Page 1

KIES VOOR PEFC! REDENEN DIE HOUT SNIJDEN.


HOUT KOM JE OVERAL TEGEN...


NOG WEL JA. De vloer. Een pak kopieerpapier. Een verhuisdoos. Een deur. Een NOG WEL JA. De vloer. Een pak kopieerpapier. Een verhuisdoos. Eendaardoor deur. tuinstoel. Openhaardhout. Overal komen we hout tegen. Hout lijkt zo Een tuinstoel. Openhaardhout. Overal hout tegen. Hout lijkt blijven vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.komen Als wewe niet oppassen en bossen daardoor zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Alszeldzaam. we niet oppassen en vernietigen, wordt hout voor de volgende generaties In de afgelopen tien bossen blijven vernietigen wordt hout voor de volgende generaties zeldzaam. jaar ging elke twee seconden ergens ter wereld een heel voetbalveld aan bos tegen Indedevlakte. afgelopen tien jaar ging elkeook 2 seconden een bos ter Daarmee verdwijnen zeldzame ergens planten-terenwereld dierensoorten en zetten we grootte van tegen verdwijnen ook zeldzame letterlijk deeen bijl voetbalveld aan de longen vandedevlakte. aarde.Daarmee Bomen nemen namelijk een groot deel plantenCO diersoorten enwereldbewoners zetten we letterlijk de bijlteaan longen vanendedaarbij aarde.geven van de op die alle samen veelde produceren 2 op die alle wereldbewoners samen Bomen nemen namelijk een deel van de CO zij zuurstof terug aan de atmosfeer. 2 te veel produceren en daarbij geven zij zuurstof, O2, terug aan de atmosfeer. PEFC doet er iets aan. We zijn het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer PEFC er iets zijn het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer in dedoet wereld. De aan. PEFCWe gecertifi ceerde boseigenaren en houtverwerkende bedrijven indie devoldoen wereld. aan De PEFC gecertificeerde boseigenaren en houtverwerkende onze strenge richtlijnen zorgen ervoor dat bossen goed worden bedrijven voldoen aan onzeinstrenge criteria zorgen ervoor beheerd.die Sinds de oprichting 1999 zijn we uitgegroeid tot dat eenbossen keurmerk dat goed worden beheerd. Sinds de we uitgegroeid tot het internationaal wordt erkend: er oprichting zijn nu 149zijn landen die de criteria vankeurmerk PEFC dat internationaalPEFC wordtiserkend: er zijn landen criteria van PEFC mogelijk onderschrijven. opgericht om 149 het ook voordie de de kleine boseigenaren onderschrijven. PEFC is opgericht om het ook voor de kleine boseigenaren te maken duurzaam beheerd bos te certificeren. Het idee sloeg zo goed aan dat er mogelijk maken duurzaam beheerdPEFC bos tegecertifi certificeren. goed nu meertedan 475.000 boseigenaren ceerd Het zijn idee in desloeg hele zo wereld. aan datstaat er nuvoor wereldwijd zo’n 1.000.000 boseigenaren PEFCCertifi gecertificeerd PEFC Programme for the Endorsement of Forest cation en zijn. het PEFC™ is het wereldwijde keurmerkinvoor duurzaam met het internationale kantoor is gevestigd Genève. Het isbosbeheer, een wereldwijde non-profit internationale kantoor gevestigd in Genève en het Nederlandse kantoor in Houten. organisatie, die in ons land wordt vertegenwoordigd door PEFC Nederland.


DAAR GAAT WEER EEN BOOM...


NIKS NIKS MIS MEE. MIS MEE. Meteen maar een misvatting uit de wereld helpen: er is niets mis Meteen maar een misvatting uit Een de wereld helpen: er is niets met het oogsten van een boom. boom levert tenslotte eenmis met belangrijke het omzagen van eenmet boom. boom levert tenslotte een heel grondstof veelEen toepassingsmogelijkheden. heelwĂŠl belangrijke met veelen toepassingsmogelijkheden. Wat mis is, isgrondstof bomen omzagen er geen bomen voor laten Wat wĂŠl mis is, is bomen oogsten en er niets voor terugplanten. teruggroeien. Dat gebeurt gebeurt nu nu op op grote grote schaal. schaal. Een Een paar paar cijfers: cijfers: de de afgelopen afgelopen Dat tien jaar jaar verdween verdween 13 permiljoen jaar 13hectare miljoenbos hectare bos,dat datkomt komt tien per jaar, neer op op ruim ruim drie drie keer keer de de oppervlakte oppervlakte van van Nederland. Nederland. Door Door neer milieuvervuiling en en luchtverontreiniging luchtverontreiniging gaat gaat de de kwaliteit kwaliteit van van de de milieuvervuiling bossen achteruit, achteruit, dus dus ook ook de de capaciteit capaciteit om om de de lucht lucht te te zuiveren. zuiveren. bossen De biodiversiteit biodiversiteit isis in in het het geding. geding. Maar Maar liefst liefst 80% 80 procent De van devan de plantendierensoorten voorvoortbestaan hun voortbestaan afhankelijk planten en diersoorten is voorishun afhankelijk van bossen. bossen. De De wereldwijde wereldwijde ontbossing ontbossing wordt wordt meer meer dan dan eens eens van in verband verband gebracht gebracht met met de de klimaatverandering. klimaatverandering. Het Daarom is in in keurmerk 1999 is PEFC opgericht, om tegemoet te komen aanwens de wens PEFC opgericht om tegemoet te komen aan de aantoonnaar duurzaam duurzaam bosbeheer bosbeheer.te realiseren. baar 11


PRODUCENT: MOEDER NATUUR. Hout is eigenlijk een heel bijzonder materiaal. Het is de grondstof voor de brochure die u nu zit te lezen. In veel landen is hout het belangrijkste bouwmateriaal. Het is relatief licht materiaal en bezit een hoge sterkte. Het vraagt weinig energie in de productie. Hout is bovendien CO2 neutraal, energiezuinig, veelzijdig en makkelijk te recyclen. Ook is het eenMOEDER onuitputtelijke milieuvriendelijke mits het bos duurzaam PRODUCENT: NATUUR. Hout is eigenlijkgrondstof, een heel bijzonder materiaal. wordt Het isbeheerd. de grondstof voor de brochure die u nu zit te lezen. In veel landen is Hout en bos hebben daardoor een betekenis, overal er geen ander bouwmateriaal dan belangrijke hout. Het iseconomische een relatief licht materiaal ter wereld. Niet alleensterkte. als grondstof voorweinig 1001 houteninpapierproducten met een bijzondere Het vraagt energie de productie. maar ook voor producten die u niet snel met hout zou associĂŤren zoals lipstick, donuts, Hout is bovendien CO2 neutraal, veelzijdig en makkelijk te recyclen. medicijnen en zelfs kleding. Tevens kan mits energie duurzame manier uit hout En het is een onuitputtelijke grondstof, het op boseen duurzaam wordt beheerd. worden gewonnen. Natuurlijk zijn bossen ook een plek om te ontspannen. Weet u Hout en bos hebben daardoor een belangrijke economische betekenis, overal trouwens datNiet bossen hetals leefgebied voor 350producten miljoen mensen en dat 1,6 miljard ter wereld. alleen grondstofzijn voor 1001 en als leefgebied mensen wereldwijd economisch afhankelijk zijn van de bossen? voor 350 miljoen mensen, maar bijvoorbeeld ook als plek om te ontspannen.


HET BELANGRIJKSTE BOUWMATERIAAL TER WERELD...


EVEN EEN CERTIFICAAT HALEN... © Huhtamaki


VERGEET HET MAAR BIJ PEFC. Bij duurzaam bosbeheer draait het om economische, ecologische en sociale aspecten. De boseigenaar moet met alle aspecten rekening houden, dus ‘even’ een certificaat halen is er niet bij. Om te beginnen stelt PEFC als minimumvoorwaarde aan boseigenaren dat zij het bos in hun bezit in stand houden. Een boseigenaar moet bij het herplanten van bomen rekening houden met variatie in soorten. Waar machines worden gebruikt moet de schade voor bos en bodem zo gering mogelijk zijn. Indien bestrijdingsmiddelen ingezet moeten worden dienen deze minimaal te worden gebruikt of te worden vervangen door een biologisch alternatief. Ook moet er voor worden gezorgd dat het personeel goede en veilige werkomstandigheden heeft. PEFC is het keurmerk met de breedst geaccepteerde milieustandaarden, gebaseerd op internationaal vastgestelde regels. Is een boseigenaar eenmaal gecertificeerd dan volgt elk jaar opnieuw een controle van een certificeerder. Dat geldt trouwens ook voor de certificerende instellingen die onder onafhankelijk toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.


WE KIJKEN VERDER...


WANT ACHTER ELKE BOOM STAAT EEN MENS. Duurzaam Duurzaambosbeheer bosbeheerbetekent betekentook: ook:rekening rekeninghouden houdenmet mensen. PEFC gaat in haar aanpak door sociale met mensen. PEFC gaat inverder haar aanpak verderbelangen door de een hoge prioriteit te geven.een Zo kijken we bijvoorbeeld goed naar het sociale belangen hoge prioriteit te geven. Zo kijken we beschermen van de rechten van de lokale, inheemse, bevolking. bijvoorbeeld goed naar het beschermen van de rechten van Hun gebruiksrechten in het worden gerespecteerd. de inheemse bevolking. Hunbos gebruiksrechten in het bosOok de rechten arbeiders inOok het de bosrechten en in devan handelsketen worden worden van gerespecteerd. arbeiders worden beschermd. beschermd.We Wezetten zettenons onsin inom omde delokale lokalewerkgelegenheid werkgelegenheid te stimuleren. We hebben respect voor inheemse te stimuleren. We hebben respect voor inheemsetradities traditiesen en gewoontes. dwangarbeid is streng gewoontes.Kinderarbeid Kinderarbeiden is streng verboden. PEFCverboden. hanteert PEFC hanteert de strenge de ILO, deLabour International de strenge richtlijnen van richtlijnen de ILO, devan International Labour Organization, die wereldwijd wordt als erkend als dĂŠ sociale Organization die wereldwijd wordt erkend dĂŠ sociale standaard voor arbeidsomstandigheden. standaard voor arbeidsomstandigheden.


TOT EN MET DEZE BROCHURE AAN TOE. Bij het certificeren kijken we niet alleen maar naar wat er in het bos gebeurt. Het hout dat wordt geoogst, komt terecht bij TOT EN MET DEZE BROCHUREbedrijven, AAN TOE. meubelmakerijen, Bij het certificerenbouwbedrijven, kijken we niet alleen naar wat houtverwerkende papierfabrieken, er in het bos gebeurt. Het hout dat wordt komt terecht bij houtverwerkende drukkerijen en uiteindelijk bij degeoogst consument. Om duurzaam bosbeheer transparant bedrijven, te meubelmakerijen, bouwbedrijven, papierfabrieken, drukkerijen maken, moeten al die schakels in de handelsketen een Chainen of uiteindelijk Custody bij de consument. Om bosbeheer transparant te maken moeten al dat die het schakels certificaat in duurzaam hun bezit hebben. Daarmee kan een consument zien in de handelsketen een PEFC Chain of Custody certificaat in hun bezit hebben. gecertificeerde product gemaakt van hout ook echt uit gecertifi ceerd bos komt. Daarmee kan aan dewe consument wordenbetrouwbaar dat een product gemaakt is vanmaakt is de Zo zorgen ervoor datgetoond het keurmerk is. Wat PEFC uniek grondstoffen uit gecertificeerd bos. scheiding tussen het opstellen van normen, de certificering zelf en de controle op de Wat PEFC certifi uniekceerders. maakt is PEFC de scheiding het normen opstellenen van criteria normen, de stelt de tussen principes, criteria op.enHet is vervolgens de certificering zelfvan en een de controle op de certificeerders. PEFC stelt de criteria taak onafhankelijke deskundige certifi ceerder omprincipes, te checken of deen PEFCnormen op. Het is wel vervolgens de taaknageleefd, van een onafhankelijke deskundige certificeerder normen goed worden op basis van ISO-normeringen. Niet alleen in om te checken of de PEFC-criteria wel goed worden nageleefd. Niet alleen in het bosdie deze het bos, maar ook bij bijvoorbeeld een meubelmakerij. Of bij de drukkerij maar ook bijvoorbeeld bij gedrukt een meubelmakerij of bij drukkerij die deze brochure heeftproces. brochure heeft die u nu leest. Zode blijven we betrokken bij het gehele gedrukt. Zo blijven we betrokken bij het gehele proces, van bos tot en met eindproduct. HET KAN ALTIJD BETER. Duurzaam bosbeheer is geen statisch proces, daarom HET KAN ALTIJD BETER. Nieuwe standaarden inzichten, kennis en5ontwikkelingen biomassa vooris worden de landelijke iedere jaar herzien enzoals vernieuwd. Hierin duurzame PEFC energie, kunnen bijdragen aan verbeteringen. Daarom moeten de landelijke uniek. Het grote voordeel is dat elke 5 jaar de belangenorganisaties weer met bosstandaarden 5 jaar herzien en vernieuwd. Hierin is PEFC bij uniek. elkaar elke om de tafelworden gaan zitten. Hierdoor blijft de betrokkenheid het bosbeheer in Elke 5 jaarhet gaan belanghebbenden metinzichten elkaar om tafel zitten. Dat zorgt in een voor land groot en worden weer nieuwe ende ontwikkelingen, zoals biomassa land tevens voor een blijvende betrokkenheid bij duurzaam bosbeheer. duurzame energie, in de standaard opgenomen.


WE BLIJVEN ERBIJ BETROKKEN...


NOG EVEN DOORZAGEN...

2


PEFC IS TRANSPARANT. PEFC is een hele transparante organisatie. Er wordt geen beslissing genomen zonder datiseen van betrokkenen bijEr bosbeheer PEFC IS TRANSPARANT. PEFC eenbreed heel scala transparante organisatie. wordt geen zich erover heeft gebogen. Tegelijkertijd waken wevan ervoor dat er éénbijpartij is die beslissing genomen zonder dat een breed scala betrokkenen bosbeheer dezich besluitvorming domineren of blokkeren. erover heeftkan gebogen. Tegelijkertijd wakenAlle we documenten ervoor dat er zijn éénopenbaar partij is die en pas na publieke consultatie van kracht. Ook kan elke burger en deworden besluitvorming kan domineren of blokkeren. Alle documenten zijn openbaar organisatie tijdens een publieke consultatie reageren en een bijdrage leveren aan t) en worden pas na publieke consultatie van kracht. Ook elke burger en (non-profi verbeteringen vantijdens de PEFC-criteria. is daardoor een organisatie die zichzelf organisatie kan een publiekePEFC consultatie reageren. PEFC is daardoor een en haar criteria aan de meest recente kenniscontinu en ontwikkelingen. organisatie die continu zichzelf aanpast en zijn principes, criteria en normen aanpast aan de Naast en bedrijvenNaast zijn ook non-profit organisaties, meestboseigenaren recente ontwikkelingen. boseigenaren en bedrijven inheemse zijn ook non-profit bevolkingen en vakbonden betrokken bij het werk van PEFC. organisaties en vakbonden betrokken bij het werk van PEFC.


DUURZAAM BOSBEHEER IS HET ANTWOORD...


EN DE VRAAG NEEMT ALLEEN MAAR TOE. Sinds de oprichting in 1999 is PEFC het grootste overkoepelende keurmerk voor nationale boscertificeringssystemen geworden. Er zijn inmiddels zo’n 1.000.000 boseigenaren die zich houden aan de principes, criteria en normen van PEFC. In totaal beheren zij zo’n 260 miljoen hectare bos. Die bossen zijn overal ter wereld te vinden. Ja, dat zijn grote aantallen, maar er is nog veel werk te doen. Wereldwijd is nog geen 10% van alle bossen gecertificeerd. En die gecertificeerde bossen zijn vooral te vinden op het noordelijk halfrond. Daarom is het belangrijk dat u erop let dat een product waar hout in is verwerkt, PEFC-gecertificeerd is. Want hoe groter uw vraag als bedrijf, overheid of consument, hoe groter de stimulans voor boseigenaren om ook hun bos duurzaam te beheren. Gelukkig maar!


WAT KOOP IK DAARVOOR? Zo, u heeft nu meer gevoel bij wat het internationale keurmerk PEFC inhoudt. Maar wat koopt u er nu PEFC-certifi cering nu eigenlijk eigenlijk voor? Veel, heel veel. Voor bedrijven is het interessant PEFCmet Chain Custody certificering en om om te kiezen voor hout hetofPEFC-keurmerk. De vraag vanhout met het PEFC-keurmerk in te kopen. De vraag van opdrachtgevers consumentenzijde naar gecertificeerd hout groeit immers met de naar Daardoor gecertificeerd hout groeitmanier immersuw met de dag. dag. kuntduurzaam u op een duurzame marktaandeel Daardoor kunt u op eenopduurzame manier marktaandeel uitbreiden en inspelen de behoefte van uw consumenten uitbreiden en inspelen op de behoefte vanlaat uw u klanten naar naar uiteenlopende producten. Als bedrijf bovendien uiteenlopende duurzame producten met hout als grondstof. zien dat het u ernst is om maatschappelijk verantwoord te Als bedrijf laatOok u bovendien zien dat hetuude ernst is om maatschapondernemen. als consument heeft zekerheid dat u pelijkuw verantwoord te ondernemen. Ook als consument heeftisu met aankopen van producten waarin gecertifi ceerd hout de zekerheid u metaanslag uw aankopen vande producten PEFC verwerkt geendat verdere pleegt op bossen inwaarin de wereld. gecertificeerd hout is verwerkt, geen aanslag is gepleegd op de Die hoeveelheid blijft intact dankzij PEFC, zodat de schadelijke bossen invan de wereld. gevolgen ontbossing zich niet voordoen. WILT U MEER INFORMATIE? Neem dan vrijblijvend contact op met PEFC Nederland.


HÉ, EEN PEFC-KEURMERK.


PEFC gecertificeerd Dit papier komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen www.pefcnederland.nl

Papier: Hello Silk uit het assortiment van PaperlinX (CH12/1037.00). Š 2014 PEFC Nederland

PEFC/30-31-023

PEFC Nederland Kokermolen 11 3994 DG Houten Postbus 186 3990 DD Houten T +31(0)30 693 0040 F +31(0)30 692 5045 info@pefcnederland.nl www.pefcnederland.nl

Kies voor PEFC! Redenen die hout snijden.  

De vloer. Een pak kopieerpapier. Een verhuisdoos. Een deur. Een tuinstoel. Openhaardhout. Overal komen we hout tegen. Hout lijkt daardoor zo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you