Page 1

Levekårsundersøkelsen blant veteraner – alt vel? Reform av kompetanseområdet er i gang Side 16 Personellforbundet i den evige stad Side 12-13

Nr. 3 oktober 2013

Les hvordan 2.3.4-forhandlinger foregår

Side 6-7

Side 22-23


Ny politisk fremtid Stortingsvalget er nå over. Utfallet vil gi en ny politisk retning i Norge og høyst sannsynlig en ny regjering. Akkurat når dette skrives sitter de fire borgerlige partiene sammen og ser om det er mulig å danne regjering. Uansett hvordan disse samtalene går er det slutt på en ren rødgrønn flertallsregjering som vi nå har hatt gjennom åtte år. Det har vært åtte år med arbeiderparti statsråd i Forsvarsdepartementet, der Espen Barth Eide var forsvarsminister lengst og kanskje den mest betydningsfulle for utviklingen av forsvarssektoren. Under hans ledelse ble det fremmet og tildelt forsvarsbudsjetter som vokste på tross av en vanskelig økonomisk situasjon i store deler av verden og på tross av kamp om budsjettmidlene i Norge, denne politikken har ført til det moderne og sterke forsvaret vi har i dag. Det var også Barth Eide som var initiativtaker til stortingsmeldingen som kom i vår, og som omhandler kompetanse i forsvarssektoren. Denne meldingen støtter Personellforbundets syn gjennom mange år om at kompetanse må være styrende for hvem som skal gjøre jobben. Dette medfører at sivil kompetanse må tillegges større betydning. Vi forventer at den nye Forsvarsministeren fortsetter dette viktige arbeidet, da dette er avgjørende for at forsvarsektoren også i fremtiden skal være en attraktiv og relevant arbeidsplass. Når det kommer til forsvarsbudsjettet har vi ingen grunn til å forvente noe mindre satsing på forsvar med ny regjering. I både Høyres og Fremskrittspartiets politiske programmer fremmes det forslag om økt satsing på forsvar, men det tas også til orde for økt konkurranseutsetting av deler av virksomheten.

Ansvarlig utgiver: Personellforbundet Redaktør: Knut Ringen Redaksjonen avsluttet 8. oktober 2013 Forsidefoto: FMS/Torbjørn Kjosvold Grafisk design og trykk: Trykkpartner AS Personellforbundet Pb 9296 Grønland 0134 Oslo Besøksadresse: Grønland 6-8, 3. etg. 0188 Oslo Tlf.: 23 00 20 70 Faks: 22 17 24 20 www.pefo.no E-post: post@pefo.no ISSN 1891-9200

Norge i Europa – seminar i YS… ……………………………… 4 2.3.4-forhandlinger – slik går du fram… ………………… 6-7 Nordisk ledersamling på Oscarsborg… …………………… 8-9 FBVT – velferd for alle ansatte… ………………………… 10-11 Studietur til Roma…………………………………………… 12-13 Forsvarets seniorforbund – en innføring… …………… 14-15 Kompetanse for en ny tid – Forsvarsdepartementet……… 16 Nytt på utstyrsfronten…………………………………………… 17 Rådgiverhjørnet…………………………………………………… 18 OTVenes faste side… …………………………………………… 19 Livsfasekurset på Mastemyr… ………………………………… 20 Nytt fra Norden…………………………………………………… 21 Framtidens pensjonister………………………………………… 24 Veteranenes levekår er undersøkt… …………………… 22-23 Kontaktinformasjon………………………………………… 26-27

Det er noe som umiddelbart skaper uro hos oss. Konkurranseutsetting var også et tema før den rødgrønne regjeringen, men viste seg den gangen som lite hensiktsmessig. Vi i forsvarsektoren skal også i fremtiden vise oss som konkurransedyktige dersom dette spørsmålet kommer opp igjen. Den borgerlige siden har også alltid vært klare på at Norge fortsatt skal ha et engasjement i NATO og FN-ledede operasjoner, og at Norge også i fremtiden skal delta med godt motiverte og trent mannskap. Det er personellet som er forsvarsektorens viktigste ressurs og uten dem har de store materielle investeringene liten verdi. Dette budskapet er Personellforbundets viktigste budskap til ny politisk ledelse og regjering. Vi vil ønske ny regjering lykke til, uansett hvordan sammensetningen blir, og ser fram mot et godt og konstruktivt samarbeid hvor alle fagforeninger blir behandlet likt, selv om de forholdt seg nøytrale i valgkampen. Ha en riktig god og begivenhetsfull høst. Hilsen Knut

2

Et forbund tilsluttet

INNHOLD

3


I artikkelen er det hentet utdrag fra foredragene som ble holdt på seminaret.

Det var veldig lite oppmerksomhet rundt EØS-avtalen fra 1994 til 2004. På fleip sier man at år null er 2004. Da kom åtte østeuropeiske land med i EU. Dette ga økt arbeidsinnvandring, det oppsto for første gang strid om sosial dumping. Norge fikk innvandringsstopp i 1975. På 80-tallet kom jordbærplukkerne for fullt. I 2004 kom arbeidsinnvandringen for fullt. I Norge var det de polske snekkerne som kom, i Frankrike var det rørleggerne.

Norge i Europa - et YS-seminar Av Bjørg Sletten

Det var et spennende tema YS hadde valgt for seminaret sitt denne gangen også: Norge i Europa. Hvordan er Europas arbeidsliv etter finanskrisen, hvordan påvirkes Norge og hvilke utfordringer gir dette for norsk arbeidsliv?

man stort skille mellom øst og vest. I mange land ser man de store forskjellene mellom de som bor i de store byene og de som blir igjen på landsbygdene, eksempelvis i Polen. Timelønnen varierer mellom 27,75 kroner i Bulgaria, 33 kroner i Romania til 285,75 kroner i Danmark og 292,50 kroner i Sverige. Ingen EU-land overgår Norge med sine 362,25 kroner, ifølge en ny statistikk fra EUs statistiske byrå Eurostat fra april.

Dere tenker kanskje: Har dette noe med meg å gjøre? Ja, faktisk så kan dette påvirke oss veldig, også oss som er ansatt i det offentlige. Anne M. Ødegård fra FAFO uttalte at vi har fått lavlønnskonkurranse i Norge, press på HMS-standarder og økende fleksibilitet. Stein Evju fra UiO pekte på at krisetiltakene i EU innebærer krav til endring i nasjonal arbeidsmarkedspolitikk.

Norge er påvirket av EU gjennom EØS. Norge har hatt en ganske stor andel nasjonal arbeidskraft, med liten konkurranse fra bedrifter i EU-landene. Endringen kommer med at fattige fra det sørlige og østlige Europa tar hvilken som helst jobb for hvilken som helst lønn. Konkurransen kan lede til sosial dumping.

«Både i det offentlige og i private hjem er folk så kåte på å kjøpe det billigste at de gidder ikke sjekke nedover i verdikjeden».

Dom fra EU domstolene Underleverandør fra Latvia lagde sin egen avtale for lønn ved utførelse av jobb i Sverige. I Sverige mente man at de latviske arbeiderne skulle ha lik lønn som svenske arbeidere. Dommen konkluderte med at de kun måtte opprettholde svensk minimumslønn i Sverige. Den svenske minimumslønn ligger langt lavere enn lønn for svenske bygningsarbeidere. Dette er et eksempel på at konkurranseretten vinner over den sosiale retten. Dette er et slag mot forhandlingsretten i Sverige. Nasjonale avtaler blir undergravd. Minimumslønn i Sverige er uansett høyere enn minimumslønn i Latvia, derfor lønner det seg å jobbe i Sverige. Dette er nok helt sammenlignbart med Norge.

Bengt Herning, direktør for byggvarehandelen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke: - Aftenposten 19. september 2013 Svart arbeid er etterspurt. Derfor kan sosial dumping skje. Aftenposten har i høst kjørt en rekke saker om temaet. Litauiske arbeidere i Ås tømrer- og malerservice har fått utbetalt en brøkdel av den lønnen de har krav på, er blitt muntlig oppsagt og frosset ut av arbeidsgiver” “Useriøse selskaper får offentlige oppdrag, fordi de leies inn som underleverandører.” “Skatteetaten, politiet og bransjeforeningen slår alarm om et voksende svart marked og kriminalitet i bygge-bransjen.”

Den store ungdomsledigheten er veldig farlig for Europa. Andre momenter er tiltro til fremtiden og sosiale konsekvenser. Det er dalende interesse for arbeidstakerorganisasjoner i Øst- og Sør-Europa. I de nordiske landene står enigheten om trepartssamarbeid meget sterkt.

Er det slik vi vil ha det i det norske arbeidsliv? Hvordan vil dette på lang sikt undergrave de sosiale og offentlige rettighetene vi har?

Arbeidslivspolitikken er tradisjonelt et nasjonalt ansvar, men en del regelverk har blitt endret som følge av EØS-avtalen. Et eksempel er kravet om skriftlig arbeidsavtale i Norge, som kom inn som en del av EØS-avtalen. EUs regelverk fastsetter minstestandarder som skal fungere som et gulv. Evaluering har vist at regelverket ikke har fortrengt eller svekket regelverket i norske avtaler.

I EU er det i dag ca 507 millioner innbyggere, og 26,5 millioner arbeidsløse (11 %). For å kunne se sammenhengene mellom EUlandene og Norge er det viktig å merke seg at i noen land er pensjonsalderen 55 år. I Norge er det mange kvinner som er yrkesaktive, mens det er færre yrkesaktive kvinner i EU-landene. Antall fattige i EU er 116 millioner, altså 23 % av befolkningen, og mange av disse er veldig fattige. De andre landene, utenom Sverige og Norge, får tilleggspensjon kun dersom de jobber i 100 % stilling, de som jobber mindre prosentandel får kun minstepensjon. I EU i dag er det færre som jobber, og de som er i arbeid jobber færre timer. Lønn presses på grunn av stor arbeidsløshet. Fattigdom og ulikheter øker og gapet øker mellom landene og innen grupper i landene. Romania har i dag flere som er pensjonister enn det er folk som jobber. I Tyskland ser

Det blir leid inn arbeidskraft fra øst, og vi hyrer enmannsfirmaer og underentreprenører fra øst, med østeuropeisk lønn. Det etableres datterselskap i øst, med tilhørende skatte- og kostnadsnivå. Det var innen byggebransjen og innen renhold det kom flest i starten, etter hvert ser man også mange innen restaurant og sykehjem. ETUC er en paraplyorganisasjon for nærmere 100 fagforeninger i Europa.

Foredragsholdere på seminaret var: Ellen Nygren, ETUC Anne M. Ødegård, FAFO Stein Evju, UiO Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO Sten Foyn, advokatfirmaet Haavind Pål Behrens, Finansforbundet

Polakkene jobber flere timer og tjener mindre. De som er ansatt i et polsk firma som tar jobb i Norge, tjener dårligere. Dette medfører først og fremst en lavlønnskonkurranse. Noe som blant annet er en utfordring for tilsetting av lærlinger i byggebransjen. En norsk lærling tjener kr 200 pr time i siste del av lærlingetiden, mens en polsk arbeider kan ha en timelønn på kr 142. Utenlandske arbeidstakere får ikke betalt for at de har fagbrev. Man ser også at regelverk oftere brytes, noe som gir utslag i problemer med sikkerheten på arbeidsplassen Allmenngjorte tariffavtaler er avtaler om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del av avtalen. Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. For å sikre utenlandske arbeidstakere likelønn kom i 1993 Lov om Allmenngjøring av tariffavtaler. Loven ble først tatt i bruk i 2004. Formålet er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, samt å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarked. Allmenngjøring av minstelønnsbestemmelsene i tariffavtalen innebærer at det innføres lovfestet minstelønn for arbeidstakere innenfor bransjen eller regioner.

Eksempler på regelverk (direktiver) fra EU: Rettigheter i forbindelse med masseoppsigelse Likelønn Virksomhetsoverdragelse Rammedirektiv for arbeidsmiljø Skriftlig arbeidsavtale Europeisk samarbeidsutvalg (EWC) Rettigheter for utstasjonerte arbeidstakere Informasjon og konsultasjon i nasjonale selskaper Vikarbyrådirektivet

Arbeidsinnvandring til Norge: 2003 6.371 fra EU øst 2013 137.390 fra EU øst 2003 30.602 fra EU vest 2013 67.542 EU vest 2003 51.611 fra Norden 2013 71.188 fra Norden

Språkproblemene gjør at mange av arbeidsinnvandrerne ikke vet hva de har krav åpå. Man har eksempler på at de ikke vet om de er tilsatt i bedriften eller om de jobber som selvstendig næringsdrivende. Kan de ikke gjøre rede for seg, vil konsekvensen ofte være at man blir sendt rett hjem. I forhold til andre innvandrere til Norge som får gratis språkopplæring, må arbeidsinnvandrere betale dette selv. Dette har de ofte ikke råd til. Burde det stilles krav norskopplæring, og hvem bør i tilfelle ta kostnaden?

Følgende områder har allmenngjorte tariffavtaler (er regulert i egne forskrifter): Byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid) Skips- og verftsindustrien Jordbruks- og gartnerinæringene Renhold

EU er veldig viktig for Norge, men Norge er ikke så viktig for EU. Kina er blitt viktig for Norge når det gjelder eksport av olje, men det er Europa som er viktigst som handelspartner. 80 % av eksporten går til EU-land. EØS-avtalen er et stabilt rammeverk som sikrer konkurranse på like vilkår. Men vi må fortsatt kjempe for likestilling og likebehandling og sikre gode tariffavtaler for arbeidstakere.

4

Seminaret “Norge i Europa” samlet mange deltakere fra YS-forbundene. Foto: Ellen Fjelstad, YS

5


2.3.4

• Forberedende forhandlinger er delegert til Driftsenheten (DIF). Forhandlingene gjennomføres mellom arbeidsgiver og de hovedtillitsvalgte (HTV) i DIFen. • Resultat sendes til Forsvarets Personelltjeneste (FPT), og iverksettes først når FPT og de sentrale arbeidstakerorganisasjonene har underskrevet protokoll. Her avslås kun krav hvor man finner saksbehandlingsfeil.

Av Bjørg Sletten

2.3.4.1 a, c og 2.3.4.3: Frist for innlevering fra DIF til FPT er fire ganger i året: • 1. mars • 1. juni • 1. september • 1. desember

Hovedtariffavtalens 2.3.4 praktiseres ulikt ved de forskjellige etatene og driftsenhetene. Her er en oversikt over framgangsmåten i din avdeling.

Vær obs på at den enkelte DIF har frister for innlevering opp til 2-3 uker før dette.

– slik går du fram

HTA 2.3.4 For å fremme krav etter HTA pkt 2.3.4 må du oppfylle ett av følgende vilkår:

vesentlig. De bør derfor utgjøre en stor del av arbeidstakerens nye arbeidsdag. Kravet om vesentlige endringer går således både på arbeidsoppgavenes nivå og omfang.

• 2.3.4, 1a): dersom du har hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgavene (dvs at arbeidsoppgavene ligger på et høyere nivå og at de kvalitativt sett krever noe mer enn tidligere).

Tips ved utarbeidelse av eget krav Gjør deg kjent med arbeidsgivers lokale lønnspolitikk og bruk denne som grunnlag for utarbeidelse av eget krav. Det er viktig å være oppmerksom på at denne er forskjellig i de enkelte DIFene i Forsvaret og for NSM, FFI og FB.

• 2.3.4. 1c: Dersom man ved omorganisering hvor to virksomheter slås sammen og det på grunn av dette oppstår ubegrunnede lønnsforskjeller.

Hva bør kravet inneholde: • Ikke skriv lange avhandlinger som begrunnelse. Hold deg til korte og konsise faktabeskrivelser. • Når begynte du i den stillingen du besitter nå og hvilken lønn ble du enig med arbeidsgiver om da? • Har du fått lønnsopprykk på individuelt grunnlag tidligere? Når? (aldri/lenge siden) • Har det vært endringer i stillingen din siden du tiltrådte eller fikk individuelt lønnsopprykk sist? • Kravet kan også inneholde informasjon om lønnsnivået på stillinger som det er naturlig å sammenligne seg med. • Gammel og ny stillingsbeskrivelse må legges ved som dokumentasjon når kravet sendes. Det er viktig at du til enhver tid har oppdatert stillingsbeskrivelse. Denne må være drøftet og godkjent lokalt.

• 2.3.4. 2: Dersom du har gjort en ekstraordinær innsats som kjennetegnes av at du har hatt arbeidsoppgaver som ligger langt utover det som vanligvis kan forventes i din stilling Dersom det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel ved tilbud om ny jobb). • 2.3.4. 3: Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Kontakt din HTV/ ATV for assistanse dersom du lurer på hvordan du skal gå fram. Er det andre årsaker enn de som er nevnt her til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige 2.3.3-forhandlingene. Dessverre er det ikke 2.3.3. lokale lønnsforhandlinger i 2013.

har PC, men slik jeg oppfatter det så har vi gode rutiner i forhold til oppslag osv.. Medlemmene kan enten sende direkte til SHTV, eller via «sin» HTV som videresender til meg. Frist for fremsendelse av krav settes i god tid før forhandlingene, men er gjerne i mars og oktober. NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Forhandlinger etter HTA pkt 2.3.4 nr 1 Fremsending av lønnskrav iht HTA 2.3.4-1 a, kan gjøres når som helst i året, men den sentrale behandlingen i NSM avgjøres to ganger pr år, fortrinnsvis i mars og oktober. Forhandlinger etter HTA pkt 2.3.4 nr 2 Etter avtale med tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft eller til ansatte som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Eventuelle tiltak må kunne iverksettes på kort varsel slik at en reelt har muligheten til å beholde arbeidskraft dersom dette anses nødvendig. Fremsending av krav etter HTA pkt 2.3.4-2 kan skje når som helst på året og behandles fortløpende. I den grad det er mulig vil drøfting av disse kravene skje i forbindelse med IDF-møter.

2.3.4. 2 Disse kravene behandles fortløpende, ingen tidsfrister. Forhandlinger for HTA 2.3.4.2 er ikke delegert til DiFene. Det gjennomføres samtaler med HTVene på DiF-nivå før kravene fremsendes til Forsvarets personelltjeneste (FPT). Forhandlingen gjennomføres sentralt mellom FPT og arbeidstakerorganisasjonene. FORSVARSBYGG (FB) FTJ HR inviterer partene til forhandlinger 2 ganger i året, vår og høst. FB har utarbeidet noen enkle retningslinjer for fremsendelse av krav. Målet er å gjøre gjennomføring av forhandlingene på en mest mulig hensiktsmessig måte ift administrasjon og ressursbruk.

FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT (FFI) 2.3.4-1 forhandlinger kan sendes fortløpende, de samles opp og forhandles 2¬–3 ganger i året. En på våren og en til to på høsten. Ingen faste datoer. Alle ansatte blir informert om fristene for innsending når dette er klart.

Når invitasjon kommer videresender Sentral hovedtillitsvalgt (SHTV) til alle HTVer i organisasjonen, Pefo har pr dags dato 10 HTVer i FB. Hver enkelt av HTVene distribuerer meldingen til medlemmene i sitt område. SHTV endrer dato til et par dager før PeFo sender sin totale kravliste til HR). Utfordringen er å nå våre medlemmer som ikke

Innsending av 2.3.4.2 tas fortløpende i FFI.

Jeg beskriver her hvordan du som medlem skal sende ditt krav og hvilke rutiner som gjelder i de enkelte enheter hvor vi har medlemmer. Men vær oppmerksom på at du selv har ansvar for å sjekke hvilke hvordan det fungerer i din enhet.

Ved 2.3.4 forhandlinger er det ingen fastsatt økonomisk ramme eller pott. Kostnadene ved lønnsendringer i forhandlinger på særlig grunnlag belastes virksomhetens budsjett.

FORSVARET Saksgang ved 2.3.4 forhandlinger i Forsvaret. • Du som medlem sender krav til din sjef (for påtegningn) i linjen og det er viktig at du også sender kopi til HTV/ATV. • For deg som medlem må du være oppmerksom på: • Det er noe ulik praksis i DIFene på om det gjennomføres samtaler mellom ledelse i Budsjett- og resultatansvarlig (BRA) og arbeidsplasstillitsvalgte (ATV). Husk at dette da kun er samtaler. Noen steder gjennomføres denne type samtale helt ned på nivå 4.

FADs fortolkning av vesentlig endringer Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å bruke bestemmelsen at en arbeidstaker har fått nye oppgaver. Det skjer i våre dager for de fleste arbeidstakere. Det avgjørende er at arbeidstakeren får oppgaver som krever noe kvalitativt annet enn tidligere. De nye oppgavene må ligge på et høyere nivå enn tidligere. I tillegg må de nye oppgavene som er kvalitativt forskjellige fra tidligere ha et omfang som gjør endringen

6

7


Historisk ramme rundt nordisk samling Av Inger Løwen

Bil tor Le Hå Ka Alh

Bil

Ragnar Dahl, forhandlingsleder i BFO, ga de nordiske lederne en fyldig innføring i Oscarsborgs historie.

Personellforbundet har søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Det har vært tradisjon i mange år med en årlig samling med utveksling av problemstillinger og erfaringer.

guide i Ragnar Dahl. Han har store kunnskaper om Oscarsborg og han ga oss en flott innføring i stedets historie. Vi var innom både Oscarsborg Festningsmuseum og i torpedobatteriet, og han fortalte levende om stedets historie fra den spede begynnelse, til de dramatiske hendelsene i april 1940, til nedleggelse av kystartilleriet på 1990-tallet.

De siste år har det vært politisk og administrative leder’e, tre deltagere fra hvert land som har møttes. Dessverre har danskene nå ikke kunnet prioritere dette ut fra økonomiske hensyn. Det var i år Personellforbundets tur til å arrangere, og vi tok med våre svenske og finske venner til Drøbak og Oscarsborg. Det ble to fine dager med godt faglig og sosialt utbytte.

De nordiske søsterorganisasjonene var meget imponert over «Kompetansereformen» og skulle ønske de hadde et tilsvarende arbeid i sine hjemland. Selv om det er forskjeller innen de enkelte lands forsvar, er det også mange likheter. Utfordringene er de samme for sivilt tilsatte. Alle de nordiske land har vært gjennom, eller står midt i, store omorganiseringer innen forsvarssektoren som gjør at det blir færre ansatte man kan organisere. Medlemstallet går dermed ned med de

Besøket startet med at Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe orienterte om «Kompetanse for en ny tid» i våre nyrenoverte lokaler på Grønland, før vi reiste til Drøbak og Oscarsborg. Vi hadde med en utmerket

8

utfordringer det medfører. Personellforbundet har heldigvis kommet helskinnet gjennom så langt, og er bedre stilt enn flere av de andre for framtida. Det var gode diskusjoner rundt bordet med utveksling av problemstillinger og løsninger opp mot arbeidsgiver og internt i organisasjonene. Det nordiske samarbeidet kommer til å fortsette, men tar nå en annen form enn tidligere. De årlige felles samlingene blir avviklet, og kontakten opprettholdes med besøk hos de respektive forbundene når det er behov.

I ly av kanonene på Oscarsborg fikk deltakerne på nordisk samling vite mye om festningens historie.

9


Forsvarets bolig- og velferdstjeneste – hjelp i alle livets faser Av Forsvarets bolig- og velferdstjeneste

Gjennom Forsvarets bolig- og velferdstjeneste (FBVT) kan alle ansatte i Forsvaret få økonomisk rådgivning og gode velferdstjenester. FBVT forteller her om tilbudene de har til deg som ansatt i Forsvaret.

saker, men målet er å hjelpe den ansatte med å få kontroll på sin økonomi. Vi arbeider etter hjelp-tilselvhjelp prinsippet og alle henvendelser behandles konfidensielt.

Forsvarets bolig- og velferdstjeneste (FBVT) tilbyr juridisk og økonomisk rådgivning, låneordninger, utleie av velferdshytter på Håøya og forvaltning av bolig- og kvartertildeling. Seksjonen har også fagansvaret for velferdstilbud på de enkelte tjenestestedene.

Juridisk rådgivning Våre jurister kan tilby gratis Grete Moe Evensen er sjef for Forsvarets juridisk rådgivning for alle bolig- og velferdstjeneste. ansatte i Forsvaret. Vårt hovedområde er rådgivning innen arv/skifte-, og familierett, samt bolig-, husleie- og enkelte skatterettslige områder. FBVT ønsker fokus spesielt på forebyggende rådgivning for å forhindre tvister, og å bidra til å øke den enkeltes forutsetninger for å foreta gode valg og beslutninger for seg og sin familie. Innenfor området ugift samliv, kan vi bistå med rådgivning blant annet vedrørende opprettelse av samboerkontrakter og testament. Vi kan også bidra med rådgivning vedrørende økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd/separasjon. Vi arbeider etter hjelp-til-selvhjelp prinsippet og har ikke anledning til å opptre som partsrepresentant, eller prosessfullmektig dersom saken må bringes inn for rettsapparatet. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

FBVT har 12 faste stillinger og er fagansvarlig for bolig- og velferdstjeneste i Forsvaret. Dette innebærer at FBVT utarbeider policy, strategi og regelverk for bolig og velferdstjenesten. I tillegg gjennomfører seksjonen fagkontroller av bolig- og velferdstjenesten og er rådgiver innenfor fagområdet. Alle ansatte i Forsvaret kan gjennom FBVT få gratis økonomisk og juridisk rådgivning, i tillegg til gjeldsrådgivning. I seksjonen sitter det både jurister og siviløkonomer med lang erfaring innen rådgivning. FBVT har utarbeidet en rekke temahefter innen sine fagområder som ligger under ansattseksjonen på intranett. Man kan også få disse heftene tilsendt ved å kontakte FBVT.

Velferdshytter på Håøya Alt tilsatt personell i Forsvaret kan i perioden fra påske til slutten av oktober leie velferdshytter i strandkanten på Håøya, en liten øy i vestre innløp til Tønsberg. Hyttene er fullt utstyrt og det følger med båt til hver hytte. Utenfor hovedsesongen (i skoleferien) er det mulig å leie hyttene for en helg. I hovedsesongen leies hyttene ut på ukesbasis. Mer info finner du på intranett under ansatt – velferd og fritid – Håøya feriesenter.

Privatøkonomisk rådgivning FBVT kan hjelpe deg før, under og etter boliganskaffelsen, men vi anbefaler deg å kontakte oss før du starter anskaffelsesprosessen. Vi har utviklet en egen lånekalkulator som er tilpasset de ulike låneordninger som Forsvarets ansatte kan benytte. Våre rådgivere er uavhengige og har fokus på den ansattes privatøkonomi og etablering i egen bolig skal ha et solid økonomisk fundament. Vi har i tillegg fremforhandlet en personallånsavtale med DNB som gjelder for alt fast tilsatt og pensjonert personell.

Bolig- og kvartertildeling Enhver arbeidstaker i Forsvaret har et selvstendig ansvar – i likhet med andre borgere i samfunnet – for å skaffe seg et sted å bo. Forsvarets særegenhet medfører imidlertid at Forsvaret som arbeidsgiver må kunne ha et relevant botilbud. Botilbudet tilpasses personellets behov for fast bopel eller pendlerbolig, i et begrenset tidsrom etter tjenestemessig disponering til et gitt boområde. I målgruppen for Forsvarets boliger og kvarter inngår blant annet grenaderer og matroser samt fast tilsatt sivilt personell som må flytte som følge av omstilling.

Gjeldsrådgivning Ansatte i Forsvaret kan benytte seg av vår kompetanse innen gjeldsrådgivning. I forhold til arbeidsgiver og sikkerhetsklarering/ autorisasjon er det av betydning at ansatte har kontroll på egen økonomi. FBVT har lang erfaring med gjeldsrådgivning og ulike løsningsalternativer avhengig av den aktuelle sak. Vi ønsker at den enkelte som opplever faresignalene tar kontakt med oss så snart som mulig. Vår rolle som gjeldsrådgiver arter seg ulikt i forskjellige

10

Håøya feriesenter, Tønsberg.

ett møterom for opptil 100 personer. Resepsjonen er betjent 24 timer i døgnet og trådløst internett er tilgjengelig. www.perminalen.no

Utfyllende opplysninger om bolig og kvarter i Forsvaret kan du finne i Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet og Reglement for utøvelse av Forsvarets boligvirksomhet. I tillegg finner du informasjon på intranettet under Ansatt – Velferd og fritid – Bolig gjennom Forsvaret.

Sydspissen Hotell ligger 2,5 km utenfor bykjernen i Tromsø og har 48 rom. Alle rom har eget bad, kjøleskap, tv og trådløst internett, og frokost er inkludert ved overnatting. Øl og vin kan også kjøpes og nytes i hotellets spisesal eller på rommene. Hotellet har egen konferanseavdeling med fire konferanserom hvorav det største har en kapasitet på opp mot 100 personer. Sydspissen Hotell tilbyr også bryllupsarrangement, julebord og andre selskaper. Hotellet disponerer en stor parkeringsplass for hotellets overnattings- og kursgjester. www.sydspissenhotell.no

Velferdstilbud på tjenestestedene Velferden på det enkelte tjenestested gjennomfører aktiviteter som er tilpasset alle målgrupper. De ansatte har mulighet til å låne bøker, filmer, velferdsmateriell, delta på fritidsaktiviteter og kulturarrangementer som tilbys på tjenestestedet. FBVT kan også bistå med artistformidling i forbindelse med arrangementer. Velferdskantiner og permsenter i Forsvaret FBVT utøver fagansvaret ovenfor 20 velferdskantiner som strekker seg fra Kristiansand til Kirkenes, samt Forsvarets to permsentre, Perminalen Hotell i Oslo og Sydspissen Hotell Tromsø.

Institusjonell behandling FBVT kan bistå avdelingene i forbindelse med institusjonell behandling for personell med rusproblematikk.

Kantina er stua til de vernepliktige og samlingspunkt for ansatte og besøkende. Tilbudet i kantina varierer fra sted til sted. Men alle tilbyr samme standardpakke med kioskvarer, toalettartikler, hamburger og pizza.

Ny velferdsstrategi 1. mai 2013 trådte den nye strategiske velferdsplanen i kraft. Velferdsplanen er for første gang forankret i Forsvarssjefens virksomhetsplan, noe som innebærer at DIFene selv må operasjonalisere planen og iverksette sine tiltak. Velferdsplanen gir målsettinger for det fritidsfaglige, kulturfaglige og sosialfaglige arbeidet i Forsvaret. Alle ansatte og deres familier omfattes av planen, men personell som avtjener førstegangstjenesten er en prioritert målgruppe.

Perminalen Hotell ligger sentralt i sentrum av Oslo og har en overnattingskapasitet for opptil 200 personer. Alle rom har tv og eget bad med dusj og toalett. Perminalen tilbyr bevertning av frokost, lunsj og middag. Hotellet har to møterom for opptil 12 personer og

11


totalt sett er landet inne i en langvarig økonomisk nedgangstid. Det er mange årsaker til det, et eksempel er yrkesdeltakelsen blant kvinner. I Italia er det 46 % av kvinnene som er i jobb, mens tilsvarende tall i Norge er 77 %. I tillegg utgjør den svarte delen av økonomien over 15 % av BNP, noen mener den utgjør opptil 30 % av totaløkonomien i landet.

Etter lunsjen fortsetter dialogen mellom foreleserne og kurselevene, fram til klokken tre. Elevene i de komiteene som ikke har vertsansvar, har i løpet av morgenøkten skrevet ned spørsmål de har til foreleserne, og dette danner grunnlaget for diskusjonen fram til dagens slutt. I tillegg til flere uker med dette opplegget, er også kurselevene mye på reise. Hvert kurs besøker flere NATO-land. De store NATO-landene, som USA og Tyskland, besøkes av alle kurs, mens det for de mindre landene, som Norge, blir litt færre besøk fra skolen.

Forsvarsattaché Gulseth ga oss et innblikk i det italienske forsvaret. Han kunne fortelle at det heller ikke i Italia er særlig debatt om forsvarspolitikken. Unntaket er F-35, en debatt som i stor grad dreier seg om kostnadene ved innkjøp av flyene.

Historien bak Det nå norskledede NATO Defense College har en interessant historie. Skolen ble opprettet av den første øverstkommanderende for NATO i Europa, general Dwight D. Eisenhower. Han mente NATO hadde behov for en utdanningsinstitusjon som kunne gi militære i alle NATO-land en felles utdanning og forståelse. Slik kunne NATO-landene bli knyttet tettere sammen, og utvikle en felles forståelse som grunnlag for samarbeidet.

Roma – en viktig NATO-hovedstad Av Eirik Gullord

I slutten av september hadde jeg gleden av å besøke Roma sammen med Folk og Forsvar. Et tettpakket program ga oss innblikk i en av NATOs høyeste utdanningsinstitusjoner, og hvordan situasjonen i Italia ser ut for Norges representanter ved ambassaden.

mål å skape en forståelse for NATOs interesser og kapasiteter, samt en felles forståelse for utfordringer innen sikkerhetsområdet. I 2013 gjennomføres kurset to ganger, en gang ved NDC i Roma og en gang i Brüssel. Integrated Partner Orientation Course (IPOC) er ikke et eget kurs, men en samlebetegnelse for muligheten til å ta del i Senior Course, hovedkurset til NDC. Dette er et ledd i en av NDCs hovedoppgaver, å skape forståelse for NATOs politikk og handlinger blant samarbeidspartnere og støttespillere. IPOC-kursene er derfor åpne for alle samarbeidspartnere på et globalt plan.

Første kvinne På første dag i Roma ble vi tatt imot som gjester hos generalløytnant Arne Bård Dalhaug ved NATO Defense College (NDC). Han har siden 2011 vært sjef for NDC, og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av skolen. Med seg fra Norge har han en adjutant, og sjefen for økonomiavdelingen er også norsk.

Senior Course er skolens hovedkurs. Dette kjøres fire ganger I året, og er åpent for offiserer på OF 4/5-nivå, og tilsvarende sivile tjenesteog embetsmenn. Hvert NATO-land er tildelt en kvote ved disse kursene, og Norge pleier å delta med fire elever på hvert kurs. Målet med kursene er å gi elevene en bedre forståelse for NATOs rolle i internasjonal sikkerhetsarbeid, samt å forberede elevene på en eventuell tjeneste i NATO-alliansen.

Som øverste faglige ansvarlig, har Dalhaug fått med seg NDCs første kvinnelige “rektor” (Dean). Dr. Daria Daniels Skodnik fra Slovenia har jobbet ved skolen i flere år, og konkurrerte seg til stillingen som Dean i september 2013. Hun er øverste ansvarlig for forskning og undervisning ved NDC, og skal passe på at skolen Underviser i og forsker på emner som er relevante for NATO som allianse. NDC avholder årlig fire kurspakker for deltakere fra medlemslandene.

Det var en sesjon av Senior Course vi fikk være med på under vårt besøk. Undervisningen ved kurset har en litt annen form enn det som er vanlig ved norske skoler. Skoledagen starter ved at det holdes tre foredrag i plenum av spesielt inviterte forelesere. Temaet som ble tatt opp den dagen vi var der, var “ikke-statlige organisasjoner og det sivile samfunn” (Non-governmental organizations (NGOs) and Civil society). Forelesere til temaet var Dr. Rama Mana fra India, Gianni Rufini fra det italienske NGO-miljøet, og Aleardo Feretti fra den internasjonale Røde Kors-komiteen i Sveits.

NATO Regional Cooperation Course (NRCC) er et ti-ukers kurs som enkelt sagt handler om NATO og Midtøsten. Målgruppen for kurset er offiserer av oberstløytnants grad eller høyere, samt diplomater og embetsmenn fra utenrikstjenesten, forsvarssektoren og andre områder som har med strategisk sikkerhet å gjøre.

Kurselevene er delt inn i egne komiteer, hver på ti elever, og tre av komiteene får etter forelesningene ansvar for hver sin foreleser. Foreleserne blir tatt med til lunsj av “sin” komité, hvor de blir grillet om dagens tema og det de foreleste om.

Generals, Flag Officers and Ambassadors’ Course (GFOAC) er et kurs for flaggoffiserer og høytstående embetsmenn i NATO, Partnership for Peace-nasjonene og Irak, for å nevne noen. Kurset har som

12

Det italienske forsvaret består av over 170 000 personell, og forsvarsbudsjettet er på rundt 160 milliarder kroner. Landet har ikke verneplikt. Det er en prosess i gang med å endre personellsammensetningen i det italienske forsvaret. Antallet generaler og offiserer skal ned, og antallet vervede skal opp. En interessant forskjell fra Norge, er at man i Italia også skal redusere antallet underoffiserer, og erstatte disse med vervede. Italia er sterkt til stede i internasjonale operasjoner. Landet deltar i 33 oppdrag i 23 land, og har i dag 5500 personell i intops. I tillegg brukes det italienske forsvaret aktivt i operasjoner i Italia. Operasjonen “Strade Sicure” (trygge gater”) ble iverksatt i 2008, og innebærer at rundt 4000 mannskaper fra forsvaret er utstasjonert i byområder for å ivareta sikkerheten. Operasjonen er koordinert med politiet og styres av guvernøren i de aktuelle områdene.

En general av et slikt kaliber får som regel viljen sin, og NDC åpnet dørene til sitt første kurs i Paris i 1961. Det var heller ingen som turte si til Eisenhower at Defence skulle staves med C i NATO-sammenheng, og skolen har derfor beholdt sin amerikanskklingende S i navnet. På midten av 1960-tallet kom en annen, denne gangen fransk, general på banen, og Frankrike trakk seg i 1966 ut av det militære samarbeidet i NATO. Det ble da vanskelig å videreføre en militær fellesutdanning i Frankrike, og skolen ble flyttet til Roma. Der fant den sitt hjem i Eur, bydelen Mussolini planla brukt til verdensutstillingen i 1942 for å feire 20 år med fascisme.

Etter to dagers intenst dypdykk i de politiske forhold i Italia og NATOs fremste utdanningsinstitusjon, ble det tid til en liten rundtur i det gamle romerrikets hovedstad. Konklusjonen er at Roma er en interessant by på så mange måter, og vel verdt et besøk, enten det er i jobbsammenheng eller fritidssammenheng

Dagens hjem kom NDC til i 1999, da italienske myndigheter bygget et nytt bygg til skolen. Det innebærer at NDC i dag har topp moderne fasiliteter som er skreddersydd for skolens virksomhet. Forskning og publikasjoner NATO Defense College driver også en utstrakt forskningsvirksomhet. Målet med forskningen er det samme som med undervisningen, å skape forståelse for NATOs politikk. Samtidig skal forskningen bidra til å utvikle utdanningen som skjer ved skolen, slik at den alltid er på topp nivå.

NATO Defense College Sted: Roma Grunnlagt 1951 (I Paris) Initiativtaker: General Dwight D. Eisenhower Ledes nå av generalløynant Arne Bård Dalhaug

Forskningen som gjennomføres blir ofte publisert, og er tilgjengelig på hjemmesiden http://www.ndc.nato.int som korte oppsummeringer om aktuelle temaer. Rapportene som ligger her er vel egnet hvis man øsker å skaffe seg litt mer dybdekunnskap om konflikter og interesseområder for NATO.

Folk og Forsvar Interesseorganisasjon for fremming av forsvarstanken i Norge. Over 70 organisasjoner er tilsluttet Folk og Forsvar

Ambassadøren og attacheen Dag to av vårt besøk i den evige stad startet med en tur til den norske ambassaden. Her ble vi ønsket velkommen av forsvarsattaché Erik Arff Gulseth. Obersten ledet oss inn til en interessant brief fra Norges ambassadør til Italia, Bjørn T. Grydeland. Han innviet oss i hvordan Italia, et land vi ikke hører veldig mye om her hjemme, ser ut for nordmenn som har sin hverdag her.

F F

Aktiviteter: Konferanser, temadager og foredrag for skoleklasser Studieturer til steder med forsvarspolitisk interesse Utgivelse av Sikkerhetspolitisk leksikon Meningsmålinger om forsvarsinteressen www.folkogforsvar.no

En av Italias største utfordringer, er den økonomiske utviklingen. Det er store forskjeller i veksten mellom de forskjellige delene av Italia, og

13


FORSVARETS SENIORFORBUND – forbundet for seniorer Av Karl Bogevold, Forsvarets Seniorfobund

– Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid – Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut – Gjennom forbundets foreninger, direkte tilbud om sosiale og velferdsmessige aktiviteter

Forsvarets seniorforbund ble stiftet i 1983 av 16 lokalforeninger som hadde medlemmer som var pensjonert etter tjeneste i Forsvaret. Fra stiftelsen og frem til landsmøtet i 2011 var navnet Forsvarets pensjonistforbund. Kriteriene for medlemskap er endret slik at de som har sluttet i Forsvaret og som har opparbeidet seg pensjonsrettigheter, samt yrkesaktive som har interesse for seniorfasen kan bli medlemmer. Det samme gjelder for ektefelle/samboer og etterlatte.

Som et frittstående forbund er hovedutfordringen å påvirke og gi innspill til prosesser som berører de eldres situasjon i den livsfasen de befinner seg. Forbundets arbeid sentralt er i hovedsak rettet mot Stortinget, politikere, regjering og byråkrater. Forbundet er i dag formell høringsinstans under flere av departementene. I Prop. L 107 (2009-2010) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover fremgår følgende: Noen høringsinstanser, herunder Forsvarsdepartementet og Forsvarets Pensjonistforbund, påpeker i denne sammenheng at adgangen til å gjeninntre i medlemspliktig stilling ved 67 år for å kompensere for levealdersjusteringen er lite realistisk for pensjonister som har fratrådt ved særaldersgrense.

Forbundet er ikke et fagforbund, men en frivillig interesseorganisasjon. Det underliggende forhold som var til stede for etableringen av Forsvarets Pensjonistforbund, var at verdien av tjenestepensjon fra Staten gjennom 1970 - og begynnelsen av 1980-årene var i ferd med å smuldre opp. I et brev til Forsvarets seniorforbund har en person, som fra utsiden har fulgt med utviklingen skrevet slik: “Det kan ikke være noen tvil om at det var en imponerende innsats som stort sett startet i begynnelsen av 1980-årene og som ga sårt tiltrengte resultater fra 1. mai 1986 til 1. januar 1988. Det var Forsvarets pensjonister som på organisatorisk vis startet kampen. Det var disse som førte an og som på strategiske punkter klarte å vinne gehør for å bevare statspensjonene.

For Forsvarets seniorforbund, som er et forbund av og for pensjonister, står arbeidsoppgavene i kø. Innføring av Pensjonsreformen fra 1. januar 2011 har stor betydning for nåværende og kommende pensjonister. Forsvarets seniorforbund arbeider kontinuerlig for å påvirke sentrale myndigheter med tanke på nødvendige tillempinger for å redusere de mest negative konsekvensene av reformen.

Geir Anda er ny leder av Forsvarets Seniorforbund.

Samhandlingsreformen vil få stor betydning for oss alle. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid. Mange av våre avdelinger har medlemmer i kommunale - og fylkeskommunale eldreråd. Sentralt søker vi å påvirke myndigheter slik at reformen ikke skal få negative virkninger for våre medlemmer, og at vi har et pleie- og omsorgstilbud som gir verdighet livet ut.

FORSVARETS SENIORFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER, OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER.

Vi søker å forhandle flere og stadig bedre medlemsfordeler. Vi søker å være oppdatert på e-post med avdelingene og à jour på egne hjemmesider, samtidig som vi utgir Medlemskontakt fire ganger per år med et innhold som er aktuelt og leservennlig.

Etter en samlet vurdering foreslår departementet at pensjonsgrunnlaget for pensjonister med alderspensjon etter særaldersgrense eller AFP omregnes ved 67 år ved at pensjonsgrunnlaget oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsesalderen til 67 år. Det innebærer at brutto alderspensjon beregnes på nytt, levealderjusteres og samordnes med alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Departementet foreslår at tilsvarende skal gjelde ved 65 år for medlemmer som har tatt ut AFP før 65 år, og fra 65 år skal ha AFP beregnet som tjenestepensjon.

Andre pensjonistorganisasjoner grodde opp etter hvert og bra var det. Å kjempe mot statens etablerte organer er som kjent ikke lett. I ettertid kan man undres, og spørre seg, hvordan og hvorfor denne kampen førte til seier. Jeg tror det i betydelig grad har å gjøre med offiserenes yrkesmessige opplæring, utdanning og erfaring. Jeg tenker på dette å opptre i organisatorisk form, undersøke motpartens sterke og svake sider, vinne tillit på de rette steder, osv.”

For forbundet var dette en vesentlig sak med stor betydning for våre medlemmer. Tar en utgangspunkt i en pensjon på kr 330 000 og en lønnsvekst på 4,5 %, og ved uttak av særalderpensjon ved 62 år, vil departementets forslag (som ble lovvedtaket) gi en økning i pensjon ved 67 år på kr 15 192. Ved uttak av særalderspensjon ved 65 år vil økningen være kr 5 385.

Forbundet hadde under dette arbeidet sterk påvirkning på det som ble Stortingsmelding nr 29 (1985 -1986). Meldingen omhandlet regulering av statspensjonene på lik linje med reguleringen av grunnbeløpet i Folketrygden, Stortinget sluttet seg til dette.

Vi vil gjøre de yrkesaktive oppmerksom på at alderdom er ungdommens fremtid og at ca. 25 % av livet skal du tilbringe som pensjonist.

Tjenestepensjon fra staten ble regulert i samsvar med Stortingets vedtak første gang 1. mai 1986 og siste gang 1. mai 2010. Forbundets kjerneverdier ligger fortsatt fast, selv om de til stadighet blir utfordret av myndighetene:

14

Dette har seniorforbundet fått gjennomslag for: o Din pensjon er gjenstand for årlig regulering i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Innført i 1986 o Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på hotell og leiebil o Avtale om økonomisk støtte til drift av forbund og lokale avdelinger o Tilgang til utstyrte kontorfasiliteter for forbund og lokale avdelinger, stillet til disposisjon fra Forsvaret o Medvirket til at Statens pensjonskasse har endret sine informasjonsrutiner vedrørende pensjon o Ditt pensjonsgrunnlag blir oppregulert når du fyller 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttakstidspunktet. (Gjelder fra januar 2011 for de med særaldersgrense på 60 år) o Gratis distribusjon av Medlemskontakt som vedlegg til Forsvarets forum (f)

Dette gjør Forsvarets Seniorforbund for deg: o Saksbehandle og levere innspill på forhold som er av betydning for medlemmene o Hjelpe enkeltmedlemmer i pensjonssaker der hvor dette er ønskelig eller nødvendig o Være aktiv i forsvaret og media for å lege forholdene til rette for våre medlemmer o Påvirke sentrale myndigheter i alle forhold som er av betydning for medlemmene o Arbeide for at forsvarets støtte til forbundet og avdelingene blir opprettholdt o Være en pådriver slik at opparbeidede og framforhandlede rettigheter blir opprettholdt o Motivere avdelingene til samlet profilering og rekruttering o Engasjere oss lokalt i arbeidet med å vedlikeholde og videreformidle lokal militærhistorisk kunnskap og tradisjon

15


nytt på utstyrsfronten

Kompetanse for en ny tid Av Inger Løwen

Suunto Ambit2 w/Heart Rate Monitor En gjennomført sportsklokke som gir deg optimalt utbytte av hver treningsøkt.

Wanscam HD, trådløst overvåkningskamera Oppfølgeren til den populære innendørsmodellen. Nå i High Definition!

Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe fra FD informerte om det kommende kompetansereformarbeidet på nordisk samling i Oslo.

Ekspedisjonsjef Kjærsti Klæboe, sjef for avdeling for personell og fellestjenester i Forsvarsdepartementet, var invitert for å informere våre nordiske kollegaer om Kompetansereformen.

teknologistyrte og går på tvers av landegrenser. «Forsvaret må bli flinkere til å hente inn kompetanse fra sivile utdanningsinstitusjoner», var et annet av Klæbos budskap. Forsvaret må slutte å utdanne parallelt med det sivile samfunn, og i større grad samarbeide og utveksle kompetanse med resten av samfunnet. Forsvaret mister også mange med spesialkompetanse til sivil sektor, spesielt innen det maritime området. «Derfor blir re-rekruttering av tidligere medarbeidere viktig i framtida» mener ekspedisjonsjefen. Det er i tråd med Personellforbundets syn når Klæboe sier at det er av stor betydning at sivile kan rekrutteres inn for å ivareta stillinger som ikke trenger militærfaglig kompetanse, og at vi må bli tydeligere på hvilke stillinger og funksjoner dette gjelder. «Det er ikke hensiktsmessig å utdanne offiserer til å løse oppgaver som sivilt personell med sivil utdanning har bedre forutsetninger for å løse. Disse kan ansettes direkte fra det sivile samfunn og gis kurs i det som er spesielt for sektoren» sier Klæboe. Mangfold i Forsvaret har hittil hovedsakelig handlet om å øke kvinneandelen i organisasjonen. Ekspedisjonssjefen mener at å øke rekruttering av kvinner ikke er et mål i seg selv. «Den avgjørende begrunnelsen for å øke mangfoldet og kvinneandelen, er å gjøre forsvarssektoren til en attraktiv arbeidsgiver for et bredere segment av befolkningen, slik at sektoren får bedre mulighet til å rekruttere blant de beste i arbeidsmarkedet» Det er fremdeles en vei å gå før forsvarets fremtidige behov, kompetanse for en ny tid, er på plass, men dette blir en ny fase i omstillingen. Personellforbundet skal arbeide aktivt for at innholdet i Stortingsmeldingen blir iverksatt.

Dette har vært en fanesak for Personellforbundet i mange år, og har endelig har fått gjennomslag i en stortingsmelding. Innholdet i meldingen går på hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler og beholder gode medarbeidere.

«Forsvarssektoren må bli mer konkurransedyktig i et arbeidsmarked hvor konkurransen om de gode hodene blir stadig tøffere» var et av hennes budskap. Forsvaret har forlatt det gamle mobiliseringsforsvaret til fordel for et nytt og moderne innsatsforsvar. Dette krever en helt annen kompetanse enn tidligere, spesielt innenfor felt som teknologi, cyberkrigføring, økonomi og prosjektledelse. Dette kommer i tillegg til den tradisjonelle soldaten med gode fysiske og militærfaglige kunnskaper. Dagens sikkerhetspolitiske utfordringer er i stor grad

16

Dette kameraet gir deg mulighet til å ha full kontroll over dine kjæreste eiendeler. Det er enkelt å installere og applikasjoner er tilgjengelig for både Android og iPhone. Du har full kontroll via smarttelefon eller PC, ved hjelp a MPEG4 Pan-Tilt. Overvåkningskameraet har høy bilde- og videokvalitet og kommer med innebygd mikrofon og høyttaler. Ved bevegelse blir du umiddelbart varslet via e-post og får tilsendt bilde fra kameraet. Auto IR-LED belysning gjør at kameraet filmer opp til 10 meter i mørket. Wanscam HD koster fra 799,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78.

Bushnell H2O 10x42mm kikkert 100% vanntett kikkert! Kikkerten tilpasset våte omgivelser. Denne vanntette kikkerten fra Bushnell har en BaK-4 prisme som gir deg høy klarhet og høy lysstyrke. Dette gir en perfekt synsopplevelse. Kikkerten har en forseglet O-ring og er fylt med nitrogen, som gjør den vanntett og alltid fri for dugg. Kikkerten er enkel å justere, og har Twist-up øyelokk. Kikkerten har et gummibelegg, noe som hindrer skade ved støt, samtidig som det gir deg et godt grep. Dette er en kikkert som er perfekt til bruk i båten eller under andre våte omgivelser. Kikkerten koster 1799,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78.

17

Om du driver med svømming, sykling, løping eller andre idretter er Suunto Ambit 2 et utmerket alternativ. Klokken gir deg eksakt informasjon om din treningsaktivitet. Klokken har innebygget GPS slik at du til enhver tid kan se hvor langt du har løpt, syklet eller svømt. På Suunto sin hjemmeside kan du laste ned tusenvis av applikasjoner, som gir deg muligheten til å optimalisere bruken av pulsklokken. Med klokken medfølger et pulsbelte. Klokken fås både i svart og rød. Suunto Ambit2 w/Heart Rate Monitor koster fra 2799,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78. Pro-Force Turboflame Ranger Praktisk lighter som sørger for at du alltid har tilgang til ild. Dette er virkelig noe du trenger i vind og regn! Turboflame Ranger er en vindsikker lighter som brenner butangass. Den består av et dobbelt flammesett som kan nå temperaturer på over 1300°C. Den har gassindikator, sikkerhetshette og er utstyrt med «Clean Burn» teknologi. Den veier kun 85 gram og er 7,6 cm lang. Pro-Force Turboflame kan du stole på, både i vind, regn og kaldt vær. Pro-Force Turboflame Ranger koster 299,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78.


Jorunn Trøen | OTV Nord- og Midt-Norge

Rådgiver hjørnet Besøk ved FLO F. Reidar Aronsen.

Vi som er rådgivere i Personellforbundet har fått en side der vi kan boltre oss, og skrive om det som vi ønsker å formidle til deg som leser Pefo-Magasinet. Denne gangen har vi valgt å skrive om noe av det som kommer til å skje denne høsten. Både INTOPS-avtalen og NATO stab-avtalen skal reforhandles. Arbeidet med INTOPS-avtalen begynner denne høsten, mens NATO stab-avtalen mest sannsynlig vil bli reforhandlet tidlig i 2014. De sentrale arbeidstakerorganisasjonene fikk 18. september informasjon om P2813 HRM og P2814 Logistikkprosjektet, som gjennomføres i LOS. HRM-prosjektet er i rute og avsluttes etter planen i slutten av februar 2014. Vi ble informert om at det er et ønske fra Forsvarets ledelse at logistikkprosjektet overføres til FLO. Det vil bli flat overføring av alt personellet, og de skal fortsatt sitte der de er i dag. Uansett blir dette en OU-prosess som skal være ferdig våren 2014. Personellforbundet vil følge denne prosessen nøye for å ivareta våre medlemmer.

Luftforsvaret er inne i en omfattende omstilling. Det er mange som må ta valget om de skal flytte med jobben eller om de skal søke etter andre utfordringer. Forsvaret har lagt opp til at de ansatte skal følge med arbeidsplassen sin når den flytter. Vi lever i et to-karrieresamfunn, noe som gjør at valget kan være vanskelig. Personellforbundet vil følge med på utviklingen innen Luftforsvaret, og vil holde oss løpende orientert om utviklingen. Spesialstyrkene (FSK – Spesial Jeger Kommando, HJK – Hærens Jegerkommando og MJK – Marinejegerkommandoen) skal nå samles i én DIF, fra 1. januar 2014. Det er mye arbeid som gjøres i disse dager, men vi har tro på at det er mulig å komme i mål til tross for den korte tiden til rådighet.

Vi har en representant i konfliktutvalget i YS Stat. Det jobbes for tiden med ei dreiebok for streik og revidert streikehåndbok for tillitsvalgte i YS Stat. Dette skal være ferdig i god tid før forhandlinger av hovedtariffavtalen i 2014.

Hovedavtalen ble prolongert fra 1. januar 2013. Det vil ikke si at partene nødvendigvis var helt enig, men så lenge man ikke kunne bli enige om endringer, valgte man å videreføre den avtalen som allerede var fremforhandlet. Når det gjelder tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Forsvaret hadde partene møter i september for å se om vi kunne enes om noen endringer i tilpasningsavtalen. Møterekken fortsetter i oktober.

ATV HV-17 Emil Helgesen og leder LL Porsanger Terje Bakervik.

Fornøyde Pefo-medlemmer utenfor Lakselv hotell. Fra venstre: Bjørn-Ivar Masternes, Isak Triumf, Espen Persen, Terje Bakervik, Berit M. Holm, Roy Ratama, Jorunn K. Trøen, Reidar Aronsen og Emil Helgesen.

Medlems- og nettverksmøte i vakre Porsanger Når jeg tok turen til Lakselv og Porsanger var det for å delta på Lokalt ledd i Porsanger sitt medlems – og nettverksmøte. Men jeg fikk så mye mer! Et besøk til Lakselv og Porsanger er virkelig å anbefale! Her finner du en fantastisk og mektig natur. ATV i HV-17, Emil Helgesen, sørget for omvisning rundt på hele garnisonen (GP), hvor jeg fikk møte de fleste medlemmene våre. Leiren til GP huser avdelinger som FLO F, HV-17, HVBS, ATS og FB, og vi har medlemmer ved flere av disse avdelingene.

Leder for lokalt ledd Porsanger, Terje Bakervik trommet sammen alle medlemmene til møte hvor diverse informasjon om Personellforbundet og ATFen ble gitt. Møtet ble avholdt på Lakselv hotell, etterfulgt av medlemslunsj. Tilbakemeldingen fra medlemmene var at slike møter var nyttige og at det måtte gjentas snart. Medlemmene kom med forslag og ideer for hva de ønsker at LL Porsanger skal kunne tilby medlemmene sine. Etter møtet tok jeg turen til Banak flystasjon og 330-skvadronen, etterfulgt av en rundtur i Lakselv og området i nærheten. Guide på rundturen var Berit M. Holm, som kunne gi mye informasjon om området og landskapet.

Arvid Mølmesdal | OTV Sør-Vest

Personellforbundet er også med i Tariffutvalget i YS Stat. Her har vi dette året utarbeidet et tariffpolitisk hefte for våre tillitsvalgte. Dette skal opp til behandling sektorstyret i YS Stat før det distribueres til tillitsvalgte.

I Forsvarsbygg har partene blitt enige om prolongering av tilpasningsavtalen.

Vi som er rådgivere deltar på arrangementer som avholdes blant tillitsvalgte og medlemmer ute i de enkelte DIFer, og stiller gjerne opp der det er behov.

Denne høsten blir det ikke lokale lønnsforhandlinger. Se egen sak for HTA 2.3.4 - forhandlinger på særlig grunnlag.

Hilsen Bjørg og Eivind

Det starter opp et nytt lønnsprosjekt i Forsvaret denne høsten. Det forrige lønnsprosjektet ble gjennomført i Forsvaret i 2006-2007. Mandatet til prosjektet er ennå bare et utkast, så vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Så er sommeren over og høsten gjør sitt inntog. Så en stor flokk med gjess som fløy over Haakonsvern på vei sørover, og det er jo et tydelig tegn på at høsten er i anmarsj. Aktiviteten på basen er nå tilbake i vanlig modus og forskjellige saker og ting må tas tak i. Vi har noen saker som ennå ikke er avklart etter at ATF ble innført i mai. De fleste er fornøyd med avtalen men noen har falt litt utenfor. Nå skal jo avtalen evalueres neste år, men vi vet jo at folk er utålmodige og gjerne vil ha ordnet opp i ting med en gang. Dette er jo ikke alltid like lett. Men som vi sier, “det er von i hengende snøre”.

Eivind: eivind.olsen@pefo.no telefon 922 07 915 • Bjørg: bjorg.sletten@pefo.no telefon 400 32 162

18

KNM Fridtjof Nansen har nå vært nede i Aden-gulfen i fire måneder, og tilbakemeldingene er at der går det greit. Det er jo litt annet klima enn her, men det fungerer bra. Mannskapet som reiste ned for19

rige uke kommer hjem om to måneder, og da reiser et nytt mannskap ned og vil ta båten opp til Norge tett oppunder jul. Forrige uke var det stort arrangement på basen med feiring av 50 års idrettstjeneste på Haakonsvern, masse folk og stor aktivitet på treningsanlegget. Sørvest prøver også å få opp aktiviteten. Vi planlegger med tur for de tillitsvalgte i oktober og det ser jeg frem til. Ellers prøver jeg og få organisert medlemsmøter. Dette er ikke alltid like lett å få til å klaffe, men jeg skal prøve og få avholdt møter både i Agder, Rogaland og Hordaland i løpet av siste halvdel av september og første halvdel av oktober. Så vil jeg ønske alle våre lesere en fin høst, og om bare tre måneder snur solen rette veien igjen.


Vil unngå luksusfellen

Personellforbundets kurs i livsfase Av Grethe Holm

Henk Sivertsen fra Statens pensjonskasse fortalte kursdeltakerne om hvilken pensjon de kan vente seg som ansatte i staten.

Personellforbundet har også i år valgt å arrangere kurset i Livsfase. Dette er et kurs som er beregnet på alle medlemmer i alle aldersgrupper, og har vist seg å være veldig populært. Kurset ble i år arrangert på Mastemyr hotell på Kolbotn. Vi hadde fått med oss mange dyktige forelesere. Kurset gikk over tre dager og første dagen holdt Torunn Ødegaard et foredrag som tok opp temaet bevisstgjøring, «det å våge nye valg». Her var det flere av deltagerne som umiddelbart var klar for å gjennomføre ting de over lengre tid har gått og drømt om, og som de nå ønsket å gjennomføre.

Advokatene Falkanger, Wiik, Schei & Lindbeck

Fra YS hadde vi fått med oss Goran Scekic som til daglig arbeider med Ung-politikken i YS. Temaer som «Ung - en ressurs for fremtiden». «Hvilke muligheter har jeg som ung?» «Kompetanse, arbeid og bolig» var temaer han tok opp. Han kunne også fortelle litt om det arbeidet YS Ung gjør, og hvordan de arbeider opp mot politikerne og øvrige ungdomsorganisasjoner. Deltakerne fikk også en gjennomgang av arbeidslivsbarometeret til YS.

Adv. Bente Schei Ystehede, MNA

Tlf. 64 90 70 50 Seiersten Sentrum Pb 331, 1441 Drøbak

Vår egen rådgiver Eivind Olsen snakket om hvilke rettigheter og plikter vi har i arbeidslivet. Didrik Coucheron som var tidligere leder for BFO, men nå er administrerende Direktør i Forsvarets Personellservice (FP), kom og fortalte litt om hva FP kan tilby sine medlemmer, og han hadde også temaet «hvordan unngå luksusfellen». Han er en engasjerende og dyktig foreleser og det var nok flere av deltakerne som kunne kjenne seg igjen i flere av tilfellene han refererte til, og det ble mye latter til tross for at det var et seriøst tema. Kurset ble avsluttet med Henk Siversten fra Statens pensjonskasse. Pensjon er et tema som er av stor interesse uavhengig av alder, og det var en engasjert gjeng som hadde mange spørsmål, som de også fikk besvart.

Faks 64 90 70 55 E-post: bsy@advokat-falkanger.no Hjemmeside: www.advokat-falkanger.no Inntil time gratis vurdering av sak. Kr 875 + mva pr. time for juridisk bistand.

20

Nytt fra Norden de lokale sjefenes ansvar. FPT vil i framtiden være et ressurs- og rådgivingssenter for arbeidsgiversiden, og ikke et utøvende senter for personellbehandling i det danske forsvaret. Kilde: www.fce.dk

Konkurranseutsetting i Danmark Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har mistet deler av sin virksomhet i Vest-Danmark til ISS Facility Services. Det har vært en anbudsprosess hvor FBE har konkurrert blant annet mot ISS. ISS vant anbudet, og skal overta driften senest 1. februar 2014. Kilde: www.fce.dk A-kassan endres I Sverige har regjeringen fremmet forslag om å fjerne differensierte avgifter til a-kassan. Ordningen med differensierte avgifter ble innført for noen år siden, og førte til masseutmelding av a-kassene (arbeidsløshetstrygdordning). Svenske fagforeninger ønsker endringsforslaget velkommen. Kilde: forsvarsforeningen.se

Svenske tillitsvalgte mer fornøyd Svenske tillitsvalgte er mer stolte av jobben de gjør nå enn for fire år siden. I en undersøkelse gjennomført av hovedsammenslutningen TCO, sier 74 % av de spurte at de er stolte av å være tillitsvalgt. Tilsvarende undersøkelse i 2009 viste at 66 % var stolte av vervet sitt. Undersøkelsen viser at de tillitsvalgte i snitt bruker 6,8 timer av arbeidstiden hver uke til vervet. I tillegg svarer de at de bruker ca. to timer av egen fritid på det å være tillitsvalgt. Kilde: forsvarsforbundet.se

Fortsatt nedskjæringer i Finland Det finske forsvaret skal nedbemannes kraftig de neste to årene. Innen 2015 skal antallet ansatte reduseres med over 2000 personer. Det er igangsatt et samarbeid med fagforeningen for å sikre at nedbemanningen rammer færrest mulig. Naturlig avgang og overføring til andre offentlige etater er noen av tiltakene man forsøker for å ramme færrest mulig. Kilde: MPHL (mphl.fi)

Åpen HR-portal i Danmark Det danske forsvaret har nå lagt ut HR-portalen sin på internett. Sidene er de samme som ligger på det danske intranettet, og gjør det mulig for de ansatte å komme seg inn på sidene uten å ha tilgang til begrenset nett. Etter hvert skal funksjonen utvides til også å omfatte muligheten til å søke på stillinger og utdanning elektronisk. Portalen finner du på forsvaret.dk, under linken «for ansatte» Kilde: hkkf.dk

Endring i HR-konseptet Nedskjæringene i det danske forsvaret rammer også HR-siden. Det danske FPT skal nedbemanne, og HR-rådgivningen blir 21


Alt vel?

- Levekårsundersøkelsen for veteraner Av Eirik Gullord

En milepæl i veteransaken ble nådd i september. Da presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse av veteranene.

dette temaet i denne omgang. 11Det SSB mener å kunne lese ut av tallene, er at det er en sammenheng mellom opplevelser under tjenesten og svekket helse. Bor bedre I en levekårsundersøkelse er naturlig nok også boforholdene et av temaene. Faktamessig viser undersøkelsen at veteraner gjennomsnittlig bor like godt som resten av befolkningen, og betaler like store avdrag og renter på sin bolig. Undersøkelsen viser også at veteranene er mer fornøyd med sin boligsituasjon enn referansegruppen. Et korrektiv til dette bildet kom i ukene før levekårsundersøkelsen ble lagt fram. Da viste en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) at det er registrert 98 hjemløse veteraner i dag. Det utgjør nesten to prosent av de hjemløse i Norge. NIBR-Undersøkelsen viser også at alderen på hjemløse veteraner er høyere enn gjennomsnittet, noe som samsvarer godt med at ivaretakelsen av veteraner fra tidligere års kontingenter har vært mangelfull.

I den langvarige kampen for veteraners rettigheter og status i samfunnet, er levekårsundersøkelsen et av de viktigste tiltakene. Med denne undersøkelsen kan vi basere de videre tiltakene på fakta i stedet for antakelser og meninger.

“Veteraner bør se på seg selv som en ressurssterk gruppe som bidrar mer enn de fleste, det bør vi lese ut av dette.” –

Høy yrkesdeltakelse Levekårsundersøkelsen viser at veteraner fra både Forsvaret og Politiet har høyere gjennomsnittlig yrkesdeltakelse enn referansegruppen. Dette forklarer SSB med at veteranene allerede har fått erfaring med arbeidslivet gjennom tjenesten, mens referansegruppen også inneholder personer som ikke har begynt sin yrkeskarriere. SSB har ikke undersøkt nærmere om yrkesdeltakelsen er like høy hvis man korrigerer for dette. Det man er sikre på, er at yrkesdeltakelsen blant kvinner er høyere hos veterangruppen enn ellers i samfunnet.

Generalmajor Robert Mood, sjef Forsvarets veteranavdeling Levekårsundersøkelsen ble innarbeidet som et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for veteraner, som kom i 2011. Handlingsplanen var resultat av et flerårig samarbeid om veteransaken mellom flere departementer og organisasjoner, med Forsvarsdepartementet i førersetet.

Urovekkende funn Selv om hovedbildet som tegnes av veteranene er positivt, er det en del urovekkende funn i undersøkelsen. Disse funnene må det jobbes videre med for å treffe tiltak som kan hjelpe veteranene. Et av disse funnene er at 52 % av veteranene har vært i akutt livsfare. Dette er et høyt tall, særlig med tanke på at veteranene gjennom sin opplæring bør ha en høyere terskel for hva som oppfattes som akutt fare. Dette funnet viser også hvor viktig oppfølgingen etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner er. Det er også en forholdsvis høy prosentandel som oppgir at de har skadet eller drept mennesker i tjeneste for Norge. Dette er tall vi må være obs på i det videre arbeidet for veteranene. Det bør også være grunnlag for å be SSB eller andre gå dypere inn i disse tallene for å hente ut mer kunnskap. 50 % oppgir at de ikke har fått oppfølging etter farlige situasjoner. Mest sannsynlig er dette tallet høyest for de som har vært ute tidlig i Libanon-perioden. Likevel gir det grunn til bekymring hvis ikke Forsvaret klarer å fange opp de som har vært utsatt for mest belastning. Denne delen av veteranarbeidet er det som må gis høyest prioritet også framover. Hele levekårsundersøkelsen finner du på www.ssb.no.

SSB har i utformingen av undersøkelsen forsøkt å stille samme type spørsmål til veteranene som man gjør til andre grupper man har undersøkt levekårene til. Dette er gjort for å kunne sammenlikne svarene som er framkommet. I veteranundersøkelsen har det også deltatt en referansegruppe som ikke besto av veteraner, dette for å kunne kontrollere om veteranenes svar avviker fra en liknende gruppe som ikke er veteraner. Personellforbundet har deltatt aktivt i utforming av levekårsundersøkelsen. Helsen Hovedkonklusjonen SSB trekker ut av undersøkelsen når det gjelder helsemessige spørsmål, er at veteranene i det store og hele virker å ha minst like god helse som den sammenliknbare gruppen. Veteranene oppfatter både sin fysiske og mentale helse som like god som resten av samfunnet. Det man kan stille spørsmål ved, er om dette er grunn til ro eller bekymring. Veteraner er selektert på både fysisk og mental helse, og burde kanskje hatt en bedre opplevelse av egen helsetilstand enn referansegruppen. Det har det ikke vært rom for å gå dypere inn i

22

“Levekårsundersøkelsen er viktig fordi det er få som vet hva veteranene har gjort, og liten interesse for det. Dette har gjort det til en vanskelig oppgave å komme hjem.Det som kommer frem vil gi oss et bedre grunnlag for å ivareta veteranene.” – Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen under overrekkelsen av levekårsundersøkelsen.

Levekårsundersøkelsen

Nøkkeltall fra undersøkelsen

Vedtatt i regjeringens handlingsplan (2011) Gjennomført høsten 2012 av SSB Temaer i undersøkelsen: Arbeid, inntekt, helse, bolig og sosial kontakt

3000 forvarsveteraner og 500 politiveteraner ble undersøkt. 64 % har vært på ett oppdrag, snittet er 1,6 oppdrag. 52 % har opplevd situasjoner med akutt livsfare. 10 % har drept eller skadet andre. 50 % har ikke fått tilbud om oppfølging etter farlige situasjoner.

SIOPS: Bekymringsfullt om psykisk helse

et tidlig tidspunkt. For dagens unge veteraner, og fremtidens veteraner, kan vi ikke tillate at samme feil blir gjort som med Libanon- og Balkan-veteranene.

Av Eirik Gullord

Hva kommer SIOPS til å sette fokus på i kjølvannet av undersøkelsen? - Vi vil fortsette å sette fokus på de skadde, og rask handling for å gi denne gruppen målrettede tilbud. Behandlernettverk av psykologer, behandlere med NAV refusjon og et eget kontor for veteransaker i NAV er her konkrete saker.

Veteranforbundet SIOPS har vært en pådriver for å få gjennomført en levekårsundersøkelse av veteraner. Talsperson for forbundet, Anders Grindaker, gir her sine synspunkter om resultatene av levekårsundersøkelsen til Pefo-Magasinet. Er dere overrasket over noen av funnene i undersøkelsen? - Det er ingen overraskelse at det går bra med de aller fleste. Det skulle bare mangle, soldater er selektert og utgjør en gruppe som har “merhelse”, både fysisk og psykisk. Det som imidlertid overrasker er tallene på de som har svekket psykisk helse. 13% er et bekymringsfullt høyt tall, og viser tydelig at tiden er moden for spissede tiltak inn mot skadde og folk i faresonen.

Anders Grindaker

Videre må en få saksbehandlingen for de økonomiske kompensasjonsordningene til å fungere, og skadde fra internasjonale operasjoner må få en anstendig pensjon. Dette betyr innføring av en modernisert form for krigspensjon. Forsvaret må ta veteraners bekymringer på alvor når det kommer til helse, og da også mulige fysiske senskader. Eksempelvis er hørselsproblematikk, kreft og effekter av miljøgifter, utarmet uran og andre skadelige stoffer som vi kjenner fra Gulfveteranene særlige helseutfordringer det må tas tak i.

Hva forventer SIOPS nå skjer, på bakgrunn av funnene i levekårsundersøkelsen? - Man har nå konstatert at det er en gruppe som trenger særskilt oppfølging, og denne gruppen trenger vi mer kunnskap om. Ikke minst fordi mer kunnskap gir økt mulighet til å komme inn på 23


Fremtidens pensjonister

Grundigere boligsjekk skal du lete lenge etter

Av Eivind Olsen

Super husforsikring inkluderer en av Norges grundigste boligsjekker. If Boligsjekk forteller deg hva som bør gjøres for å sikre hjemmet ditt mot mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. Sjekken er kun ment for å hjelpe deg, og prisen på forsikringen endres ikke på grunn av boligsjekken. Ikke vilkårene heller.

Vil du vite mer, ring Forsvarets Personellservice på telefon 21 07 57 10 eller if@fp.no

Offentlig ansatte skal egentlig være garantert å få minimum 66 prosent pensjon, dersom de har jobbet lenge nok i det offentlige. Men fordi folk lever lenger enn før, kutter staten i de årlige utbetalingene. Er dette et ran av de som allerede har jobbet i en del år?

Illustrasjonen viser at det beregnes at pensjon tas ut over flere år for de som kommer inn under ny ordning (etter pensjonsreformen), da det er forventet økt levealder for denne gruppen. For å oppnå 66 % må de som kommer inn under ny ordning jobbe lenger enn tidligere. Hva mener du? Send inn ditt synspunkt på pensjon@pefo.no

Dagens pensjonister og de som er født til og med 1953 blir ikke rammet av pensjonsreformen, noe som betyr at de får minimum 66 % av pensjonsgrunnlaget i pensjon. For de som er født mellom 1954 og 1962 vil det bli en gradvis overgang fra gammel til ny ordning. De som er født i 1963 vil få ny ordning, som betyr at pensjonen levealder justeres. Vi kan stille oss spørsmålet om vi som jobber i staten har blitt lurt av vår egen arbeidsgiver. Vilkårene når vi gikk inn i staten var klare, og mange har akseptert lavere lønn med bakgrunn at vi får igjen når vi blir pensjonister.

9034_1 Inhouse NO

For årskullene født etter 1953 er ikke pensjonen endelig avklart. Et viktig område fremover vil derfor være å få avklart pensjonsordningen til våre medlemmer. Slik det ser ut nå vil vi måtte jobbe noen ekstra år for å kunne oppnå 66 % pensjon. Skal vi akseptere dette eller skal vi forlange at dette skal kompenseres gjennom økt lønn?

24

25

15 % rabatt p å husforsikring


Kontakt oss!

Har du…

Personellforbundet har dyktige ansatte og tillitsvalgte som jobber for deg som medlem.

…byttet tjenestested?

Har du spørsmål, innspill eller en sak du trenger hjelp til, står vi klar til å hjelpe deg.

Da kan du registrere endringen på Din side.

…flyttet?

…byttet stilling eller stillingskode?

…tatt permisjon?

Sekretariatet på Grønland når du også på telefon 23 00 20 70, og e-post post@pefo.no.

Logg deg på medlem.pefo.no og oppdater statusen din i dag.

Personellforbundets frikjøpte tillitsvalgte:

Knut Ringen

Eirik Gullord

Inger Løwen

Grethe Holm

Jorunn Trøen

Arvid Mølmesdal

Ann Karin Meyer

Edgar Sørlie

Forbundsleder

Nestleder

Kontorsjef

Kurs og opplæring

Nord- og Midt-Norge

Sør- og Vest-Norge

Hovedtillitsvalgt Hæren

474 62 633 knut.ringen@pefo.no

934 59 318 eirik.gullord@pefo.no

958 91 528 inger.lowen@pefo.no

901 41 383 grethe.holm@pefo.no

77 89 50 72 Mobil: 411 40 940 jorunn.troen@pefo.no

55 50 37 71 Mobil: 458 30 338 otv.vest@pefo.no

Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg (SHTV)

975 38 235 ann.karin.meyer@pefo.no

990 92 531 edgar.sorlie@pefo.no

Nå kan du velge Ønsker du heller å lese Pefo-Magasinet elektronisk?

Anne-Line Bjella-Fosshaug

Bjørg Sletten

Eivind Olsen

Jan Randmod Pedersen

Rådgiver

Rådgiver

Hovedtillitsvalgt FLO

Medlemskap og forsikringer

400 32 162 bjorg.sletten@pefo.no

922 07 915 eivind.olsen@pefo.no

922 27 221 jrpedersen@mil.no

Nå kan du velge selv om du skal få bladet tilsendt i posten, eller om du heller vil lese det som PDF på nettet. Vi vil fortsatt sende papirutgaven til din arbeidsplass, sånn at du har noe å kose deg med i lunsjen. Logg inn på Din side i medlemsregisteret og velg hvordan du ønsker å få Pefo-Magasinet.

940 07 470 anne-line@pefo.no

26

27


B

Economique Returadresse: Personellforbundet Pb. 9296 Grønland 0134 Oslo

Personellforbundet ønsker alle en begivenhetsrik høstsesong.

Pefomagasinet 3 2013  

Levekårsundersøkelsen Kompetansereformen Slik krever du mer lønn

Pefomagasinet 3 2013  

Levekårsundersøkelsen Kompetansereformen Slik krever du mer lønn

Advertisement