Page 1

PEDUCALEHTI 4/2011


PEDUCALEHTI 4/2011

3

Pääkirjoitus

4

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkintorakenneuudistus

6

Mikä tutkariuudistus?

6

Harjoittelija sairastaa

8

Mitä tekee Peduca vuonna 2012?

10 Peducan hallitus vuosimallia 2012 11 Puheenjohtajalta 12 Mieskiintiö huutaa, kukaan ei vastaa 14 Sitsit – hallittua hauskanpitoa 16 Ope, anna työrauha! 17 Tiedä mistä tykätä 18 Kuuleeko kukaan?

2


Pääkirjoitus Siitä puhe mistä puute. Puhutaan siis lumesta. Pu­

ilmasta ovat hyvin erilaisia, ja siihen vaikuttavat

hutaan myös toisesta asiasta, josta meillä ei vali­

mitä moninaisimmat asiat.

tettavasti ole ollenkaan puutetta: kiusaamisesta. Mitä tästä opimme? Emme yhtään mitään. Lumella ja kiusaamisella on yhteistä se, että mo­ lempien kohdalla aika värittää muistot – tai mieli­

Tai ehkä kuitenkin sen, että omia ja muiden muis­

kuvat, jotka eivät välttämättä perustukaan ollen­

toja tarkasteltaessa asioita on hyvä katsoa siitä

kaan omiin todellisiin kokemuksiimme. Vai kuinka

perspektiivistä, että perspektiivimme todellakin

moni voi väittää, ettei muka muistaisi lapsuuden

on rajallinen. Joulut eivät ole muuttuneet dra­

joulujensa olleen ihanan lumivalkoisia ja täydel­

maattisesti valkoisista mustiksi elinaikanamme il­

lisiä? Niinpä. Lapsuutemme joulut olivat lumisia.

maston lämpenemisen vuoksi. Mustia jouluja oli

Puhumattakaan jouluista sukupolvia ennen mei­

ennenkin. Kiusaaminen ei ole vain aikamme ilmiö

dän syntymäämme: silloin lunta oli niin paljon,

ja meidän sukupolvemme pohjatonta pahuutta.

että sen valkoisuus poltti silmiä eikä tuvan ovea

Kiusattiin sitä ennenkin.

saanut auki päiväkausiin. Lisäksi esi-isiemme lap­ suudessa oli sekin hyvä puoli, ettei kukaan kos­

Monet ikävät asiat eivät siis ole muuttuneet ikä­

kaan kiusannut ketään. Vai löytääkö joku muuta

vämmäksi, niistä on vain alettu puhua avoimem­

todistavan aikalaistutkimuksen?

min. Se ei tietenkään vielä riitä, eikä ole mikään syy tuudittautua hyvänolontunteeseen. Kiusaami­

Viime viikonloppuna adventtiglögin ääressä tulin

nen ei lopu (vain) puhumalla, eikä toimivaa lumi­

harjoittaneeksi empiiristä tutkimusta. Kahdesta

sadetanssiakaan ilmeisesti ole vielä keksitty. Töi­

lähes 80-vuotiaasta isoäidistäni toinen kertoi viet­

tä siis vielä riittää.

täneensä lapsena Keski-Suomessa lumisia joulu­ ja. Toisen joulut Turussa olivat pimeitä ja märkiä.

Mitä sinä haluaisit kertoa lapsenlapsillesi omista

Turkulaisessa koulussa kiusattiin vähän joka tois­

nuoruusvuosistasi?

ta lasta, keski-suomalaisessa ei ketään koskaan. Tsemppiä maailman­ Huippuvalidi tutkimukseni tuskin (tai ainakaan toi­

pelastustalkoisiin

vottavasti) indikoi sitä, että toinen isoäitini oli on­

valkoisempaa Joulua,

nellinen ja toinen vain onneton tapaus. Sen sijaan tulkitsen kattavaa aineistoani siten, että kokemuk­ semme ovat ensinnäkin subjektiivisia ja lisäksi

ja

Anna

myös melkoisen rajallisia. Yhden tytön kokemuk­ sia ei voi yleistää koskemaan koko Suomea, ko­ ko Turkua tai Turun tyttölyseota tai edes yhtä sen luokkaa. Kokemuksemme ympäröivästä maa­

3


Pekka Syrjänen

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen

tutkintorakenneuudistus

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkintorakenne

tästä huolimatta mennyt eteenpäin ja olemassa

uudistuu syksystä 2012 alkaen. Uutta tutkintora­

oleviin kursseihin on tulossa muutoksia osin myös

kennetta on suunniteltu läpi kuluneen vuoden, ja

opiskelijalähtöisesti.

se alkaa nyt pikkuhiljaa olla valmis vahvistetta­ vaksi. Mukana prosessia toteuttamassa on ollut

Lisäinfoa on tulossa sitten tammikuussa, kun saa­

sekä henkilökuntaa että opiskelijoita.

daan lopullinen vahvistus uudistukselle. Tässä vaiheessa kuitenkin jo iso kiitos kaikille proses­

Virallista tietoa tulevista muutoksista ei voi vielä

sissa mukana olleille opiskelijoille!

julis­taa, mutta tässä vaiheessa kun viimeisiä tut­ kintovaatimusten sanamuotoja ollaan hiomassa uu­distus näyttää varsin opiskelijaystävälliseltä. Suurin muutos on tulossa aineopintoihin, joiden kurs­sit ovat muuttumassa yhtä lukuun ottamatta­4 op:n suuruisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa si­tä,

Tutkintorakenneuudistus lyhyesti • sekä maisterin että kandidaatin tutkintojen uu­ distukset tulevat voimaan syksyllä 2012

että pakolliset aineopintojen kurssit ovat hieman­ laajempia kuin ennen, minkä on tarkoitus vahvis­

• uudistus koskee enimmäkseen syksyllä 2012

taa opiskelijoiden kasvatustieteellistä perustie­

ja siitä eteenpäin kandidaatin tai maisterin tut­

tämystä. Valinnaisuutta on kuitenkin vielä tarjol­

kinnon aloittavia opiskelijoita

la niin, että jokainen pääsee valitsemaan ainakin kolme valinnaista kurssia – tätä kautta on myös

• kandidaatin tutkintoon suurin muutos on tulos­

mahdollista keskittyä erityisesti johonkin tiettyyn

sa aineopintoihin: kurssit tulevat jatkossa ole­

kasvatustieteen osa-alueeseen (vapaa-valintai­

maan 4 op suuruisia: jos haluaa suorittaa näi­

siin opintoihin voi tietysti sisällyttää edelleen vaik­

tä kursseja vanhojen op-määrien ja sisältöjen

ka kaikki aineopintojen valinnaiset kurssit).

mukaan, kannattaa tehdä se ensi keväänä

Opiskelijoita on kuultu koko tutkintorakenneuu­ distusprosessin ajan – henkilökunnan kanssa

• maisterin tutkintoon ei ole tulossa isoja muu­ toksia

mukana työryhmissä on ollut seitsemän Pedu­ can rekrytoimaa opiskelijaa. Tämän lisäksi uudis­

• lopulliset ja viralliset muutokset vahvistetaan

tuksesta on keskusteltu sitä varten järjestetyssä

tammikuussa 2012: tarkat tiedot uudistuksen

palauteillassa, jonka yhteydessä vastaanotettiin

sisällöstä tulevat tällöin sähköpostilistojen

myös sähköpostia asiasta. Kaiken kaikkiaan uu­

kautta

distus on toteutunut ihan hyvin linjassa opiskeli­ joiden toiveiden kanssa. Resurssien puute estää kuitenkin monen yksittäisen toiveen toteutumisen:

Kirjoittaja on Peducan kt-puolen

esimerkiksi uusia kursseja uusilta sisältöalueilta

edunvalvontavastaava

ei tulla järjestämään. Opiskelijoiden palaute on

pekka.syrjanen@helsinki.fi

4


5


Suvi Pulkkinen

Mikä tutkariuudistus? Luokanopettajakoulutuksen tutkintovaatimukset­

kin tutustumaan koko lukuvuoden ajan, ensin di­

muuttuvat paljon. Ehkäpä opiskelijan kannal­

daktiikan kurssilla ja sitten oppilaantuntemuksen.

ta merkittävin muutos tulee olemaan uusi orien­ toiva harjoittelu, joka samalla keventää nykyistä

Syksyllä 2012 opintonsa aloittavat suorittavat mo­

monialaista praktikumia. Keväällä Peduca teet­

nialaisen harjoittelun 9 opintopisteen laajuise­

ti opiskelijakyselyn, jolla selvitettiin näkemyksiä

na ja kuuden viikon mittaisena, ilman äidinkielen

harjoitteluista. Ehdoton enemmistö (n=80) koki

harjoittelua. Kokonaisuudessaan harjoitteluissa

monialaisen harjoittelun liian raskaaksi ja toivoi

pidettävien tuntien määrä kasvaa, mutta opinto­

sen pituutta ja opintopistemäärää kevennettävän.

pistelaskureilla kuitenkin huolehditaan, että työ­

Samalla lähes kaikki kannattivat orientoivaa har­

määrä pysyy kohtuullisena. Seurattavat tunnit ja

joittelua ensimmäiseen opiskeluvuoteen.

luennot vähenevät.

Vielä kahden lukuvuoden ajan voi vanhan malli­

Harjoitteluiden lisäksi uudistuvat myös muutkin

sen monialaisen praktikumin suorittaa Viikin nors­

opinnot. Yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen si­

silla 1.-3. periodissa. Samalla kuitenkin alkaa heti

sällä lisääntyy ja näin opintopolut myös jousta­

keväästä 2013 alkaen pyörimään kolmen viikon

voittuvat. Vaikkapa uuden kurssin ”erityisyyden

ja kolmen opintopisteen orientoiva harjoittelu en­

ja moninaisuuden kohtaaminen” voi suorittaa va­

simmäisen vuoden opiskelijoille 4. periodissa.

litsemassaan periodissa, ja halutessaan myös

Luokassa harjoitellaan äidinkieltä, draamaa ja

englannin kielellä. Maisteriopintoihin kuuluu me­

eheyttämistä. Vuorovaikutus ja oppilaantuntemus

netelmätarjotin, josta voi valita juuri omaan gra­

ovat harjoittelun keskiössä, ja luokkaan pääsee­

duunsa sopivan tutkimusmenetelmäkurssin.

6


Tutkintovaatimuksiin

tu­

lee paljon uusia kursseja ja myös opintopistemää­ rät muuttuvat; esimerkiksi käsityön didaktiikan kurs­ si suoritetaan jatkossa 5 op laajuisena. Kannat­ taakin seurata tarkkaan laitoksen ja luokanopet­ tajankoulutuksen tiedo­

Harjoittelija sairastaa

tusta uusista tutkareis­ ta, suoritustavoista ja

säv. Karhunpoika sairastaa

korvaavuuksista, ja olla itse

san. Piia Suhonen ja Gerissa Lyyra

myös aktiivinen, jos ei ole suorittanut opintoja juu­ ri opintopolun mukaisesti. Kaikki nykyisten tutka­

Omistettu vanhan monialaisen

reiden puitteissa tehdyt suoritukset luonnollisesti

harjoittelun läpikäyneille.

hyväksytään. Ei kannata kuitenkaan hämmentyä huomatessaan, että vaikkapa opetuksen tutki­ mus -kurssin sijaan pian opiskellaankin opetuk­

Harjoittelija sairastaa

sen ja oppimisen arviointia ja etiikkaa.

häntä säälikäämme lääkkehillä hoidelkaa

Uudistukset ovat opiskelijan kannalta mielekkäitä

ausku-ystäväämme.

ja hyviä, ja meidän toiveita on kuunneltu kiitettä­

Viina paras lääke on

västi. Edelleen kannattaa kuitenkin olla aktiivinen

sitä nauttikaamme.

ja antaa palautetta – näin löydetään mahdolliset

Aamu koittaa kuitenkin

on­gelmakohdat ja niihin ratkaisuja. Kaikki mikä

Viikkiin sunnatkaamme.

on­ haasteellista opiskelijalle, ei välttämättä näyt­ täydy opettajalle ja samalla hyvistäkin malleista

Kaame aamu darrainen

saa­tetaan luopua, jos opiskelijat eivät pidä niiden

kuumekin jo nousee.

puolia.

Didaktikko tuijottaa lapset yrjöö päälle.

Uudet tutkintovaatimukset on suunniteltu luokan­

Printteri on jumissa

opettajankoulutuksen kehittämisryhmässä, jossa

niin kuin omaa pääkin

on istunut kuusi opiskelijajäsentä. Uudet jäsenet

Tuntisuunnitelmakin

valitaan kaudelle 2012-2013. Mikäli luokanopet­

täysin lukemaaton.

tajankoulutuksen kehittäminen ja opiskelijan ää­ nenkantajana toimiminen opintoasioissa kiinnos­

Seitsemän viikkoa

taa, suosittelen lämpimästi hakemaan tehtävään!

harjoittelu kestää

Työskentely kehittämisryhmässä on antoisaa,

Sit toiset lähtee Siperiaan

avartavaa ja opettavaista.

toiset vetää kännit. Vika viikko opetti keppostelun taidon,

Kirjoittaja on luokanopettajankoulutuksen

tekokäsi mikrossa

kehittämisryhmän opiskelijajäsen

maitoo vaaleenpunaista. 7


Iiris Niinikoski

Mitä tekee Peduca

vuonna

2012?

Peduca ry:n syyskokouksessa 24.11. yhdistys päätti toimintansa painopistealueiksi vuodelle 2012 seuraavat: ”1. Vuoden 2012 aikana Peduca kehittää ja

Liitutaulu-blogissa, Facebookissa, Peducatie-

vahvistaa asemaansa kahden laitoksen ai-

dottaa-sivustolla, sähköpostilistoilla ja tapah-

nejärjestönä. Kaikille yhteisten tapahtumien

tumajulisteilla. Tapahtumien tiedottamisaika-

lisäksi järjestetään kasvatustieteen ja luokan-

tauluihin laaditaan suositukset.”

opettajaopiskelijoille omia tapahtumia. Vuoden aikana tuodaan enemmän esille sitä, et-

Hyvin mietitty viestintästrategia ja monipuoliset

tä kaikkia peducalaisia yhdistää kasvatusala,

viestintäkanavat helpottavat suuren jäsenistön

vaikka jäsenistö opiskeleekin eri koulutuslin-

tavoittamista. Peducan toiminta on monipuolista,

joilla eri laitoksilla.

tiedottamisenkin tulee olla. Samalla varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys.

Jäsenistölle Peduca tuodaan esille sekä kasvatustieteilijöiden että luokanopettajien etua

”3. Tuetaan hallinnon opiskelijaedustajia ja

ajavana ainejärjestönä. Pyritään kehittämään

pyritään varmistamaan sujuva tiedonkulku

ja vahvistamaan avointa keskustelukulttuuria

Peducan hallituksen sekä hallinnon opiskeli-

hallituksen sisällä, jäsenistön keskuudessa ja

jaedustajien välillä. Hyödynnetään hallinnon

muiden sidosryhmien kanssa.”

opiskelijaedustajien asiantuntemusta edunvalvonnassa.”

Peduca on jäsenmäärältään suuri, ja sillä on ai­ nutlaatuinen asema kahden eri laitoksen opiske­

Hallopedit ovat tärkeä osa opiskelijoiden ääntä

lijoita yhdistävänä ainejärjestönä. Keskustelun on

Yliopiston päätöksenteossa. Peduca haluaa tu­

oltava avointa ja molempia aloja yhdistävät teki­

kea hallopedeja tärkeässä luottamustoimessa.

jät, kuten myös erityispiirteet on otettava toimin­

Samalla heidän tietonsa siitä, mitä laitoksillamme

nassa sekä sen suunnittelussa huomioon, jotta

ja tiedekunnassamme oikein tapahtuu, on äärim­

ainutlaatuisuutemme olisi voimavaramme.

mäisen tärkeätä laadukkaan edunvalvontatoimin­ nan kannalta. Yhtenäinen opiskelijoiden rintama

8

”2. Viestintää tehostetaan. Jokaisesta vas-

parantaa vaikutusmahdollisuuksia ja saa äänem­

tuualueesta tiedotetaan monipuolisesti ja

me paremmin kuuluviin päätöksenteon eri vai­

ahkerasti vuoden aikana usealla kanavalla:

heissa.


”4. Kannustetaan jäsenistöä Peducan toimin­ nan suunnitteluun, tapahtumien järjestämiseen­ ja aktiiviseen keskusteluun eri foorumeilla. Hyödynnetään sosiaalista mediaa keskustelun virittäjänä ja kannustetaan sekä uusia että vanhoja opiskelijoita Aktin toimintaan.” Peduca ei ole vain pienen piirin puuhastelua, vaan koko monenkirjavalla jäsenistöllä on mah­ dollista osallistua toimintaan ja sen suunnitteluun! Vaikka sähköposti on tärkeä tiedottamisen muo­ to, saattaa sinne helposti hukkua mielenkiintoisia viestejä ja kutsuja. Se myös koetaan usein viral­ liseksi ja jäykäksi. Monipuoliset keskustelufoo­ rumit, kuten sosiaalinen media, parantavat nä­ kyvyyttä ja madaltavat kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Millaiset bileet sinä haluaisit? ”5. Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus tutustua kasvatusalan toimintakenttään ja työtehtäviin. Hyödynnetään alumnikontakteja sekä ammattijärjestöjä” Kasvatustieteiden maisteri. Titteli pätevöittää niin moneen ja samalla ei oikein juuri mihinkään. Mitä muuta voisin tehdä, kuin opettaa? Mitä ”kasva­ tusalan asiantuntija” oikeasti päivätyökseen te­

Näin liityt Peducaan Maksa verkkopankissa ja täytä lomake mallin mukaan: Maksun saaja: Peduca ry Tilinumero: 660100-3366341 Viestikenttä: Jäsenmaksu, nimi, kotipaikka, laitos (ktl/okl) ja aloitusvuosi Summa: 6 euroa Maksukuittia vastaan saat jäsentarran opiskelijakorttiisi. Jäsenmaksun voit hoitaa myös Peducan tapahtumissa suoraan kassaan.

Näin liityt peducan sähköpostilistoille Peduca-lista on tarkoitettu Peducan ja muiden opiskelijajärjestöjen tiedotteille sekä tapahtumamainoksille. Lista pyrkii tiedottamaan ajankohtaisista opiskelijan elämään, opintoihin ja ainejärjestötoimintaan liittyvistä asioista.

kee? Peduca pyrkii järjestämään ekskursioita esi­ merkiksi järjestöihin, virastoihin ja yrityksiin, jonne vanhoja jäseniä on työllistynyt. Jäsenistöltä toivo­ taan myös ehdotuksia vierailujen kohteeksi! Mitä nämä painopistealueet käytännössä tar­ koittavat ja miten ne syntyivät? Painopistealueita koottiin koko jäsenistölle avoimessa S&M-illassa marraskuun alkupuolella. Ne ohjaavat hallituksen toimintasuunnitelman tekemistä, josta puolestaan käy ilmi, miten hallitus konkreettisesti aikoo pai­ nopistealueita toteuttaa. Toimintasuunnitelma esi­ tellään helmi-maaliskuussa yhdistyksen kevät­ kokouksessa, jonne koko jäsenistö on kutsuttu! Tervetuloa kuulemaan.

Peduca-tiedottaa -lista on kevyempi versio Peducalistasta. Sille välitetään ainoastaan Peducan ajankohtaisia tiedotteita, kokouskutsuja ja tapahtumamainoksia. lista löytyy myös blogin muodossa osoitteesta peducatiedottaa.blogspot.com. PEDUCA-SIJAISLISTAlla tarjotaan lyhyitä luokanopettajan sekä jonkin verran myös aineenopettajan sijaisuuksia. Listoille liitytään Kirjoittamalla ensimmäiselle viestiriville subscribe peducalista / subscribe peduca-tiedottaa / subscribe peduca-sijaislista ja lähettämällä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. jätä otsikkokenttä tyhjäksi. 9


Peducan hallitus vuosimallia 2012 Peduca ry:n syyskokouksen tär­

jaksi toimittuani vuoden fuksi-ja

Varsinaiset jäsenet:

keimpiä tehtäviä on vahvistaa

tuutorvastaavana. Onnellisena

Irene Auer (lo)

yhdistyksen toimintaperiaatteet

minulle

Jasmine Gustafsson (lo, uusi)

seuraavalle

suodusta

luottamuk­

kalenterivuodelle,

sesta voin ylpeänä esitellä seu­

Eija Hannula (lo)

päättää jäsenmaksun suuruu­

raavat henkilöt, jotka toimivat

Susanna Jokimies (lo/kp, uusi)

desta ja valita yhdistykselle uu­

Peduca ry:n hallituksessa vuon­

Jussi Järvinen (kt, uusi)

si hallitus.

na 2012.

Minna Karvonen (lo, uusi) Liisa Kokkoniemi (kt, uusi)

Toimintaperiaatteita oli valmis­

Mukana on fukseja ja akatee­

Heidi Koskinen (lo)

teltu jo etukäteen jäsenistön

misesti keksi-ikäisiä opiskeli­

Joanna Lukkarila (lo, uusi)

avulla ja ne olivat olleet halli­

joita, sekä uusia että vanhoja

Elina Mukala (kt)

tuksen kommentoitavana. Pie­

toimijoita molemmilta laitoksilta

Anna-Maija Riekkinen (lo)

nin muutoksin ja lisäyksin pää­

ja molemmilta pääaineilta. Hal­

Tiina Saarela (kt, uusi)

dyttiin viiteen linjaukseen, jotka

lituksemme jäseniä toimii niin

Pekka Syrjänen (kt)

ohjaavat tulevan hallituksen toi­

Conduksen, HYY:n edustajiston

Arttu Unkari (lo, uusi)

mintaa. Jäsenmaksu päätettiin

kuin tiedekunta- ja laitosneu­

pitää ennallaan, sillä Peducan

voston

taloustilanne ei anna aihetta

eemme on varsin laaja ja asian­

Mira Günther (kt, uusi)

maksun korottamiseen eikä las­

tuntijuutta löytyy monipuolisen

Lotta Karlsson (lo)

kemiseen. ”Kuusi euroa, kuusi

toiminnan jatkuvuuden varmis­

Henriikka Mäkinen (lo, uusi)

vuotta” -mantra on käytössä ai­

tamiseksi. Olen jo ennen var­

nakin vielä ensi vuoden.

sinaista

piirissä.

Osaamisalu­

Varajäsenet:

järjestäytymiskokous­

ta siis syystäkin ylpeä uudesta Hallituksen valinta oli tänä vuon­

hallituksesta ja odotan innolla

Kirjoittaja on Peduca ry:n

na poikkeuksellisen jännittävää,

ensi vuotta!

hallituksen puheenjohtaja

sillä olin päättänyt asettua eh­ dolle yhdistyksen puheenjohta­ 10

Iiris

vuonna 2012. Kuvassa osa uudesta hallituksesta.


Marraskuisena, pimeänä ja koleana iltana opiskelijatila Conddoori täyttyi innok­ kaista ja ehkä hieman jännittyneistäkin peducalaisista: vuosittainen sääntömää­ räinen syyskokous oli alkamassa. Peducan hallitukseen vuodelle 2012 valittiin 18 jäsentä, mikä tekee hallituksesta ennätyksellisen suuren. Uusista hallituslaisista kuusi on yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita, yksitoista opiskelee luokan­ opettajiksi ja yksi kasvatuspsykologiaa: edustamme siis kolmea eri pääainetta, kahta laitosta sekä neljää eri vuosikurssia. Suurikokoisen hallituksen lisäksi myös koko ainejärjestömme on yliopistotasolla suuri: Peducassa on vuoden lopussa noin 700 jäsentä. Jäsenmäärämme on ta­ saisessa kasvussa ja vuosittain noin puolet luokanopettajafukseista sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen fukseista liittyy ainejärjestönsä jäseniksi. Vuonna 2012 peducalaisia toimii niin molempien laitosten laitosneuvostoissa, tiedekuntaneu­ vostossa, erilaisissa muissa tiedekuntamme toimielimissä, yliopistokollegiossa, HYY:n edustajistossa, HYY:n hallituksessa kuin SYLin (Suomen ylioppilaskuntien liitto) hallituksessakin. Peducalaiset vaikuttavat siis lähes kaikkialla: me todella saamme äänemme kuuluviin, mikäli niin haluamme. Ensi vuonna tiedekunnassamme astuu voimaan tutkintorakenneuudistus: ensi syksynä aloittavat uudet luokanopettaja- ja kasvatustieteen opiskelijat opiskele­ vat uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Peduca on tehnyt paljon vaikuttamis­ työtä sen eteen, että molemmat tutkintomme kehittyisivät entistäkin parempaan suuntaan. Yksi erityisen merkittävä uudistus on luokanopettajapuolella tapahtu­ nut opetusharjoittelu-uudistus, jossa harjoittelujaksojen määrä nousi kahdesta kolmeen ja harjoittelemaan päästään tulevaisuudessa jo ensimmäisen opiskelu­ vuonna. Aktiivinen edunvalvontatyö jatkuu myös ensi vuonna. Kiitän lämpimästi kaikkia peducalaisia kuluneesta vuodesta. On ollut ilo toimia ener­gisessä ja innokkaassa hallituksessa ja luotsata yhteistä, upeaa järjestöäm­ me­ eteenpäin. Toivottavasti hallituksessa vallinnut innokas ­”tekemisen meininki” on välittynyt koko jäsenistöllemme. Toi­votan kaikki jäse­ nemme tervetulleiksi jokaiseen Peducan järjestämään tapahtumaan, joissa on tilaa meille kaikille. Innokasta, räiskyvää ja hulvatonta vuotta 2012 kaikille!

Lotta Karlsson

Peducan puheenjohtaja 2011

Peducalehti 4/2011 Julkaisija Peduca ry (Siltavuorenpenger 5 A, Helsingin yliopisto) Päätoimittaja Anna Kylmänen kuvat Irene Auer, Heidi Koskinen, Heidi romppainen, Milja Teräväinen, emmi tähtinen Taitto Irene Auer Painopaikka Kopijyvä Oy tämän lehden julkaisemiseen on saatu hyy:n lehtiavustusta

Puheenjohtajalta

11


Mieskiintiö huutaa, kukaan ei vastaa ����������� ������� ������ �� ������ Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on ylioppilaskunnan ylin päät­ !��� "��?��"�@# ����������� ������� ������ �� ������ ���������� ���������� ������������������ ���������������� ���� ��������������������������������������������������������� tävä elin. Vaalikelpoisia äänestäjiä oli vuoden 2011 edustajisto­ ����������� ������� ������ �� ������ ������������������������������������������������������ !��� "��?��"�@# ���������� ���������� ������������������ ���������������� ���� vaaleissa reilut 28000 opiskelijaa. Näistä äänioikeuttansa ������������������ ����������������������� ����������!"#��käytti ��������������������������������������������������������� vajaa 9700 henkilöä, eli noin 34 %. ���������� ���������� ������������������ ���������������� ���� ������������������������������������������������������ :�������'��<��(= ����������!"#�� ��������������������������������������������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������������������������������������ Ääntenlaskennassa ������������������ ����������������������� ����������!"#�� :�������'��<��(= hylättiin kokonaista "@

:�������'��<��(= "� "@

39 ääntä. Mieskiintiö,

absoluuttisen oikeu­

!��� "��?��"�@#

) � � )��������� 9 ����8�0%�� � )� �&������ � �� 9��������� �& ��������� 9� ��

�@��� �?"���� @��!��@�@# � ���� �� �������� �?"���� @��!��@�@#

� ���� ��������

�����

denmukaisuuden �@��� $������������������ �������������������!��������� � ���� �� �������� � ���� �������� �?"���� @��!��@�@# universaali äänitorvi, kysyykin, millä perusteella näiden !� %���������� ��&��������������������'����������� "� !@ � ���� �� �������� ����� ��������������������� �� � ��� �'������������������������ poliittisten toisinajattelijoiden panos voitiin � ���� �������� jäävätä? Ky­ $������������������ �������������������!��������� �@ �������������������������������������������������������(� symme��&��������������������'����������� vaan, kenen on vastuu? !@ !� %���������� ) � ''������ ����������������( @��� $������������������ �������������������!��������� ��������������������� �� � ��� �'������������������������ �� !� %���������� ��&��������������������'����������� �@ �������������������������������������������������������(� � � ������� ������������������������������������ Nykypäivän yhteiskunnassa vallitsee poliittisen värittömyy­ ��������������������� �� � ��� �'������������������������ �@ ) � ''������ ����������������( � �������' �����������'��� ������*��� ��������������������� �@ �� �������������������������������������������������������(� � den ������������������������������%������������������������� värittämä tyhjiö. Erityisen huolestuttavana trendinä �� ) � ''������ ����������������( � � ������� ������������������������������������ �� ������������������ ������������������������+������ �@ edustajistovaaleissa Mieskiintiö pitää suurten ikäluokkien �������' �����������'��� ������*��� ��������������������� �����������������������������������������,�'�������������������� @ 9 � � ������� ������������������������������������ äänestysaktiivisuuden laskua 70-luvun aktiivisen opiske­ ������������������������������%������������������������� �@ �� ���������������������������������������� ������������������ � �������' �����������'��� ������*��� ��������������������� ������������������ ������������������������+������ lijapolitiikan ajoilta. Samalla opiskelijoiden osuus näissä � ) � ''���� ��������������������������������� � ������������������������������%������������������������� �� �����������������������������������������,�'�������������������� @ ��������'������������������������������������ ���������9�������� ikäluokissa on laskenut hälyttävälle tasolle. Kysymmekin, ������������������ ������������������������+������ ���������������������������������������� ������������������ ��������������� �'����������'����������������''��� ������������ �����������������������������������������,�'�������������������� @ )��������������������� � 9� kokeeko tuo unohdettu kansanosa vaikutusmahdollisuuk­����������� ) � ''���� ��������������������������������� ����������������� �������''���������������) � ''���� � ,��'�������������'����� ���������������������������������������� ������������������ ��� ��������'������������������������������������ ��������� ��������� siensa olevan niin pienet, että he jättävät äänestysmatkan ���������������( � ) � ''���� ��������������������������������� ��� ��������������� �'����������'����������������''��� ���������� )��������������������� 2 ��������'������������������������������������ ��������� tekemättä. Vielä vähemmän vaaliuurnilla näkyi sotiemme �� ����������������� �������''���������������) � ''���� � ,��'�������������'����� �-./������������������'�����������������������������������������%������������������������������������ � ��������������� �'����������'����������������''��� ��� ���������������( )��������������������� veteraaneja. Kysymmekin, kenen on vastuu? �������������������������������'��������� ����������������������������������������������������� ����������������� �������''���������������) � ''���� � 2���������0 ,��'�������������'����� �������������0� �����������������������1����������*/2������������������� ������������� � ������� �� ���������������( �-./������������������'�����������������������������������������%������������������������������������ ��������� ����'�����������������������������������������������%������������'������������'������������������������������ � 2�� HYAL lupasi vaaliohjelmassaan sanovansa ei paniikiratkaisuille. Mieskiintiötä äänestäneet sen sijaan0:������� �������������������������������'��������� ����������������������������������������������������� ������������'�'�������������������������� �������'������������������������������ ���������� �����'�������� �-./������������������'�����������������������������������������%������������������������������������ ���� �������������0� �����������������������1����������*/2������������������� ������������� � ������� olisivat voineet olla vuorenvarmoja siitä, että heidän edustajansa olisivat seisoneet vankasti vaalilau­������������� 3�'�������������������� �����'���������������������� ����� ������������������������'������������������ �������������������������������'��������� ����������������������������������������������������� 0:� ����'�����������������������������������������������%������������'������������'������������������������������ ���������� �������������������)������������������( seen�������������0� �����������������������1����������*/2������������������� ������������� � “kyllä paniikiratkaisuille” takana. HELP puolestaan vaati syvälliseen sävyyn, ettei ulkomaalaisia ������� ������������'�'�������������������������� �������'������������������������������ ���������� �����'�������� ��������� ���� ���� ) ����'�����������������������������������������������%������������'������������'������������������������������ ��� 3�'�������������������� �����'���������������������� ����� opiskelijoita kohdeltaisi turisteina. Mieskiintiön mielestä������������������������'������������������ ulkomailla opiskelevan opiskelijan on oikeus��������� ������������'�'�������������������������� �������'������������������������������ ���������� �����'�������� ���� �������������������)������������������( lomamatkansa aikana palveluihin, joita muillekin turisteille tarjotaan, eikä pääsyä esimerkiksi Temppe­ /��������������6������� 3�'�������������������� �����'���������������������� ����� ������������������������'������������������ ��� �--���������������������������������'���� )�������� �������������������)������������������( '������0-������' �&�4� ���51 ������� liaukion kirkkoon, tai muihin Helsingin nähtävyyksiin, ole oikeutta evätä ulkomaalaisopiskelijan statuk­������'�� "�� )� ��������������������������������������'���� /��������������6������� ��������� sen nojalla. Kuka kantaa vastuun? �--���������������������������������'���� ��� ������'������ '��� �������������������� ������( !�� '������0-������' �&�4� ���51 ������� /��������������6������� �� %������������������������������������� "�� �--���������������������������������'���� ��������������������������������������'���� �� ��������'���������������� � �' ���0)��������� ��� HYYn Vihreiden vaaliteeseinä olivat muun mu­ ����������� '������0-������' �&�4� ���51 ������� ������'������ '��� �������������������� "�� !�� �����������������������'����������� ��������������������������������������'���� assa ��������'������1��% ���%������������'�������� “Yes in my backyard!”, jolla selkeästikin %������������������������������������� ��� �� ������'������ '��� �������������������� ��������'���������������� � �' ���0)��������� !�� ��� viitataan Helsingin ongelmien kippaamiseen ��������������������''������,��'������������ %������������������������������������� � �����������������������'����������� ������������������������6��������������������� ��������'���������������� � �' ���0)��������� ympäryskuntien harteille. Mieskiintiöltä tupla­ ��� ��� ,��'���� -������� ��������'������1��% ���%������������'�������� �����'�������������������)��������������� �����������������������'����������� ��������������������''������,��'������������ peukut. Vihreiden vaaliteemojen listalta löytyy� �������� ��� ��������'������1��% ���%������������'�������� ������������������������6��������������������� ,��'���� -������� myös “Kaupungin on otettava vastuu hätäma­ ��������������������''������,��'������������ �����'�������������������)��������������� � ������������������������6��������������������� joituksen järjestämisestä”. Myös Mieskiintiön �������� ,��'���� -������� �����'�������������������)��������������� �������� "�

12

!@ "@


��

mielestä Helsingissä ja laajemminkin Suomen alueella sattuvat luonnonkatastrofit tulee ottaa asian vaatimalla vakavuudella. Kaupunki kantaa vastuun. Kansalliset Ylioppilaat ja/tai Leijonat 1, 2 tai 3 tai kaikki edellä mainituista kirjoitti vaaliohjelmassaan näin: “Me uskomme, että jokainen elämä on ainutlaatuinen ja sellaisena arvokas”. Mieskiintiön mie­ )�����������-�������������7����/��������� �������!�������������������'�������������������������������'������� lestä aborttikysymys������������������'�����������������������������������������1��%������������'�������� ei suoranaisesti liity opiskelijapolitiikkaan, mutta pisteet silti yllätyksellisyydestä. ����8�0%������''� �&������ � ' ����������������������� ����������������������� �'������������������� ���� ������� ������� Opiskelijademarit pyrkivät kalastelemaan ääniä vaatimalla tenttiakvaarioita. Mieskiintiö ei ota onkeen­ 9�����������'������ ����������������'���������������'������������������������%��������������������������� sa vaan suosittaa akvaariossa tentin suorittamisen sijaan mongintaa. ������������������������������������������'������������'���������

�@���

�!!��

����� �!���

�@���

��

��

��

������ ���� ���

���

���"�

��!

���

@��� !?

� � ����

���@

��� �

����� �����

���� �����

����

���@

.&������������'����

����

���@

����

���@

����

���@

.��������������������������'����

9����������������������������0���������������������1�'���������� ������0���������������������������������� ����������������������1��9�����������������������������������������''������ �������--�������������������� Osakuntalainen unioni haluaa “kehittää lapsiparkkia” mutta lisää, että “vastuullisuudesta ei pidä jous­ �����������������������������������������������%��������������'���������������� ��������������������������� taa pikavoittojen toivossa”. Osakuntalaiset korostavat siis käsittääksemme sitä, että HYYn talouspoli­ ������������������������������������������������'�������'����'�����������'���������%������������� tiikkaa ei tule rakentaa lapsiparkkisakkojen pohjalle. Mieskiintiö huomauttaa kuitenkin, että lapsipark­ ��������������������������5�0) � �������+����������������(1 �� ������������������,���������� ����� kipirkkojen palkkakustannukset tulisivat tässä skenaariossa muodostamaan merkittävän menoerän.

Muistetaan ne lapsiparkkikiekot jatkossa! “Kysyn vaan – kenen on vastuu?”, jyrähtää tirehtööri Singa­ 2������������������������������������'������������'���������%������������'�����'�����'�������� �����������8�0 ���1��2����,������������������������������'��������������'����'������������������� poren yöstä. 0:�������������&��������';��������1 �'������������������'������������������ ''�������%������������ �������������������'������������������' ���������������������������������������� ������������������������ Piraattipuolueen julkisuuteen valuttama vaaliohjelma kuului Mieskiintiön muistamassa muodossa seu­ ����������/���'�''��������������,��������������������'�������2����,����������������� ������'������ ��������� ������������������������8�0,�''���;���������;�1��,�������������������� �'��� '� raavasti: “yarr”. PerusSnuoret kirjoittivat vaaliohjelmansa norjaksi muun muassa ������ ''����� tähän tapaan “Inn­ ������������'������������������'����'����������������<-����� ��6�''������������'����'������������= vandrernes bakgrunn må utredes”, mutta eihän kukaan mitään ruotsia voi ymmärtää. Mieskiintiön )���������������'��������������������������� �� ����''���� ���'� ������������������ �'��� '��� tilastollisen tutkimuksen perusteella myös norjankielisten opiskelijoiden äänestysaktiivisuus oli varsin ������'��������������������������� � ' �������3������ ���������������%������������� ������������������� alhainen. Lukemamme perusteella SitVas oli vaaliohjelmassaan PerusSnuorten kanssa täysin samoil­ ��������������������������������>���'���������������������'��'������) � ''�������+���������� la linjoilla, lisäten kuitenkin vielä: “Samma på alla språk”. SitVas olikin ainoa ryhmittymä, joka ymmärsi ������( kohdistaa kampanjansa kaikkiin maailman äänestäjiin. (Yhdet yläfemmat kaikilla maailman kielillä.) ������������ ��������� Kuten vaaliohjelmien perinpohjaisesta selvitystyöstämme käy ilmi, jättävät kaikki ryhmittymät vastaa­ matta kaikkiin oleellisiin kysymyksiin. Tähän tyhjiöön tarjosi Mieskiintiö täytettä selkeillä ja suoraselkäi­ sillä kannanotoillaan; ilmeisesti kenenkään huomaamatta. Kysymme vaan – kenen on vastuu?

Mieskiintiön kopo-jaos 13


Tiina Saarela

Sitsit – hallittua hauskanpitoa Olin elänyt 27 vuoden ikään törmäämättä ilmiöön

tuntemattomana. Noh, ilmoittaudun sitseille joka

nimeltä sitsit. Kun meille kasvatustieteen fukseil­

tapauksessa, ajattelin. Tutustun uusiin ihmisiin ja

le alettiin tänä syksynä markkinoida tulevia Pedu­

yliopiston akateemiseen pöytäjuhlaperinteeseen,

can fuksisitsejä, en tiennyt mitä odottaa. Toisaalta

erilaiset kokemukset tekevät elämän mielenkiin­

olin päättänyt lähteä mukaan erilaisiin tapahtu­

toiseksi.

miin, mitä tavallisuudesta poikkeavampaa sen parempi. Yliopiston avajaiskarnevaaleilla järjes­

Teekkareiden Jalosta sitsikirjasta http://www.tek.

tettiin harjoitussitsit syyskuussa, mutta siitä nyt ei

fi/ci/jalokirja.pdf löytyy jaloviinan ylistyksen lisäk­

katsojana ottanut muuta selvää kuin, että sitseil­

si hieman tietoa sitsien historiasta. Yliopistoväen

lä osallistujat istuvat pöydän ääressä, välillä juo­

juhlimishalukkuushan on ollut yleisessä tiedossa

daan, syödään ja lauletaan. Kokeneempi kaveri

ajat päivät. Kun ylioppilaaksi luku ja korkeakou­

kertoi sitseistä: "Ne on vähän niin kuin rapujuh­

luttautuminen maassamme alkoi voimakkaasti

lat”, mutta sekin perinne on kohdaltani säilynyt

kasvaa viime vuosisadalla, alkoi kaunokirjallisuu­

14


dessa ja Suomi-filmeissä seikkailla standardihah­ mo nimeltä ylioppilas. Hän oli yliopistossa alkutai­ paleella oleva moraaliton ja puolialkoholisoitunut haahuilija, joka kotona käydessään vietteli kylän tytöt ja esitti arveluttavia argumentteja käydes­ sään arvokeskusteluja paikallisen kirkkoherran kanssa. Syyksi ylioppilaan hairahtumiselle kaidal­ ta tieltä auteur yleensä arveli kaupungin turmele­ van vaikutuksen. Ylioppilaan touhuihin ei kuiten­ kaan uskallettu juuri puuttua, sillä kirjasivistyksen hankinta oli jotain poikkeuksellista vielä tuohon aikaan, vaikka maanviljelysväestön näkökulmas­ ta aikamoista ajanhukkaa olikin. Lukukausien aikana kaupungissa saattoivat yli­ oppilaat juhlia omissa piireissään vapautuneena vanhan kansan moraalisaarnoista. Jo 1800-luvun alusta lähtien juhlissa oli monesti tarjolla ruokaa buffet-tyyliin, ja juhlasalia oli koristeltu valitun tee­ man mukaisesti. Ruokajuomana toimi 1930-luvul­ le saakka olut, ei suinkaan viini. Naisten piti pois­ tua paikalta virallisen osuuden päätyttyä, mutta miesopiskelijat saivat jäädä jatkamaan ilonpitoa

dotonta. Ehkäpä tapa on muutenkin jo aikansa

aamun pikkutunneille saakka, ja silloin käsi ojen­

elänyt. Olkoot vieruskaverit mitä sukupuolta hy­

tui useasti ryyppyjäkin kohden. Kolmen ruokalajin

vänsä, heidän kanssaan on tarkoitus aktiivises­

ateria juomineen ja lauluineen on perua vanhan

ti skoolailla. Minulle kävi fuksisitseillä sellainen

emämaamme Ruotsin juhlatavoista, ja tähän pe­

tuuri, että pääsin istumaan sitsimestarin kanssa

rusrakenteeseen pohjaavat nykyisetkin sitsit. To­

samaan pöytään. Näin minun oli helppo seurata

sin sain sitseillä havaita, että syömään tai edes

sitsien etenemistä ja toisaalta pitää suuni kiinni

juomaan ei sääntöjä noudattava sitsaaja juuri­

silloin, kun puheenvuoro oli joko sitsimestarilla tai

kaan ehdi lauluilta, puheenvuoroilta ja esityksiltä.

sillä henkilöllä, jolle sitsimestari oli puheenvuoron myöntänyt.

Tämän vuoden fuksisitsit pidettiin viimeistä ker­ taa Pohjanhovissa Kampissa. Osallistujat olivat

Sitseillä ruoka ehtii jäähtyä ennen kuin sen saat

pukeutuneet koodin mukaisesti naiset cocktail-

suuhusi, koska puheenvuorojen ja esitysten ai­

mekkoon ja miehet tummaan pukuun. Salissa oli

kana syöminen ja puhuminen on kielletty, ja toi­

viisi pöytää, ja paikat oli nimikoitu, osittain osal­

saalta yhteislauluja esitetään niin paljon, että nii­

listujien esittämien toiveiden mukaisesti. Mikäli

hinkin kuluu aikaa. Monesti joku ehdottaa laulua

mies- ja naisosallistujia sitseillä olisi tasamäärä,

juuri silläkin perusteella, että: ”Seuralaisellani on

istutettaisiin heidät pöytään vuorotellen, niin et­

vielä lämmintä ruokaa lautasellaan. Tästä syystä

tä vierustoveri ja vastapäätä istuva olisivat vas­

ajattelin ehdottaa seuraavaa laulua, joka menee

takkaista sukupuolta. Käyttäytymistieteellisessä

jotakuinkin näin…” Sääntörikkomuksista seuraa

tiedekunnassa esiintyy miesvajausta, joten täl­

rangaistus, jonka määrää joko itse sitsimestari

laisen pöytäjärjestyksen toteuttaminen olisi mah­

tai hänen valtuuttamansa henkilö. Fuksit saivat 15


näillä sitseillä olla rauhassa lukuun ottamatta si­

nossa seisoskeluun, tupakkataukoon vai santsin

tä, kun eräs sisaruspari pantiin esittämään lavalla

hakemiseen baarista. Virallisen sitsiosuuden jäl­

voimistelua vanhempien opiskelijoiden reflektoi­

keen urheat vapaaehtoiset siivosivat salin ja siir­

dessa samaan aikaan jotakin perimmäistä koke­

sivät pöydät ja tuolit syrjään, niin että me kaik­

mustaan verbaalisesti. Rohkeat fuksimme Maria

ki pääsimme bilettämään dj:n avustuksella. Oma

ja Mira heittäytyivät tehtävään kaikella luovuudel­

kuntoni säilyi koko illan hyvänä, koska sitsien vi­

laan, ja tuloksena oli ilahduttava ja akrobaattinen

rallisella osuudella olin ehtinyt nauttimaan alko­

esitys sitsiyleisön ihasteltavaksi. Itse olin tyytyväi­

holia niin rajallisesti. Tanssimme Pohjanhovissa

nen siitä, että sain rauhassa seurata ensimmäisiä

kaverien kanssa paikan sulkemiseen asti, jolloin

sitsejäni omalta paikaltani käsin. Toki lauluihin,

narikassa muodostunut valiojoukko siirtyi vielä

pöytien jyskyttämiseen ja rituaalinomaisiin ylei­

läheiseen Hevibaariin jatkoille. Kotimatkalla yö­

sön esittämiin repliikkeihin osallistuin parhaani

bussissa päässäni soivat sitsilaulut. Tätä kirjoit­

mukaan.

taessani ovat AKK:n vuosijuhlat vain yhden yön päässä, ja valmistaudun tunnelmaan makustele­

Sitseistä jäivät parhaiten mieleen säännöstelty

malla suussani sanoja:

mutta iloinen ja riehakas tunnelma, ja se kuinka oli pitkästä aikaa mukava laulaa muuallakin kuin

...saatuansa spriitä

suihkussa. Paniikkia fukseissa herätti etukäteen

virkistyi hän siitä.

huhu siitä, ettei vessaan pääse milloin haluaa.

Kohottaen lasiaan

Onneksi taukoja oli kuitenkin riittävästi, vaikka

virkkoi: Veljet – asiaan!

välillä pitikin päättää, käyttääkö tauon vessajo­

Ope, anna työrauha!

Kulmat kurtussa

Luokkahuoneessa käy tasainen kuhina. Kuiskin­

oppilaita ja työrauhaongelmia, samalla kun oma

taa, hiljaista keskustelua ja normaalia puheääntä.

käytös yliopistolla on juuri tätä. Kyllä hävettäisi,

Välillä naurunremakkaa ja heittoja naapuripöytiin,

jos pienet parjatut alakoululaisemme näkisivät

aivan kuin tunti ei olisi edes käynnissä. Joku ai­

nämä tulevat maikat itse koulun penkillä!

heesta kiinnostunut tai vain myötähäpeää tunteva yrittää tavoittaa tasaisen äänimassan seasta sen

Ehkä käsittämättömintä tässä on kunnioituksen

opettajalle kuuluvan. Aivan tavallinen tilanne mis­

ja solidaarisuuden puute toisia opettajia – meitä

sä tahansa peruskoulussa.

muita tulevia ja noita meitä täällä opettavia – koh­ taan. Jos ei pakollisen ryhmätunnin aihe juuri nyt

Jos siis oltaisiin peruskoulussa.

nappaa, fine. Mutta olisiko opeopiskelijalta liikaa vaatia työrauhan antamista kanssaopiskelijoil­

Tulevista kansankynttilöistä loistaa oikein roihuten

leen? Tai yliopistolehtorin, siis opettajakollegan,

asenne ”tee kuten sanon, älä niin kuin teen”. Tus­

työn arvostusta edes sen verran, että jättäisi ko­

kaillaan ammatin varjopuolia, yhä levottomampia

vaäänisimmät keskustelut myöhemmäksi?

16


Lauri Ojanen

Tiedä mistä tykätä Suomi-indie voi paremmin kuin koskaan. Yhtyei­ tä puskee ihmisten tietoisuuteen hurjalla tahdil­

Fotoshop

la ja jo paikkansa lunastaneet bändit kasvattavat

Jarno-Erik Faarisen sooloprojekti julkaisi tovi sit­

suosiotaan Suomen rajojen ulkopuolella. Delay

ten omakustanteena Lifeforms nimisen debyytti­

Treesin kappale on soinut Greyn Anatomiassa,

levynsä. Eteeristä elektropoppia soittava mies ei

Regina on saanut rakkautta indiemediamessias

taatusti tule jäämään pienen piirin ihmeeksi, jos

Pitchforkilta ja Rubik on kiertänyt Yhdysvalloissa

musiikin laatu on mittarina.

jo pariin otteeseen. Ihan näin esimerkkeinä. Katsetta kannattaa kumminkin kääntää myös tuo­

Satellite Stories

reempiin yrittäjiin. Tämän ja ensi vuoden aikana

Oululainen indiepop-nelikko on ihan itse onnistu­

kun Suomesta tulee nousemaan nimiä, joita kaik­

nut julkaisemaan yhden EP:n, kaksi singleä, te­

ki tulevat ylistämään kilpaa. Nyt esitellään viisi ta­

kemään kiertueen Saksassa ja saanut biisejään

kuuvarmaa tulevaisuuden toivoa, jotta sinäkin voit

soimaan MTV:n sarjoissa, kuten Jersey Shoressa.

päteä piireissä tienneesi näistä ennen muita.

Yhtye julkaisee toisen EP:nsä ensi vuoden alussa ja toivottavasti myös debyyttialbuminsa. Bändin

Big Wave Riders

riehakkaat keikat kuuluvat myös ”pakko kokea” -osastoon.

Helsinkiläisviisikko on keikoillaan aiheuttanut pie­ nimuotoista hysteriaa ja saanut bloggaajat kilju­ maan riemusta syksyllä julkaistulla debyytti-EP:llä.

Yournalist

Debyyttialbumista ei ole vielä varmaa tietoa, mut­

Turkulaistrio, jonka jäseniltä löytyy taustaa Traffic

ta ensi vuonna sitä voi melko isolla varmuudella

Islandista ja The Friendistä. Bändi julkaisi kevääl­

jo odotella. Sitä ennen kannattaa mennä katso­

lä EP:n Slippery & Infected, jonka avauskappale

maan yhtyettä livenä, koska bändin rytmikäs in­

Nigerian Girlista tuli pienimuotoinen hitti. Bändin

dierock saa takuulla tanssimaan.

parhaillaan valmistelema debyyttilevy nähtäneen kauppojen hyllyillä ja asiansa tuntevien musa­

Black Twig

tyyppien levyhyllyissä ensi vuoden alkupuolella.

Helsinkiläisnelikko on soittanut yhdessä vuodes­ ta 2008 asti ja on kerännyt nimeä itselleen siitä asti. Surinapopista, shoegazesta ja folkista am­ mentava bändin nimeä kantava debyyttialbumi

Kirjoittajan blogi

julkaistaan 13. tammikuuta. Black Twig tulee ta­

löytyy osoitteesta

kuulla olemaan ensi vuoden puhutuimpia debyyt­

noyougirlsneverknow.

tibändejä.

blogspot.com 17


Kuuleeko kukaan?

Joni ranta

Tämä tapahtui Helsingissä, illansuussa, raitiovau­

le turhan jätkän hommaa, hei?” No, arvata saat­

nussa, joka on täpötäysi, olin seisomapaikalla.

taa, kansamme kultainen, kukaan ei puhu takai­ sin, vastaa kysymykseen, tartu tilaisuuteen jakaa

Ihminen kuorii mandariiniaan jo hieman liian pit­

oma mielipide avoimesti matkansa ratoksi. Ehkä

kään. Hän saa lopulta kuoret irti syötävästä osasta­

kukaan ei kuullut? Kyllä kuuli. Minä kuulin. Mutten

ja etsii roskakoria. Tässä raitiovaunussa, ei hänen

vastannut! Luin nähkääs kirjaa, eikä kirjaa noin

kohdallaan, eikä edes lähellä saattanut sijaita yh­

vain jätetä kesken. Käytävän toisella puolella vie­

tään ainoaa jäteastiaa. Siispä hän kysyy rohkeasti

ressäni istuva kansalainen kuunteli musiikkia, ei­

yleisöltä, missähän roskis saattaisi sijaita. En kuu­

kä sitäkään jätetä noin vain kesken. Etenkään jos

le vastausta. Olen kylläkin kaukana, mutten ha­

on kysymyksessä aivan tajuttoman hyvä biisi. Mi­

vaitse mitään reaktioita. Hän jäi siihen, yksin kes­

nun kirjanikin oli hyvä.

kelle muita, mandariinin kuoret kädessään. Ihminen masentuu ja hän kääntyilee, katsoo alas­ Ihmisen vierestä vapautuu paikka. Yksinäinen is­

päin painuneita päitä kysyvästi koittaen hakea

tuin ja tartun tilaisuuteen. Istahdan alas, nostan

katsekontaktia edes jonkun kanssa. Eikä kukaan

jalan tukevasti toisen polveni päälle ja alan luke­

katso takaisin. Ketään ei kiinnosta. Ei vieressäni,

maan kirjaa. Kuinka teksti viekään mennessään.

käytävän toisella puolella istuvaa, ei minua. Het­

Vahvat ilmaukset saavat kyyneleet silmiini. On

ken hiljaisuuden jälkeen ihminen esittää kysymyk­

kuin leijuisin painottomassa tilassa, keskellä läm­

siä: Miksi kukaan ei halua jutella? Ovatko kaikki

mintä, joka puolelta puhaltavaa tuulta. Kuin satai­

tyytyväisiä elämäänsä juuri tuollaisina, itseensä­

si lävitseni, kuin tuhat tuhatjalkaista kutittelisi pai­

päin kääntyneinä, hiljaisina yhteiskunnan jäseni­

tani alla. Nautin. Kirja on Lasse Lipposen Tutkiva

nä? Eikö matkanteko olisi mukavampaa, jos saisi

Oppiminen.

vaihtaa ajatuksia aivan uusien ihmisten kanssa? Hän suuttuu hieman ja puhuu siitä kuinka voisi

Sitten se tapahtuu, kaikki muuttuu. Alkoholia

ryöstää jonkun. Eikä se joku varmasti edes huo­

nauttinut ihminen muuttuu. Kukaan ei voi aavis­

maisi, koska olisi niin keskittynyt omaan matkus­

taa mitään ennen kuin hän muuttuu. Tahtoisitko

tamiseensa. Sitten hän puhuu siitä, kuinka hän

jutella kanssani sikainfluenssarokotteen ottami­

voisi ryöstää kaikki siinä ratikassa olevat. Mutta

sesta? Tai sitten: ”Hei, mitä sää oot miältä, ku,

hänellä on puheessaan sarkastista sävyä, joten

siis toi se sikanuharokote, eikse oo niinku aika sil­

kukaan ei vieläkään puhu hänelle mitään. Mutta

18


moni varmasti ajattelee jo jotain. Minä ajattelen!

hetkellä ja kertoo tämän olevan huono paikka rä­

Ajattelen kuinka voisin mieluusti puhua jostakin,

jäytykseen. Pitää odottaa vielä. Hän kysyy jälleen

mutten usko sen olevan kovin mielenkiintoista,

miksi kukaan ei edes reagoi. Nostan katseeni kir­

sillä ihminen vaikuttaa hyvin sekavalta ja tuok­

jasta ja katson häntä. Hän katsoo takaisin. Hänen

suu kirpeästi alkoholilta, vaikka olen noin kolmen

silmänsä ovat punaiset ja naamansa hieman ku­

metrin päässä hänestä. Siispä uskonpuutteestani

lunut, kuin olisi ollut reissun päällä jo jonkin aikaa.

johtuen en puhu vaan jatkan lukemista. En tosin

Uskoisin hänen olevan iältään kahdenkymmenen

kykene rauhassa keskittymään enää lukemiseen,

viiden ja kolmenkymmenen välissä. Kysyn hänel­

koska ajattelen jo muuta. Sitä ihmistä. Mitä hän

tä: ”Mitä?” ja hän vastaa:

haluaa? Sydämenlyönnit kiihtyvät, ajatukset vil­ kastuvat... Kuumottaa!

”Mitä?”

”Vai niin... Ketään ei siis kiinnosta, että minä ha­

Eipä taida keskustelusta tulla juuri mitään. Ta­

luan ryöstää kaikki teidät...”, ihminen turhautuu ja

kanani istuva nainen sanoo ihmiselle, että jos si­

nostaa tumman reppunsa syliinsä. Entä jos siinä

nä uhkailet ryöstöllä tai pommilla on aivan turha

repussa olisi pommi? ”Entä jos tässä minun re­

odottaa järkevää keskustelua. Mutta hän muuttui.

pussani olisi pommi?” Olen varma, että ihmiset

Hän muuttu siinä samassa, kun katsoin häntä sil­

kuuntelevat häntä. Välinpitämättömyys on vaihtu­

miin ja kysyin: ”Mitä?”

nut peloksi yhdestä sanasta: Pommi. Hän kertoo räjähteen olevan C-4 -räjähdettä, eli ”seenelos­

Tässä vaiheessa kaikki pelkäävät. Aistin sen ym­

ta”, ja nostaa reppunsa korkeammalle. Yksi mie­

pärilläni. Lihakset ovat jäykkänä ja moni ei tiedä

histä, joka istui ihmisen takana, nousee ja ohittaa

mitä kohta tapahtuu. On selvää, että jokainen

hänet. Hän pitää vieläkin reppuaan hyvin näky­

ajattelee päässään enemmän kuin koko päivä­

villä. Mies kävelee hänen ohitseen, ja koskettaa

nä. Niitä asioita, joita pitää tärkeänä, joita ei kos­

takillaan reppuansa. Ihminen horjahtaa ja me­

kaan ajattele. Niitä joita ei ajattele muulloin kuin

nettää otteensa repusta, joka putoaa muutaman

oikein sairaana ja hengenvaarassa. Oliko se hen­

kymmenen senttiä kohti ratikan lattiaa. Reppu on

genvaara? Äänestä päätellen repussa oli pullo­

nyt maassa ja ihminen seisaallaan sen vieressä.

ja. Mutta se oli herätys. Poistun raitiovaunusta,

Hän kertoo, kuinka laukaisumekanismi kytkey­

koska on pysäkkini. Minulle jäi aivan järjetön olo.

tyi päälle ja hän itse kävelee pois päin repusta

Kuuliko kukaan?

raitiovaunun uloskäynnin lähelle kovaan ääneen puhuen poistumisestaan. Hän ottaa jo muutamia askeleita ulko-ovia kohti, mutta perääntyy viime

Teksti voitti Peducan kirjoituskilpailun 2011 19


”Meidän tulee viljellä ja puolustaa erityisyyttä, yksilöllisyyttä ja epäsäännöllisyyttä – siis elämää” Octavio Paz

20

Peducalehti 4_2011  

Pääkirjoitus / Yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkintorakenneuudistus / Mikä tutkariuudistus? / Harjoittelija sairastaa / Mitä tekee Pedu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you