Page 1


Gem Life 2 GemLife.tv

CEO & Founder

Saeed Karimian

Why Gem Group’s GEM LIFE CHANNEL?

07

‫ فصل جدیدی از برنامه های آموزنده‬،2012 ‫با راه اندازی شبکه جم الیف در سال‬ ‫ی مرتبط با زندگی سالم به مرحله تولید رسید و این شبکه را به رسانه ای جامع برای‬ .‫زبان سرتا سرجهان و بویژه زنان مبدل کرد‬ ‫خانواده های فارسی‬ ِ ‫ در “ماهواره یاه ست” قابل‬SD‫و‬HD ‫تمامی برنامه های شبکه جم الیف با کیفیت های‬ ‫دریافت هستند و این شبکه در زمانی کوتاه مخاطبان بیشماری را از اقشار گوناگون‬ .‫جامعه با خود همراه کرد‬ High Definition (HD) TV gives you a dramatically better picture with crystal clear detail and stunningly realistic sound. The latest satellite technology is the best way to deliver high quality HD video and surround sound to the rapidly growing market of new TV sets that now support HD TV. Film, documentary and drama makers are all moving to HD so that you can experience their work with the clarity they intended through our channels . GEMGROUP’s Yahsat frequency is dedicated to delivering high quality HD television programs by simply installing a small satellite dish. GEMGROUP’s High Definition Channels gives you cinema quality sound surround  and vision right in the comfort of your own home.

Dubai, UAE

Istanbul. Turkey

Erbil, Kurdistan Iraq

1206 Concord Tower,

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Birlik

B12 Italian City, Erbil,

Dubai Media City

Apt.

Kurdistan Iraq

P.O.Box 112977,

No: 42 Kat:3 D:10 34363

Tel: +964 66 25 62 63

Dubai, UAE

Osmanbey-Şişli, Istanbul, Turkey

Tel: +971 4 435 6999

Tel: + 90 212 291 0015


11

13

09

14

London, UK

California, USA

Toronto, Canada

Kuala Lumpur, Malaysia

No. 1, 1st Floor 97-101

9020 Ethon Ave Unit

121 Willowdale Ave.,

8.8 Block J, Soho KL, Jln

Cleveland Street London

A,B,C, Canoga Park

Suite 305

Solaris, Mont Kiara

W1T 6PL, United Kingdom

91304 California, USA

M2N 6A3 Toronto,

50480 Kuala Lumpur,

Tel: +44 20 7637 7735

Tel: +1 818 718 1000

Ontario, Canada

Malaysia

Tel: +1 80 993 10 13

Tel: +60 3 6411 3050 GemLife.tv 3


4 GemLife.tv


Gem Life Satelite HD

SD

Yahsat A1 Freq:12.034 S/R: 27.500 Pol: Vertical Fec: 2/3

Yahsat A1 Freq:11.880 S/R: 27.500 Pol: Vertical Fec: 2/3

GemLife.tv 55


About GemLife.tv


‫فیتکالب‬ ‫‪Fit Club‬‬

‫‪Fit Club is one of the Gem Life production programs which contain‬‬ ‫‪the best and happiest physical activities and offer daily useful and‬‬ ‫‪healthy routine to make everyone fresher. Sport‬‬ ‫‪training and basic exercises help you to refresh your mind and body‬‬ ‫‪and make you ready to start your daily activities.‬‬ ‫‪In different seasons of this TV show we are providing simple and light‬‬ ‫‪exercises that you can do them in your homes.‬‬ ‫‪Fit Club contains different exercises in Yoga, Pilates, fitness, Aerobics‬‬ ‫…‪and so on‬‬

‫برنامــه فیــت کالب بــا پرداختــن بــه تمرینــات ورزشــی مختلفــی‬ ‫نظیــر یــوگا‪ ،‬پیالتــس‪ ،‬فیتنــس و ایروبیــک‪ ،‬اهمیــت ورزش و تاثیــر‬ ‫مســتقیم آن بــر تندرســتی انســان و ســامت روح را بــه مخاطبــان‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ .‬دســتیابی بــه نشــاط و شــادابی و کاهــش خطــرات‬ ‫بیمــاری هــای گوناگــون بــا تمرینــات فیزیکــی قابــل کنتــرل اســت‪،‬‬ ‫از ایــن رو ایــن برنامــه بــا آمــوزش حــرکات ورزشــی ســبک و آســان‬ ‫بیننــدگان تشــویق مــی کنــد تــا در کنــار فعالیــت هــای روزمــره‬ ‫خــود‪ ،‬ورزش را در برنامــه ریــزی هــای خــود بگنجاننــد‪ .‬ایــن برنامــه‬ ‫تولیــدی از پرطرفدارتریــن برنامــه هــای شــبکه جــم الیــف اســت‪.‬‬

‫‪Duration:‬‬

‫‪35 eps x 30mins‬‬

‫)‪every day ( 7:00 , 8:00 am & 18:30 pm‬‬

‫‪GemLife.tv 7‬‬


‫دکترالیف ‪Dr. Life‬‬ ‫‪every Sunday at 19:00‬‬

‫‪Medical science is developing day by day. The researchers‬‬ ‫‪offer different points of view about health.‬‬ ‫‪We will get more familiar with human body organism and‬‬ ‫‪find out how they are working together in Dr. Life TV. Show.‬‬ ‫‪Do s and don ts to preventing of disease and also good of‬‬‫‪fers to have a healthy body.‬‬ ‫‪You can ask all and all of your questions from DR.LIFE. Wiser‬‬ ‫‪society, is healthier...‬‬

‫محوریــت اصلــی ایــن برنامــه دیدنــی‪ ،‬دانــش پزشــکی اســت‬ ‫کــه روز بــه روز در حــال پیشــرفت اســت و بــا گذشــت زمــان‬ ‫پژوهشــگران ســعی دارنــد فرضیــه هــای مختلفــی را در زمینه‬ ‫هــای علمــی بــه اثبــات برســانند‪.‬در ایــن برنامــه تلویزیونــی‬ ‫ـدن انســان بیشــتر آشــنا مــی شــوند‬ ‫بیننــدگان بــا آناتومــی بـ ِ‬ ‫و از عملکــرد آن آگاه خواهنــد شــد‪.‬دکتر الیــف پاســخ تمامــی‬ ‫پرســش هــای بــی جــواب بیننــدگان اش را در خلــل برنامــه‬ ‫خواهــد داد و مخاطبــان بــرای برخــورداری از جســم و روحــی‬ ‫ســالم و تندرســت مــی تواننــد بــه تماشــای ایــن برنامــه‬ ‫آموزنــده و علمــی بنشــینند‪.‬‬

‫‪8 GemLife.tv‬‬


‫‪24‬‬ ‫‪tech‬‬ ‫‪Duration:‬‬

‫‪166 eps x 60mins‬‬ ‫‪Monday: 19:00 pm‬‬ ‫‪Re Run: Thursday : 16:30 pm‬‬ ‫‪Friday: 11:00 am & 21:00 pm‬‬ ‫‪New sciences and technologies have filled every moment of‬‬ ‫گزیند‪our lives. Using electronic and digital tools as part of‬‬ ‫‪modern‬‬ ‫دستیلوکس بهترین ها را برمی‬ ‫‪technologies now are inseparable part of human being life.‬‬ ‫‪Completion and improvement of these tools ad gadgets can‬‬ ‫مجلــل تریــن هتــل هــای آنتالیــا بــا فراهــم آوردن‬ ‫‪change aspects of life.‬‬ ‫‪and‬خــاص‪ ،‬سـ‬ ‫امکاناتــی نظیــر اتــاق هایــی بــا طراحــی‬ ‫ـالن ‪Regarding to the different related topics‬‬ ‫‪to sciences‬‬ ‫تنیــس و‬ ‫هــای‬ ‫‪technologies, 24 Tech series, are introducing‬‬ ‫‪5 different‬‬ ‫هــای مالقــات و ضیافــت‪ ،‬زمیــن ‪es-‬‬ ‫‪sential topics as follows‬‬ ‫گلــف‪ ،‬ســونا‪ ،‬ماســاژ‪ ،‬حمــام ترکــی و انــواع تفریحــات‬

‫ســرگرم کننده‪...‬ســفری خاطــره انگیــز را بــرای‬

‫‪- Influence of modern technologies on life style‬‬ ‫ســفر دوســتان رقــم مــی زنــد‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫‪- Introducing modern electronic tools and gadgets‬‬ ‫دســتیلوکس بــا انتخــاب لوکــس تریــن هتــل هــا‪،‬‬ ‫‪- Sciences news‬‬ ‫تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتــه اســت تــا در‬ ‫‪- The world of computer games‬‬ ‫قبولی‬ ‫‪- And technologies which will be occurred in‬‬ ‫ارائــه خدمــات بــه گردشــگران‪ ،‬جایــگاه قابــل‪future‬‬

‫بدســت آورد و بــرای همیشــه نامــش را در صنعــت‬

‫‪This program aiming to improve the general knowledge of‬‬ ‫گردشــگری جهــان بــه ثبــت رســاند‪.‬‬ ‫‪eager viewers, Has been produced‬‬ ‫‪and will be broadcast on Gem Life every week.‬‬

‫علــوم و فنــاوری هــای نویــن زندگــی بشــر را تســخیر کــرده‬ ‫انــد!‬ ‫اســتفاده از ابــزار هــای الکترونیکــی و دیجیتالــی بــه عنــوان‬ ‫زیــر مجموعــه ای از تکنولوژهــای نویــن‪ ،‬بخــش جــدای ناپذیــر‬ ‫زندگــی انســان هــای روی کــره خاکــی بــه شــمار مــی رونــد کــه‬ ‫تکمیــل ایــن ابزارهــا در آینــده مــی توانــد جنبــه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و نقشــی در تحــول آن ایفــا‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫ تاثیر فناوری های نوین بر سبک زندگی‬‫ معرفی ابزارها و وسایل الکترونیکی نوین‬‫ تازه های علوم‬‫ دنیای بازی های رایانه ای‬‫ و تکنولوژی هایی که در آینده به وقوع خواهند پیوست‬‫‪ 5‬محــور کلیــدی برنامــه ‪ 24‬تــک محســوب مــی شــوند کــه بــا‬ ‫هــدف ارتقــای ســطح علمــی جامعــه بــرای مخاطبــان فارســی‬ ‫زبــان تهیــه و تولیــد شــده اســت‪.‬‬

‫‪GemLife.tv 9‬‬


M

Duration: 6 eps x 30mins

entalisn’t

Prepare to be taken on a journey to the World of the intangible, the incredible and the inexplicable. Intuition, hypnosis, psychological insight, illusions and mental techniques, this is the world of the mentalist where nothing is what it seems, and audiences are astounded by the mysteries they witness. Following the success of programs such as ‘Breaking the Magician’s Code’ and ‘The Next Uri Geller’, we present a brand new series – Mentalisn’t. Over six entertaining half hour episodes, our professional mentalist reveals the secrets behind illusions and tricks which have confounded and surprised audiences for centuries.

‫ برنامــه ای تلویزیونــی بــا موضوع تردســتی‬،‫فــرا تــر از ذهــن‬ .‫و شــعبده بازیست‬ ‫شــعبده بــازی یــک نــوع هنــر و علــم بــه شــمار میــرود کــه‬ ‫توســط فــردی مســلط بــه تکنیــک هــای آن و بــا ســرعت عمــل‬ .‫بــاال انجــام مــی گیــرد‬ ‫ شــعبده‬.‫هنــر شــعبده بــازی هنــری ظریــف و بــی کران اســت‬ ‫هــا توســط طراحانــی بــا ذهــن قــوی کــه میتواننــد بــرای هــر‬ .‫ روشــی پیــدا کننــد ابــداع مــی شــوند‬،‫کار غیــر ممکنــی‬ ‫راز هــای یــک دیگــر را از‬،‫در ایــن برنامــه شــعبده بــازان‬ ‫راز و حقــه ی‬،‫هــم پنهــان نمــی کننــد و بــا خیــال کامــا راحــت‬ .‫خــود را آمــوزش مــی دهنــد‬

10 GemLife.tv


GemLife.tv 11


AmazingWedding Cakes Duration: 41 eps x 60mins Every Night: 20:00 pm Re Run the day after: 15:00 pm Amazing Wedding Cakes begins in Los Angeles where a spur of the moment Sandcastle engagement cake for 100 people pushes the Cake Divas to the edge. Up in the windy city the Cake Girls put all hands on cakes as the deadline for five of their finest and unique purse cakes comes a lot sooner than they thought.

12 GemLife.tv

In New York the Cake Atelier struggles with the concept that less is more‌until they start the delivery of the cake; then more is just a lot more more traffic means less parking spaces, more congestion and more pressure to get the cake to the reception on time.


‫شگفتانگیزترینکیکهایعروسی‬ ‫شــگفت انگیزتریــن کیــک هــای عروســی‪ ،‬مجموعــه ای‬ ‫تلویزیونــی خــاص و متفاوتــی اســت کــه در آن‬ ‫چنــد قنــاد خــاق بــه طراحــی و پخــت خــاص تریــن و گــران‬ ‫تریــن کیــک هــای دنیــا مــی پردازند‪.‬ایــن برنامــه تماشــایی‬ ‫محصــول کشــور آمریکاســت و طرفــداران فراوانــی را از‬ ‫سرتاســر جهــان بــا ایــن برنامــه همــراه شــده انــد!‬

‫‪GemLife.tv 13‬‬

‫برنامــه شــگفت انگیزتریــن کیــک هــای عروســی هــر شــب‬ ‫اسپانسرشــیپ‪ ،‬اد باکــس و زیــر نویس‪...‬فرصــت هــای‬ ‫طالیــی شــما بــرای تبلیغــات تاثیرگــذار در‬ ‫شبکه جم الیف هستند‬ ‫اگــر مــی خواهیــد بهتریــن پکیــج را بــرای تبلیــغ محصــول و‬ ‫یــا فعالیــت تجــاری خــود انتخــاب کنیــد‪،‬‬ ‫فرصــت را از دســت ندهیــد و بــا مشــاورین کارآزمــوده و‬ ‫مجــرب مــا تمــاس حاصــل نماییــد‬


‫‪F‬‬ ‫‪Fashion‬‬ ‫‪Hour‬‬ ‫‪Duration:‬‬ ‫‪6eps x 30mins‬‬ ‫‪everday: 13:00 pm‬‬ ‫‪Re Run: 22:30 pm‬‬

‫‪Fashion always has a top status in the world and has‬‬ ‫‪lots of enthusiasts. Since this industry has been de‬‬‫‪veloped so far, it is also mentioned as a culture which‬‬ ‫‪is being change quickly During each year, lots of lux‬‬‫‪ury and fabulous fashion shows and exhibitions has‬‬ ‫‪been launch around the world, from fashion weeks‬‬ ‫‪in cosmopolitan cities till different introducing new‬‬ ‫‪apparel and beauty product celebration by famous‬‬ ‫‪brands.‬‬ ‫‪Fashion hour offers the latest news of this pervasive‬‬ ‫‪industry to its enthusiasts In this tv‬‬ ‫‪show, variety of fashion weeks appearance will be‬‬ ‫‪illustrated.‬‬ ‫‪Different Ideas has been considered in order to har‬‬‫‪monize dressing and showing attractive‬‬ ‫‪and elegant videos and pictures for those who are‬‬ ‫‪following fashion indeed.‬‬

‫دنیــای مــد ‪ ، ,‬همــواره از جایــگاه بســیار باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده و مشــتاقان زیــادی رو بــا خــود‬ ‫همراه ساخته است‪.‬‬ ‫گســتردگی ایــن صنعــت تــا جایــی پیــش رفتــه اســت‬ ‫‪ ،‬کــه از آن بــه عنــوان یــک فرهنــگ نیــز نــام بــرده‬ ‫مــی شــود‪ .‬در طــول ســال‪ ،‬نمایشــگاه هــا و مراســم‬ ‫بســیار متنــوع و پــر رونقــی بــا موضــوع مــد‬ ‫و زیبایــی در سراســر دنیــا برگــزار مــی گــردد ‪،‬‬ ‫ازهفتــه هــای مــد در پایتخــت هــای مــد دنیــا گرفتــه‬ ‫تــا جشــن هــای معرفــی محصــوالت پوشــاک و زیبایــی‬ ‫توســط نــام هــای تجــاری معتبــر‪.‬‬ ‫ســاعت مــد‪ ،‬تــازه هــای ایــن صنعــت فراگیــر را گــرد‬ ‫آوری و بــه عالقــه منــدان خــود ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه ی تلویزیونــی ‪ ،‬هفتــه هــای مــد و‬ ‫فشــن ش وهــای مختلــف نمایــش داده خواهــد شــد‬ ‫‪.‬‬ ‫ایــده هایــی بــه منظــور پوشــش هماهنــگ تــر و‬ ‫مناســب تــر و همچنیــن تصاویــری زیبــا و جــذاب‬ ‫بــرای مشــتاقان مــد و زیبایــی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪14 GemLife.tv‬‬


‫‪The Boat‬‬ ‫‪Duration:‬‬ ‫‪6eps x 30mins‬‬

‫در ایــن برنامــه‪ ،‬ســر آشــپز بــه نقــاط مختلــف جهــان‬ ‫ســفر مــی کنــد و بیننــدگان را بــا روش هــای‬ ‫مختلــف طبــخ غذاهایــی خــوش رنــگ و لعــاب آشــنا‬ ‫مــی کند‪...‬غذاهایــی بــا چاشــنی هــای متفــاوت و‬ ‫دســتور پختــی آســان‪ .‬ایــن آشــپر حرفــه ای در‬ ‫مســیر ســفر خــود بــه کشــورهای مختلــف ســری‬ ‫مــی زنــد و بــا سرآشــپ زهــا ودوســتداران غــذا کــه‬ ‫رو شــهای خــاص وهیجــان انگیزخودرابــرای پخــت‬ ‫غذادارند‪،‬مالقــات م یکنــد ومخاطبــان ایــن برنامــه‬ ‫را بــا غذاهــای خوشــمزه ی آنهــا آشــنا مــی کنــد ‪.‬‬ ‫‪GemLife.tv 15‬‬

‫‪everday: 13:00 pm‬‬ ‫‪Re Run: 22:30 pm‬‬ ‫‪Icelandic chef Volli Volundarson has worked in top‬‬ ‫‪restaurants around the world. In this sixpart‬‬ ‫‪series, he returns to his spectacular homeland to re‬‬‫‪discover traditional Icelandic dishes.‬‬ ‫‪This first episode focuses on fish, as chef Volli and his‬‬ ‫‪friend chef Siggi travel to Reynisvatn,‬‬ ‫‪well-known for its rainbow trout, before heading to‬‬ ‫‪the volcanic Westmann Islands, where‬‬ ‫‪they begin by gathering fresh seaweed and catch‬‬‫‪ing cod for dinner.‬‬


Al Yah Satelite Africa, the Middle East, South West Asia and Europe. Our high power bands give great coverage and allows the viewer to use a smaller 60-45cm dish easily pointed to 52.5 deg E to receive our High Definition (HD) channels. The YahLive satellite covers the Middle East, North Africa with high performance Ku band broadcasts, serving you with your favorite HD channels.

16 GemLife.tv


‫یاهست‬

‫یــاه ســت ماهــواره قدرتمنــد یــاه ســت بــا پوشــش وســیع خــود بــه بیننــدگان ایــن امــکان را مــی دهــد کــه ‪ 45‬ســانتی متــر‬ ‫و زاویــه ی ‪ 5 52‬درجــه بتواننــد شــبکه ‪-.‬بــا نصــب بشــقاب کوچــک بــا انــدازه ‪60‬هــای متفــاوت مــا را بــا کیفیــت اچ دی‬ ‫دریافــت نماینــد‪ .‬عــوه بــر ایــن ماهــواره یــاه الیــو قابلیــت ا پوشــش کشــورهای خاورمیانــه و آفریقــای جنوبــی را نیــز بــرای‬ ‫تماشــای برنامــه هــای مــورد عالقــه بیننــدگان بــا کیفیــت اچ دی فراهــم مــی آورد‪.‬‬

‫‪GemLife.tv 17‬‬

Gemlife v1  
Advertisement