Page 1

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

www.i2kt.net 2.0 bertsioa - Abuztua 2008

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

1/48


Aurkibidea 1. LABURPENA.................................................................................................................3 2. SARRERA ETA AURREKARIAK................................................................................4 3. PLANTEAMENDU OROKORRA..................................................................................6 4. IKASTETXEKO HELDUTASUN TEKNOLOGIKOAREN EREDUA.............................7 5. IKASTETXEKO HELDUTASUN TEKNOLOGIKOKO EREDUAREN HELDUTASUNMAILEN HELBURUAK.....................................................................................................27 6. ERANSKINAK.............................................................................................................42

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

2/48


1.

LABURPENA

Jakintzaren gizarte berriak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek erabateko aldaketa eragin dute pertsonen prestakuntza-beharretan. Eta hori hezkuntza-prozesuan islatu behar da: IKTak hezkuntza iraunkorreko funtsezko tresnak dira ikasleentzat, irakasleentzat eta familientzat. Herritarren hezkuntzan eta prestakuntzan parte hartzen duten eragileek baliabide digitalak erabat aprobetxatzea da helburua. Horretarako, ikastetxeetako prozesu pedagogikoetan eta administratiboetan IKTak txertatzea sustatu behar da, bai eta ekintza guztien koordinazioa eta koherentzia bermatu ere. Agiri honen helburua Ikastetxearen Heldutasun Teknologikoaren Eredua deskribatzea da, ahalik modu zabalenean, eta hezkuntza-etapen eta ikastetxeen tipologien berezitasun guztiak kontuan hartuta.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

3/48


2.

SARRERA ETA AURREKARIAK

Oro har, esan daiteke Hezkuntza Saileko Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren (EIGP) eta IKT programaren babesean, Informazioaren Gizartea hezkuntzara hurbiltzeko behar den azpiegitura hedatzea lortu dela, eta hezkuntza-prozesuari balio erantsi bat ematen dioten eduki eta zerbitzu digitalak bultzatu direla. Europan, i2010 programaren eta Lisboako Estrategiaren helburu orokorra herritarrei hezkuntza eta

prestakuntza

ematen

aritzen

diren

agenteek

baliabide

digitalen

erabateko

aprobetxamendua lortzea da, egungo eta etorkizuneko herritarrak sortzeko lanean. Hezkuntza iraunkorraz ari gara hizketan, hezkuntza inklusiboaz, lankidetzako hezkuntzaz, hezkuntza integralaz, gizakiaren alderdi guztietan: bizitzan, munduan, lanean, aisialdian...; ezagutzen ordez ikasteko gaitasunak garatzen dituen hezkuntzaz. Ezin dugu ahaztu gizartea eta ingurunea abiadura handian ari direla aldatzen, abiadura esponentzialki hazten dela, eta gaur egun aurrean ditugun egoerak ezin zituen inork aurreikusi duela 15 urte. Horregatik, jakitun izan behar dugu gaur egun ezagutzen ez ditugun arazoak ebatzi beharko dituzten herritarrak prestatzen ari garela, eta oraindik asmatu gabe dauden lanak egin beharko dituztela. Jakintzaren gizartearen eta globalizazioaren agertoki berrian, guztiek ulertu eta onartu behar dute IKTak, “homo digitalisen" paradigma berriaren sustatzaileak izateaz gain, ikasleen, irakasleen eta familien hezkuntzarako oinarrizko tresna direla. Errealitate berriak hezkuntzaprozesua ulertzeko modu berri bat behar du, eta, beraz, parte hartzen duen bakoitzaren zeregin berri bat:

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

4/48


ERAGILEAK

ZEREGINA

Ikasleak

Jakintzaren gizartean, hezkuntzaprozesuan aktiboki parte hartzen duten ikasleak behar dira, enfasia irakaskuntzatik ikaskuntza iraunkorrera igaro dadin bizitzan.

Irakasleak

Ikasleek jakintza eta trebetasun berriak eskuratzeko behar dituzten baliabideak eta tresnak erraztu behar dituzte, eta ez informazio-iturri hutsak izan.

Familia

Seme-alaben hezkuntza bultzatzea eta erraztea, gizarte-testuinguru berrian.

2008

BEHARRAK Hezkuntza-prozesuak emoziozko trebetasunak eta trebetasun intelektualak sustatu beharko ditu ikasleengan, bai eta erantzukizunei aurre egiteko prestakuntza eta informazioa jakintza bihurtzeko gaitasuna ere. Ikasketa-eremu berri horietan, funtzio eta profil berriak agertzen dira: irakasleak IKT tresnak erabiltzen, teletutoreak, on-line aholkulariak, plataformetarako edukiak garatzen dituztenak, IKTen dinamizatzaileak ikastetxeetan, etab. Hezkuntza-prozesuan sartu behar da, beharrezko trebeziak eta ezagutzak garatzeko prestakuntza eta informazioa eskatzen duen subjektu gisa.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

5/48


3.

PLANTEAMENDU OROKORRA

Aurreko analisia kontuan hartuta, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hurrengo urteetarako helburu gisa hartu du informazioaren eta komunikazioaren teknologien laguntza izatea

hezkuntzan.

Horretarako,

ikastetxeetako

prozesu

pedagogikoetan

eta

administratiboetan IKTak txertatzea sustatu du, ikasleekin, irakasleekin eta familiekin lotutako alderdi guztietan, ekintza guztien koordinazioa eta koherentzia bermatuta daudela. Hezkuntzan garatzen ari diren IKT ekimen guztiak sistematizatzeko eta normalizatzeko, erreferentzia-esparru bat sortu behar da, helburu komunak eta aldi berean berariazkoak finka daitezen. Hala, ikastetxe bakoitzak bere beharren araberako heldutasun digitala lortuko du, Sailak markaturiko ildo komunaren barruan. Ikastetxeko heldutasun teknologikoko ereduaren helburuak dira:

 Konparazioak egiteko eta baterako helburutzat

hartzeko

erreferentzia-

eredua izatea.  Ikastetxe

bakoitzeko

pedagogikoen

eta

prozesu

“...herritarren hezkuntzan eta prestakuntzan parte hartzen duten eragileek baliabide digitalak erabat aprobetxatzea da helburua, egungo eta etorkizuneko...”

administratiboen

digitalizaziorako gida efektiboa eta efizientea izatea. Eredua ez da, berez, helburu bat, plan europar eta nazional guztiek konpartitutako helburua lortzeko tresna bat baizik, aurrez aipatua: Beraz, garrantzitsua da azpimarratzea IKT gaiekin lotutako ekimenak (azpiegiturak, hezkuntza, irakaskuntza...) ikastetxeetan garatzen direla, ikasleen, irakasleen eta familien topaketarako eta prestakuntzarako guneak diren aldetik. Hala, ikastetxe bakoitzak bere berezitasunak, hezkuntza-etapak, neurria eta abar kontuan hartuta, bere plan teknologikoa izango du, bere beharretara egokitua, baina Hezkuntza Sailak markatutako helburu orokorrekiko koherentzia galdu gabe

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

6/48


4.

IKASTETXEKO HELDUTASUN TEKNOLOGIKOAREN EREDUA

Heldutasun-ereduei eta horiekin lotutako ebaluazio-metodo bati esker, erakunde batek esparru jakin batean zer heldutasun-maila duen jakin daiteke, eta hobetzeko bidea ezarri, erakunde horrek esparru horretan duen gaitasuna handitzeko. Ikastetxeen kasuan, heldutasun-eredu bat eta horrekin lotutako ebaluazio-metodo bat garatu dira, ikastetxe bakoitzaren digitalizazio-maila ezarri eta hobetzeko. Digitalizazio-estrategia bat arrakastaz ezartzeko ikastetxe batean, zenbait prozesu eta gaitasun definituta eta ezarrita izan behar ditu aurrez ikastetxeak, bestela digitalizazioa ezinezkoa baita. Horregatik, digitalizazio-ereduak parekatuta joan behar du prozesuak hobetzeko praktikekin eta gaitasunak hobetzeko praktikekin (prestakuntza). Alde ahulak identifikatzea eta baloratzea baino haratago doan heldutasun digitaleko plan bat eman nahi zaie ikastetxeei, berariazko praktikak planteatzen dituena, arrakasta izan dezaten hurrengo digitalizazio-mailak lortzeko. Asmoa da eredua ikastetxeak arrakastaz digitalizatzeko gida praktiko bat izatea.

“IKT Ikastetxe Ereduari� esker, ikastetxe bateko prozesuen digitalizazio-maila balora daiteke, bai eta jarraitu beharreko ildoa markatu ere, teknologiei, praktikei eta hezkuntzakomunitateko eragile guztien gaitasunei dagokienez, heldutasun teknologikoko mailak lortzeko, ikastetxe bakoitzaren berariazko berezitasunak eta beharrak kontuan hartuta.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

7/48


4.1

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Ereduaren ezaugarriak

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua erreferentzia-esparru bat da.  Orokorra: ikastetxe guztietarako balio duen baterako helburu bat ezartzen du, IKTen aprobetxamendu pedagogikoari dagokionez.  Malgua: ikastetxeen tipologietara egokitzeko modukoa (etapak, neurriak, kokapena, berariazko

ezaugarriak...),

ikastetxe bakoitzak

bere

beharrei

eta benetako

konpromisoari egokitutako heldutasun digitaleko plana izan dezan.  Neurgarria: ikastetxeen sailkapen orokorra ezartzeko aukera ematen duten irizpide objektiboetan oinarritua.  Mailaz mailakoa: mailaka definitua; IKTen erabileran ikastetxeen hobekuntza iraunkorra aztertzeko aukera emango du, hori lortzeko gida gisa erabili ahal izateaz gainera.  Prozesuak hobetzeko kudeaketa-ereduetan oinarritua: osagarri diren prozesuak hobetzeko kudeaketa-ereduen paraleloan definitua.  Sendoa: IKTen nazioarteko erabilera pedagogikoko praktika onenak hartzen ditu.  Publikoa: eredua osatzen duten parametroak, ebaluazio-irizpideak eta helburuak publikoak dira eta ezagunak, oro har, hezkuntza-komunitatean.

Ikastetxeko heldutasun teknologikoko ereduari esker, hau lor daiteke praktikan:  ikastetxe baten egoera teknologikoaren diagnostiko zehatza,  adostutako maila lortzeko jarraitu beharreko hobekuntza-bidea. Hori guztia pedagogiaren eta kudeaketaren ikuspegitik, eta hezkuntza-komunitate osoarentzat; hau da, ikasleentzat, irakasleentzat eta familientzat. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

8/48


Laguntza-zerbitzuek, IKT dinamizatzailearekin eta ikastetxeko zuzendaritzarekin batera, ikastetxean abian jarri beharreko jarduera-plana egiteko tresna izango da eredua, IKTen erabilera bateratzeko, eta koordinazioz eta modu homogeneoan zabaltzeko.

4.2

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Ereduaren deskribapena

“Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoaren Eredua" definitzeko, alderdi hauek identifikatzen dira: 

Ikastetxe bakoitzak landu eta hobetu beharreko funtsezko arloak edo interesarloak, prozesuen digitalizazioa modu efektibo eta efizientean lortzeko. Interes-arloak baterako ezaugarri bereizle bati buruzko prozesu-multzoak dira. Prozesuen blokeen lehen banaketa hau da: ”Prozesu pedagogikoak” (ikasgelaren barruan eta kanpoan) eta

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

9/48


“administrazio-prozesuak

edo

ikastetxearen

kudeaketakoak”

(irakaskuntzari

laguntzeko). 

Ikastetxeak, heldutasuna handitzeko, izan behar dituen ezaugarriak deskribatzen dituzten ongi definitutako egoera sekuentzialak dira heldutasun-mailak (kasu honetan, digitalizaziorantz bilakaera izateko). Heldutasun-mailak definitzeko, 2007ko ekainean bidalitako “IKTen ikastetxeetako erabilerari buruzko inkestaren” emaitzak kontuan hartu dira. Lortutako emaitzen arabera, izendatzaile komunetan txikiena adierazi da, eta hori abiapuntu hartuta, heldutasun digitaleko 1. maila ezarri.

Prozesuen mapa ezartzea eta horien digitalizazio-maila ebaluatzea da ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua abiarazteko lehen urratsa. Hona hemen ikastetxean identifikatzen diren prozesuen edo funtsezko arloen bi multzo nabarmenak:  Prozesu pedagogikoak: Ikasgela barruan irakasleen irakaskuntza-jarduerarekin eta ikasgelatik kanpo hezkuntza-komunitateko eragileekin (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin) zerikusia duten prozesuak dira.  Ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak: ikastetxean modu sistematiko eta zentralizatuan garatu arren zuzenean irakasleen irakaskuntza-jarduerarekin loturarik ez duten prozesuen multzoa. Horietako batzuk irakaskuntza-jarduerarekin lotutako prozesu administratiboak dira (matrikulak, notak, espedienteak...), eta beste batzuk, prozesu administratibo soilak, prozesu laguntzaile deritzogunak (mantentze-lanak, garbiketalanak, jangela, garraioa...). Bestalde, prozesu pedagogikoek eta administratiboek digitalizazio-maila baten arabera funtziona dezaten, bi zehar-arlo identifikatzen dira:

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

10/48


 Azpiegitura: softwarearen eta hardwarearen gutxieneko azpiegitura ezartzen da, ikastetxea kudeatzeko prozesu pedagogikoak eta administratiboak burutu ditzan ikastetxeak.  Gaitasunak: ezarritako azpiegituraren bidez ikastetxea kudeatzeko prozesu pedagogikoak eta administratiboak burutzeko, irakasleek behar dituzten gaitasunak, ezagutzak eta trebetasunak dira.

Ereduaren egituran bost maila ageri dira; ikastetxe bateko prozesuen digitalizazio-maila pixkanaka handitzen da eta desberdinak dira hezkuntza-etapa bakoitzerako.  1. maila: “Azpiegiturak eta gaikuntza”. Maila horretan, Premia planaren egungo azpiegiturak ditu ikastetxeak, eta irakasleen %80k baditu “Irakasleen oinarrizko IKT gaitasunak”.

Gainera, irakaskuntzako eta kudeaketako materiala digitalizatzen hasita

dago.  2. maila: “Erabilera”. Ikasgelan, irakasleek aldiro erabiltzen dituzte ikastetxeko baliabide informatikoak (IKT ikasgelak). Ikasgela guztietan dago ordenagailu bat. Ikasgelatik kanpo, hezkuntza-komunitatearekiko harremanak teknologia berrien bidez egiten hasten dira, zenbait prozesutan (esate baterako: posta elektronikoa erabiltzen da “zuzendaritzairakasleak”, “irakasleak-irakasleak” eta “zuzendaritza-familiak” harreman ez-ahozkoetan), aldi batean aurreko komunikazio-bideek indarrean iraun dezaketen arren.  3. maila: “Ikasgelaren digitalizazioa”. Ikasgelaren barruan, orokortu egiten da IKTen eta Interneten erabilera irakasgai guztietan, ikasgelek hornidura teknologiko iraunkorra dute, eta haiek egunero erabil daitezke. Ikasgelatik kanpo, ikasleek eta familiek on-line eskura dezakete ikastetxeko informazio jakin bat edo irakasgaiei buruzko informazioa (esate baterako, ikastetxearen webaren bitartez, ikasgelako webaren bitartez, aldizkari elektronikoetatik, etab.). Informazioa, oro har, noranzko bakarrekoa da. Ikastetxeak, irakaskuntza-ordutegitik kanpo, ordutegi zabala du hezkuntza-komunitateren zerbitzura, bai ikasgeletan, bai IKT baliabideen erabilpenerako aukeran.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

11/48


 4. maila: “Ikasgelaren birtualizazioa”. Ikasgelaren barruan, ikasleak gaitzeko prozesua nonahi eta modu iraunkorrean gauzatzen da, bai eta irakaskuntza-ordutegitik kanpo ere; beraz, hezkuntza-plataformak erabilita (urruneko prestakuntzako plataforma, blogak, Estranet, wikiak, etab.), ikasgela kanpora zabaltzen da, eta ikasleen eta irakasleen arteko eztabaida etengabea da. Ikasgelatik kanpo, Internet bidezko hezkuntza-plataforma bat du ikastetxeak, eta, horren bitartez, bi noranzkotako etengabeko komunikazioa du hezkuntza-komunitateko gainerako eragileekin.  5. maila: “Ikastetxearen birtualizazioa”. Ikasgelan, ikasleak edozein lekutan gaitzeko aukera dago, eta urruneko prestakuntza-plataforma bat erabiltzen da, prozesu horri laguntzeko. Ikasgelatik kanpo, ikastetxea 24 orduz dago irekita Internet bidez, eta hura da hezkuntza-komunitatea gaitzeko eragile nagusia, bai eta familiez gain oro har gizarteak osatutako gizarte-sarea sustatzeko eta dinamizatzeko eragilea ere.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

12/48


4.3

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoaren Ereduan aztertzeko moduko

prozesuak Hauek dira eredua zehazten duten prozesuak: PR01. Plan estrategikoa, urteko plana, ikastetxea antolatzea. PR0101. Plan estrategikoa eta urteko plana PR0102. Hezkuntza-eskaintza eta mailen zehaztapenak PR0103. Hezkuntza-eskaintza eta matrikulazioa zabaltzea PR0104. Ikastetxea antolatzea PR0105. Zerbitzuak kudeatzea: garraioa, jangela, eskolaz kanpoko jarduerak... PR02. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua. PR0201. Harrera PR0202. Programazioa PR0203. Ikasgelako jarduerak PR0204. Ebaluazioa PR0205. Tutoretza eta orientazioa PR0206. Aniztasunaren trataera PR0207. Bizikidetza PR03. Emaitzen kudeaketa eta ebaluazioa. PR0301. Emaitzen kudeaketa eta ebaluazioa PR0302. Familien gogobetetasuna PR0303. Barne-ikuskapenak PR04. Agirien kudeaketa

Prozesuak interes-arloetan sailkatzen dira, grafiko honen arabera.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

13/48


4.3.1 Prozesu pedagogikoak Irakasleen irakaskuntza-jarduerarekin zerikusia duten prozesuak, bai ikasgela barrukoak, bai kanpokoak, hezkuntza-komunitateko eragileekin harremanetan (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin). 4.3.1.1 Irakaskuntza-jarduera ikasgelan 4.3.1.2 4.3.1.3

Ikastetxeetako prozesuen artean, garrantzitsuak dira ikasgela barruan garatzen direnak eta, zehazki, irakaslearen irakaskuntza-estiloa definitzen duten metodologia-alderdiak; hau da, zer jarduera eta baliabide erabiltzen dituen irakasleak, proposatutako helburuak lor ditzaten ikasleek, eta zer prozedura erabiltzen dituen lorpenak ebaluatzeko. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

14/48


Ikastetxeko irakasleek IKTak erabiltzen dituzte, irakaskuntza hobetzeko, eta erabilera horri buruzkoa da arlo hau. Ikaskuntzari dagokionez, ikastetxe bateko prozesu nagusiak ikasgelako irakaskuntza-jarduerek osatzen dituzte. Ikasgelako irakaskuntza-prozesuetan IKTak zeharka sartzea da helburu nagusia. Ikasleen ikaskuntzan benetako balio erantsi bat ematen duten irakaskuntza-metodologietan IKTak sartzea. i) Helburu metodologikoak eta didaktikoak: Irakasleek eskola-curriculumean IKTak aplikatzeko estrategiak eskuratuko dituzte. •

Ikasleen beharrak eta ikasgaiaren arloaren berariazko ezaugarriak aintzat hartuta aukeratzea IKT baliabideak, ikasketa-erritmoei egokitzeko eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren zati gisa.

Ikasgelan zenbait estrategia didaktiko aplikatzea, ikasleek erraz ikas dezaten, eta horretarako, hardware-gailuak eta multimedia formatuak erabiltzea (bideoa, animazioa, simulazioa, ekintza elkarreragilea, etab.).

IKTak dituzten inguruneak antolatzea eta diseinatzea, curriculuma garatzeko.

Praktika pedagogikoetan laguntza emateko material didaktikoa prestatzean IKTak erabiltzea, etorkizuneko laneko erabilera hobetzeko.

ii) Helburu teknologikoak: IKTen ezagutza orokorrarekin eta produktibitate-tresnak zein Internet erabiltzearekin lotutako gaitasunak eskuratuko dituzte irakasleek, eta hardware-gailu eta software berriak erabiltzeko trebetasunak garatu. •

Sistema informatikoak eta hardwarearen, sareen eta softwarearen elementuak erabiltzea, eta ematen dituzten aukerak ahalik gehiena aprobetxatzea (kamera digitala, eskanerra, webkam-a...)

Interneti, webguneei eta komunikazio-baliabideei dagozkien kontzeptuak eta tresnak erabiltzea, informazioa lortzeko eta zabaltzeko, eta urruneko komunikazioak ezartzeko.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

15/48


Produktibitate-tresnak erabiltzea (testu-prozesadorea, kalkulu-orria, editore grafikoa eta soinu-editorea, aurkezpenak egiteko programa...), askotariko erantzun motak sortzeko.

Hipertestu-inguruneak, urruneko prestakuntzakoak eta ikus-entzunezko zenbait material arakatzea eta aztertzea, eta jarrera kritikoa izatea IKTen beraien hizkuntzak interpretatzeko eta ulertzeko, eta ikastaroetan eta jardueretan parte hartzea, autonomia eskuratzeko.

Mezua bidali eta jasotzea komunikabide elektronikoen bidez (posta elektronikoko aplikazioak, web-posta, sms-ak...), ikasgelan jarduerak egitean, baliabide horiek behar bezala erabiltzen ikasteko.

4.3.1.4 Gelaz kanpoko prozesu pedagogikoak

Ikastetxeko irakasleek eta langileek zuzenean parte hartzeko prozesuak, ikasgelaz kanpo egiten diren ekintzei buruzkoak, baina ikastetxe bateko prozesu pedagogikoen zati direnak; esate baterako, prozesu hauek: •

Harrera

Programazioa

Tutoretza/orientazioa eta

Ebaluazioa

Harrera Ikasleak, familiak eta irakasleak ikastetxera lehen aldiz iristean egiten den prozesua da. Prozesu horretako IKT helburuak hauek dira: •

Harrera-prozesuari dagozkion agiriak digitalizatzea

Agiriak erregistratzea, Intraneten, Estraneten, web-orrien edo laneko eremu birtualen bidez

Programazioa Prozesu horren bidez, sartu beharreko irakasgai-zerrenda eta arlo eta ziklo bakoitzeko ildoak eta jarraibideak adierazten dira. Gainera, ikasgelarako programazioa ere egiten da. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

16/48


Prozesu horretako IKT helburua materiala digitalizatuta egotea da, eta irakasleen, ikasleen eta familien eskura egotea, ikastetxeko web-orrian, Estraneten edo Intraneten. Ikastetxean irakasgai telematikoak ematen edo kudeatzen badira, programazioari buruzko informazioa sartuko da urruneko prestakuntzako plataforman.

Tutoretza/orientazioa Ikasleei eta familiei laguntza eman eta segimendua egiteko zerbitzu horren bidez, IKT helburu hauek betetzen dira: -

Prozesuari dagozkion agiriak digitalizatzea eta erregistratzea

-

Estraneteko, Intraneteko edo ikastetxeko web-orriko informazioa sartzen uztea, kasu bakoitzean dagokiona

-

Komunikazio digitaleko kanal bat ezartzea, familiak, ikasleak eta irakasleak elkartzeko

Ebaluazioa Prozesu horren bidez, hau egingo da: -

ikasleen kalifikazioak erregistratu

-

ebaluazio-bilerei, -saioei eta -agiriei buruzko datuak erregistratu

Hauek dira jarduera horiei dagozkien IKT helburuak: -

Kalifikazioak erregistratzeko egokia den tresna informatiko bat eskura izatea

-

Kalifikazioei buruzko datuak ikastetxeko Estranetean erregistratzea, familiek eta ikasleek ikusi ahal izateko

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

17/48


-

Ikasleek kalifikazioen erregistroa eskura izatea, Estraneten bidez

4.3.2 Prozesu administratiboak ikastetxean modu sistematiko eta zentralizatuan garatu arren zuzenean irakasleen irakaskuntzajarduerarekin loturarik ez duten prozesuen multzoa. Horietako batzuk irakaskuntza-jarduerari laguntzeko prozesu administratiboak dira (matrikulak, hezkuntza-eskaintza, liburutegia...), eta beste batzuk, prozesu administratibo soilak, prozesu laguntzailetzat jo ditzakegunak (mantentzelanak, garbiketa-lanak, jangela, garraioa...). 4.3.2.1 Irakasleei laguntzeko kudeaketa administratiboa

Arlo hori ikastetxearen kudeaketaz arduratzen da irakaskuntzari laguntza ematen dioten prozesuetan. Kudeaketa administratiboko prozesu bat izan arren, lehen urratsa da ikastetxearen irakaskuntzagaietako jarduerak eta helburuak definitzeko, eta, beraz, zuzenean eragiten dio irakaskuntzari, inplikatutako eragileak, ikasleak, familiak, talde zuzendaria eta irakasleak hartzen dituela. Inplikatutako prozesuak edo jarduerak hauek dira: Plan estrategikoa eta urteko plana garatzea Horri esker hauek garatzen dira: ďƒ˜ Ikastetxearen Heziketa Proiektua (IHP) ďƒ˜ Ikastetxearen Ikasketa Proiektua (IIP) ďƒ˜ Ikastetxearen Urteko Plana (IUP) IKT helburuak: -

Dokumentazioa digitalki garatzea

-

Prozesu

horren

arduradunek

dokumentazioa

eskuratzea

ikastetxeko

Estranet/Intranet bidez

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

18/48


-

Kudeaketa-

eta

administrazio-inguruneak

erabiltzea,

ikastetxeko

lanak

automatizatzeko. Hezkuntza-eskaintza eta mailen zehaztapenak Ikasturtea hasi aurreko prozesu horren helburu orokorra etapa eta ikasturte bakoitzean eman beharrekoa definitzea da, eskola-mapan ezarritakoari jarraiki. Ikastetxean eman daitezkeen aukerazko irakasgaiak ere definitzen dira, zer etapatan ematen diren kontuan hartuta. IKT helburuak -

Dokumentazioa digitalki garatzea, multimedia elementuak barne

-

Horri buruzko informazioa eskuratzea, ikastetxearen web-orriaren bidez

-

Hezkuntza-eskaintzari eta mailen zehaztasunei buruzko zalantzak posta elektroniko bidez jakinaraztea

Informazio ofiziala Ikastetxean alderdi hauei buruz sortzen dena informazio ofizialari dagokio: o Hobekuntza-ikastaroak irakasleentzat o Ebaluazio-datak eta -ordutegiak o Bileren, klaustroen eta abarren deialdiak IKT helburuak: -

Ohar ofizialak digitalki erregistratzea

-

Dokumentazioa Estraneten edo/eta web-orrian gordetzea, irakasleentzat edo ikasleentzat den kontuan hartuta

-

Ingurune birtualak erabiltzea ohar ofizial digital horiek argitaratzeko, beharrezkoa bada.

Liburutegia Laguntza-baliabideak hezkuntza-komunitatearentzat. Prozesu horretako IKT helburuak hauek dira: -

Liburutegiko

baliabide

guztien

inbentarioa

egitea,

hezkuntza-

komunitatearentzat 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

19/48


-

Liburutegiko baliabideak fisikoki eta web-orriaren bidez kudeatzeko eta erreserbatzeko aukera emango duen tresna bat ezartzea

-

Ingurune birtualak erabiltzea, ikasleei laguntzeko eduki digitalak sartzeko.

Ikastetxeko hezkuntza-eskaintza zabaltzea. Ikastetxean sartzeko interesa dutenei ikastetxeko hezkuntza-eskaintza, antolaketa, inplikatutako eragileak, espazioak eta materiala erakustean datza.

Zabaltzearen azken

hartzaileak hauek dira: ďƒ˜ Aurreko etapetako inguruko ikastetxeak, publikoak zein itunpekoak ďƒ˜ Familiak ďƒ˜ Ikasleak IKT helburuak: -

Prozesuetako dokumentazioa digitalki garatzea

-

Prozesu horretako digitalizazioa egiteko elementu multimediak erabili behar dira; esate baterako: bideoak, multimedia aurkezpenak, testu-prozesadoreko artxiboak irudi eta guzti, etab.

-

Hezkuntza-komunitate osoak informazio hori eskura izatea; kasu honetan, ikastetxeko Intranet/Estranet edo web-orriaren bidez

-

Tresna sinkronoak erabiltzea, hezkuntza-eskaintza sustatzeko

4.3.2.2 Administrazioko prozesu laguntzaileen kudeaketa

Ikastetxearen funtzionamendu orokorreko prozedurei buruzko jarduera guztiak barne hartzen ditu: Ekonomia-kudeaketa 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

20/48


Prozesu horren bidez ikastetxearen finantza-kontrola egiten da. Ikastetxeko diru-sarreren eta gastuen mugimendu guztiak gordetzeko, komeni da oinarrizko software-tresna bat izatea. Kasu honetan, komeni da formalizatuta eta digitalizatuta izatea jarduera bakoitzean nork hartzen duen parte eta lan bakoitzaren ordutegia. IKT helburuak -

Ekonomia-kontrolaren kudeaketa, ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurune birtualen bidez.

Ikastetxearen antolaketa Lau atal hartzen dira kontuan prozesu horretan:  Ikasleen antolaketa. Ikasleen taldeak egiteko, ahalik heterogeneotasun handiena bilatzen da, zenbait irizpide erabiliz.  Irakasleen antolaketa. Ikastetxean ikasturterako zenbat irakasle behar diren zehazten da.

 Ikasturtearen antolaketa. Departamentuak eta haietako buruak zehazten dira, bai eta batzorde pedagogikoa ere; ondoren, ordutegiak egin eta gero, mailetako ordezkariak eta ikasleen batzordeak aukeratzen dira. Eskola-kontseilua osatzen da, ikasleen gurasoen ordezkariekin batera.  Baliabide fisikoen antolaketa

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

21/48


Ikasleek bete beharreko espazioak antolatzean datza; hau da, ikasgelak, informatikako gela eta laborategiak. Mailen ordutegiak egiten dira, taldeak, irakasleak eta ikasgelak kontuan hartuta. Atal horien digitalizazioa egiteko, ikasleen taldeen ordutegiak kudeatzeko tresna bat erabili behar da. Bestalde, komeni da lekuren batean gordetzea eduki hauek dituzten fitxategiak:  Ikasleen taldeak  Irakasleen datuak eta haien ordutegiak  Bileren aktak  Departamentuen eta haietako langileen definizioa IKT helburuak: -

Ordutegiekin, ikasleen taldeekin, irakasleekin eta baliabide fisikoen antolaketarekin lotutako dokumentazioa digitalizatzea.

-

Ordutegiak

eta

taldeak

egitea,

ikastetxeko

kudeaketako

eta

administrazioko ingurune birtualaren bidez. -

Informazioa Intranet/Estranet, web-orria edo ingurune birtualaren bidez eskuratzea, irakasleentzat edo ikasleentzat den kontuan hartuta.

Laguntza-zerbitzuen kudeaketa: Jangela, garraioa, garbiketa-lanak, eskolaz kanpoko jarduerak, osasun-aurreikuspena eta ikastetxeak familiei zein ikasleei ematen dizkieten beste zerbitzu batzuk. Prozesu hori egiteko, aurrez planifikatu behar dira eman beharreko zerbitzuak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak, zerbitzu bakoitzaren ordutegia eta ikasleekin eta familiekin komunikatzeko modu egokia. IKT helburuak: 2008

Ikastetxeak ematen dituen zerbitzuei buruzko dokumentazioa digitalizatzea. Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

22/48


-

Zerbitzu horiei buruzko informazioa ematea ikastetxeko web-orriaren, Estraneten edo Intraneten bidez, eta ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurunean gordetzea.

-

Familiekiko komunikazio-kanal bat ezartzea, laguntzei, zerbitzuaren egoerari eta abarri buruz, posta elektronikoaren, SMSen... bidez.

Matrikulazioaren kudeaketa. Aurrematrikula eta matrikula egitea. Amaierako IKT helburu gisa, ikasleek matrikula Internet bidez egiteko aukera izan behar dute, erabiltzailearen autentifikazioko ziurtagiri digital bat erabiliz. Digitalizazioko maila baxuagoetako IKT helburuak hauek dira: -

Aurrematrikulazioan eta matrikulazioan izena emateko formularioak digitalizatzea

-

Ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurunea erabiltzea, ikasleen datuak jasotzeko

-

Familientzat eta ikasleentzat komunikazio-kanal bat (esate baterako, posta elektronikoa) sustatzea, zalantzak argitzeko eta komunikaziorako

-

Matrikulazio-prozesuari buruzko informazioa ematea, ikastetxearen web-orriaren bidez.

Emaitzen kudeaketa eta ebaluazioa, dokumentazioaren kudeaketa Jarduera horren bidez hau lortzen da: -

Ikastetxeko prozesuen hobekuntzako sistemari buruzko dokumentazioa

-

Prozesuen emaitzak neurtzea, prozesuen funtzionamenduen egoeraren ikuspegitik eta bezeroaren asebetetasunaren ikuspegitik.

-

Prozesuak hobetzeko sistemarako sortzen den dokumentazioa egiteko eta kudeatzeko jarraitu beharreko prozedura sistematizatzea.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

23/48


Emaitzak kudeatzeko eta ebaluatzeko IKT helburuak hauek dira: -

Prozesuak hobetzeko sistemari buruzko informazioa digitalizatzea.

-

Prozesuen emaitzak aurrez finkatutako adierazleen bidez neurtzeko sistema digitalizatu bat ezartzea.

-

Metodologia bat ezartzea, informazioa kudeatzeko, bai eta prozesuak hobetzeko kudeaketa hobetzeko sistema ere, IKTen bidez.

Agirien kudeaketa. Agirien kudeaketan ikastetxe bateko informazio digitalizatua kudeatzeko erabiltzen diren teknologiak, tresnak eta prozesuak sartzen dira. Prozesu horren bidez, ikastetxeak informazioa kudeatzen duen sistema digitalizatu bat izatea lortzen da, metodologikoki. Hona hemen zenbait helburu: sareko direktorioen kudeaketa, dokumentazioaren edo informazioaren kudeaketa, ikastetxeko web-orrian edo urruneko prestakuntzako plataforma batean erakustea. Prozesu administratibo laguntzaileen atalean ikusitako moduan, planifikazioa, antolaketa, zuzendaritza, kontrola, ikuskapena eta ebaluazioa oso funtzio garrantzitsuak dira. Ebaluazioaren zeregina funtsezkoa da kudeaketaren sendotasunak eta ahultasunak aztertzean, kudeaketa optimoaren aldeko erabakiak hartzeko.

4.3.3 Azpiegitura Atal horren bidez ikastetxeko hardwarearen eta softwarearen azpiegitura definitzen da. Heldutasun teknologikoko maila bakoitzerako azpiegitura bat izango du definituta ikastetxeak. Alderdi hauek hartuko dira kontuan: 2008

Informatika-ekipamendua Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

24/48


-

Konektibitatea

-

Aplikazioak

Hori guztia beharrezkoa da ikaskuntzarako eta irakaskuntzarako, prozesu administratiboetarako, ikasgelako ekipamenduarekin lotura zuzenerako, ikastetxean bertan eta irakasleek erabiltzeko behar den azpiegiturarako.

4.3.4 Gaitasunak Atal horretan, ereduaren maila bakoitzean behar diren gaitasunen profilak ezartzen dira. Hauek dira irakasleen profilak: -

Irakasleak ikasgelan IKTak erabiltzen profila Lanean IKTak erabiltzeko oinarrizko gaitasuna bermatzen duen profila.

-

Irakasleak telematika-tresnak erabiltzen profila Informazioaren

eta

Komunikazioaren

Teknologiak

erabiltzea,

bai

irakaskuntza

presentzialean, bai telematikoan. -

Ikastetxean IKTak dinamizatzen profila Hezkuntza-prozesuetan IKTek ematen dituzten aukeren berri izatea, eta hezkuntzakomunitatea bultzatzea, ikastetxeko prozesuetan IKTen erabilerari buruzko plana erabiltzeko eta ezartzeko. Profil horrek behar bezala kudeatuko ditu Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoaren Eredutik eratorritako proiektuak, eta emandako baliabideekin proiektuak burutzeko gidaritza handia izango du.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

25/48


IKT-irakasleak ziurtagiri-plataformaren bidez, definitutako profilak eta ziurtagirimetodologia lortzen dira. Hona hemen ziurtagiri-plataforma horretan sartzeko esteka: www.i2kt.net

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

26/48


5.

IKASTETXEKO HELDUTASUN TEKNOLOGIKOKO EREDUAREN HELDUTASUN-MAILEN HELBURUAK

5.1

Pedagogiako eta administrazioko helburu orokorrak

Helburuak lau ataletan daude banatuta: • • •

Azpiegiturak – Zerbitzuak – Prestakuntza Informazio- eta komunikazio-prozesuak o

Digitalizazioa /Erregistroa / Sarbidea eta Komunikazioa/ Feedback-a

Hezkuntza-edukiak

Prozesu pedagogikoak

o

Hezkuntza-baliabideak digitalizatzea eta identifikatzea

Tauletan, definitutako helburu bakoitzerako Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Ereduaren mailak zehazten dira.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

27/48


Azpiegiturak – Zerbitzuak – Prestakuntza 1 . maila

2 . maila

3 . maila

4 . maila

5 . maila

Sare lokala

Interneteko sarbidea duen puntu bat, irakaskuntzako eremu bakoitzean.

Banda-zabalera: 32 Kb, Interneteko sarbidea duen ordenagailu bakoitzean.

Banda-zabalera: 32 Kb simetriko ziurtatuta, Interneteko sarbidea duen ordenagailu bakoitzean. %50eko aldiberekotasunaldagaia aplikatzen da

Banda-zabalera: 64 Kb simetriko ziurtatuta, Interneteko sarbidea duen ordenagailu bakoitzean. %50eko aldiberekotasun-aldagaia aplikatzen da

Banda-zabalera: 128 Kb simetriko ziurtatuta, Interneteko sarbidea duen ordenagailu bakoitzean. %50eko aldiberekotasun-aldagaia aplikatzen da

Banda-zabalera: 256 Kb simetriko ziurtatuta, Interneteko sarbidea duen ordenagailu bakoitzean. %75eko aldiberekotasunaldagaia aplikatzen da

Ofimatikako paketea ordenagailu guztietan, berariazko erabilera edo erabilera berezia dutenetan izan ezik.

Irakasle guztiek dute posta elektroniko instituzionaleko kontua.

Ikastetxeko web-orria

Ikasteko ingurune birtuala, ikasleentzat.

Ikastetxea birtualizatzea.

Ikastetxeko administrazioko eta kudeaketako ingurunea Intraneten edo/eta Estraneten. Irakasleak lankidetzan aritzeko ingurune birtuala.

Edukien artxiboak. Urruneko prestakuntzako plataforma.

Ikasleak lankidetzan aritzeko ingurune birtuala. Hezkuntza-plataforma1

Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrerako ikasle guztiek eta eskatzen duten familia guztiek dute posta elektroniko instituzionaleko kontua. Ordenagailu bat zuzendaritzaeta administrazio-postuko:

Ordenagailu bana: -

Zikloko koordinatzailea

Ordenagailu bana: -

Familientzako bisita-gela.

1

plataforma educativa: entorno integrado donde tienen cabida sistemas de   tele­formación, asesoramiento   on­line,   sistemas   de   colaboración y trabajo en grupo, repositorio de contenidos formativos federados, comunidades virtuales, recursos de videoconferencia y   TDT educativa, sistemas de apoyo remoto a la formación, etc., adaptables a los diferentes ámbitos y niveles educativos. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

28/48


-

Zuzendaria

-

Ikasketa-burua Idazkaria

-

Ordenagailu bat, liburutegiaren kudeaketarako

IKT gela3 bat (ikasleek erabiltzeko)

Departamentu Didaktikoko burua Ikastetxeko hezkuntzaproiektuaren koordinatzailea.

Ordenagailu bat 100 ikasleko, ikasleek erabiltzeko ordutegiaren barruan edo ordutegiz kanpo. Inprimagailu bat sarean ikastetxeko solairu bakoitzean. Eskaner bat, ikastetxeko solairu bakoitzean -

KIT2 bat 5 erabilera-taldeko, irakaskuntzako guneetan (eramangarria, kanoia, pantaila, inprimagailua).

Proiektagailu bat + pantaila edo arbel digitala, irakaskuntzako guneetan.

IKT gela bat 20 taldeko, Lehen Hezkuntzan IKT gela bat 12 taldeko, Bigarren Hezkuntzan IKT gela bat 16 taldeko, IPIetan

Orga mugikor4 bat 20 taldeko, Lehen Hezkuntzan Orga mugikor bat 12 taldeko, Bigarren Hezkuntzan Orga mugikor bat 16 taldeko, IPIetan

Orga mugikor* bat 10 taldeko, Lehen Hezkuntzan Orga mugikor* bat 6 taldeko, Bigarren Hezkuntzan Orga mugikor* bat 8 taldeko, IPIetan

(ikasleek erabiltzeko)

(ikasleek erabiltzeko)

(ikasleek erabiltzeko) Lau irakaslerentzako ordenagailu bat.

Hiru irakaslerentzako ordenagailu bat.

Ordenagailu eramangarri bat irakasleko

“Irakasleak ikasgelan IKTak erabiltzen” profila; ikastetxeko irakasleen %80

“Irakasleak ikasgelan IKTak erabiltzen” profila; ikastetxeko irakasleen %95

“Irakasleak telematika-tresnak erabiltzen” profila; Lehen Hezkuntzako 6. mailako, DBHko 3. eta 4. mailako, Batxilergoko 2. mailako eta Goi Mailako Heziketa Zikloetako irakasleak.

“Irakasleak telematika-tresnak erabiltzen” profila (departamentu-buruak, zikloko koordinatzaileak eta ikastetxeko hezkuntza2 3 4

“Irakasleak telematika-tresnak erabiltzen” profila; Lehen Hezkuntzako 5. mailako, DBHko 1. eta 2. mailako, Batxilergoko 1. mailako eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako irakasleak.

(OHARRA: maila bakoitzeko irakasleen %80)

KIT : portátil, cañón, pantalla, impresora Aula TIC con un mínimo de 16 equipos disponibles destinados para el uso del alumnado+impresora+escáner Carro móvil: con un mínimo de 16 portátiles + impresora + escáner + WIFI o equivalente dedicados al alumnado

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

29/48

Ordenagailu eramangarri bat ikasleko DBHko 3. eta 4. mailetan.


proiektuaren koordinatzaileak edo dinamizatzaileak) IKT gelak erabiltzea

2008

IKT gelak erabiltzea

Orga mugikorrak erabiltzea, irakaskuntzako guneetan.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

Lehen Hezkuntzako 6. mailako, DBHko 3. eta 4. mailako, Batxilergoko 2. mailako eta Goi Mailako Heziketa Zikloetako irakasleak, ikasketako ingurune birtualean ikasleekin lan egiten dutenak

30/48

Lehen Hezkuntzako 5. mailako, DBHko 1. eta 2. mailako, Batxilergoko 1. mailako eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako irakasleak, ikasketako ingurune birtualean ikasleekin lan egiten dutenak


Informazio- eta komunikazio-prozesuak (Digitalizazioa /Erregistroa / Sarbidea) (Komunikazioa/ Feedback-a)

1 . maila Dokumentazioa formatu digitalean5

5

2 . maila

3 . maila

Ikastetxeko edozein ordenagailutatik eskura daitekeen informazioa Intraneten, erabiltzaile-profila kontuan hartuta (formalki eta modu egituratuan)

Irakasleek ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurunea erabiltzen dute, Intraneten edo/eta Estraneten bidez.

Posta elektronikoa erabiltzea “zuzendaritza-irakasleak” “irakasleak-irakasleak” komunikazioetarako, aldi batez ohiko bideekin batera erabili arren.

Posta elektronikoa erabiltzea ikasleen eta eskatzen duten familien arteko komunikaziorako, aldi batez ohiko bideekin batera erabili arren.

4 . maila

5 . maila

Kudeaketa-sistemak sortutako dokumentazioa eskuratzea Internet bidez, erabiltzaile-profilak kontuan hartuta. (familiak, ikasleak, irakasleak)

Hezkuntza-komunitateko eragile guztien informazioa eskuratzea, hezkuntza-plataformaren bidez.

Komunikazio-eskaintza, ikastetxeetatik familiengana, telematika-tresna sinkronoen6 bidez.

Hezkuntza-komunitateko eragile guztien arteko komunikazioa, hezkuntza-plataformaren bidez.

Ikastetxeak informazioa ematen dio hezkuntza-komunitateari, web-orriaren bidez.

Irakasleen lankidetzako ingurune birtuala erabiltzea, departamentu didaktikoen kudeaketa pedagogikorako, eta departamentuburuek, zikloetako koordinatzaileek eta ikastetxeko hezkuntza-proiektuko koordinatzaileek edo dinamizatzaileek zikloak koordinatzeko eta ikastetxeko proiektuak egiteko.

Véase en el Anexo I la documentación relacionada con cada uno de los procesos y su tratamiento Herramientas telemáticas sincrónicas : Chat ,videoconferencia … 2008 Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua 31/48 6


2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

32/48


Hezkuntza-edukiak Hezkuntza-baliabideak digitalizatzea eta identifikatzea

1 . maila

2 . maila

Hezkuntza-mailen arabera sailkatutako baliabide digitaletarako karpeten azpiegitura, irakasleentzat eta ikasleentzat.

2008

Hezkuntzako baliabide digitalak eskuratzea, irakaskuntzako gune guztietatik.

3 . maila Irakasleentzako hezkuntza-eduki digitalak, irakasleen lankidetzarako ingurune birtualean.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

4 . maila

5 . maila

Edukien artxiboa erabiltzea irakasleen eta ikasleen hezkuntzabaliabide digitalak jasotzeko.

Edukien artxiboa erabiltzea hezkuntza-komunitatearen eta, batik bat, ikasleen ekarpenak jasotzeko.

33/48


Prozesu pedagogikoak 1 . maila

2 . maila

Irakasteko IKT gelaren gutxieneko erabilera edo baliokidea: 25 h astean Salbuespena: IKT gelako ordenagailuak ikasgeletan banatu badira:

3 . maila

10 irakasletik 5ek IKTak erabiltzen dituzte irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan.

Ikasgelan IKTak erabiltzeko erregistro-fitxa (ikus 3. eranskina: proposatutako eredua item eta guzti).

IIPko gaitasun digitala zer den azaltzea.

Finkatze- eta errekuperaziojardueren eskaintza, ikastetxeko Intranet/Estranet bidez, edo/eta ikastetxez kanpoko aukerazko telematika-irakasgaien eskaintza (DBH, Batxilergoa eta Heziketa-zikloak)

Oharra: IKT gela erabiltzen duten irakasleen kopurua

IKT azpiegituren antolaketa eta erabilera planifikatzea, ikastetxeko espazio guztietan, eta IUPn adieraztea.

Eskola-ordutegitik kanpo zabaltzea ikasleentzat urtean 70 orduz, IKTak erabiltzeko.

2008

Eskola-ordutegitik kanpo zabaltzea ikasleentzat urtean 120 orduz, IKTak erabiltzeko.

Eskola-ordutegitik kanpo zabaltzea ikasleentzat urtean 160 orduz, IKTak erabiltzeko.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

4 . maila

5 . maila

Jarduera erregistratzea Lehen Hezkuntzako 6. mailako, DBHko 3. eta 4. mailako, Batxilergoko 2. mailako eta Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleen ikasketako ingurune birtualean (materiako orduen %20 gutxienez)

Jarduera erregistratzea Lehen Hezkuntzako 5. mailako, DBHko 1. eta 2. mailako, Batxilergoko 1. mailako eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleen ikasketako ingurune birtualean (materiako orduen %20 gutxienez)

Finkatze- eta errekuperaziojardueren eskaintza, maila eta irakasgai guztietan, urruneko prestakuntzako plataformetan (eLearning/ eBlended)

Hezkuntza-komunitatearentzako hezkuntza-eskaintza

Irakasleen %50ek telematikoki eman behar du irakasgaia. Eskola-ordutegitik kanpo zabaltzea ikasleentzat urtean 160 orduz, IKTak erabiltzeko.

34/48

Eskola-ordutegitik kanpo zabaltzea ikasleentzat urtean 160 orduz, IKTak erabiltzeko.


1. mailako helburuak: Gaikuntza eta digitalizazioa

5.2

1. mailan, oinarrizko sistemak eta teknologiak daude ikastetxean; batik bat, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Premia planean aurreikusitako ordenagailuak eta ofimatika-aplikazioak. Komunikazioak egiteko, teknologia klasikoak erabiltzen dira (telefonoa, faxa, posta tradizionala, etab.). Prozesu pedagogikoetan, informazioaren eta telekomunikazioen teknologiak sartzen hasten dira IKT gelan, eta administrazio- eta kudeaketa-lanetan oinarrizko teknologiak erabiltzen hasten dira. Helburuak Hona hemen mailako helburu nagusiak: •

Arlo eta prozesu bakoitzean behar den dokumentazioa digitalizatzea. Digitalizazioa testu formatuan egingo da, eta argazkiak sartuko dira prozesuan, beharrezkoa bada.

Hezkuntza-edukiak garatzeko behar den informazioa bilatzea Interneten

Eduki digitalen artxiboak identifikatzea

Informatika-aplikazioak erabiltzea euskarri digitaletan, eskola-orduetan

Txantiloi

digitalak

sortzea,

prozesu

bakoitzean

behar

den

dokumentazioa

erregistratzeko •

Digitalizatutako dokumentazioaren segurtasun-kopiak egiteko prozedura bat ezartzea

IKT gela erabiltzea

Hezkuntza-mailen arabera sailkatutako baliabide digitaletarako direktorioak antolatzea, irakasleentzat eta ikasleentzat

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

35/48


2. mailako helburuak: Erabilera

5.3

Izenak adierazten duen moduan, bigarren mailan sistema lokalen arteko IKTen erabilera azpimarratzen da, eta horrela osatzen dira sare lokal (LAN) izenekoak. Maila horretan, Internet bidezko komunikazioak egiten eta posta elektronikoa erabiltzen hasten dira. Gainera, informazio-sistemak babestu behar dira elkarren artean konektatuta egoteak dakartzan arriskuetatik. Interneteko sarbideari eta posta elektronikoaren erabilerari esker, komunikazio-jarduerak erraztu egingo dira. Bestalde, II. Premia plan iraunkorrean aurreikusitako azpiegitura du ikasgelak, eta horri esker, ikastetxeko informazioa eta dokumentazioa eta Internet eskura daude, eta digitalki proiekta daitezke. Helburuak Hona hemen mailako helburu nagusiak: •

Dokumentazio

digitalizatua

Intraneten

erregistratzea,

ikastetxean

adostutako

sailkapen-irizpideen arabera. Ikastetxeko edozein ordenagailutatik eskuragarria izango da, erabiltzaile-profila kontuan hartuta. •

Posta elektronikoa irakasleen artean dokumentazioa bidaltzeko aukera emango duen bi norabideko komunikazio-kanala izango da.

Eskola-orduetan behar den dokumentazioa bilatuko da, ikasgaiaren edukia irudiz hornitzeko.

• 5.4

IKT gelak eta KITak erabiltzea

3. mailako helburuak: Ikasgelaren digitalizazioa

3. mailan, ikastetxean Internet erabiltzen da hezkuntza-komunitateari informazioa eta zerbitzuak eskaintzeko, ikastetxeko web-orriaren bitartez. Ikastetxea Internet bidez ikus daiteke, nahiz eta

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

36/48


2. mailan posta elektronikoa erabiltzen zen elkarren arteko komunikaziorako eta informazioa bidaltzeko. Maila horretan, urruneko sarbideak erabiltzen hasten dira. Sarbide horiek konexio ziurrak behar dituzte, informazio sentsiblea ez dadin beste inoren eskuetara iritsi. Esate baterako, Internetek ematen duen aukeretako bat ikastetxean egongo bagina bezala lan egitea da, beste leku fisiko batean egon arren; eta beste bat, informazioa elkarbanatzea. Helburuak Mailako helburu nagusiak: •

Ikastetxeko web-orria erabiltzea, gure ikastetxe birtualeko ate gisa. Ikastetxeko weborrian bertako informazio orokorra agertuko da, batik bat. Maila horretan, web estatikoaz hitz egingo dugu. Eta ikastetxearen egitura izango du. Zenbait atal izango ditu: o Idazkaritza. Administrazio-lanak egiteko aukera ematen duen atala; maila horretan, posta elektronikoa erabiltzea aurreikusten da, ataleko arduradunari beharrezko

informazioa

bidaltzeko,

ikastetxeko

administrazio-lanak

formalizatzeko. o Ikasgelak. Maila horretan, ikasleek informazioa irakurtzea soilik aurreikusten da. o Bulegoak. Maila horretako irakasleak sarbide pribatua izango du, Estranet bidez, ikastetxeko jarduera garatzeko behar den informazioa kontsultatu eta aldatzeko.

Hezkuntza-komunitateak

komunikatzeko

aukera

izango

du

formularioen bidez edo/eta ikastetxeko irakasleekin posta elektronikoak sortuz. o Jolastokia: o Atal horretan, eskolaz kanpoko informazioa, jolas-jarduerak, jaiak, argazkiak... egon daitezke.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

37/48


Posta elektronikoa dokumentazioa bidaltzeko aukera emango duen bi norabideko komunikazio-kanala

izango

da.

Hezkuntza-komunitateko

eragileen

arteko

harremanetarako ere erabiliko da, ikastetxeari buruzko edozein gairen berri emateko. •

Web interfazearen bidez berariazko tresnak sartzeko aukera, prozesuak optimizatzeko. Txosten-sortzaileak, bilaketa, kalkulu azkarrak, matrikulazioko berariazko programak eta administraziokoak, oro har.

Posta elektronikoko kontu bat proposatzea ikastetxeko web-orriaren bidezko komunikazio-kanal gisa, informazioa eskatzeko, hitzorduak eta bilerak eskatzeko, zalantzak argitzeko, bai eta eskatzen duten ikasleentzako eta familientzako iradokizunak ere.

Posta elektronikoa erabiltzea ikasleen eta eskatzen duten familien arteko komunikaziorako, aldi batez ohiko bideekin batera erabili arren.

Irakasleen lankidetzako ingurune birtuala erabiltzea, departamentu didaktikoen kudeaketa pedagogikorako, eta departamentuburuek, zikloetako koordinatzaileek eta ikastetxeko hezkuntza-proiektuko koordinatzaileek edo dinamizatzaileek zikloak koordinatzeko eta ikastetxeko proiektuak egiteko.

Intraneten edo Estraneten ikastetxeko zenbait aukera dituen administrazioko eta kudeaketako ingurune bat erabiltzea.

Irakaskuntzako

guneetan

orga

mugikorrak

erabiltzea,

irakaskuntza-ikaskuntza

prozesuan. •

Irakasleen lankidetzarako ingurune birtuala erabiltzea, irakasleentzako hezkuntza-eduki digitalak manipulatzeko.

5.5

4. mailako helburuak: Ikasgelaren birtualizazioa

4. mailan, Internet (Estranet) bidezko hezkuntza-komunitatearekiko harremana areagotu egiten da. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

38/48


Antolaketako sistemak integratzean, zati guztiak elkarren artean lotuta geratzen dira, eta kudeaketa-sistema oso bat lortzeko bidea ezartzen da horrela. Beharrezkoa bada, kudeaketasistemak kanpoko eragiketekin, administrazioarekin eta udalekin integratzen dira, eta hezkuntzakomunitatearekin lotutako jarduera berariazko software-aplikazioen bidez kudeatzen da. Beste ikastetxe batzuekiko harremana Internet bidez egiten da. Urruneko prestakuntzako plataforma prozesu pedagogikoetan sartzen da, eta eskola-orduetako eta saio horiek prestatzeko laguntza-tresna gisa erabiltzen da. Gainera, bertako komunikaziokanalak erabiliko dira hezkuntza-komunitateko eragileen artean. Helburuak Hona hemen mailako helburu nagusiak: •

Hezkuntza-komunitate osoak ikastetxeko web-orriaren bitartez sarbide pribatua izateko aukera, ikastetxeko administratzaileen baimenen arabera.

Web interfazearen bitartez formularioak sartzea, informazioa eskatzeko, hitzorduak eskatzeko, bileretarako, zalantzetarako eta iradokizunetarako.

Urruneko prestakuntzako plataforma baliabideen eta komunikazioen zentroa bihurtzen da, hezkuntza-komunitate osoarentzat.

Komunikazioak tresna sinkronoen bidez egiten dira, eta horrek hezkuntzakomunitateko eragileen arteko denbora errealeko komunikazioa egiteko aukera ematen du. Hezkuntza-komunitateak bideokonferentzia erabil dezake geografikoki urrun dauden pertsonak ikasgela birtualera hurbiltzeko.

Ikasleek eta irakasleek edukiak sortzea denbora errealean eskola-saio batean.

Aurkezpen Digitaleko Gailu Elkarreragileak eskola-saioetan erabiltzen dira eta haien tresnek ikasgelak dinamizatzeko aukera ematen dute.

Irakasleak gai dira eskola-saioak telematika-bitartekoen bidez egiteko eta eduki berrerabilgarriak sortzeko.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

39/48


Berariazko programak integratzea administrazio-prozesuak (matrikulazioa, ekonomiakudeaketa, dokumentuen kudeaketa, ikasketa-espedienteak sortzea, liburutegiaren kudeaketa...) bateratzen dituen plataforma digital integratu baten bitartez.

Administrazio-izapideek balio ofiziala dute sinadura digitalari esker.

5. mailako helburuak: Ikastetxearen birtualizazioa

5.6

5. mailan, kanpoko eragile guztiekiko eta beste ikastetxe batzuetako hezkuntza-komunitateekiko informazio-truke guztiak automatizatuta daude ikastetxean. Bai eta hezkuntza-edukiak eta esperientzia pedagogikoak elkarbanatzea ere. Gainera, prozesu pedagogiko eta administratibo guztiak modu integratuan eta denbora errealean kudeatzen dira. Helburuak Hona hemen mailako helburu nagusiak: •

Hezkuntza Plataforma bat izatea, zerbitzu guztiak Hezkuntza Administrazioan integratuta dituena, ikasleen hezkuntza-bizitza integratuta duena eta edozein administrazio-izapide egiteko aukera ematen duena.

2008

Hezkuntza Plataformak hezkuntza pertsonalizatua eskaintzen du.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

40/48


2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

41/48


6. 6.1

ERANSKINAK 1. ERANSKINA: Dokumentazioa eta erreferentziak

1. eranskinean, ereduan definitutako atal bakoitzeko dokumentuak eta erreferentziak erakusten dira. Taulan ikus daitekeenez, dokumentuen egoerak adierazten dituzten zenbait zutabe ageri dira, edo/eta horiek manipulatzeko moduak. Digitalizazioa: Dokumentua formatu digitalean dagoen ala ez adierazten du. Sarbidea: Dokumentu horiek lortzeko zer sarbide dauden eta sartzeko aukera nork duen adierazten du. Hona hemen aukerak: • Intranet • Internet / web estatikoa • Irakasleen Estraneta • Internet / Hezkuntza komunitatearen Estraneta • Hezkuntza Plataforma Elaborazioa: Dokumentu horiek egiteko aukera ematen duten baliabide teknologikoak adierazten dira. Hona hemen aukerak: • Intranet • Ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurunea • Irakasleak lankidetzan aritzeko ingurune birtuala • Hezkuntza Plataforma Komunikazioa: Dokumentu horiek bidaltzeko zer bitarteko erabiltzen diren adierazten da. Hona hemen aukerak: • Posta elektronikoa (irakasleen artean) • Posta elektronikoa (hezkuntza-komunitateko gainerako eragileak) • Web estatikoa • SMSak Feedback-a biltzea: Ikastetxearen kudeaketaz kanpoko eragileek (oro har, familiak eta ikasleak) iradokizunak, iruzkinak eta informazioa biltzeko dituzten bitartekoak adierazten dira. Hona hemen aukerak: • Posta elektronikoa • Formularioak / weba • Ingurune birtuala • Hezkuntza Plataforma Taulan ikus daitekeenez, dokumentuak eta haien tratamendu-aukerak gurutzatuz gero, ezarritako Heldutasun Teknologikoko Ereduaren barruko maila bat adierazten da. 2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

42/48


1. ERANSKINA

IKASGELAZ KANPOKO PROZESU PEDAGOGIKOAK Ebaluazio-saioen akten txantiloiak (3 ebaluazioetakoak) Noten txantiloiak, HHko eta LHko txostenak

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

3 2 2

3 3 3

1

2

3

1 1

2 2

3 3

4

5

2 2

43/48

5

3 3

5 5

Hezkuntza Plataforma

Ingurune birtuala

Formularioak / weba

Posta elektronikoa

Informazioa biltzea

SMSak

Web estatikoa

Posta elektronikoa (hezkuntza-komunitateko gainerako eragileak)

5

3 3

Posta elektronikoa (irakasleen artean)

3

3

Komunikazioa

Ikastetxeko kudeaketako eta adm. ingurunea

Intranet

Elaborazioa

Hezkuntza Plataforma

Internet / Hezkuntza komunitatearen Estraneta

Irakasleen Estraneta

Internet / web estatikoa

Intranet

Sarbidea

Bai 3 3 1 1

Hezkuntza Plataforma

4010 4010

3010 3010 3010 3010

LAIB

3010

IKASGELAKO PROZESU PEDAGOGIKOAK Koadernoa /irakaslearen karpeta / tutorearena (faltak, oharrak, ..... 3. mailako programazioa, agenda) IKT irakaskuntza-jardueraren erregistro-fitxak IKT gelaren erregistroa IKT baliabide mugikorren erregistroa Lekuen (liburutegia, laborategiak, IKT gelak) ordutegien erregistroa

Ez

Dokumentuak

Digitalizazioa:

Kodea


4010 4010 4010 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4020 4020 4031 4031 4031

4040 4040

5010 5010 5010 5010 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011

2008

Buletinak (familientzat eta ikasleentzat) Familiei informazioa emateko txantiloiak Azterketen ereduak Emaitzen txantiloiak, ebaluazioko eta mailako (Ikasketa Buruzagitzen entregatzeko) Azterketa edo nota berrikusteko eskaera egiteko eredua. Noten erreklamazioa egiteko txantiloia Ikasleen falten justifikazioen txantiloia Diziplinako espedientea kudeatzeko txantiloiak Azterketa edo nota berrikusteko / erreklamatzeko prozedurak Familiei harrera egiteko dokumentazioa (ongietorri-mezua, zerbitzu-katalogoa, irakasleak) Irakasleei harrera egiteko dokumentazioa (ongietorri-mezua, zerbitzu-katalogoa) Familientzat Ikasleentzat Tutoreentzat (informatiboa eta lana, tutoretza-plana) Etapako (Haur eta Lehen Hezkuntza), zikloko (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Derrigorrezkoaren Ondokoa), materiako (Bigarren Hezkuntza) eta irakasgaiko (Derrigorrezkoaren Ondokoa) programazioa. (Gaitasun digitala barne). Programazio laburtua (Bigarren Hezkuntzan soilik)-(Gaitasun digitala barne) IRAKASLEEI LAGUNTZEKO PROZESU ADMINISTRATIBOAK AJA Ikastetxearen Urteko Plana - IUP Memoria Jarduerak (proiektuak, eskolaz kanpokoak, irteerak...) planifikatzeko eta aurkezteko ereduak Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) Klaustroa Batzorde pedagogikoa Departamentu didaktikoak / Zikloaren koordinazioa Zuzendaritza-taldearen erabakiak Akademikoa (aukera-eskaintzak, zikloak eta batxilergoak) Ikasliburuak, ikasturterako behar den eskola-material, etab.

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

1 1 1

2 2

3

4 4 4

5 5 5

4

5

2 2

3 3

5 5

3

3

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

2

1

2

3

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3

1

2

3

2

3

5

2

1

2

3

2

3

5

2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2 2 2

3 3 3

5 5 5

2 2 2

1 1 1 1 1 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

2

3

5

3 3

5 3

3

4 4 4

5 5 5 5

3

3

3 3

3 3

2

3

2 2 2 2 2 3 3

3

3

3 3

44/48

4

5 5


5020

6010 6010 6020 6020 6020 6020 6020 6021 6021 6030 6030 6030 6030 6030 6040 6040 6040 6040 6042 6042 6042 6042 6050 6050 6050 6050

2008

Curriculuma PROZESU ADMINISTRATIBO LAGUNTZAILEAK Bidaia-gastuen likidazioa egiteko txantiloia Ekonomia-kudeaketa motaren txantiloia Irakasleen ordutegia Bisiten ordutegia (familien harrera) Taldeen harrera Ikasleen zerrendak Taldeak Irakasleen erregistro-fitxa Organigrama (lanpostuak) Ikastetxearen logotipoa duen gutunen edo dokumentazioen txantiloia Irakasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen falten txantiloia Irakasleen falten justifikazioen txantiloia Eskola-garraioari buruzko informazioa (ordutegiak, ibilbideak) Jangelari buruzko informazioa (menuak, prezioak, bekak) Aukerazkotik ...........batxilergora aldatzeko eskaeraren txantiloia Matrikula motaren txantiloia Ofizialari atxikitako matrikularen txantiloia Matrikulari buruzko informazio-agiria (epeak, datak, .......aurkeztu beharreko dokumentazioa) Etapak ezartzeko dekretuak Ikasleen eskubideak eta betebeharrak Ikasturte-hasierako zirkularra Hitzarmenak eta akordioak Proiektuaren plana Prozesuak, azpiprozesuak eta lanak definitzea (arduradunak, gertaerak, denborak, baliabideak) Aldaketaren kudeaketa Ebaluazioen eta emaitzen txostena duen memoria

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

1

2

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

1

2

3

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1

2 2 2

3 3

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

3 3

3

5

3

3

3 3

3 3

3

3

5

5

3 3 3

5

2

3

5

2

3

3 3 3

5 5 5

2 2 2

3 3 3

5 5 5

2 2 2

3 3 3

45/48

5 5


6.2

2. ERANSKINA: Ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko inguruneko

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

Estranet

Hezkuntza Plataforma

Ikastetxeko kudeaketako eta administrazioko ingurunea Ekonomia-kudeaketa Matrikulen kudeaketa Zerrenden eta taldeen kudeaketa Gelen eta baliabideen kudeaketa Ordutegiak egitea eta kudeatzea Noten eta buletinen kudeaketa Falten kudeaketa Zerbitzuen kudeaketa (jangela, garraioa...) Hitzorduen kudeaketa (tutoretzak) Irakaslearen koadernoa aplikatzea Liburutegiaren kudeaketa

Intranet

moduluak

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

46/48


6.3

3. ERANSKINA: IKT irakaskuntza-jardueraren erregistro-fitxa

Taulan, IKT irakaskuntza-jardueren erregistro-fitxa bat ageri da, gomendio gisa, behar bezala betetzeko. Izena Arloa / Materia Edukiak Ikasturtea Saioa / jardueraren iraupena LEKUA

Hezkuntza Sailak eskainitako telematika Taldea

IKT gela

Ikasgela arrunta

Ingurune birtuala

JARDUERAK Azalpena Irakurketa gidatua (testua edo hipertestua) Irakasgai magistrala Testu-irudiari buruzko iruzkina Eztabaida-jarduera Ariketa edo problema itxia Kasuetan oinarritua (testuingurua duen kasua) Problemetan oinarritua (problema irekia, jolas didaktikoa, webquest-a) Helburuetan oinarritutako agertokia (ikasketako benetako agertokia edo birtuala) Jarduera simulatu bidezkoa (simulazioa, esperimentua) Proiektuetan oinarritua (benetako proiektua) Lankidetzakoa (zenbait jardueratan aplikagarria) Ikerketa-Ekintza (zenbait jardueratan aplikagarria) Erabilitako IKT baliabideak Irakaslearen ordenagailua Ikasleentzako ordenagailua(k) Proiektagailua + pantaila edo arbel digitala Edukien artxiboa

□ □ □ □ □ □

Irakaslea □

Ikaslea □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

Sinadura eta data

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

47/48


6.4

4.

ERANSKINA:

Ikastetxeko

Heldutasun

Teknologikoko

Ereduaren

plataforma teknologikoa Ereduaren plataforma teknologikoa web plataforma bat da, eta ikastetxe bakoitzeko aholkulariek eta arduradunek sarbidea dute, beharrezko ebaluazioak egiteko eta egungo egoeraren berri izateko, ezarritako ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Ereduarekin alderatuta. Hau da helbidea:

www.i2kt.net

Web plataforma horren bidez, irakasleen gaitasunak (IKT-irakasleak) lortzeko behar diren ziurtagirien estekak ezartzen dira. Gainera, plataforma horri esker, ereduari buruzko dokumentazioa deskarga daiteke, bai eta ikastetxeetako txostenak zentralizatu ere.

2008

Ikastetxeko Heldutasun Teknologikoko Eredua

48/48

IKT Ikastetxe ereduko dokumentua  

IKT ikastetxe eredua antolatzen duen dokumentu nagusia