Page 1

Nr. 1 MAI 2014

Totalforsvarskonferansen 2014

Side 8

Pensjonsseminar for unge Side 7 Frontfagsmodellen best책r Side 8 Informasjon fra valgkomiteen Side 11


INNHOLD Årets lønnsoppgjør er i gang

Innleie i Forsvaret………………………………………………… 5 Pensjonsseminar for unge……………………………………… 7

Det er ikke noe sikrere og mer etterlengtet vårtegn enn lønnsforhandlinger. Vi er fulle av forventninger, men tradisjonen tro er det mange som maner til moderasjon. Mandag 10. mars ble årets lønnsoppgjør formelt sparket i gang med at partene i frontfagoppgjøret, det vil si at Fellesforbundet og Norsk Industri la frem sine krav. Det er nettopp industrien og industriarbeiderne som bestemmer hvor mye resten av oss kan forvente å få i lønnsvekst fremover. Dette kalles frontfagsmodellen. Modellen har bred støtte i Norge fra alle parter i arbeidslivet.

Frontfagsmodellen består… …………………………………… 8 Informasjon fra valgkomiteen… ……………………………… 9 Fortsatt frontfagsmodell………………………………………… 11 Nytt på utstyrsfronten…………………………………………… 13 Forsvarssjefen om Forsvarsbygg… …………………………… 15 Gamle bildekk som rensemedium… ………………………… 16 Kontaktinfo………………………………………………………… 18

Etter de vanskelige lønnsforhandlingene i 2012 som resulterte i streik i staten, ble nok en gang frontfagsmodellen vurdert. Professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo ledet også denne gangen arbeidet i utvalget som da, naturlig nok, fikk navnet Holden III utvalget. Ikke overaskende kom utvalget frem til at frontfagetsmodellen sikrer norsk industris konkurransekraft og bør derfor videreføres. Uansett hva utfallet av forhandlingene i industrien blir, leverer YS-stat inn sine krav til Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) mandag 7. april. Som sagt har mange oppfordret til moderasjon ved årets lønnsoppgjør. YS-leder Jorunn Berland mener likevel at selv om YS vil stå for et ansvarlig lønnsoppgjør, er det rom for reallønnsvekst for alle også i år.

Ansvarlig utgiver: Personellforbundet Redaktør: Knut Ringen Redaksjonen avsluttet 8. mai 2014 Forsidefoto: Peder Torp Mathisen/FMS Grafisk design og trykk: Trykkpartner AS Personellforbundet Pb 9296 Grønland 0134 Oslo Besøksadresse: Grønland 6-8, 3. etg. 0188 Oslo Tlf.: 23 00 20 70 Faks: 22 17 24 20 www.pefo.no E-post: post@pefo.no ISSN 1891-9200

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som finner sted annet hvert år, og det er ved disse oppgjørende det er grunn til å forvente lønnsvekst av noe betydning. Vanligvis blir det gitt en økning på hele lønnstabellen, noe som sikrer lønnsvekst for alle statsansatte. Ved disse oppgjørende forhandles hele hovedtariffavtalen, også etatstillingene som ligger under Forsvarsdepartementet. Personellforbundet har mange medlemmer som etter vår mening har hatt en dårlig lønnsutvikling gjennom mange år. Vi vil forsøke å få så mange av disse stillingene som mulig inn i nye lønnsrammer som sikrer lønnsutvikling etter ansiennitet. En slik endring er det bare mulig å få til i et hovedoppgjør og har derfor høy prioritet hos oss. En annet stor utfordring i årets oppgjør er pensjon. I YS sitt inntektspolitiske dokument 2014-2016 står det blant annet «YS vil arbeide for å sikre bedre pensjonsrettigheter for alle arbeidstakere i privat og offentlig sektor». I offentlig sektor er pensjonspørsmålet uavklart for arbeidstakere født i 1963 eller senere og dette blir en viktig del av lønnsoppgjøret. Pensjonsforliket som kom i 2009 skal evalueres i 2017 og dette blir for sent etter vår mening. Usikkerheten for de som er født etter 1963 må avklares så fort som mulig. Om pensjonene blir vesentlig dårligere en det som var før, er det naturlig at dette blir kompensert i høyere lønn.

Personellforbundet har besøkt Terningmoen, FPVS, Jørstadmoen og Hovemoen i tidsrommet 28. – 29. april Av Grethe Holm

Som sagt er vi stolte over det arbeidet som utføres av alle våre medlemmer og det er viktig for oss som forbund å ta godt vare på den enkelte. Det å lytte og høre på hva medlemmene har på hjerte er av stor felles interesse. Det var også mulig for alle som møtte til å delta på dagens lille Quiz. Pefo ønsker å fortsette å reise rundt til de ulike arbeidsplassene hvor vi har medlemmer, så følg med på kortnytt som blir sendt ut fra sekretariatet og se når vi kommer til din arbeidsplass.

Knut Ringen, Eivind Olsen og Grethe Holm har vært på besøk på Terningmoen på Elverum, FPVS på Hamar, Jørstadmoen og Hovemoen på Lillehammer. Det ble et hyggelig treff med flere av våre medlemmer. At det er stor aktivitet på de ulike plassene er det ikke tvil om. Det var derfor ekstra hyggelig når medlemmene tok seg tid til en kopp kaffe og slå av en prat. Det å få treffe våre medlemmer på sin arbeidsplass er av stor betydning for oss som forbund. Da får vi se hvordan de har det, noe som igjen gjør det enklere for oss å sette seg inn i de ulike arbeidssituasjonene.

Vi håper på å unngå en ny storstreik i offentlig sektor, men nettopp pensjonspørsmålet kan utløse en slik reaksjon. Om det blir streik er Personellforbundet klar for å ta vår del av belastningen, men forhåpentlig fører forhandlingene og meklingen frem. Hilsen Knut 2

Et forbund tilsluttet

3


Visste du dette? Forsvarets Personellservice kan tilby sine medlemmer usikrede forbrukslån inntil kr. 250.000,- og lån til bolig og fritidshus. Trenger du en økonomisk buffer, kan du søke på FPs kontokreditt – inntil kr. 50.000,(for de som er i tjeneste og har nettbank).

FP kan tilby FPs American Express kort med gunstig rente. For mer informasjon og vilkår – se vår hjemmeside: www.fp.no eller kontakt oss på: Tlf. 21 07 57 00, faks 21 07 57 25, e-post: fp@fp.no

Forsvarets Personellservice

4


Innleie av personell i Forsvaret Av Eivind Olsen

Personellforbundet ønsker å sette fokus på Forsvarets bruk av innleie. Vi ser at Forsvaret leier inn flere hundre årsverk hvert år fra vikarbyråer. Er det billigere å leie inn arbeidskraft enn å ansette egne, eller er det slik at Forsvaret ikke kan ansette flere på grunn av årsverksrammen?

Forsvaret har benyttet seg av innleid personell i mange år. Det siste året har Personellforbundet fått flere saker der vi mener Forsvaret har benyttet innleid personell i strid med regelverket. Vi jobber for tiden med flere saker, og vil komme tilbake med informasjon om utfall av sakene når dette foreligger. Det skal også nevnes at det jobbes med rutiner for at Forsvaret skal få bedre kontroll på bruken av innleie. Vi har inntrykk av at lovendringene som går på innleie er godt kjent sentralt i Forsvaret, men at det ikke er godt nok kjent nedover i Forsvarets organisasjon.

I denne artikkelen vil vi fokusere på nytt regelverk for innleie, og hvilke utfordringer som følger av at personell leies inn.

Tjenestemannsloven § 3B.Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak 1. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f) lønn og utgiftsdekning.

I januar 2013 ble det innført endringer i Arbeidsmiljøloven og Tjenestemannsloven med bakgrunn i vikarbyrådirektivet. Vikarbyrådirektivet ble vedtatt av EU i 2008. Direktivet skal beskytte innleide arbeidstakere og bedre innleides arbeids- og ansettelsesforhold.

Forsvaret hadde i fjor 250 personer som var innleid fra bemanningsforetak. Hvilke jobber dette personellet var leid inn for å gjøre og i hvilken grad personell kan leies inn fremfor å ansettes fast, er noe vi ønsker at våre tillitsvalgte nå setter fokus på. Vikarbyrådirektivet har medført noen endringer i Tjenestemannsloven. Før loven ble endret ble det utarbeidet en proposisjon (Prop. 74 L), som Stortinget brukte som beslutningsgrunnlag før lovendringen. Proposisjonen beskriver bakgrunn for endringsforslaget, hva som er formålet med lovendringen og hvilke avveininger som er gjort. Det anbefales å se nærmere på proposisjonen for å få en bredere forståelse av de nye lovendringene.

Innleid personell skal likebehandles med de som jobber i bedriften både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Det vil med andre ord si at lønnskostnadene ved innleie skal ligge på samme nivå som på de som jobber i Forsvaret i tilsvarende stilling. Vi regner også med at bemanningsforetakene skal tjene penger, noe som bør medføre at kostnadene ved å benytte bemanningsforetak ligger over kostnadene ved å ansette personell midlertidig.

Tjenestemannsloven § 3A. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) 1. Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som tjenestemann kan tilsettes for et bestemt tidsrom eller som vikar.

Når personell leies inn for kortere eller lengre perioder vil de også tilegne seg verdifull kompetanse. I tilfeller der personell leies inn i flere år er vi tvilende til om dette er i tråd med regelverket, samtidig som vi også mener at Forsvaret har mindre kontroll på dette personellet. Personellet er Forsvarets viktigste ressurs, og det er viktig at vi forvalter våre ressurser på best mulig måte.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast tilsetting, men midlertidig tilsetting kan nyttes i enkelte tilfeller. Innleie av personell fra bemanningsforetak skal følge de samme reglene som midlertidig tilsetting.

Budsjetter og årsverksrammer er styrende for Forsvaret. Vi som forbund ser at det er utfordringer med å styres på begge deler. Kanskje bør Forsvaret få lov til å styre årsverksrammen i større grad selv, så lenge de holder seg innenfor de budsjettrammene som er tildelt. Personellforbundet vil følge bruken av innleie tett, og ber medlemmer og tillitsvalgte følge med på hvordan innleie håndteres på sin arbeidsplass. Vi vil legge ut informasjon på www.pefo.no om de saker vi jobber med og Forsvarets bruk av innleie, så snart vi har informasjon som kan deles.

Tjenestemannsloven § 3.2 Tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre: a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag. b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs. c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar). d. Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole. e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling. f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

5


70285_0 Inhouse NO

Dette kommer ALDRI TIL Å SKJE DEG. Det kan skje andre, men ikke deg. Du er jo dronningen av multitasking. Du får til og med skryt for det på jobben. Dessuten havner du aldri i tidsklemma. For deg er tusen baller i lufta null stress. Du puster med magen. Uansett. Likevel er det godt å ha et bra forsikringsselskap som ordner raskt opp i sakene. Noen som vet at du ikke kan ha full kontroll hele tiden. For selv om du takler stress, går det ikke alltid som planlagt.

Vil du vite mer, kontakt Forsvarets Personellservice på telefon 21 07 57 10, eller if@fp.no

Ung i Forsvaret – hva betyr pensjonen for meg? Pensjon er et vanskelig tema. Jo yngre du er, jo vanskeligere er spørsmålet; hva kan jeg forvente å få i pensjon. Når dette spørsmålet er vanskelig, er ikke oppfølgingsspørsmålet enklere; Hva bør jeg selv passe på for å ha nok penger når jeg kommer til pensjonsalderen? Forsvarets personell og vernepliktssenter avholder i år flere seminar hvor man prøver å hjelpe yngre arbeidstakere med disse spørsmålene. DiFene fikk i februar tilsendt opplegget og tidspunktene for seminarrekken. Målgruppen for seminarene er deg mellom 25 og 55 år. Følgende temaer vil bli tatt opp på seminarene: Hva betyr pensjonsordningen for meg som ikke har nådd pensjonsalder? - Folketrygdens oppbygging og pensjonsreformen - Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse - Boliglån - Hva skjer hvis jeg slutter før pensjonering? - Er pensjonsordningene i SPK god i forhold til privat tjenestepensjon? - Hvordan opparbeider jeg fremtidig pensjon og hva kan fremtidig yrkesvalg bety for pensjonen jeg får? - Uførepensjon - Konsekvenser av den nye pensjonsreformen for de som er født etter 1958.

Pensjonsseminarer for unge i Forsvaret Mandag 26. mai kl. 0900- 1500: Madlaleiren, Stavanger Onsdag 11. juni kl. 0900 – 1500: Luftkrigsskolen, Trondheim Onsdag10. september kl. 0900 – 1500: Bodin Leir, Bodø Onsdag 21. mai kl. 0900 – 1500: Haakonsvern, Bergen Onsdag15. oktober kl. 0900 – 1500: Akershus festning, Oslo Påmelding https://www.spk.no/Kurs-ogforedrag/pensjonsseminar/ung-iforsvaret/

I samarbeid med

Forsvarets Personellservice

6

7


Totalforsvarskonferansen i kvinners frivillige beredskap Av Knut Ringen

operativhåndtering med tilstrekkelig politisk kontroll for bistandsanmodninger.

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) avholdt 31. mars sin tradisjonelle totalforsvarskonferanse. Personellforbundet var til stede i en fullsatt sal i Den Gamle Krigskolen i Tollbugata 10.

Personellforbundet er en tilknyttet medlemsorganisasjon til KFB. Dette samarbeidet ønsker vi å videreføre også i fremtiden. Vi takker KFB for en interessant og svært aktuell konferanse og gleder oss allerede til neste års totalforsvarskonferanse.

Det gode oppmøtet skyldes nok det meget relevante temaet for konferansen som var «Samarbeid politi og forsvar med utgangspunkt i bistandsinstruksen». Det var mange gode foredragsholdere fra flere offentlige etater som kom inn på flere aktuelle temaer om ansvar og ressursbruk i krise og diverse katastrofe scenarier. Det kom fram at Forsvaret kan og vil yte bistand til politiet i disse sammenhengene, selv om Forsvarets endringer og modernisering til innsatsforsvar vil medføre endringer. I tidligere tider var Forsvarets til stede i alle deler av landet i motsetning til nå.

Forberedelser til  Kongress  juni  2015  

Valgkomiteen har  begynt  arbeidet  frem  mot  Kongressen  i  juni  2015  og  er  på   jakt  etter  kandidater  til  Forbundsstyret.   Det  skal  velges  leder,  nestleder,  6  styremedlemmer  og  4  varamedlemmer.       I  tillegg  skal  det  velges  3  medlemmer  og  2  varamedlemmer  til  valgkomiteen.  

HV og Sivilforsvarets roller ble også debattert. Det er ingen tvil om at ved store kriser må flere etater bidra. Dette har blitt godt synliggjort med de mange storbrannene i den senere tid. Justis- og beredskapsdepartementet deltok også på konferansen. De hadde fokus på å sikre en best mulig tidseffektiv beslutningsprosess og

KFBs totalforsvarskonferanse tiltrakk seg mange interesserte tilhørere.

Hva er kvinners frivillige beredskap? Av Inger Løwen

I dag er KFB et samarbeidsorgan for seks landsomfattende humanitære, kulturelle og faglige organisasjoner med mer enn 90 000 medlemmer. Organisasjonen er opptatt av militært beredskap og sammenhengen mellom Forsvaret og det sivile samfunn og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er et sentralt tema. Formålet søkes oppnådd gjennom en omfattende informasjons- og opplæringsvirksomhet rettet mot medlemsorganisasjonene og samfunnet generelt.

KFB er en paraplyorganisasjon av frivillige og faglige organisasjoner med en stor andel kvinnelige medlemmer som arbeider mot å skape et trygt og robust samfunn. Organisasjonen har bestått siden 1950 da den ble etablert som en beredskapsorganisasjon for kvinner på initiativ fra kronprinsesse Märtha. Organisasjonens mandat var å samordne kvinners innsats for å styrke landets beredskap i nært samarbeid med myndighetene i tilfelle ulykker, naturkatastrofer eller krig.

KFB arrangerer kurs, konferanser og seminarer. Medlemmene henter også erfaring ved å delta i beredskapsøvelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Den gir ut tidsskriftet «Trygge samfunn» og er høringsinstans for myndighetene i militære og sivile beredskapsspørsmål. KFB medvirker aktivt i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatt, nasjonalt og internasjonalt og har utviklet nettverk med kvinner knyttet til forsvars- og beredskapsorganisasjoner i Nord-Europa. KFB har representanter i alle fylker. Dersom noen av Personellforbundets medlemmer ønsker mer informasjon fra sitt hjemsted, ta kontakt med Inger Løwen i sekretariatet som kan formidle kontakt videre.

Beredskap er like viktig i dagens samfunn som det var da organisasjonen startet slev om det man er opptatt av har endret seg. Vårt samfunn er fremdeles sårbart i forhold til terror og naturkatastrofer. Hva skjer hvis elektrisiteten forsvinner for lengre perioder, nettvett i forhold til nye sosiale medier og hvordan forbereder vi oss på flom eller brann.

8

Kjenner du  noen,  eller  er  du  selv  aktuell  kandidat  til  Forbundsstyret?  Da  er   det  på  tide  å  tenke  på  saken,  og  svært  gjerne  gi  oss  en  rask  tilbakemelding.   Trenger  du  likevel  litt  tid  å  tenke  på  det  går  det  helt  fint.  Det  vil  i  løpet  av   våren/tidlig  høst  komme  ut  en  ny  melding  med  endelig  frist.   Valgkomiteen  vil  forespørre  de  forslåtte  kandidatene  om  de  er  villige  til  å   påta  seg  verv.     Lurer  du  på  hvem  som  er  i  Forbundsstyret  i  dag  kan  du  gå  inn  på   hjemmesiden  www.pefo.no   Vennlig  hilsen   Nils  Petter  Solbakken  -­‐  Ann-­‐Karin  Meyer  –  Oddhild  Borge  –     Wenche  Molstad  –  Elisabeth  Midtun  Nornes    

Svar sendes  til  Nils  Petter  Solbakken  -­‐  nsolbakken@mil.no    

9


R S

KU

SENIORKURS 2014

Forsvarets populære seniorkurs forbereder deltakerne på livet som pensjonist. Nå er kurskalenderen for høsten 2014 klar. I år vil militært personell født i 1958-59 og sivilt personell født før 1953-54 bli prioritert. Det er allerede arrangert tre kurs, og det gjenstår tre kurs til høsten.

Kurset passer for de som nærmer seg ”pensjonsalder” som har lyst til å forberede seg til pensjonisttilværelsen. Det er stor pågang til seniorkursene, og i 2014 vil militært personell født i 1958/59 eller tidligere bli prioritert, mens for sivile går ”aldersgrensen” ved 1953/54-årgang eller tidligere. De som har gjennomført seniorkurs tidligere og som ønsker å få beregnet sin pensjon på nytt, henvises til Statens pensjonskasse (SPK), tlf 02775. Kurset dekkes av seksjon Ansatte i Forsvarets personell- og vernepliktssenter, mens reise- og oppholdsutgifter må dekkes av de respektive hjemmeavdelinger. I 2014 er det satt opp kurs i følgende uker: Uke 25: 17.-19. juni, Bodø Uke 36: 2.-4. september, Oslo Uke 41: 7.-9. oktober, Bergen

Følgende temaer tas opp i løpet av de tre dagene kurset varer: • Om å ta vare på helse i moden alder, kosthold og helse, trening • Ivaretakelse av parforholdet • Livsfasetenkning • Orientering om Forsvarets seniorforbund • Fra yrkesinntekt til pensjon – herunder alderspensjon, AFP (avtalefestet pensjon), uførepensjon etc – hvordan klare seg med pensjon • Juss – lover og regler, blant annet familierett og arveoppgjør. Rettigheter og plikter ved valg av samlivsform

Alle i aktuell alder som har søkt tidligere, men ikke kommet med, bes søke på nytt. Tjenestested vil være avgjørende for valg av kurssted, for eksempel vil personell som tjenestegjør på Kjeller, gjennomføre kurset i Oslo osv. Deltakerne har dessverre ikke mulighet til å ta med ledsager på kurset. Påmelding skjer til følgende adresse: www.spk.no/Kurs-og-foredrag/Seniorkurs/forsvaretsseniorkurs-2014

Fortsatt frontfagsmodell Av utvalgsleder Steinar Holden

Kostnadsnivået i Norge er høyt, sammenlignet med våre handelspartnere. Det reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, og at fastlandsbasert konkurranseutsatt virksomhet samlet har greid seg bra. Det høye kostnadsnivået er samtidig en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter. Virksomheter i nye deler av økonomien blir nå utsatt for økende konkurranse fra utlandet. Selv om det er vanskelig å vurdere hva som vil være et opprettholdbart kostnadsnivå fremover, mener utvalget at den kostnadsmessige konkurranseevnen ikke må ytterligere forverres. På lengre sikt må den trolig forbedres, særlig dersom oljeprisen skulle falle betydelig. En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs.

Etter avtale med Steinar Holden har Personellforbundet fått lov å ha dette innlegget i vårt medlemsblad. Innlegget ble presentert i Dagens Næringsliv 3. desember 2013. Holden III-utvalget leverte i desember 2013 sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget har sett på erfaringer med lønnsdannelsen de siste 12 årene, og viktige utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i årene fremover. Blant partene i arbeidslivet har det i lang tid vært bred enighet om den såkalte frontfagsmodellen, der det er lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt sektor som skal være styrende for lønnsveksten i resten av økonomien. Men likevel har det vært mange ulike syn på hva dette innebærer og hvordan det skal gjøres. Er det arbeiderne eller funksjonærenes lønnsvekst som teller? Er frontfaget «oljedopet», ved at Industrioverenskomsten, som innleder lønnsoppgjørene og dermed utgjør selve frontfaget, inneholder for mye oljerelatert virksomhet?

På oppdrag fra utvalget har Statistisk sentralbyrå gjort beregninger for norsk økonomi frem til 2040, bl.a. for å studere virkningene av en fremtidig nedtrapping av petroleumsaktiviteten. Beregningene viser at virkningen på fastlandsøkonomien av en gradvis nedtrapping delvis vil bli motvirket av en gradvis økt bruk av oljeinntektene på statsbudsjettet, i takt med økningen i Pensjonsfondet. Det forutsetter imidlertid en forholdsvis jevn innfasing og tilbakeholdenhet med å øke bruken av oljeinntekter opp mot fireprosentbanen, særlig i en periode der fondet vokser raskt. Utvalget peker også på at siden petroleumsvirksomheten forventes å ligge på et høyt nivå i noen år fremover, for så å falle, vil en forskyvning i tid av deler av virksomheten isolert sett kunne bidra til en jevnere utvikling og til å redusere størrelsen på kommende negative impulser.

Utvalget slår fast at det er lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer samlet som skal være normgivende for lønnsveksten i resten av økonomien. Videre konkluderer utvalget med at det ikke er behov for å endre sammensetningen av hvem som skal inngå i frontfaget. Selv om lønnsveksten i leverandørvirksomhet til oljenæringen har vært klart høyere enn lønnsveksten ellers i industrien, er det grunn til å tro at oljevirksomheten ville gitt «lønnssmitte» i økonomien også ved andre modeller for lønnsdannelse. Det må også tas hensyn til hva som vil kunne fungere som en troverdig norm for lønnsveksten ellers i økonomien. Dersom frontfaget skulle designes med sikte på å oppnå lav lønnsvekst, ville det innebære en risiko for at lønnsveksten ble for lav til å kunne fungere som en norm for resten av arbeidsmarkedet. Industrioverenskomsten er dessuten rimelig representativ for fastlandsbasert konkurranseutsatt sektor samlet sett, selv om den har en viss overvekt av leverandørvirksomhet. Men også leverandørbedrifter møter nå økende internasjonal konkurranse, og det vil trolig også minske denne type spenninger i lønnsdannelsen.

Utvalget har også drøftet virkningene av den økte arbeidsinnvandringen bl.a. fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa. Arbeidsinnvandringen har avhjulpet flaskehalsproblemer i arbeidsmarkedet og dermed dempet lønnspresset i økonomien. Gevinsten ved arbeidsinnvandring, både for innvandrerne selv og det norske samfunnet, avhenger imidlertid av at de kommer og forblir i produktive jobber. Her spiller trolig ordninger for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping en viktig rolle.

En praktisk problemstilling med gjennomføringen av frontfagsmodellen, er at en stor del av lønnsveksten følger av lokale forhandlinger, og derfor ikke vil være avklart når andre områder skal forhandle. Andre forhandlingsområder som skal følge normen fra frontfaget, må derfor basere seg på et anslag for den samlede årslønnsveksten i industrien. Utvalget anbefaler derfor at NHO, i forståelse med LO, skal gi et troverdig anslag for den samlede rammen for oppgjøret, inklusiv resultatet fra de lokale forhandlingene.

Etter endt kurs skal deltakerne: • Vite at man kan påvirke alderdommen gjennom sunt kosthold, fysisk trening og god helse • Vite en del om rettigheter og hva man har krav på i forbindelse med pensjonen • Vite at valg av samlivsform får betydning for deg og din partners økonomiske og rettslige forhold til hverandre og til felles barn.

10

Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til at norsk økonomi har klart seg så bra gjennom mange år. Få andre land har høyere sysselsetting, lavere ledighet og jevnere inntektsfordeling enn Norge. Fremover vil vi møte nye utfordringer som setter lønnsdannelsen og det inntektspolitiske samarbeidet på prøve, og dette belyses i utvalgets rapport. En koordinert lønnsdannelse og en felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt til å møte disse utfordringene.

11


Milrab All Weather Notebook Notatblokk til all slags vær! Å notere i regnvær med en vanlig notatblokk er aldri enkelt. Det er vanskelig å skrive og notatblokken går fort i stykker. Å miste informasjon på en slik måte er aldri en kjekk opplevelse. Med Milrab All Weather Notebook har du derimot muligheten til å skrive ned dine notater, uten å risikere at arkene blir ødelagt. All Weather Notebook er laget i et solid vanntett materiale og er tilpasset notatskriving i regnvær. De rutete arkene gjør at du enkelt kan skissere med stor nøyaktighet. Mål: 10,1 X 15,2 cm. Milrab All Weather Notebook koster 49,- og kan kjøpes på pefo.milrab. no eller per telefon 53 69 78 78

nytt på utstyrsfronten

Nytt fra Norden til å veilede den enkelte medarbeider før lønnssamtaler finner sted på de enkelte plassene. Kilde: FCE-bladet, som du finner på www.fce.dk

500 millioner mindre i lønn? I Sverige utreder nå Forsvaret konsekvensen av et lønnskutt på 500 millioner kroner. Det er i forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret, FM Org-18, arbeidet gjennomføres. Regjeringen har gitt Försvarsmakten i oppdrag å beskrive konsekvensen ved en reduksjon av lønnsbudsjettet på 500 millioner i 2018. Försvarsförbundet deltar i utredningen, og sier at et eventuelt kutt kan føre til oppsigelser, selv om mye kan løses ved å ikke erstatte personell som går av med pensjon. Kilde: forsvarsforbundet.se

Godt fornøyd med medarbeiderundersøkelsen Hærens konstabel- og korporalsforening (HKKF) i Danmark, er godt fornøyd med at det danske forsvaret har begynt å gjennomføre HR-undersøkelser blant de ansatte. I 2013 er det gjennomført to slike undersøkelser, og de viser at danske forsvarsansatte er godt fornøyd med jobben sin. HKKF oppfordrer samtidig sine medlemmer til å bidra i disse undersøkelsene, slik at også konstablene og korporalenes syn kommer fram. Ved forrige undersøkelse var det kun en av fem vervede som svarte på undersøkelsen, noe HKKF håper å endre på. “Når vi få nok svar, er håbet nemlig at vi kan se, hvad lige netop konstabler i hæren svare. Og så kan vi reagere meget mere præcist og proaktivt på, hvad der er vigtigt for lige netop HKKFs medlemmer” sier leder i HKKF, Flemming Vinther til hkkf.dk. Kilde: www.hkkf.dk

Oppstart i lønnsforhandlingene i Danmark Forsvarets Civil-Etat (FCE) har begynt arbeidet fram mot reforhandling av hovedtariffavtalen i den danske staten. I Danmark hadde de hovedoppgjør i 2013, og skal ha et nytt i 2015. FCE organiserer sivilt personell i det danske forsvaret, og skal levere inn sine krav til hovedsammenslutningen innen 20. juni 2014. Den nåværende hovedtariffavtalen går ut i april 2015. Kilde: FCE-bladet, som du finner på www.fce.dk

Under Armour Boxer Shorts – Black w/ Red Label Stilig boxershorts, skreddersydd for den aktive! Nå er det slutt på gnagsår på innsiden av lår. Under Amour Boxer Shorts sitt Moisture Transport System transporterer svette vekk fra huden og hindrer dermed ubehagelig friksjon. Den gnagefrie sømmen gjør også sitt for at boxeren skal hindre gnaging. Det lette HeatGear® stoffet lar varmen slippe ut, og hindrer svetteutvikling. Boxershortsen sørger for god bevegelighet med et elastisk materiale. Under Armour har lang erfaring med tøy til en aktiv hverdag og leverer også her et svært solid produkt! Under Armour Boxer Shorts Black w/Red Label koster 219,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78

Casio Pro-Trek PRW2500-1A Optimale verktøyet for deg med en aktiv hverdag! Enten du foretrekker fotturer, camping, fjellklatring, natur, sport eller har en operativ hverdag, så er Casio ProTrek det optimale verktøyet for deg. ProTrek samler alle nødvendige funksjoner i én og samme klokke. Blant disse funksjonene kan man nevne digitalt kompass, høydemåler, termometer, barometer, bakgrunnsbelysning, stoppeklokke, verdenstid, vanntetthet og mye mer. Klokken har et stilig svart design og er virkelig å anbefale til den aktive! Casio Pro-Trek PRW2500-1A koster 1899,- og kan kjøpes på pefo. milrab.no eller per telefon 53 69 78 78

Micro Touch Max Universaltrimmer Praktisk universaltrimmer! Micro Touch Max Universaltrimmer er en praktisk trimmer som kan brukes til ansikt, nakke, øyenbryn og kroppshår. Den er laget i rustfritt stål og har et gummihåndtak for godt grep. Den fjerner lett uønsket hår. Universaltrimmeren benytter 1 stk AAA-batteri som er inkludert. Den fjerner håret smertefritt og på en sikker måte. Universaltrimmeren har innebygget LED-lys som sørger for du virkelig får med de nødvendige detaljene. Universaltrimmeren er liten og lett og praktisk å ha på reisefot. Dette er redskapet til enhver mann! Micro Touch Max Universaltrimmer koster 199,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78.

Sannsynlighet er nok Som tidligere meldt, er det i Danmark lempet på kravene for å få anerkjent PTSD som yrkesskade. Det som trengs for å få registrert det som skade, er en psykiatrisk spesiallegeerklæring. Denne må erklære at det er sannsynlig at skaden har oppstått i forbindelse med tjenesten i intops. Det har ingen betydning når erklæringen avgis, siden det nå er anerkjent at PTSD kan oppstå flere år etter endt tjeneste. Kilde: hkkf.dk

Nytt HR-konsept gir nytt lønnssystem I forbindelse med reformen av HR-området i det danske forsvaret, skal man iverksette en ny lønnsmodell. I framtiden skal lønna i større grad skal fastsettes lokalt, i et samarbeid mellom den lokale arbeidsgiver og den ansatte. Målet er å gi lokal arbeidsgiver lønn som et virkemiddel i innsatsen for å beholde kvalifisert arbeidskraft, samtidig som det samlede lønnsvolumet i Forsvaret skal bli mindre. Det innføres to typer tillegg, et “kvalifikationstillæg” og et funktionstillæg”, som vil bli brukt avhengig av om behovet for å beholde medarbeideren er av varig eller tidsbegrensa karakter. Vår søsterorganisasjon i Danmark, Forsvarets Civiletat, ser at den nye modellen vil gi nye utfordringer for de tillitsvalgte. Mer tid vil gå med 12

13


– Tett dialog på alle nivåer er nøkkelen Av Arve Rosland, Forsvarsbygg

Hva kan Forsvarsbygg og Forsvaret gjøre sammen for å få til dette?

Hva mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om Forsvarsbygg? Vi har spurt ham.

Jeg tror en tett dialog på alle nivåer er nøkkelen. Forsvarsbygg og Forsvaret må ha en felles forståelse for utfordringene vi står overfor i moderniseringen og omstillingen av Forsvaret. Utviklingen av Forsvaret spesielt, og samfunnsutviklingen generelt, vil også fremover medføre endrede behov innen EBA, kanskje særlig innenfor bolig og kvarter. Både kunde og leverandør må ha et godt bilde av denne utviklingen og hvilket behov det genererer for Forsvaret.

Haakon Bruun-Hanssen, du har hatt ditt virke i Forsvaret i 34 år, og fulgt Forsvarsbygg siden opprettelsen i 2002. Hva er din erfaring med eiendomsforvaltningen i forsvarssektoren i denne perioden? Jeg har erfart Forsvarsbygg som en profesjonell aktør, som i denne perioden har hatt en meget krevende jobb med å avhende store mengder infrastruktur og samtidig etablere ny. Jeg har i de ulike stillingene jeg har hatt i denne perioden sett nødvendigheten av et godt samspill mellom Forsvaret og Forsvarsbygg for å sikre hensiktsmessig EBA som understøtter den operative virksomheten. Fellesnevneren for oss begge er at vi fremover stadig må finne nye og mer effektive måter å drive på for å sikre at våre felles ressurser gir mest mulig operativ effekt.

Din forgjenger Harald Sunde hadde en målsetning om at kostnadene til eiendommer, bygg og anlegg ikke skulle overstige 10 prosent av forsvarsbudsjettet. Hva er dine tanker rundt dette? Dette er en særdeles utfordrende ambisjon, men det er helt nødvendig å redusere kostnadene til EBA og prioritere den operative virksomheten. Samtidig ser jeg at all den nye infrastrukturen som er planlagt i årene framover blir dyrere å drifte enn den vi har i dag. Dette er utfordrende og krever at vi jobber med samme målsetting for å redusere kostnadene til EBA.

Siden Stortinget vedtok å innføre dagens forvaltningsmodell har det vært delte meninger om den. Dette har vært spesielt synlig de siste årene. Hvorfor tror du det er slik?

Noe av det første du gjorde som forsvarssjef var å besøke det som skal bli den nye kampflybasen på Ørland. Hva mener du er Forsvarsbyggs viktigste bidrag til den pågående omstillingen av Luftforsvaret?

Det er nok flere grunner til dette. Det har nok tatt tid for alle brukerne å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om modellen og hvilke leveranser Forsvarsbygg er forpliktet å stille. Dette er nok i bedring, da vi har en bedre dialog lokalt. Fremover tror jeg alle aktørene må bidra til å etablere en felles forståelse for roller og oppgaver. I tillegg er det nok slik at forventingene til EBA-standard er hevet hos bruker de siste årene og følgelig er det mange meninger om denne. Jeg er opptatt av at vi i Forsvaret skal ha en nøktern men tilfredsstillende standard som understøtter den operative virksomheten

Det viktigste Forsvarsbygg gjør i denne sammenhengen er å få på plass nødvendig bygg og anlegg for å motta de nye kampflyene når de kommer i 2017. Forsvarsbyggs rolle er å etablere en nøktern og funksjonell base som ivaretar og understøtter den operative rollen kampflyene skal ha i tiden framover. Og til slutt: Du har i flere år tjenestegjort som skipssjef i undervannsbåtvåpenet. Hvilken av egenskapene du tilegnet deg her tror du blir viktigst i rollen som forsvarssjef?

På overordnet nivå har forvaltningsmodellen hittil gitt de resultatene man ønsket. Er du enig i det?

Mange av egenskapene jeg tilegnet meg under tiden som ubåtsjef er viktige også i dag i min rolle som forsvarssjef. Den viktigste er trolig evnen til å beholde helhetsoversikten og sette tydelig retning/prioriteter for organisasjonen.

Ja, Modellen har synliggjort EBA-kostnadene og potensialet for å utrangere arealer Forsvaret ikke har bruk for. I tillegg er behovsstiller blitt mer nøktern i sine krav til nybygg. Hva er dine viktigste forventninger til Forsvarsbygg på kort og lang sikt?

(Intervjuet er i utgangspunktet gitt til Forsvarsbygg/Innsikt)

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener at Forsvarsbygg har hatt en viktig og krevende rolle i moderniseringen og omstillingen av Forsvaret. Han forventer at Forsvarsbygg også i fortsettelsen skal være en profesjonell og konkurransedyktig leverandør av tjenestene Forsvaret etterspør, og tror at tettere dialog er et av suksesskriteriene. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter

Jeg forventer at Forsvarsbygg skal være en profesjonell og konkurransedyktig leverandør av tjenestene Forsvaret etterspør. De må ivareta brukernes behov og forvalte EBA på en forsvarlig måte.

14

15


Knust mineral og dekklipp mot forurensning Av Trond Enemo, Forsvarsbygg Foto: Trond Enemo og Are Vestli

Representanter fra både Forsvarsbygg Utvikling, Utleie, Futura og Skifte eiendom deltok på seminaret, sammen med miljøfolk fra Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartementet.

Dr. scient Tore Østeraas i Forsvarsbygg er i ferd med å sluttføre en rapport som oppsummerer tiltak mot metallforurensning i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt og i Hjerkinn skytefelt. Nylig samlet nærmere 40 av forsvarssektorens fagfolk seg til et fagseminar på Hamar hvor hans fagrapport var tema.

Olivin En av Østeraas prinsipper er å bruke naturen og de stoffer som finnes der, til å fjerne og få kontroll på forurensning. Dette som et alternativ til bruk av kunstige midler, kjemikalier og innfløkte mekaniske systemer. I rapporten omtales flere «caser» hvor mineralet olivin har blitt benyttet i en slik sammenheng. I Regionfelt Østlandet oppdaget han gjennom målinger at knuste, stedlige fjellmasser som var benyttet til å lage enkelte vegstrekninger inneholdt høye, naturlige forekomster av skadelige tungmetaller, deriblant bly. Faren for forurensing av vann- og grunn gjennom senere avrenning var reell. Løsningen Østeraas fant var å legge knust olivin langs vegene. Mineralet olivin er vanlig over store deler av verden, men finnes i stor mengde og ren forekomst på Vestlandet. Tiltaket var svært effektivt. Tungmetallene ble bundet kjemisk til mineralet og avrenningen fra veganleggene opphørte. Resultatene dannet basis for et utviklingsarbeid som Østeraas omtaler i rapporten, og som har skapt nye olivinbaserte produkter som brukes i stort omfang av Forsvarsbygg.

Gamle bildekk kan både minske rikosjettfaren og brukes som rensemedium.

«Hands on» Prosjektsjef plan og miljø i Internt blir Tore respektfullt, men med Forsvarsbygg utvikling sør, Odd Erik Martinsen, ønsker glimt i øyet, omtalt som Forsvarsbyggs velkommen til konferansen. ”Petter Smart”, en primus motor i utviklingen av nye miljø- og rensemetoder. Den tidligere gjesteprofessoren ved University of Wisconsin og forskningssjefen har en “blytung» akademisk bakgrunn med forurensing og hvordan denne best kan renses og unngås som spesialfelt, i tillegg til geologi hvor han har sin doktorgrad. -Jeg har en praktisk innfallsvinkel til mitt arbeid, det er ved å ”pushe grenser”, tørre å tenke nye tanker og sette disse ut i praksis, at man kommer frem til ny kunnskap, sier Østeraas. Østeraas har vært opptatt av å være med på den fysiske byggingen av våre renseinstallasjoner, i tillegg til prosjektering og dokumentasjon for godkjenning hos forurensningsmyndighetene. På seminaret presenterte han sine erfaringer knyttet til å utvikle robuste, stabile miljøsystemer som er effektive og enkle å vedlikeholde i ettertid.

Østeraas arbeid har hatt et særlig fokus på de svært positive erfaringene med mineralet olivin som bindings- og rensemedium, men også andre tiltaksmetoder for sikring mot forurensende utlekking lokalt på stedet er et sentralt tema i hans arbeid. Og resultatene har vært oppsiktsvekkende gode. –Tore slutter nå i sin stilling i Forsvarsbygg, etter flere år som ansatt, og før det mange år som innleid konsulent. Det er viktig at vi tar med oss hans erfaringer og kunnskap videre. Dette seminaret er et tiltak i så måte, og vi er glade for den store interessen og de gode diskusjonene med mange av forsvarssektorens gode fagkolleger på miljøområdet, sier prosjektsjef plan og miljø i Forsvarsbygg utvikling sør, Odd Erik Martinsen.

Dr. scient Tore Østeraas avbildet på Hjerkinn.

Fremtidsrettet satsning -Metoden vi utviklet, har vekt stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapen fra Regionfelt Østlandet ble brukt videre blant annet i miljøsikring av deponier av forurenset masse på Hjerkinn og i et eksternt oppdrag for Direktoratet for mineralforvaltning i Tverrfjellet gruver, også på Hjerkinn. I tillegg er olivin brukt som bindingsmedium i skytevoller, blenderinger og såkalte reaktive rensebarrierer i skytefelt og på leirskytebaner. -Mitt inntrykk er at vi i Forsvarsbygg markerer oss som en foregangsetat på miljøfronten, og det er flott å kunne diskutere og ta denne kunnskapen videre sammen med flinke og gode kollegaer i Forsvarsbygg, utdyper Østeraas. Plast og gummi I tillegg til utviklingsarbeidet knyttet til bruk av mineraler i renseøyemed oppsummerer rapporten metoden med å bruke oppklipte bildekk også som rensemedium, i tillegg til at det også har andre stabiliserende og rikosjetthemmende egenskaper i skytevoller. Etter fagseminaret skal nå rapporten ferdigstilles. Midt i blinken. Miljøarbeid fra lufra på Hjerkinn.

16

Tore Østeraas svarer på spørsmål fra salen.

17


Kontakt oss!

Har du…

Personellforbundet har dyktige ansatte og tillitsvalgte som jobber for deg som medlem.

…byttet tjenestested?

Har du spørsmål, innspill eller en sak du trenger hjelp til, står vi klar til å hjelpe deg.

Da kan du registrere endringen på Din side.

…flyttet?

…byttet stilling eller stillingskode?

…tatt permisjon?

Sekretariatet på Grønland når du også på telefon 23 00 20 70, og e-post post@pefo.no.

Logg deg på medlem.pefo.no og oppdater statusen din i dag.

Personellforbundets frikjøpte tillitsvalgte:

Knut Ringen

Eirik Gullord

Inger Løwen

Grethe Holm

Jan Randmod Pedersen

Sverre Johan Enghaug

Ann Karin Meyer

Edgar Sørlie

Forbundsleder

Nestleder

Kontorsjef

Kurs og opplæring

Hovedtillitsvalgt FLO

934 59 318 eirik.gullord@pefo.no

958 91 528 inger.lowen@pefo.no

901 41 383 grethe.holm@pefo.no

922 27 221 jrpedersen@mil.no

Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg (SHTV)

Hovedtillitsvalgt Hæren

474 62 633 knut.ringen@pefo.no

Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret

905 75 870 enghaug@pefo.no

975 38 235 ann.karin.meyer@pefo.no

990 92 531 edgar.sorlie@pefo.no

Nå kan du velge Ønsker du heller å lese Pefo-Magasinet elektronisk?

Tone Soldal Jensen

Marianne E. Ask

Rådgiver

Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret

Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret

922 07 915 eivind.olsen@pefo.no

51 34 75 12 474 84 954

476 67 559 maask@mil.no

Anne-Line Bjella-Fosshaug

Bjørg Sletten

Eivind Olsen

Rådgiver

Medlemskap og forsikringer

400 32 162 bjorg.sletten@pefo.no

Nå kan du velge selv om du skal få bladet tilsendt i posten, eller om du heller vil lese det som PDF på nettet. Vi vil fortsatt sende papirutgaven til din arbeidsplass, sånn at du har noe å kose deg med i lunsjen. Logg inn på Din side i medlemsregisteret og velg hvordan du ønsker å få Pefo-Magasinet.

940 07 470 anne-line@pefo.no

lik oss på facebook

18

19


B

Economique Returadresse: Personellforbundet Pb. 9296 Grønland 0134 Oslo

Personellforbundet ønsker deg en fortsatt god vår!

Pefomagasinet 1 2014  
Pefomagasinet 1 2014  

Totalforsvarskonferansen 2014 Pensjonskurs for unge Forsvarssjefen om Forsvarsbygg Og mye mer.

Advertisement