Page 1

PORT FOL I O PEERAPONPEDPOOMEE( T HAIARCHSU)


CONT E NT

0 1 คุ มกา  ร เ ว ก อ อ ก แ บ บ ศ น ู ย ข  อ  ม ล ู ส ถ า ป ต  บ ก ร ร ม ไ ท ย

1 0ออกแบบพร ะ อุ โ บสถ ว ด ั พ ร ะ ย า ธ ร ร มก ร ง ุ เ ท พ

0 3T HEPI CNI C C o mmu n i t yMa l l P r o j e c t

1 2HI GHRI SEBUI L DI NG ถ น น ส า ท รก ร ง ุ เ ท พ

0 6ทุ กขนิ โ ร ธเ จดี ย อ อ ก แ บ บ เ จ ด ย ี  ว ด ั ท า  ใ นจ . น ค ร ป ฐ ม

1 4SKI L LANDWORKSHOP

0 8 ออกแบบเ มร หลว ุ ง ว ด ั เ ท พ ศ ร ิ น ิ ท ร า ว า สก ร ง ุ เ ท พ


ศู นย ข อมู ลสถา ป ตยกร ร มไ ทย

คุ มกา  ร เ ว ก เ ลี ยบถนนบร มร า ชชนนี

แ น ว ค ว า ม ค ด ิ ใ น ก า ร ใ ช ใ  น ก า ร อ อ ก แ บ บ ต ว ั โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ร ว มเ น อ ่ ื ง จ า ก ต ว ั ไ ซ ต ม  ส ี ด ั ส ว  น ท แ ่ ี ค บ แ ล ะ ย า ว ท ำ ใ ห ร  ป ู แ บ บ ก า ร จ ด ั ว า ง ม ี ข อ  ก ำ จ ด ั จ ง ึ ใ ช ร  ป ู แ บ บ ก า ร ว า ง อ า ค า ร แ บ บ ว า ง ส ล บ ั ห ว า  ง ฟ น  ป ล า เ พ อ ่ ื ไ ม ใ  ห เ  ก ด ิ ค ว า ม อ ด ึ อ ด ั แ ล ะ ย ง ั ช ว  ย ส ร า  ง พ น ้ ื ท พ ่ ี เ ิ ศ ษ ใ น แ ต ล  ะ ช ว  ง ท ส ่ ี ล บ ั ฟ น  ป ล าจ ง ึ ท ำ ใ ห เ  ก ด ิ พ น ้ ื ท ่ ี พ เ ิ ศ ษ ใ น ก า ร ท ำ ก จ ิ ก ร ร ม ต า  ง ๆ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ว  น ก บ ั พ น ้ ื ท ใ ่ ี ช ง  า น โ ด ย ร ว ม ใ น บ ร เ ิ ว ณน น ้ ั อ ก ี ด ว  ย ใ น ส ว  น ข อ ง แ น ว ค ว า ม ค ด ิ ใ น ก า ร ส ร า  ง อ า ร ม ณ ใ  น ก า ร ร บ ั ร ข  ู อ ง โ ค ร ง ก า ร ค อ ื ก า ร ใ ช ส  ถ า ป ต  ย ก ร ร ม แ ล ะ พ น ้ ื ท ใ ่ ี น ก า ร เ ช อ ่ ื ม โ ย ง ร ะ ห ว า  ง ผ เ  ู ข า  ใ ช แ  ล ะ อ ง ค ค  ว า ม ร ใ  ู น เ ร อ ่ ื ง ง า น ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ไ ท ย โ ด ย ก า ร ใ ช ธ  ร ร ม ช า ต แ ิ ล ะ บ ร บ ิ ท ใ น พ น ้ ื ท ต ่ ี ง ้ ั โ ค ร ง ก า ร ส ร า  ง“ ค ว า ม ส ง บ ” ใ น ก า ร ช ว  ย เ ส ร ม ิ ก จ ิ ก ร ร ม ต า  ง ๆ ใ น โ ค ร ง ก า รแ ล ะ ก า ร ร บ ั ร ค  ู ว า ม ง า ม ใ น ง า น ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ไ ท ย

l a yout

ร ป ู แ บ บ ท า ง ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ข อ ง ก ล ม  ุ อ า ค า ร น น ้ ั เ ป น  ก า ร ป ร ะ ย ก ุ ต ล  ก ั ษ ณะ เ อ ก ล ก ั ษ ณ ข อ ง ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ไ ท ย ใ น แ ต ล  ะ ย ค ุ ส ม ยม ั า ผ ส ม ผ ส า น ก น ั โ ด ย ม ร ี ป ู แ บ บ ท า ง ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ไ ท ย ใ น ย ค ุ ส ม ย ั ช ว  ง ร ช ั ก า ล ท 5เ ่ ี ป น  แ ก น ห ล กซ ั ง ่ ึ อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ ใ น แ ต ล  ะ ส ว  น น น ้ ั เ ส น  ส แ ี ล ะ ล ก ั ษ ณะ ท ส ่ ี อ ด ค ล อ  ง ก บ ั แ น ว ค ว า ม ค ด ิ โ ด ย ร ว ม ข อ ง ท ง ้ ั โ ค ร ง ก า ร ท ต ่ ี อ  ง ก า ร ใ ช อ  า ค า ร ก ล ม ก ล น ื ไ ป ก บ ั ธ ร ร ม ช า ต เ ิ พ อ ่ ื ใ ช เ  ก ด ิ ค ว า ม ส ง บแ ล ะ ส ม า ธ ิ เ ช น  ก า ร ใ ช ว  ส ั ด ท ุ า ง ธ ร ร ม ช า ต ิ เ ช น  ไ ม  ห ร อ ื ส เ ี ล ย ี น ธ ร ร ม ช า ต ิ ห ร อ ื ก ร ะ ท ง ่ ั ก า ร ใ ช ก  ร ะ จ ก เ พ อ ่ ื ส ะ ท อ  น ต ว ั ธ ร ร ม ช า ต จ ิ า ก ร อ บ อ า ค า ร ส ะ ท อ  น เ ข า  ไ ป ท ผ ่ ี ว ิ ข อ ง อ า ค า รแ ล ะ ก า ร พ ย า ย า ม ใ ห ต  ว ั อ า ค า ร ม ค ี ว า ม เ บ า โ ด ย ก า ร ท ำ เ ส า ล อ ยห ร อ ื ก า ร ย ก ใ ต ถ  น ุ ส งเ ู พ ด า น อ า ค า ร ส ง ู

ท ต ่ ี ง ้ ั โ ค ร ง ก า ร

Ac c e s spa t h

Spa c edi v i s i on

Mo d e l


CONST RUCT I ON

Des i gn

โ ค ร ง ก า รC o mmu n i t yma l l น ต ้ ี ง ้ ั อ ย ร  ู ม ิ ถ น น จ ร ญส ั น ท ิ ว ง ศ  ซ ง ่ ึ ด า  น ห น า  โ ค ร ง ก า ร ม ส ี ถ า น ร ี ถ ไ ฟB T Sแ ล ะ ป า  ย ร ถ โ ด ย ส า ร ป ร ะ จ ำ ท า ง ซ ง ่ ึ ส ะ ด ว ก ต อ  ก า ร เ ด น ิ ท า งแ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข า  ม า ใ ช  ง า น ใ น โ ค ร ง ก า ร น ไ ้ ี ด อ  ย า  ง ส ะ ด ว กซ ง ่ ึ ร า  น ค า  ใ น โ ค ร ง ก า ร น เ ้ ี อ อ ้ ื ต อ  ก า ร ใ ช ช  ว ี ต ิ ข อ ง ค น ท ผ ่ ี า  น ไ ป ผ า  น ม า โ ด ย ร ถ ไ ฟ ฟ า  แ ล ะ ม า ร อ ร ถ โ ด ย ส า ร เ พ อ ่ ื เ ด น ิ ท า งใ น โ ค ร ง ก า ร จ ง ึ เ อ อ ้ ื โ ด ย ก า ร จ ด ั ว า ง ร า  น ค า  ท จ ่ ี ำ เ ป น  แ ล ะ ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร วเ ็ ช น  ร า  น ก า แ ฟ ร า  น อ า ห า ร ฟ า ส ฟ ดแ  ู ล ะ น อ ก จ า ก น น ้ ั ย ง ั ม ร ี า  น อ า ห า รข น ม แ ล ะ ห า  ง ส ร ร พ ส น ิ ค า  ข น า ด ย อ  ม ใ ห ผ  ค  ู น ใ น ร ะ แ ว ก น น ้ ั ไ ด ม  า บ ร โ ิ ภ คแ ล ะ ย ง ั ม พ ี น ้ ื ท ก ่ ี จ ิ ก ร ร ม ข อ ง ค น ท ว ่ ั ไ ป แ ล ะ พ น ้ ื ท ส ่ ี ำ ห ร บ ั ก า ร น ง ่ ั ป ค  น ค ิ ข อ ง ค น ใ น ค ร อ บ ค ร วน ั ก ั เ ร ย ี นน ก ั ศ ก ึ ษ าม า ท ำ ก จ ิ ก ร ร ม ส น ั ท น า ก า ร ก น ั ใ น พ น ้ ื ท ท ่ ี จ ่ ี ด ั ไ ว ใ  ห แ  ล ะ ย ง ั ม อ ี เ ี ว น  ท  ป ร ะ จ ำ เ ด น ิ เ พ อ ่ ื ใ ห ค  น ใ น ช ม ุ ช น ไ ด ม  า ร ว ม ต ว ั แ ล ะ ท ำ ก จ ิ ก ร ร ม ร ว  ม ก น ั เ พ อ ่ ื น ส ร า  ง ส ง ั ค ม ท เ ่ ี ข ม  แ ข ง ็ ใ น พ น ้ ื ท ่ ี

ร ปแบบกา ู ร ใ ช f a c a deปร ะ กอบอา คา ร ร ป ู แ บ บ ก า ร ใ ช ว  ส ั ด ป ุ ด  ผ วท ิ ม ่ ี ช ี อ  ง ว า  ง เ ป น  ร พ ู ร น ุ เ พ อ ่ ื ใ ห เ  ก ดS ิ h a d i n g ต ก ก ร ะ ท บ ภ า ย ใ น อ า ค า รเ ป น  ก า ร ส ร า  ง ม ต ิ ใ ิ ห ส  อ ด ค ล อ  ง ก บ ั ก า ร ส ร า  ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ร ป ู แ บ บ เ ท ค เ จ อ ร ภ  า ย ใ น ข น ม ป งท  เ ่ ี ป น  อ า ห า ร ใ น ก า ร ก น ิ ร ะ ห ว า  ง ป ค  น คท ิ ำ ก จ ิ ก ร ร ม ใ น อ า ค า ร


ที ตั ่ ง ้ โ คร ง กา ร

Si t e pl a n

แนว คว า มคิ ด เ น อ ่ ื ง จ า ก ใ น ต ว ั โ ค ร ง ก า ร ม ก ี า ร ใ ช ง  า น ห ล า ก ห ล า ย จ ร ง ิ ม ี ก า ร แ บ ง  ส เ ป ส อ ก ม า เ ป น4ป  ร ะ เ ภ ทแ ล ะ เ พ อ ่ ื ใ ห ส  อ ด ค ล อ  ง ก บ ั ต ว ั บ ร บ ิ ท ข อ ง พ น ้ ื ท ท ่ ี เ ่ ี ป น  ว ด ั จ ร ง ิ ม ก ี า ร น ำ ห ล ก ั ธ ร ร ม ม า ใ ช เ  ป น  แ น ว ค ด ิ ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ส เ ป สโ ด ย ก า ร ใ ช  ห ล ก ั อ ร ย ิ ส จ ั 4ท ม ่ ี ี ก า ร แ บ ง  ห ว ั 4ห ว ั ข อ  ด ว  ย ก นค ั อ ื 1 . ท ก ุ ข  ต ว ั ป ญห  า 2 . ส ม ท ุ ยส ั า เ ห ต ข ุ อ ง ป ญห  า 3 . น โ ิ ร ธส ภ า ว ะ ก า ร ไ ร ท  ก ุ ข  4 . ม ร ร คห น ท า ง แ ห ง  ก า ร ด บ ั ท ก ุ

ออกแบบเ จดี ย เ จดี ย แห ง กา ร ตร สร ั  ู

ทุ กขนิ โ ร ธเ จดี ย Di a g e a m

ห ล ก ั ก า ร เ ล อ ื ก พ น ้ ื ท ใ ่ ี ห ส  อ ด ค ล อ  ง ก บ ั เ น อ ้ ื ห า ข อ ง ห ล ก ั ธ ร ร มต า ม จ า ก ก จ ิ ก ร ร ม ท ใ ่ ี ช ใ  น น นเ ้ ั ช น  พ ท น  ท ส ่ ี ว  น ข อ ง พ พ ิ ธ ิ ภ ณฑ ั ท  ใ ่ ี ห ค  ว า ม ร ท  ู เ ่ ี ป น  พ น ้ ื ท ใ ี ห ค  ว า ม ร แ  ู ล ะ ไ ข ค ว า ม ส ง ส ย ั เ ป ร ย ี บ เ ส ม อ ื น ส า ภ ว ะ ม ร ร ค ค อ ื ก า ร ห า ท า ง ด บ ั ท ก ุ ข  เ ป น  ต น 

ว ดท ั า ใ น นคร ชั ยศร ี จ. นตร ปฐม

โ ค ร ง ก า ร น เ ้ ี ป น  โ ค ง ก า ร อ อ ก แ บ บ เ จ ด ย ี ท  ป ่ ี ร ะ ด ษ ิ ฐ า น ร ป ู ห ล อ  เ ค า ร พ ข อ ง เ ก จ อ ิ า จ า ร ย  ( ห ล ว ง พ อ  ห ว  ง ) ซ ง ่ ึ ท า ง ว ด ั ม ค ี ว า ม ต อ  ง ก า ร ใ ห เ  จ ด ย ี  น ม ้ ี พ ี น ้ ื ท ก ่ ี า ร ใ ช ง  า น ร ว  ม ค อ ื ม พ ี น ้ ื ท จ ่ ี ด ั แ ส ด ง ว ต ั ถ ม ุ ง ค ล ห ล ว ง พ อ  ห ว  งแ ล ะ ต อ  ง ก า ร ใ ห โ  ค ร ง ก า ร น ร ้ ี อ ง ร บ ั ก จ ิ ก ร ร ม ใ น ง า น เ ท ศ ก า ร ใ น แ ต ล  ะ ว น ั ส ำ ค ญไ ั ด  เ ช น  ส า ม า ร ถ เ ว ย ี น เ ท ย ี น ร อ บ ต ว ั อ ง ค เ  จ ด ย ี น  ไ ้ ี ด  ใ น ว น ั อ อ ก พ ร ร ษ า แ ล ะ ด ว  ย ข อ  จ ำ ก ด ั ห ล า ย ด า  น เ ช น  ว ด ั น ม ้ ี ค ี ว า ม เ ช อ ่ ื ม โ ย ง ก บ ั ต ว ั ช ม ุ ช น อ ย  ู ม า กซ ง ่ ึ ท ำ ใ ห ไ  ม ส  า ม า ร ถ ข ย บ ั ข ย า ย พ น ้ ื ท ไ ่ ี ด  เ พ ร า ะ จ ะ ไ ป ร บ ก ว น ก บ ั ต ว ั บ า  น เ ร อ ื น ข อ ง ช ม ุ ช น ไ ด  ท ำ ใ ห  ข น า ด เ จ ด ย ี ม  ค ี ว า ม เ ล ก ็ ต า ม พ น ้ ื ท ่ ี


เ ล ข๕ไ ท ยส อ  ่ ื ถ ง ึ ค ว า ม ห ม า ย ใ น ก า ร เ ท ด ิ พ ร ะ เ ก ย ี ร ต ใ ิ น ห ล ว ง ร ช ั ก า ล ท 5 ่ ี ท ร ่ ี บ ั ส ง ่ ั ใ ห ม  ก ี า ร ส ร า  ง เ ม ร ถ ุ า ว ร แ ห ง  น ข ้ ี น ้ ึ ม า ธ ร ร ม จ ก ั ร ท ม  ่ ี เ ี ส า ค ำ ้ จ นโ ุ ด น ท ว ่ ั ไ ป จ ะ ม ี เ ส า8ต นแ  ต ใ  น ร ป ู แ บ บ น ไ ้ ี ด ม  ก ี า ร ล อ  ก บ ั เ ข ม ็ น า  ก ิ า ท ม ่ ี ห ี น า  ป ด  เ ล ข 1 2 ต วแ ั ท น ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ล เ ว ล าห ม า ย ถ ง ึ ว า  ไ ม ม  ส ี ง ่ ิ ใ ด ห น ก ี า ล เ ว ล า ไ ด  ท ก ุ ส ง ่ ิ ล ว  น เ ป น  ไ ป ต า ม ก า ล เ ว ล าต า ม ว ฏ ั ส ง ส า ร

แนว คว า มคิ ด ด ว  ย ห น า  ท ข ่ ี อ ง เ ม ร แ ุ ห ง  น เ ้ ี ป น  ท ง ้ ั เ ม ร ท ุ ท ่ ี ำ ห น า  ท เ ่ ี ผ า ศ พ ข อ ง ท ง ้ ั ส า ม ญช ั น ท ว ่ ั ไ ปแ ล ะ เ จ า  น า ย ใ น ว ง( ั เ ม ร ผ ุ า  ข า ว ) จ ง ึ ท ำ ใ ห ต  ว ั อ า ค า ร น น ้ ั ต อ  ง ม ร ี ป ู แ บ บ ท ด ่ ี ธ ู ร ร ม ด า ต า ม ว ด ั ท ว ่ ั ไ ปแ ต ต  อ  ง ม ค ี ว า ม ป ร า ณี ต ใ น ก า ร เ ช ด ิ ช ใ ู น ส ว  น ข อ ง เ จ า  น า ย ใ น ว ง ั ด ว  ยจ ง ึ ท ำ ใ ห ร  ป ู แ บ บ ข อ ง อ า ค า ร ท ต ่ ี อ  ง ก า ร แ ส ด ง ถ ง ึ ก า ร ป ล อ  ย ว า งย อ ม ร บ ั ใ น ว ฏ ั ส ง ส า ร ท ไ ่ ี ห ล ว น ส ะ ท อ  น ใ ห ร  ป ู แ บ บ ท า ง ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ม ค ี ว า ม ล ด ท อ น ค ว า ม ล ะ เ อ ย ี ด ใ ห ด  ไ ู ม เ  ย อ ะ ไ ปแ ต ก  ต ็ อ  ง ไ ม น  อ  ย ไ ป แ น ว ค ว า ม ค ด ิ ใ น ก า ร ป ล อ  ย ว า ง ไ ด ส  ะ ท น  ม า ท ง ้ ั ร ป ู แ บ บ ข อ ง อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ ข อ ง ห น า  บ น ั แ ล ะ อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ ต า  ง ๆ ท ล ่ ี ด ท อ น ค ว า ม ล ะ เ อ ย ี ด ล ง ไ ป


ออกแบบพร ะ อุ โ บสถ

พร ะ อุ โ บสถ ว ดพร ั ะ ยา ธร ร ม

โ ค ร ง ก า ร น เ ้ ี ป น  โ ค ร ง ก า ร ท อ ่ ี อ ก แ บ บ อ โ ุ บ ส ถ ห ล ง ั ใ ห ม เ  พ อ ่ ื ม า แ ท น อ โ ุ บ ส ถ ห ล ง ั เ ด ม ิ โ ด ย ท พ ่ ี น ้ ื ท ท ่ ี ใ ่ ี ช  อ อ ก แ บ บ ย ง ั เ ป น  แ บ บ เ ด มใ ิ ช เ  ข ต เ ส ม า เ ด ม ิ ไ ม ม  ก ี า ร ป ร บ ั เ ป ล ย ่ ี นโ ด ย ร ป ู แ บ บ ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ข อ ง อ โ ุ บ ส ถ ต อ  ง อ ย ใ  ู น ร ป ู แ บ บ ข อ ง ศ ล ิ ป ะ ส ถ า ป ต  ย ก ร ร ม ส ม ย ั อ ย ธ ุ ย า แ บ บ ด ง ้ ั เ ด มโ ิ ด ย ท ใ ่ ี ห  ล ะ ไ ว ซ  ง ่ ึ ส ว  น ข อ ง ล า ย ห น า  บ น ั ร ป ู พ ร ะ อ น ิ ท ร ท  ร ง ช า  ง เ อ ร า ว ณ ั ไ ว อ  ย ไ  ู ว ด  ง ่ ั เ ด ม ิ

ถนนอร ณอร ุ มิ นทร  ฝ ง  ธนบุ ร ี

ที ตั ่ ง ้ โ คร ง กา ร

แนว คว า มคิ ด เ ล อ ื ก ใ ช ห  ล ก ั ป ร ช ั ญา บ ว ั ส เ ่ ี ห ล า  ข อ ง พ ท ุ ธ ศ า ส น า ม า ใ ช เ  ป น  ต ว ั ก ำ ห น ด พ น ้ ื ท ่ ี ก า ร ร บ ั ร แ  ู ล ะ ร ส  ู ก ึ ใ น แ ต ล  ะ ส ว  น ใ ห  ส อ ด ค ล อ  ง ก บ ั เ น อ ้ ื ห า ข อ ง บ ว ั ใ น แ ต ล  ะ ล ำ ด บ ั ช น ้ ั ข อ ง ป ร ช ั า ญา

1 . บ ว ั ใ ต ต  ม 2 . บ ว ั ใ ต น  ำ ้ 3 . บ ว ั ป ร ม ่ ิ น ำ ้ 4 . บ ว ั พ น  น ำ ้


D e s i g nc o n s t r u c t i o n

s k y s c r a p e r

Of fi c e B u i l d i n g

@เ ลี ยบถนนสา ทร

เ ป น  ก า ร อ อ ก แ บ บ ใ น ว ช ิ า อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ส า ร ธ า ร ณะ ท ต ่ ี อ  ง ก า ร ใ ห อ  อ ก แ บ บ ใ ห อ  า ค า ร เ ป น  อ า ค า ร ส ำ น ก ั ง า น โ ด ย ใ ห พ  น ้ ื ท ส ่ ี ำ น ก ั ง า น ม พ ี น ้ ื ท เ ่ ี ย อ ะ แ ล ะ ใ ห เ  ป น  พ น ้ ื ท เ ่ ี ช า  ไ ด ส  ง ู ส ดซ ุ ง ่ ึ จ ะ ม ค ี ว า ม ป ล อ ด ภ ยร ั ะ บ บ ส ข ุ า ภ บ ิ า ล ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า  ส ำ ร อ งแ ล ะ ร ะ บ บ ท ำ ค ว า ม เ ย น ็ ใ น อ า ค า ร ท ถ ่ ี ก ู ต อ  ง แ ล ะ ไ ม ส  น ้ ิ เ ป ล อ ื ง แ ล ะ ป ร ะ ห ย ด ั พ ล ง ั ง า น ใ น อ า ค า ร ไ ด ม  า ก ท ส ่ ี ด ุ

ร ะ บ บ ส ญจ ั ร ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า  ร ะ บ บ ป ร บ ั อ า ก า ศ ร ะ บ บ ล ฟ ิ ท 

ร ะ บ บ ส ข ุ ภ บ ิ า ล

T y p e 1

T y p e 2

T y p e 3

T y p e 4


SKI L L& WORKSHOP

Portfolio by peerapon  
Portfolio by peerapon  
Advertisement