Page 1

HR-huset tar form Side 4-7 Medlemsundersøkelsen Side 25

Forsvarsbygg fikk Enova-pris Side 29

NY YS-leder

Nr. 1 mars 2013

Side 15


INNHOLD Jobb til du er 70 år! Leder…………………………………………… 2 Vi hører stadig oftere fra sentrale politikerne at vi må stå lenger i stilling for å kompensere for høyere levealder og økt velferd. Det er flott at vi lever lenger og er ved bedre helse når vi blir eldre, og mange av vår medlemmer kan godt tenke seg og jobbe lenger. Personellforbundet er positiv til en slik utvikling om det legges opp til frivillighet for den enkelte til å stå i stiling så lenge de har lyst og mulighet. Dessverre blir dette i mange sammenhenger bare festtaler fra finansministeren og andre sentrale politikere, da kravet til økt effektivitet og produktivitet begrenser fleksibiliteten til arbeidsgivere ute i virksomhetene for å legge til rette for tilpassede arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dette gjelder i disse dager så vel i staten som i det sivile næringsliv. Personellforbundet er derfor bekymret over politikernes iver til å heve pensjonsalderen, uten en helhetsplan på hvordan dette i praksis skal gjennomføres. Å jobbe i staten har tradisjonelt betydd en god og sikker pensjon når den tid kom. Vi kunne føle oss trygge etter 30 års opptjening i Statens pensjonskasse på å få minimum 66 % av lønnen vår når vi gikk av. Mange av oss har valgt å bli i staten nettopp på grunn av denne garantien, selv om lønns- og arbeidsvilkår ellers ikke alltid har kunnet konkurrere med det sivile næringsliv. Det er derfor tungt å se denne gode avtalen gradvis forvitre. Spesielt sørgelig vil det bli for de som er født etter 1953. Til eksempel vil dagens 40 åringer fort få en bedre pensjonsavtale i det sivile gjennom den nå lovpålagte obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i det sivile næringsliv. Dersom vi som offentlige ansatte må ut på det private marked for å kjøpe oss tilleggspensjonsordninger, må dette kompenseres gjennom økte lønninger. Selv om mye fremdeles er uavklart om de nye pensjonsregler kan vi aldrede nå se en klar svekkelse av mulighetene for å ta ut pensjon. Faren med en sånn utvikling er at kanskje flere går over til trygd, noe om etter vår mening er en uheldig utvikling. Vi forventer en fleksibel og god pensjonsavtale for offentlige ansatte også i fremtiden. Pensjonspørsmålet kommer helt sikkert til å være en viktig faktor i de nærmeste års lønnsoppgjør i staten. Og siste ord er langt i fra sagt i pensjondebatten.

Redaktør: Knut Ringen Redaksjonen avsluttet 20. mars 2013 Forsidefoto: Ivan Tostrup Grafisk design og trykk: Trykkpartner AS Personellforbundet Pb 9296 Grønland 0134 Oslo Besøksadresse: Grønland 6-8, 3. etg. 0188 Oslo Tlf.: 23 00 20 70/mil: 0510 3993 Faks: 22 17 24 20 www.pefo.no E-post: post@pefo.no ISSN 1891-9200

Et forbund tilsluttet

ATF………………………………………… 10-12 Nytt på utstyrsfronten……………………… 13 Nytt fra YS… …………………………… 14-15 Veterantjenesten… ………………………… 16 Veteransenteret……………………………… 17 Nytt veteranfond?……………………… 18-19 Nytt fra Norden……………………………… 20 Utdanning for sivile… ………………… 21-22 OTV-nytt… ……………………………… 22-23 Medlemsundersøkelsen……………… 24-25 Omstilling i Luftforsvaret… ………… 26-27 Medlemsmøte rygge… …………………… 28 Enovapris til Forsvarsbygg… ……………… 29

Hilsen Knut

Advokatene Falkanger, Wiik, Schei & Lindbeck Adv. Bente Schei Ystehede, MNA

Tlf. 64 90 70 50 Seiersten Sentrum Pb 331, 1441 Drøbak Faks 64 90 70 55 E-post: bsy@advokat-falkanger.no Hjemmeside: www.advokat-falkanger.no

2

Kurs… ……………………………………… 8-9

Inntil time gratis vurdering av sak. Kr 875 + mva pr. time for juridisk bistand.

Foto: Lars Kroken

Ansvarlig utgiver: Personellforbundet

Omstilling VPV og FPT…………………… 4-7

3


Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Pefos medlemmer samlet i Oslo Av Rigmor Christensen

arbeidsmiljømessige konsekvenser. Sjekkliste for slik behandling ligger i HA/TA Vedlegg 2, Undervedlegg a. Brigaderen påpekte at Dreieboka, med innlagte tidsfrister for AMU-behandling og drøftinger har vært fulgt. I det store og hele vil de aller fleste finne igjen sine jobber i ny organisasjon, men det vil bli forskjellige faser i innplasseringen. Kjøsnes påpekte at det vil bli utvist stor fleksibilitet i forhold til arbeidssted for å redusere pendling mest mulig. Forsvaret har for øvrig iverksatt ”Særskilte virkemidler ved omstilling”.

og en vara-HTV. Disse skal komme fra hver sin lokasjon. Hvis HTV tilhører Hamar, skal varaHTV tilhøre Oslo. Det skal dessuten velges en ATV på hver lokasjon. Det er et stort informasjonsbehov, og folk er glad for å få mulighet til å møtes. Dette oppleves betryggende i en hektisk omstillingsperiode. Pefo planlegger derfor med flere møter i løpet av våren på Hamar og i Oslo med vekt på reaksjoner ved omstilling, og lover og rettigheter ved omstilling. I løpet av høsten vil det bli arrangert nytt fellesmøte.

Omstillingskoordinator Johnny Aateigen viste til at det leveres meget bra i dag. Det vil fortsatt bli personellforvaltere ute i virksomheten, men prosessene blir sentralisert. Det er opprette støttegrupper både på Hamar og i Oslo, og over påske vil alle lederne bli kalt inn til samling hvor blant annet psykososiale faktorer i omstilling og endring vil stå på agendaen.

Sjef for det nye personell- og vernepliktssenteret, Brigader Kjøsnes, informerer medlemmene om omstillingen.

HTVene Helle Borge Enoksen (VPV) og Jon Andresen (FPT) samlet 5. mars sine medlemmer til et felles heldags medlemsmøte i Oslo. Fra Pefo sentralt bidro omstillingstillitsvalgt Rigmor Christensen og fristilt tillitsvalgt Stein Inge Abelvik. I tillegg deltok også Personellforbundets forbundsleder Knut Ringen etter lunch. Hele 24 medlemmer var samlet til informasjon og dialog, og ikke minst for å bli kjent med hverandre. Hovedsaker på agendaen var: • Omstillingsprosessen sett fra HTVenes synspunkt • menneskelige normalreaksjoner og arbeidsmiljøutfordringer ved omstilling • litt om lokale ledd Østlandet og info fra Fritv Etter en deilig lunchbuffè ønsket vi velkommen Brigader Geir Olav Kjøsnes og omstillingskoordinator oberstløynant Johnny Aateigen. Disse beskrev nærmere pågående og 4

kommende prosesser. Brigader Kjøsnes orienterte forsamlingen om omstillingen sett i PTOperspektivet (Personell, teknologi og organisasjon). Omstillingen vil gå i perioden 2013 til 2019 og vil medføre endringer over et langt tidsperspektiv. Navnet på den nye avdelingen blir Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Det ble god tid til innspill og spørsmål fra deltakerne som naturlig nok er opptatt av de personellmessige konsekvensene av en slik prosess. Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra begge ”lokasjoner” for å arbeide med lokaliseringsspørsmålet. Det ble mye diskusjon rundt arbeidsmiljøutvalgenes rolle og hvor i prosessen de skal komme inn. Hovedavtalen med Tilpasningsavtalen (HA/TA) § 4.3 omhandler forholdet mellom AMU og drøftinger av

Det ble også mye diskusjon og spørsmål rundt dette med stillingsvurderinger, hvor man var bekymret for en forskjell i ”poeng” på stillingsbeskrivelsen mellom sivile og militære, og at de sivile kan komme dårligere ut. Dette må avklares nærmere. Det ble også uttrykt bekymring for at det er teknologien som styrer organiseringen og ikke omvendt.

Pefos medlemmer satte pris på at brigader Kjøsnes som sjef selv kom ut og møtte sitt personell, dette berømmet også Pefos forbundsleder Knut Ringen han for.

HTVene Jon og Helle loset forsamlingen gjennom dagen.

24 av Personellforbundets medlemmer deltok på fellessamlingen for VPV og FPT.

Knut Ringen informerte kort om aktuelle saker, hvor det viktigste er at man ser en utvikling hvor mer og mer skal legges ut til DIF- og dermed HTV-nivå. Dette kan bli en arbeidskrevende situasjon for våre HTVer. I tillegg til at møtet hovedsakelig omhandlet omstillingen, ble det også litt tid til informasjon om valg av ny HTV. FPT og VPV sender inn presentasjon og bilde av aktuelle kandidater til Personellforbundets sekretariat. Deretter foretas valget på Questback. Det skal velges en HTV 5


Sjefen for omstillingen Av Rigmor Christensen

Brigader Geir Olav Kjøsnes fikk oppdrag med sammenslåing av VPV og FPT til en felles avdeling i virksomhetsplanens R&T nummer 6. Sammenslåingen skjedde 15. september 2012.

Holland Foto

Brigaderen framholder at selv om personellet er lei omstilling, så har de forholdt seg profesjonelt til oppdraget og opptrådt ryddig og positivt. Han har prinsipp om åpenhet, og relevante dokumenter ligger åpent i en felles OUmappe, slik at alle kan gå inn og lese og se, også ting som ikke er helt ferdig utarbeidet. I tillegg har det blitt arrangert flere møter, både allmøter og møter med arbeidstakerorganisasjonene samt AMU-møter. Han mener det har vært en god prosess, og han har nok også blitt påvirket av sine medarbeidere til å bli enda mer proaktiv. Slike omstillinger er ikke enkle, og også han som sjef gjennomgår en modningsprosess i forhold til de målsetninger som skal nås. Det er gjennomført omstillingssamtaler. Det kan være nyttig å minne hverandre på at en slik omstilling kan være en fin mulighet for hver enkelt person til å ta nye utfordringer. Mange klarer da også å forholde seg til at det er en utviklingsmulighet. Alle er lovt videre arbeid og at så få som mulig skal måtte pendle. Flere av medarbeiderne nærmer seg pensjonsalder, så det nye HR-senteret kan få utfordringer med å erstatte deres gode kompetanse. I fornyingen av Forsvarets HR-arbeid ligger flere gevinster, sier Kjøsnes. Det å samle deler av tjenesten vil i seg selv bli mer kosteffektivt. Dessuten vil det nye dataverktøyet gi sjefene ute mulighet til å bli enda bedre ledere, framholder han. 6

Brigaderen påpeker at det vil være viktig å være godt nok oppsatt med personell i oppstarten. Da skal ”ting sette seg” både internt i senteret og utad i forhold til brukerne. Det er avsatt en medarbeider i hel stilling til å jobbe med omstillingen. Det er etablert arbeidsgruppe med representanter fra tidligere FPT, VPV og fra FST/P. De er godt i gang og jobber godt sammen, mener han. Dreieboka for omstilling i Forsvaret benyttes. Om et halvt år, 15. oktober 2013, skal det nye datasystemet (SAP/HR-modulen), iverksettes. Da skal nye prosesser starte, både på datamaskinen og i våre egne hoder. Noe av det som i dag foregår ute ved avdelingene skal da foregå i HR-senteret. - Det er viktig at vi alle er tro mot dette. Selv om kanskje noen i oppstarten vil mene at det gamle systemet var bedre, så må vi som skal bruke dette, ha tro på at det vil fungere, sier Kjøsnes.

HTVene Helle og Jon i inngikk sommeren 2012 en samarbeidsavtale i forkant v sammenslåingen av VPV g FPT.

Samarbeid det beste for medlemmene

HTVer inngikk samarbeidsavtale før omstillingen Av Eirik Gullord

I den pågående sammenslåingen av vernepliktsverket og Forsvarets personelltjeneste, har Personellforbundet satt fokus på samarbeid mellom de to avdelingene. Personellforbundet tok tidlig tak i samarbeidet mellom de to avdelingene som skal slås sammen til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. For å skape et best mulig samarbeidsklima ble det sommeren 2012 inngått en samarbeidsavtale mellom HTVene Helle Enoksen og Jon Andresen. Jon og Helle er enige om at avtalen gjorde prosessen mer forutsigbar for dem, og dermed for medlemmene. Å vite hvordan de skal forholde seg til problemstillinger som oppstår har gitt dem en trygghet i sammenslåingsprosessen. I avtalen ble de to hovedtillitsvalgte enige om holde hverandre gjensidig oppdatert om forhold i egen avdeling som kunne påvirke

sammenslåingen. Informasjonsflyt til medlemmene ble også avtalt. Fellesmøtet som ble avholdt i Oslo 5. mars er et resultat av samarbeidsavtalen, som et ledd i arbeidet med å forene medlemmene i de to avdelingene . For å sikre at begge avdelingers medlemmer ble hørt i omstillingen, ble de to HTVene enige om å stille sammen så langt det var mulig i møter og arbeidsgrupper som omhandlet sammenslåingen. Avtalen regulerer også valg av ny HTV i den nå sammenslåtte avdelingen. Siden inngåelsen 4. juli 2012, har avtalen hjulpet våre to hovedtillitsvalgte til å representere Personellforbundets medlemmer på en best mulig måte i en krevende sammenslåingsprosess. Avtalen vil danne mønster for hvordan forbundet behandler kommende omstillinger hvor flere avdelinger er involvert. 7


KU

R S

Kurs: omstilling og organisasjonsutvikling

Medvirkning og medbestemmelse Det er allerede kommet inn flere søknader til neste kurs i Medvirkning og medbestemmelse. Kurset holdes på Mastemyr hotell i tiden 23. – 25. april, og 10. – 14. juni på Kjerringøy. Dette kurs er åpent for alle våre tillitsvalgte og medlemmer. Hensikten er å gjøre Personellforbundets medlemmer bedre kjent med hva forbundet kan tilby og hva vi arbeider for. Du vil blant annet bli kjent med hvilke lover og avtaler du som tillitsvalgt og medlem kan ha nytte av. Og sist men ikke minst vil du treffe mange trivelige Pefo medlemmer og skaffe deg et nytt nettverk og vennskap.

8

Det er et modulbasert kurs som går over to samlinger. Begge samlingene må gjennomføres for å få utstedt kursbevis. Vi kan i tillegg til det faglige innhold, love deltakerne en fantastisk flott naturopplevelse på siste samling. Samlingen holdes på Kjerringøy, nærmere bestemt på Tårnvik. Har du ikke sendt inn en søknad er det bare å gå inn på vår hjemmeside www.pefo.no og melde deg på kurset. Der kan du også lese litt mer om det faglige innholdet. Søknadsfristen er 10. april.

Av Grethe Holm

Det var totalt 20 deltakere som deltok på Personellforbundets kurs i Omstilling. Kurset var årets første, og ble avholdt i Drammen.

Kursdeltakerne, 20 i tallet, ble over to dager drillet om omstilling i Forsvaret. Over: Ragnar Dahl foredro om arbeidsmiljø og mestring under omstilling.

Til kurset hadde vi fått med oss mange dyktige foredragsholdere. Personalsjefen i Forsvaret Tom Simonsen og Oberstløytnant Kjetil Wee Pedersen, kunne fortelle deltakerne litt om den på gående og de kommende prosesser. I første omgang er det nok Luftforsvaret som blir rammet, men det gir selvfølgelig også ringvirkninger for Forsvaret for øvrig.

må vi nok bare se i øynene at det vil være en pågående prosess i mange år fremover. Vi lever nå i den digitale verden og det skjer stadig endringer, noe som igjen påvirker oss alle. Velger vi å se positivt på endringer vil vi nok også mye lettere kunne akseptere og ha glede av de små og store endringer som skjer.

Grunnet sykdomsforfall stilte også Ragnar Dahl fra BFO opp på kort varsel. Han er alltid like engasjerende, og fikk en god dialog med deltakerne rundt temaet arbeidsmiljø og mestring av endring under omstilling. Det er viktig at vi kjenner til de normale menneskelige reaksjoner på endringer i livet, og at vi da både tar hensyn til oss selv og våre kolleger. Marit Evenstad (Forsvarets personelltjenester) gikk igjennom Arbeidsmiljøloven, HMS og Hovedavtalens bestemmelser om omstilling. Elen Arnesen (FPT) tok for seg juridiske retningslinjer ved omstilling. Vår egen Nestleder Eirik Gullord loste deltagerne gjennom Personellforbundets rolle i omstillingsprosessen, og han snakket også litt om hvilke påvirkningsmuligheter vi har som forbund. Omstillingstillitsvalgt Rigmor Christensen bidro også. Hun var til stede under hele kurset og svarte villig på spørsmål. Omstilling og organisasjonsutvikling har vært en pågående prosess over mange år nå, og for de som tror at det vil ta slutt

Personalsjefen i Forsvaret, Tom Simonsen og Oberstløytnant Kjetil Wee Pedersen fra FST oppdaterte deltakerne på kommende omstillinger i Forsvaret.

9


Hvorfor ny arbeidsavtale for forsvaret? Det har vært skrevet mye om den nye arbeidstidsavtalen for Forsvaret (ATF) på Pefos hjemmesider etter at den var ferdig forhandlet. Både Pefo og BFO har reist rundt i Forsvaret for å informere om hvorfor vi skrev under. Bakgrunn for at Forsvaret kan gjennomføre forhandlinger om egen arbeidstidsavtale er hjemlet i Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, 2005-12-16. § 3 i denne forskriften omhandler unntak fra Arbeidsmiljøloven (AML) for Forsvaret og virksomhet i tilknytning til Forsvarets øvingsvirksomhet. Det viktigste i denne paragrafen, sett opp mot ATF er dette avsnittet: Forsvarsdepartementet og forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister, kan inngå tariffavtale som fraviker arbeidsmiljøloven kapittel 10 med unntak av § 10-2 nr. 1, for Forsvarsdepartementet med underliggende etater. Tariffavtale om slike unntak kan også inngås mellom Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjoner etter lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister. Unntak etter dette ledd kan avtales når det er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

10

Virksomheter som betjener Forsvaret i tilknytning til feltmessig øvingsvirksomhet, unntas fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Unntaket gjelder for den periode de militære avdelinger forbereder, gjennomfører og avslutter en øving. Dersom det er inngått tariffavtale etter femte ledd og et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter.

Forsvaret har hatt tre arbeidstidsbestemmelser, en for militære (ATM), en for sivilt ansatte (ATS) og en for overenskomstlønte (VOF). Personellforbundets medlemmer i gruppen grenaderer og matroser har forholdt seg til ATM. Det som er viktig her er at ATM har vært en midlertidig avtale siden 2005. ATM har med andre ord vært midlertidig ordning frem til ny ATF kom på plass. Det har ikke vært heldig for militære arbeidstakere at vi har hatt en avtale som ikke har blitt reforhandlet på så mange år. Den andre gruppen medlemmer er sivilt tilsatte, som har forholdt seg til ATS. Det er stadig flere sivile som deltar på øvelser. De sivile har ikke vært unntatt fra AML, dette har medført at de når taket raskt i forhold til overtidsgrensa. I tillegg har de ikke fått betalt øvingsdøgn på lik linje som militært tilsatte. Når sivile har gått og lagt seg i teltet, har dette blitt regnet som fritid. En annen ting som har føltes som veldig urettferdig for de sivile er at når en øvelse har blitt avlyst har de militære fått betalt, mens de sivile ikke har fått noen som helst kompensasjon. Det er viktig for Pefo at vi får en arbeidstidsavtale som vi er part i og at stort sett alt personell i Forsvaret blir behandlet likt. Personell som er tilknyttet VOF er ikke en del av ATF. Både ATM og ATS ble sist prolongert med virkning fra 01. mai 2003 med virkning frem til 01. januar 2005. For de som har lest ATM og ATS, har de sett at det er på høy tid å få en ny avtale. I begge disse avtalene henvises det til paragrafer i den gamle AML, fra 1977. Den nye AML trådte i kraft 1. januar 2006. Forsvaret skulle da ha startet på en ny arbeidstidsavtale, men dette arbeidet kom ikke i gang. Forsvaret startet Lønnsprosjektet

Begge foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli

Av Bjørg Sletten

som skulle utrede og anbefale tiltak for en forbedret innordning av Forsvarets lønnssystem og tilstøtende avtaler. Oppdraget var: • Prosjektet gjennomføres som et felles prosjekt mellom de største personellorganisasjonene i Forsvaret, Forsvarsstaben (FST) og Forsvarsdepartementet (FD). • Prosjektets anbefalinger skal forplikte partene der hvor det oppnås enighet om tiltak, ved at de skal legges til grunn ved reforhandlinger av egne avtaler, eller ved at de gis som innspill til overordnede myndighet der hvor avtaleretten ligger på et overordnet nivå. Lønnsprosjektet avsluttet sitt arbeid 1. juni 2007. Pefo hadde representanter både i arbeidsgruppen og styringsgruppen.

Utdrag fra Lønnsprosjektet vedrørende arbeidstidbestemmelser for Forsvaret. Det er partenes intensjon å fremforhandle en egen særavtale som regulerer all unntaksaktivitet i forhold til AML. Av forenklingsmessige hensyn bør alle bestemmelser knyttet til arbeidstid for alle ansatte i Forsvaret bli å finne i én avtalesamling. Avtalesamlingen om arbeidstid, kan avtaleteknisk deles opp i flere protokoller. Det er et krav at unntaksaktiviteter gjennomføres innenfor en tilstrekkelig og forsvarlig vernemessig ramme. Det skal ikke gis åpning for lokal redefinering og tilpasning av unntakene til egen virksomhet. De skal tilrettelegge for gode forvaltnings- og kontrollrutiner for unntaksaktiviteter. Det kreves partsenighet i definisjon av unntaksaktiviteter.

All ordinær tjeneste kompenseres økonomisk etter Fellesbestemmelsene, men det må lages særbestemmelser for vern og økonomi for unntaksaktivitetene. Det er spesielt viktig i en ny avtale at det i forbindelse med unntaksaktivitetene kan anvises tilstrekkelig vern – forholdet mellom økonomi og fritid må derfor tillegges spesiell vekt. Fritiden skal ha like stor verdi som det økonomiske og totalverdien av økonomi og fritid skal tåle sammenligning med dagens nivå. Den økonomiske kompensasjonen bør gis som omforente tillegg, knyttet til grad/SKO. Tilleggene justeres i samsvar med lønnsutviklingen for øvrig. Det bør være en målsetting at en større del av inntekten gjøres pensjonsgivende. Det bør også være en målsetning at alt personell tilkommer samme godtgjøring for samme belastning.

11


Alle har helt sikkert nå fått med seg uenigheten mellom LOforbundene (NOF/NTL Forsvaret) og Forsvaret. Grunnlaget for denne uenigheten er LO-sidas ønske om mer vern. Når man ser på føringene (uthevet tekst) så viser dette at med mer fritid, så blir den økonomiske kompensasjonen mindre. Det skal tåle sammenligning med dagens ATM. Mer fritid gir mindre penger.

Nytt på

utstyrsfronten

Etter Lønnsprosjektet skulle arbeidet med ny ATF begynne. Men først må det på plass en tariffavtale om unntak fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10 for Forsvarsdepartementet med underliggende etater (unntaksavtalen). Arbeidet med denne avtalen startet opp i september 2009 og forhandlingene ble avsluttet 30. mars 2011. Forutsetningen i denne avtalen er: • at all aktivitet i Forsvaret som ikke er unntatt fra arbeidsmiljøloven med hjemmel i eller i medhold av lov, herunder denne protokoll, kompenseres økonomisk etter Fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen i staten og Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret. • at det fremforhandles en egen særavtale som regulerer økonomisk kompensasjon og øvrige vilkår knyttet til aktiviteter som er unntatt fra arbeidsmiljøloven med hjemmel i denne avtale, i lov eller i medhold av lov, og • at det anvises tilstrekkelig vern ved utarbeidelse av ny arbeidstidsavtale for Forsvaret.

Hoppe’s 9 Boresnake Genialt pusseutstyr. Sørger for kjapp og enkel gjennomtrekk av HK416! Hoppe’s 9 Boresnake er et praktisk redskap for gjennomtrekk av rifleløp. Det eneste du trenger å gjøre er å putte loddet ned i pipen, og dra igjennom. Etter 3-4 gjennomtrekk er løpet rent. Boresnake er laget i tøystoff med mikrofiber som effektivt fjerner smuss fra rillene i løpet. Hoppe’s 9 Boresnake passer til kaliber 5,56 mm og er akkurat det du trenger i felt! Hoppe’s 9 Boresnake koster 199,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78 Surefire Sonic Defender EP3 Ørepropper som stopper skadelige lydnivåer, og lar vanlige lyder passere. Med disse øreproppene får du redusert lyder på over 85db. Dette gjør at skadelige lydnivåer blir stoppet, mens vanlig lyder kan passere igjennom. De er dermed perfekt for deg som ønsker å kommunisere på skytebanen eller på øvelser. Øreproppene er laget i høyre- venstre fargekode som gjør at du enkelt klarer å sette de i øret. De er ikke i vei for hjelm eller kommunikasjonsutstyr, og fungerer dermed godt under headset. Øreproppene har en behagelig passform, og kan dermed brukes i lengre perioder uten irritasjon. Surefire Sonic Defender EP3 koster 149,og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78

Forsvarsstaben og tjenestemannsorganisasjonene hadde 14 arbeidsmøter våren 2012. Hensikten med disse arbeidsmøtene var at vi skulle ha et mest mulig omforent syn på innretningen av en ny ATF. Selve forhandlingene av avtalen startet 19. juni 2012 og det ble gjennomført 12 forhandlingsmøter. Den 13. desember 2012 skrev 15 av 17 tjenestemannsorganisasjoner under på avtalen. Hadde vi ikke tatt vårt ansvar med å skrive under på avtalen ville alle tjenestemannsorganisasjonene risikert å miste forhandlingsretten på slike avtaler i fremtiden, ved at departementet kunne ha tvunget gjennom en, for arbeidstakerne, langt dårligere avtale gjennom kongelig resolusjon. I forbindelse med forhandlingene av unntaksavtalen var det gjentatte ganger påpekt at det var en reell mulighet å gå tilbake til regjeringen for å få en ny forskrift, hvis ikke vi organisasjonene ga Forsvarsdepartementet de tilstrekkelige unntakene som man mente var nødvendig for driften av Forsvaret.

Wenger Commando Black Taktisk klokke fra sveitsiske Wenger! Wenger er godt kjent for å produsere lommekniver av høy kvalitet. De er også særdeles dyktige på klokker. Klokken er utformet i svart, med grønne visere. Klokken har glass av safir krystall, noe som hindrer riper. Den er vanntett ned til 100 meter, har datoskive og en markeringsskive som lyser i mørket. Klokken er ment for hardt bruk og det medfølger en garanti på 3 år. Wenger Commando Black koster 1999,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78

Det er etter hvert mange sivile som deltar på øvelser og annen unntaksaktivitet i Forsvaret. Så for våre medlemmer som sivilt tilsatt er det veldig gledelig at de endelig blir behandlet på lik linje som befal/grenaderer/matroser. For våre grenaderer/matroser er vi veldig glad for å ha en arbeidstidsavtale som vi har forhandlingsrett på, og som vi vil jobbe kontinuerlig for å forbedre i framtidige forhandlinger.

Fordelene med ATF • All øving gir nå både penger og fritid • Øving i utlandet kompenseres som i Norge • Arbeidstid ved kurs kompenseres nå fullt ut • Alle tilsatte er sikret kompensasjon ved avlyst øving 12

Foto:Torgeir Haugaard

Swiss Advance Salt og pepperbøsse Salt og pepperbøsse for matkjennere med en aktiv livstil! Endelig en salt og pepperbøsse som er konstruert for friluft. Bøssen er vanntett og utstyrt med en praktisk lukkemekanisme, slik at innholdet ikke skal lekke ut. Aromaen kan dermed holde seg godt over lengre tid. Det er enkelt å fylle opp med salt og pepper, eller andre krydder hvis dette skulle være ønskelig. Bøssen veier kun 47 gram. Med denne salt og pepperbøssen fra Swiss Advance kommer feltrasjonene til å smake fortreffelig! Swiss Advance Salt og pepperbøsse koster 199,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78 Fleecejakke, Forsvarets modell – Svart Forsvarets fleecejakke. Nå i svart! Forsvarets fleecejakke har blitt et svært populært plagg. MILRAB har nå produsert en ny og forbedret utgave og har også gjort den tilgjengelig i svart. Dette gjør det mulig å bruke det populære plagget i mer sivile sammenhenger, som skiturer og friluft. Jakken er lagd etter de samme spesifikasjonene som Forsvarets grønne fleecejakke, så hvis du liker den utleverte fleecejakken, vil også denne jakken være en vinner! Fleecejakke, Forsvarets modell koster 699,- og kan kjøpes på pefo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78 13


YS Stat-konferansen 2013

Ny leder i YS Av Inger Løwen

Trenger vi mer styring? Statlig styring, medbestemmelse og tariffsystemet. Det var de aktuelle temaene YS Stat hadde satt opp på programmet for YS Stat-konferansen 2013.

Professor Victor Norman, også han med erfaring fra statlig styring, stilte spørsmålet om mer styring er riktig vei å gå for å få en bedre statlig sektor.

14

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, nå departementsråd i Justisdepartementet, innledet om sine erfaringer som leder i staten.

En solid samling partiledere var samlet til paneldebatt på konferansens dag to. Partilederne ble utfordret på sine partis løsninger for statlig sektor i framtiden.

Jorunn Berland ble valgt til ny leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) på representantskapsmøtet 7. mars. Møtet ble avholdt en dag for tidlig til at YS fikk sin nye kvinnelige leder på kvinnedagen. Personellforbundet gratulerer den nyvalgte lederen med vervet og håper på et konstruktivt og godt samarbeid framover. Jorunn Berland er 57 år og hun er nå leder for 21 forbund som representerer 230 000 medlemmer. YS organiserer ansatte i alle de fem sektorene i arbeidslivet, YS Privat, YS Kommune, YS Stat som Personellforbundet tilhører, YS Finans og YS Spekter. Berland kommer fra vervet som 1. nestleder i YS og har vært forbundsleder i Finansforbundet de siste ti årene. Hun har nærmere førti års erfaring fra finansnæringen og ble tillitsvalgt første gang i Bergen Bank i 1982. Hun har også hatt ulike tillitsverv på internasjonalt nivå. Jorunn Berland er valgt for en periode på halvannet år.

-YS er preget av mangfold, med store og små forbund, ulike næringer og sektorer. Mangfoldet er YS`store styrke. Dette vil jeg bygge videre på, sa Berland i sin tale til representantskapet etter valget.

Går til Spekter YS-leder de siste sju årene, Tore Eugen Kvalheim, gikk av med øyeblikkelig virkning 6. februar. Han skifter side ved forhandlingsbordet og vil starte som arbeidsgiverdirektør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Siden YS er i starten av lønnsoppgjøret, har Kvalheim fått karantene fram til 1. juli slik at han ikke kan delta i oppgjøret på motpartens side. -Det er en god norsk tradisjon og en del av den norske modellen, sier Kvalheim i et intervju med Aftenposten 6. februar om overgangen. Det finnes flere eksempler på at fagforeningsledere har byttet side og det er ikke noe dramatikk i det. -Vi er avhengig av parter som forstår hverandre og vet hvordan det er på den andre siden av bordet, sier Kvalheim i det samme intervjuet. Vedtektene til YS krever at både leder, 1. nestleder og 2. nestleder skal velges separat. Dersom en i ledertrioen forsvinner, må det avholdes ekstraordinært representantskapsmøte så raskt som mulig og velges erstatter. Siden Jorunn Berland var 1. nestleder, må det velges en ny etter henne. Fram til det blir gjort, fungerer 2. nestleder Inger Lise Rasmussen. Det blir nytt ekstraordinært representantskapsmøte i april hvor man skal velge ny 1. nestleder.

15


Foto: Stian Lysberg Solum

Vegen videre - Forsvarets veteransenter, Bæreia Av John Petter Bachke, sjef Forsvarets veteransenter

Forsvarets veterantjeneste Av Dan Sørensen

Om lag en tredjedel av Forsvarets ansatte er veteraner fra internasjonale operasjoner. Deres kunnskap og erfaring er uerstattelig for Forsvaret. Forsvaret har de siste årene gjort mye for våre veteraner. Mange ulike aktører i Forsvaret jobber hardt for å bedre ivaretakelsen og anerkjennelsen av veteranene før, under og etter tjeneste. Forsvarets veterantjeneste er én av disse. Veterantjenestens hoved-oppgave er å følge opp tiltakene i Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”. Status på implementeringen er at Forsvaret er i rute. Store tiltak som ettårsoppfølgingen av veteraner – som Generalmajor Robert blant annet inkluderer mellomlanding Mood, sjef Forsvarets og gjensynstreff – begynner allerede nå veterantjeneste (Foto: Torgeir Haugaard/ å bli satt i system. Veteraninspektør og FMS) sjef for veterantjenesten – generalmajor Robert Mood, som nylig kom tilbake fra Syria – er tydelig på at innen ett år skal handlingsplanen være implementert, og den videre veien for Forsvarets veteranarbeid være fastlagt. Forsvarets veterantjeneste forvalter også Forsvarssjefens dekorasjonsdirektiv. Gjennom store medaljeseremonier 8. mai og 1. juni 2012 har veterantjenesten vært med på å bidra til at etterslepet på dekorasjonssiden er i ferd med å hentes inn.

16

FVT leder Forsvarets arbeid med å implementere regjeringens handlingsplan for veteraner. (Foto: Anton Ligaarden/FMS)

Én dør inn Forsvarets veterantjeneste har dessuten et rådgivnings- og veiledningsteam som svarer på veteranrelaterte spørsmål – kalt ”én dør inn”. Stadig flere kontakter oss, og i første halvår av 2012 hadde vi over 500 registrerte henvendelser.

Foto: Grenseland fotoklubb

Hva er en veteran? Mange spør seg, hva er en VETERAN? Det er viktig å vite at 100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, på fire kontinenter, i nesten hundre forskjellige operasjoner og en VETERAN er en person som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon.

I utvikling

I tillegg til veteraninspektøren og ledelsen – som blant annet består av stabssjef, jurist og en administrasjonsoffiser - er Forsvarets veterantjeneste organisert i fem team. Nedenfor kan du lese hvordan teamlederne beskriver sine hovedoppgaver: Plan og Policy: Oberstløytnant Kåre Brændeland - Vi er ansvarlig for å lede plan- og policyarbeidet for veteranområdet. Herunder å lede, koordinere og implementere de tiltak som tilhører forsvarssektoren i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge». Dekorasjon: Oberstløytnant Knut Bendiksen - Vår hovedoppgave er å forvalte Forsvarssjefens direktiv for bruk, bæring og tildeling av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret.

Foto: Grenseland fotoklubb – en veteran i svømmehallen, ett av våre svært mange aktivitetstilbud

Vi ved FVS har full fokus på at VETERANER og deres familier får anerkjennelse samt gode og varierte aktivitetsmuligheter på og i nærheten av FVS.

Kommunikasjon: Major Kim Gulbrandsen - Å sette en aktuell og sannferdig veterantematikk på agendaen både internt og eksternt. Veien til anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner går igjennom innsikt og åpenhet.

Ultimo 2013 vil FVS med Forsvarsbygg som byggherre være nært en ferdigstillelse av vårt nye bygg “Meymaneh”, som vil løfte FVS rent kapasitetsmessig. Med “Meymaneh” på plass vil FVS kunne huse rundt 100 personer. Besøk våre facebook sider for mer info om utvikling, aktiviteter, ulike typer opphold og vegbeskrivelse. Hjertelig velkommen til oss.

Respons: Oberstløytnant Bjørnar Stivang - Gi råd og veiledning til veteraner, familier/pårørende, venner og kollegaer som har et personlig spørsmål, eller en utfordring, relatert til en veteran. Vi gir også råd og veiledning til andre aktører – for eksempel Forsvarets avdelingssjefer og veteranorganisasjoner – i veteranrelaterte spørsmål. Familieivaretakelse: Oberstløytnant Roger Helmers - Teamet skal med utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» videreutvikle oppfølgingen av veteranfamiliene i Norge generelt, og sine regioner spesielt. Målet er at alle veteranfamilier får tilnærmelsesvis likt tilbud.

Foto: FVS og Forsvarsbygg – tidligere ”Musebo” er revet til fordel for nybygget ”Meymaneh” (innfelt).

Forsvarets veteransenter Bæreiavegen 588 2208 Kongsvinger Tel.: 62 82 01 00

e-post: veteransenteret@mil.no facebook.com/veteransenteret Twitter: @SjefFVS

Foto: FVS – veteraner på båt tur med sjef FVS padlende ved siden

Hos oss sørger vi for et godt og variert aktivitetstilbud, men det skal ikke ”haste” med å få et opphold. Ved å henvende seg til oss vil vi gi individuelle tilbakemeldinger på evt. når man kan komme. Vi setter høy prioritet på gjensynstreff, les mer om dette på våre nettsider.

Med fokus på veteranene Veteraner er ressurssterke kvinner og menn med unik kompetanse og erfaring fra det internasjonale samfunns mest dramatiske hendelser 17


Vi ønsker også innspill fra Personellforbundets medlemmer i prosessen. Har du innspill på hva veteranfondet skal satse på, kan du sende dette til veteran@pefo.no.

Krigshospitalkassen av 1679 Statutter § 1 Bakgrunn Som ledd i omleggingen av ikke statlige fond og legater ble ”Krigshospitalkassen” den 1. januar 2001 omdannet til også å omfatte kapital fra ”Godseier Bernhard Falkners legat” og ”Anna Danchertens legat”. ”Krigshospitalkassen” skiftet navn til ”Krigshospitalkassen av 1679” fra 1. januar 2002 i forbindelse med at den også omfatter kapital fra ”FN-Soldatenes hjelpefond”. Krigshospitalkassen Statutter Etter Stortingsvedtak av 16. mars 1974 har Forsvarsdepartementet fastsatt statutter for Krigshospitalkassen. Statuttene innebærer at fondets kapital kan nyttes til boliglån for yrkesbefal, mens stønad kan ytes til alt personell, både menige og befal, som gjør eller har gjort tjeneste i Hæren. Statutter for Krigshospitalkassen er approbert av Forsvarsdepartementet den 9. november 2000 i samsvar med St. prp nr 72(1973-74), jfr Inst S nr 185 (1973-74) vedtatt av Stortinget 16 mars 1974 og Lov om stiftelser. Krigshospitalkassen ble opprettet ved res cript av 20. mars 1679 for å skaffe losji og underhold for syke og sårede militærpersoner i Norge. Kassens midler er skaffet til veie på ulike måter, bl a ved tiende av offiserenes første års gasje, pengestraffer idømt høy eller lav samt tiende fra Ringsaker og Næs præstegjelde tilliggende annekser. Av eldre dokumenter fremgår at Krigshospitalkassens midler i et betydelig antall år har vært nyttet til pensjoner både for offiserer og underoffiserer. Det vises bl a til Kongelig resolusjon av 14. juni 1912. Krigshospitalkassens midler pr 31. desember 2000 beløp seg til kr 8 225 313,00 som går inn i det nye fondet Krigshospitalkassen av 1679.

Foto: Taral Jansen/FMS Foto: PIO PRT/FMS

Før vi tar neste skritt er det er viktig å få avklart en del grunnleggende spørsmål. – Hvorfor skal vi opprette ett veteranfond? Det er viktig at fondet ikke konkurrerer med allerede opprettede fond for veteraner. – Hva skal dette fondet gjøre sett opp mot andre fond som skal ivareta veteraner? Vi har diskutert blant annet at vi ønsker at fondet skal arbeide med problemstillinger av prinsipiell karakter. – Hvilke hovedoppgaver vil fondet ha? Under dette punktet har vi diskutert at vi ønsker at fondet skal jobbe langsiktig for å fremme veteranene i samfunnet/arbeidslivet. Det vil også satses på forskning på veteraner og områder knyttet til veteraner. – Hvordan skal fondet administreres/driftes? Det er ønskelig at det blir ansatt personer som kan jobbe med dette på heltid. Antall stillinger vil være avhengig av blant annet økonomi. Arbeidstakerorganisasjonene vil være med i et styre, men det er også ønskelig å få inn personer fra næringslivet i dette styret. – Hvordan skal fondet finansieres? Det jobbes med finansiering, men detaljene her er ikke på plass. – Hvem er aktuelle samarbeidspartnere for fondet? Andre fond for veteraner, Forsvaret, næringslivet og alle andre som kan bidra positivt for veteranenes sak vil være naturlige samarbeidspartnere for fondet.

Foto: Torgeir Haugaard/FMS

Etter initiativ fra BFO er de andre arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret invitert til å være med og opprette et fond for veteraner. Denne prosessen er bare i startfasen, så vi diskuterer blant annet om vi har et grunnlag for å opprette et fond og hvilke oppgaver som fondet skal jobbe med.

Foto: Caroline Lunde/FMS

Av Eivind olsen

STIFTELSEN VETERANHJELP Statutter Fondet (= stiftelsen Veteranhjelp) er blitt til ved innsamlinger fra veteraner og andre som støtter veteranarbeid.Fondet skal til enhver tid være på kr 100.000,- eller mer. Det er forbundsstyret i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) som bestemmer når det skal gjennomføres innsamlinger til fondet, for å oppnå den størrelsen man mener er ønskelig. Formålet Å yte økonomisk hjelp hurtigst mulig til veteraner, pårørende eller etterlatte etter veteraner - i en prekær, økonomisk situasjon. Den økonomiske støtten skal ikke betales tilbake.

Foto: Lars Kroken/FMS

- Vi vil høre din mening

Foto: PIO PRT/FMS

Nytt veteranfond?

Andre fond som støtter veteraner

Det opprettes et eget fond/tilsvarende med egne statutter for oppfølging og oppmuntring for personell/pårørende som har vært utsatt for særlig spesielle hendelser som følge av tjenesten. En slik ordning kan gjerne etableres i samarbeid med andre tjenestemannsorganisasjoner. 18

Foto: FMS

BFOs kongressvedtak

Foto: Caroline Lunde/FMS

19


Personellforbundet var i sin tid med og tok initiativet til kurset Videreutdanning for sivile i Forsvaret (”Sivilkurset”) ved Forsvarets høyskole (FHS). Omstillingstillitsvalgt Rigmor Christensen tok denne utdanningen sist høst. Hun forteller at det var et meget interessant kurs, spesielt når man er sivil og heller ikke har gjennomført førstegangstjeneste. Kurset ble gjennomført over en periode på seks uker sist høst og ble avsluttet med en tredagers hjemmeeksamen. For bestått studie kunne hun innkassere 10 studiepoeng. Det var 24 studieplasser, men bare 21 deltok.

Etter- og videreutdanning av sivilt ansatte i Forsvaret Forsvaret beskrev i utlysningen at Utdanningen har som overordnet målsetting å gi studentene bred kunnskap om Forsvarets egenart slik at de kan utøve sin funksjon i et helhetlig forsvarsperspektiv. Målgruppen er alle sivile, fast ansatte i Forsvaret. Det kreves generell studiekompetanse for å søke.

Nytt fra Norden Forsvarsforliget implementeres I Danmark ble det for en tid tilbake inngått et “forsvarsforlig”, hvor målet er å spare 2,7 milliarder kroner på forsvarsbudsjettet. Prosessen med nedleggelser og sammenslåing er nå i gang. Både Forsvarsledelsen og organisasjonene i Danmark er nå opptatt av samarbeid i prosessen, og at det berørte personellet får god og rett informasjon. Kilde: www.fce.dk

GBK uten lønn Som en del av innsparingene vil danskene frata vervede som tar befalsutdanning lønn under elevperioden. I dag kan en vervet som tar befalsutdanning regne med en lønn opp mot 19 000 kroner i måneden, mens det nye forslaget vil gi en stønad på kun 5 753 kroner. Leder i Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, frykter forslaget betyr at Forsvaret mister erfarne grenaderer som rekrutteringsgrunnlag. “Det er bekymrende, fordi vi har brug for erfarne og robuste befalingsmænd,…” sier Vinther til Fagligt Forsvar. Kilde: Fagligt Forsvar nr. 1 – 2013

20

Danskene håper det nye konseptet kan iverksettes i løpet av 2013. Kilde: Officerernes fagblad

Hvor stor er Försvarsmakten i 2019?

FHS beskriver nærmere at studiet skal bidra til økt kunnskap innen de tradisjonelle militære fagområdene militærmakt og operasjoner og Forsvarets systemer for virksomhetsstyring. Videre skal studiet gi kjennskap til forsvarets aktuelle stabsorganisering og metodikk. Hver enkelt student skal reflektere over egen rolle i et helhetlig forsvarsperspektiv. Studiet skal tilrettelegge for økt kunnskap gjennom egenstudier av relevant pensumlitteratur og gjennom forelesninger av fageksperter med vekt på: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, sikkerhetspolitikk, militærmakt, operasjoner, logistikk,

virksomhetsstyring og stabsmetodikk, samt Forsvarets verdier, holdninger og etiske prinsipper. Rigmor forteller at studiet var organisert med to ukesamlinger og resten selvstudium av ca. 1000 sider, samt tredagers hjemmeeksamen. Man må forberede seg på hektiske dager og mye lesing og skolearbeid, og kurset er beregnet og forutsatt tatt som heltidsstudium. Forsvarets stabsskole modulen Virksomhetsstyring i Forsvarssektoren (ViF) I tillegg til ”sivilkurset” tok vår omstillingstillitsvalgte også en modul ved Forsvarets stabsskole denne vinteren. Det var modulen Virksomhetsstyring i Forsvarssektoren (ViF). Modulen er en del av stabsskolens andre semester og går over åtte uker, og avsluttes med en todagers hjemmeeksamen. Denne modulen har 1200 siders pensum og gir 12,5 studiepoeng. FSTS beskriver modulen nærmere i sitt studiehefte: Stabsstudiet skal bidra til å forberede studentene på tre militære lederroller;

I Sverige har regjeringen bedt Försvarsmakten utrede konsekvensene ved et uforandret forsvarsbudsjett fram til 2019. Försvarsmaktens utregninger viser at et uforandret budsjett vil føre til et misforhold mellom behov og ressurser på 1,2-1,5 milliarder svenske kroner i 2019. Dette skyldes dyrere anskaffelser, systemer som må erstattes på grunn av alder, og behovet for å ansette flere soldater etter avskaffelsen av verneplikten. Försvarsförbundet krever nå at regjeringen så fort som mulig sier hvor mye de vil satse på forsvaret i årene framover, slik at medlemmene får svar om budsjettsituasjonen raskest mulig. Kilde: forsvarsforbundet.se

Endrer fysisk test

Försvarsmakten lager lønnspolicy

Det danske forsvaret gjennomgår nå sine fysiske tester og treningsopplegg. Målet er å endre dagens fysiske tester, slik at de henger bedre sammen med tjenestens krav. Den fysiske treningen skal også endres, med mer fokus på kjernemuskulaturen. Kravene til fysisk form skal også differensieres mer enn i dag, slik at man ikke pålegges unødvendig høye krav.

Försvarsmakten mangler en helhetlig lønnspolicy, noe den har fått kritikk for fra fagforeningene og Diskrimineringsombudsmannen. Mangelen på lønnspolicy gjør det uklart for de ansatte hvordan de kan påvirke lønnen sin. Försvarsförbundet er nå invitert til å delta i en arbeidsgruppe som skal lage en lønnspolicy for det svenske forsvaret. Kilde: forsvarsforbundet.se 21


(fortsatt fra side 21) ”diplomaten,” ”krigeren” og ”virksomhetslederen.” Emnet, Virksomhetsstyring i forsvarssektoren (VIF), har hovedfokus på rollen virksomhetslederen, men fokuserer også delvis på rollen krigeren. Forsvarssektoren omfatter FD og underliggende etater hvorav Forsvaret er den desidert største. Emnet vil derfor fokusere på virksomhetsstyring i Forsvaret, men vil også ta for seg samspillet mellom FD og underliggende etater. Å være leder for en avdeling i forsvarssektoren innebærer et betydelig og krevende ansvar relatert til effektiv oppgaveløsning og forsvarlig ressursdisponering. Den overordnede tilnærming i dette emnet er å gi studentene økt forståelse for forsvarssektorens sentrale utfordringer knyttet til virksomhetsstyring og hvordan disse best kan løses. Rigmor forteller at denne modulen var lagt opp med stort sett fire dager på skolebenken og en dag selvstudium per uke. På skolen var det forelesninger, gruppeoppgaver, seminarer, paneldebatter, spørsmåls- og diskusjonsrunder. Når man er godt voksen er det kjempespennende å sette seg på skolebenken igjen, sier Rigmor. Jeg fant det meget inspirerende å sitte i forelesningene og bli undervist av flere av landets fremste eksperter innen sine områder. Temaene var: strategisk styring, økonomistyring, personal- og kompetansestyring, logistikkstyring og virksomhetsledelse. For å tydeliggjøre

sammenhengene innen emnet var den tematiske inndelingen organisert med en prosessorientert tilnærming basert på Forsvarets styringsmodell. Slik måtte en mestre å kombinere flere tema og fagområder i den totale tankegangen. Emnets oppbygging tar utgangspunkt i Forsvarets effektkjede, der ressurser, aktiviteter, resultater og effekter kobles sammen. Selv om det har vært en slitsom høst og vinter, er jeg glad jeg gjennomførte disse studiene, sier hun. De har gitt meg større helhetsforståelse for Forsvarets egenart og virksomhetsstyring, som jeg nok vil ha nytte av framover. For min del passet det bra å ta disse studiene nå. Jeg vil oppfordre mine sivile kolleger til å sjekke ut hva som faktisk kan tilbys av utdanninger i Forsvaret. Det er imidlertid svært viktig at dette ikke foregår tilfeldig, men inngår i en helhetlig kompetanse- og karriereplanlegging. Her vil både den nylig utgitte Stortingsmeldingen om kompetanse i Forsvaret, samt det store prosjektet HRM i FIF (P2813), være viktige faktorer. Gjør dere kjent med de muligheter som finnes og få dette inn i gode planer i samarbeid med deres respektive ledere. Ikke minst er det viktig å følge med på kunngjøringene på Forsvarets intranett, for å se hva som er dagsaktuelt, oppfordrer Rigmor.

Arvid Mølmesdal OTV Sør-Vest Uke 8 var forbeholdt Stavangerregionen. Jeg hadde kontordag på tirsdag, og onsdag var det kurs/møte om pensjon. Kursleder var Tone Westgaard fra SPK. Vi har brukt henne ved flere anledninger før og vet at hun er en dyktig kursleder. Det har ofte vært vanskelig og samle folk i Stavanger men ved denne anledning var det 24 som møtte. Pensjon er et tema som opptar folk, og her fikk de fremmøtte god informasjon og svar på spørsmål som de måtte lure på. Vi har en god del medlemmer i Stavanger og de er spredt i området. Etter flyttingen av FOH til Bodø ble det litt stille i Stavanger, men jeg håper at vi kan få opp aktiviteten med tilstedeværelse og god informasjon til våre medlemmer. Vi har medlemmer fra flere Difer i området, og det er derfor viktig å ha møter og samlinger slik at de føler seg ivaretatt. Jeg prøver å få dette til litt mer regelmessig, dette både for og ivareta de medlemmene vi har, men også for å få nye medlemmer. Vi har et bra tillitsvalgtapparat på gang i området, og med litt støtte tror jeg vi skal kunne få økt aktivitet også i Rogalandsregionen. Tidligere var også avdelingen vår i Agder/Kjevik sterkt knyttet opp mot Stavanger. Dette er ikke lenger tilfelle, men jeg vil prøve å få til noe felles aktivitet for området. Dette siden vi har relativt få medlemmer på Kjevik og det er ikke så mye aktivitet der.

22

Jeg håper at vi med noen grep kan få opp aktivitetsnivået slik at medlemmene våre føler seg ivaretatt.

De fleste nye medlemmer i fra region Sørvest den seneste tid har vært matroser. Det er jo også naturlig siden disse er ansatt på kontrakt, og en del slutter etter første periode, og det stadig kommer nye inn. Dette er en aktiv og engasjert gruppe av medlemmer som har en litt annen tilnærming til organisasjonsarbeid enn våre sivile medlemmer. De kommer oftere med spørsmål og har andre problemstillinger enn de sivile. Matroser er i en litt spesiell situasjon siden de er fagfolk om bord, men egentlig gradsmessig er menige. Denne litt uklare situasjonen fører til at det kan bli turbulens. Det har heldigvis blitt bedre med årene i tillegg blir flere matroser visekonstabler og konstabler, og da får de et skille slik at de på en måte blir en egen gruppe om bord. Vi har fått til et godt tillitsmannsnett på fartøyene, og dette fungerer godt. Men som de sier, alt kan bli bedre. Jeg vil ha et par samlinger lokalt utover våren, og vi vil også ha våre månedlige tillitsvalgtsamlinger. Det blir relativt stor seilingsaktivitet utover våren, og som sikkert alle vet skal vi ha et fartøy til Somalia i sommer. I forkant av avreise vil vi ha infomøte om bord, og vil vi ta opp om det er noen problemer og hva de venter seg. Jeg satser på at de fleste av matrosene er våre medlemmer når de seiler av gårde. Dette stiller store krav til vårt forbund vi må være klar over hva vi skal kunne gjøre hvis det oppstår noe.

Jorunn Trøen OTV Nord- og Midt-Norge

Inforunde om ATF For de fleste av oss føles det som en seier at vi endelig har fått på plass en ny arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) og at vi kvitter oss med ATM og ATS. Men det er ikke alle som føler det slik! Det har dessverre versert en del usannheter og feiltolkninger som har gjort noen av våre medlemmer, særlig grenaderene, misfornøyd og som stiller kritiske spørsmål til oss som sitt fagforbund. Og det er bra, for da kan vi få gitt våre svar om hvorfor vi valgte å skrive under avtalen sammen med flertallet, og våre tolkninger av avtalen. Pefo valgte derfor i februar å kjøre en inforunde i indre Troms for å kunne informere og svare på spørsmål fra våre medlemmer.

Hæren er inne i en omorganisering som sannsynligvis vil få konsekvenser for flere av våre medlemmer. Det ble i høst satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede sammenslåing av stabs-, logistikkog støttefunksjonene i Hæren. Arbeidsgruppa ser på forskjellige løsninger for å omplassere årsverk innen egen DIF. HTV Edgar Sørlie er Personellforbundets representant i arbeidsgruppa. Ønsker alle en innholdsrik vår! Vårlig hilsen fra OTV for Nord- og Midt-Norge Jorunn

Ny HTV i FLA I februar fikk Forsvarets lønnsadministrasjon ny hovedtillitsvalgt. Reidar Halvard Øren har overtatt etter Lillian Linaker som har vært HTV i lang tid. Vi ønsker han lykke til, og takker Lillian for innsatsen! Tillitsvalgtsamling i Hæren HTV Edgar Sørlie samlet sine ATVer på nivå 3 i Oslo i februar. Hæren er størst i nord og det ble derfor naturlig at jeg som OTV i nord deltok. Hensikten med en slik samling var å informere om aktuelle saker og temaer, samt å danne et nettverk for Hærens tillitsvalgte i Pefo som sitter spredd over hele landet.

HTV i Hæren, Edgar Sørlie, samlet sine tillitsvalgte i Hæren. Fra venstre: Grethe Indseth, Edgar Sørlie, Steinar Jønvik, Jorunn Trøen og Anita Samuelsen.

Ann Karin Meyer Nytt fra Forsvatsbygg

Forsvarsbygg opprettet som eget lokalt ledd Forsvarsbygg er nå opprettet som eget lokalt ledd i Personellforbundet. For medlemmene i Forsvarsbygg innebærer dette muligheten for en mer direkte påvirkning på utforming og utvikling av forbundet. Det var under samlingen for PEFO-tillitsvalgte i Forsvarsbygg i midten av januar at Forsvarsbyggs lokale ledd i Personellforbundet formelt ble opprettet. Opprettelsen innebærer at Forsvarsbygg får flere representanter i kongress, som er PEFOs høyeste organ. Ved å ha flere representanter med stemmerett i dette viktige forumet, får Forsvarsbygg en direkte påvirkningsmulighet på hvordan Personellforbundet skal utvikles i fremtiden. Som et ledd i denne prosessen har personellforbundet i Forsvarsbygg nå fått sitt eget styre. Styret ledes til enhver tid av SHTV med vararepresentanten som fast styremedlem. I dag betyr dette at Ann Karin Meyer og Jan Kristian Jensen utgjør styret i PEFOs lokale ledd i

Forsvarsbygg, sammen med de tillitsvalgte. I tillegg er Randi Werner valgt som sekretær og Jon Kåre Larsen utpekt som kommunikasjonsressurs for å bistå SHTV med informasjon ut til medlemmene. Styrets oppgaver vil i hovedsak være å: • Etablere etiske retningslinjer (her følges PEFO sine retningslinjer samt retningslinjer i FB.) • Lage aktivitetsplan/budsjett for lokalt ledd Forsvarsbygg • Påse at lokalt ledd bidrar til å heve kompetansen til de tillitsvalgte • Se til at sentrale føringer gjelder og følges • Velge representanter til Kongress • Opprette eget lønnsutvalg bestående av de tillitsvalgte. Videre skal styret ta initiativ til at det holdes to samlinger for de tillitsvalgte pr. år, og følge opp at de lokale tillitsvalgte er sitt ansvar bevisst når det kommer til å arrangere ett medlemsmøte pr. år i sin region. SHTV deltar der det er ønskelig. Styret oppfordrer spesielt til at alle har fokus på å rekruttere nye medlemmer, og videreformidle gode holdninger! 23


Medlemsfordeler i Personellforbundet

Medlemsundersøkelsen

Medlemsundersøkelsen viste at forsikringene Personellforbundet tilbyr er godt kjent. Det som var mindre kjent, var våre andre medlemsfordeler. Personellforbundet har gode fordeler vi ønsker å tilby våre medlemmer, på alt fra strøm og telefon til hotell og leiebil. Her er medlemsfordelene du får som medlem i Personellforbundet. Noen av fordelene er forhandlet fram av Personellforbundet, mens andre er forhandlet fram av YS.

I fjor høst gjennomførte vi en medlemsundersøkelse i Personellforbundet. Det var 824 medlemmer som svarte på medlemsundersøkelsen. Svarene har nå blitt bearbeidet, og det er iverksatt en rekke tiltak for å forbedre de områdene medlemmene mener vi må bli bedre på.

Juridisk bistand Personellforbundet har avtale med advokat Bente Schei Ystehede for medlemmer som trenger advokatbistand. Telefon og datatrafikk YS-medlemmer får spesialpris hos Telenor på fasttelefon, bredbåndstelefon, ADSL og mobiltelefon. Nordic Choice Hotels Spesialtilbud på Choice-hoteller i Norge og Skandinavia, bruk kampanjekode 65233. Thon Hotels Firmatilbud på Thon hoteller ved overnatting, kurs, møter og konferanser. Bruk firmakode TH21796049. Leiebil Leiebil fra 517 kroner. Bruk AWD nr. X199101(Rabattnummer) ved bestilling. Drivstoffavtale Rabatt på drivstoff hos Esso for YS-medlemmer med Esso MasterCard. Du får blant annet 50 øre literen i rabatt på drivstoff og 20% på bilvask. YS Gjennom YS får du rabatt på forsikring fra Gjensidige, og Mastercard uten årsavgift fra DNB. American Express Betalingskort gjennom American Express Classic. Gratis ett år, deretter 90 kroner pr år. Eurobonus bonuspoeng ved bruk. Reise- og prisbeskyttelse gjennom kortet. Strøm Markedskraft til lavpris for YS-medlemmer gjennom Gudbrandsdal Energi. Milrab Gunstige medlemspriser på pefo.milrab.no

24

Det vil kontinuerlig skje endringer og forbedringer i medlemsfordelene. Fullstendig oversikt og flere detaljer finner du på www.pefo.no.

Av Eivind Olsen

Medlemsfordeler Vi fikk i medlemsundersøkelsen tilbakemelding om at medlemsfordelene er for lite kjent. For å gjøre våre medlemsfordeler bedre kjent, la vi ved en oversikt på medlemsfordelene i siste blad i 2012. En oppdatert oversikt over våre medlemsfordeler finnes på vår hjemmeside. Fra 1. januar 2013 har våre medlemmer tilgang på YS-avtalen med Gjensidige. Det er også åpnet for bruk av Gjensidige bank. Vi fikk mange forslag til nye medlemsfordeler. Disse innspillene er videresendt til de som jobber med medlemsfordeler i YS, i tillegg til at vi følger opp noen av forslagene på forbundsnivå. Aktivitet i Personellforbundet Mange medlemmer deltar ikke på aktiviteter i Pefo-regi. Vi ønsker å øke aktiviteten blant våre medlemmer. Tilbakemeldingene viser at vi fortsatt bør arrangere kurs, temadager, medlemsmøter og annen aktivitet, og det har også kommet innspill på konkrete temaer for temadager. Våre FRITVer jobber med å arrangere temadager ut fra de ønskene som har kommet inn. Kurs- og kompetansehevingsutvalget har fått innspillene fra medlemsundersøkelsen, og vil ta med seg dette når kursporteføljen 2014 planlegges. Pefo-Magasinet Pefo-Magasinet leses av mange av våre medlemmer, og dette er vår viktigste informasjonskanal til medlemmene. Mange medlemmer ønsket å få mulighet til å lese Pefo-Magasinet på nett. Vi har etterkommet dette ønsket, og Pefo-Magasinet er nå tilgjengelig på vår hjemmeside. Våre medlemmer vil også i nærmeste framtid få mulighet til å velge om de kun vil ha Pefo-Magasinet tilsendt elektronisk, siden nærmere 40% av medlemmene ønsket denne muligheten. Informasjon fra Pefo Etter Pefo-Magasinet er e-post og hjemmesiden vår viktigste informasjonskanal til medlemmene. Vi jobber med å få god kvalitet på den informasjonen som vi sender ut, og at informasjonen sendes ut så tidlig som mulig. I løpet av 2013 vil vi iverksette direkteutsending av Kortnytt på e-post. Dette vil det også være mulig å velge på “Min side” i medlemsregisteret. Det er også mulig å følge oss på Facebook. De fleste ansatte i sekretariatet har egen Twitterkonto. Jobben Pefo gjør for meg Hoveddelen av medlemmene er fornøyd med den jobben vi gjør, men vi vil jobbe for øke tilfredsheten til våre medlemmer.

En ny medlemsundersøkelse vil vise om vi har lykkes i å gjøre en bedre jobb for våre medlemmer. Satsingsområder for Pefo Resultatene av medlemsundersøkelsen viser at våre medlemmer ønsker at vi satser på: • Lønn og sosiale forhold på arbeidsplassen • Rett informasjon til rett tid • Mer aktivitet og synliggjøring • Skolering av medlemmer og tillitsvalgte Når det gjelder lønn har vi en god oversikt over de siste 10 års lønnsoppgjør, samt at vi har jobbet med statistikk for lønnsutviklingen for de forskjellige stillingsgruppene. Dette vil sette oss og våre tillitsvalgte bedre i stand til å ivareta våre medlemmer i kommende lønnsforhandlinger. 1. januar 2013 lanserte vi ny hjemmeside. Vi legger ut informasjon fortløpende på hjemmesiden. Det er også mulig å følge oss på Facebook og Twitter. Dyktig tillitsvalgte er viktig for at Personellforbundet skal lykkes. Vi skal jobbe videre for at våre tillitsvalgte får enda bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb for deg. Vi jobber kontinuerlig med de innspillene vi har fått i medlemsundersøkelsen for at vi skal kunne gjøre en bedre jobb for våre medlemmer. I løpet av året vil vi gjennomføre en ny medlemsundersøkelse. Vi håper at enda flere medlemmer vil svare på medlemsundersøkelsen, slik at vi sammen kan videreutvikle Personellforbundet.

Konkrete resultater • Bedre lønnsdatagrunnlag • Pefo-Magasinet på nett • Ny hjemmeside • Nye medlemsfordeler

- Din mening teller 25


Foto: Paul Weatherman/FMS

Omstillingen fortsetter…. Sist gang jeg skrev i Pefo-magasinet, visste jeg når bladet skulle komme i postkassen, og leseren kunne lene seg tilbake og nyte innholdet. HTV Luftforsvaret var da sikker på at gjennomføringsplanen for omstillingen var drøftet, og omstillingen sakte startet. Slik ble det ikke. Ikke før deadline for bladet var forbi, begynte det å komme nyheter om at Luftforsvaret hadde store utfordringer på slutten av året, og det ville få følger for omstillingen. Omstillingskostnader bidrar også til et endret bilde. Drøftingene ble foreslått utsatt. Og det ble de, til 6.mars 2013.

26

Den endrede situasjonen gjør at GiL har valgt å gjennomføre omstillingen på kortere tid enn det som først var planlagt. Dette for å skape nok “økonomisk handlingsrom” i perioden 20132016. For de basene som er aller mest rammet, vil det oppleves

som svært raskt. Pefo føler her at personellet blir ofret for å redusere den økonomiske risikoen. Det er etablert koordineringsforum på de forskjellige baser, som koordinerer aktiviteten og omstillingen mellom de forskjellige grenene/avdelingene. Det er klart at når en base legges ned eller reduseres vil det ramme flere enn Luftforsvaret. Forsvarsbygg, FLO, Cyberforsvaret, FSAN og flere andre tvinges inn i omstilling. Det er like viktig at dette håndteres på en skikkelig måte og informasjon flyter til de ansatte i de respektive avdelinger. Vi tillitsvalgte blir enkelte ganger beskyldt for å motarbeide politiske vedtak. Og vi gjør kanskje det. I dette tilfellet sliter vi med dokumentasjonen av de økonomiske vurderinger i omstillingen. Departementet og Forsvarsstaben som har gjennomført de fleste beregningene, vil ikke gjøre disse tilgjengelige for oss tillitsvalgte. De henvises til i både IVB/LTP og i gjennomføringsplanen til Luftforsvaret. Vi har påpekt dette overfor arbeidsgiver, men de har heller ikke tilgang til de beregninger som er gjort. Da denne

omstillingsprosessen ble iverksatt som en “økonomisk drevet” prosess, synes jeg det er betimelig at økonomien i forslagene også dokumenteres. Når vi risikerer at medlemmer i Pefo kan bli uten arbeid som følge av omstilling, vil vi aldri slutte å etterlyse dokumentasjon og fakta. Vi må også spørre oss om Luftforsvaret har tatt ”nok” også? Er Luftforsvaret gitt det økonomiske handlingsrom det trenger i perioden frem til 2020 gjennom de tiltak som gjennomføres? Her bør også de av våre medlemmer som tilhører baser som ”videreutvikles” følge med. Det er ingen reduksjon i antallet baser i omstillingen. Luftforsvaret vil som følge av dette fremdeles ha store driftsutfordringer i tiden fremover. Eller som det heter i politikken: ”Det er heller ikke nå et langsiktig samsvar mellom Luftforsvarets oppgaver, struktur og økonomi.” Kan hende er det for enkelt å fjerne deler av vår samfunnsoppbygning og statsapparat. Det er antagelig mange (offentlige) instanser og funksjoner som kunne vært fjernet eller redusert.

Det er innkjøpet av nye jagerfly som tvinger Luftforsvaret inn i smertefulle omstillinger. Foto: Alan Radecki/FMS

Det er ikke alltid vanskelig å gjøre det heller. Spørsmålet vi må stille oss er hvor lurt det er å gjøre det. Når vi snakker om Forsvaret er det akkurat det vi snakker om – Forsvaret av Norge. Det bør vies stor viktighet og grundige vurderinger før noe fjernes eller reduseres. Det er vanskelig å ha mer mel i brødet når det er ferdig bakt. Kommer man skjevt ut på springbrettet i en omstilling, er det stor sannsynlighet for at resten av prosessen blir mangelfull. Jeg frykter at det er i ferd med å skje her også. Vi må alle følge med, det er Forsvaret av Norge vi jobber med, alle sammen! Sverre Johan, HTV Luftforsvaret

27


Medlemsmøte lokalt ledd Rygge/Østfold

Enovapris til Forsvarsbygg

Av Trine Lise Thorbergsen Tilstede var 16 medlemmer. Gjesteforeleser var major Jacob Are Opdal og oberstløytnant Tor Erlandsen fra Luftforsvarsstaben/Personellavdelingen. Hovedtema var omstilling. Da deler av Rygge Flystasjon skal legges ned og noe aktivitet skal flyttes til andre steder i landet var omstilling et høyaktuelt tema for oss. Opdal startet med å informere at det er kommet ny FPH del C fra 1.januar i år, samt skriv om veiledning og omstilling for sivilt personell. Vi fikk kort info om: • Situasjonsforståelsen for flytting /nedleggelse • Virkemidler for omstilling • Viktige begrep som ansiennitet og liknende • Prosesser og prosedyrer • Innplassering fase 1, 2 og 3 Deretter overtok Erlandsen som hadde omstilling med fokus på individet. Bilde: Enova

Her ble ulike tema tatt opp: • Hva vi er nysgjerrig på • Følelser, hva er det • Hvordan tenker vi, og hvordan det henger sammen med følelser • Hvordan mestrer vi følelser når de settes opp mot hverandre • Omstillings teori, faser i omstilling /endring i individet

Luftforsvarsstaben ved personellavdelingen foreleste om omstilling for sivilt personell.

Etter en god leksjon om omstilling og fokus på enkelt individet tok vi turen videre til Ekeby Gård for en sosial sammenkomst. Her fikk vi servert deilig tapas fra Sør Afrika og vi fikk handlet litt fra gårdsbutikken også.

Forsvarsbyggs Gunnar B. Solbjørg fikk tirsdag 29. januar utdelt Enovaprisen for sitt arbeid med energiledelse, som blant annet har ført til at Forsvaret årlig sparer over 100 millioner kroner i energikostnader. Gunnar B. Solbjørg har vært prosjektleder for Forsvarsbyggs energiledelsesprogram, som er eiendomsbransjens største energisatsning. Satsningen har spart Forsvaret 114 GWh per år, og har siden oppstarten i 2006 redusert Forsvarets energibruk med 15 %.Tirsdag denne uken fikk Solbjørg overrekt den gjeve prisen under årets Enova-konferanse i Trondheim, “Det grønne gullet“.

Alt i alt en hyggelig og fin dag for våre medlemmer i avdeling Østfold. Forsamlingen fikk høre at det har kommet ny FPH del C.

–Gunnar Solbjørg har over mange år vært en drivkraft for å redusere energibruken i Forsvarsbygg sin bygningsmasse, og for å konvertere til fornybare energikilder for oppvarming. Han har gjort en betydelig innsats som vi gjerne vil få hedre han for,

28

Fornøyde medlemmer samlet på Ekeby Gård etter medemsmøtet.

sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. I juryens begrunnelse heter det blant annet: Forsvarsbygg er en av Norges aller største byggeiere med over 11 000 bygg spredd over hele landet, og har som mål å nå et energiresultat på mer enn 240 GWh over 10 år. Vi hedrer i kveld initiativtaker og hovedarkitekten bak Forsvarsbyggs ambisiøse mål, Gunnar Solbjørg! Juryen trekker også

fram hvordan Solbjørg har vært svært sentral i oppbyggingen av et nytt energistyringssystem, med det resultat at Forsvarsbygg nå på en systematisk og oversiktlig måte kan dokumentere energibruken for hvert enkelt bygg. Inspirasjon til ytterligere innsats Prisvinneren selv ble gledelig overrasket. –Dette er en anerkjennelse jeg setter stor pris på, og det er jo også en inspirasjon til ytterligere innsats. Det er samtidig viktig for meg å si at vi aldri hadde fått til dette uten alle ildsjelene i Forsvarsbygg, og jeg vil også berømme Enova for støtten de har gitt oss underveis, sier Gunnar Solbjørg.

Fakta om Forsvarsbyggs energisatsning 2012-2015. • Energisatsningen viderefører tiltak for mer effektiv og miljøvennlig energibruk • I 2016 skal vi ha redusert energibruken med 30 prosent i forhold til 2006 • Arbeid mot nullutslipp av C02: Ombygging av energisentraler og fyrhus • Energibruken skal reduseres eller konverteres med til sammen ytterligere 150 GWh • 460 millioner kroner er planlagt investert i energieffektiviserende tiltak i perioden • 300 millioner kroner er planlagt investert i oppgradering av eksisterende bygg og ombygging av energisentraler • Program for energimerking av alle bygg 29


Hvordan står det egentlig til med huset ditt? Med Super husforsikring får du en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i forsikringen. If Boligsjekk vil avdekke hvilke tiltak som bør iverksettes for at boligen skal bli sikret mot mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. Dette vil gjøre hjemmet ditt tryggere og gi deg større økonomisk forutsigbarhet. If Boligsjekk utføres av en uavhengig ekspert som sjekker huset ditt grundig. 120 punkter alt i alt. Sjekken er kun ment for å hjelpe deg, og prisen på forsikringen endres ikke på grunn av boligsjekken. Ikke vilkårene heller. If Boligsjekk utføres av Anticimex.

Ønsker du å vite mer, ring Forsvarets Personellservice på telefon 21 07 57 10 eller if@fpservice.no

Har du flyttet? Husk å registrere ny adresse på medlem.pefo.no Her kan du også melde fra hvis du har byttet jobb eller gått ut i permisjon.

Kontaktinfo: For deg som medlem, er din lokale tillitsvalgte eller fristilte tillitsvalgte (FRITV) i ditt område din kontaktperson hvis du har saker du trenger hjelp til.

Nord- og Midt-Norge: Jorunn Trøen tlf. 77 89 50 72 mil.: 0580-5072 mobil 411 40 940 jorunn.troen@pefo.no

Østlandet: Stein Inge Abelvik mobil 990 93 732 stein.inge.abelvik@pefo.no

SHTV Forsvarsbygg Ann Karin Meyer Tlf. 975 38235 ann.karin.meyer@ forsvarsbygg.no

Sør-Vest: Arvid Mølmesdal tlf. 55 50 37 71 mil.: 0550-3771 mobil 458 30 338 arvid.molmesdal@pefo.no

Omstillingstillitsvalgt (OMTV): Rigmor Christensen tlf. 23 00 20 70 mobil: 489 97 215 rigmor.christensen@pefo.no

9034_0 Inhouse NO

Kontaktinfo finner du også på www.pefo.no Personellforbundets sekretariat treffes på post@pefo.no eller telefon 23 00 20 70/mil.: 0510-3993. Faksnummer: 22 17 24 20.

Tips oss! Vet du om en interessant person eller sak vi bør skrive om i Pefomagasinet? Har du lyst til å få noe på trykk i bladet? Send oss et tips, enten til post@pefo.no, eller til tlf: 23 00 20 70. 31


B

Economique Returadresse: Personellforbundet Pb. 9296 Grønland 0134 Oslo

Personellforbundet ønsker alle en innholdsrik vår!

Pefomagasinet 1 2013  

Ny YS-leder. Omstillingen VPV FPT. Medlemsundersøkelsen. Og mye mer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you