Page 1

MY PORTFOLIO PEERAPAT RATTANAPHAN


I’M STUDENT


PEERAPAT RATTANAPHAN CONTACT

BACKGROUND

Email Rattanaphan_33334@hotmail.com Tel 081-721-7667 Address 38, Soi Sannibattessaban, Ratchadapisek Rd, Chankasem, Jatujak, Bangkok 10900

Name Mr. Peerapat Rattanaphan Date of birth 1992 16 Dec SEX : male Nationality : Thai Religion : Buddha

EDUCATION 2011-NOW 2008-2010 2005-2007

Department of Industrial Design Faculty of Architecture King Mongkult’s Institute of Technology Ladkrabang Horwang School (Math-Science curriculum) Horwang School (Intensive cause)

EXPERIENCE 2014 2009-2010 ARWARD 2010

SKILLs

Internship as product designer at OK Wood Company Team Design of Greenlight Association (HingHoi) Winner of “Tapad Indy Creativity Workshop No.2” in Sripatum University

HOBBIES AND INTERESTS Adobe Iliustrator Adobe Photoshop Adobe Premiere Rhinocreros Soild work Soild edge Sketch up Microsoft office Woodworking Drawing Model making

Furniture Design Graphic Design Industrial Design Charactor Design Learn and Analysis about Thai History Learn and Analysis about War History Learn about Raman-Siam Culture Learn about Taungoo Culture Learn about Lanna-Lan xang Culture


FURNITURE DESIGN


RUTH & FLIP Rocking chair set Model making maded from balsa wood scale 1:5


BIRD

CONCEPT ½Ù§ ¹¡·Õ่¨Ñº¡ÅØ‹ÁºÔ¹¼‹Ò¹àÊŒ¹¢Íº¿‡Ò àÁ×่Íáʧᴴʋͧ¡Ãзºã¹àÇÅÒµ‹Ò§æ à¡Ô´ ໚¹á¹ÇÊзŒÍ¹·Õ่©Ò¡ËÅѧ¢Í§¡ÅØ‹Á¹¡ã¹ÃٻẺ·Õ่ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ FURNITURE DESGIN §Ò¹¤Ù‹Í͡Ẻà¿ÍϹÔà¨ÍϤ͹àÊ»


400

500

400

1500 1900 2000 1800

2000

300

180

180

180

2140

UNIT mm


THOMPSON 1950 SET “Thompson 1950 set งานออก แบบเฟอรb นิเจอรกลุมสามคน โดย นำเทคนิคการเขาไมและเหล็กของ พานทายปน Tommy gun ภาย ใตคอนเสป MAFIA ที่แฝงไปดวย ความดุดันในขณะเดียวกันก็มี ความออนโยนแฝงอยู”


GRAPHIC & PACKAGING DESIGN


GRAPHIC & PACKAGING DESIGN

INFOGRAPHIC DESIGN


Scientific classification

สวนมากพบตามทุงโลง แหลงกสิกรรมหมูบานและในเมือง ตั้งแตพื้นราบจนถึงความสูง 1,525 m จากระดับน้ำทะเลทำรังตาม ชายคาบาน สิ่ง กอสราง ตนตาล ตนมะพราว ตนปาลม โพรงไม และกิ่งไม

แหลงอาศัย แ

»Ò¡ÊÕ àËÅ×ͧ

วัสดุ ทำรัง

อาหาร

แหลง หากิน หากินตามทุงโลง กสิกรรมหมูบานและเมือง หากินตามที่ชื้นแฉะ ทุงนา ทุงหญา ริมถนน เลาหมู เลาไก สวนสาธารณะ บริเวณใกล แหลงอาศัยทั้งในตัวเมืองและชานเมือง

໚¹¹¡·Õè äÁ‹µ×蹡ÅÑǤ¹ ÁÑ¡à´Ô¹ÊÅѺÇÔ觡ÃÐâ´´ ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÒ´à»ÃÕÂÇ ªÍº¡Òõ‹ÍÊÙŒ

การสืบพันธุ วางไขครั้งละ 4- 5 ฟอง เปลือก ไขสีน้ำเงิน ขนาดของไข 21.9 x 30.8 มม. ตัวผูตัวเมียจะชวยกันหาสภานที่สรางรังและ และผลัดกันฟกไข ลูกออนใชเวลาฟก 17-18 วัน ลูกนกอยูในรัง 22-24 วันจึงหัดบิน

Infographic for children learning about myna bird that can see normally in Thailand.


CORPORATE IDENTITY DESIGN


ち し き ブ ッ ク


PACKAGE DESIGN

5

GROW WITH US 5


GROW TOGETHER

Package ¢Í§·Õ่ÃÐÅ֡㹧ҹà¡ÉµÃ ¢ŒÒ§ºÃèØàÁÅ็´¾Ñ¹¸Ø¾×ª ÁͺãËŒºØ¤¤ÅÍ×่¹à»š¹¢Í§¢ÇÑÞ ·Õ่»ÅÙ¡ÁѹⵢÖ้¹áÅШ´¨Ó仡ѺÁѹ


SOAP PACKAGE DESIGN


PLAYFUL

Package ʺًÊÓËÃѺà´็¡ª‹Ç§ÇÑ 2-6 »‚ ʺً·Õ่ãËŒà´็¡ä´ŒÃÙŒÊ֡ʹءʹҹ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹้Ó ´ŒÇ¿ͧʺً·Õ่ÁÒ¡·ÓãËŒà´็¡à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹้ÓáÅÐÃÙŒÊ֡ʹء¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹้Ó


ISAN FOOD PACKAGE DESIGN

แซบสะเดิด ูทอด ลาบหมd

ียว oo-to ขาวhaเoหNนiew Lab M K

à¹×้ÍËÁÙ/pork ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

ÇÔ¸ÕÃѺ»Ãзҹ ©Õ¡«Í§ÃѺ»Ãзҹ䴌àÅ ËÃ×͹Óä»ÍØ‹¹à¾×่Íà ¾Ô่Á¤ÇÒÁÍËÍÂ

แซบสะเดิด ขาวเหนียวลาบหมูทอด

¼ÅÔµáÅШѴ¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· ·ÃÒàÇÅ¿Ù‡´ ¨Ó¡Ñ´ 99/99 ¶¹¹ÊØ¢Ò»ÃЪÒÊѹ µÓºÅ»Ò¡à¡Ã็´ ÍÓàÀͻҡà¡Ã็´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 10200 Tel: +66 24 524255-8 E-mail : info@hotmail.com www.travelfood.co.th

รับประกัน

to eat j dy

12-2-00344-2-0698

t cut it a us

Re a

ความแปลกใหม ความอรอย ความจุใจ

h Hig rgy e En

วันผลิต 15/1/14 ควรบริโภคกอน 15/4/14

enjoy nd

150g

แซบสะเดิด

ึ่ง ดปูไขน นียวทอ ai Nueng

ขาวเoหNiew Tod Poo K

à¹×้Í»Ù䢋¹Ö่§Ù/pookai ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

ÇÔ¸ÕÃѺ»Ãзҹ ©Õ¡«Í§ÃѺ»Ãзҹ䴌àÅ ËÃ×͹Óä»ÍØ‹¹à¾×่Íà ¾Ô่Á¤ÇÒÁÍËÍÂ

Kha

แซบสะเดิด ขาวเหนียวทอดปูไขนึ่ง

¼ÅÔµáÅШѴ¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· ·ÃÒàÇÅ¿Ù‡´ ¨Ó¡Ñ´ 99/99 ¶¹¹ÊØ¢Ò»ÃЪÒÊѹ µÓºÅ»Ò¡à¡Ã็´ ÍÓàÀͻҡà¡Ã็´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 10200 Tel: +66 24 524255-8 E-mail : info@hotmail.com www.travelfood.co.th

รับประกัน

 ความแปลกใหม ความอรอย ความจุใจ 12-2-00344-2-0698

t cut it a us

Re a

to eat j dy

h Hig rgy e En

วันผลิต 15/1/14 ควรบริโภคกอน 15/4/14

enjoy nd

150g

แซบสะเดิด ด หมูทอ วน้ำตก oo-tod

ีย k M ขาวhaเoหNนiew Nam To

à¹×้ÍËÁÙ/pork ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

ÇÔ¸ÕÃѺ»Ãзҹ ©Õ¡«Í§ÃѺ»Ãзҹ䴌àÅ ËÃ×͹Óä»ÍØ‹¹à¾×่Íà ¾Ô่Á¤ÇÒÁÍËÍÂ

K

แซบสะเดิด ขาวเหนียวลาบหมูทอด

¼ÅÔµáÅШѴ¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· ·ÃÒàÇÅ¿Ù‡´ ¨Ó¡Ñ´ 99/99 ¶¹¹ÊØ¢Ò»ÃЪÒÊѹ µÓºÅ»Ò¡à¡Ã็´ ÍÓàÀͻҡà¡Ã็´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 10200 Tel: +66 24 524255-8 E-mail : info@hotmail.com www.travelfood.co.th

รับประกัน to eat j dy

12-2-00344-2-0698

t cut it a us

h Hig rgy e En

วันผลิต 15/1/14 ควรบริโภคกอน 15/4/14

enjoy nd

Re a

ความแปลกใหม ความอรอย ความจุใจ

150g


à¹×้ÍËÁÙ/pork ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

à¹×้Í»Ù䢋¹Ö่§Ù/pookai ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

à¹×้ÍËÁÙ/pork ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ/rice ệ§/powder à¤Ã×่ͧ»ÃاÃÊ/asde Í×่¹æ

30% 30% 20% 15% 5%

ÇÔ¸ÕÃѺ»Ãзҹ ©Õ¡«Í§ÃѺ»Ãзҹ䴌àÅ ËÃ×͹Óä»ÍØ‹¹à¾×่Í à¾Ô่Á¤ÇÒÁÍËÍ *äÁ‹ãÊ‹Çѵ¶Ø¡Ñ¹àÊÕÂ*

ºÃÃ¨Ø 3 «Í§

แซบสะเดิด ขาวเหนียวลาบหมูทอด

¼ÅÔµáÅШѴ¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· ·ÃÒàÇÅ¿Ù‡´ ¨Ó¡Ñ´ 99/99 ¶¹¹ÊØ¢Ò»ÃЪÒÊѹ µÓºÅ»Ò¡à¡Ã็´ ÍÓàÀͻҡà¡Ã็´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 10200 Tel: +66 24 524255-8 E-mail : info@hotmail.com www.travelfood.co.th

รับประกัน

ความแปลกใหม ความอรอย ความจุใจ

12-2-00344-2-0698

วันผลิต 15/1/14 ควรบริโภคกอน 15/4/14

ที่ ทุกสถาน กาย อิ่มอรอยได ลังงานตอราง ดวยพ เต็มไป

แซบสะเดิด


ZAB SADERD

Package Set ÍÒËÒÃÍÕÊÒ¹ 3 ÃÊªÒµÔ ÊÓËÃѺ¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ ¹Ñ¡¼¨ÞÀÑ ¹Ñ¡·‹Í§à·Õ่ÂÇ ·Õ่ª×่¹ªÍºÍÒËÒÃÍÕÊÒÒ¹·Õ่·Ò¹§‹ÒÂÊдǡ㹡ÒÃÃѺ»ÃзҹáÅÐãËŒ¾Åѧ§Ò¹ÊÙ§ ¾¡¾ÒÊдǡ


PACKAGING MOODBORD FIRST IDEA


TARGET

¡ÅØ‹Á¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·Õ่äÁ‹à¤ÂÊÑÁ¼ÑÊ¢¹Áä·Â¾×้¹ºŒÒ¹ ¡ÅØ‹Á¤¹·Õ่Å×Á¢¹Áä·Â ÃٻẺà´ÔÁæ ÍÒÂت‹Ç§ 15-25 »‚

PRODUCT

¢¹ÁÅÙ¡ªØº¢¹Ò´àÅ็¡

CONCEPT

ºÃèØÀѳ±¢¹Áä·Â¾×้¹ºŒÒ¹ ÅÙ¡ªØº ์¹ãËŒ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹Ëѹ¡ÅѺÁÒʹ㨴ŒÇ ºÃèØÀѳ±·Õ่´Ù¡ÃзѴÃÑ´ ÁÕ˹ŒÒµÒ´Ö§´Ù´ÇÑÂÃØ‹¹¼ÙŒËÞÔ§·Õ่ªÍº«×้ͧ͢¡Ô¹·Õ่¨Ø¡¨Ô¡ àËÁÒÐá¡‹¡ÒùÓä»à»š¹¢Í§½Ò¡ ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂãËŒ¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±

PRICE PLACE

80 ºÒ· Ìҹ¢¹Áä·Â áÅеÒÁˌҧÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ


ASPAC

PIONEER PACKAGING DESIGN

“Pioneer” (การบุกเบิก) ภายใตแนวคิด“ตลาดใหม คานิยมใหม การดำเนินชีวิตรูปแบบใหม”

แนวความคิด

บรรจุภัณฑขนมไทยพื้นบาน ลูก ใหมหันมาสนใจขนมไทยดวยบร คุณคาของตัวผลิตภัณฑ มีหนาต รุนใหมที่ชอบสินคาเหมาะแกกา ฝาก และสงเสริมการทองเที่ยว


PATTERN

A

B

กชุบ เนนใหคนรุน รรจุภัณฑที่เพิ่ม ตาดึงดูดกลุมคน ารนำไปเปนของ

C


กลองบรรจุภัณฑบรรจุลูกชุบ แปรรูปเปนดิสเพลสำหรับตั้งขายหนาราน


JUICE PACKAGE DESIGN

250 ML SIZE

1000 ML SIZE


TOTEMP

JUICE PACKAGING

ตราสินคานั้น Totemp มาจากคำวา TWO(สอง) + TEMPO(วาระ) รวมกันหมายสองเวลา โดยในที่นี้กำหนดเปนสองเวลาที่ควรดื่มน้ำผลไมเปนชวงเชากับชวงเย็น ผลิตภัณฑน้ำผลไม ที่ผลิตจากผลไมจากธรรมชาติสกัดคุณคาสารอาหารที่เหมาะสำหรับบำรุงรางกาย เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย โดยที่ น้ำ ฟกขาวเหมาะสำหรับกินตอนเชาชวยบำรุงรางกายย น้ำ มะเฟองเหมาะสำหรับกินตอนเย็นชวยบำรุงสายตาไดดีและใหความสดชื่นหลังกีฬา

PROTOTYPE


CONDOMS


CONDOM S

WHAT DO YOU WANT TO BE ?


CONDOM S

FOR SMALL GUY

“สิ้นคาถุงยางอนามัย เปนถุงยางอนามัยที่มีจุด ขายสำหรับผูชายที่มีรางเล็กฃ ถุงยางที่ชวย เสริมสรางกลุมลักษณะเปาหมายเฉพาะเจาะจง ใหผูใชนั้นเกิดความมั่นใจที่จะมีเพศสัมพันธกับ เพศตรงขามอยางราบรื่น โดย Tomen ไดนำ เรื่องราวของนักรอบมองโกลเรีย มาเลาผานถุง ยางสื่อถึงตำนานที่วาชาวมองโกลเรียสามารถ พิชิตยุโรปมาแลว เปรียบเสมือนผูชายรางเล็ก ที่ไมไดดอยไปกวาใครๆ” “ตราสินคานั้น Tomen มาจากภาษามองโกลเรีย หมายถึงการจัดทัพ 1 หมื่นคนแสดงถึงกองทัพ อันยิ่งใหญของมองโกลเรีย Tomen ความหมายในภาษาอังกฤษ มาจากคำวา To + Men หมายถึงสูการเปนชาย”


HISTORY REPRODUCT DESIGN


LAMP PREHISTORY STYLE

POCKET EGYPT STYLE


JA MESOPOTEMIA STYLE


CHAIR GREEK STYLE


CHAIR ROMAN STYLE


BIRD HOUSE ROMAN STYLE


INDUSTRIAL DESIGN


BUGGY CASE ¡Å‹Í§´Ô¹ÊÍÊÓËÃѺà´็¡ªÑ้¹»ÃжÁµŒ¹ à´็¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑ้¹»ÃжÁµŒ¹¹Ñ้¹ ˹Ö่§ÇѹÁÕ ªÑ่ÇâÁ§àÃÕ¹ËÅÒÂÇÔªÒ ¨Ö§µŒÍ§ãªŒ´Ô¹ÊÍ ËÅÒÂá·‹§ ¡Å‹Í§´Ô¹Ê͹Ñ้¹¨Ö§ÁÕ¾×้¹·Õ่ÁÒ¡ ¾Í·Õ่¨ÐºÃèشԹÊÍËÅÒÂá·‹§áÅÐ ÍØ»¡Ã³¡ÒÃàÃÕ¹Í×่¹æ ´ŒÇÂÃÙ»·Ã§ áÁŧ¹‹ÒÃÑ¡àËÁÒСѺÇÑÂà´็¡·Õ่µŒÍ§¡Òà àÃÕ¹ÃÙŒ µÑǡŋͧÊÒÁÒöà»ÅÕ่¹àÊ×้ͼŒÒ ä´Œà¾Ô่Á¤ÇÒÁʹءàÅ็¡¹ŒÍÂãËŒ¡Ñºà´็¡æ


CONSTRUCTION TOY ¢Í§àÅ‹¹äÁŒÊÓËÃѺà´็¡·Òá ÇÑÂááàÃÔ่Á ·Õ่¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒÊÑÁ¼ÑÊ·Ò§àÊÕ§·Õ่ᵡµ‹Ò§ ¢¹Ò´ÃٻËҧ áÅÐÊÕ à»š¹¢Í§àÅ‹¹äÁŒ ·Õ่ÃÙ»·Ã§ÊÕ่ẺáÅТ¹Ò´ÊѴʋǹÊÒÁẺ áÅÐàÊÕ§·Õ่µ‹Ò§¡Ñ¹à¾×่ÍãËŒà´็¡à¡Ô´¡ÒÃàÃÕ¹ ÃÙŒá¡áÂдŒÇµÑÇàͧ


MY ACTIVITY


â¤Ã§¡ÒûÃСǴÍ͡Ẻ ¶Ò»˜µ Indy Creativity Workshop 02 »ÃСǴËÇÁ¡Ñ¹à»š¹·ÕÁ 4 ¤¹ 㹠⨷ºŒÒ¹ª‹ÇÂàËÅ×ͼٌ»ÃÐʺÀѹ้Ó·‹ÇÁ ·Ò§¡ÅØ‹Á¨Ö§´Õä«´ Opera Shelter ໚¹ºŒÒ¹¨Ò¡¡ÃÐ ´ÒÉÅÙ¡¿Ù¡·Õ่ÊÒÁÒö¾Ñºà¡็º¾¡¾ÒÊÓËÃѺà´Ô¹·Ò§ áÅСҧ¢Ö้¹ãËÁ‹ä´ŒÍ‹ҧÊдǡ ä´ŒÃѺáçºÑ¹´ÒÅã¨ÃÙ» Ẻ¨Ò¡â´Á¢Í§ Opera House

OPERA SHELTER


ขอบคุณครับ

Port  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you