEIN

Kitap Editörü

ARISTOTELES ĠLE BĠR KARINCAYĠYEN WASHINGTON’A GĠDER Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Nihan Yeğengil

Orijinal Ġsmi

: Aristotle and an Aardvark Go to Washington

Fiyatı

: 15 TL

ISBN

: 978-605-4456-14-7

Barkod

: 9786054456147

Sayfa

: 192 Sayfa

Ebat

: 13x19

ARISTOTELES ĠLE BĠR KARINCAYĠYEN WASHINGTON‘A GĠDER En sevdiğiniz filozof-komedyenler yine iĢ baĢında ve bu sefer felsefe öğretirken politikacıların hilelerini ve zırvalarını ifĢa ediyorlar. Bu kitabı okuduktan sonra politikacıların sık kullandıkları taktiklere karĢı daha hazırlıklı olacaksınız. Hangilerine mi? TEKSASLI KESKĠN NĠġANCI SAFSATASI Ġlk önce ateĢ edin, sonra da vurduğunuz yerin etrafına bir hedef çizin. Politik söylemleriniz her zaman tam on ikiden vuracaktır. ÇAKALLIK ―‗BaĢarısızlık‘ henüz gerçekleĢmemiĢ bir baĢarıdır.‖ Hadi ya? ANALĠTĠK SENTETĠK AYRIMI ―Irak bize nükleer bomba atma kapasitesine sahip olsaydı, bize her an nükleer bomba atabilirdi.‖ Çok korktuk! ―Bu kitap mantık ve felsefeyi mi, yoksa politikacıların hiç bitmeyen zırvalarını mı açıklıyor emin değilim. ĠĢte bu yüzden bu kadar eğlenceli bir kitap.‖ Markos Moulitsas – www.DailyKos.com‘un kurucusu


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ILDEFONSO FALCONES

Kitap Editörü

FATIMA’NIN ELĠ Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Pınar Gökpar

Orijinal Ġsmi

: La Mono de Fátima

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-18-5

Barkod

: 9786054456185

Sayfa

: 944 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

FATIMA‘NIN ELĠ 16. YÜZYIL ENDÜLÜSÜ‘NDE, ĠKĠ DĠN VE ĠKĠ AġK ARASINDA KALAN MÜSLÜMAN BĠR GENCĠN HĠKÂYESĠ Ġki kültür ve iki aĢk arasında kalan bir adam seçim yapmak zorundadır… Yıl 1564, Granada Krallığı. Yıllar süren Hıristiyan baskısının ardından Endülüs Müslümanları efendilerine karĢı ayak- lanır ve Sierra Nevada‘nın beyaz atlarını kurbanlarının kanlarıyla lekelerler. Müslüman bir kadınla ona tecavüz eden Hıristiyan bir rahibin oğlu olan Hernando ise arada kalmıĢtır. Lekeli kanı yüzünden üvey babası ve kasaba halkı tarafından hor görülen Hernando‘yu aĢkı ve halkının özgürlüğü için mücadele edeceği sıra dıĢı bir kader beklemektedir. Ġyi ve kötü, aĢk ve nefret, yıkılan hayaller ve yeniden kazanılan umutlar üzerine muhteĢem bir roman olan Fatima‘nın Eli, Müslüman-Hıristiyan çatıĢmasını tarihî detaylar ve unutulmaz karakterlerle taçlandırıyor. Roman, yazarı Ildefonso Falcones‘in zengin tarihî detaylara olan tutkusunu ve öykü anlatmaktaki ustalığını sergiler nitelikte. ―Etkileyici, güçlü ve alt sınıftan kahramanlarıyla, aĢkla örülmüĢ bir roman.‖ La Repubblica ―ÇağdaĢ, yeni tarihî roman türünün mükemmel bir örneği olan, sayfalar dolusu tarih ve macera.‖ Ttl, La Stampa Görkemli, aĢk dolu bir macera romanı. MuhteĢem kurgusu ve hızlı ritmiyle okurun merakını uyanık tutmayı baĢarıyor.‖ Corriere della Sera ―SavaĢlar, aĢk, inanç, yaĢam mücadelesi ve intikam üzerine nefes kesici bir roman. Okurlar olağanüstü anlatımın tutsağı olacak...‖ Il Sole 24 Ore


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: DR.MADS GILBERT & DR. ERIK FOSSE

Kitap Editörü

GAZZE’NĠN GÖZYAġLARI Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Köksal Gülerkaya

Orijinal Ġsmi

: Eyes in Gaza

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-13-0

Barkod

: 9786054456130

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GAZZE‘NĠN GÖZYAġLARI YAġANANLARIN TÜYLER ÜRPERTĠCĠ GERÇEKLĠĞĠ, ĠSRAĠL‘ĠN UYGULADIĞI VAHġETĠN AKIL ALMAZLIĞI KANINIZI DONDURACAK 2008 yılının sonunda Ġsrail‘in Gazze‘ye düzenlediği 22 günlük saldırıda 1400 Filistinli öldürüldü. Öldürülenlerin çok az bir kısmı silahlıydı; dört yüzden fazlası çocuk olmak üzere çoğu sivildi. 5500 kiĢiden fazlası yaralandı. Filistin toplumu tekrar yerle bir olmuĢtu. YaĢanan yıkım ve vahĢetin Batılı tek görgü tanıkları Norveçli doktorlar Erik Fosse ve Mads Gilbert‘tı. Doktorluğun yanı sıra gazetecilik de yapmaları ve yaĢananları olduğu gibi aktarmaları, Batı dünyasının büyük bir bölümünde tavır değiĢikliklerine neden oldu.

―Etkileyici bir kitap.‖ -Jostein Gaarder, Sofi‘nin Dünyası‘nın yazarı ―SavaĢ devam ederken, Filistinli siviller seslerini de kaybetmiĢti. Erik Fosse ve Mads Gilbert, Ocak 2009‘da Gazze‘de gönüllü çalıĢan iki doktordu. Ayrıca, gördüklerini dıĢ dünyaya da ilettiler. Bu onların görevi değildi, ama sorumluluklarıydı. Askeri güçler tüm karĢıt sesleri keserken, bağırıp sesini duyurabilen çok daha güçlü ve önemlidir.‖ -Jonas Gahr Støre, Norveç DıĢiĢleri Bakanı


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: CHRIS CLEAVE

Kitap Editörü

KUNDAKÇI Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Incendiary

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-17-8

Barkod

: 9786054456178

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KUNDAKÇI SÜRÜKLEYĠCĠ KURGUSUYLA VE SÜRPRĠZLERĠYLE 2010‘A DAMGASINI VURAN KÜÇÜK ARI‘nın yazarından ULUSLARARASI BESTSELLER

Aptal değilsiniz. Kusursuz anne diye bir Ģey olmadığını biliyorsunuz. Diğer pek çok kitap size olduğunu söyleyecektir ama bu kitap size yalan söylemeyecek. Zayıftım ve ihanet ettim ve cezalandırıldım ama Tanrım bütün bunlar sırasında çocuğumu sevdim. Sevgi hiçbir zaman yıkılmamak ve size yaptıkları Ģeylerden daha güçlü olduğunuz anlamına gelir. Bunun doğru olduğunu biliyorum; çünkü yangını yaĢadım ve ben sevginin hayatta kalabildiğinin kanıtıyım. Kusursuz bir anne değilim ama size kusursuz gerçeği anlatacağım çünkü burada siz ve ben konuĢuyoruz. Bu benim hikâyem.

―Büyüleyici.‖ -The Economist

―Harikulade.‖ -Daily Telegraph

―Hayran olmamak ve duygulanmamak imkânsız.‖ -Guardian

―Çarpıcı‖ -New York Times

―Chris Cleave dehĢet verici bir zeminde, etkileyici ve güzel sahneler yaratma becerisine sahip. Elimden bırakamadım, altüst edici, kıĢkırtıcı ve iyi yazılmıĢ.‖ -Observer


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġKTA ĠLK ÇEYREK

Kitap Adı

:

Yazar

: SUSAN ELIZABETH PHILLIPS

Kitap Editörü

Nilüfer Altınel

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: It Had to be You

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-28-4

Barkod

: 9786054456284

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

AġKTA ĠLK ÇEYREK KENDĠ KALESĠNĠ SAVUNMAYA SONUNA KADAR KARARLI, DĠK KAFALI ĠKĠ ĠNSANIN ROMANTĠK HĠKÂYESĠ... ―Rüzgârlı ġehir‖ ġikago, kendisine Chicago Stars Amerikan futbolu takımı miras kalan, göz alıcı sarıĢın afet Phoebe Somerville için henüz hazır değildi. Phoebe de sahaların efsane futbolcusu, Stars‘ın Ģimdiki baĢ koçu sabit fikirli, yakıĢıklı maço Dan Calebow için hazır değildi. Futboldan zerre kadar anlamayan, seksi sarıĢın patronu ve Dan birbirine tamamen zıt karakterlere sahiptiler. Öyleyse, Dan neden bu cüretkâr seks bombasına doğru hedefe kilitlenmiĢ bir füze misali sürükleniyordu? Ve Phoebe, Koç‘un iyi çocuk cazibesi karĢısında tuhaf hislere kapılıp dili tutulurken… neden onunla mücadeleye hazırlanıyordu?

―Göz alıcı, yürek ısıtan, cezbedici bir hikâye… Bayıldım!‖ -Jayne Ann Krentz

―Romantik komediyi hiç kimse Susan Elizabeth Phillips‘ten daha iyi yazamaz.‖ -Mineapolis Star-Tribune

―Susan Elizabeth Phillips‘in tek kitabını okumakla yetinebileceğini düĢünmek, üç kat çikolata kaplı cheesecake‘ten tek bir ısırıkla yetinebileceğini düĢünmeye benzer.‖ -Toronto Star

―Susan Elizabeth Phillips sizi gülümsetmeye devam edecek...‖ -San Antonio Express-News


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: KRISTIN HANNAH

Yayın Yönetmeni: Editör:

: Özkan Özdem Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Haziran 2010

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Elif Tozlu

Orijinal Ġsmi

: Firefly Lane

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-4263-70-7

Barkod

: 9786054263707

Sayfa

: 624 Sayfa

Ebat

: 13,5 x 21

ATEġBÖCEĞĠ YOLU

25 TL

ATEġBÖCEĞĠ YOLU KALBĠNĠZDE BU KĠTAP ĠÇĠN MUTLAKA BĠR YER OLMALI DOSTLUĞUN BÜYÜSÜ ÜZERĠNE OLAĞANÜSTÜ BĠR ROMAN ―Bu muhteĢem romanın sayfalarını çok hızlı geçmek istemeyeceksiniz. Kapıyı kilitleyin, telefonunuzu kapatın, ve yanınıza bir paket mendil alıp koltuğunuza yerleĢin. (Sonra uyarmadı demeyin.) Kristin Hannah‘dan baĢka hiç kimse kadınların dostluğunu tüm acısı, tatlısıyla bu kadar güzel yazamazdı. Harika bir yazar.‖ Susan Elizabeth Phillips ―AteĢböceği Yolu‘nda Kristin Hannah sevgi ve sadakat üzerine keskin ve unutulmaz bir roman yazmıĢtır.‖ Jacquelyn Mitchard ―Kristin Hannah 70 ve 80‘lerin heyecanını ve enerjisini ortaya sermektedir ve bunu öyle bir derin seviyede yapmaktadır ki okuyucuları iki kadın arasındaki dostluğun tam kalbine taĢıyor. AteĢböceği Yolu bir Ģaheser.‖ Elin Hilderbrand ―Hayatımızdaki en önemli Ģeylerden biri olan ebedi dostluk üzerine dokunaklı, enfes bir roman.‖ Elizabeth Buchan ―AteĢböceği Yolu okumayı neden sevdiğimizi bize bir kez daha hatırlatıyor.‖ Patricia Gaffney


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠR AVUÇ AġK

Kitap Adı

:

Yazar

: BRENDA JOYCE

Kitap Editörü

Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Özgü Çevik

Orijinal Ġsmi

: The Prize

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-27-7

Barkod

: 9786054456277

Sayfa

: 624 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BĠR AVUÇ AġK TUTSAK EDĠCĠ, GÜÇLÜ BĠR AġK ĠÇĠN NASIL BĠR DEĞER BĠÇERSĠNĠZ? ―Denizlerin belası‖ olarak ün salmıĢ Britanya Kraliyet Donanması Kaptanı Devlin O‘Neill, babasını vahĢice öldüren Kont‘tan intikam alma arzusuyla yanıp tutuĢmaktadır. Malını mülkünü elinden aldığı Eastleigh Kontu‘nu neredeyse tamamen yıkıma uğratmıĢ olmasına rağmen, son büyük darbeyi indirmek için doğru zamanı kollamaktadır. Kont‘un güzeller güzeli Amerikalı yeğeni ortaya çıkınca gerçek bir intikam fırsatı yakalamıĢ olur. Virginia Hughes doğup büyüdüğü ve büyük bir sevgiyle bağlı olduğu çiftliği Yaban Gülü‘nü borçlarından kurtarmaya kararlıdır. Amcasının, gerekli parayı kendisine vereceği ümidiyle Ġngiltere‘ye doğru tek baĢına yola koyulur. Ancak yolun yarısında Devlin O‘Neill tarafından kaçırılır. Genç ve güzel Virginia, fidye elde etmek için tehlikeli bir oyuna giriĢen Devlin‘in soğuk ve çıkarcı kalbini de ateĢe atmak üzeredir. ―Brenda Joyce destansı karakterleriyle okuyucunun en derin duygularına hitap eden, baĢtan çıkarıcı öyküler yazıyor ve onu bir okumaya baĢlayan sürekli daha fazlasını istiyor.‖ —Romantic Times Book Reviews ―Brenda Joyce'un romanı ipek gibi akıcı! Güçlü, davetkâr ve duygusal anlatımı çok yoğun!‖ —Literary Times


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ANDRES ROSLUND & BÖRGE

Kitap Editörü

CANAVAR HELLSTRÖM

Elif Kolcuoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Levent Aydoğan

Orijinal Ġsmi

: Odjuret

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4263-98-1

Barkod

: 9786054263981

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

CANAVAR 2005 ĠSKANDĠNAVYA EN ĠYĠ SUÇ-GERĠLĠM ROMAN ÖDÜLÜ BĠR ĠNTĠKAMIN ANATOMĠSĠ Bazı suçlar intikam almayı gerektirir mi? Ġki küçük kızı korkunç bir Ģekilde öldüren bir pedofil, olaydan dört yıl sonra hapishaneden kaçar. Bu kez hedef aldığı küçük kızın babasıysa, katilin baĢka kurbanlar peĢinde koĢmasına engel olmaya kararlıdır. Canavar korkunç bir suç ve ona biçilen ceza hakkında tüyler ürpertici ve bir o kadar da düĢündürücü bir roman. ―Roslund ve Hellström kemiklerinize iĢleyen ve sizi iliklerinize kadar sarsan ham bir yazım ve kan dondurucu sahneler sunuyorlar.‖ La Sicilia (Ġtalya) ―Gerçek anlamda sürükleyici bir trajedi ve intikam öyküsü. Böylesi olayların her yerde yaĢanabileceğini bilmek, romanı daha da dehĢet verici hâle getiriyor.‖ The Guardian (Ġngiltere) ―Kitabı elinizden bırakmanızı imkânsız kılacak kadar iyi bir roman.‖ Fyens Stiftstidene (Danimarka) ―Korkunç bir suç ve bunun sonuçları hakkında çok güçlü bir roman. Hayatın değerini tartıĢ- ma isteği uyandırıyor: Bir insanın hayatı, diğerininkinden daha kıymetli olabilir mi? Bir cinayet mazur görülebilir mi? TartıĢmalar sadece teoride kalmıyor; çünkü Canavar, okuyucuları kurgudan uzağa, doğruca gerçekliğin içine itiyor. Roslund ve Hellström çok sayıda insanın sesini duyulur hâle getiriyorlar. Hiç Ģüphesiz, bu çok konuĢulacak ve tartıĢılacak bir kitap ve her okuyucu üzerinde kalıcı bir etki bırakacağı ortada.‖

Skånska Dagbladet (Ġsveç) ―Canavar, okuyucuları zekice oluĢturulmuĢ bir kurgu ve kusursuz bir yazımla büyüleyen, acımasız bir gerilim romanı.‖ Milano Franza (Ġtalya)


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JO NESBØ

Kitap Editörü

DOKTOR PROKTOR’UN OSURUK TOZU Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Doktor Proktors Prompepulver

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-4456-31-4

Barkod

: 9786054456314

Sayfa

: 248 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

DOKTOR PROKTOR‘UN OSURUK TOZU Doktor Proktor büyük bir çıkıĢ yapmayı bekleyen, yaĢlı bir mucit. Dünyanın en güçlü osuruk tozunu yapmak için yan komĢusu Lise ve onun sıradıĢı arkadaĢı Çörek ile birlik olduklarında hayalleri gerçek olacakmıĢ gibi görünüyor. Kanon Sokağı‘nda baĢlayıp kıvılcımlar saçarak geliĢen, Oslo‘nun kanalizasyon sistemindeki vahĢi bir kovalamaca ve anakondalarla renklenen, Nasa‘ya kadar uzanan olaylar hafızanızdan silinmeyecek. Jo Nesbø, Roald Dahl‘ı andıran bu ilk ve nefis çocuk kitabında hayal gücünü özgür bırakıyor; yarattığı müthiĢ tuhaf karakterleri bol bol mizah ve zekice diyaloglarla biçimlendiriyor. ―Bu müthiĢ kitap sizi güldürecek; arkadaĢlarınızı el üstünde tutmanızı ve dürüstçe oynamaya değer vermenizi sağlayacak.‖ - James Patterson (ABD) ―Bu kitap Kaptan DüĢükdon ve Saftirik hayranlarını baĢtan çıkarmakta hiç sorun yaĢamayacak.‖ -School Library Journal (ABD) ―Okuduğum en komik çocuk kitaplarından biri ve hiç bitmesin, sürsün, sürsün, sürsün istedim…‖ -Vinski (Finlandiya) ―Jo Nesbø genç okurları gülmekten kıracak. Doktor Proktor‘un Osuruk Tozu‘yla en isteksiz okurları bile büyüleyecek.‖-Elle (Fransa) ―Komik, hayali, yetenekli ve zorlama olmaktan çok uzak bir öykü. Dahası yetiĢkinler için yüksek sesle okunacak kadar eğlenceli.‖ -Ekstra Bladet (Danimarka) ―…Heyecan verici, son derece komik, eğlence garantili.‖ -Coburger Tageblatt (Almanya) ―Gerçek, fantezi ve macera öğelerini harmanlayan, zekice çizimlerle dolu, müthiĢ eğlenceli bir öykü.‖ -ZDF (Almanya) ―Heyecan verici! Nefes kesici! Yüksek sesle okunabilir! Gerçek bir hit!‖ -BTJ-häftet (Ġsveç) ―Kitap, mizahın, zekice diyalogların, maceranın ve acayip karakterlerin muhteĢem bir harmanı.‖ -Tenava (Finlandiya) ―Mizahı seviyorsanız, bu kitabı okumalısınız. …Hikȃye o kadar acayip ve komik ki, yüksek sesle gülmek için zaman zaman kitabı elinizden bırakmak zoruna kalacaksınız.‖ -Kidsweek Junior (Hollanda) ―Erkekler de kızlar da bu kitaptan eĢit tat alacaklar… MuhteĢem kabalıktaki çizimler de çocuklar için bir o kadar uyarıcı. /…/ Bu osuruk tozunun eğitici değeri var!‖ --WDR 2 (Almanya) "Doktor Proctor‘un Osuruk Tozu, muzip dönüĢleri olan büyüleyici, gürültülü bir çocuk romanı.‖ Aamulehti (Finlandiya)


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GEORGE FRIEDMAN

Kitap Editörü

GELECEK 10 YIL Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Tayfun Törüner

Orijinal Ġsmi

: The Next Decade

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-29-1

Barkod

: 9786054456291

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ÇOK SATAN GELECEK 100 YIL KĠTABININ YAZARINDAN…

GELECEK 10 YIL DÜNYANIN EN GÜVENĠLĠR POLĠTĠK KÂHĠNĠNDEN GELECEK 10 YIL ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER Avrupalılar Türk göçünden korkmaları sebebiyle Türklerin AB‘ye giriĢlerine engel olacaklar. Türkiye gelecek 10 yılda kesinlikle daha güçlü olacak ama tek baĢına hareket etmeye hazır değil. Gelecek 10 yılda bölgede etkin olmak için Türkiye ve Ġran yarıĢacak ama Türkiye uzun vadede, Ġran tarafından durdurulamaz. Türkiye ekonomik açıdan çok daha dinamik bir ülke ve bu yüzden daha geliĢmiĢ bir ordu kurabilir. Geoerge Friedman‘ın büyük ilgi gören Gelecek 100 Yıl kitabında önümüzdeki yüzyılda gerçekleĢecek olan büyük olayların ve trendlerin nefes kesici bir portresini sunmuĢtu. Friedman Ģimdi de kendisini hem medyada hem de akademik ve siyasi çevrelerde öne çıkartan tarih bilgisi ve öngörüsüyle, analizerini önümüzdeki on yıla, tüm dünyanın karĢısına çıkacak olan önemli olaylar ve zorluklara odaklıyor. Önümüzdeki on yıl büyük bir değiĢim dönemi olacak. ġu anda hayal etmesi zor olsa bile Ġslam dünyasındaki savaĢlar azalacak, biz terörizmle yaĢamayı öğreneceğiz, teknoloji ve enerji gerçekleri yepyeni yönlere sapacak. Amerika BirleĢik Devletleri Makyavelist değerlerle satranç oynarken Ġran‘la uyum sağlamaya baĢlayacak ve Çin ufukta görünen bir krizle yüzleĢmek zorunda kalacak. BirleĢik Devletler ile Ġsrail arasındaki iliĢkilerde köklü değiĢiklikler yaĢanacak ve ekonomik açıdan dünyayı ekonomik krizlerin pençesine aldığı bir dönemden iĢgücü kıtlıklarının yaĢanacağı bir döneme doğru yol alacağız. En önemlisi, bu on yıl içinde Amerikan baĢkanının temel görevi BirleĢik Devletler‘in modern dünyada bir imparatorluk halini aldığı gerçeğini kabul edip bu imparatorluğu yönetebilmesi olacak. Gelecek 10 Yıl‘da George Friedman hemen önümüzde uzanan yıllara dair etkileyici öngörülerde bulunuyor. Bu çalıĢmasıyla Friedman hem önümüzdeki on yılı görebilmemizi hem de daha önce hiç görmediğimiz Ģekliyle geçmiĢ yüzyılları anlamamızı sağlıyor. Gelecek 10 Yıl liderlerin özellikle Amerikan baĢkanının bakıĢ açısından dünya olaylarına yoğunlaĢıyor ve gelecekteki çatıĢmalar ile fırsatları tespit ediyor. Sonuçta ortaya çıkan, seçkin ve bilgili bir kalemden çıkmıĢ, yakın tarihin ilginç bir manzarası.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GEORGE FRIEDMAN

Editör

: Ġbrahim ġener

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg

: Meral Gök

Ġkinci Baskı Tarihi

:

Baskı Sayısı

: 2.Baskı

Çeviri

: Ġbrahim ġener – Enver Günsel

Orijinal Ġsmi

: The Next 100 Years

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-5943-66-0

Barkod

: 9786055943660

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5 x 21

GELECEK 100 YIL

GELECEK 100 YIL 21. YÜZYIL ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER George Friedman‘ın Bütün Dünyanın Gündemine Bomba Gibi DüĢen Kitabı Türkçe‘de… Dünya Nereye Doğru Gidecek? 2020: Rusya çökecek. Türkiye en büyük 10‘uncu ekonomi olacak. Çin büyük bir kriz yaĢayarak dağılacak. 2030:Dünya ABD kaynaklı büyük ekonomik krizle yeniden sarsılacak 2040: Türkiye; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke olacak. Bölgesinde askeri müdahaleler yapacak. ABD-TÜRKĠYE arasındaki gerilim artacak 2050: Türkiye, ABD, Polonya ve Japonya arasında 3. Dünya SavaĢı çıkacak. 2060: Enerji Devrimi GerçekleĢecek. 2080: Petrol rezervleri bitecek, yerine uzay temelli enerjiler dünyada kullanılmaya baĢlayacak. 2100: Meksika ABD‘ye savaĢ açacak. - NATO bitecek. Avrupa‘daki Almanya Fransa ittifakı çökecek. Avrupa Birliği bitecek, hakimiyet Polonya‘ya geçecek. - Türkiye; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke olacak. - BaĢkent Ankara‘dan Ġstanbul‘a taĢınacak. - Karadeniz ve Akdeniz artık bir Türk gölü haline gelecek. - Neo Osmanlı senaryosu gerçek olacak. Türkiye Osmanlının sahip olduğu topraklara yeniden hükmedecek -Dünyadaki herkes Türkçe, Japonca, Polonya ve Meksika dillerini öğrenecek. BUNDAN SONRA DÜNYADA HĠÇBĠR ġEY ESKĠSĠ GĠBĠ OLMAYACAK. BÜTÜN DENGELER ALT ÜST OLACAK VE YENĠ BĠR DÜNYA DÜZENĠ KURULACAK.

George Friedman uzun zamandır beklenen ve provokatif Gelecek 100 Yıl kitabında keskin sezgisi ve akıllıca analizleri ile dünyada gelecekte bizi nelerin beklediğinin büyülü bir tablosunu sunuyor.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ALEXANDRA ADORNETTO

Kitap Editörü

HALE Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Kılıççı

Orijinal Ġsmi

: Halo

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-23-9

Barkod

: 9786054456239

Sayfa

: 480 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

HALE Uluslararası fenomen Hale serisinin 1. kitabı

AġK, KÖTÜLÜĞE KARġI KOYABĠLECEK KADAR GÜÇLÜ MÜDÜR? Görev için bir melek dünyaya gönderildi. Ama âĢık olmak, planın bir parçası değildi. Üç melek savaĢçı Gabriel, Ģifacı Ivy, en genç ve en insani olan Bethany kötülüğün etkisi altına girmeye baĢlayan bir dünyaya iyilik getirmek için Cennet‘ten gönderilmiĢtir. Tüm insan iliĢkilerinden kaçınırken, parlak ıĢıltılarını, insanüstü güçlerini ve en önemlisi de kanatlarını gizlemek için ellerinden geleni yaparlar. Ardından Bethany Xavier Woods‘la tanıĢır ve ikisi de aralarındaki çekime karĢı koyamaz. Gabriel ve Ivy buna müdahale etmek için ellerinden geleni yaparlar ama görünüĢe göre Bethany ve Xavier arasındaki bağ oldukça kuvvetlidir. Meleklerin görevleri acildir ve karanlık güçlerin tehdidi altındadırlar. AĢk, Bethany‘yi kurtaracak mı, yoksa mahvına mı sebep olacaktır?.. ―Hale kesinlikle harika! Bu kitaba sırılsıklam âĢık oldum! Bu hikâyenin hiç bitmemesini istiyorsunuz. Adornetto‘nun taze bir yeteneği var ve serinin bir sonraki kitabını sabırsızlıkla bekliyorum!‖ —Moonlight Book ―Hale bağımlılık yapıcı, tutkulu ve heyecanla örülmüĢ. Alexandra Adornetto‘nun Hale serisiyle epik bir üçleme yaratacağından eminim.‖ —Book Crazy ―Hale‘yi okurken kendimi hikâyeye kaptırdım. Olayın geçtiği yer ve zaman güzel kurgulanmıĢ, ayrıca karakterler kalbimi çabucak esir aldı.‖ —YA Book Addict ―Ġçinde yaĢamak isteyeceğiniz hikâyelerden biri… hissettiklerini hissedin… hepsini. Bu gerçekten güzel yazılmıĢ bir roman.‖ —The Ninja Libraria


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

ĠSKELET BILLY-2 DĠĞER TARAFA GĠDEN YOL

Yazar Kitap Editörü

: CHRISTOPHER LINCOLN Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Yaman Öğüt

Orijinal Ġsmi

: BILLY BONES - The Road To Nevermore

Fiyatı

: 12 TL

ISBN

: 978-605-4456-20-8

Barkod

: 9786054456208

Sayfa

: 192 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

ĠSKELET BILLY -2 DĠĞER TARAFA GĠDEN YOL Her iskeletin bir öyküsü vardır Billy Kemik ve kuzeni Millicent, Biglum ailesine ait malikânenin ötesindeki diyarları keĢfetmeye hazırdırlar. Ancak Millicent ile Billy‘nin Grim amcası kaçırılıp da Diğer Taraf‘taki gizli Zinhar alemine götürülünce, Billy‘nin en usta sır tutucuları bile zorlayacak bir maceraya atılması gerekir. Bu yolculukta olacaklar zamanı durdurabilir... ve baĢına bir sürü dert açabilir. Bu hayalet-sasyonel öykü dünyanın tüm iskeletlerini sırlarla dolu dolaplarından çıkmaya teĢvik edecek. Ġlk macerayı okumuĢ muydunuz? Ġskelet Billy: Sırlar Odasından Hikâyeler ―Lincoln, Tim Burton-vari yeteneği sayesinde, melankoliyi doğaüstü macerayla bir arada sunuyor.‖ —The Bulletin


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KIġ BAHÇESĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: KRISTIN HANNAH

Kitap Editörü

Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Kılıççı

Orijinal Ġsmi

: Winter Garden

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-30-7

Barkod

: 9786054456307

Sayfa

: 512 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KIġ BAHÇESĠ

Çok satan Ateşböceği Yolu kitabının yazarından, bir anne ile kızları arasındaki karmaşık bağlara ve geçmiş ile gelecek arasındaki yıkılmaz bağa dair sürükleyici, yürek sızlatacak kadar etkileyici ve güzel bir roman. Bazen annenin geçmişine bir kapı araladığında, kendi geleceğini bulursun! Meredith ve Nina Whitson birbirine taban tabana zıt karakterlerdeki kız kardeĢlerdir. Biri evde kalıp çocuklarına bakmıĢ ve aile iĢinin baĢına geçmiĢ, diğeriyse hayallerinin peĢinden gidip dünyayı gezmiĢ ve ünlü bir foto muhabir olmuĢtur. Ancak sevgili babaları hastalandığında bu birbirine yabancı iki kadın, kendilerini yine bir arada, Ģimdi bile kızlarına herhangi bir avuntu vermeyen, aĢırı mesafeli anneleri Anya‘nın yanında bulacaktır. Anneleriyle aralarındaki tek bağ, onun, çocukluklarında bazı geceler kızlara anlattığı bir Rus masalıdır. Ölüm döĢeğindeki babalarınınsa, hayatındaki kadınlardan son bir arzusu vardır. Anya kızlarına bir masal anlatacaktır; yıllar önce baĢladığı ama hiç bitirmediği o masalı. Hem de bu kez sonuna kadar. Bu masal daha önce duydukları hiçbir Ģeye benzememektedir; altmıĢ yıldan uzun bir zamanı kapsayan, savaĢ mağduru Leningrad‘da baĢlayıp günümüz Alaska‘sına kadar uzanan, sürükleyici, gizemli bir aĢk hikâyesi. Nina‘nın gerçeği açığa çıkarma konusundaki saplantısı, onları annelerinin geçmiĢlerinde, ailelerini tümüyle sarsacak ve tamamen değiĢtirecek bir sır öğrenecekleri, beklenmedik bir yolculuğa sürükler. Ġlk sayfasından son sayfasına kadar büyüleyen Kış Bahçesi, hem epik bir aĢk hikâyesi hem de yaĢamları kesiĢen kadınların detaylı bir portresi olması bakımından nadir bulunur bir eser. Ġlham verici Ģiirsel yazımıyla, son sayfa okunduktan uzun süre sonra bile okuyucunun aklından çıkmayacak. ―Okuyucular, anne ve kızlar yakınlaĢtıkça hem gülmekten hem de ağlamaktan kendilerini alamayacaklar.‖ -Publishers Weekly


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

KIZ KARDEġĠM VAMPĠR-3 YENĠDEN DOĞUġ

Yazar Kitap Editörü

: SIENNA MERCER Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Fatma Betül ġimĢek

Orijinal Ġsmi

: My Sister the Vampire – Re-Vamped

Fiyatı

: 12 TL

ISBN

: 978-605-4456-21-5

Barkod

: 9786054456215

Sayfa

: 208 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

KIZ KARDEġĠM VAMPĠR-3 YENĠDEN DOĞUġ Kız KardeĢim Vampir Serisinin 3. kitabıyla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MÜTHĠġ BĠR VAMPĠR KĠTABI Sır açığa çıktı... Okulun amigo kızlarından Olivia ile vampir Ivy ikiz kardeĢ! Ivy ile Olivia artık arkadaĢlarına ikiz olduklarını söylediklerine göre, sıra bu haberi kendilerini yetiĢtiren ailelere anlatmaya geldi. Ama Ivy'nin babası Olivia‘yı görmek bile istemiyor! Vampir yetkililer Olivia‘nın vampirler hakkındaki gerçekleri bildiğini anlayınca, onun bu sırrı paylaĢmaya layık olduğunu kanıtlaması için üç testten geçmesini istiyorlar. Eyvah! Kesin olan bir Ģey var... Eğer ikizler bu iĢin üstesinden gelirlerse, baĢaramayacakları hiçbir Ģey yok!

DĠġLERĠNĠZĠ GEÇĠRMENĠZ ĠÇĠN SÜPER BĠR MACERA DAHA SĠZĠ BEKLĠYOR…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

LANETLĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Doyuk

Orijinal Ġsmi

: Immortal

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-4456-26-0

Barkod

: 9786054456260

Sayfa

: 288 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

Gece Evi Serisinin Yazarı P.C. CAST‘ten yeni bir kitap

LANETLĠ P.C. CAST EĞER ÖLÜMSÜZSEN AġK DA ÖLÜMSÜZLEġĠR ―Benimle gelin, olur mu? Haydi, tekrar ölümsüzlerin dünyasına geçelim. Bu kitaptaki muhteĢem yazarların hikâyelerinin çeĢitliliği ve zenginliği karĢısında gözlerim kamaĢtı. Rachel Caine‘in Morganville‘ini ziyaret etmek her zaman bir zevktir ve Tanith Lee‘nin eĢsiz sesinin büyüsüyle baĢtan çıkarılmak büyük bir hazdır. Vampirlerin üç intikam tanrıçası tarafından yaratıldığı Kristin Cast‘ın dünyasına gülümseyerek, hem tatmin olmuĢ bir okuyucu hem de kızıyla gurur duyan bir anne oldum. Claudia Gray‘in Ġç SavaĢ öncesi hikâyesinin son kısmı beni neĢelendirdi. ―Lanetli AĢk‖ta Cynthia Leitich Smith‘in olağanüstü hikâyesinden zevkle karıĢık bir ĢaĢkınlık duydum. Richelle Mead‘in ―Mavi Ay‖ı nefesimi kesti. Nancy Holder‘ın kıyamet sonrası görüĢü beni vahĢi, ürkütücü bir geziye çıkardı ve Rachel Vincent‘ın vampir sireni efsanelerimize hoĢ bir katkı oldu. Bu sayfalardaki sihri okurken bana eĢlik etmeniz için sizi davet ediyorum. Hep birlikte vampirlerin cazibesiyle hiptonize olacağız ve böylece geçici bir süre için bile olsa bir parça ölümsüzlüğe ulaĢacağız.‖


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

SARIġIN VAMPĠR NO.2 Derin Arzular, Ani PiĢmanlık

Yazar Kitap Editörü

: CHRISTOPHER PIKE Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mart 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Thirst No.2

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-19-2

Barkod

: 9786054456192

Sayfa

: 560 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SARIġIN VAMPĠR NO.2 Duygusal, savunmasız ve hırçın... Birisi hakkında vardığınız her adil hükümle, kendiniz de üç katını hak etmiĢ olursunuz. Ancak kötü bir hükme vardığınız zaman da üç kez borca girersiniz. Ġster kraliçe, ister rahip, ister köle olun; hayatın kanunu budur. Ġyi bir Ģey yaptığımızda bize üç katıyla döner. Birine zarar verdiğimiz zamansa, kendimize üç katı zarar vermiĢ oluruz. Ben, Alisa, Sita ya da dostum veya âĢığım olan sayısız insanın bana hitap ettiği binlerce farklı isim. Hiç var olmamıĢım gibi olmasından korkuyordum. Hiç vampir olmamıĢım gibi. Uzun hayatı artık bir sona ulaĢan son vampir… Sonum baĢlangıcımı silecekti. Nasıl olduğunu bilmiyordum, ama bunun doğru olduğundan emindim. Ve o sonu seçmem gerekiyordu, çünkü bu kaderimdi.

BU MACERA KAÇMAZ………


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: BRYAN LEE O‘MALLEY

Kitap Editörü

SCOTT PILGRIM BÖLÜM 1 Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Orijinal Ġsmi

: Scott Pilgrim‘s

Fiyatı

: 12.50 TL : 978-605-4456-32-1

Barkod

: 9786054456321

Sayfa

: 168 Sayfa

Ebat

: 13x19

SCOTT PILGRIM-1 VE ONUN DEĞERLĠ BASĠT YAġAMI Bütün dünyayı kasıp kavuran bir fenomene ve süper bir eğlenceye hazır olun! HER ġEY GAYET HOġ

Scott Pilgrim'in yaĢantısı öyle müthiĢ ki. O 23 yaĢında, bir rock grubunda, ―iĢsiz‖, üstelik Ģirin bir liseli kızla çıkıyor. Ramona Flowers adındaki cidden aklınızı baĢınızdan alan, tehlikeli biçimde modaya uyan, tekerlekli patenli dağıtımcı kız onun rüyalarında gezmeye ve partilerde onun yanında süzülmeye baĢlayana kadar her Ģey olağanüstü. Ama bayan Flowers'a giden yol gül yapraklarıyla kaplı değil. Scott ile gerçek mutluluk arasında Ramona'nın yedi kötü ‗eski‘ erkek arkadaĢı durmakta. Acaba Scott değerli basit yaĢamını altüst etmeden kötü adamları yenip kızı elde edebilecek mi? ―Sevimli, komik, seksi; yaratıcı güç ve öykücülük sevgisiyle dolu.‖ -- Alan David Doane, Comic Book Galaxy "Rahatlıkla yılın en sevdiğim kitaplarından biri oldu. Çok net, komik, hızlı tempolu, ilerisi tahmin edilemeyen, piĢmanlık duymaz gülünçlükte ve safi eğlence." -- Kevin Melrose, Thought Balloons

GÜLECEKSĠNĠZ. AĞLAYACAKSINIZ. BU SCOTT PILGRIM.BU SĠZĠN YAġAMINIZ.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ASTRID LINDGREN

Kitap Editörü

ġAMATALI KÖY Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Alla Vi Barn I Bullerbyn

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 978-605-4456-15-4

Barkod

: 9786054456154

Sayfa

: 104 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

+5 YAŞ VE ÜZERİ.

ġAMATALI KÖY ASTRID LINDGREN ġAMATALI KÖYÜN SAKĠNLERĠNDEN BĠR DAVET VAR! Köyümüzün adı ġamatalı Köy. Çok küçük bir köy, yalnızca üç tane çiftlik evi var: Kuzey Çiftliği, Orta Çiftlik ve Güney Çiftliği. Ve yalnızca altı çocuk var: Lasse, Bosse ve ben. Olle, Britta ve Anna. Çocuk edebiyatı denilince akla ilk gelen yazar Astrid Lindgren‘den unutulmaz bir klasik... ġamatalı Köy‘ün Ģamatalı halleri sizi keyifli bir serüvene sürükleyecek...

Astrid Lindgren‘in ġamatalı Köy kitabı MEB Ġlköğretim 100 Temel Eser Listesindedir.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

TEYZEM LATĠFE

Kitap Adı

:

Yazar

: M. SADIK ÖKE – FATĠH BAYHAN

Kitap Editörü

Poyraz Melek

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Nisan 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 22.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-25-3

Barkod

: 9786054456253

Sayfa

: 512 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

TEYZEM LATĠFE ATATÜRK‘ÜN EġĠ LATĠFE HANIM‘IN AĠLESĠ 86 YIL SONRA SAKLI GERÇEKLERĠ AÇIKLIYOR! BAZI GERÇEKLERĠ KONUġMANIN ARTIK VAKTĠ GELDĠ! ―Teyzem Latife, Mustafa Kemal ile karĢılıklı olarak birbirlerine verdikleri söz gereği hiç konuĢmadı. Ancak o dönemde zaten bir kadının boĢanmadan sonra konuĢması ailemizde olmayan bir Ģeydi, ayrıca bu sözü de verdiği için hiçbir Ģekilde konuĢmadı. Aile de, aslında onun vermiĢ olduğu bu sözü onurlandırarak bir vasiyet bildi, bu sebeple onlar da konuĢmadı. Ancak Latife teyzemin Mustafa Kemal‘i, evliliğini, kocasını korumak için vermiĢ olduğu sözü tutması o zaman için PaĢa‘yı korumuĢ olabilir ama bugün artık korumuyor. Çünkü o kadar çok yanlıĢ fikir, yanlıĢ bilgi var ki, bugün artık bazı Ģeyleri konuĢmak lazım. Latife teyzemin hayatı gizli, saklı bir Ģey değil. Nereye gittiği, ne yaptığı belli fakat yorumlamalar o kadar yanlıĢ ki, bunlar hakkında yanlıĢ bilinenleri açıklamayı bir görev olarak görüyor ve bir borç olarak biliyorum.‖

-Mehmet Sadık Öke ―PaĢa kendisini öpmek için eğildiğinde tavana üç el ateĢ eden Latife Hanım, Mustafa Kemal‘e ‗Son kurĢunu kendime sakladım. Siz memlekete lazımsınız,‘ demiĢ... Efsane değil gerçeklerle yüz yüzeyiz. UĢĢakizade ailesinden Mehmet Sadık Öke, 90 yıldır aile içinde saklı tutulan değerli anlatıları okurlarla paylaĢıyor. Mustafa Kemal-Latife UĢĢaki izdivacının bilinmeyen yanlarına ayna tutan bir nehir söyleĢi.‖

-Ġpek ÇalıĢlar, yazar ―Mehmet Sadık Öke, ‗Teyzem Latife‘ ile, mutluluğu ve acıyı da yaĢamıĢ Latife Hanım'ı, hak ettiği değerde ve samimi bir dille anlatan, zevkle ve beğenerek okuyacağımız bir eser ortaya koyuyor. ‗Teyzem Latife‘ ile, Latife Hanım'ı daha iyi tanıyacağız ve onu daha iyi anlayacağız.‖

-Oğuz Akay, yazar ―Anne yarım Gülümser oğlu Mehmet‘in ağzından iki sıradıĢı insanın ekseninde bir devrin ve bir ailenin, bizim ailemizin melodramını, o bildik hikâ- yeleri, tarihçi titizliği ile süzülmüĢ kelimelerde yeniden hatırlıyorum.‖

-M. Muammer Erboy, Latife Hanım‘ın Yeğeni


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

DERVĠġ EVĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: IAN MCDONALD

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mayıs 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zeliha Babayiğit

Orijinal Ġsmi

: The Dervish House

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-37-6

Barkod

: 9786054456376

Sayfa

: 544 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

DERVĠġ EVĠ Yıl 2027 Türkiye, Avrupa Birliği‘ne gireli 5 yıl olmuĢtur. AB, Kürt parlementosu için baskı yapmaktadır. ġehirlerin Sultanı Ġstanbul, artık bir bilim ve teknoloji merkezidir. Bir Türk ve Kürt gencin devrim niteliğindeki icadı bütün dünyayı değiĢtirmek üzeredir. Fakat bu icatları mafyanın da ilgisini çeker. Ġsrail, Ġran‘ın nükleer tesislerini bombaladığı için Doğu Anadolu radyoaktif bir çöle dönüĢmüĢtür. Ancak düzenbaz bir borsacı bu felaketi fırsata dönüĢtürmeyi akıl ederek yüzyılın borsa vurgununu planlar. Ġstanbul‘un göbeğinde eski bir derviĢ evi. Mistisizmin peĢinde bir macera. Mimar Sinan‘ın yapıtlarında gizlediği Allah‘ın yüzüncü adını arayanlar… "Bu yıl sadece bir bilim kurgu romanı okuyacaksanız mutlaka bu kitabı okuyun." -Richard Morgan Yakın zamanın en tatmin edici bilim kurgu romanı. -USA Today McDonald‘ın ĢaĢırtıcı dünyası, tekrar ve tekrar ziyaret edilmeye değer. -Booklist BÜYÜLENECEKSĠNĠZ… YILIN ROMANI.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: DR. PIERRE DUKAN

Yayın Yönetmeni: Editör:

: Özkan Özdem Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Temmuz 2010

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Zeynep Kumuruluoğlu

Orijinal Ġsmi

: Je Ne Sais Pas Maigrir

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-4263-73-8

Barkod

: 9786054263738

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5 x 21

DUKAN DĠYETĠ

YENĠ BASKI ! DUKAN DĠYETĠ HER YAZ ZAYIFLAMAKLA UĞRAġMAYIN... ÖMÜR BOYU ZAYIF KALIN! 5 MĠLYONDAN FAZLA FRANSIZ KADINI BU DĠYETLE ZAYIFLADI! SPOR YAPMADAN; SINIRSIZ ET, TAVUK VE BALIK YĠYEREK; STRESE GĠRMEDEN KĠLO VERECEKSĠNĠZ! MUCĠZEVĠ DĠYET ARTIK TÜRKÇE... ―Daima formda kalmak ister misiniz? PerĢembe günleri hariç, istediğinizi yiyebilirsiniz.‖ -The Daily Mail ―Yeni trend! Jennifer Lopez doğum sonrasında kilolarını bu diyet sayesinde verdi.‖ -Marie Claire ―Bu yeni diyet ünlülerin dünyasına fırtına gibi girdi.‖ -Elle ―Bütün Fransa‘da kadınlar birbirlerine Pierre Dukan ismini fısıldıyor... Kilolarından kurtulan Fransız kadınlarının güvendikleri tek diyet.‖ -Grazia Bu kitapta herkes kendi durumuna uyan çözümler bulacak! Yalnızca forma girmek için birkaç kilo vermeyi isteyen genç kadınlardan, ciddi obezite vakalarına, menopoz ya da ergenlik sorunları nedeniyle kilo alanlara kadar herkese sesleniyoruz: Bu kitap sizin için yazıldı! Bu pratik zayıflama kılavuzu, içerdiği değerli somut önerilerin yanında, kulağınıza küpe etmeniz gereken özet bilgiler ve zayıflama sürecini keyifli hale getirecek yemek tarifleri ile menüler sunduğundan, kilo fazlası olanların yüzlerini güldürecek en sevdikleri dostları olmaya aday! 35 YILLIK KLĠNĠK DENEYĠMĠN ÜRÜNÜ... FRANSA‘DA VE 20 ÜLKEDE MUCĠZELER YARATAN KĠTAP


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: U. POZNANSKI

Kitap Editörü

EREBOS Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mayıs 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġlhan YabantaĢ

Orijinal Ġsmi

: Erebos

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-38-3

Barkod

: 9786054456383

Sayfa

: 480 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

EREBOS Bu bir oyun, Seni izliyor, Seninle konuĢuyor, Ödüller dağıtıyor, Seni test ediyor, Tehditler savuruyor, Onun tek bir amacı var: Seninle oyun oynamak istiyor. OYUNCULARIYLA OYNAYAN BĠR OYUN! BU OYUNU OYNAYACAK KADAR CESUR MUSUNUZ? AKLINIZI SÜREKLĠ MEġGUL EDECEK, ETKĠSĠNDEN GÜNLERCE KURTULAMAYACAĞINIZ VE SĠZE BAġTAN SONA TIRNAKLARINIZI YEDĠRTECEK KADAR SIRADIġI, GĠZEMLĠ, HEYECAN VE GERĠLĠM YÜKLÜ BĠR ROMAN ARIYORSANIZ EREBOS TAM SĠZE GÖRE…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

HÜNKÂR’IN GÖZDESĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: D. C. FERNBACK

Kitap Editörü

Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mayıs 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Müge Kocaman Özçelik

Orijinal Ġsmi

: Inside the House of Felicity

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-4456-34-5

Barkod

: 9786054456345

Sayfa

: 400 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

20 TL

HÜNKÂRIN GÖZDESĠ OSMANLI ÜÇLEMESĠ 1.KĠTAP

Ġki AĢk, Bir Cariye Güzel Sırp kızı Jelena yeniçeriler tarafından esir alınıp Osmanlı haremine götürülür. Kısa sürede güzelliğiyle Sultan‘ı büyüleyerek onun aĢkını kazanan Jelana, haremdeki türlü entrika ve kıskançlıkla baĢ etmek zorundadır. Jelena‘nın peĢinden gitmek için Osmanlı ordusuna devĢirme olarak katılan çocukluk aĢkı Dusan ise sevdiği kadını bulmaya yeminlidir. Jelena güçlü ve ihtiraslı Sultan ile artık onun en yakınındaki adamlardan biri olan Dusan‘ın aĢkı arasında kalacaktır. Hünkâr‘ın Gözdesi haremin sırlarını ve Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun ihtiĢamını gözler önüne seren, aĢk, ihtiras ve iktidar savaĢlarıyla dolu muhteĢem bir roman.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: TĠMUR TĠRYAKĠ

Kitap Editörü

SEN HAYATIMA DOKUNUNCA GüneĢ BaĢat

Kapak Tasarım

: Göksel Gürsel

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mayıs 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 12.00 TL

ISBN

: 978-605-4456-39-0

Barkod

: 97860544563390

Sayfa

: 200 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SEN HAYATIMA DOKUNUNCA SONSUZLUĞA UZANAN SIRADIġI BĠR SOHBET Hiç tanımadığınız birisine karĢı aĢinalık hissettiğiniz oldu mu? Peki bu kiĢi ile bir yolculuk sırasında derin bir içsel sohbete çekilirseniz sizce hayatınızda neler değiĢebilir? Birilerine yardımcı olmak acaba kendimize yardımcı olmak mıdır? Timur Tiryaki birkaç yıl önce bir yolculuğa çıkması gerektiğine karar veririr. Bu yolculuğun baĢlangıç noktası olan 11 saatlik uçak yolculuğunun hayatını değiĢtireceğinden habersizdir, ta ki Gabrielle ―tesadüfen‖ yanına oturana kadar. • Hayattaki en büyük zenginlik nedir? • Anlamlı ve yapıcı bir yaĢam felsefesi nasıl oluĢturulur? • Kendin Olma Manifestosu nedir? • Alfa Ġnsan Olmak ne demektir? • Bilgili mutsuzluktan bilge mutluluğuna doğru nasıl gidebilirim? • Soyutu somuta dönüĢtürme süreci nedir? ―Sen Hayatıma Dokununca‖ unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanıza yardımcı olacak. Belki eskiden yaptığınız ama artık yapmadığınız, yakında okuduğunuz ama uygulamadığınız bir çok Ģeyi fark etmenize, kendinizle yüzleĢmenize yardımcı olacak. Uzun bir uçak yolculuğu, iki kiĢi için en fazla ne kadar anlamlı bir hale dönüĢebilir? Gabrielle tüm gemileri yakıp ―hayatının yolculuğuna‖ çıkmıĢtır... Bu yolculuk ona hayatının amacının ne olduğunu, kendi olma yolunda attığı adımların nereye gitmesi gerektiğini gösterecektir. Nasıl mı? Aynı anda kendisinin de hayatına dokunacağı bir yabancı ile tanıĢmasıyla... Kimdi bu yabancı? Kendini sıkıĢmıĢ hissettiği bir anda, bu ruh halinden kurtulmak amacıyla çıktığı yolda iç sesini arayan biriydi o. Gabrielle‘in deyimiyle insanların yaĢamını altına çeviren bir simyacıydı... Yazarın kendi yaĢadıklarndan yola çıkarak yazdığı kitapta, hayat amacını arayan, ―kendi olmaya çalıĢarak‖ mutluluğu amaçlayan herkes kendinden bir Ģeyler bulacak.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

SĠYAM

Kitap Adı

:

Yazar

: STIG SÆTERBAKKEN

Kitap Editörü

Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Mayıs 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: BarıĢ Yıldırım

Orijinal Ġsmi

: Siamesisk

Fiyatı

: 13.00 TL

ISBN

: 978-605-4456-36-9

Barkod

: 9786054456369

Sayfa

: 216 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SĠYAM ĠNSANIN BEDENĠ ESKĠR BELLEĞĠ ESKĠR AMA YA DUYGULARI? Zavallı, zavallı ben... Hayatım boyunca diğer insanlara baktım ancak Ģimdi bana bakacak tek bir kimse bile yok... Hayır, hayır, hayır, artık ölüm hakkında daha fazla düĢünmemeliyim; doktor, ölüm hakkında kesinlikle çok fazla düĢündüğümü söyledi; o, zamanı gelince gelecektir, dedi, sanki bunun bana bir faydası olacakmıĢ gibi. Ölüm hakkında her zaman düĢünürüm, bunu bir yana bırakamam bir türlü, bu boğazınızdan aĢağı uzanan plastik bir hortum gibidir, onu hissetmeden yutkunamazsınız... Böyle iki tarafa da yapıĢan tuhaf makinelerle kapana kısılmıĢ yaĢamaktansa fiĢi çekmek daha iyidir. Tanrım, kendi makinen tamamen yıpranmıĢken, bir makinenin seni yaĢamda tutmasına izin vermek de neyin nesi? Ben, Tatlım‘a sahip olduğum sürece hayata tutunabilirim; onun düĢtüğü gün, benim de sonum olur... Siyam, yaĢlı bir çiftin yıllar ilerledikçe çok farklı bir boyuta taĢınan evliliklerini ve âdeta tek bedende birleĢen ikili yaĢamlarını trajikomik bir anlatımla yansıtıyor. ―Stig Sæterbakken yalnızca Ģunu hak ediyor: Okunmayı!‖ -Leif Hoghaug - Stavanger Evening Post ―Stig Sæterbakken, günümüzün en ilginç Avrupalı yazarlarından birisi. Her zaman tartıĢmacı ama hiçbir zaman kafa karıĢtırıcı değil. Okurları, hem toplumun hem de bireyin fazla övgü toplamayan yönleriyle yüzleĢtiriyor.‖ -Eurozine ―Mükemmel bir roman. Stig Sæterbakken sade, kesin ve ekonomik bir dil kullanarak trajikomik bir çöküĢün karmaĢık bir betimlemesini yapmayı baĢarmıĢ.‖ -Karsten Sand Iversen – Standart


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ANĠDEN SHAKESPEARE

Kitap Adı

:

Yazar

: DAVID SAFIER

Kitap Editörü

Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġlhan YabantaĢ

Orijinal Ġsmi

: PLÖTZLICH SHAKESPEARE

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-33-8

Barkod

: 9786054456338

Sayfa

: 360 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ALMANYA'DA 1 MĠLYONDAN FAZLA SATTI. HEM GÜLÜP HEM EĞLENECEĞĠNĠZ SIRADIġI BĠR ROMAN.

ANĠDEN SHAKESPEARE ĠKĠ KĠġĠDEN BĠRĠSĠ FAZLA! Bir kadınla bir erkeğin hayatı paylaĢması zaten zor. Fakat bir kadın ve bir erkek aynı zamanda bir bedeni de paylaĢırlarsa ortaya harika bir kaos çıkar! AĢk acısı yaĢayan Rosa hipnoz seansı sırasında geçmiĢ hayatına bir yolculuk yapar ve ruhu o esnada düello yapmakta olan bir adamın bedenine girer. Yıl 1594'tür ve adam da William Shakespeare. Rosa'nın günümüze geri dönebilmesi için bir Ģart vardır. Gerçek aĢkın ne olduğunu öğrenmek zorundadır. Bu kolay bir görev değildir. 16. yüzyılda Londra‘da bir erkek olarak yaĢamanın dıĢında, bedeninin bir kadın tarafından kontrol edilmesinden pek de hoĢlanmamıĢ olan Shakespeare ile de baĢ etmek zorundadır. Aynı bedenin içinde mücadele ederlerken dünya tarihinin en ilginç aĢk hikâyelerinden birini yaĢarlar...


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġK ġARKISI

Kitap Adı

:

Yazar

: ALEX MILLER

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Özlem Gayretli Sevim

Orijinal Ġsmi

: Love Song

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-55-0

Barkod

: 9786054456550

Sayfa

: 352 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

AġK ġARKISI AVUSTRALYA‘NIN EN ÇOK SATAN YAZARININ ROMANI ĠLKEZ TÜRKÇE‘DE… Turistler, dul Huriye ve genç yeğeni Sabiha‘nın iĢlettiği Paris‘teki küçük Tunus kafesi Chez Dom‘a genellikle uğramazlar. Kafe, gurbetteki Kuzey Afrikalı iĢçiler için evden uzakta bir evdir. Huriye, Sabiha ve diğer Kuzey Afrikalı iĢçiler kafenin bulunduğu, mezbahalarıyla ünlü Vaugirard semtinin kan kokulu havasına alıĢmıĢlardır. Günün birinde kaybolmuĢ bir Avustralyalı turist, John Patterner, aniden bastıran bir Paris fırtınasından sığınmak için kafeye girince hüzünlü bir aĢk hikâyesi geliĢir. ―John‘a bakarken, erkeklerin sonsuza dek yalnız olduklarını düĢündü. Erkekler, dedi kendi kendine, kadınlar gibi değil. Onların yalnızlığı ruhlarında. En derinlerinde, erkekler ömür boyu yalnızlar. Bir adam, bir kadın tarafından sevildiğini ne kadar iyi bilirse bilsin, her zaman tek baĢınadır...‖ Alex Miller‘ın ismi Günter Grass, Ġsmail Kadare ve JM Coetzee‘yle anılmalı. Mutlaka okunması gereken bir yazar. -The Australian ―AĢk ġarkısı Avustralya‘nın en iyi yazarının belki de en iyi kitabı.‖ - Pierce, The Age "AĢk ġarkısı‘nın kurnaz cazibesi ve duygusal derinliğiyle herkese hitap edeceği çok açık. Miller hem akla hem de ruha hitap eden nadir yazarlardan biri." -Australian Bookseller & Publisher ―Alex Miller‘ın AĢk ġarkısı basit bir hikâyenin çok ötesinde. MuhteĢem bir yazarın elinden çıkmıĢ, büyüleyici ve sürükleyici bir eser.‖ -Courier Mail


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġKIN KĠMYA’SI

Kitap Adı

:

Yazar

: MURIEL MAUFROY

Kitap Editörü

Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Bilge Gündüz

Orijinal Ġsmi

: Rumi’s Daughter

Fiyatı

: 15 TL

ISBN

: 978-605-4456-54-3

Barkod

: 9786054456543

Sayfa

: 272 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

YENĠ BASKI !

AġKIN KĠMYA‘SI Mevlana, ġems-i Tebrizi ve Kimya Hatun‘un dünyasına mistik bir yolculuk... ―AĢk, davaya benzer, cefa çekmek de Ģahide: ġahidin yoksa davayı kazanamazsın ki…‖ Mevlana Henüz küçük bir kızken herkes tarafından farklı olduğu anlaĢılan Kimya, ruhunun hep aradığı boĢluğu ailesinden kopup uzaklardaki Mevlana‘ya ulaĢmasıyla dolduracaktır. AĢkın yuvasında, kaderinin çizdiği çizgi üzerinde düĢmeden yürümesi gerekmektedir. Sonra kendini gizemli ġems‘e doğru, ateĢe çekilen bir pervane gibi çekilirken bulur. Onunla evlendiğindeyse ruhunun ateĢe doğru gerçek bir yolculuğa çıktığını keĢfeder. AĢkın sustuğu yerde cefanın konuĢtuğu, bu cefanın aĢkı yoğurduğu eve, Mevlana‘nın evine davetlisiniz… ―Büyüleyici, tutkulu bir hikâye. Güzel bir dille ve yalın bir Ģekilde anlatılmıĢ. Ayrıca sıra dıĢı bir bilgelik taĢıyor.‖ -Sunday Telegraph ―Genç bir kadının ruhsal uyanıĢına dair harikulade bir eser. . . Bir dağ pınarındaki su kadar saydam ve taze bir hayal gücünün Ģiirsel armağanı.‖ -Anne Baring, yazar ―Ġnsanın ruhuna hitap eden güzel bir kitap. Mevlana ile ġems‘in dünyası, yalın bir merak ve bilgelikle dolu Kimya‘nın gözlerinden anlatılıyor. Bu hikâye her birimizin içindeki kutsal çocuğa ve bilgeye dokunuyor.‖ -Lwellyn Vaughan-Lee, yazar ―Psikolojik ve ruhsal dönüĢüme dair, insanın içine iĢleyen bir roman. . . Akılda kalan, ilham veren bir eser. -Self and Society


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ALEX FLINN

Kitap Editörü

BEASTLY Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Beastly

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-4456-40-6

Barkod

: 9786054456406

Sayfa

: 312 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BEASTLY [ Modern bir ‗‘Güzel ve Çirkin‘‘ Masalı ] AġK HĠÇBĠR ZAMAN ÇĠRKĠN DEĞĠLDĠR! Çirkin bir yaratığa dönüĢmüĢtüm. Aynaya bakakalmıĢtım. Bir hayvandım artık, tam olarak bir kurt, ayı, goril ya da köpek değil, ama ayakta durabilen, neredeyse insan sayılabilecek ama insan olmayan korkunç bir türün örneğiydim. Ağzımdan köpek diĢleri çıkıyordu, parmaklarım pençeleĢmiĢti ve her yerimden tüyler fıĢkırıyordu. Sivilceli ya da ağzı kokan insanları küçümseyen ben, bir canavara dönüĢmüĢtüm. Peri masallarından mı bahsettiğimi düĢünüyorsunuz? Kesinlikle hayır. Yer, New York Ģehri. Zaman, günümüz. Bu herhangi bir Ģekil bozukluğu ya da hastalık değil. Sonsuza kadar bu Ģekilde bir yaratık olarak− kalacağım, tabii büyüyü bozmanın bir yolunu bulmazsam. Evet, Ġngilizce sınıfımdaki kızın bana yaptığı büyüden bahsediyorum. Neden beni gündüzleri saklanan ve geceleri etrafta gizli gizli dolaĢan bir canavara dönüĢtürdü? Size anlatacağım. Size eskiden nasıl yerinde olmak istediğiniz zengin, kusursuz bir görünüĢü ve hayatı olan adam Kyle Kingsbury olduğumu anlatacağım. Ve sonra nasıl kusursuz bir... canavar olduğumu. ―Leziz bir aĢk hikâyesi. Tüm dünyadaki romantikler bu kitaba bayılacak.‖ -Annette Curtis Klause ―Fantastik ve gerçekçi kurgunun hayranları için çekici ve sürükleyici bir hikâye.‖ -Voice of Youth Advocates (VOYA) ―Gençler canavarın gerçek aĢkın öpücüğüyle laneti kırıp sonsuza kadar mutlu yaĢayıp yaĢamadığını görmek için âdeta birbirleriyle yarıĢacaklar.‖ -Kirkus Reviews ―Peri masalı tutkunlarının mutlaka okuması gereken bir eser.‖ ―Beklentileri fazlasıyla karĢılıyor.‖

-School Library Journal

-Publisher‘s Weekly

―Hem genç kızlar hem de erkekler için oldukça çekici bir kitap.‖

-ALA Booklist

―Gençler Alex Flinn‘in hikâye anlatım tarzını ve kusurlu ama en nihayetinde sempatik olan ana karakterine hayran kalacaklardır.‖

-KLIATT

―Okuyucular bu eski hikâyenin modern dünyada geçen yeniden anlatımından zevk alacaklardır. Alex Flinn‘in masalı canlı, gerçekçi ve büyüleyici.‖ -Children's Literature


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠR AġK MASALI

Kitap Adı

:

Yazar

: ELIZABETH HOYT

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Seden Gürel

Orijinal Ġsmi

: The Serpent Prince

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-35-2

Barkod

: 9786054456352

Sayfa

: 384 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

New York Times Bestseller

BĠR AġK MASALI Çirkinin AĢığı ve Kalbimi Sana Verdim‘le okurların gönlünde taht kuran Elizabeth Hoyt yeni romanıyla ve nefis anlatımıyla okurlarının gönlünü bir kez daha fethedecek sizi yine kendine hayran bırakacak. ġEYTAN MELEKLE KARġILAġTIĞINDA TaĢra kızı Lucy Craddock-Hayes sakin geçen hayatından oldukça memnundur. Ta ki yaralı bir adamla −çıplak bir yaralı adamla− karĢılaĢıp masumiyetini sonsuza dek kaybedinceye kadar. ONU CENNETE DE SÜRÜKLEYEBĠLĠR Vikont Simon Iddesleigh düĢmanları tarafından ölesiye dövülmüĢtür. ġimdiyse onlardan intikamını almakta kararlıdır. Ancak Lucy onu sağlığına kavuĢtururken genç kızın kendisine gösterdiği dürüstlük bitkin duygularını altüst eder ve ikisini de yakmakla tehdit eden bir yangını tutuĢturur. CEHENNEME DE Genç adamın onuru Lucy‘yle birlikte olmasını engellerken düĢmanları sevdiği kadın için bir tehdit oluĢturmaya baĢlarlar. Simon düĢmanlarıyla olan savaĢını sürdüredursun, Lucy de Simon‘ın ruhunu kurtarabilmek adına verdiği savaĢı elindeki tek silahla kazanmaya çalıĢmaktadır: AĢkı… ―Ġnanılmaz güçlü karakterler, gerçekçi bir anlatım ve tutkulu bir aĢk hikâyesi.‖ —Publishers Weekly ―Romantizm ve entrikanın etkileyici bir karıĢımı olan Bir AĢk Masalı Hoyt‘un tarihî romans türünde verdiği eserler arasında kesinlikle bir mihenk taĢı olacak.‖ —Lettetia Elsasser


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ÇIĞLIK (Ciltli)

Kitap Adı

:

Yazar

: BECCA FITZPATRICK

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Crescendo

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-4456-42-0

Barkod

: 9786054456420

Sayfa

: 408 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ÇIĞLIK HUSH HUSH SERĠSĠ 2. KĠTABI OKURLARI TUTSAK EDEN BÜYÜK HEYECAN VE KEYĠFLE OKUNAN FISILTI 2.KĠTABI ÇIĞLIK‘LA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDĠYOR… Nora Grey‘in hayatı mükemmellikten hâlâ çok uzaktadır. Hayatına kastedilmiĢ olması hoĢ bir deneyim olmasa da en azından bu durumun içinden bir koruyucu melek sahibi olarak çıkmıĢtır. Gizemli, çekici ve muhteĢem bir koruyucu melek. Ama Nora‘nın hayatındaki yerine rağmen, Patch‘in hareketleri kesinlikle meleksi değildir. Hatta her zamankinden daha anlaĢılmaz görünmektedir; tabii bu mümkünse. Hayatındaki gerçeklerin ne olduğunu umutsuzca öğrenmek isteyen Nora, cevaplara ulaĢabilmek için kendisini giderek tehlikeli hale gelen durumların içerisine sokar. Ama belki de bazı Ģeyler olduğu gibi bırakılmalıdır, zira gerçek, güven duyduğu her Ģeyi ve herkesi yok edebilir.

―Yılın en ateĢli serisi.‖ -SUGAR MAGAZINE

―Sürükleyici, heyecan verici bir kitap. Doğaüstü aĢk hikâyelerinin hayranlarını kendine tutsak edecek.‖ -PUBLISHERS WEEKLY


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ÇĠN DAMASI

Kitap Adı

:

Yazar

: SIMON LEWIS

Kitap Editörü

Aycan Ak

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Leven Aydoğan

Orijinal Ġsmi

: Bad Traffic

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-50-5

Barkod

: 9786054456505

Sayfa

: 408 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ÇĠN DAMASI BU ADAM, BAġI BELADA OLAN KIZINI ARAMAK ĠÇĠN ÇĠN‘DEN ĠNGĠLTERE‘YE GELDĠ ĠNGĠLĠZCE BĠLMĠYOR! ―Baba bang wo… Baba, lütfen yardım et. Lütfen, telefonu aç, bana yardım et… Aç telefonu baba… Bana yardım et. ‖ Dedektif Jian‘ın yardım istemek için arayana kadar yeterince ilgi göstermediği kızı kaybolmuĢtur. Bu hayatta her Ģeyi gördüğünü sanan polisin, tehlikede olan kızını aramak için, gördüğü en acımasız sokaklara girmesi gerekecektir. ― Heyecanı bir dakika bile dinmeyen mükemmel bir gerilim. ‖ - Elmore Leonard ―Bir solukta okunuyor. Suç romanı sevenler için vazgeçilmez bir kitap.‖ -Booklist ―Çin Daması beni hipnotize eden tamamen sıra dıĢı bir roman.Kara Film tadında…‖ -Reviewing the Evidence ―Olağanüstü bir macera romanı…Çin Daması okurunu içine çeken bir macera… Hızlı temposuyla bizi cezbediyor.‖ ―Sıra dıĢı ve enfes bir roman… Lewis‘in anlatısı hızlı ve kusursuz…‖ ―Heyecanlı bir macera öyküsü… Lewis hiç soluk aldırmıyor.‖

-Los Angeles Times

- Washington Post

-South Florida Sun- Sentinel

―Kitabı bir oturuĢta bitireceksiniz.‖ -Diane Wei Liang ―Simon Lewis‘in romanının olağanüstü bir temposu var... Elinizden bırakmak imkânsız olacak. Kitabın sonundaki sürpriz ĢaĢırtıcı.‖ -Sue Magee ―Lewis kitabın baĢındaki can alıcı sesli mesajla sizi hemen ele geçiriyor ve sürpriz sona kadar da bırakmıyor.‖ -Becky Lejeune


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: DR. PIERRE DUKAN

Yayın Yönetmeni: Editör:

: Özkan Özdem Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: Temmuz 2010

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Zeynep Kumuruluoğlu

Orijinal Ġsmi

: Je Ne Sais Pas Maigrir

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-4263-73-8

Barkod

: 9786054263738

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5 x 21

DUKAN DĠYETĠ

DUKAN DĠYETĠ HER YAZ ZAYIFLAMAKLA UĞRAġMAYIN... ÖMÜR BOYU ZAYIF KALIN! 5 MĠLYONDAN FAZLA FRANSIZ KADINI BU DĠYETLE ZAYIFLADI! SPOR YAPMADAN; SINIRSIZ ET, TAVUK VE BALIK YĠYEREK; STRESE GĠRMEDEN KĠLO VERECEKSĠNĠZ! MUCĠZEVĠ DĠYET ARTIK TÜRKÇE... ―Daima formda kalmak ister misiniz? PerĢembe günleri hariç, istediğinizi yiyebilirsiniz.‖ -The Daily Mail ―Yeni trend! Jennifer Lopez doğum sonrasında kilolarını bu diyet sayesinde verdi.‖ -Marie Claire ―Bu yeni diyet ünlülerin dünyasına fırtına gibi girdi.‖ -Elle ―Bütün Fransa‘da kadınlar birbirlerine Pierre Dukan ismini fısıldıyor... Kilolarından kurtulan Fransız kadınlarının güvendikleri tek diyet.‖ -Grazia Bu kitapta herkes kendi durumuna uyan çözümler bulacak! Yalnızca forma girmek için birkaç kilo vermeyi isteyen genç kadınlardan, ciddi obezite vakalarına, menopoz ya da ergenlik sorunları nedeniyle kilo alanlara kadar herkese sesleniyoruz: Bu kitap sizin için yazıldı! Bu pratik zayıflama kılavuzu, içerdiği değerli somut önerilerin yanında, kulağınıza küpe etmeniz gereken özet bilgiler ve zayıflama sürecini keyifli hale getirecek yemek tarifleri ile menüler sunduğundan, kilo fazlası olanların yüzlerini güldürecek en sevdikleri dostları olmaya aday! 35 YILLIK KLĠNĠK DENEYĠMĠN ÜRÜNÜ... FRANSA‘DA VE 20 ÜLKEDE MUCĠZELER YARATAN KĠTAP


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

IġIK TANRIÇASI

Kitap Adı

:

Yazar

: P.C. CAST

Kitap Editörü

Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Müge Kocaman Özçelik

Orijinal Ġsmi

: Goddes of Light

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-52-9

Barkod

: 9786054456529

Sayfa

: 432 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

Dünya çapında 16 milyon fazla satıĢ yapan Gece Evi Serisinin yazarı P. C. CAST'tan NEW YORK TIMES EN ÇOK SATARI

IġIK TANRIÇASI TANRIÇA SERĠSĠ 3. KĠTAP

MĠTOLOJĠ VE AġK DOLU YEPYENĠ BĠR TANRIÇA SERĠSĠ ROMANI Dekoratör Pamela Gray aĢk arayıĢından vazgeçmek üzeredir. Bencil adamlarla uğraĢmaktan bıkıp usanmıĢtır. Artık tanrı gibi birisine âĢık olmak istiyordur. Bu isteğini dillendirirken farkında olmadan çağırdığı Tanrıça Artemis ise onun için çok farklı planlar yapar. Ġkiz kardeĢler Apollon ve Artemis, artık kendilerine değer verilmeyen bir dünyaya, Las Vegas Krallığı‘na gönderilir. Artemis‘in bu dünyada aklına gelebilecek en son Ģey, bir ölümlünün dileğini yerine getirmektir ama sonunda bu dileği gerçekleĢtirebilmek için erkek kardeĢinin yardımına ihtiyaç duyar. Yalnız bir kadına aĢkı yeniden tattırmak için yakıĢıklı ve çekici IĢık Tanrısı‘ndan daha iyisi de yoktur. Fakat Apollon, topuklu ayakkabılarının üzerinde etrafı ateĢ gibi yakan bu ölümlü kadın için tam olarak hazır değildir. Pamela bir ölümlü olmasına rağmen bir tanrıça ruhu taĢımaktadır fakat hayatın kumardan ibaret olduğu Günah ġehri‘nde, tüm korkularından arınıp yeniden âĢık olma cesaretini gösterebilecek midir?

―Çılgın bir macera.‖ All About Romance

―Duygusal, komik, erotik.‖ The Best Reviews


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: PAUL CLEAVE

Kitap Editörü

MEZARCI Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zeliha Babayiğit

Orijinal Ġsmi

: Cemetery Lake

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-53-6

Barkod

: 9786054456536

Sayfa

: 432 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

THE NEW YORK TIMES BESTSELER // GERĠLĠM

MEZARCI TEMĠZLĠKÇĠ‘NĠN YAZARI PAUL CLEAVE KANINIZI DONDURACAK BĠR SERĠ KATĠL ROMANIYLA TEKRAR KARġINIZDA ―Affet beni, Peder, günah iĢledim!‖ ĠĢte Tate, o bir dedektif. Christchurch‘ün en yeni ve öldürmekten vazgeçmeyen psikopat seri katilinin izini sürmek üzere zorlu bir yarıĢa giriĢti. O, ölülerin bile güvende olmadığı dehĢet dolu bir dünyaya istese de istemese de bulaĢtı. Katili bulmakta baĢarılı olamazsa yargılanacak tek kiĢi Tate‘in ta kendisi olacak… ―Yeni Stephen King.‖ NDR, Almanya ―Cleave‘in tarzı baĢ edilemez, tahmin edilemez ve heyecan doludur. Okurken midemi zaptedemiyorum. Gerçekten. O kadar iyi…‖ Jack Heath ―Sürükleyici ve tamamen gerçekçi bir polisiye.Cleave takip edilmesi gereken bir yazar.‖ Tess Gerritsen ―Paul Cleave‘in kitapları sıradan gerilim romanlarında olmayan bir enerjiye sahip.‖ Listener "Mezarcı, bazı yönleriyle Edgar Allan Poe ve Stephen King baĢyapıtlarını oldukça andırmakta." The Australian


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

YÜREĞĠM SENĠ SEÇTĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: ELOISA JAMES

Kitap Editörü

Sibel Yıldız

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Melek Aslı Öztürk

Orijinal Ġsmi

: An Affair Before Christmas

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-43-7

Barkod

: 9786054456437

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

YÜREĞĠM SENĠ SEÇTĠ AġKIN BÜYÜSÜNE KĠM KARġI KOYABĠLĠR KĠ? Olağanüstü bir kıĢ gününde, arkadaĢları tarafından Poppy olarak anılan Leydi Perdita Selby, ömrünün sonuna kadar sevebileceğine inandığı adamla tanıĢır. Çekiciliğiyle kadınların ayaklarını yerden kesen Fletcher Dükü; nefes kesici, masum bir güzelliğe sahip, genç Ġngiliz kadını için mükemmel bir eĢtir ve onlarınki genç kadının hayal edebileceği en romantik evliliktir. Dört yıl sonra, Poppy ile Dük artık cemiyetin gözdesi olmuĢlardır ancak kapalı kapılar ardında, aĢklarının ateĢi sönmüĢtür. Hâlâ büyük bir arzuyla sevdiği kadını kaybetmek istemeyen Fletcher, büyüleyici karısının enfes tutkusunu yeniden alevlendirmeye ve günahkâr bir kurnazlıkla ilk aĢkının inadını alt etmeye kararlıdır. ―Eğlenceli ve tutkulu düĢeslerin dünyası...‖ -Lisa Kleypas ―Bu kitap, türünün en parlak örneklerinden... Kesinlikle Ģahane bir üslupla yazılmıĢ.‖ -Teresa Medeiros ―James, okuyucuyu tutkulu bir teslimiyet içinde esir alıyor.‖ -USA Today ―Bir aĢk hikâyesi bundan daha güzel anlatılamazdı.‖ -People ―Eloisa James, okuyucularına gülmek için pek çok sebep sunuyor.‖ -Publishers Weekly


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AMERĠKA’NIN KEġFĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama : Bahar Düzen Mete Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal İsmi

: ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA

Fiyatı

: 12 TL

ISBN

: 605-4456-46-8

Barkod

: 9786054456468

Sayfa

: 48 Sayfa

Ebat

: 21x29,7

AMERĠKA’NIN KEġFĠ Çizgi Öykü Albümü Geronimo Stilton Fare Adası’nın en ünlü gazetesi Kemirgenin Sesi’nin yayın yönetmenidir. BoĢ zamanlarında neĢeli ve eğlenceli hikâyeler anlatmaya bayılır. Bu macerada Geronimo en büyük düĢmanlarıyla karĢı karĢıya kalıyor. Bunlar, tarihi değiĢtirmek için zamanda yolculuk etmenin bir yolunu bulan korsan kediler! GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

BENĠM ADIM STILTON, GERONIMO STILTON Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal İsmi

: IL MIO NOME È STILTON, GERONIMO STILTON

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 605-4456-44-4

Barkod

: 9786054456444

Sayfa

: 128 Sayfa

Ebat

: 14,2x18,6

BENĠM ADIM STILTON, GERONIMO STILTON TANINMIġ FARE GAZETECĠ GERONIMO STILTON'UN MACERALARINI YAZDIĞI EĞLENCELĠ, HEYECAN VERĠCĠ, SOLUK KESĠCĠ, KOMĠK KĠTAPLAR! KOMĠK ÖYKÜLER - 1. KĠTAP “Yeni asistanım Pinky Pick’i iĢe aldığım günden beri, baĢıma gelmeyen kalmadı. Bir keresinde beni, yılbaĢı için Kuzey Kutbu’na götürdü. Orada, yanımızda ufacık bir peynir kırıntısı bile olmadan buz dağının üzerinde sürüklendik. Üstelik yılbaĢında beni saatler boyu tango yapmaya zorladı…” GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

FARĠLYA’DAN OYUNLAR – 1 Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Çiğdem Casagrande

Orijinal İsmi

: FRULLABAFFI

Fiyatı

: 6,5 TL

ISBN

: 605-4456-47-5

Barkod

: 9786054456475

Sayfa

: 64 Sayfa

Ebat

: 16,8x23,8

FARĠLYA’DAN OYUNLAR – 1 GERONIMO STILTON SEVENLERE BOL BOL OYUN VE BULMACA! Kare bulmacalar, nokta birleştirmeler, bilmeceler, basamak oyunları, heceli bulmacalar… Geronimo Stilton, ailesi ve arkadaşları ile birlikte keyifli saatler geçirmeniz için hazırladığı çeşitli aktivitelerle sizlerle! GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

HAY BĠN MOZZARELLA… FARELOTOYU KAZANDIM! Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal İsmi

: PER MILLE MOZZARELLE… HO VINTO AL TOTOTOPO!

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 605-4456-45-1

Barkod

: 9786054456451

Sayfa

: 128 Sayfa

Ebat

: 14,2x18,6

HAY BĠN MOZZARELLA… FARELOTOYU KAZANDIM! TANINMIġ FARE GAZETECĠ GERONIMO STILTON'UN MACERALARINI YAZDIĞI EĞLENCELĠ, HEYECAN VERĠCĠ, SOLUK KESĠCĠ, KOMĠK KĠTAPLAR! KOMĠK ÖYKÜLER - 2. KĠTAP “Bir milyarlık Fareloto’yu kim kazandı? Kim? Kim? Kiiim? Gizem dolu bir hikâye! Trap bir anda çok zengin oluyor! Süpermegaaraba, kale, helikopter… Parayla kafayı bozan fare artık her Ģeye sahiptir ama baĢına neler geleceğini hiç bilmemektedir!”

GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

ĠLK BOYAMA KĠTABIM Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zeynep Kumruluoğlu

Orijinal İsmi

: IL MIO PRIMO GRANDE GIOCO LIBRO

Fiyatı

: 6,5 TL

ISBN

: 605-4456-48-2

Barkod

: 9786054456482

Sayfa

: 32 Sayfa

Ebat

: 21x29,7

ĠLK BOYAMA KĠTABIM KÜÇÜK KEMĠRGENLER ĠÇĠN EN GÜZEL KĠTAPLAR! Geronimo Stilton, etraflarını çevreyen dünyayı keĢfetmeleri için miniklere yardımcı oluyor. ġekiller, kavramlar, renkler, harfler… Küçük çocukların öğrenmeyi arzuladıkları birçok konu bir arada. En sevilen kemirgen Geronimo ile keyifli boyamalar! GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GERONIMO STILTON

Kitap Editörü

OYUNLU BOYAMA KĠTABIM Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Tasarım

: Bahar Düzen Mete

Bilgisayar Uyg.

: Bahar Düzen Mete

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zeynep Kumruluoğlu

Orijinal İsmi

: IL MIO PRIMO GRANDE GIOCO LIBRO

Fiyatı

: 6,5 TL

ISBN

: 605-4456-49-9

Barkod

: 9786054456499

Sayfa

: 48 Sayfa

Ebat

: 21x29,7

KÜÇÜK KEMĠRGENLER ĠÇĠN EN GÜZEL KĠTAPLAR!

OYUNLU BOYAMA KĠTABIM Geronimo Stilton ile birbirinden keyifli boyamalar yaparken eğlenceli oyunlar oynamaya hazır mısınız? Ilginizi çekecek pek çok şeyi bu kitapta bulacak, ayrıca Geronimo Stilton, ailesi ve arkadaşları ile birlikte keyifli saatler geçireceksiniz. En sevilen kemirgen Geronimo ile keyifli boyamalar! GERONIMO STILTON KĠMDĠR? O benim! Biraz dalgın, hatta aklı bir karıĢ havada bir fareyim… Bir yayınevini yönetiyorum ama benim asıl tutkum yazmak. Burada, yani Fare Adası’ndaki Farilya’da, kitaplarımın tümü en çok satanlar listesindedir! Nasıl yani, sizin haberiniz yok mu? Bunların hepsi komik öykülerdir ve kaĢar peynirinden daha doyurucu, beyaz peynirden daha lezzetli, lor peynirinden daha yumuĢaktırlar. Ben Geronimo Stilton, sözüme güvenin!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

27 KEMĠK

Kitap Adı

:

Yazar

: JONATHAN NASAW

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Özlem Nihal Yeğengil

Orijinal Ġsmi

: 27 Bones

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-70-3

Barkod

: 9786054456703

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

27 KEMĠK KEMĠKLERĠNĠZE KADAR ĠġLEYECEK SOLUK KESĠCĠ BĠR GERĠLĠME HAZIR OLUN! St. Luke adasında her birinin sağ eli bileklerinden kesilmiĢ üç ceset bulunmuĢtur. Adanın tek gelir kaynağı olan turistleri kaçırmak istemeyen St. Luke polis Ģefi, katil bir daha harekete geçmeden önce onu yakalamak için eski dostu emekli ajan Pender‘ın yardımını ister. Kariyeri boyunca Pender birçok tehlikeli ve sapık suçluyla karĢılaĢmıĢtır. Ancak cinayetlerin arkasındaki gerçekler Pender‘ın Ģimdiye dek gördüğü her Ģeyden çok daha korkunç ve gariptir. ―Jonathan Nasaw tüylerinizi diken diken edecek.‖ -Big Issue

―Ġyi yazılmıĢ, sürükleyici bir aksiyon. Daha ne isteyebilirsiniz ki?‖ -The Guardian

―Gerilim yüklü.‖ -Library Journal

―FBI ajanı E.L. Pender‘ın seri katil yakalamaktaki becerisi mükemmel… Nasaw öyle zeki bir yazar ki… Fazlasıyla gerilim uyandırıyor.‖ -Publishers Weekly

―Psikolojik gerilim yazarları arasında ağır sıklet bir dövüĢçü.‖ -Toronto Sun

―Çok renkli… Keskin bir gözlem… ġimdiye kadar yazdıklarının en iyisi.‖ -Kirkus Reviews


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: STIEG LARSSON

Editör:

: Özkan Özdem

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: 2011

Çeviri

: ALİ ARDA

Fiyatı

: 75 TL

ISBN

: 978-605-4456-24-6

Barkod

: 9786054456246

Ebat

: 13,5 x 21

MĠLLENNĠUM SERĠSĠ SETĠ

MĠLLENNĠUM SETĠ DÜNYA‘DA DAHA ġĠMDĠDEN 60 MĠLYONDAN FAZLA SATTI. 1-EJDERHA DÖVMELĠ KIZ 2-ATEġLE OYNAYAN KIZ 3-ARI KOVANINA ÇOMAK SOKAN KIZ ―Kurgunun ölümsüzlüğüne hoĢ geldin, Lisbeth Salander!‖ -MARIO VARGAS LLOSA, EL PAĺS ―Lisbeth Salander tam bir intikam makinesi.‖ -INDEPENDENT

―Larsson‘un kitapları hayatımız için bir tehlike oluĢturuyor. Parklar okuyucularla tıka basa dolacak, çalıĢma dünyası altüst olaca Bütün bunların nedeni hiç kimsenin bu kitapları elinden bırakamamasıdır.‖ -BAMS ―Dünyanın en baĢarılı suç romanı yazarı olarak memnuniyetle Larsson‘u gösterebilirim.‖ -SLATE ―Millennium serisi dünya çapında benzersiz bir yayıncılık mucizesi.‖ -KATE MOSSE ―Bir kez tadına vardınız mı, uykularınız kaçacak: Millennium bağımlılık yapıyor.‖ -LE POINT ―UYARI: Sakın bu seriye pazar akĢamı baĢlamayın, yoksa saat yedide iĢe gitmeniz gerekiyorken, kendinizi sabahın beĢinde hâlâ elinizde bu kitaplarla bulabilirsiniz.‖ -EVENE.FR


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġIKLAR

Kitap Adı

:

Yazar

: VENDELA VIDA

Kitap Editörü

Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Melek Aslı Öztürk

Orijinal Ġsmi

: The Lovers

Fiyatı

: 15 TL

ISBN

: 978-605-4456-60-4

Barkod

: 9786054456604

Sayfa

: 232 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ÂġIKLAR Datça‘dan Kapadokya‘ya uzanan bir içsel yolculuk… KADINLAR VE ERKEKLER, ANNELER VE ÇOCUKLARI ARASINDAKĠ AġKI ANLATAN ÇARPICI BĠR ROMAN Yirmi sekiz yıl önce, Peter ve Yvonne balayılarını Türkiye‘nin güzel sahil kasabası Datça‘da geçirmiĢlerdir. Yvonne artık iki yetiĢkin çocuğu olan bir duldur. Hem kum ve güneĢin tadını çıkarmayı, hem de eski mutlu günlerinin anılarında kaybolmayı umarak Datça‘ya gelir. Fakat Türkiye‘de bir hafta boyunca dinlenmeyi planlarken iĢler karıĢıverir. Hatıraları onu teselli etmek yerine üzmeye baĢlar. Tuttuğu yazlık evin sahibi ile gizemli karısı, evin içinde ve dıĢında sürekli karĢısına çıkan beklenmedik misafirler oluverirler. Anılarının ağırlığıyla kuĢatılan ve çevreye umulmadık bir biçimde yabancılaĢan Yvonne, Ahmet‘le kurduğu yeni dostluğa sığınır. Ahmet, hayatını deniz kabukları toplayarak kazanan bir çocuktur. Yvonne, Ahmet‘in rehberliğinde, kendi yetiĢkin çocuklarının yaĢamlarına dair yeni bir bakıĢ açısı kazanır ve nihayet Türkiye kumsallarının huzurlu ritmi ile ıĢıltılı denizinin tadını çıkarmaya baĢlar. Ancak karĢısına beklenmedik sürprizler çıkacaktır... ―ÂĢıklar, sizi ustalıklı bir hipnozla denize sürüklüyor. Kederden, yapıĢ yapıĢ, kumlu ayrıntılardan ve özellikle de ne kadar derinden hissettiğimin bilincinde olmadığım kadın farkındalığının mükemmel anlatımından çok etkilendim. Son sayfayı gözyaĢları içinde iç geçirerek okudum.‖ -MIRANDANDA JULY

―Seyahatin bizleri asıl baĢlamamız gereken noktaya geri döndürüĢü üzerine incelikli ve akıllardan çıkmayacak bir roman. Bu romanı iki günde okudum ve ikinci gece rüyalarıma girdi.‖ -FRANCINE PROSE

―Acının felcinden kaçmaya çalıĢan bir kadının portresi. Vida, bizi hiçbir Ģeyin göründüğü gibi olmadığı ve aĢk ile ölümün kaçınılmaz biçimde birleĢtiği bir dünyaya sürüklüyor. Bu güzel ve sürükleyici roman, bir kadının, kocasının ölümünden sonraki yaĢamını müthiĢ bir keskinlikle betimliyor. Okurken duyulan büyük haz, Vendela Vida‘nın eĢsiz romancılık yeteneğinin bir kanıtı.‖ -JULIE ORRINGER

―MuhteĢem. Keder ve aĢk üzerine ustalıklı bir eser. ÂĢıklar, yeteneğinin zirvesindeki usta bir yazarın müthiĢ romanı.‖ -STEPHEN ELLIOTT


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

FERRARĠ’SĠNĠ SATAN BĠLGE’DEN

GÜNÜNÜZÜ AYDINLATACAK SÖZLER Yazar Kitap Editörü

: ROBIN SHARMA Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Filiz Gülerkaya

Orijinal Ġsmi

: Daily Inspiration form the Monk Who Shold his Ferrari

Fiyatı

: 19.90 TL

ISBN

: 978-605-4456-65-9

Barkod

: 9786054456659

Sayfa

: 408 Sayfa

Ebat

: 13,5x18

FERRARĠ‘SĠNĠ SATAN BĠLGE‘DEN GÜNÜNÜZÜ AYDINLATACAK SÖZLER Ferrarisini Satan Bilge‘den bir baĢucu kitabı Ferrari‘sini Satan Bilge kitabı dünyanın dört bir yanındaki bestseller listelerinde üst sıralara yerleĢerek gerçek baĢarı ve daimî mutlulukla dolu bir hayatın arayıĢı içerisindeki insanlar için en güvenilir kaynaklardan biri haline gelmiĢtir. Sade ama etkili olan bu kitap 43 dile çevrilerek milyonlarca kiĢinin mutluluğu yakalamasında ve hayatlarında yaĢama gücü, baĢarı ve iç huzuru bulmasında yardımcı olmuĢtur. Gününüzü Aydınlatacak Sözler‘de, Sharma‘nın eserlerinde yer alan en umut verici, canlandırıcı ve yol gösterici alıntılar okurların hayatlarının her bir gününü doyasıya yaĢayabilmeleri adına özenle seçilmiĢtir. Yaptığımız iĢte ve sürdürdüğümüz yaĢamlarımızda baĢarı gösterebilmemiz için hepimizin ilhama ihtiyacı vardır… En değerli düĢlerimizin bilincine varmak ve her zaman olmak istediğimiz kiĢilere dönüĢebilmemiz için. Zor zamanların üstesinden gelebilmemiz için… Sabırsızlıkla beklenen Gününüzü Aydınlatacak Sözler, ünlü yazar Robin Sharma‘nın uluslararası bestseller listelerinde birinci sıraya yükselen Ferrari‘sini Satan Bilge ve diğer kitaplarında bulunan en güçlü fikirlerin bir araya getirilip her bir gününüzün olağanüstü geçmesi için oluĢturulmuĢ, kolaylıkla okunan daimî bir takvimdir. Bu anlamlı kitap, sıradıĢı bir birey olma yolculuğunuzda hayatınız boyunca size eĢlik edecek ve geriye dönüp baktığınızda gurur duyacağınız bir yaĢam sürmeniz için size âdeta bir rehber olacaktır.

―Mükemmel bir hayat istiyorsanız Robin Sharma‘yı kesinlikle okumalısınız.‖

-Paulo Coelho Simyacı‘nın Yazarı


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

FĠLOZOFUN ÇIRAĞI

Kitap Adı

:

Yazar

: JAMES MORROW

Kitap Editörü

Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Tuğba Sağlam

Orijinal Ġsmi

: Philiosopher’s Apprentice

Fiyatı

: 22.5 TL

ISBN

: 978-605-4456-56-7

Barkod

: 9786054456567

Sayfa

: 496 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

1 New York Times Bestseller

FĠLOZOFUN ÇIRAĞI Heyecan Dolu Felsefi Bir Roman. Zeki bir filozof olan Mason Ambrose, beĢ parasız kalmıĢ hiçbir eğitmenin reddedemeyeceği bir teklifi memnuniyetle kabul eder. Tropik bir adaya seyahat ederek, hem hafızasını hem de ahlak anlayıĢını garip bir kaza sonucu kaybetmiĢ olan genç, güzel ve zeki Londa Sabacthani‘ye eğitmenlik yapacaktır. Görevi, Londa‘nın boĢ bir kutudan farksız olan ruhunu doldurmaktır. Hararetli tartıĢmalar, ahlaki sorgulamalar ve kıĢkırtmalarla dolu bu eğitim süreci ilerledikçe Mason Ambrose‘un adada keĢfettiği gerçekler onu sıra dıĢı bir gizemin içine sürükleyecektir. Peki, yüce idealleri ve inanılmaz servetiyle Londa, günahkâr dünyamızı kendi bakıĢ açısına göre düzenlemek için neleri yok etmeyi göze alabilecek? ―EĞER PLATON, KIERKEGAARD VE NIETZSCHE BĠR ARAYA GELEREK ÂLEM YAPMAYA VE SONRA DA BĠR KĠTAP YAZMAYA KARAR VERSELERDĠ, BU KĠTABA BENZER BĠR ġEY ORTAYA ÇIKARABĠLĠRLERDĠ... HARĠKA BĠR MACERA.‖ -SEATTLE POST ―Vladimir Nabokov‘un Lolita‘sı ile Mary Shelley‘nin Frankenstein‘ının Aldous Huxley‘nin Cesur Yeni Dünya‘sında karĢılaĢtığını ve yazarın Büyücü kitabının yazarı John Fowles olduğunu hayal edin; böylece bu önemli kitaptan ne beklemeniz gerektiği konusunda ufak bir ipucu edinmiĢ olursunuz.‖ -Rocky Mountain News


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: BETH PATTILLO

Kitap Editörü

JANE AUSTEN HAYATIMI MAHVETTĠ Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Seda PekĢen

Orijinal Ġsmi

: Jane Austen Ruined my Life

Fiyatı

: 17 TL

ISBN

: 978-605-4456-61-1

Barkod

: 9786054456611

Sayfa

: 304 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

JANE AUSTEN HAYATIMI MAHVETTĠ … Jane Austen‘dan intikamımı almak için Ġngiltere‘ye gidiyorum. Ama en çok da mutlu son diye bir Ģey olmadığını ispatlamaya... Emma Grant, her Ģeyi daima kitabına uygun yapmıĢtır: saygın bir evlilik, iyi bir okuldaki saygın bir iĢ ve olmazsa olmaz iki de çocuk için uygun bir plan. Hayat onun için fevkalade güzeldir, ta ki kocasını baĢka bir kadınla yakalayana kadar. Emma bu olaydan sonra Austenvari romantik fikirlerinin aslında saçma hayaller olduğuna karar vermiĢtir. ġimdi edebi idolüyle görülecek büyük bir hesabı vardır. Böylelikle Austen‘ın kayıp mektuplarının peĢine düĢen Emma, ilk aĢkının ortaya çıkıĢıyla kendini yine Austenvari bir karmaĢanın içinde bulur.

Jane Austen Hayatımı Mahvetti, ihanete uğrayan ve sadakatin asıl anlamını çözen bir kadının hikâyesi. ―Ġlginç Austen bilgileriyle çeĢnilendirilmiĢ bu kitabı, mis kokulu bir fincan çay içer gibi okuyacaksınız.‖ -BookPage ―Jane Austen Hayatımı Mahvetti günümü Ģenlendirdi! Büyüleyici ve eğlenceli; elimden bırakamadım.‖ -Celeste Bradley ―Pattillo‘nun baĢlıkta vadettiği kadar mizahi, romantik ve eğlenceli romanı, okunmaya değer bir kitap.‖ -Kristine Huntley ―Pattillo, Ġngiltere‘nin de bir karakter olarak yer aldığı enfes bir hikâye yaratmıĢ.‖ -Oklahoma Gazette ―Jane Austen Hayatımı Mahvetti, Jane Austen‘ın hayatı ve çalıĢmalarıyla ilgili bilgiler ile çağdaĢ bir romantik maceranın büyüleyici bir karıĢımı.‖ -Austenprose.com


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JUSTIN BIEBER

Kitap Editörü

JUSTIN BIEBER SONSUZLUĞA DOĞRU ĠLK ADIM Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: A. Acar

Orijinal Ġsmi

: Justin Bieber First Step 2 Forever: My Story

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-51-2

Barkod

: 9786054456512

Sayfa

: 240 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

JUSTIN BIEBER SONSUZLUĞA DOĞRU ĠLK ADIM Genç Kızların yeni gözdesi Justin Bieber ilk kez kendi kaleminden kendini anlatıyor. Çok özel fotoğraflarla... Size çok teĢekkür ediyorum. Siz olmasanız ben de buralara gelemezdim. Sizi sahneden seyredebiliyordum, Ģimdi siz de beni olduğum gibi görebileceksiniz. Tüm dünyamın nasıl değiĢtiğinin hikâyesi iĢte burada. Tüm desteğiniz için tekrar teĢekkürler. Ben Justin… ve bu da Sonsuzluğa Doğru Ġlk Adım. Dünyanın en ateĢli pop yıldızının bir süper star olmasının iniĢli çıkıĢlı hikâyesine katılın… Justin‘in çıkıĢ albümü daha Ģimdiden platin kazanmıĢtır. Çığlık çığlığa bağıran hayranları televizyon stüdyolarını basmıĢ, alıĢveriĢ merkezlerini kapatmıĢlardır. Justin Bieber uluslararası bir süper stardır ve Ģimdi de ilk kez, bütün bunları kendi kitabında anlatıyor. Justin‘in hikâyesi her çocuğun hayalidir. Ontario, Kanada‘da ailenin tek çocuğu olarak yetiĢen Justin‘in müziğe doğal bir yeteneği vardı; evin içerisinde sürekli Ģarkı söylerdi ve kendi kendine bateri, gitar, piyano ve trompet çalmayı öğrenmiĢti. Yerel bir ses yarıĢmasına katıldı ve ses eğitmeni olmamasına rağmen sadece 12 yaĢında bu yarıĢmadan ikincilikle ayrıldı. Ancak düĢleri evde söylediği ve pop Ģarkılarından oluĢan videoları YouTube‘a yüklemesiyle birlikte gerçekleĢti: Videolar hızla ağızdan azığa dolaĢmaya baĢladı ve internette 10 milyon kez tıklandı. Aylar sonra, Justin ünlü müzik menajeri Scooter Braun‘un dikkatini çekti ve süper star Usher‘la güçlerini birleĢtiren Braun, 13 yaĢındaki Justin‘in Island Def Jam Ģirketiyle anlaĢma yapmasını sağladı. Gerisini zaten biliyorsunuz. Justin ilk kitabında küçük bir kasabadaki öğrencilik hayatından çıkıp uluslararası bir yıldız olmasının hikâyesini anlatıyor. Çarpıcı tasarımı, daha önce hiç görülmemiĢ sahne önü ile arkası fotoğrafları ve Justin‘in bir süper star olarak olağanüstü yükseliĢinin muhteĢem hikâyesiyle, bu her gerçek hayranın mutlaka sahip olması gereken bir kitap.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KAÇAK

Kitap Adı

:

Yazar

: RACHEL VINCENT

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Doyuk

Orijinal Ġsmi

: Rogue

Fiyatı

: 20TL

ISBN

: 978-605-4456-64-2

Barkod

: 9786054456642

Sayfa

: 448 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KAÇAK Tehlikeli, inatçı… ve kedi Önce SERSERĠ Ģimdi KAÇAK…Okurlardan büyük ilgi gören DönüĢüm Serisi‘nin 2. kitabında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. KEDĠLER HER ZAMAN DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜġMÜYORMUġ… Bunu herkesten iyi bilmem gerekir. Yeniden Gurur sürüsüne katıldığımdan beri büyük kararlar aldım ve belki de bu kararlardan daha büyük hatalar yaptım... Babamın adamları arasındaki ilk ve tek diĢi olarak, liderime, sürüme ve kendime kanıtlayacak çok Ģeyim var. Yine de mesai saatlerimin dıĢında hem iĢte hem de özel hayatımda partnerim olan Marc‘la geçirilebilecek hoĢ vakit için gereken enerjiyi buluyorum. Ama bütün hatalarımı geride bırakmadım. DüĢünmeden yaptığım korkunç bir hata bana üstesinden gelebileceğimden çok daha fazlasına mal olabilir…

―Bu kitaptan ne kadar çok keyif aldığımı kelimelerle ifade edemem. Kaçak, okuyabilmek için her Ģeyi bir kenara bırakacağınız kitaplardan. ġiddetle tavsiye ediyorum!‖

CK2S Kwips and Kritiques


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: APRILYNNE PIKE

Kitap Editörü

KANATLAR Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Çiğdem Öztekin

Orijinal Ġsmi

: Wings

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-57-4

Barkod

: 9786054456574

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KANATLAR PERĠ SERĠSĠ 1. KĠTAP Aprilynne Pike‘ın New York Times bestseller listesine giren ilk romanı Kanatlar, görünüĢte sıradan olan bir genç kız hakkında yazılmıĢ ve dört kitaptan oluĢan Peri Serisi‘nin ilk kitabı. Laurel büyülenmiĢçesine donup kaldı, gözlerini sonuna kadar açmıĢ ve bu soluk renkli güzelliğe bakakalmıĢtı. Güzellerdi. Hem de sözcüklerle anlatılamayacak kadar güzel. BaĢının hemen ardında salınan taç yapraklarını daha iyi görebilmek için ağır ağır aynaya döndü. Tıpkı kanat gibiydiler. Laurel, Avalon‘un giriĢini korumak için insanlar arasına gönderilen bir peri olduğunu keĢfetmiĢtir. Troller ile perilerin arasındaki asırlardır süregelen savaĢın tam ortasındayken, bir insan ile bir periye duyduğu aĢkın yanı sıra iki dünya arasında da kalmıĢtır. Büyü, entrika, aĢk ve maceranın bu nefes kesen öyküsünde periler hakkında bildiğinizi sandığınız her Ģey sonsuza dek değiĢecek… ―Aprilynne Pike‘ın Kanatlar‘ı olağanüstü bir çıkıĢ romanı. Mitolojik yaratıcılığı, hikâyenin ĢaĢırtıcı güzelliğiyle bütünleĢmiĢ.‖ -Stephenie Meyer ―Tehlike ve aĢkın heyecan verici bir romanı. Perilerin hikâyesinin yeniden yorumlandığı bu kitap, akla uygunluğu ve hayal gücüyle okuyucuları kendine tutsak edecektir.‖ -Raven Haller, Romantic Times ―Halihazırdaki doğaüstü aĢk hikâyeleri içinde göze çarpıyor… Akıcı bir anlatım… Gerçeklikten enfes bir kaçıĢ…‖ Kirkus Reviews ― Derinliği olan karakterler, hızlı ilerleyen sürükleyici bir hikâye. Tehlike ve aĢkın, sihir dünyası ile lise hayatının hoĢ bir karıĢımı.‖ -Connie Tyrrell Burns, School Library Journal ―Sıradan peri hikâyelerinin günümüze baĢarıyla uyarlandığı harika bir kitap. Serinin ikinci kitabını sabırsızlıkla bekliyorum.‖ Hallie Wilkins, Anderson‘s Bookshop ―Güzel bir biçimde kurgulanmıĢ. Sürükleyici, ĢaĢırtıcı ve baĢtan sona olağanüstü. Harry Potter ve Alacakaranlık‘ın finalini gördüğümüz Ģu günlerde Peri serisi dünyamıza değiĢtirecek yeni kitaplar olmaya aday.‖ Rebecca Donahue, the NECBA Listserv


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: KAREN CHANCE

Editör

: Özkan Özdem

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Ġlk Baskı Tarihi

: ġubat 2010

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Merve Sarı

Orijinal Ġsmi

: Touch the Dark

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-4263-44-8

Barkod

: 9786054263448

Sayfa

: 336 Sayfa

Ebat

: 13,5 x 21

KARANLIĞA DOKUNMAK

19 TL

KARANLIĞA DOKUNMAK NEW YORK TIMES EN ÇOK SATAN YAZARLARINDAN OLAN KAREN CHANCE‘DEN UNUTAMAYACAĞINIZ BĠR VAMPĠR SERĠSĠ CASSIE PALMER VAMPĠR SERĠSĠ - 1 Cassandra Palmer geleceği görebilmekte ve ruhlarla iletiĢim kurabilmektedir; yetenekleri onu ölümlülere ve ölümsüzlere karĢı çekici yapmaktadır. Ölülerin hayaletleri genellikle tehlikeli değillerdir; sevdikleri Ģey konuĢmak… hem de çok konuĢmaktır. Her duyarlı kız gibi, Cassie de vampirlerden uzak durmaya çalıĢmaktadır. Fakat üç yıl önce elinden kaçtığı kana susamıĢ mafya üyesi intikam duygusuyla Cassie‘yi tekrar bulmuĢtur ve korunma için onu Vampir Senatosu‘na dönmeye zorlamıĢtır. Ölümsüz senatörler ona karĢılıksız yardım etmemektedirler ve Cassie kendisini senatonun en güçlü üyelerinden biri olan baĢtan çıkarıcı, usta vampirle çalıĢırken bulur. Ama vampirin istediği bedel Cassie‘nin vermek istediğinden fazla olabilir… ―Seksi ve korkunç vampirlerle dolu. Elinizden bırakamayacaksınız.‖ -Patricia Briggs ―Karen Chance vampirler, büyücüler ve bunların kıçlarını tekmeleyecek bela bir cici kızın dünyasıyla sizi kendisine bağlayacak.‖ -Rebecca York, yazar ―Favori kitaplarımdan biri.‖ -Charlaine Harris


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: KAREN CHANCE

Kitap Editörü

KARANLIĞIN GÖLGESĠ Sibel Yıldız

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Eda Aksan

Orijinal Ġsmi

: Claimed by Shadow

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-63-5

Barkod

: 9786054456635

Sayfa

: 400 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KARANLIĞIN GÖLGESĠ CASSIE PALMER SERĠSĠ - 2 NEW YORK TIMES ‗IN EN ÇOK SATAN YAZARLARINDAN BĠRĠ OLAN KAREN CHANCE‘DEN UNUTAMAYACAĞINIZ BĠR VAMPĠR SERĠSĠ

Karanlığa Dokunmak kaldığı yerden devam ediyor… Hakikatleri örten bir perdedir karanlık. Onun saklı dünyasına tek tanıklık edense peĢinden ayrılmayan gölgesidir. Fantastik edebiyatın karanlık dünyasına onun gölgesi kadar yakın olmak istiyorsanız Cassie Palmer‘ın bu macera dolu hikâyesini elinizden düĢürmeyeceksiniz. Cassandra Palmer, kısa bir süre önce dünyanın baĢ kâhini olan Pythia‘nın görevini ele geçirmiĢtir. Bu mevki ancak yıllar süren bir eğitimden sonra elde edilmektedir fakat Cassie, bu tabuyu yerle bir etmiĢtir. Cassie‘nin kullanmaktan bile çekindiği bu muazzam güç, onu elde etmek ya da ortadan kaldırmak isteyen her vampirin, büyücünün ve perinin iĢtahını kabartmaktadır. Ancak Cassie kullanılmaktan ve oradan oraya sürüklenmekten bıkmıĢtır ve artık buna kalkıĢan herkes, Cassie‘nin ne kadar gaddar bir düĢman olabileceğini öğrenecektir. ―Karen Chance sizi büyüleyecek!‖ -Rebecca York ―Kesinlikle heyecan verici.‖ -Locus ―Seksi ve korkunç vampirlerle dolu. Elinizden bırakamayacaksınız.‖ -Patricia Briggs


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JOHN KILGALLON

Kitap Editörü

KEHANET Aycan Ak

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġrem Sağlamer

Orijinal Ġsmi

: The Prophecy

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-59-8

Barkod

: 9786054456598

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KEHANET YAYIMLATILMAYAN BĠR KĠTAP …KADĠM BĠR KEHANET…ZAMANA KARġI BĠR YARIġ Kehanet gerçekleĢiyor mu? Saldırıları durdurmak ve bu saldırıların ardındaki gizli güçleri ortaya çıkarmak için zaman gittikçe daralıyor… YAYIMLATILMAYAN BĠR KĠTAP Olay yaratacak yeni romanı bilgisayarından çalınan ve silinen Sam, vahĢice bir saldırıya maruz kalır. YayımlanmamıĢ kitabındaki olaylar bir bir gerçekleĢmeye baĢlayıp, Antalya‘daki bir camiye terör saldırısı düzenlendiğinde yazar, hayatının hâlâ tehlikede olduğunu anlar. KADĠM BĠR KEHANET Hayatı boyunca Nostradamus kehanetlerini tutkuyla inceleyen bir araĢtırmacı, o zamana kadar bilinmeyen bir kehaneti keĢfeder. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren bu kehanetle ilgili kime güveneceğiniyse bilememektedir. ZAMANA KARġI BĠR YARIġ Her yerde aranan azılı bir suçlunun izini süren bir ajan, beklemediği bir anda gizli planları olan yeni düĢmanlarla karĢı karĢıya gelmiĢtir. Kaybedecek zamanı yoktur ve çok fazla Ģey feda etmesi gerekecektir. ―Yazdığınız kitaptaki her Ģey gerçekleĢmeye baĢlasaydı ne hissederdiniz? Karakterlerinin delirdikle- rinden Ģüphelendiği ve hayatlarını tehdit eden korkunç gerçeği kabullenmeye baĢladıkları tüyler ürpertici ve korkutucu bir roman. Tek kelimeyle büyüleyici... -Books Monthly ―Kehanet, okuru ilk sayfadan itibaren çok hızlı bir Ģekilde ele geçiriyor. Birçok sürprizin olduğu bu ĢaĢırtıcı hikâyenin heyecanına kapılmaktan kendinizi alamayacaksınız. Heyecanın bir saniye bile dinmediği bu yeni ve güncel hikâye bize mutlaka baĢka kitaplarını da okuyacağımız bir yazarı tanıtıyor.‖ -Books n' Things ―Kehanet aklımı baĢımdan aldı. Dörtnala bir anlatım, inandırıcı karakterler, ajanlar ve gerçekten de akıllıca sürprizler... Uzun süredir okuduğum en ilgi çekici macera kitabı.‖ Lara Crisp, Managing Editor, Allison & Busby ―Khaled Hosseini ve Dan Brown eski kehanetleri günümüzün problemleriyle buluĢturan ortaklaĢa bir roman yazmak isteseydi muhtemelen ortaya böyle bir kitap çıkardı.‖ -Cornerstones ―Nefes kesen, ustaca bir kurgu… Kitap gerçek anlamda nefes kesici...‖ Thrillers etc


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KENDĠNĠ AġKA BIRAK

Kitap Adı

:

Yazar

: SOPHIE JORDAN

Kitap Editörü

Nilüfer Altınel

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Aydan Özbek ġanlısoy

Orijinal Ġsmi

: Too Wicked to Tame

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-67-3

Barkod

: 9786054456673

Sayfa

: 368 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KENDĠNĠ AġKA BIRAK TUTKULAR MI DAHA GÜÇLÜDÜR YOKSA HAYALLER MĠ? Portia Derring, büyükannesinin bütün ısrarlarına rağmen evlilik fikrine bir türlü ısınamamıĢtır; annesi gibi, yolculuklara çıkarak dünyayı keĢfetmenin hayalini kurar. Ancak Derring ailesinin son dönemlerde yaĢadığı maddi sıkıntılar nedeniyle büyükannesi, Portia‘nın varlıklı bir erkekle evlenerek ailesini bu parasal güçlükten kurtarmasını ister. Heathston Moreton, cemiyet hayatının gözde bekârıdır. TanınmıĢ aileler kızlarını Heath‘le evlendirerek bu soylu ve zengin aileye dâhil olmak için birbirleriyle yarıĢ halindedirler. Ancak Heath, ailesinde önceki nesillerde görülen ve deliliğe neden olan kalıtsal bir hastalığı bahane ederek evlilikten kaçar. YakıĢıklı Kont‘un çapkınlıkları dillerde dolaĢırken, aile büyükleri de onu evlendirmek için kolları sıvar. Ancak bu dikkafalı genç adamı evlendirmek hiç de kolay değildir. Fırtınalı bir günde, küçük bir kaza bu kadın ve erkeği karĢı karĢıya getirir. Aralarında kıvılcımlanan tutku, aĢka dönüĢebilecek midir? ―Enfes, cezbedici, yepyeni bir romans… Sizi de sürükleyecek.‖ -Romantic Times Book Reviews ―Sophie Jordan kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yazar.‖ -Barbara Dawson Smith ―Sophie Jordan gibisi yok!‖ -Samantha James


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SEBASTIAN FITZEK

Kitap Editörü

KIYMIK Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Firuzan Gürbüz

Orijinal Ġsmi

: Splitter

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-68-0

Barkod

: 9786054456680

Sayfa

: 352 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KIYMIK ALMANYA‘NIN 1 NUMARALI POLĠSĠYE YAZARINDAN NEFES KESEN BĠR GERĠLĠM ROMANI HEYECANI HER SAYFASINDA YAġACAĞINIZ KIYMIK‘TA BĠR SONRAKĠ SAYFA ĠÇĠN SABIRSIZLANACAKSINIZ

HAYATINIZIN EN KÖTÜ ANILARINI HAFIZANIZDAN SĠLEBĠLECEK OLSAYDINIZ, YAPAR MIYDINIZ? PEKĠ YA YANLIġ GĠDEN BĠR ġEYLER OLURSA? Marc Lucas hayatında yaĢayabileceği en kötü Ģeyi yaĢar: Kendisinin sebep olduğu bir trafik kazasında karısını ve doğmamıĢ çocuğunu kaybeder. Kazada yaralandığı zaman ensesine batan kıymığı her an hissediyor, ama gerçek yaraları daha derinde. Hayatı her geçen gün daha katlanılmaz hâle gelirken bir ilanla karĢılaĢır. Yeni bir deney için bir Psikiyatri Kliniği travma geçirmiĢ gönüllüler aramaktadır. Korkunç anıların pençesinde kıvranmadığınız bir hayat düĢünün. Marc Lucas, bunun son Ģansı olduğunu anlar; artık karısını ve bebeğini unutması gerekiyor. Sonsuza dek. Ancak gerçek dehĢet geçmiĢinde değil, geleceğinde yatmakta. Hastanedeki ilk testleri yaptırıp evine döndüğünde dünya artık onu unutmuĢ gibidir. Anahtarları kapıyı açmaz, kapısının üzerinde yabancı bir isim vardır ve kapı açıldığı zaman korkunç bir kâbusa uyanacaktır. ―Fitzek akıcı, yürek burucu ve derin bir üslupla yazıyor. Kitaplarının etkisinden son sayfayı bitirdikten çok sonra bile kurtulamıyorsunuz.‖ -John Katzenbach


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JENNY COLGAN

Kitap Editörü

NEREYE KAYBOLDU BU ERKEKLER? Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Temmuz 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: IĢıl Gerek

Orijinal Ġsmi

: WHEREHAVE ALL THE BOYS GONE?

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-697

Barkod

: 9786054456697

Sayfa

: 368 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

NEREYE KAYBOLDU BU ERKEKLER? ETRAFTA HĠÇ ERKEK KALMADI! Katie, dünyanın artık ―erkeklere ait‖ olmadığına sevinmesine rağmen sürekli etrafında biraz daha fazla erkek olmasını arzu etmektedir. Hiç olmazsa erkeklerin bekâr olmasını… BüyükĢehirde evlenme ihtimalinden çok, öldürülme ihtimalinin olduğunu fark etmesinin ardından Katie Ģansını zorlamaması gerektiğini anlar ve kendisini dağlara vurur… Kuzey Ġskoçya‘ya gider. Fairlish‘in kuĢ uçmaz kervan geçmez bir kasaba olmasına ve kendisinin de ayağına lastik çizme geçirecek türde bir kız olmamasına rağmen gittiği köyün muhteĢem bir avantajı vardır: Erkekler. Hem de yüzlercesi! Katie bir köy dolusu hayranı olduğu gerçeğiyle kendinden geçse de somurtkan yeni patronu Harry‘yle bir türlü anlaĢamamaktadır ve üstüne üstlük Iain isimli ―yöresel lezzet‖ sürekli aklını karıĢtırmaktadır. Harry‘nin Iain‘dan nefret etmesi ve bu nefretin altında baĢka meselelerin yattığının ortaya çıkmasıyla iĢler karıĢır. Kırsalda hayat pek parlak olmayabilir fakat Katie, Fairlish‘in güzelliklerine sırtını dönüp tekrar Ģehir hayatına dönebilecek midir? ―Kahkaha ve parlatıcı ruj dolu… MuhteĢem!‖ -Company ―Keyifli bir komedi… Buz kesmiĢ kalpleri bile eritecek.‖ -Red


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JENNY-MAI NUYEN

Kitap Editörü

NIJURA Elf Tacının Varisi Nilüfer Altınal

Kapak Tasarımı

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Haziran 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Firuzan Gürbüz

Orijinal Ġsmi

: Nijura – Das Erbe Der Elfenkrone

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-58-1

Barkod

: 9786054456581

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

FANTASTİK EDEBİYATIN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK KEŞFİ

NIJURA ELF TACININ VÂRĠSĠ

FANTASTİK EDEBİYATIN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK KEŞFİ Yarı Elf olan genç Nill, insanların ve Elflerin dünyası, kendi karmaĢık duygusal yaĢamı ve çalınan sihirli Elf tacının mücadelesi arasında kalmıĢtır. Elf tacı ilk kez, güç hırsına sahip bir insan kralın eline geçer ve yeni kral muazzam bir kudret elde eder. Bu gücün karĢısına çıkabilecek tek bir kiĢi vardır: Nill. Maceralarla dolu bu ayakta kalma savaĢında Nill, arkadaĢlarıyla birlikte önemli bir rol üstlenir. Bütün umutlar yarı Elf bir genç kıza, Nill‘e bağlanmıĢtır. O seçilmiĢ kiĢidir. O Nijura‘dır. ―Jenny-Mai Nuyen, Almanya‘nın en iyi fantastik roman yazarı.‖ Bild ―Jenny-Mai Nuyen, kitaplarında fantastik karakterleri çok yaratıcı bir biçimde kurguluyor. Her sayfa sürprizlerle dolu ve okurken bir sonraki adımda olacakları asla tahmin edemiyorsunuz. Eğer Yüzüklerin Efendisi‘ni ya da Eragon‘u okuduysanız , bu kitabı da bir çırpıda okuyacaksınız demektir.‖ Süddeutsche Zeitung


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġK SENĠNLE GÜZEL

Kitap Adı

:

Yazar

: SUZANNE ENOCH

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Müge Kocaman Özçelik

Orijinal Ġsmi

: Always a Scoundrel

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-74-1

Barkod

: 9786054456741

Sayfa

: 384 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

AġK SENĠNLE GÜZEL ―Parlayan bir yetenek.‖ Christina Dodd ―Her satırı mükemmel!‖ Lisa Kleypas HĠÇ BEKLEMEDĠĞĠ BĠR ANDA ÂġIK OLMAK, O GÜNE DEK BĠLDĠĞĠ TÜM DOĞRULARI ALTÜST EDECEKTĠ... ġimdiye kadar aĢka inanmamıĢtı… Bir dükün ikinci oğlu olan Lord Bramwell Johns, iflah olmaz bir çapkındır. En yakın iki arkadaĢının, evlilik hayatının mide bulandırıcı mutluluklarına dalıp gitmesi, onu garip bir Ģekilde rahatsız etmeye baĢlamıĢtır. Ta ki bir tartıĢmaya kulak misafiri olduğu geceye kadar. Leydi Rosamund Davies, kendisinden bile kötü bir düzenbazla evlenmeye zorlanıyordur. Rose, Bram‘in skandallarla dolu geçmiĢini oldukça iyi bildiğinden, kendisine gösterdiği ani ilgiye Ģüpheyle yaklaĢır. Üstelik bu adam, ailesinin hayatını mahvetmek üzere olan adamın da yakın arkadaĢıdır! Aslında Rose‘un aklında baĢka planlar vardır ve Bram Johns da bu iĢ için biçilmiĢ kaftandır; tabii onun sadece kendi çıkarlarını gözeten birisi olduğunu unutmadığı ve dokunuĢlarının hiçbir Ģey ifade etmediğini aklından çıkarmadığı sürece. Peki Rose böyle bir adama tüm kalbiyle güvenebilecek midir?


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: R. N. MORRIS

Kitap Editörü

BALTA Aycan Ak

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Özlem Gayretli Sevim

Orijinal Ġsmi

: A Gentle Axe

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-75-8

Barkod

: 9786054456-75-8

Sayfa

: 400 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BALTA Dostoyevski‘nin ünlü romanı Suç ve Ceza‘da Raskolnikov‘u sorgulayan zeki dedektif Petroviç yine iĢ baĢında! CSI: St. Petersburg St. Petersburg 1866… Petrovski Parkı‘nın ücra bir köĢesinde bulunan iki donmuĢ ceset… Cesetlerden, bir cüceye ait olan ilki dikkatli bir Ģekilde bir bavula yerleĢtirilmiĢtir. Cücenin kafatası derin bir yarayla ikiye ayrılmıĢtır. Beline kanlı bir balta sıkıĢtırılmıĢ ikinci ceset iri yarı bir köylüye aittir ve bavulun yanındaki ağaçta asılıdır. Cinayetleri aydınlatmak için Porfiri‘nin yine bütün yeteneklerini konuĢturması gerekmektedir. Porfiri‘nin araĢtırması sürerken, siz de onunla birlikte soyluların dünyasından köhne mahallelere, genelevlerden salaĢ meyhanelere uzanan bir yolculuğa çıkacaksınız. ―… Fakat balta daha çok köylü sınıfıyla özdeĢleĢtirdiğimiz bir silah, sizce de öyle değil mi?‖ ―Sanırım, öyle.‖ ―Bir beyefendi hangi silahı seçerdi acaba? Ya da bir hanımefendi?‖ ―Hipnotize edici bir polisiye… Zekâ dolu bu kitabı okurken çok zevk alacaksınız.‖ The New York Sun ―Keyif dolu ve olağanüstü ilgi uyandırıcı bir kitap… R. N. Morris‘in, Rus tarzını derinden hissetmemizi sağlayan eseri oldukça gizemli, tutkulu ve karĢı konulamaz.‖ Alan Furst ―Tüyler ürpertici bir hikâye… CSI: St. Petersburg.‖ The New York Times Book Review ―Heyecan yüklü ve inandırıcı… Okur kitabın sonuna kadar kimin peĢinde olduğunu bilemiyor.‖ The Independent ―Sherlock Holmes hikâyelerini ters köĢeye yatıran bir roman.‖ The Philadelphia Inquirer


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠR GÜN

Kitap Adı

:

Yazar

: DAVID NICHOLLS

Kitap Editörü

Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 4. Baskı

Çeviri

: Nalan IĢık Çeper

Orijinal Ġsmi

: One Day

Fiyatı

: 19.90 TL

ISBN

: 978-605-4263-60-8

Barkod

: 9786054263608

Sayfa

: 536 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BĠR GÜN Anne Hathaway ve Jim Sturgess‘la ġimdi Beyaz Perdede! AĢk bazen sandığınızdan daha yakındadır… Yıllardan 1988, günlerden 15 Temmuz‘dur ve DEXTER ile EMMA henüz tanıĢmıĢtır. Ama birlikte geçirdikleri tek bir gün, sürekli birbirlerini düĢünmelerine yetmiĢtir. ―Her okuyucu bu kitaba âĢık olacak. Ve her yazar bu kitabı kendisinin yazmıĢ olmasını dileyecek.‖ —Tony Parsons ―Bitirmek üzereyken kitabı göğsüme bastırdığımı ve üzerine iri bir gözyaĢı damlattığımı söylemekten utanmıyorum.‖ —The Times ―Bir Gün‘ün yanında bir sağlık uyarısı verilmeli: Bu kitap ciddi derecede bağımlılık yapabilir.‖ —Belfast Telegraph ―Enfes bir aĢk hikâyesi.‖ —Sunday Herald ―Bu kitabı sevmeyecek bir tek kiĢi bile düĢünemiyorum.‖ —BBC ―Bu tam bir, bütün randevularımı iptal edin-beni rahat bırakın, türü bir kitap.‖ (The Times Book Club)


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SUZANNE COLLINS

Kitap Editörü

GREGOR VE KAN KEHANETĠ Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: BarıĢ Sever

Orijinal Ġsmi

: Gregor and the Curse of the Warmbloods

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-4456-82-6

Barkod

: 9786054456826

Sayfa

: 304 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GREGOR VE KAN KEHANETĠ Yeraltı Günlükleri serisi yüksek tempolu 3. kitabıyla devam ediyor! NEW YORK TIMES‘IN ÇOK SATAN SERĠLERĠNDEN, OPPENHEIM TOY PORTFOLIO ÖDÜLÜNÜN SAHĠBĠ Gregor ve Bot‘un Yeraltı ülkesine geri dönmeleri ve orada yaĢayan canlıların bir salgından kurtulmalarına yardım etmeleri gerekmektedir. Salgın hızla yayılmaktadır ve hastalığın kendi ailesinden birine de bulaĢmasıyla birlikte, Gregor, Kan Kehaneti‘ndeki rolünü gerçekten anlamaya baĢlar. Gregor‘un bütün sıcakkanlı canlıların yaĢamını tehdit eden biyolojik savaĢı sonlandırmak için Yeraltı‘ndaki etyiyen bitkilerin bulunduğu bir bölüme gitmesi gerekecektir… ―Serinin bu son derece ilginç bölümü ilk iki kitabın hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak… Karakter geliĢimi, tema, hikâye anlatımı ve betimleme olağanüstü; merak uyandıran bölüm sonları hikâyeyi Ģok edici ve aydınlatıcı sona doğru âdeta sürüklüyor.‖ --The Horn Book Magazine Collins bu özgün serinin ivme, cazibe ve renkli özelliklerini yeni kitapta da sürdürmekte. Her yeni kitapla, tanıdık bireylerin yeni yönlerini açığa çıkararak karakterleri daha karmaĢık hale getirmeye devam ediyor. Bu yaratıcı serinin mevcut hayranları da, yeni okurları da hemen aksiyonun içine çekilecek ve gelecek yeni bölümleri dört gözle bekleyecek.‖ --School Library Journal ―Sağlam, hoĢ karakterler, kolay okunurluk seviyesi ve durmak bilmez aksiyon, bu seriyi, okumaya istekli olmayan okurlar için bile cazip kılıyor.‖ -VOYA ―Collins olay örgüsünü son hızda ilerletiyor. Hikâyenin sonunda baĢka bir devam kitabı için yeni bir kehanet belirtilmemiĢ olsa da, okurlar elbette bir yenisini umut edecek.‖ -Kirkus Reviews ―Annenin maceraya eklenmesiyle zaten hızlı, gerilimli olan hikâyeye yepyeni bir dinamizm katılmıĢ. Serinin hayranları bu son çıkan, ustaca anlatılmıĢ maceradan büyük keyif alacaklar.‖ –Booklist


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KLEOPATRA’NIN KIZI

Kitap Adı

:

Yazar

: MICHELLE MORAN

Kitap Editörü

Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Elif Nihan AkbaĢ

Orijinal Ġsmi

: Cleopatra’s Daughter

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-78-9

Barkod

: 9786054456789

Sayfa

: 496 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KLEOPATRA‘NIN KIZI KLEOPATRA VE MARCUS ANTONIUS‘UN MISIR‘DAN VE TAHTLARINDAN KOPARILAN ÇOCUKLARININ HĠKÂYESĠ SAVAġLAR, YIKIM, SÜRGÜN, UMUT VE DESTANSI BĠR AġKIN NAKIġ GĠBĠ ĠġLENDĠĞĠ BU ROMANA HAYRAN KALACAKSINIZ. Kleopatra ve Marcus Antonius‟un efsanevi aşkı, Octavian‟ın Mısır‟ı ele geçirmesiyle son bulur. İki âşık Octavian‟a teslim olmaktansa kendi canlarına kıymayı seçer. Bunun üzerine öksüz kalan 3 çocukları Roma‟ya götürülür, ancak sadece 10 yaşındaki ikizler Selene ve Alexander bu yolculuğu tamamlayabilir. Octavian‟ın kız kardeşinin evine yerleştirilen ikizler, birbirlerine ve bir gün, hakları olan Mısır tahtına oturma ümitlerine sarılırlar. Yaşları ilerledikçe, Octavian‟ın ailesinin kişisel hırsları, tehditleri, köle ayaklanması tehlikesi ve kendi yüreklerindeki arzu ve özlemlerle boğuşmak zorunda kalırlar. Kurtuluşa giden yolda anneleri KLEOPATRA kadar güçlü olmak ve ailelerinin katilinin yanı başında hayatta kalmak zorundadırlar. ―Kimse antik Mısır dünyasının zenginliğini Michelle Moran kadar iyi yansıtamaz.‖

- Robin Maxwell

―Tarihi roman okurları, bu alanda son derece yetenekli bir yazarın bu kitabından büyük keyif alacak.‖

- Publishers Weekly

―Kitap, romantizm yüklü, merak uyandırıcı ve büyüleyici ...‖

-Chicago Sun-Times

―Kleopatra‟nın Kızı bulabileceğiniz muhtemelen en keyifli tarih romanı.‖

- Pam Norfolk

―Bu tarihî roman sizi daha ilk sayfalarından itibaren içine çekiyor.‖

- Lianne Kolirin

―Kleopatra Selene o dönemi ve yeni hayatını anlattıkça, tarihin en büyüleyici dönemi capcanlı olarak hayata dönüyor.‖

- Margaret Flanagan

―Kleopatra‘nın kızı annesinin ününe sahip olmasa da hayat hikâyesi kesinlikle yüzyılları aĢıp bize ulaĢacak kadar mükemmel.‖ - Allecia Vermillion ―Kleopatra‟nın Kızı‘nda, Moran unuttuğumuz tarihî figürleri hayata döndürme konusundaki yeteneğini bir kez daha sergiliyor.‖ -Boston Globe


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KRĠSTAL KAN

Kitap Adı

:

Yazar

: NINA BLAZON

Kitap Editörü

Sibel Yıldız

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Firuzan Gürbüz

Orijinal Ġsmi

: Faunblut

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-76-5

Barkod

: 9786054456-76-5

Sayfa

: 360 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KRĠSTAL KAN Der Spiegel Bestseller ZAMANIN KÖġESĠNE TUTUNUP KALMIġ BĠR ġEHĠR... ġĠDDETĠN VE BASKININ HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BĠR ZAMAN VE TÜM BUNLARA RAĞMEN SÜREGELEN YASAK BĠR AġK! Nehir yeĢili gözlü Jade ile yakıĢıklı ve gizemli Faun çökmekte olan fantastik bir dünyanın tam ortasındadırlar… Asiler, Ģehri gaddarca yöneten Leydi‘ye karĢı ayaklanır ve sonunda kanla bastırılırlar. Ancak bir gün, intikam almak için zamanın ötesinden, gölgelerin ve yansımaların suretinde Ekolar çıkagelir. Onlar intikam almak, Jade‘se özgürlüğü için savaĢmaktadır. Ortak mücadeleleri zulme boyun eğmemeleridir. Faun ise düĢmanın tarafındadır. Baskı, casusluk, korku ve ölümün her köĢede kol gezdiği bu Ģehirde Jade için taraf tutmak artık en zor olanıdır. ―Fantastik edebiyatın doruk noktası.‖ -Münchner Abendzeitung ―Heyecan verici bir gizem yolculuğu.‖ -Mega ―Çok farklı ve olağanüstü gizemler okuyucuyu uçlarda yakalayacak, detaylar en tecrübeli fantastik edebiyat okuyucularını bile hayretler içinde bırakacak ve büyük duygusallıklar yaratacak. Bütün bunlar, neredeyse Ģairane sayılabilecek detaylarla birlikte okumayı zevkli ve akıcı bir hale getirecek bir öyküde birleĢmiĢ.‖ -phantastik-couch.de ―Özellikle kadın okurlar Kristal Kan‘a bayılacak, çünkü bu hikâye onların kalplerinden anlatılıyor gibi...‖ -Amazon


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BENEK, KEDĠ OLMAYI DÜġLEYEN KÖPEK

Kitap Adı

:

Yazar

: DAMIAN LEIBOVICH

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Merve Uygur Demiröz

Orijinal Ġsmi

: Risoto, el perro que sonaba ser gato

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-86-4

Barkod

: 9786054456864

Sayfa

: 24 Sayfa

Ebat

: 21x29,7

BENEK, KEDĠ OLMAYI DÜġLEYEN KÖPEK UYKUDAN ÖNCE KOLEKSĠYONU Benek çok iyi bir köpekti. Yıldız ailesinin evinde yaĢıyordu, bir köpeğin sunabileceği her Ģeyi yapıyordu, sevecendi, dosttu ve mutluydu. Ama çok geçmeden bir Ģey yaĢamını değiĢtirdi. Salon penceresinden görünen o muhteĢem görüntü: KomĢu kediler evlerinde oturmak yerine dıĢarıyı keĢfetmek içim pencereden çıkıyorlardı. Benek sorulabilecek en beklenmedik, ĢaĢıtıcı ve garip soruyu sordu: Bir kedi olabilir miyim? Bu eğlenceli hikâye ile çocuklarımız farklı karakterleri öğrenip bunlara değer vermeyi ve saygı duymayı, aynı zamanda dostluğun önemini öğrenecekler. Bu sırada köpekler ve kediler arasındaki farkları da tanıyacaklar.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ELIZABETH CODY KIMMEL

Kitap Editörü

HAYALET ARKADAġLARIM – OKULDAKĠ HAYALET Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Seyit GüneĢ

Orijinal Ġsmi

: Suddenly Supernatural

Fiyatı

: 12 TL

ISBN

: 978-605-4456-95-6

Barkod

: 9786054456956

Sayfa

: 200 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

HAYALET ARKADAġLARIM OKULDAKĠ HAYALET Hayalet ArkadaĢlarım Serisi 1. kitap Bu okul macerası gençleri büyüleyecek… Yedinci sınıfta doğaüstü durumlarla karĢılaĢırsan ne olur? Kat‘ın annesi medyum; üstelik ruhları görüp onlarla iletiĢim kuran cinsten bir medyum. Daha da kötüsü, Kat bir süre önce kendisinin de ruhları görebildiğini keĢfetti. ġimdi okulda sıkıĢıp kalan bir ruhun diğer tarafa geçmeyi baĢarması Kat ile onun en iyi arkadaĢı Jac‘e bağlı. Acaba kendileri okul değiĢtirmek zorunda kalmadan bu iĢin altından kalkabilecekler mi? Elizabeth Cody Kimmel, Hayalet ArkadaĢlarım serisinin bu ilk kitabında ortaokul günlerindeki sıkıntıları aĢmaya çalıĢırken yaĢanan kim olduğunuzla ve kim olmak istediğinizle ilgili deneyimleri, iĢin içine biraz duygusallık biraz da doğaüstü hoĢluklar katarak anlatıyor.

Hayalet arkadaĢlarım serisinin ilk kitabı Okuldaki Hayalet‘i bir çırpıda okuyacak serinin diğer kitaplarını heyecanla bekleyeceksiniz!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ BUGÜN, BABA!

Kitap Adı

:

Yazar

: BROOKE SHIELDS

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Serda Semerci

Orijinal Ġsmi

: It‘s the Best Day Ever, Dad!

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-62-8

Barkod

: 9786054456628

Sayfa

: 32 Sayfa

Ebat

: 22x22

HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ BUGÜN, BABA! Ünlü Sinema Yıldızı Brooke Shields‘in harika bir çocuk kitabı Uyan, Baba! Önümüzde uzun ve harika bir gün var! Frankie ve küçük kız kardeĢi Violet, babalarıyla birlikte dıĢarıya çıkacakları için çok heyecanlılar! Sıcacık kreplerden ufacık köpek yavrularına kadar bir sürü sürprizin olacağı bu muhteĢem ötesi gün kelimenin tam anlamıyla EĞ-LEN-CE dolu olacak. Yetenekli oyuncu, yazar ve anne Brooke Shields‘in yazdıgı ve Cori Doerrfeld‘in resimledigi bu eğlenceli kitap, kızlar ve babaları arasındaki sevgiyi anlatan sıcacık bir kitap.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SIENNA MERCER

Kitap Editörü

KIZ KARDEġĠM VAMPĠR 4 / VAMPĠRELLA Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal Ġsmi

: My Sister the Vampire -4 / Vampalicious

Fiyatı

: 12 TL

ISBN

: 978-605-4456-85-7

Barkod

: 9786054456857

Sayfa

: 200 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

KIZ KARDEġĠM VAMPĠR 4 VAMPĠRELLA Heyecan Kız KardeĢim Vampir Serisi‘nin 4. kitabıyla devam ediyor. MUHTEġEM BĠR VAMPĠR KĠTABI Olivia ve vampir ikizi Ivy… Bu kez ayrılmamakta kararlı… Doğumda birbirlerinden ayrılan ikiz kardeĢler Ivy ve Olivia, yalnızca birkaç aydır bir arada olsalar da biri diğerinden ayrı bir yaĢam sürmeyi hayal bile edemiyordu. Ancak Ivy‘nin babası Bay Vega Avrupa‘ya taĢınmaya karar vermiĢti, üstelik Ivy‘yi de yanında götürüyordu! Hayııır, Olamaz! Olivia‘nın amigo kızlara özgü iyimserliği ve Ivy‘nin vampir sezgileriyle birlikte Ivy ve babasını Franklin Grove‘da tutacak bir plan yapmaya karar verdiler. Ġyi ama nasıl bir plan? DĠġLERĠNĠZĠ BAYILARAK GEÇĠRECEĞĠNĠZ BĠR BAġKA MACERA…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: MATTEO MAZZUCA

Kitap Editörü

SON KORSAN GÜCÜN KUM SAATĠ -1 Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal Ġsmi

: L‘ultimo Pirata 1 La Clessidra del Potere

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-4456-92-5

Barkod

: 9786054456925

Sayfa

: 328 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SON KORSAN GÜCÜN KUM SAATĠ-1 Spinn, on üç, belki de on dört yaĢında bir hırsızdı. Doğduğu günden beri kaç gün geçtiğini hatırlamıyordu ama ağabeyinin kana susamıĢ bir korsan çetesi tarafından kaçırıldığı günü asla unutmayacaktı. O gün kendine bir söz vermiĢti Spinn; o da bir korsan olacak ve ağabeyini bulacaktı. Kaptan Yellowbeard‘in mürettebatına katılıp kendisini çarpıĢmaların içinde bulunca, bir miçonun yüreklice savaĢabilecek cesur bir korsana dönüĢmesinin mümkün olduğunu öğrendi. Ancak gemisini korkunç bir tehlike bekliyordu. YaĢayan ölüler ordusu kana susamıĢtı. Kara Efendi, Spinn‘i yakalayıp Kum Saati‘ni ele geçirinceye kadar da bu susuzlukları dinmeyecekti. Genç bir miço ile dünyanın yönetimini ele geçirmeyi sağlayacak nesne arasındaki esrarengiz bağ ne olabilirdi? Bu bilmeceyi çözebilmek dünyanın en kıymetli hazinesiydi ve ona ulaĢabilmek için izlenecek rota hiçbir haritada yer almıyordu... Matteo Mazzuca daha 16 yaĢındayken korsanların dünyasına duyduğu büyük tutkuyla ilk kitabı Gücün Kum Saati‘ni yazdı. ―Son Korsan‖ serisinin ilk kitabı olan roman 2009 yılında, gençler için yazılmıĢ en iyi kitap seçilerek Giovanni Arpino ödülünü aldı. “Güzel bir sürpriz. Eğlenceli. Tutkulu. Kitabı elime alıp kapağını açtığımda, artık başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu.” -Licia Troisi


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

SÜSLÜ, ZIPZIP VE YAĞMUR

Kitap Adı

:

Yazar

: DAMIAN LEIBOVICH

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Merve Uygur Demiröz

Orijinal Ġsmi

: Crista, Marlene y la Iluvia

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-87-1

Barkod

: 9786054456871

Sayfa

: 24 Sayfa

Ebat

: 21x29,7

SÜSLÜ, ZIPZIP VE YAĞMUR UYKUDAN ÖNCE KOLEKSĠYONU Yusufçuk Süslü, Doruk gölünde mutlu mutlu yaĢıyordu. Her gün bayramdı ama en büyük eğlence yağmurun yağdığı günlerdi. Ne yazık ki Süslü beklemekten hoĢlanmıyordu, hep yağmur yağmasını istiyordu! Bu yüzden yağmur yağmazsa kendini üzgün ve keyifsiz hissediyordu. Neyse ki kurbağa Zıpzıp onun en iyi arkadaĢıydı ve her zaman yanındaydı. Bu basit soruyu yanıtlamasında ona yardım edecekti: Neden eğlenmek için beklemek zorundayım? Bu sevimli hikâye çocuklarımızı eğlendirecek; doğayı, dostluğu ve en önemlisi eğlence ile sorumluluk arasındaki dengenin önemini anlamaya yardımcı olacaktır.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ASTRID LINDGREN

Kitap Editörü

ġAMATALI KÖY’DE EĞLENCE Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Bara Roligt i Bullerbyn

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 978-605-4456-99-4

Barkod

: 9786054456994

Sayfa

: 120 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

ġAMATALI KÖY‘DE EĞLENCE ġAMATALI KÖY SERĠSĠ 2. KĠTAP

Kitapları 91 dile çevrilen ve 145 milyondan fazla satan dünyanın en ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren'in en sevilen serisi olan olan ve bütün okullarda MEB 100 Temel Eser olarak okutulan ġamatalı Köy Serisi artık Pegasus Yayınlarında… ġamatalı Köy‘de eğlence dorukta. ġamatalı Köy‘ün Çocukları eğlenceli oyunlar oynayıp dağlara tırmanıyor, ormanlarda geziniyor, TaĢ Devri öküzü yakalayıp, biberonla kuzuları besliyorlar. ―ġamatalı Köy‘ü görmemiĢ olanlara üzülüyoruz,‖ diyor bizim afacanlar ve dünyanın bütün çocuklarını köylerine davet ediyorlar. Ormanda kamp kurmaya, göl kıyısında ateĢ yakıp Ģarkılar söylemeye çağırıyorlar. Üç kitaplık serinin ikinci kitabı olan ―ġamatalı Köy‘de Eğlence‖, bizleri paylaĢmanın, keĢfetmenin ve hayal kurmanın büyülü dünyasına götürüyor.

Astrid Lindgren‘in ġamatalı Köy kitabı MEB Ġlköğretim 100 Temel Eser Listesindedir.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ASTRID LINDGREN

Kitap Editörü

ġAMATALI KÖY’DE NELER OLUYOR? - 3 Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mera om oss barn i Bullerbyn

Fiyatı

: 10 TL

ISBN

: 978-605-5360-00-9

Barkod

: 9786055360009

Sayfa

: 112 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

ġAMATALI KÖY‘DE NELER OLUYOR? ġAMATALI KÖY 3. KĠTAP

Kitapları 91 dile çevrilen ve 145 milyondan fazla satan dünyanın en ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren'in en sevilen serisi olan olan ve bütün okullarda MEB 100 Temel Eser olarak okutulan ġamatalı Köy Serisi artık Pegasus Yayınlarında… ġamatalı Köy‘ün altı buçuk çocuğunun macerası bu kitapta son buluyor. Kız çocuklarını küçümseyen Kalle onlara yeni oyunlar oynamaya devam ediyor. Ama kızlar zekâlarını kullanarak, Kalle‘nin ve diğer oğlanların oyunlarını bozup onlara iyi bir ders veriyorlar. Büyük Köy‘e alıĢveriĢe giden kızlar unutkanlıklarının cezasını çekerek defalarca bakkala dönmek zorunda kalıyorlar. Her günü bayrama ve ġamatalı Köy‘ü de bayram yerine çeviren çocuklar, bir kez daha neĢenin yaratıcılığını gösteriyor ve bizi yaĢanan güce, solunan havaya merhaba demeye davet ediyorlar.

Astrid Lindgren‘in ġamatalı Köy kitabı MEB Ġlköğretim 100 Temel Eser Listesindedir.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MÖ ANNE GAKGAK KARGA’NIN YENĠ YILI

Kitap Adı

:

Yazar

: JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mamma Mu Och Kråkans Jul

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-94-9

Barkod

: 9786054456949

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 22x29

MÖ ANNE GAKGAK KARGA‘NIN YENĠ YILI ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DER SĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, Mö Anne‘nin Gakgak Karga için hazırladığı Yeni Yıl armağanını göreceğiz. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MÖ ANNE KIZAK KAYIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mamma Mu Åker Bobb

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-918

Barkod

: 9786054456918

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 22x29

MÖ ANNE KIZAK KAYIYOR ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DERSĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, Mö Anne‘nin kıĢın kızak kayan çocuklara heveslenip Gakgak Karga‘nın baĢına açtığı iĢlere tanık olacağız. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MÖ ANNE KULÜBE YAPIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mamma Mu Bygger Koja

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-901

Barkod

: 9786054456901

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 22x29

MÖ ANNE KULUBE YAPIYOR ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DERSĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, ağaçta ev yapan çocuklara özenen Mö Anne‘nin ve kusursuzu hedefleyen Gakgak Karga‘nın marifetlerini göreceğiz. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MÖ ANNE SALINCAKTA SALLANIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mamma Mu Gungar

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-89-5

Barkod

: 9786054456895

Sayfa

: 24 Sayfa

Ebat

: 22x29

MÖ ANNE SALINCAKTA SALLANIYOR ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DERSĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, otlaktan kaçıp bisikletle ormanda dolaĢan Mö Anne‘nin salıncak sefasını ve bunun komik sonuçlarını göreceğiz. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

MÖ ANNE SU KAYDIRAĞINDAN KAYIYOR

Yazar

:

JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

:

Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

:

Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

:

Eylül 2011

Baskı Sayısı

:

1.Baskı

Çeviri

:

Ali Arda

Orijinal Ġsmi

:

Mamma Mu Åker Rutschkana

Fiyatı

:

7.50 TL

ISBN

:

978-605-4456-88-8

Barkod

:

9786054456888

Sayfa

:

28 Sayfa

Ebat

:

22x29

MÖ ANNE SU KAYDIRAĞINDAN KAYIYOR ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DERSĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, yine çocukları taklit etmeye heveslenen Mö Anne‘nin su kaydırağını nasıl bozup sonra nasıl tamir ettiğini göreceğiz. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MÖ ANNE TEMĠZLĠK YAPIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: JUJJA WIESLANDER

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Uygulama

: Pınar Yıldız

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Mamma Mu Städar

Fiyatı

: 7.50 TL

ISBN

: 978-605-4456-93-2

Barkod

: 9786054456932

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 22x29

MÖ ANNE TEMĠZLĠK YAPIYOR ĠNSANLARIN HER YAPTIĞINI YAPMAYA ÖZENEN BĠR ĠNEKLE TANIġMAYA NE DERSĠN? Diğer arkadaĢlarıyla çayırda otlamaktansa, en yakın dostu Gakgak Karga‘yı da peĢinden sürüklediği birbirinden ilginç maceralar yaĢamaya bayılan Mö Anne sana eğlenceli dakikalar yaĢatacak! Bu macerada, Mö Anne‘nin ilkbaharda temizlik yapmaya niyetlenmesiyle yaĢanan karmaĢaya tanık olacağız. Keyifli okumalar!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

AGARTA VE YERALTINDAKĠ GĠZLĠUYGARLIKLAR (CEP BOY)

Yazar Kitap Editörü

: TURGUT GÜRSAN Ġbrahim ġener

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 9,90 TL

ISBN

: 978-605-4456-97-0

Barkod

: 9786054456970

Sayfa

: 360 Sayfa

Ebat

: 10,5x17,5

AGARTA VE YERALTINDAKĠ GĠZLĠ UYGARLIKLAR Agarta, son zamanların önemli tartışma konusudur. Bizim modern kültürümüzün ötesinde teknolojik ve spritüel olarak daha ileri bir bölge şeklinde, zaman zaman Shamballa olarak bilinen Agarta yeraltı dünyası 19. yüzyıl okültizminin önemli bir konusudur. Batı dünyasında ilk kez olarak 1886 yılında Fransız ezoterik filozof Alexandre Saint-Yves d’Alveydre tarafından yazılan Mission de l’Inde (Hint Misyonu) kitabıyla tanıtılmıştır. Saint-Yves’in kitabı Himalayalar’ın altında devasa yeraltı şehirlerinin varlıklarını sürdürdüklerini ve bunların Brahatma olarak bilinen bağımsız bir piskoposun egemenliği altında yönetildiğini anlatmaktadır. Tarih boyunca, gizli topluluklar tarafından yönetilen “bilinmeyen üstüngüçler” bu yeraltı şehirlerinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Agarta krallığı en yüksek ilkelerle uyum içinde olarak yönetilmektedir. Bu bazen Shamballa olarak bilinmektedir ve bizim kültürümüzün ötesindeki ileri bir kültürü simgelemektedir. Buranın yaşayanları olağanüstü yeteneklere sahiptir. Buna ek olarak, Agarta tüm insanlık bilgisinin bir koleksiyonuna sahiptir. Kitapta Agarta'nın yanısıra şu konulara açıklık getirilmektedir: • Kutuplarda Açıklıklar var mı? • UFO’lar dünyanın içinden mi geliyor? • Mağara ve tünel sistemleri dış ve iç dünyayı birbirine bağlıyor mu? • Boş Dünya • İç Dünya ile ilgili mit ve efsaneler • Güney Amerika’daki Atlantisliler • Efsanevi uygarlık Atlantis • Tesla, Marconi ve Güney Amerika’daki Gizli Şehir • Akakor’un unutulan tarihçesi • Yeraltındaki şehirler • Akakor’daki 2000 SS askerinin yaşamı • Nazi Almanya’sının Gizli Teknolojik Merkezleri • İlk atom bombasını Almanlar mı yaptı?


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BAġKA SORUSU OLAN?

Kitap Adı

:

Yazar

: RANGA YOGESHWAR

Kitap Editörü

Duygu Bolut

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġlhan YabantaĢ

Orijinal Ġsmi

: Sonst Noch Fragen?

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-96-3

Barkod

: 9786054456-963

Sayfa

: 320 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BAġKA SORUSU OLAN? Dünyamız harikalarla dolu. KuĢlar göç ederken, nasıl enerji tasarrufu yapacaklarını biliyor ve ona göre uçuyor; sinekler, uçuĢ stratejileri geliĢtirip bizi alt edebiliyor ve el ve ayaklarımız karıncalanarak bize birtakım mesajlar göndermeye çalıĢıyor. Çok soğuk havalarda, donmuĢ bir gölün üzerinde keyif yapan ördeklerin ayakları nasıl oluyor da buza yapıĢmıyor dersiniz? Gereksiz gibi görünen bütün bu bilgiler, aslında hayatın ne kadar mucizevî olduğunun birer kanıtı! Günlük yaĢamımızın koĢuĢturması içinde, bilmece ve gizemlerle dolu harika bir dünyada yaĢadığımızı kolaylıkla unutabiliyoruz. Ancak basitmiĢ gibi gördüğümüz pek çok sorunun cevabını çoğumuz bilmiyoruz. Merak tek bir soruyla baĢlar ve sonu gelmez. Dünyamızın gerçek güzellikleri onları keĢfetmek ve kendi yolunda yürümek isteyenlere kendilerini gösterir. Hepimiz dünyayı tek baĢımıza keĢfediyoruz. Gözlerimizi açtığımız her saniye, bir baĢka eĢsiz güzellikle ödüllendiriliyoruz. Yapmamız gereken tek Ģey onları fark etmek ve bilimin cevaplarına kulak vermek! Yapabildiklerini keĢfedince, bir sineği öldürmeden önce iki kere düĢünmeniz gerekebilir! Bilim, pek çok insanı korkutur. Ancak bilim hayatın her yerindedir ve günlük yaĢamın içindeki bilim, sandığımız kadar karmaĢık da değildir. Hint asıllı Alman Fizikçi Ranga Yogeshwar, bu kitabında bize bu ‗anlaĢılır‘ bilimsel gerçekleri sunuyor. Çoğumuzun, gereksiz olduğuna inandığı ama cevabını bilmediği soruların yanıtlarını öğrenince, çok ĢaĢıracak ve bazı cevapları yaĢamınızda uygulayıp ne kadar iĢe yaradıklarını göreceksiniz. Örneğin; bodrum katındaki nemlenme, bu kitabı okuduktan sonra sizin için sorun olmaktan çıkabilir. Ya da asansör fobinizi, onunla ilgili gerçeği öğrendikten sonra yenebilirsiniz. Bu kitapla, hayatın nüanslarını yeniden keĢfedecek ve yaĢama bir kez daha hayran kalacaksınız! ZIPLAYAN 50.000 KĠġĠ DEPREM YARATABĠLĠR MĠ? SON KULLANMA TARĠHĠ NASIL HESAPLANIR? KADINLARIN AYAKLARI NEDEN SOĞUKTUR? VE DAHA FAZLASI... ―Her gün farklı Ģeyler gözlemliyor ve birtakım soruların cevaplarını arayıp duruyoruz. Cevabını bulamadığımız sorular için, Ranga Yogeshwar olağanüstü dili ve zekâsıyla bize anlaĢılır açıklamalar sunuyor!‖ -Peter Grünberg, Nobel Ödüllü Fizikçi


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

DEWEY – CEP BOY

Kitap Adı

:

Yazar

: VICKI MYRON

Kitap Editörü

Orçun Ünlü

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Suna Develioğlu

Orijinal Ġsmi

: Dewey

Fiyatı

: 9,90 TL

ISBN

: 978-605-4456-79-6

Barkod

: 9786054456796

Sayfa

: 380 Sayfa

Ebat

: 10,5x17,5

DEWEY Dünyanın kalbine dokunan kütüphane kedisi Yayınlandığı ilk günde dünyada rekor ilgi gören ve sıradıĢı öyküsüyle tüm dünyada insanları derinden etkileyen, yüreklerini ısıtan DEWEY inanın sizin hayatınızı derinden etkileyecek. Bir kedi sizin üzerinizde ne kadar etkide bulunabilir? Bir kedi kaç kiĢinin yaĢantısını etkileyebilir? Terk edilmiĢ bir yavru kedi klasik bir Amerikan kasabasındaki küçük bir kütüphanede nasıl dünya çapında ünlü olur? Dewey‘in büyüleyici öyküsünü okumadan bu sorulara yanıt veremezsiniz. Dewey‘in öyküsü olası en kötü durumda baĢlıyor. Yalnızca birkaç haftalık yavru iken, yılın en soğuk gecesinde Spencer kasabası Halk Kütüphanesine sığınır. Kütüphane yöneticisi Vicki Myron ertesi sabah onu bulmuĢtur. Myron alkolik kocasından ayrılmıĢ, göğüs kanseri olan çocuklu bir kadındır. Dewey onun ve personelin kalbini kazanmıĢtır ve yukarı doğrularak ve soğuktan neredeyse donmuĢ patisini kaldırarak onlara teĢekkür edecektir. Sonraki on dokuz yıl boyunca Spencer halkı onun heyecanını, sıcakkanlılığını ve (bir kediye özgü) insancıllığını ve her Ģeyden önce en çok kimin ihtiyacı varsa onun yanına gitmesini sağlayan altıncı hissini yaĢayacaktır. Onun ünü baĢka kasabalara ve ardından baĢka eyaletlere doğru artar ve sonunda tüm dünyaya ulaĢır. Dewey yalnızca bir dosttan daha fazlasıdır; o genel olarak tarımla geçimini sağlayan bu kasabanın insanları için bir gurur kaynağı olmuĢtur. ―Olağanüsüt bir hikaye... DEWEY kesinlikle tüm insanlar için bir esin kaynağı.‖ —JACK CANFIELD, yazar

―BeĢ mendil ıslatmama neden olan bu yürek ısıtıcı öyküyü sevdim. Bunun tek nedeni onun olağanüstü bir kedi olması değil, aynı zamanda Iowa halkının ve özelde Spencer kasabasının insancıllığı ve direncidir.‖ —W. P. KINSELLA, yazar

―Dewey‘in öyküsü bir kedinin insan yaĢamını ne denli değiĢtirebileceğini duygusal bir tarzda ortaya koyuyor. Vicki Myron Dewey‘in öyküsünü yazarak bu ünlü kütüphane kedisine onuncu canını veriyor.‖ —CHRISTIE VILSACK, Iowa valisi eĢi

―Iowa halkı Dewey adında çok sevecen bir kütüphane kedisi aracılığıyla uluslar arası alanda bir ün kazanmıĢtır. Bir kedi sever olun ya da olmayın bu kitap sizi derinden etkileyecek.‖ —JIM FANNING, yönetici


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

DÜNYAYI YÖNETEN GĠZLĠ GÜÇ

SĠNARġĠZM Yazar Kitap Editörü

: TURGUT GÜRSAN Ġlyas Burak

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-04-7

Barkod

: 9786055360047

Sayfa

: 440 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SĠNARġĠZM DÜNYAYI YÖNETEN GĠZLĠ GÜÇ ÇOK SATAN DÜNYANIN GĠZLĠ TARĠHĠ 1 ve 2, AGARTA KĠTAPLARININ YAZARI TURGUT GÜRSAN‘DAN YĠNE ÇOK SES GETĠRECEK BĠR KĠTAP BU DÜNYAYI PERDE ARKASINDAN YÖNETEN KĠMLERDĠR?

Bu kitabı okuduktan sonra dünyaya baĢka bir açıdan bakma ihtiyacı duyacaksınız. SinarĢi, ―birlikte yönetmek‖ veya ―uyumlu yönetim‖ anlamlarına gelen Yunanca kökenli bir kelimeden türemiĢtir. ÇeĢitli içeriklere sahip farklı politik süreçleri tanımlamak için kullanılmıĢtır. Terimi ilk kullanan Thomas Stackhouse‘dur (1677-1752). 1828‘de Noah Webster tarafından basılan Webster Sözlüğü kelimenin anlamını sadece ―ortak yönetim veya hükümranlık‖ olarak veriyor. Bu kelimeyi gizli topluluklarla bağlantılı olarak ilk kullanan kiĢi Alexandre Saint-Yves d‘Alveydre (1842-1909) olup bu kelimeyi ġambala‘da yaĢayan ve kendisinin de telepatik iletiĢimde olduğu üstün varlıklarla bağlantılı gizli örgütlerin hükümranlığı anlamında kullanmıĢtır. Saint-Yves, Tapınak ġövalyelerini tarihin en üst sinarĢistleri olarak değerlendiriyordu. 1885‘te Saint-Yves‘e göre Asya‘nın yüzeyindeki dağların altında ―Kutsal Agarta Ülkesinde‖, ―Evrenin Üstadları‖ ve dünyanın üstünde yaĢayanlara göre teknolojik ve ruhsal açıdan çok daha geliĢmiĢ ―SinarĢi‖ denilen ileri bir topluluk yaĢıyordu. Amerikalı muhalif Lyndon LaRouche, bu terimi dünyayı yönetme hırsında olan elit bir grup için kullanırken Napoleon Bonaparte, Bertrand Russel, Adolf Hitler ve hatta Ġngiliz Kraliyet Ailesini de bu gruba dahil etmektedir. LaRouche aynı zamanda Dick Cheney baĢta olmak üzere ABD eski BaĢkanı George Bush yönetimindeki yeni- muhafazakâr siyonistleri, Alexandre Kojéve, Carl Schmitt ve Leo Strauss‘un düĢüncelerinin uzantıları ve sinarĢinin günümüzdeki temsilcileri olarak kabul etmektedir. Bu kitapta sinarĢizmin ġambala ile bağlantısı, Wolfowitz‘in sinarĢik çetesi, Türklere ve Ġslamiyete karĢı kurulan sinarĢik ittifak, sinarĢizmin Ġspanya Ġç SavaĢındaki rolü, Japonların Tanaka Planı, Avrupa Birliği‘ndeki sinarĢik bağlantılarla ilgili bugüne kadar yazılmamıĢ birçok gerçeği bulacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra dünyaya baĢka bir açıdan bakma ihtiyacı duyacaksınız.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

EJDERHA’NIN YEMĠNĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST – KRISTIN CAST

Kitap Editörü

Duygu Bolut

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Dragon’s Oath

Fiyatı

: 12.50 TL

ISBN

: 978-605-5360-02-3

Barkod

: 9786055360023

Sayfa

: 160 Sayfa

Ebat

: 13,5x19,5

1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

EJDERHA‘NIN YEMĠNĠ Bir Gece Evi Romanı GECE EVĠ SERSĠSĠNĠN YAZARLARI P.C. CAST VE KRISTIN CAST‘DAN OKURLARIN HEYECANLA BEKLEDĠĞĠ YENĠ BĠR KĠTAP ZOEY ĠġARETLENMEDEN VE GECE EVĠ‘NE GELMEDEN ÖNCE… LANKFORD ADINDA BĠR EJDERHA VARDI. AġK ONU DÖNÜġTÜRDÜ, UNUTULMASI GÜÇ BĠR SÖZ VERDĠ ve KARANLIK ONUN PEġĠNDE! Ejderha Lankford‘un gizemli geçmiĢi Gece Evi serisinin yazarları PC Cast ve Kristin Cast‘ın bu kısa romanında aydınlanıyor. Bir Çaylak olarak ĠĢaretlendi, aĢkının esiri oldu, acımasız bir düĢmanla karĢı karĢıya… GECE EVĠ SERĠSĠNĠ HAYRANLARI… EJDERHANIN YEMĠNĠNĠ MUTLAKA OKUMALISINIZ…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ELIZABETH GNONE

Yayın Yönetmeni

: Zeynep Kumruluoğlu

Editör

: Serpil Tütüncü

Kapak Uygulama

: E. Bahar Mete

Bilgisayar Uyg.

: E. Bahar Mete

Ġlk Baskı Tarihi

: Ağustos 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Meltem Görgün

Orijinal Ġsmi

: Fairy Oak-2 L’lncanto del Buio

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-71-0

Barkod

: 9786054456710

Sayfa

: 352 Sayfa

Ebat

: 140x200

FAIRY OAK 2 – KARANLIĞIN BÜYÜSÜ

FAIRY OAK 2 KARANLIĞIN BÜYÜSÜ Fairy Oak üçlemesinin büyüleyici ikinci kitabı Düşman Fairy Oak’ı kuşatmıştır, gücü her geçen gün daha da artmaktadır. Işık ve Karanlık arasındaki eski ittifak sallantıdadır. Ancak Vaniglia ve Pervinca’yı birbirine bağlayan sağlam bir bağ vardır: İkiz cadılar hem aynıdır hem de zıttır, Işık ile Karanlık aynı kandadır. Düşman bu bağı koparmaya niyetlidir. Pervinca Karanlığın Büyüsü’ne karşı koyabilecek midir? Büyücüler ile Büyüsüzlerin kurtuluşu onun elindedir.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GĠR KANIMA

Kitap Adı

:

Yazar

: JOHN AJVIDE LINDQVIST

Kitap Editörü

Çiçek EriĢ

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Çiğdem Samsunlu

Orijinal Ġsmi

: Let the Right One in

Fiyatı

: 22 TL

ISBN

: 978-605-4456-73-4

Barkod

: 9786054456734

Sayfa

: 624 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GĠR KANIMA KAPINIZI KĠMSEYE AÇMAYIN BU MASUM KÜÇÜK KIZA ASLA! Oskar yalnızlığı seven ve diğer çocukların sürekli sataĢtığı biraz tuhaf bir çocuktur. Eli, yan daireye taĢınınca Oskar onun da biraz tuhaf olduğunu fark eder. Ne denli haklı olduğundan haberi bile yoktur. ―Rüyalarınıza girecek. En iyisi gün ıĢığında okuyun.‖ -INDEPENDENT ―Tıpkı iyi bir Stephen King romanı gibi.‖ -INDEPENDENT ON SUNDAY ―Eğer bu yıl vahĢet, kan, kara mizah ve sinematik olasılıklarla dolu yalnızca bir tane vampir romanı okumayı düĢünüyorsanız, bu Gir Kanıma olsun.‖ -AGE ―Son on yılın en tüyler ürpertici ve yaratıcı korku romanlarından biri… Tehlikeli derecede hayalperest bir adamın kaleminden.‖ -HERALD SUN ―Gerilim yüklü ve bir o kadar da okumaya değer. Öngörülemeyecek bir hassasiyetten kan ve Ģiddet doğuyor.‖ -DAILY EXPRESS ―Böylesi gerilim dolu bir hikâye için ĢaĢırtıcı derecede incelikli ve etkileyici.‖ -DAILY MAIL ―Gerçekten olağanüstü bir kitap.‖ -SFX


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ĠTALYAN GELĠN

Kitap Adı

:

Yazar

: JEANNE KALOGRIDIS

Kitap Editörü

Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Meltem Uzun

Orijinal Ġsmi

: The Borgia Bride

Fiyatı

: 22.50 TL

ISBN

: 978-605-5360-01-6

Barkod

: 9786055360016

Sayfa

: 504 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ĠTALYAN GELĠN AġKIN, ĠHANETĠN VE ENTRĠKALARIN GÖLGESĠNDE GÜÇLÜ BĠR KADIN ―Tutkulu aĢklardan ölümcül entrikalara, çarpıcı tarihî olaylar herkesi kitaba bağımlı hale getirecek.‖

-Philippa Gregory Seks skandalları, politik cinayetler ve iktidar hırslarıyla adları tarihe kanlı harflerle geçen gizemli Borgia Hanedanı‘na dair tarihî gerçekler muhteĢem bir kurguyla bütünleĢiyor. Ġtalyan Gelin entrikalarla dolu, yozlaĢmıĢ Vatikan‘da ayakta kalmaya çalıĢan bir kadının dramı üzerine etkileyici bir hikâye anlatıyor. Güzel Prenses Sancha, kötü Ģöhretli Borgia Hanedanı‘nın bir üyesiyle isteği dıĢında evlendirilerek Roma‘ya gelir. Ama Papa Alexander Borgia‘nın ahlaksızlıklarına ve Vatikan‘ın kirli sırlarına tanık olan Sancha, cesaretini kuĢanıp becerilerini kullanarak kendini çarpık iliĢkilerle dolu bu ailenin gazabından korumak zorundadır. Sancha, kocasının yakıĢıklı ağabeyi Cesare Borgia‘nın karĢı konulmaz çekiciliğine kapılınca, etrafındaki tehlikeler de artar. Çılgıncasına âĢık olduğu bu adama güvenmeli midir? Yoksa bu çekici adam da ailenin geri kalanı gibi yozlaĢmıĢ biri midir?


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

KĠRLĠ OYUN

Kitap Adı

:

Yazar

: JESSIE KEANE

Kitap Editörü

Aycan Ak

Kapak Uygulama

: Yunus B. Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Levent Aydoğan

Orijinal Ġsmi

: Dirty Game

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-03-0

Barkod

: 9786055360030

Sayfa

: 432 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KĠRLĠ OYUN ATEġLE OYNARSANIZ YANARSINIZ... 1960‘ların Doğu Londra‘sı… Sokaklar rakip Carter ve Delaney çetelerinin elindedir ve hırsızlık ile fahiĢelik sıradan meslekler olarak görülmektedir. ġehvet, cinayet ve aĢk üçgeni… Jessie Keane‘in Londra‘nın Doğu Yakası‘nda geçen bu cesur ilk romanının anahtar sözcükleri bunlar. Kendini bildi bileli mükemmel kız kardeĢi Ruthie‘nin gölgesinde yaĢamıĢ olan Annie, kız kardeĢinin niĢanlısı, herkese korku salan Carter ailesinin reisi ve birinci sınıf bir suçlu olan Max Carter‘ı baĢtan çıkarır. Ama bu sadece suçluluk ve utanç duyarak acı çekmesine ve ailesinin ona yüz çevirmesine neden olur. Sokakta kalan Annie, Delaney ailesinin sözünün geçtiği Batı Yakası‘ndaki halasının yanına taĢınır ve kendisine –illegal– bir kariyer inĢa eder. Yeni yaĢam biçimi ve bağlantıları baĢını derde sokacaktır. YaĢadıkları sayesinde artık güçlü ve olgun bir kadın olan Annie, kendisini iki rakip çetenin arasında bulacak ve birçok kiĢiyi kızdıracaktır. Yollarına çıkanları asla unutmayan bu insanlar yüzünden tehlikeli günler onu beklemektedir. Ancak Annie Bailey korkup köĢesine sinecek sıradan kadınlardan değildir. ―Harika bir yeni yazardan, aklınızı baĢınızdan alacak bir roman.‖ —Mandasue Heller ―Bu kitap gerçekten çok baĢarılı, kelimenin tam manasıyla satıĢ rekorları kıracak bir kitap.‖ —Books Monthly Online ―Cesur karakterleri olan ve o dönemi çok iyi yansıtan sürükleyici bir roman…‖ —Books Monthly ―Keane‘in cesur dili ile mekân ve karakterlerinin gerçekçiliği kitaplarını daha da ilgi çekici hale getiriyor.‖ —Choice Magazine ―Jessie Keane suç iĢleyerek servet kazananların yaĢam biçimlerini ve aralarındaki çekiĢmeyi anlamamızı sağlıyor.‖ —Lincolnshire Echo ―Jessie Keane hikâyenin geçtiği zamanın sert ve hüzünlü atmosferini yansıtmakta çok baĢarılı. Çeteler, fahiĢeler ve silahlı soygunların gündelik yaĢamın bir parçası olduğu Doğu Londra sokaklarını mükemmel bir biçimde gözler önüne seriyor.‖ —Amazon.com ―MuhteĢem bir ilk kitap, devamını sabırsızlıkla bekliyorum.‖ —Amazon.com


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: JEREMY ROBINSON

Kitap Editörü

NABIZ Zeynep Tür

Kapak Tasarım

: Yunus B. Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Çiğdem Öztekin

Orijinal Ġsmi

: Pulse

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-77-2

Barkod

: 9786054456-772

Sayfa

: 480 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

NABIZ SONSUZA DEK YAġAMAK ĠÇĠN KAÇ KĠġĠYĠ ÖLDÜRÜRDÜNÜZ? Jeremy Robinson‘ın Satranç Takımı serisinin ilk kitabı, okurları heyecan dolu bir aksiyona, adrenalin yüklü bir maceraya davet ediyor. Genetik çalıĢmalar yürüten Manifold Ģirketinin kurucusu Richard Ridley, ölümsüzlüğe açılan kapıları keĢfetmiĢtir: Peru çölünde üzerinde Antik Yunanca yazılar bulunan bir taĢın altında gömülü tarihî bir eser ona istediğini vermiĢtir. Manifold Ģirketi tarihî eseri çalıp arkeolog Dr. George Pierce‘ı kaçırınca, ABD Özel Kuvvetleri‘nden ġah kod adlı Jack Siegler ve ekibi Satranç Takımı -Vezir, Kale, Fil, At ve Koyu Mavi-, Manifold‘un peĢine düĢmüĢtür. BaĢkanın özel emriyle kurulan Satranç Takımı, her türlü tehdit ve tehlikeyle mücadele için bir araya getirilmiĢ teknolojik silahlara ve çok özel yeteneklere sahip, eğitimli bir birimdir. Ridley‘nin bir ordu yaratma planı onu bir numaralı tehdide dönüĢtürmüĢtür. Satranç Takımı, Manifold Ģirketinin geliĢmiĢ silahlarla donatılmıĢ güvenlik güçleriyle ve ölümsüz canavarıyla baĢa çıkmak zorundadır. Aksi takdirde, Manifold insanlık tarihini sonsuza dek değiĢtirecektir. ―Çılgınca bir aksiyon, zekice bir kurmaca ve mitolojiden esinlenilip yeniden yaratılmıĢ bir dehĢet; hepsi bir araya gelip, hız trenini andıran, kesintisiz bir gerilim ve maceraya dönüĢüyor. Satrancın bu kadar eğlenceli olabileceği kimin aklına gelirdi?‖ -James Rollins ―Nabız kendini aĢmıĢ, mermi gibi yol alıyor; keyifli vakit geçirmek isteyenler için…‖ -Scott Sigler ―Robinson, okuyucusunu bir uçurumdan aĢağı paraĢütsüz itip, yere çarpmasına sadece bir iki santim kala yakalamayı baĢarıyor ve bunu yaparken hiçbir Ģeyden çekinmiyor!‖ -Jeff Long, ―Nabız kesinlikle ilgi uyandıran bir giriĢle baĢlıyor ve heyecan dolu bir macerayla devam ediyor; sonuysa oldukça ĢaĢırtıcı.‖ -Stel Pavlou ―ĠĢte size sayfalarını peĢ peĢe çevireceğiniz bir kitap daha!‖ -Steve Alten


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: KARIN FOSSUM

Kitap Editörü

PUS Çiçek EriĢ

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Dont Look Back

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-98-7

Barkod

: 9786054456987

Sayfa

: 336 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

PUS STIEG LARSSON’IN MILLENNIUM SERĠSĠ HAYRANLARININ BÜYÜK BĠR KEYĠFLE OKUYACAĞI MUHTEġEM BĠR POLĠSĠYE GERĠLĠM NORVEÇ POLĠSĠYESĠNĠN KRALĠÇESĠ KARIN FOSSUM‘DAN UNUTMAYACAĞINIZ BĠR DEDEKTĠF: KONRAD SEJER GÖL KENARINDA ÖLÜ BĠR KIZIN ÇIPLAK BEDENĠ BULUNUR… VE KARANLIK SIRLARLA YÜKLÜ BĠR PUS SARAR ETRAFI… ARDINDAN BĠR ġÜPHE! Ev kapılarının bile kilitlenmediği ve çocukların korkusuzca sokaklarda oynadığı sessiz bir kasabada bir çocuk kaybolur. Polis çağrılır fakat birkaç saat sonra çocuk geri döner. Buraya kadar her Ģey normaldir. Ta ki çocuk göl kenarında bir ceset gördüğünü söyleyene kadar. Dedektif Sejer ve ortağı Jacob Skarre henüz on beĢ yaĢında olan genç kızın cesedini bulduktan sonra kasabanın sakinliğini bozan karanlık sırların peĢine düĢer.

―MuhteĢem bir gerilim.‖ Daily Mail

―Zekice ve dehĢet verici.‖ New York Times


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: KRISTIN CASHORE

Kitap Editörü

YETENEK Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Eylül 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġlker ġahin

Orijinal Ġsmi

: Graceling

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-4456-81-9

Barkod

: 9786054456819

Sayfa

: 472 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

YETENEK YEDĠ KRALLIK ÜÇLEMESĠ 1.KĠTAP Katsa sadece ellerini kullanarak bir insanı öldürebilme becerisine sahiptir. Olağanüstü bir hünerle doğan, nadir insanlardan birisi, bir Yetenekli‘dir. Kralın yeğeni olduğu için ayrıcalıklı bir hayat yaĢaması gerekirken, Öldürme Yeteneği sebebiyle kralın hizmetindeki bir kiralık katil olmak zorunda kalmıĢtır. Katsa, SavaĢma Yeteneği olan Prens Po‘yla tanıĢınca hayatının değiĢeceğinin henüz farkında değildir. Po‘yla dost olacaklarını hayal etmemiĢtir. Kendi Yeteneği ile ilgili yeni bir gerçeğin açığa çıkacağını ve çok uzaklarda, dehĢet verici bir tehlikenin kol gezdiğini ise aklından dahi geçirmemiĢtir. ―Yetenek, insanın içini titretecek bir romantizme sahip.‖ -LA Times ―ĠĢte muhteĢem bir kitap! Yarı vahĢi Katsa‘nın askerlerle, fırtınalarla ve kendi doğasıyla verdiği mücadele sırasında insanlığı öğrenmesi… Büyük bir hevesle okudum!‖ -Tamora Pierce ―Bu sürükleyici kitapla Cashore, çıtayı inanılmaz derecede yükseltmiĢ.‖ -Publishers Weekly ―Ġnce bir tutku ve yabani bir zarafet, gerçekçi kahramanlıklar ve sade bir güzellikle dolu bu öyküde hiçbir yenilgi kesin değil ve tüm zaferlerin bir bedeli var. Her anlamda Yetenek dolu.‖ -Kirkus Reviews ―Etkileyici bir roman. Okurlar, bu incelikle yazılmıĢ,muhteĢem fantastik romanı okumaya doyamayacaklar.‖ -Booklist ‗‘Olağanüstü bir hikâye, heyecan verici, vurucu ve rahat okunuyor. Hem fantastik hem de romans okurları bu kitaba bayılacaklar.‖ -SLJ


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BEġ DAKĠKADA FĠLOZOF

Kitap Adı

:

Yazar

: GERALD BENEDICT

Kitap Editörü

Ġbrahim ġener

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Filiz Gülerkaya

Orijinal Ġsmi

: The Five-Minute Philosopher

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-5360-09-2

Barkod

: 9786055360092

Sayfa

: 264 Sayfa

Ebat

: 13x19

BEġ DAKĠKADA FĠLOZOF 80 FELSEFĠ SORUYA 80 MANTIKLI YANIT Görmezden gelemeyeceğiniz 80 soru ● Gerçek diye bir Ģey gerçekten var mı? ● Büyük bilgi büyük bilgeliği içerir mi? ● Kaç tane benliğe sahibim? ● Kendimizi gerçekte tanıyabilir miyiz? ● Evren sonsuz mudur? ● Ölümden sonra hayat var mıdır? ● Özgür irademiz var mı? ● Tanrı birisi mi yoksa bir Ģey midir? ● Ruhum var mı? ● Tüm dinler doğru olabilir mi? ● Kötülük gerçekten var mı? ● Din olmadan inanca sahip olabilir miyiz? ● Sezgi, mantığın yerine geçebilir mi? ● Bir ahlak yasasına ihtiyacımız var mı? ● KarĢılık beklemeden eylemde bulunmak diye bir Ģey var mıdır?

Felsefi aydınlanmaya ulaşmak için, bir dağın tepesine çıkmak veya üniversitede derece almak gerekmez. Bunun için gereken tek şey filozof Gerald Benedict tarafından yazılmış olan 80 yaşam değiştiren soru ve yanıtın her birine günde beş dakika ayırmaktır. BEŞ DAKİKADA FİLOZOF kitabı bilgelikle doludur ve akademik gösterişten uzaktır. Okuyucular BEŞ DAKİKADA FİLOZOF kitabını okuduktan sonra dünyaya yepyeni bir gözle bakacaklar.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ELMA ÇEKĠRDEĞĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: KATHARINA HAGENA

Kitap Editörü

Duygu Bolut

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Firuzan Gürbüz

Orijinal Ġsmi

: Der Geschmack von Apfelkernen

Fiyatı

: 15 TL

ISBN

: 978-605-5360-07-8

Barkod

: 9786055360078

Sayfa

: 240 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ELMA ÇEKĠRDEĞĠ ―Unutulmaya terk edilse de geçmiĢ kendini her zaman hatırlatır…‖ Büyükanne Bertha ölünce evi, torunu Ġris‘e kalır. Ġris çocukken kuzeni ve bir arkadaĢıyla yaz tatillerini birlikte geçirdiği evde yıllar sonra yalnız kalmıĢtır. Sadece bir hafta geçireceği evde odaları, oyun oynadığı ve tek gecede beyaza dönen kırmızı Frenk üzümlerinin yetiĢtiği bahçeyi, konserve gözyaĢlarının piĢirildiği mutfağı gezer. Odadan odaya geçtikçe hafızasının odaları da kapılarını aralar ve hem unuttukları hem de hatırladıkları arasında bir yolculuğa çıkar. Büyükannenin evinde geçirilen yaz tatillerinin anıları ve teyzelerin gizem dolu hikâyeleriyle sihirli ve büyüleyici bir roman… Katharina Hagena, üç kuĢak kadının kaderlerini harmanlayarak bir ailenin hikâyesini anlatıyor…

―AĢkı, mutluluğu, ölümü, babalarını tanıma Ģansını hiç bulamamıĢ olan çocukları, ergenlik dönemi nüanslarını, karanlık sırları ve elma ağaçlarını anlatan bir roman… Kısacası; hayatın içindeki her Ģeyi anlatan… Yazarın dili oldukça yalın ve anlatıcının ironi kokan anlatımı akıcı…‖ - Anne Nordmann, Taz ―Hagena‘nın yeteneği acıyı özel kılmak… Öyle ki her insan bu kadar gözyaĢı içeren bir yazı yaĢayıp bedelini ödemeyi isteyebilir… ― - Brigitte ―Yaz, elma ve Frenk üzümü kokan bir hikâye. Hem acı hem de tatlı… Hatırlamak ve unutmak üzerine yüreklere dokunan bir roman… Elma Çekirdeği tam anlamıyla bir haz…‖ - Martina Meister, Die Zeit ―Basitçe ve kısaca Ģöyle demek istiyorum: Kesinlikle okuyun lütfen! Bu hikâye sizi içine alıyor ve baĢka diyarlara götürüyor.‖ - Christine Westermann , Gazeteci -yazar


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GERÇEK RENKLER

Kitap Adı

:

Yazar

: KRISTIN HANNAH

Kitap Editörü

Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Melek Aslı Öztürk

Orijinal Ġsmi

: True Colors

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-25-2

Barkod

: 9786055360252

Sayfa

: 512 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GERÇEK RENKLER BĠR GÜN GELĠR, EN YAKINLARINIZ SĠZE SIRT ÇEVĠREBĠLĠR; KIZ KARDEġĠNĠZ BĠLE... Dünyanın dört bir yanında kadınlar Kristin Hannah‘nın AteĢböceği Yolu romanını okuduktan sonra güldüler, ağladılar ve arkadaĢlarının değerini bir kez daha anladılar. Yazar bu kez kız kardeĢlerin dokunaklı, muhteĢem ve karmaĢık dünyalarını keĢfe çıkıyor… Gerçek Renkler, New York Times‘ın çok satan yazarı Kristin Hannah tarafından Ģimdiye dek anlatılan en kıĢkırtıcı, en etkileyici ve en yürek burkan hikâye. Kimliğiyle özdeĢleĢen parlak kalemi ve unutulmaz karakterleriyle yazar, birbirine kenetlenmiĢ dünyaları kıskançlık, ihanet ve türüne nadir rastlanan bir ihtirasla darmadağın olan üç kardeĢin hikâyesini anlatıyor. ―Kristin Hannah kız kardeĢler arasındaki güçlü bağlar, bir aileyi parçalayabilecek tatsızlıklar ve aĢkın Ģifa veren gücü hakkında büyüleyici bir hikâye anlatıyor. Sürprizlerle dolu samimi bir içgörü ve eski güzel günlere has bir anlatım… Merak uyandıran bu roman için Ģöyle denebilir: ‗Koltuğunuza kıvrılın ve tadını çıkarın!‘‘ -Kate Jacobs ―Hannah, kız kardeĢlerin derin, duygusal iliĢkilerini inceledikçe, bir çırpıda okunacak, güzel ve sürükleyici bir aĢk, rekabet ve aile hikâyesi yaratıyor.‖ -Booklist ―Hannah, kadınların karakterlerinin ve okuyucularının ne istediğini iyi biliyor.‖ -Publishers Weekly ―Son derece romantik ve yürek burkan, içine girmek ve mümkün olduğu kadar orada kalmak isteyeceğiniz bir roman.‖ -People Magazine


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GÖZYAġI KAPISI

Kitap Adı

:

Yazar

: ABRAHAM VERGHESE

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Nalan IĢık Çeper

Orijinal Ġsmi

: Cutting for Stone

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-06-1

Barkod

: 9786055360061

Sayfa

: 720 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GÖZYAġI KAPISI YÜREĞĠNĠZE DOKUNACAK BU UNUTULMAZ ROMANIN SĠZĠ ALIP GÖTÜRMESĠNE ĠZĠN VERĠN Marion ve Shiva Stone, Hintli bir rahibe ve Ġngiliz bir cerrahın yasak aĢkından doğan ikizlerdir. Annelerinin doğum sırasında ölümü ve babalarının kaybolmasıyla yetim kalan ikizler, olağan dıĢı bir bağla birbirlerine bağlıdırlar. Her ikisi de hekim olmak isteyen ikizler, devrimin eĢiğinde büyürler. Ancak aynı kadına karĢı hissettikleri tutkulu aĢk, kardeĢleri birbirlerinden uzaklaĢtırıp Marion‘u vatanından kaçmaya ve New York‘a gitmeye zorlar. Marion‘un geçmiĢiyle yüzleĢmesi, neredeyse hayatına mal olur ve onu, canını dünyada en az güvendiği iki insana emanet etmeye mecbur bırakır: onu terk eden cerrah babası ve ona ihanet eden ikiz kardeĢi. GözyaĢı Kapısı, aile değerleri, karĢılıksız aĢk ve sürgün üzerine yürek burkan bir roman. AlıĢılmadık olaylar, mizah ve hüzünle süslenmiĢ bu roman sizi ilk sayfasıyla yakalayacak ve hiç bırakmayacak. ―Nefes kesici, olağanüstü ve yürek parçalayıcı bir destan… Kusursuzca yazılmıĢ, paha biçilemez bir ilk roman. ġayet bu yıl sadece bir kitap okumaya vaktiniz varsa, tercihinizi bu kitaptan yana yapın.‖ -The Star Ledgar GözyaĢı Kapısı‘nın ilk sayfasını okumak, usta bir romancının büyüsüne kapılmak anlamına geliyor. -Pauline W. Chene Verghese bu ilk romanında direkt kalbinize hitap ederek sizi tutsak ediyor. -People Uykusuz kalmayı bir zevke dönüĢtüren, muhteĢem, zengin ve yürek burkan bir roman... Muazzam. - The Times Koltuğunuzdan kalkamayacaksınız. -Los Angeles Times Olağanüstü… Okuduktan sonra unutamayacağınız bir Ģaheser. - Houston Chronicle


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GÜL TANRIÇASI

Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST

Kitap Editörü

Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Müge Kocaman Özçelik

Orijinal Ġsmi

: Goddess of the Rose

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-29-0

Barkod

: 9786055360290

Sayfa

: 432 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GÜL TANRIÇASI Tanrıça Serisi 4. Kitap BÜYÜLÜ BĠR AġK BÜTÜN ENGELLERĠ AġABĠLĠR MĠ? DENĠZ TANRIÇASI, BAHAR TANRIÇASI, IġIK TANRIÇASI VE ġĠMDĠ DE GÜL TANRIÇASI … TANRIÇASI SERĠSĠ 4. KĠTABIYLA VE TÜM HEYECANIYLA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDĠYOR Empusai ailesinin gülleri, ailenin kadınlarının bahçeleri için feda ettiği kan damlaları sayesinde yüzyıllar boyunca çiçek açmıĢtır. Mikki, ailesinin bu tuhaf geleneğini sürdürmesinin yanı sıra normal hayatına da devam etmektedir. Ta ki farkında olmadan bir ritüeli tamamlayıp kendini Gül Diyarı‘nda bulana dek... Çok uzun bir zaman önce büyük bir öfkeye kapılan Tanrıça Hekate, Gül Diyarı‘yla birlikte Diyar‘ın koruyucusunu da sadece bir rahibenin bozabileceği sihirle büyüler ve Ģimdi bu sihrin ortadan kaldırılması konusunda Mikki‘ye güvenmektedir. Canavar gibi görüntüsüyle Koruyucu ilk baĢta Mikki‘nin korkmasına neden olur ancak kısa zamanda kadının, o ana dek hiçbir erkeğin yapamadığı kadar, ilgisini çekmeye baĢlar. Ama hem Gül Diyarı‘nın hem de Koruyucu‘nun kurtuluĢu, Mikki‘nin yaĢam kaynağı olan kanını feda etmesine bağlıdır... ―Olağanüstü... Modern bir yorumla sunulan sihir, efsane ve romantizm. Yazarın hayal gücü ve hikâye anlatma yeteneği bu tür için biçilmiĢ kaftan.‖ —Romantic Times


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GÜNAHKÂR ÂġIK

Kitap Adı

:

Yazar

: ELIZABETH HOYT

Kitap Editörü

Sibel Yıldız

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Seden Gürel

Orijinal Ġsmi

: TO TASTE TEMPTATION

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-15-3

Barkod

: 9786055360153

Sayfa

: 400 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GÜNAHKÂR ÂġIK AġKIN ÇIKMAZ SOKAKLARINDA KAYBOLMUġ ĠKĠ TUTSAK KALP... Leydi Emeline Gordon, Ģıklığı ve kusursuzluğuyla Londra‘nın yüksek sosyetesinin gözdesidir ve Amerikan sömürgesinde askerlik yapmıĢ olan, Boston‘lu Samuel Hartley‘nin kız kardeĢi Rebecca için mükemmel bir hami adayıdır. Samuel, Amerika‘nın yaban topraklarında yetiĢ- miĢtir ancak oldukça varlıklı bir adam olmasına rağmen, tavırları medeniyetten uzaktır. Sosyetenin Ģıklık yarıĢtırdığı büyük bir baloya kim Kızılderili makoseni giyerek gider ki? Samuel‘ın genel adaba karĢı gösterdiği kibirli umursamazlık, Emeline‘i çileden çıkarsa da cüretkârlığı içten içe onu heyecanlandırmaktadır. Ancak Samuel‘ın pervasız tavırlarının ardında, yakasını bırakmayan bir trajedi yatmaktadır. O Londra‘ya âĢık olmak için değil, intikam almak için gelmiĢtir. Bu adamın ellerini ellerinde hissetmek, onu baĢtan çıkaran dudaklarının tadına bakmak isteyen Emeline‘se kendisine hâkim olmak zorundadır; çünkü özgür değildir. Ancak bazı Ģeyler bir leydinin bile iradesinin ötesindedir… Çünkü aĢk söz dinlememektedir. ―MuhteĢem… Büyülü bir peri masalı, aĢk ve gerçeklikle yoğrulmuĢ leziz ve duygusal bir ziyafet.‖ -Romantic Times ―BaĢtan çıkarma sanatına alıĢılmadık bir yaklaĢım. Mutlaka okunmalı.‖ -FreshFiction.com ―Hoyt güçlü bir hikâye ve ihtiraslı bir aĢkla karĢınızda.‖ -NovelTalk.com


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

GÜZEL ÖLÜLER 1. KĠTAP-JONAS

Kitap Adı

:

Yazar

: EDEN MAGUIRE

Kitap Editörü

Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: MÜGE KOCAMAN ÖZÇELĠK

Orijinal Ġsmi

: BEATIFUL DEAD BOOK 1-JONAS

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-5360-11-5

Barkod

: 9786055360115

Sayfa

: 272 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GÜZEL ÖLÜLER 1. KĠTAP - JONAS AġK ÖLÜMÜ GERÇEKTEN YENEBĠLĠR MĠ? Ellerton Lisesi‘nde tuhaf Ģeyler oluyor. Phoenix bir yıl içinde ölen dördüncü genç. Phoenix‘in bir kavgada öldüğü haberi, tıpkı onun kadar ani ve tuhaf Ģekillerde ölen Jonas, Summer ve Arizona‘nın ölüm haberlerini takip ediyor. Hayaletlere ve garip olaylara dair söylentiler kasabada kulaktan kulağa dolaĢıyor. Phoenix‘in kederli kız arkadaĢı Darina ise çıldırmak üzere; kanat sesleri zihnini bir türlü terk etmiyor ve ne kalp ağrısından ne de öldüğünü sandığı insanları görmekten kurtulabiliyor. Bu gizemli olaylara bir açıklık getirmek için kolları sıvayan Darina, arkadaĢlarına ve Phoenix‘e yardım etme görevini üstlenince aĢk ile ölüm karĢı karĢıya geliyor. ―MuhteĢem bir üslup ve güçlü bir gizemle yüklü, inandırıcı karakterler. Gerçekten sürükleyici bir kitap.‖ -Julia Eccleshare


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ĠSRAĠL’ĠN GĠZLĠ SAVAġLARI

Kitap Adı

:

Yazar

: IAN BLACK & BENNY MORRIS

Kitap Editörü

Ġlyas Burak

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Enver Günsel

Orijinal Ġsmi

: ISRAEL’S SECRET WARS

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-05-4

Barkod

: 9786055360054

Sayfa

: 496 Sayfa

Ebat

: 15,5 x 23,5

ĠSRAĠL‘ĠN GĠZLĠ SAVAġLARI ĠSRAĠL ĠSTĠHBARATININ TARĠHĠ

ĠSRAĠL TARĠHĠNĠN TÜM KARANLIK NOKTALARI BU KĠTAPTA! ―Ġsrail istihbaratı ile ilgili en ciddi ve detaylı araĢtırma.‖ -New York Times ―Kesinlikle sarsıcı bir araĢtırma…‖ -San Francisco Chronicle Ġsrail‘in Gizli SavaĢları Aman, Mossad ve ġin-Bet olmak üzere üç büyük Ġsrail gizli istihbarat servisinin kapsamlı bir tarihini ele almaktadır. The Guardian‘ın Orta Doğu editörü Ian Black ve Ben-Gurion Üniversitesi‘nde tarih profesörü olan Benny Morris gizli kalmıĢ raporları ve özel günlükleri kullanarak Orta Doğu anlaĢmazlığının tam ortasında duran Ġsrail‘in istihbarat faaliyetlerini detaylarıyla sunmaktadır. Ġsrail Devleti nasıl kuruldu? Bu devlet kurulurken yardım eden Arap ülkeleri ve liderler kimlerdi? Ġsrail istihbaratı ajanlarını nasıl seçer, bu ajanlar arasında bölge ülkelerinden kimler var? MOSSAD'ın dünyanın dört bir yanında yaptığı operasyonlar nasıl planlanır? Hazırlık, iç değerlendirme ve harekete geçme aĢamaları nasıl iĢliyor? MOSSAD ve CIA arasında organik bağ var mıdır? Bu iliĢki nasıl yürür? Hangi operasyonları ortaklaĢa yaptılar? MOSSAD-Barzani iliĢkisi? ve Ġsrail‘e dair birçok çarpıcı bilgi…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ANITA SHREVE

Kitap Editörü

KASET Gamze Bulut

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġrem Sağlamer

Orijinal Ġsmi

: Testimony

Fiyatı

: 19 TL

ISBN

: 978-605-5360-08-5

Barkod

: 9786055360085

Sayfa

: 304 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KASET TEK BĠR HATA BÜTÜN YAġAMINIZA MAL OLABĠLĠR! Küçük bir kasaba... Bir yatılı okul... Bir seks skandalı... Skandalın etrafındaki herkesin yaĢamı kökten sarsılır. Üç genç arasındaki iliĢkinin kayda alınmıĢ olması, iĢleri içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Pandora'nın kutusuna dönüĢen kaset, skandala karıĢan gençlerin, anne babaların ve hatta tüm kasabanın yaĢamını geri dönülmez bir biçimde değiĢtirecektir. YaĢamları aptalca bir hata yüzünden altüst olan bu insanlar, olayın yıkıcı etkilerini atlatabilecek midir? ... Anlamıyorum. Yılın bütün diğer günlerini alıyorsun; 364 tanesini. Ve karĢısına kafayı bulup bir pislik gibi davrandığın bir saati koyuyorsun ve o bir saat senin hayatını mı belirliyor? Sonsuza kadar? ―Usta kalemi ve her zamanki gibi kıĢkırtıcı üslubuyla Shreve, ortalığı kasıp kavuruyor.‖ -Joanne Wilkinson "Shreve‘den kusursuzca büyüleyici, cezbedici ve tutkulu bir hikâye.‖ -Bette-Lee Fox, Library Journal


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

SEKĠZ

Kitap Adı

:

Yazar

: KATHERINE NEVILLE

Kitap Editörü

Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1.Baskı

Çeviri

: Zeliha Babayiğit

Orijinal Ġsmi

: The Eight

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-10-8

Barkod

: 9786055360108

Sayfa

: 720 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SEKĠZ BU SATRANÇ OYUNUNDA KAYBETMEK KESĠN ÖLÜM, KAZANMAK ĠSE HER ġEY DEMEK! ―Dünya‖ adlı o büyük satranç tahtasında heyecanlı bir entrika serüveni… Tıpkı satranç tahtasındaki gibi, ―siyah‖ ve ―beyaz‖ güçler arasında kıyasıya bir mücadele. Tarihi ikiye bölen bir güç ve iktidar macerası. Bir yanda, Fransız Devrimi‘nin en hareketli günlerinde sır dolu bir satranç takımı etrafında örülen, müzikten mitolojiye, felsefeden matematiğe, simyadan kimyaya uzanan kıyasıya bir mücadele. Diğer yanda, petrol Ģirketlerinin ve diğer çok uluslu Ģirketlerin dünyaya damgasını vurmaya baĢladığı 1970‘lerde Ģekillenen ve kökenleri tarihin derinliklerine uzanan ―canlı bir satranç oyunu‖. Sekiz, sadece tarihe değil, çevremizde olup bitenlere de yeni bir gözle bakmamıza neden olacak kadar sıkı entrikasıyla macera severlerin nefeslerini kesecek bir roman. ―Cesur, pek çok tarzı içinde barındıran bir tarihi gezinti, bulmacalar ve gizemlerle dolu... Sekiz kurgusu ve anlatımıyla bir Ģaheser.‖ -The Detroit News ―Büyüleyici… Ġnsanı hayretten hayrete düĢürüyor.‖ -Newsday ―Hem akıl dolu hem de heyecanlı olmayı baĢarabilen sürükleyici bir roman… Büyüsüne kapılmamak imkânsız.‖ -Los Angeles Times Book Review ―Ġnanılmaz iki kadın kahraman, hiç bitmeyen gerilim, casusluk, cinayet ve bütün Batı mistik geleneğinin anahtarı gibi görünen bir bulmacanın yer aldığı bu büyüleyici roman birinci sınıf ve benzerlerinin çok ötesinde.‖ -Publishers Weekly ―MuhteĢem, zengin ve iki ayrı koldan ilerleyen büyüleyici bir roman… Heyecan verici, nefes kesici bir oyun.‖ -San Francisco Chronicle


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

SESSĠZLĠK

Kitap Adı

:

Yazar

: BECCA FITZPATRICK

Türü

Paranormal

Kitap Editörü

Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Silence

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-24-5

Barkod

: 9786055360245

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SESSĠZLĠK Hush, Hush serisi 3. kitap Geride sadece sessizlik kaldığında gerçek duyulabilir mi? Patch ve Nora arasındaki çığlık, yerini sessizliğe bırakmıĢtır. Patch‘in karanlık geçmiĢindeki sırların üstesinden gelmiĢ… birbirinden tamamen farklı iki dünya arasında bir köprü kurmuĢ… ihanet, sadakat ve güven duyguları zorlu sınavlardan geçmiĢtir. Ve bütün bunlar, cennet ve dünya arasındaki sınırları aĢan bir aĢk uğruna göze alınmıĢtır. Birbirlerine duydukları sarsılmaz güven haricinde hiçbir Ģeye sahip olmayan Patch ve Nora, uğruna çaba harcadıkları her Ģeyi ve aĢklarını paramparça edebilecek bir güce karĢı umutsuz bir savaĢa baĢlarlar... ―Becca Fitzpatrick‘in kaleme aldığı aĢk büyüleyici.‖ -The Book Cellar ―Becca Fitzpatrick harika karakterler yaratmada eĢsiz bir yeteneğe sahip. Nora ve Patch‘in arasındaki çekim, insanın kalbini yerinden oynatıyor!‖ -Strph Su Reads ―Unutulmaz karakterler, harika diyaloglar, etkileyici bir espri anlayıĢı ve karanlık olduğu kadar merak uyandıran bir olay örgüsü. hush, hush serisi, okuyucuyu kendinden geçiriyor.‖ -Reviewer X


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

YENĠ BAġLAYANLAR ĠÇĠN ÇĠZĠM

Kitap Adı

:

Yazar

: PETER PARTINGTON, PHILLIP PATENALL, BRUCE ROBERTSON

Kitap Editörü

Ġbrahim ġener

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ġbrahim ġener

Orijinal Ġsmi

: DRAWING FOR BEGINNERS

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-16-0

Barkod

: 9786055360160

Sayfa

: 192 Sayfa

Ebat

: 21X27,5

YENĠ BAġLAYANLAR ĠÇĠN

ÇĠZĠM BAġARILI ÇĠZĠM ĠÇĠN A‘DAN Z‘YE ÖĞRENMEK ĠSTEDĠĞĠNĠZ HER ġEYĠ BU KĠTAPTA BULABĠLĠRSĠNĠZ! Çizim için bu pratik baĢlangıç kitabı yaygın olarak kullanılan çizim araçlarıyla nasıl açık ve basit çizim yapabileceğinizi öğretiyor. Bu kitaptaki bilgilerle hayvan, insan, manzara ve bina gibi popüler öznelerin geniĢ bir yelpazesinde çizim yapmayı öğrenebilirsiniz. Faydalı ipuçları ve önerilerle dolu olan kitap çizime yeni baĢlayanlara temel çizim tekniklerini ve bu tekniklerin nasıl adım adım uygulanabileceğini öğretme amacını taĢımaktadır. Eğer çizim yapmayı öğrenmek istiyorsanız, bu kitap tam size göre bir baĢvuru kaynağıdır. ● KurĢunkalem, kömür kalemi, pastel, dolmakalem ve suluboya için yönlendirmeler ● 400‘den fazla çizim ve adım adım uygulamalar ● Hayvan, insan, manzara, ağaç, çiçek, bina ve gökyüzü çiziminde net ve doğrudan öneriler


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

YENĠ DÜNYA DÜZENĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: PARAG KHANNA

Kitap Editörü

Ġlyas Burak

Kapak Tasarım

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Elif Nihan AkbaĢ

Orijinal Ġsmi

: The Second World

Fiyatı

: 25 TL

ISBN

: 978-605-5360-30-6

Barkod

: 9786055360306

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 15,5x23,5

YENĠ DÜNYA DÜZENĠ DÜNYA SĠYASETĠ UZMANI PARAG KHANNA‘DAN DÜNYANIN YENĠ TABLOSU ―George Orwell haklıydı: Gelecekte üç büyük dünya gücü olacak ve bunların aralarındaki birlik ve rekabete göre bu güçlerin pozisyonu değiĢirken barıĢtan bahsetmek mümkün olmayacak. Bir politika uzmanı olarak Parag Khanna da dünyanın ABD, AB ve Çin olmak üzere üç büyük güç üzerinde Ģekillendiğini söylüyor. Dünyaya Ģekil veren etkenin uluslararası ya da medeniyetler arası iliĢkiler değil de emperyal güçler arasındaki iliĢki olduğunu söyleyen Khanna, imparatorlukların coğrafyayı belirlediğine vurgu yapıyor. Tarih bize göstermiĢtir ki yoksullar olduğu müd- detçe imparatorluklar geçicidir. Her zaman ortada bir yerde hem birinci dünya hem de üçüncü dünya olabilen ikinci dünya olacaktır. Ġkinci dünyada orta sınıf neredeyse yoktur ve kaynaklar açısından zengindir. Khanna‘ya göre Türkiye gibi ikinci dünya ülkeleri, AB ve ABD ile ittifak zeminleri ararken Rusya ve Çin ile iliĢkileri geliĢtirmektedir.‖ -Kirkus Reviews ―Yeni dünyaya renkli ve etkileyici bir tur.‖ -Fareed Zakaria ―Küresel siyasetin uyum teorisine denk düĢen bir dizi ülke üzerine bilgi dolu bir el kitabı.‖ -Robert Kaplan ―Öngörülerinden emin, önerilerinde cesur… Khanna‘nın kitabı alıĢıldık siyasetin dıĢında bir enerjiye ve canlılığa sahip.‖ -Andrei Cherny ―Gelecekteki baĢkanımızın yüz yüze geleceği dünyanın çıkmazlarına cesur bir Ģekilde iĢaret eden panoramik bir bakıĢ.‖ -Zbigniew Brzezinski


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ ĠÇĠN BANYO ZAMANI

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BATHTIME FOR BISCUIT

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-12-2

Barkod

: 9786055360122

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

8. Kitap: Bisküvi Ġçin Banyo Zamanı Bisküvi’nin banyosu için her şey hazır... Bisküvi hariç her şey. Çamurda yuvarlanmak ve arkadaşı Çamur ile oynamak istiyor!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ ĠLE BEBEK

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT AND THE BABY

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-20-7

Barkod

: 9786055360207

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

6. Kitap: Bisküvi ile Bebek Bisküvi yeni bebekle tanışmak istiyor, ama sabırlı olmalı... Bir de sessiz!


0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ KENTĠ GEZĠYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT VISITS THE BIG CITY

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-18-4

Barkod

: 9786055360184

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

3. Kitap: Bisküvi Kenti Geziyor Şehir küçük bir köpek yavrusu için büyük ve hareketli bir yer: Yüksek binalar, korna çalan otomobiller ve her türden yeni arkadaşlıklar var!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ OYNAMAK ĠSTĠYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT WANTS TO PLAY

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-22-1

Barkod

: 9786055360221

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

7. Kitap: Bisküvi Oynamak Ġstiyor Bisküvi iki kedi yavrusu ile oynamak istiyor. Yalnız kedi yavruları onu fark edemeyecek kadar meşgul. Kedi yavrularının yardıma ihtiyacı olduğundaysa, onları kurtaran Bisküvi oluyor! Hav! Hav!


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ TAVġANLA TANIġIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT MEETS THE CLASS PET

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-14-6

Barkod

: 9786055360146

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

2. Kitap: Bisküvi TavĢanla TanıĢıyor Meraklı bir tavşancık ile oyuncu bir köpek yavrusu arkadaş olabilir mi?


0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ YÜRÜYÜġE ÇIKIYOR

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT TAKES A WALK

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-13-9

Barkod

: 9786055360139

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

5. Kitap: Bisküvi YürüyüĢe Çıkıyor Büyükbabaların evine kadar yürüyüş yapmaktan daha eğlenceli ne olabilir?


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BĠSKÜVĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: ALYSSA SATIN CAPUCILLI

Kitap Editörü

Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Bilgisayar Uygulama

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Ekim 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Zuhal Kumruluoğlu

Özgün İsmi

: BISCUIT

Fiyatı

: 6 TL

ISBN

: 978-605-5360-19-1

Barkod

: 9786055360191

Sayfa

: 28 Sayfa

Ebat

: 15x22

Yaş

: Okul Öncesi

BĠSKÜVĠ Sevgili anne babalar, çocuğunuzun okuma sevgisi bu kitaplarla baĢlıyor! Her çocuk okumayı farklı biçimde ve kendi hızında öğrenir. Bazıları önceki okuma seviyelerine geri dönerek en sevdikleri kitapları tekrar tekrar okur. İlgi ve becerilerini teşvik ederek, küçük okurunuzun okuma konusunda kendisini geliştirmesine ve bu konuda kendinden daha emin olmasına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle okuduğu kitaplardan onun kendi başına okuduğu ilk kitaplara kadar, okumanın her aşamasına yönelik Okuyabiliyorum! kitapları hazırlıyoruz.

BĠRLĠKTE

ĠLK

OKUMA

Temel sözcük bilgisi, sözcük tekrarları ve ilgi çekici çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklarınızla birlikte okumak için ideal bir koleksiyon. Okuyabiliyorum! kitapları çocuklara okuma sevgisi aşılar. Ödüllü yazar ve çizerler tarafından hazırlanmaktadır. Sevilen karakterlerin en ilginç maceralarından oluşur. Bir yaĢam boyu sürecek keĢif, sihirli bir sözcükle baĢlar:

“Okuyabiliyorum!”

1. Kitap: Bisküvi Hav! Hav! Yatma zamanı, ama Bisküvi bir şey atıştırmak, oyun oynamak ve masal dinlemek istiyor. Hiç uyumayacak mı?


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: BANU BĠRTEK

Kitap Editörü

2012 GÜNLÜK YAġAM REHBERĠ Zeynep Kumruluoğlu

Kapak ve Ġç Tasarım

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 15 TL

ISBN

: 978-605-5360-38-2

Barkod

: 9786055360382

Sayfa

: 248 Sayfa

Ebat

: 11,5x18

2012 GÜNLÜK YAġAM REHBERĠ Astrolojik Ajanda Her güne özel bir meditasyon... Her gün için bir önerme...

Stres, zaman kısıtlılığı, ailevi ve kiĢisel sorunlar karĢısında verimliliği, huzuru artıracak çözümler arıyorsanız, bu ajanda tam size göre! Astrolojik ajandanızdaki 26 meditasyon ve yılın 365 gününe özel önermeler, Ay‘ın üzerimizdeki etkileri, konumlandığı burç ve Ay‘ın incelen ya da geniĢleyen dönemde oluĢuna göre hazırlandı. 2012 Günlük YaĢam Rehberi, normal bir ajanda olarak kullanılabildiği gibi, iç huzuru artıracak, hoĢ ve ekonomik bir armağan olarak da değerlendirilebilir...


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SOFĠ OKSANEN

Kitap Editörü

: Zeynep Tür

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Ali Arda

Orijinal Ġsmi

: Puhdistus

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-28-3

Barkod

: 9786055360283

Sayfa

: 384 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ARAF

ARAF GERÇEK BĠR BAġYAPIT, BĠR MUCĠZE Aliiede Truu, bahçesinde yaralı bir kız bulur. Kızla ilgili Ģüpheleri olsa da bunları görmezden gelir ve onu evine alır. Zara kendisini seks köleliğine zorlayan kiĢilerden kaçan genç bir kızdır, ama yanında taĢıdığı gizemli bir fotoğraf onun Aliiede‘nin evine tesadüfen sığınmadığını göstermektedir. Ġkisi de hayatta kalmak için büyük savaĢlar vermiĢ olan bu kadınlar, kendilerini Ģüphe ve itiraflardan örülü karmaĢık bir denklemin içinde bulurlar. Onları birleĢtirense, kıskançlık, Ģehvet ve acı dolu bir aile dramıdır. Sofi Oksanen‘in bütün dünyada büyük bir baĢarı elde eden, ödüllü romanı Araf, utanç dolu hayatları ve onları birbirine bağlayan karanlık ve gizemli bir geçmiĢleri olan iki kadının merak uyandıran, nefes kesen dramatik öyküsü… ―Nobel ödülü için bir öneri... Oksanen muhteĢem bir yazar. Araf, dili, tekniği, olay örgüsü ve mesajıyla heyecan uyandırıcı.Oksanen birkaç yıl içinde Nobel ödülünü kazanacaktır.‖ — Maria Schottenius

―Benden Araf‘ın bana ait kopyasını size ödünç vermemi istemeyin. Ondan ayrılamam. Ġki kere okudum. Ġlkinde kendimi o kadar kaptırmıĢtım ki kızım bana Ģarkı söylerken bile elimden bırakamadım. Ġkinci kez okumaya karar verdim. Okurları Stieg Larsson‘un kitapları gibi ele geçirecektir.‖ — Megan De Vorsey

―Tam bir baĢyapıt. Olağanüstü bir Ģey. Umarım dünyada okuma yazma bilen herkes Araf‘ı okur.‖ — Nancy Huston

―Karar: Tolstoy ve Pasternak gibi klasik Rus yazarlarını sevenlere ve modern bir Ģehvet ve ihanet öyküsünden keyif alacak herkese hararetle tavsiye edilir.‖ — Library Journal Review

―Eğer bu yıl baĢka bir kitap okumayacaksanız, Araf‘ı okuyun. — Elle


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

AġK KÖLESĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: SHERRILYN KENYON

Kitap Editörü

Çiçek EriĢ

Kapak Tasarım

: Jale CoĢar

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Esra Doyuk

Orijinal Ġsmi

: Fantasy Lover

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-31-3

Barkod

: 9786055360313

Sayfa

: 400 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

AġK KÖLESĠ AĢk her Ģeyin ilacı olabilir ama iki bin yıllık bir laneti ortadan kaldırabilir mi? Sevgili okuyucularım, Bir kadınla yatak odasında hapis kalmak muhteĢem bir Ģey. Ġki bin yıldan uzun bir süre, yüzlerce yatak odasına hapsedilmekse pek hoĢ değil. Sonsuza kadar bir kitabın içinde aĢk kölesi olarak kalmakla lanetlenmek, Spartalı bir savaĢçıyı bile mahvedebiliyor. Bir aĢk kölesi olarak kadınlara dair her Ģeyi biliyorum. Onları nasıl etkileyeceğimi, onlara nasıl dokunacağımı ve en önemlisi, nasıl zevk vereceğimi… Fakat Grace Alexander‘ın fantezilerini gerçekleĢtirmek için dünyaya çağrıldığımda, beni bir aĢk kölesi olarak değil, azap dolu geçmiĢe sahip bir erkek olarak görebilen bir kadınla ilk kez karĢılaĢtım. Beni yatak odasından çıkarıp bana dünyayı gösterme zahmetine giren bir tek o oldu. Bana tekrar sevmeyi öğretti. Ama ben sevmek için yaratılmadım. Ebediyete kadar sevgisiz kalmakla lanetlenmiĢtim. Bir komutan olarak uzun zaman önce cezamı kabul- lenmiĢtim fakat sonra yaralı kalbimin, yokluğuyla yaĢayamayacağı Grace‘i buldum. Peki, aĢk her Ģeyin ilacı olabilir mi? Bir laneti kırması gerçekten mümkün mü? Makedonyalı Julian ―Kenyon‘ın eserleri ayrıntılı, ironik, seksi ve son derece yaratıcı.‖ -The Boston Globe


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

BAZILARI ATEġLĠ SEVER

Kitap Adı

:

Yazar

: TERESA MEDEIROS

Kitap Editörü

: Çiçek EriĢ

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Aydan ġanlısoy Özbek

Orijinal Ġsmi

: Some Like It Wicked

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-33-7

Barkod

: 9786055360337

Sayfa

: 304 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

BAZILARI ATEġLĠ SEVER BAZILARI TEHLĠKELĠ SEVER... Ailesinin onurunu korumaya karar veren Ġskoç güzel Catriona Kincaid, yurduna dönebilmek için görgü kurallarını ve kendi güvenliğini hiçe sayarak, hem uslanmaz bir hovarda hem de kötü Ģöhretli bir soylu olan Simon Wescott‘un yardımına baĢvurur. Üstüne üstlük Simon hapistedir. Catriona, Simon‘ın kendisine yardım etmesi karĢılığında ona hem para hem de özgürlük vadeder ancak arsız çapkının çok daha ihtiraslı bir ödül istemeye cüret edebileceği aklına dahi gelmemiĢtir. BAZILARI CAZĠBELĠ SEVER... Simon ise yıllar önce karĢılaĢtığı oğlansı kız çocuğunun, dikbaĢlı ve son derece çekici bir kadın haline geldiğini görünce hayrete düĢer. Kimsenin kahramanı olmayacağına dair ettiği yemine rağmen Catriona‘nın Ģövalyesi olmaya karĢı koyamaz. Kuzey Ġskoçya binbir çeĢit tehlike ve macera ile onları beklemektedir fakat gerçek tehlikenin, son derece güçlü bir tutkunun pençesine düĢen kalplerini tehdit etmekte olduğunu anlayabilecekler midir? ―Son derece seksi, keyifli, pırıl pırıl ve büyüleyici.‖ -Amanda Quick


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: GENA SHOWALTER

Kitap Editörü

EN KARANLIK GECE Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Meltem Uzun Akbulut

Orijinal Ġsmi

: The Darkest Night

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-23-8

Barkod

: 9786055360238

Sayfa

: 416 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

EN KARANLIK GECE Karanlığın Efendileri Serisi 1. Kitap EN KARANLIK GECELERDE SAKLANIR AġK… ―Showalter muhteĢem bir yazar.‖ -Karen Marie Moning ―Doğaüstü aĢk romanlarının en önemli yazarlarından birisi.‖ -Kresley Cole Güçleri… Ġnsanüstü Tutkusu… Sonsuzluğun ötesinde… GeçmiĢten gelen sesler tüm hayatı boyunca Ashlyn Darrow‘a acı çektirmiĢtir. Bu kâbusa bir son vermek için BudapeĢte‘ye giderek doğaüstü yetenekleri olduğu söylenen adamlardan yardım istemek durumunda kalır. Ancak grubun en tehlikeli üyesi ve kendi cehenneminde tutsak olan Maddox‘ın kollarına sürükleneceğinden bihaberdir. Ġkisi de acılarını dindiren bu ani açlığa karĢı direnemez ve karĢı konulmaz bir tutkunun kıvılcımları alevlenir. Ancak her sıcak temas ve yakıcı öpücük onları yok oluĢa… ve aĢkın en zorlu sınavına doğru götürecektir. Sonsuza dek lanetlenmiĢ olmalarına rağmen Karanlığın Efendileri karĢı konulmaz bir baĢtan çıkarıcılığa ve akıl almaz boyutlardaki güçlere sahiptir. Gena Showalter‘ın bu yeni ve inanılmaz serisini kaçırmayın…


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: SUZANNE COLLINS

Kitap Editörü

GREGOR VE SIR KEHANETĠ Zeynep Kumruluoğlu

Kapak Tasarım

: Yunus Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Yelda Rasenfos

Orijinal Ġsmi

: Gregor and the Marks of Secret

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-36-8

Barkod

: 9786055360368

Sayfa

: 312 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

GREGOR VE SIR KEHANETĠ YERALTI GÜNLÜKLERĠ SERĠSĠ 4. KĠTAP TUTKUNU OLDUĞUNUZ AÇLIK OYUNLARI SERĠSĠNĠN YAZARI SUZANNE COLLINS‘TEN FARKLI BĠR DÜNYA! YERALTI GÜNLÜKLERĠ‘NDE FĠNALE ÇOK AZ KALDI! Gregor ile Bot‘un, yakalandığı salgın hastalıktan sonra tedavisi sürmekte olan annelerini Yeraltı‘nda bırakarak evlerine dönmelerinden beri birkaç ay geçmiĢtir. Gregor ve ailesi annelerinin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor olsalar da, hepsi Yeraltı‘nın geleceği bakımından önemli bir rolü olan SavaĢçı‘nın, yani Gregor‘un oraya geri dönmesi gerektiğinin farkındadır. Gregor ve artık konuĢmayı iyice öğrenen küçük kız kardeĢi, hamam böceklerinin fahri ―prensesi‖ Bot, bir baĢka prenses olan 12 yaĢındaki Luxa ve sıçan Ripred güçlerini birleĢtirirler. Sıçan ordusuna karĢı Yeraltı‘nı ve zavallı ―Kemirenler‖i, yani fareleri savunmaları gerekecektir... ―Yeraltı Günlükleri serisinin dördüncü kitabında, Collins bizleri büyük finale hazırlıyor... Gregor Ģu ana kadarkilerin en korkuncu olan bir baĢka kehanetin peĢinden giderken, okurlar bir sonraki kitapta sona erecek maceranın bu bölümünü soluklarını tutarak okuyacak.‖ -Kirkus Reviews

―Collins gerilim dozunu korurken çıtayı yükseltiyor; canlı betimlemeler, ustaca kontrol edilen tempo ve özenli karakter geliĢimleri bir araya gelince bu merak uyandıran fantastik macerayı giderek daha da güzelleĢtiriyor. Sonunda, Gregor‘u farklı türler arasındaki büyük çaplı bir çatıĢmayla ilgili kararlarıyla baĢbaĢa bırakıyoruz. ‗O kim olacak?.. Tabii eğer hayatta kalmayı baĢarırsa...‘ Okurların bu sorunun yanıtını öğrenmek için beĢinci (ve son?) kitabı beklemeleri gerekecek.‖ -The Horn Book Magazine

―Okurlar Gregor‘un bu yeni macerasını soluksuz okuyacak.‖ -Voya


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

ĠSTANBUL KÂHĠNĠ

Kitap Adı

:

Yazar

: MICHAEL DAVID LUKAS

Kitap Editörü

: Kemal Küçükgedik

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Çela Saranga

Orijinal Ġsmi

: The Oracle of Stamboul

Fiyatı

: 20 TL

ISBN

: 978-605-5360-32-0

Barkod

: 9786055360320

Sayfa

: 336 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

ĠSTANBUL KÂHĠNĠ Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun Son Dönemini, Sultan II. Abdülhamit‘in DanıĢmanı Küçük Yahudi Kızı Eleonora Cohen‘in Gözlerinden KeĢfedin. ―Büyüleyici bir roman… Tutku ve entrika dolu, baĢtan çıkarıcı bir öykü… Bir oturuĢta okunabilecek, tüyler ürperten tanımlarıyla okuyucuyu baĢka bir yer ve zamana taĢıyacak.‖ -Today‘s Zaman ―Bu muhteĢem romanda Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun efsunlu sesleri ve ihtiĢamlı görüntüleri adeta sayfalardan dıĢarı taĢıp canlanıyor.‖ -Booklist ―Sarsıcı, muhteĢem bir roman… Michael David Lukas, yıkılmak üzere olduğunu bilmeyen Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun kokusunu, seslerini, parıldayan güzelliğini, hilekâr entrikalarını ve aynı zamanda naifliğini ustaca yakalıyor.‖ -Siobhan Fallon ―Bu sihirli roman, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun büyülü ve mistik dünyasını daha önce benzeri görülmemiĢ bir baĢarıyla anlatıyor.‖ -Book Beast ―Ġstanbul Kâhini, okuyucusunu büyüleyip ayaklarını yerden kesiyor.‖ -Vanity Fair


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: P. C. CAST VE KRISTIN CAST

Kitap Editörü

: Berna Sirman

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Sevinç Tezcan Yanar

Orijinal Ġsmi

: Destined

Fiyatı

: 22.5 TL

ISBN

: 978-605-5360-35-1

Barkod

: 9786055360351

Sayfa

: 472 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

KADER

KADER GECE EVĠ SERĠSĠNĠN MERAKLA BEKLENEN 9. KĠTABI

KARANLIĞIN RUHU TARAFINDAN SINANAN BĠR AġK, BU SINAVI GEÇEBĠLĠR MĠ? Tulsa Gece Evi, IĢığın ve Karanlığın güçlerinin çarpıĢtığı destansı bir savaĢa sahne olur. Neferet‘le çarpıĢmaya hazırlanan Zoey, SavaĢçı Korucuyusu Stark‘la birlikte ait olduğu yerde, evindedir. Kalona ile oğlunun arasındaki bağlar kopmuĢtur. Nyx‘in bahĢettiği insan soylu biçimi sayesinde Rephaim ve Stevie Rae sonunda bir araya gelebilmiĢtir; tabii Rephaim Tanrıça‘nın yolunda ilerleyip babasının gölgesinden sakınabildiği sürece… Peki Zoey gerçekten güvende mi? Ve en önemlisi, kadere yazılmıĢ olan değiĢtirilebilir mi? OKUMAK ĠÇĠN SABIRSIZLANIN… HEYECAN DORUKTA… GECE EVĠ SERĠSĠNĠN 9. KĠTABI KADER HAYRANLARINI BĠR KEZ DAHA KENDĠNDEN GEÇĠRECEK.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ÖZGÜN ÖZERK

Kitap Editörü

RELORYA Zeynep Kumruluoğlu

Kapak ve Ġç Tasarım

: Pınar Yıldız

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-5360-37-5

Barkod

: 9786055360375

Sayfa

: 304 Sayfa

Ebat

: 13,5 X 21

RELORYA Yıl 2074... Birbiriyle savaĢan 4 koloni... Siyah Bulut‘un çıldırttığı insanlar... 7 ırktan yardım alan genç bir lider... Ġntikam peĢinde bir dâhi... 3 farklı gözden okuyacağınız yerli fantastik roman! “...Ancak şimdi olaylar çok farklı bir hal aldı. Dört koloni birbiriyle savaşırken bu karışıklıktan faydalanan bir grup genç, sistemi yıkmak için halkı örgütleyerek büyüdü ve koloniler için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Bunun yanısıra, ailesi yok yere katledilen dahi bir çocuğun oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalan dört koloni tekrar aynı amaç altında birleşti: Kesin otoriteyi sağlamak.” ġu anda 15 yaĢında olan Özgün Özerk, Relorya‘yı 13‘ünde yazdı. Türü fantastik olarak nitelendirilmekle beraber, Relorya‘da felsefeden politikaya kadar pek çok konuya değiniliyor. Her yaĢtan okura bir Ģeyler verebilecek dopdolu bir kitap okuyacaksınız. Halen KabataĢ Erkek Lisesi‘nde eğitim görmekte olan Özgün Özerk, aynı zamanda Üstün Zekalılar Yetenekliler Okulu BĠLSEM‘e devam etmektedir.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

SULTAN’DAN ATATÜRK’E TÜRKĠYE

Kitap Adı

:

Yazar

: ANDREW MANGO

Kitap Editörü

: Nilüfer Altınel

Kapak Tasarım

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Cem Küçük

Orijinal Ġsmi

: From the Sultan to Atatürk: Turkey

Fiyatı

: 18 TL

ISBN

: 978-605-5360-26-9

Barkod

: 9786055360269

Sayfa

: 224 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

SULTAN‘DAN ATATÜRK‘E

TÜRKĠYE ĠSTANBUL DOĞUMLU ĠNGĠLĠZ YAZAR ANDREW MANGO‘DAN TÜRK TARĠHĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠR BAġYAPIT! Birinci Dünya SavaĢı yenilgisi, ―Avrupa‘nın hasta adamı‖ olan Osmanlı Ġmparatorluğu‘nu ölüm döĢeğine getirdi. Paris‘te toplanan baĢlıca Ġtilaf devletleri, Osmanlı‘nın nihai taksimini planlıyorlardı. Yunanlılar, merkezi Ġzmir olmak üzere Anadolu‘nun büyük bir kısmını iĢgal etmiĢlerdi. Ġstanbul, Ġtilaf devletlerinin yönetimi altındaydı ancak Mustafa Kemal‘in askerî zaferi, Türk devletinin kalbinin attığı toprakların bağımsızlığını kazanmasını sağladı. ―Türkler, Libya‘nın Ġtalyanlar tarafından 1911‘de iĢgal edilmesinden itibaren neredeyse aralıksız olarak savaĢtaydılar. Birinci Dünya SavaĢı ve onu izleyen KurtuluĢ SavaĢı sekiz yıl sürdü. Ancak Ağustos 1922‘de, Türklerin galibiyetinden sonra ilerleme hızı arttı. Ġki hafta sonra Yunan ordusu Anadolu‘dan çıktı. Bundan bir ay sonra Ġtilaf devletleriyle bir ateĢkes anlaĢması imzalandı.Yedi yüzyıldır ülkeyi idare eden Osmanlı saltanatını ortadan kaldırmak için iki hafta daha gerekti. Mustafa Kemal tek bir Türk hükümeti var diye ısrar etti: Büyük Millet Meclisi‘nin kurduğu Ankara hükümeti. Tevfik PaĢa‘nın veya nazırlarının yardımına ya da tavsiyelerine ihtiyacı yoktu. PadiĢah‘ın hükümeti geçersizdi ve artık PadiĢah‘ın ve nazırlarının sahneden inme vakti gelmiĢti.‖

-Andrew Mango


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: ATEġ ĠLYAS BAġSOY

Kitap Editörü

AKP NEDEN KAZANIR? CHP NEDEN KAYBEDER? Ġbrahim ġener

Baskı Tarihi

: Kasım 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Fiyatı

: 24.90 TL

ISBN

: 978-605-5360-34-4

Barkod

: 9786055360344

Sayfa

: 280 Sayfa

Ebat

: 15x23

ÇOK AMA ÇOK

ANORMAL BĠR KĠTAP

AKP neden kazanır? CHP neden kaybeder? AKP, CHP‘ye sadece bir kez yenildi. Ben o kampanyayı yapan kiĢiyim. Kitabın ilk kısmının adını o gece BaĢbakan koydu: ―Çok ama çok anormal bir durum.‖ 12 Haziran Genel Seçimi‘nden 8 ay önce Kılıçdaroğlu‘na CHP‘nin % 26, AKP‘nin % 50 oy alacağını tam rakamlarıyla söyledim. Kitabın ikinci kısmının adını Kemal Bey koydu: ―Bir seçim nasıl kaybedilir?‖ “10 Yıl Marşı, Atatürk iktidarının en güçlü olduğu dönemde; 1933‟te yazıldı. Marştaki “Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan” sözünden AKP dışında kimsenin bir ders çıkarmaması tuhaf değil mi? Bir marşın içine bile „somut icraat‟ ekleme ihtiyacı hisseden Atatürk‟ün iletişim tarzını kim örnek alıyor? „Göktürk Uydumuz Uzayda‟ diye ilan veren AKP mi? Bu mevzulara hiç takılmayan CHP mi?” Çok satan Reklamcı Nedir? kitabının yazarından yılın en ilginç çalışması.

CHP bir tür ―Ana Muhalefet Bakanlığı‖ mı? AKP seçmenin kaçta kaçı AK Parti‟li? Tayyip Erdoğan niye Michael Jackson‘a benziyor? Göbeğini kaşıyan adam aslında kim? Ivan Drago‘yu Rocky mi yener, Apollo mu? Emirgan SütiĢ AK Parti‟nin aynası mı? Bir küfür: ―Halk, oyunu bir torba kömüre sattı‖ Kılıçdaroğlu Nizam-ı Cedid ordusu kurabilecek mi? AKP‘nin ruhu.


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46 Kitap Adı

:

Yazar

: CATHRERINE FISHER

Kitap Editörü

: Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Aralık 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Dost Körpe

Orijinal Ġsmi

: Incarceron

Fiyatı

: 24 TL

ISBN

: 978-605-5360-27-6

Barkod

: 9786055360276

Sayfa

: 440 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

INCARCERON

INCARCERON BU HAPĠSHANE CANLI Bir hapishane hayal edin: Öyle büyük ki içinde hücreler ve koridorlar, ormanlar, Ģehirler ve denizler var. Bir mahkûm hayal edin: Belleği yok, DıĢarı‘dan geldiğine emin, oysa Hapishane yüzyıllardır kapalı ve Ģimdiye kadar oradan kaçabilen yalnızca tek bir kiĢi var. Bir kız hayal edin: Bir malikânede, zamanın yasaklandığı bir toplumda yaĢıyor; bilgisayarlarla yönetilen bir 17. yüzyıl dünyasına kapatılmıĢ, istemediği bir evliliğe mahkûm, hem korktuğu hem de gerçekleĢmesini arzuladığı bir suikast komplosuna karıĢmıĢ. Biri içeride, diğeri dıĢarıda… Ama ikisi de tutsak.

Incarceron‘u hayal edin. Hem ürkütücü hem çok çekici ve bağımlılık yaratacak yeni bir serinin baĢlangıcı. ―Dikkat çekici bir fütürist roman, nefes kesici bir tempo, zekice kurgulanmıĢ bir olay örgüsü ve her iki mekânın tasarımında harika detaylar... Zamanlaması mükemmel, ĢaĢırtıcı olaylar ve muhteĢem bir son. Kesinlikle okunmalı.‖ -The Booklist


PEGASUS YAYINLARI 0212 244 23 50 / FAKS:0212 244 23 46

MASKELĠ BALO

Kitap Adı

:

Yazar

: BRENDA JOYCE

Kitap Editörü

: Nilüfer Altınel

Kapak Uygulama

: Y. Bora Ülke

Bilgisayar Uyg.

: Meral Gök

Baskı Tarihi

: Aralık 2011

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

Çeviri

: Özgü Çelik

Orijinal Ġsmi

: The Masquerade

Fiyatı

: 24 TL

ISBN

: 978-605-5360-39-9

Barkod

: 9786055360399

Sayfa

: 464 Sayfa

Ebat

: 13,5x21

MASKELĠ BALO MASUMĠYET MASKESĠNĠN ARDINDAKĠ ATEġLĠ TUTKULAR… Utangaç Elizabeth Anne Fitzgerald, katıldığı ilk maskeli baloda çocukluğundan beri âĢık olduğu Tyrell de Warenne‘den, bahçede gizlice buluĢma teklifi alınca ĢaĢkına döner. Kaderin bir cilvesiyle, bu gizli buluĢma gerçekleĢmez ama o gece, Lizzie‘nin yaĢamında bir dönüm noktası olur. Ġki yıl sonrasında Lizzie, kucağında onun çocuğu olduğunu iddia ettiği bir oğlanla kapısını çaldığında ĢaĢırma sırası bu kez Tyrell de Warenne‘dedir. Tyrell, Lizzie‘yi çok iyi hatırlamaktadır ve çocuğun babası olmadığını bilmektedir. Bu genç kadın, Tyrell‘e ne tür bir oyun oynamaktadır? Elizabeth Anne Fitzgerald fettan bir kadın mıdır, yoksa göründüğü kadar masum birisi midir? Ġnkâr edilemeyecek denli tutkulu bir aĢkı ne bir skandal ne de bir entrika engelleyebilir… ―Sırların, entrika ve yalanların ağına yakalanmıĢ iki âĢığın tutkulu hikâyesi. Cüretkâr tarihî romanslardan hoĢlananlar bu kitaptan kesinlikle keyif alacaklar.‖ -Booklist ―AĢkın, aldatma, skandal ve gururun üstesinden geldiği; duygusal ve sürükleyici bir romans… Akıllı, çekici ve güçlü karakterlerle kurulmuĢ, keyifli bir aĢk hikâyesi. Brenda Joyce‘un yeni kitabı, bütün romans okurlarına büyük zevk verecek.‖ -RT Book Reviews

Pegasus 2011 Yayınlananlar  

Pegasus Yayınları 2011 Yılı Yayınlananlar Kitaplar