Page 1

02. 02

c as at í pi c adel az ona

pedr opér ezher r anz

l ac as at í pi c adel az onahec hac ons t r ui dac ongr ues os mur osdepi edr apar amant enerunat emper at ur aadec uada dependi endodel aes t ac i ón

ademási nc or por aunhor nodel eñapar ac oc erpanoas ar c ualal i ment o( elc or der oesmuyt í pi c odel az ona)

c as af or madapordospl ant asdel asc ual ess ól os ehabi t al a pl ant abaj ayelni vels uper i ors eut i l i z ac omos ec ader ode c er eal esyl egumbr eses t ovi enebenef i c i adoporl avent i l ac i ónquedej apas arl ac ubi er t ademader a

l ot r adi c i onaler aveni rdelc ampoyverl at vhas t al as20. 00 hor asapr oxi madament edes puéses per ar i al ac amac al i ent e c onunabol s adeaguahi r vi endo

pdf2  
pdf2  

pedropérezherranz lacasatípicadelazonahecha construidacongruesos murosdepiedraparamantenerunatemperatura adecuada dependiendodelaestación lo...